Sunteți pe pagina 1din 37

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ( SEMESTRUL I)

Aria curriculara: Matematică și știinte ale naturii


Disciplina: Matematică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână : 4
Semestrul I - 55 ore
Manual: Matematică, Editura Litera
Autori: Viorica Boarcăș, Ecaterina Bonciu, Niculina Stănculescu, Aida Stoian

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: RECAPITULAREA CUNOȘTINȚELOR DIN CLASA a III-a


Nr. de ore alocat: 8 ore

Nr. Competențe Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare Data
Crt. procedurale
1. 1.1. Observarea unor modele / Numerele naturale de la 0 - identificarea regulii de construcţie a unui şir  Resurse materiale:  Sarcina de lucru in clasa
regularităţi din cotidian, pentru crearea la 10 000 de simboluri sau numere Caiet de lucru - clasa a  Observarea sistematica
de raţionamente proprii - citirea unui număr şi scrierea numerelor de IV-a, Editura Litera, https://wordwall.net
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale la 0 la 10 000 cu cifre / litere numărătoarea de
din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor - identificarea, într-un număr, a cifrei poziționare, fișe de lucru; www.liveworksheets.com
subunitare sau echiunitare, cu numitori unităţilor / zecilor / sutelor / miilor  Resurse procedurale:
mai mici sau egali cu 10 exercitiul, https://kahoot.com/
- compunerea şi descompunerea numerelor
2.2. Compararea numerelor naturale în conversatia,munca
în / din mii, sute, zeci şi unităţi
concentrul 0 – 10 000, respectiv a independenta www.learningapps.com
fracţiilor subunitare sau echiunitare - numărare crescătoare şi
care au acelaşi numitor, mai mic sau descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din
https://www.socrative.com
egal cu 10 3 în 3, cu precizarea limitelor
/
2.3. Ordonarea numerelor naturale în intervalului (de la ...până la.., mai mic
concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a decât ... dar mai mare decât ...)
https://livresq.com
fracţiilor subunitare sau echiunitare - aproximarea (rotunjirea) numerelor
care au acelaşi numitor, mai mic sau naturale la diferite ordine https://asq.ro/
egal cu 10 - compararea unor numere mai mici sau
egale cu 10 000 utilizând algoritmul
de comparare
- precizarea succesorului şi/sau a
predecesorului unui număr
1
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere mai mici sau egale cu 10
000

2. 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de Adunarea și scăderea în - efectuarea de adunări/ scăderi de numere  Resurse materiale: https://wordwall.net
numere naturale în concentrul 0 - 10 concentrul 0-10 000 naturale fără trecere și cu trecere peste ordin, Caiet de lucru - clasa a
000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor în concentrul 0-10 000 IV-a, Editura Litera, www.liveworksheets.com
- descompunerea numerelor în numărătoarea de
concentrul 0 – 10 000, utilizând poziționare, fișe de lucru; https://kahoot.com/
adunarea și scăderea, fără trecere și cu  Resurse procedurale:
trecere peste ordin exercitiul, www.learningapps.com
- efectuarea probei operaţiei de adunare, conversatia,munca
respectiv de scădere independenta https://www.socrative.com
- utilizarea proprietăţilor /
adunării în calcule (comutativitate,
asociativitate, element neutru) https://livresq.com
- estimarea rezultatului unui calcul https://asq.ro/
din concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea
lui

3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere Înmulțirea în concentrul - efectuarea de înmulţiri între numere formate  Resurse materiale: https://wordwall.net 
în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri 0-10 000 cu două sau trei cifre şi numere formate cu o Caiet de lucru - clasa a
folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla Împărțirea în concentrul cifră IV-a, Editura Litera, www.liveworksheets.com
împărțirii - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu numărătoarea de
0-100
două cifre poziționare, fișe de lucru; https://kahoot.com/
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse procedurale:
exercitiul, www.learningapps.com
calcule
conversatia,munca
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei https://www.socrative.com
independenta
factori /
- efectuarea probei unei operaţii de
înmulţire/împărţire https://livresq.com
- rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi https://asq.ro/
semnificaţia parantezelor rotunde

4. 2.1. Recunoaşterea numerelor naturale Fracții subunitare și - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale: https://wordwall.net 
din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor echiunitare cu numitorul fracţiilor Caiet de lucru - clasa a
subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mic sau egal cu 10 - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor IV-a, Editura Litera, www.liveworksheets.com
mai mici sau egali cu 10 echiunitare numărătoarea de
2
2.2. Compararea numerelor naturale în - determinarea unei fracţii când poziționare, fișe de lucru; https://kahoot.com/
concentrul 0 – 10 000, respectiv a numărătorul şi/sau numitorul  Resurse procedurale:
fracţiilor subunitare sau echiunitare îndeplinesc anumite condiţii exercitiul, www.learningapps.com
care au acelaşi numitor, mai mic sau - reprezentarea intuitivă unei fracţii conversatia,munca
egal cu 10 subunitare date pornind de la situații independenta https://www.socrative.com
2.3. Ordonarea numerelor naturale în familiare /
concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a
- scrierea unor fracţii subunitare
fracţiilor subunitare sau echiunitare https://livresq.com
pornind de la mulţimi de obiecte, de la
care au acelaşi numitor, mai mic sau
un desen/reprezentare grafică sau de la
egal cu 10 https://asq.ro/
un text
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de
numere naturale în concentrul 0 - 10 - utilizarea semnelor <, >, = în compararea
000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor numerelor sau fracţiilor cu ajutorul unor
exemple concrete şi a unor reprezentări
grafice
- compararea unor fracţii cu acelaşi numitor
cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor
reprezentări grafice
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind
exemple practice din viața cotidiană sau
reprezentări grafice
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare
cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări
grafice
sau exemple familiare
5. 5.1. Utilizarea terminologiei specifice Probleme care se rezolvă - transformarea unei probleme rezolvate prin  Resurse materiale: https://wordwall.net
şi a unor simboluri matematice în prin metoda reprezentării schimbarea datelor numerice sau a întrebării, Caiet de lucru - clasa a
rezolvarea şi/sau compunerea de grafice prin înlocuirea cuvintelor care sugerează IV-a, Editura Litera, www.liveworksheets.com
probleme cu raţionamente simple operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. numărătoarea de
5.3. Rezolvarea de probleme cu - transformarea problemelor de poziționare, fișe de lucru; https://kahoot.com/
operaţiile aritmetice studiate, în adunare în probleme de scădere, a  Resurse procedurale:
concentrul 0 - 10 000 problemelor de înmulţire în exercitiul, www.learningapps.com
probleme de împărţire şi invers conversatia,munca
independenta https://www.socrative.com
- formularea de probleme pornind de la
/
situaţii concrete, reprezentări şi/sau relaţii
matematice, imagini, desene, scheme,
https://livresq.com
exerciţii, grafice, tabele
- formularea şi rezolvarea unor probleme https://asq.ro/
pornind de la o tematică dată/de la numere
3
date/ expresii care sugerează operaţii
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme

6. 4.1. Utilizarea unor instrumente şi Unitati de măsură - utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de  Resurse materiale: https://wordwall.net
unităţi de măsură standardizate, în măsură standard, adecvate în realizarea unor Caiet de lucru - clasa a
situaţii concrete măsurări IV-a, Editura Litera, www.liveworksheets.com
4.2. Operarea cu unităţi de măsură - compararea rezultatelor unor măsurători numărătoarea de
standardizate, fără transformări efectuate cu unităţi standard, cu poziționare, fișe de lucru; https://kahoot.com/
rezultatele unor măsurători efectuate cu  Resurse procedurale:
unităţi de măsură non-standard exercitiul, www.learningapps.com
- alegerea unităţilor de măsură adecvate conversatia,munca
pentru a măsura durate de timp independenta https://www.socrative.com
- efectuarea unor calcule folosind unităţi /
de măsură pentru lungime, masă,
capacitate (volum), unităţi monetare https://livresq.com
- rezolvarea de probleme practice în care
https://asq.ro/
intervin unităţi de măsură standard

7. 3.2. Explorarea caracteristicilor simple Elemente de geometrie - identificarea şi denumirea figurilor geometrice  Resurse materiale:  Sarcina de lucru in clasa
ale figurilor şi corpurilor geometrice în plane manualul digital, trusa de  Observarea sistematica
contexte familiare - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care geometrie, fișe de lucru;
au forma unor corpuri geometrice cunoscute,  Resurse procedurale:
din mediul apropiat (cub, paralelipiped, exercitiul,
cilindru, sferă, con) conversatia,munca
- conturarea figurilor geometrice independenta
plane cu ajutorul instrumentelor
de geometrie/şabloanelor (pătrat,
triunghi, dreptunghi, cerc)

8. Evaluare initiala Itemii de evaluare vizeaza:  Resurse materiale: Proba scrisa


-scrierea compararea/descompunerea corecta a fisa de evaluare
numerelor  Resurse procedurale:
-exercitii si probleme cu operatiile invatate munca insependenta
-ordinea efectuarii operatiilor
- elemente de geometrie
- unități de măsură
4
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: NUMERELE NATURALE CUPRINSE INTRE 0 SI 1 000 000
Numar de ore alocat: 8 ore

Nr. Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. procedurale
1. 1.1. Explicarea unor modele / Formarea, citirea și - identificarea unor corespondenţe între două  Resurse materiale: Sarcina de lucru în
regularităţi, pentru crearea de scrierea numerelor mulţimi de numere, în situaţii practice manualul, numărătoarea de clasă
raţionamente proprii naturale de la - scrierea cu cifre/litere a unor numere din poziționare, fișe de lucru;
2.1. Recunoaşterea numerelor 0 la 1 000 000 intervalul 0 – 1 000 000 imagini care ilustrează
naturale în concentrul 0- 1 000 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000 000 folosirea numerelor în viața
000 şi a fracţiilor cu numitori -identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ cotidiană,
mai mici sau egali cu 10, sutelor/miilor/zecilor de mii/sutelor de mii dintr-  Resurse procedurale:
respectiv egali cu 100 un număr conversaţia, explicaţia,
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în exerciţiul
sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi  Forme de organizare:
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi frontal, individual, in
descrescătoare, cu precizarea limitelor perechi
intervalului
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de
numere
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în
sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - compararea unor numere mai mici decât 1 000  Resurse materiale: Sarcina de lucru în
naturale în concentrul 0- 1 000 ordonarea numerelor 000 utilizând algoritmul de comparare manualul, numărătoarea de clasă
000 şi a fracţiilor cu numitori naturale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, poziționare, jetoane cu Evaluarea după
mai mici sau egali cu 10, 0 – 1 000 000 utilizând semnele <, >, = numere, fișe de lucru, rezolvarea sarcinilor
respectiv egali cu 100 - generarea de numere mai mici decât 1 000 000,  Resurse procedurale: de învățare
2.2. Compararea numerelor care îndeplinesc condiţii date conversaţia, explicaţia,
naturale în concentrul 0 – 1000 - precizarea succesorului şi a predecesorului unui demonstrația, exerciţiul,
000, respectiv a fracţiilor care au număr problematizarea.
acelaşi numărător sau acelaşi - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor  Forme de organizare:
numitor, mai mic sau egal cu 10 numere mai mici sau egale cu 1 000 000 frontal, individual, pe
sau numitor egal cu 100 - determinarea unor numere care să respecte perechi
2.3. Ordonarea numerelor condiţii date (mai mic decât ...., mai mare sau egal
naturale în concentrul 0 – 1 000 cu .... etc.)
000 şi respectiv a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
5
sau numitor egal cu 100

3. 2.2. Compararea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea/aproximare la zeci/sute/ mii/zeci de  Resurse materiale: Sarcina de lucru în
naturale în concentrul 0 – 1000 numerelor naturale mii/sute de mii a unor valori numerice (număr de manual, jetoane cu numere, clasă
000, respectiv a fracţiilor care au 0 – 1 000 000 locuitori, preţuri, distanţe etc.) fișe de lucru,
acelaşi numărător sau acelaşi - rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii  Resurse procedurale:
numitor, mai mic sau egal cu 10 a unui număr dat pe baza regulilor de rotunjire conversaţia euristică,
sau numitor egal cu 100 - gruparea unor numere date în funcție de numărul explicaţia, demonstrația,
2.3. Ordonarea numerelor la care se rotunjesc exerciţiul, jocul didactic.
naturale în concentrul 0 – 1 000 - utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere  Forme de organizare:
000 şi respectiv a fracţiilor care date frontal, individual, pe grupe
au acelaşi numărător sau acelaşi - înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a
numitor, mai mic sau egal cu 10 compune un mesaj accesibil ascultătorilor despre
sau numitor egal cu 100 distanțe

4. 2.2. Compararea numerelor  Rotunjirea numerelor - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe  Resurse materiale: Sarcina de lucru
naturale în concentrul 0 – 1000 naturale baza regulilor de rotunjire manualul, fișe de lucru, pentru acasă
000, respectiv a fracţiilor care au 0 – 1 000 000 - rotunjirea numerelor în contexte similare unor  Resurse procedurale:
acelaşi numărător sau acelaşi situaţii din viaţa cotidiană conversaţia, explicaţia,
numitor, mai mic sau egal cu 10 - asocierea unor numere date cu numărul format demonstrația, exerciţiul,
sau numitor egal cu 100 din zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii la care jocul didactic.
2.3. Ordonarea numerelor se rotunjesc - înlocuirea unor numere cu  Forme de organizare:
naturale în concentrul 0 – 1 000 rotunjirea lor pentru a face ca un mesaj dat să fie frontal, individual, pe grupe
000 şi respectiv a fracţiilor care ușor de reținut de către receptor
au acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100

5. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea numerelor cu - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind  Resurse materiale: Observarea
naturale în concentrul 0- 1 000 cifre romane cifrele romane manualul, imagini, Sistematică
000 şi a fracţiilor cu numitori - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu  Resurse procedurale:
mai mici sau egali cu 10, numerele corespunzătoare scrise cu cifre arabe conversaţia, exerciţiul, jocul Listă de verificare
respectiv egali cu 100 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale didactic, problematizarea.
2.3. Ordonarea numerelor naturale (exemplu: scrierea datei)  Forme de organizare:
în concentrul 0 – 1 000 000 şi frontal, individual, pe grupe
respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100
6
6. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea numerelor cu - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind  Resurse materiale: https://wordwall.net
naturale în concentrul 0- 1 000 cifre romane cifrele romane manual, fișe de lucru,
000 şi a fracţiilor cu numitori - asocierea unor numere scrise cifre romane cu imagini în care apar numere www.liveworksheets
mai mici sau egali cu 10, cele corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe scrise cu cifre romane .com
respectiv egali cu 100 - identificarea și prezentarea unor imagini în care internetul;
2.3. Ordonarea numerelor se regăsesc cifre romane  Resurse procedurale: https://kahoot.com/
naturale în concentrul 0 – 1 000 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale conversaţia, exerciţiul,
000 şi respectiv a fracţiilor care - prezentarea unor informații folosind cifrele problematizarea, jocul www.learningapps.c
au acelaşi numărător sau acelaşi romane didactic. om
numitor, mai mic sau egal cu 10  Forme de organizare:
sau numitor egal cu 100 frontal, individual, pe grupe/ https://www.socrati
in perechi ve.com/

https://livresq.com

https://asq.ro/

7. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - generarea/completarea unor șiruri de numere  Resurse materiale: Sarcina de lucru în
repetitive / regularităţi mai mici decât 1 000 000, ale căror cifre manual tipărit/digital, clasă
2.1. Recunoaşterea numerelor îndeplinesc condiţii date imagini, fișe de lucru,
naturale în concentrul 0- 1 000 - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/  Resurse procedurale:
000 şi a fracţiilor cu numitori sutelor/miilor/zecilor de mii/sutelor de mii dintr- conversaţia, exerciţiul,
mai mici sau egali cu 10, un număr problematizarea, jocul
respectiv egali cu 100 - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, didactic.
care îndeplinesc condiţii date  Forme de organizare:
2.2. Compararea numerelor
- compararea unor numere mai mici sau egale cu frontal, individual, pe grupe/
naturale în concentrul 0 – 1000
1 000 000 utilizând algoritmul de comparare in perechi
000, respectiv a fracţiilor care au
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui
acelaşi numărător sau acelaşi
număr
numitor, mai mic sau egal cu 10
- rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe
sau numitor egal cu 100
baza regulilor de rotunjire
2.3. Ordonarea numerelor - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind
naturale în concentrul 0 – 1 000 cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
000 şi respectiv a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100

7
8. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe Proba scrisă
repetitive / regularităţi – Scrierea cu cifre/litere a numerelor de lucru
2.2. Recunoaşterea numerelor 0 – 1 000 000;  Resurse procedurale:
naturale în concentrul 0- 1 000 – Compararea numerelor 0 – 1 000 000; conversaţia, exerciţiul
000 şi a fracţiilor cu numitori – Ordonarea numerelor 0 – 1 000 000;  Forme de organizare:
mai mici sau egali cu 10, – Rotunjirea numerelor naturale individual,
respectiv egali cu 100 0 – 1 000 000;
– Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
2.2. Compararea numerelor
romane I, V, X, L, C, D, M.
naturale în concentrul 0 – 1000
000, respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100
2.3. Ordonarea numerelor
naturale în concentrul 0 – 1 000
000 şi respectiv a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL 0 – 1 OOO OOO


Numar de ore alocat: 12 ore

Nr. Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


crt. procedurale
1. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor  Resurse materiale: Sarcina de lucru
scăderi de numere naturale în naturale naturale în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând manualul, numărătoarea de în clasă
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu 0 – 1 000 000, fără trecere adunarea fără trecere peste ordin poziționare, fișe de lucru,
numere fracţionare peste ordin - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu CD- manual digital
5.1. Utilizarea terminologiei numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi conversaţia, explicaţia,
matematice în rezolvarea şi/sau proprietăţile operaţiilor exerciţiul
compunerea de probleme cu - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule  Forme de organizare:
raţionamente diverse - utilizarea terminologiei specifice operațiilor de frontal, individual, pe
adunare perechi, pe echipe
2. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea numerelor - descompunerea numerelor în concentrul 0–1  Resurse materiale: Sarcina de lucru
8
scăderi de numere naturale în naturale 000 000, utilizând adunarea fără trecere peste manual, jetoane cu numere în clasă
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu 0 – 1 000 000, fără trecere ordin pentru a forma perechi de
numere fracţionare peste ordin - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu numere care au un rezultat
5.1. Utilizarea terminologiei numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând dat, fișe de lucru, calculator
specifice şi a unor simboluri algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi de buzunar, CD-manual
matematice în rezolvarea şi/sau proprietăţile operaţiilor digital
compunerea de probleme cu - folosirea unor tehnici de calcul rapid  Resurse procedurale:
raţionamente diverse (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de conversaţia euristică,
numere etc.) explicaţia, demonstrația,
- utilizarea calculatorului pentru verificarea exerciţiul, jocul didactic.
rezultatelor adunărilor  Forme de organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma frontal, individual, pe
numerelor perechi, pe echipe
3. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea cu trecere - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale: Sarcina de lucru
scăderi de numere naturale în peste ordin in concentrul 0 0 – 1 000 000, utilizând adunarea manual, jetoane cu numere, pentru acasă
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu - 1 000 000 - efectuarea de adunări cu o trecere peste ordin, CD-manual digital
numere fracţionare cu numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri proprietăţile operaţiilor explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau - folosirea unor tehnici de calcul rapid exerciţiul, jocul didactic.
compunerea de probleme cu (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de  Forme de organizare:
raţionamente diverse numere etc.) frontal, individual, pe
- utilizarea calculatorului pentru verificarea perechi, pe echipe
rezultatelor adunărilor şi scăderilor
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferența numerelor
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea cu trecere - efectuarea de adunări cu o trecere peste ordin,  Resurse materiale: Observarea
scăderi de numere naturale în peste ordin in concentrul 0 cu numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând manualul, jetoane cu sistematică
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu - 1 000 000 algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi numere, post-it-uri, creioane Sarcina de lucru
numere fracţionare proprietăţile operaţiilor colorate, calculator de in clasa
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule buzunar; CD-manual digital
specifice şi a unor simboluri (comutativitate, asociativitate, element neutru)  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu 0 – 1 000 000, fără efectuarea lui demonstrația, exerciţiul,
raţionamente diverse - utilizarea calculatorului pentru verificarea jocul didactic.
rezultatelor adunărilor  Forme de organizare:
- folosirea unor tehnici de calcul rapid frontal, individual, pe
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de perechi, pe echipe
numere etc.)
9
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea fără trecere - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale: Observarea
scăderi de numere naturale în peste ordin a numerelor 0 – 1 000 000, utilizând adunarea și scăderea manualul, jetoane cu sistematică
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu naturale mai mici decât - efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu numere, post-it-uri, creioane Sarcina de lucru
numere fracţionare 1 000 000 numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând colorate, calculator de in clasa
5.1. Utilizarea terminologiei algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi buzunar; CD-manual digital
specifice şi a unor simboluri proprietăţile operaţiilor  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul,
raţionamente diverse numere etc.) jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea  Forme de organizare:
rezultatelor adunărilor şi scăderilor frontal, individual, pe
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul perechi, pe echipe
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui

6. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea fără trecere - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale: Observarea
scăderi de numere naturale în peste ordin a numerelor 0 – 1 000 000, utilizând adunarea și scăderea manualul, jetoane cu sistematică
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu naturale mai mici decât - efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu numere, post-it-uri, creioane Sarcina de lucru
numere fracţionare 1 000 000 numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând colorate, calculator de in clasa
5.1. Utilizarea terminologiei algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi buzunar; CD-manual digital
specifice şi a unor simboluri proprietăţile operaţiilor  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul,
raţionamente diverse numere etc.) jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea  Forme de organizare:
rezultatelor adunărilor şi scăderilor frontal, individual, pe
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul perechi, pe echipe
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui

7. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea cu trecere - efectuarea de scăderi cu o trecere peste ordin,  Resurse materiale: Sarcina de lucru
scăderi de numere naturale în peste ordin a numerelor cu numere în concentrul 0 – 1 000 000 manualul, fișe de lucru; CD- în clasă:
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu mai mici decat 1 000 000 - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru manual digital
numere fracţionare compararea rezultatelor unor operaţii aritmetice  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1) conversaţia, explicaţia,
specifice şi a unor simboluri - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul demonstrația, exerciţiul,
matematice în rezolvarea şi/sau 0 – 1 000 000, fără efectuarea lui jocul didactic.
compunerea de probleme cu - folosirea unor tehnici de calcul rapid  Forme de organizare:
raţionamente diverse (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de frontal, individual, pe
numere etc.) perechi, pe echipe
- utilizarea terminologiei specifice operației de
scădere

10
8. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea cu trecere peste - efectuarea de scăderi cu o trecere peste ordin,  Resurse materiale: Sarcina de lucru
scăderi de numere naturale în ordin a numerelor cu numere în concentru 0 – 1 000 000, utilizând manualul, fișe de lucru, CD- pentru acasă
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu naturale mai mici decât algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi manual digital calculator de Sarcina de lucru
numere fracţionare 1 000 000 proprietăţile operaţiilor buzunar in clasa
5.1. Utilizarea terminologiei - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000, fără efectuarea lui conversaţia, explicaţia,
matematice în rezolvarea şi/sau - utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul,
compunerea de probleme cu rezultatelor scăderilor jocul didactic.
raţionamente diverse - folosirea unor tehnici de calcul rapid  Forme de organizare:
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de frontal, individual, pe
numere etc.) perechi, pe echipe
- identificarea expresiilor care presupun
efectuarea unor operații de scădere
- utilizarea unei formule de calcul determinarea
unui număr necunoscut dintr-o relaţie numerică
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau
cifre necunoscute, în diverse contexte

9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Proba adunării și a - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv  Resurse materiale: Observarea
scăderi de numere naturale în scăderii de scădere manualul, imagini, sistematica
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu - utilizarea calculatorului pentru verificarea balanța, CD-manual digital; Sarcina de lucru
numere fracţionare rezultatelor adunărilor şi scăderilor  Resurse pentru acasă
- procedurale: conversaţia, Sarcina de lucru
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda exerciţiul, jocul didactic, in clasa
balanţei sau prin efectuarea probei problematizarea, exerciţiul.
adunării/scăderii  Forme de
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau organizare: frontal,
cifre necunoscute, în diverse contexte individual, pe perechi, pe
echipe
10. 1.2. Generarea unor modele  Aflarea numărului -efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv  Resurse materiale: Observarea
repetitive / regularităţi necunoscut de scădere manualul, imagini, sistematica
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul balanța, CD-manual digital ; Sarcina de lucru
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui  Resurse pentru acasă
2.4. Efectuarea de adunări şi
- utilizarea unei formule de calcul determinarea procedurale: conversaţia, Sarcina de lucru
scăderi de numere naturale în
unui număr necunoscut dintr-o relaţie numerică exerciţiul, jocul didactic, in clasa
concentrul 0 - 1 000 000 sau
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda problematizarea, exerciţiul.
cu numere fracţionare
balanţei sau prin efectuarea probei  Forme de
5.1. Utilizarea terminologiei adunării/scăderii
11
specifice şi a unor simboluri - utilizarea unor simboluri pentru numere sau organizare: frontal,
matematice în rezolvarea şi/sau cifre necunoscute, în diverse contexte individual, pe perechi, pe
compunerea de probleme cu echipe
raţionamente diverse
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare: - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără  Resurse materiale: Observarea
scăderi de numere naturale în trecere peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 manual tipărit/digital, sistematică
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu 000 000 imagini, fișe de lucru;
numere fracţionare - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei de scădere conversaţia, exerciţiul,
specifice şi a unor simboluri - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule problematizarea, jocul
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află didactic.
compunerea de probleme cu suma/diferența ....”  Forme de organizare:
raţionamente diverse - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda frontal, individual, pe
balanţei sau prin efectuarea probei perechi, pe echipe
adunării/scăderii
12. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe Proba scrisă
scăderi de numere naturale în – Efectuarea de operații de adunare și scădere în de lucru; Caiet de exerciții
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu concentrul 0 – 1 000 000; și probleme clasa a IV-a –
numere fracţionare – Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Editura Litera
5.1. Utilizarea terminologiei (comutativitate, asociativitate, element neutru);  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri – Utilizarea terminologiei specifice operațiilor de conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea şi/sau adunare și scădere;  Forme de organizare:
compunerea de probleme cu – Aflarea unui termen necunoscut; individual
raţionamente diverse – Rezolvarea unei probleme care presupune
efectuarea operațiilor de adunare și scădere

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 1 000 000


Număr de ore alocat: 12 ore

12
Nr. Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui număr - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10,  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul cu 10, 100, 1000 100, 1000 manualul digital, imagini rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel - descompunerea unui număr format din două sau pentru formularea de sarcinilor de
mult trei cifre şi de împărţiri la trei cifre într-o sumă de produse în care unul probleme, fișe de lucru învățare
numere de o cifră sau două dintre factori este 10, 100 respectiv 100  Resurse procedurale:
cifre - utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru conversaţia, explicaţia,
5.1. Utilizarea terminologiei compararea unor numere sau/și expresii numerice exerciţiul
specifice şi a unor simboluri în care apar înmulțiri cu 10, 100 și 1000  Forme de organizare:
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea de probleme în care apar operații de frontal, individual, pe
compunerea de probleme cu înmulțire perechi, pe echipe
raţionamente diverse - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la expresii care sugerează operații de înmulțire
cu 10 sau/și 100 sau/și 1 000
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui număr - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural mai mic decât efectuarea unor înmulțirii ale unui număr natral manualul digital, imagini pentru acasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel 1 000 000 cu un numar de cu un număr de o cifră pentru formularea de
mult trei cifre şi de împărţiri la - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și probleme, fișe de lucru
o cifra
numere de o cifră sau două efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră  Resurse procedurale:
cifre - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme cu cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă exerciţiul, rezolvarea de
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi probleme
concentrul 0 – 1 000 000 ordin/de ordine diferite pe teme ce corespund  Forme de organizare:
preocupărilor copiilor frontal, individual, pe
perechi, pe echipe
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui număr -utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural mai mic decât efectuarea unor înmulțirii ale unui număr natral manualul digital, imagini pentru acasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel 1 000 000 cu un numar de cu un număr de o cifră pentru formularea de
mult trei cifre şi de împărţiri la - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și probleme, fișe de lucru
o cifra
numere de o cifră sau două efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră  Resurse procedurale:
cifre - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri conversaţia, explicaţia,
5.1. Utilizarea terminologiei cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă exerciţiul, rezolvarea de
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi probleme
matematice în rezolvarea şi/sau ordin/de ordine diferite pe teme ce corespund  Forme de organizare:
compunerea de probleme cu preocupărilor copiilor frontal, individual, pe
raţionamente diverse perechi, pe echipe
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui număr -utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural mai mic decât efectuarea unor înmulțirii ale unui număr natral manualul digital, imagini pentru acasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel 1 000 000 cu un numar de cu un număr de o cifră pentru formularea de

13
mult trei cifre şi de împărţiri la o cifra - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și probleme, fișe de lucru
numere de o cifră sau două efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră  Resurse procedurale:
cifre - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri conversaţia, explicaţia,
5.1. Utilizarea terminologiei cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă exerciţiul, rezolvarea de
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi probleme
matematice în rezolvarea şi/sau ordin/de ordine diferite pe teme ce corespund  Forme de organizare:
compunerea de probleme cu preocupărilor copiilor frontal, individual, pe
raţionamente diverse perechi, pe echipe
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulţirea unui număr - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural de trei cifre cu un înmulțirile în care un factor este scris cu două manualul digital, imagini
0 – 1 000 000 când factorii au cel numar de doua cifre cifre pentru formularea de
mult trei cifre şi de împărţiri la - estimarea rezultatului unei înmulțiri și probleme,, jetoane cu litere,
numere de o cifră sau două verificarea rezultatului fișe de lucru,
cifre - compararea unor expresii numerice ce conțin  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei înmulțiri, fără a efectua calculele conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau operaţii de înmulţire exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu - utilizarea terminologiei matematice în  Forme de
raţionamente diverse rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri organizare: frontal,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
individual, pe perechi, pe
operaţiile aritmetice studiate, în operații de înmulțire
concentrul 0 – 1 000 000 echipe

6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulţirea unui număr - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural de trei cifre cu un înmulțirile în care un factor este scris cu două manualul digital, imagini
0 – 1 000 000 când factorii au cel numar de doua cifre cifre pentru formularea de
mult trei cifre şi de împărţiri la - estimarea rezultatului unei înmulțiri și probleme,, jetoane cu litere,
numere de o cifră sau două verificarea rezultatului fișe de lucru,
cifre - compararea unor expresii numerice ce conțin  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei înmulțiri, fără a efectua calculele conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau operaţii de înmulţire exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu - utilizarea terminologiei matematice în  Forme de
raţionamente diverse rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri organizare: frontal,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
individual, pe perechi, pe
operaţiile aritmetice studiate, în operații de înmulțire
concentrul 0 – 1 000 000 echipe

14
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulţirea unui număr - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul natural de trei cifre cu un înmulțirile în care un factor este scris cu două manualul digital, imagini
0 – 1 000 000 când factorii au cel numar de doua cifre cifre pentru formularea de
mult trei cifre şi de împărţiri la - estimarea rezultatului unei înmulțiri și probleme,, jetoane cu litere,
numere de o cifră sau două verificarea rezultatului fișe de lucru,
cifre - compararea unor expresii numerice ce conțin  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei înmulțiri, fără a efectua calculele conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau operaţii de înmulţire exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu - utilizarea terminologiei matematice în  Forme de
raţionamente diverse rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri organizare: frontal,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
individual, pe perechi, pe
operaţiile aritmetice studiate, în operații de înmulțire
concentrul 0 – 1 000 000 echipe

8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea când factorii - efectuarea înmulțirilor prin descompunerea  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul au cel mult trei cifre fiecărui factor manualul digital, imagini rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel - utilizarea algoritmului de calcul pentru pentru formularea de sarcinilor de
mult trei cifre şi de împărţiri la înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte probleme,jetoane cu litere, învățare
numere de o cifră sau două trei cifre fișe de lucru,
cifre - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei calculatorul conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei matematice în explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu - analiza și rezolvarea de probleme în care apar  Resurse procedurale:
raţionamente diverse operații de înmulțire conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - ordonarea unor produse și asocierea cu literele
demonstrația, exerciţiul,
operaţiile aritmetice studiate, în potrivite pentru a obține informații din domeniul
concentrul 0 – 1 000 000 științelor; analiza informațiilor obținute Gândiți, lucrați în perechi,
comunicați, jocul didactic
 Forme de organizare:
frontal, individual, pe
perechi, pe echipe

9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea când factorii - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale: Sarcina de lucru
numere în concentrul au cel mult trei cifre înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manual digital, fișe de lucru, în
0 – 1 000 000 când factorii au cel trei cifre  Resurse procedurale: clasă
mult trei cifre şi de împărţiri la - utilizarea terminologiei matematice în conversaţia, exerciţiul,
numere de o cifră sau două rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri problematizarea, jocul
cifre - analiza și rezolvarea de probleme în care apar didactic, portofoliul
5.1. Utilizarea terminologiei operații de înmulțire  Forme de organizare:
15
specifice şi a unor simboluri - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în frontal, individual, pe
matematice în rezolvarea şi/sau efectuarea înmulțirilor perechi, pe echipe
compunerea de probleme cu - analiza inflrmațiilor dintr-un pliant şi rezolvarea
raţionamente diverse unor probleme pornind de la aceste date
5.3. Rezolvarea de probleme cu - rezolvarea unor probleme folosind operațiile
operaţiile aritmetice studiate, în învățate
concentrul 0 – 1 000 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea când factorii - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale: Sarcina de lucru
1 numere în concentrul au cel mult trei cifre înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manual digital, fișe de lucru, în
0 – 1 000 000 când factorii au cel trei cifre  Resurse procedurale: clasă
mult trei cifre şi de împărţiri la - utilizarea terminologiei matematice în conversaţia, exerciţiul,
numere de o cifră sau două rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri problematizarea, jocul
cifre - analiza și rezolvarea de probleme în care apar didactic, portofoliul
5.1. Utilizarea terminologiei operații de înmulțire  Forme de organizare:
specifice şi a unor simboluri - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în frontal, individual, pe
matematice în rezolvarea şi/sau efectuarea înmulțirilor perechi, pe echipe
compunerea de probleme cu - analiza inflrmațiilor dintr-un pliant şi rezolvarea
raţionamente diverse unor probleme pornind de la aceste date
5.3. Rezolvarea de probleme cu - rezolvarea unor probleme folosind operațiile
operaţiile aritmetice studiate, în învățate
concentrul 0 – 1 000 000
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute,  Resurse materiale: Observarea
1 numere în concentrul respectând ordinea efectuării operațiilor și manual digital, imagini, fișe sistematică
0 – 1 000 000 când factorii au cel semnificația parantezelor rotunde de lucru,
mult trei cifre şi de împărţiri la - analiza și rezolvarea de probleme în care apar  Resurse procedurale:
numere de o cifră sau două operații de înmulțire conversaţia, exerciţiul,
cifre - scrierea rezolvării unei probleme prin expresia problematizarea, jocul
5.1. Utilizarea terminologiei numerică didactic
specifice şi a unor simboluri Forme de organizare:
matematice în rezolvarea şi/sau frontal, individual, pe
compunerea de probleme cu perechi, pe echipe
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: Proba scrisă
numere în concentrul - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul fişă de lucru
0 – 1 000 000 când factorii au cel 0-1 000 000;  Resurse procedurale:
mult trei cifre şi de împărţiri la - rezolvarea unor exerciții în care se conversaţia, exerciţiul
numere de o cifră sau două aplică ordinea operațiilor și semnificația
cifre parantezelor rotunde;
16
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale  Forme de
specifice şi a unor simboluri înmulţirii organizare: individual
matematice în rezolvarea şi/sau - utilizarea termonologiei matematice în
compunerea de probleme cu rezolvarea de exerciții;
raţionamente diverse - rezolvarea de probleme folosind operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme cu învățate.
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 1 000 000


Număr de ore alocat: 15 ore

Nr. Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. procedurale

1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea cu rest -efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul diferit de 0 - transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și manualul, fișe de lucru; în
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult invers  Resurse procedurale: clasă
trei cifre şi de împărţiri la numere de o - utilizarea unor obiecte pentru a efectua împărțiri conversaţia, explicaţia,
cifră sau două prin scădere repetată exerciţiul
cifre - utilizarea terminologiei specifice operației de  Forme de
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi împărțire organizare: frontal,
a unor simboluri matematice în
individual, pe perechi, pe
rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente diverse echipe

2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Proba împărțirii - efectuarea probei unei operații de împărțire  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul - exerciții practice de împărțire folosind diverse manualul, post-it-uri, in clasa
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult obiecte calculator de buzunar; Autoevaluare
trei cifre şi de împărţiri la numere de o - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi  Resurse procedurale:
cifră sau două ordin/de ordine diferite conversaţia, explicaţia,
cifre - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile demonstrația, exerciţiul,
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi problemelor care sugerează operaţiile aritmetice jocul didactic.
a unor simboluri matematice în studiate  Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse studiate perechi, pe echipe
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
17
concentrul 0 – 1 000 000
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Aflarea numă - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul  rului necunoscut produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” manual, fișe de lucru, în clasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda imagini;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o balanţei sau prin efectuarea probei  Resurse procedurale:
cifră sau două - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/ conversaţia, exerciţiul,
cifre împărţire problematizarea, jocul
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - identificarea unor procedee de lucru care pot fi didactic.
a unor simboluri matematice în utilizate şi în alte situaţii  Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse rezultatelor unor operaţii de înmulţire şi împărţire perechi, pe echipe
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea unor situaţii concrete care se pot
operaţiile aritmetice studiate, în transpune în limbaj matematic
concentrul 0 – 1 000 000 - verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme
- joc Cifrele ascunse – refacerea unor exerciții de
înmulțire
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea unuei -efectuarea de împărțiri la 10, 100, 1 000  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul sume sau a unei - descompunerea unui număr format din două sau manualul, jetoane cu in clasa
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult diferențe la un număr trei cifre într-o sumă de produse în care unul dintre numere;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o factori este 10, respectiv 100  Resurse procedurale:
cifră sau două - utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru conversaţia, explicaţia,
cifre compararea unor numere sau/ și expresii numerice demonstrația, exerciţiul.
5.3. Rezolvarea de probleme cu în care apar împărțiri la 10, 100 și 1000  Forme de organizare:
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme în care apar operații de frontal, individual, pe
concentrul 0 – 1 000 000 împărțire perechi, pe echipe
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la expresii care sugerează operații de împărțire
la 10 sau/și 100 sau/și 1 000
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea unui - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul numar naturalmai mic natural de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, in clasa
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult decât 100 la un număr - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi calculator de buzunar; Autoevaluare
trei cifre şi de împărţiri la numere de o de o cifră ordin/de ordine diferite  Resurse procedurale:
cifră sau două - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui conversaţia, explicaţia,
cifre calcul fără efectuarea acestuia demonstrația, exerciţiul,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - efectuarea unor exerciții de calcul rapid jocul didactic.
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile  Forme de organizare:
concentrul 0 – 1 000 000 problemelor care sugerează operaţiile aritmetice frontal, individual, pe
studiate perechi, pe echipe
- identificarea unor procedee de lucru care pot fi
utilizate şi în alte situaţii
18
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice
studiate
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea cu rest 0 a - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul unui număr natural natural de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, în clasa
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult mai mic decât 1 000 - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi calculator de buzunar; Autoevaluare
trei cifre şi de împărţiri la numere de o 000 la un număr de o ordin/de ordine diferite  Resurse procedurale:
cifră sau două cifră - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui conversaţia, explicaţia,
cifre calcul fără efectuarea acestuia demonstrația, exerciţiul,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - efectuarea unor exerciții de calcul rapid jocul didactic.
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile  Forme de organizare:
concentrul 0 – 1 000 000 problemelor care sugerează operaţiile aritmetice frontal, individual, pe
studiate perechi, pe echipe
- identificarea unor procedee de lucru care pot fi
utilizate şi în alte situaţii
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice
studiate
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea cu rest - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr  Resurse materiale:
concentrul diferit de 0 a unui natural la un număr de o cifră cu rest diferit de zero manualul, post-it-uri,
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult număr natural (2.5); calculator de buzunar;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o - efectuarea probei unei operații de împărțire (2.5); Culegere de exerciții și
cifră sau două - exerciții practice de împărțire folosind diverse probleme clasa a IV-a -
cifre obiecte (2.5) Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi Intuitext
a unor simboluri matematice în ordin/de ordine diferite (2.5);  Resurse procedurale:
rezolvarea şi/sau compunerea de - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente diverse problemelor care sugerează operaţiile aritmetice demonstrația, exerciţiul,
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.1); jocul didactic.
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice
concentrul 0 – 1 000 000 studiate (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea cu rest - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr  Resurse materiale:
concentrul diferit de 0 a unui natural la un număr de o cifră cu rest diferit de zero manualul, post-it-uri,
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult număr natural (2.5); calculator de buzunar;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o - efectuarea probei unei operații de împărțire (2.5); Culegere de exerciții și
cifră sau două - exerciții practice de împărțire folosind diverse probleme clasa a IV-a -
cifre obiecte (2.5) Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi Intuitext
a unor simboluri matematice în ordin/de ordine diferite (2.5);  Resurse procedurale:
rezolvarea şi/sau compunerea de - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente diverse problemelor care sugerează operaţiile aritmetice demonstrația, exerciţiul,
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.1); jocul didactic.
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice
19
concentrul 0 – 1 000 000 studiate (5.3).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea unui - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr  Resurse materiale: Evaluarea după
concentrul număr naturalmaimic natural de două cifre la un număr de două cifre manualul, jetoane cu rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult decât 100 la un număr respectând algoritmul numere, fișe de lucru; sarcinilor de
trei cifre şi de împărţiri la numere de o de două cifre. - efectuarea probei unei operații de împărțire cartonașe colorate (roșu, învățare
cifră sau două - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi verde, galben),
cifre ordin/de ordine  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - utilizarea terminologiei specifice operației de conversaţia, explicaţia,
a unor simboluri matematice în împărțire demonstrația, exerciţiul,
rezolvarea şi/sau compunerea de - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind problematizarea, jocul
probleme cu raţionamente diverse de la expresii care sugerează operații de împărțire didactic.
- compunerea şi rezolvarea de probleme folosind
imagini sau reprezentări grafice  Forme de organizare:
frontal, individual, pe
perechi, pe echipe
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea unui - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr  Resurse materiale: Sarcina de lucru
concentrul număr natural mai mic scris cu patru sau mai multe cifre la un număr de manualul, jetoane cu în clasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult decât două cifre respectând algoritmul numere, fișe de lucru;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o 1 000 000 la un număr - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind  Resurse procedurale:
cifră sau două de două cifre de la expresii care sugerează operația de împărțire conversaţia, explicaţia,
cifre - utilizarea terminologiei specifice operației de demonstrația, exerciţiul,
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi împărțire problematizarea.
a unor simboluri matematice în - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de jumătatea/sfertul etc.” frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse - formularea de probleme pornind de la situaţii perechi, pe echipe
concrete
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea unui - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr  Resurse materiale:  Sarcina
concentrul număr natural mai mic scris cu patru sau mai multe cifre la un număr de manualul, jetoane cu de lucru în clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult decât două cifre respectând algoritmul numere, fișe de lucru;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o 1 000 000 la un număr - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind  Resurse procedurale:
cifră sau două de două cifre de la expresii care sugerează operația de împărțire conversaţia, explicaţia,
cifre - utilizarea terminologiei specifice operației de demonstrația, exerciţiul,
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi împărțire problematizarea.
a unor simboluri matematice în - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de jumătatea/sfertul etc.” frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse - formularea de probleme pornind de la situaţii perechi, pe echipe
concrete
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Împărțirea la 10, - efectuarea de împărțiri la 10, 100, 1 000 (2.5);  Resurse materiale:  Sarcina de
concentrul 100, 1 000 - descompunerea unui număr format din două sau manualul, jetoane cu lucru în
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre într-o sumă de produse în care unul dintre numere; Culegere de clasă: rezolvarea

20
trei cifre şi de împărţiri la numere de o factori este 10, respectiv 100 (2.5); exerciții și probleme clasa de exerciţii de
cifră sau două - utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru a IV-a - Matematică, împărțire la 10,
cifre compararea unor numere sau/ și expresii numerice Editura Intuitext 100, 1 000
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi în care apar împărțiri la 10, 100 și 1000 (5.1);  Resurse procedurale:
a unor simboluri matematice în - rezolvarea de probleme în care apar operații de conversaţia, explicaţia,
rezolvarea şi/sau compunerea de împărțire (2.5); demonstrația, exerciţiul.
probleme cu raţionamente diverse - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
5.3. Rezolvarea de probleme cu de la expresii care sugerează operații de împărțire
operaţiile aritmetice studiate, în la 10 sau/și 100 sau/și 1 000 (5.1).
concentrul 0 – 1 000 000
13. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Recapitulare - efectuarea împărțirii unor numere naturale la Resurse materiale: Observarea
concentrul numere de o cifră sau două cifre manual, imagini, fișe de sistematica
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult  Împărţirea - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda lucru;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o numerelor naturale în balanţei sau prin efectuarea probei Resurse procedurale:
cifră sau două concentrul - efectuarea probei unei operaţii de conversaţia, exerciţiul,
cifre 0 – 1 000 000 înmulţire/împărţire problematizarea, jocul
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - identificarea cuvintelor/sintagmelor care didactic.
a unor simboluri matematice în sugerează operaţiile aritmetice studiate Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de - rezolvarea de probleme folosind operațiile frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse învățate perechi, pe echipe
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
14. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Evaluare - efectuarea împărțirii unor numere naturale la  Resurse materiale: Probă de evaluare
concentrul numere de o cifră sau două cifre manual, imagini, fișe de
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult - Împărţirea numerelor - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda lucru;
trei cifre şi de împărţiri la numere de o naturale în concentrul balanţei sau prin efectuarea probei  Resurse procedurale:
cifră sau două 0 – 1 000 000 - efectuarea probei unei operaţii de conversaţia, exerciţiul,
cifre înmulţire/împărţire problematizarea, jocul
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi - identificarea cuvintelor/sintagmelor care didactic.
a unor simboluri matematice în sugerează operaţiile aritmetice studiate  Forme de organizare:
rezolvarea şi/sau compunerea de - rezolvarea de probleme folosind operațiile frontal, individual, pe
probleme cu raţionamente diverse învățate perechi, pe echipe
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
15. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel mult - Împărţirea numerelor vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, Culegere de sarcinilor de
trei cifre şi de împărţiri la numere de o naturale în concentrul majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa ameliorare/
cifră sau două 0 – 1 000 000 evaluarea sumativă. a IV-a - Matematică, dezvoltare:
21
cifre – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Editura Intuitext Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care  Resurse procedurale:
a unor simboluri matematice în vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversația, explicația,
rezolvarea şi/sau compunerea de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic
probleme cu raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ( SEMESTRUL al II-lea)

Aria curriculara: Matematică și știinte ale naturii


Disciplina: Matematică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 4
Semestrul al II-lea - 76 ore
Manual: Matematică, Editura Litera
Autori: Viorica Boarcăș, Ecaterina Bonciu, Niculina Stănculescu, Aida Stoian

22
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ORDINEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR
METODA REPREZENTĂRII GRAFICE

Nr. de ore alocat: 16 ore

23
Nr. Resurse materiale și
Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
numere în concentrul operațiilor în cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au exerciții fără operaţiilor (2.5); numere; Caiet de - rezolvarea de exerciţii
cel mult trei cifre şi de paranteze - rezolvarea de probleme cu operaţii de exerciții clasa a IV-a – respectând ordinea
împărţiri la numere de o cifră acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Editura Litera efectuării operațiilor
sau două cifre - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează procedurale:
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
concentrul - rezolvarea de probleme cu operaţiile demonstrația, exerciţiul
0 – 1 000 000 aritmetice studiate (5.3).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Sarcina de lucru
numere în concentrul operațiilor în cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, Caiet de pentru acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au exerciții fără operaţiilor (2.5); exerciții clasa a IV-a- - rezolvarea de exerciţii
cel mult trei cifre şi de paranteze - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) Editura Litera respectând ordinea
împărţiri la numere de o cifră pentru compararea rezultatelor unor  Resurse procedurale: efectuării operațiilor.
sau două cifre operaţii aritmetice (5.1); conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea cuvintelor/sintagmelor în demonstrația, exerciţiul
operaţiile aritmetice studiate, în enunţurile problemelor care sugerează
concentrul operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 1 000 000 - completarea unor exerciții cu semnele
corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie
adevărate (2.5);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate (5.3).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
numere în concentrul parantezelor rotunde înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, Caiet clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile de exerciții clasa a IV-a- - efectuarea de exerciții
cel mult trei cifre şi de cunoscute, respectând ordinea efectuării Editura Litera în care apar paranteze
împărţiri la numere de o cifră operaţiilor şi semnificaţia parantezelor  Resurse procedurale: rotunde și pătrate.
sau două rotunde și pătrate (2.5); conversaţia euristică,
cifre - identificarea rolului parantezelor explicaţia, demonstrația,
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde și a celor pătrate asupra exerciţiul, jocul didactic
specifice şi a unor simboluri rezultatului final al unui exerciţiu (5.1);
matematice în rezolvarea şi/sau - asocierea rezolvării unei probleme cu o
compunerea de probleme cu expresie numerică dată (5.3).
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul
0 – 1 000 000
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
numere în concentrul parantezelor rotunde înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, Caiet clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile de exerciții clasa a IV-a- - efectuarea de exerciții
cel mult trei cifre şi de cunoscute, respectând ordinea efectuării Editura Litera în care apar paranteze 24
împărţiri la numere de o cifră operaţiilor şi semnificaţia parantezelor  Resurse procedurale: rotunde.
sau două rotunde și pătrate (2.5); conversaţia euristică,
cifre - identificarea rolului parantezelor explicaţia, demonstrația,
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde și a celor pătrate asupra exerciţiul, jocul didactic
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FRACȚII CU NUMITORUL MAI MIC SAU EGAL CU 10 SAU CU NUMITORUL 100

Nr. de ore alocat: 16 ore

25
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții cu - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
naturale în concentrul 0 – 1 numitorul mai fracţiilor (2.1); manualul, coli colorate, clasă:
000 000 şi a fracţiilor cu mic sau egal cu - determinarea unei fracţii când numărătorul mere, imagini, fișe de - scrierea și citirea
numitori mai mici sau egali cu 10 şi/sau numitorul îndeplinesc lucru, creioane colorate, fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 anumite condiţii (2.1); Caiet de exerciții clasa a
5.1. Utilizarea terminologiei - reprezentarea intuitivă a unei fracţii IV-a- Editura Litera
specifice şi a unor simboluri utilizând desene, haşuri, decupaje etc.,  Resurse
matematice în rezolvarea şi/sau pornind de la experienţa cotidiană (2.1); procedurale:
compunerea de probleme cu - scrierea unor fracţii pornind de la situații conversaţia, explicaţia,
raţionamente diverse familiare (2.1); exerciţiul, demonstrația
- folosirea fracţiilor în contexte familiare
(5.1).
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții cu - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
naturale în concentrul 0 – 1 numitorul egal cu fracţiilor (2.1); manualul, coli colorate, clasă:
000 000 şi a fracţiilor cu 100 - determinarea unei fracţii când numărătorul mere, imagini, fișe de - scrierea și citirea
numitori mai mici sau egali cu şi/sau numitorul îndeplinesc lucru, creioane colorate, fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 anumite condiţii (2.1); Caiet de exerciții clasa a
5.1. Utilizarea terminologiei - scrierea unor fracţii pornind de la situații IV-a- Editura Litera
specifice şi a unor simboluri familiare (2.1);  Resurse
matematice în rezolvarea - folosirea fracţiilor în contexte familiare procedurale:
şi/sau compunerea de probleme (5.1). conversaţia, explicaţia,
cu raţionamente diverse exerciţiul, demonstrația

3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea - compararea unor fracţii cu întregul, în  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
naturale în concentrul 0 – 1 unor fracții cu situaţii familiare (2.2); manualul, fișe de lucru; clasă:
000 000 şi a fracţiilor cu întregul - compararea a două fracţii cu acelaşi Caiet de exerciții clasa a - compararea fracțiilor
numitori mai mici sau egali cu numitor, pornind de la obiecte sau de la IV-a- Editura Litera cu același numitor
10, respectiv egali cu 100 reprezentări grafice (2.2);  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei - scrierea rezultatelor obţinute prin conversaţia, explicaţia,
specifice şi a unor simboluri comparare, utilizând semnele <, >, = (2.2); demonstrația, exerciţiul,
matematice în rezolvarea jocul didactic
şi/sau compunerea de probleme
cu raţionamente diverse
4. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale:  Sarcina pentru
naturale în concentrul echiunitare, fracţiilor (2.1); manual, jetoane cu acasă:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu - determinarea unei fracţii când numărătorul numere, puzzle, creioane - identificarea, citirea și
subunitare,
numitori mai mici sau egali cu şi/sau numitorul îndeplinesc colorate, Caiet de scrierea fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 supraunitare anumite condiţii (2.1); exerciții clasa a IV-a- echiunitare,
5.1. Utilizarea terminologiei - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, Editura Litera subunitare,
specifice şi a unor simboluri supraunitare şi a celor echiunitare, în situații  Resurse procedurale: supraunitare
matematice în rezolvarea familiare sau în reprezentări (2.1); conversaţia euristică,
şi/sau compunerea de probleme - completarea numărătorilor/numitorilor explicaţia, demonstrația,
cu raţionamente diverse unor fracții astfel încât să îndeplinească exerciţiul
anumite condiții (< / > / = 1) (2.1);
- utilizarea fracţiilor în contexte familiare 26
(5.1);
- Joc Găsește intrusul! – identificarea unor
fracții care nu corespund unei reguli (2.1).
5. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - determinarea unei fracţii când numărătorul  Resurse materiale:  Observarea
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE

Nr. de ore alocat: 14 ore

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Dreaptă. - reprezentarea, sub forma unor desene  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în Semidreaptă. sau planuri, a unor trasee reale sau manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări Segment de imaginare; joc de rol echer, fișe de lucru, - reprezentarea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, drteaptă - utilizarea unei reprezentări simple Caiet de exerciții clasa a drepte, semidrepte,
relaţiilor şi a proprietăţilor pentru orientare în spaţiu, în condiţii IV-a- Editura Litera segmente de dreaptă
figurilor şi corpurilor geometrice familiare  Resurse
identificate în diferite contexte - identificarea unor segmente de dreaptă procedurale:
perpendiculare, paralele conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic

2. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte paralele - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse materiale:  Portofoliu –
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul creioane colorate, fișe de geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali unor exerciții practice (2.1); lucru, Caiet de exerciții - realizarea ferestrelor
cu 100 - verificarea poziţiei unor drepte folosind clasa a IV-a- Editura unei case prin pliere
3.1. Localizarea unor obiecte în echerul (3.2); Litera (identificarea
spaţiu şi a unor simboluri în - identificarea unor segmente de dreaptă  Intuitext, internetul segmentelor de dreaptă
diverse reprezentări perpendiculare, paralele (3.2);  Resurse paralele/
3.2. Explorarea caracteristicilor, - trasarea unor drepte paralele- procedurale: perpendiculare)
relaţiilor şi a proprietăţilor perpendiculare (3.2); conversaţia, explicaţia,
figurilor şi corpurilor geometrice - realizarea unor figuri TANGRAM şi exerciţiul, jocul didactic
identificate în diferite contexte identificarea, în acestea, a segmentelor de
drepată paralele (3.2).
3. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Unghiul drept. - identificarea numărului de unghiuri ale  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în Unghiul ascuțit. unei figuri plane (3.2); manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări Unghiul obtuz - ordonarea unghiurilor date, în funcţie de echer, fișe de lucru, - gruparea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, deschiderea lor (3.2); Caiet de exerciții clasa a unghiuri în funcţie de
relaţiilor şi a proprietăţilor - identificarea şi citirea unghiurilor în desene IV-a- Editura Litera felul lor
figurilor şi corpurilor geometrice date (3.2);  Resurse - realizarea planului
identificate în diferite contexte - gruparea unghiurilor în funcţie de felul lor procedurale: unei grădini şi
(3.2); conversaţia, explicaţia, marcarea unghiurilor

27
- desenarea unor unghiuri respectând exerciţiul, jocul didactic
indicaţii date (3.2);
- realizarea, în grup, a unui plan, după
modelul celui din proiectul Copiii arhitecţi
marcând în desen unghiurile (3.1)
- joc Drumul spre muşuroi - selectarea unui
traseu care respectă instrucţiuni date (3.1).
4. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse materiale:  Portofoliu –
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a perpendiculare 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul creioane colorate, geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali unor exerciții practice (2.1); pătratul TANGRAM, - realizarea ferestrelor
cu 100 - verificarea poziţiei unor drepte folosind fișe de lucru, Caiet de unei case prin pliere
3.1. Localizarea unor obiecte în echerul (3.2); exerciții clasa a IV-a- (identificarea
spaţiu şi a unor simboluri în - identificarea unor segmente de dreaptă Editura Litera segmentelor de dreaptă
diverse reprezentări perpendiculare, paralele (3.2);  Resurse paralele/
3.2. Explorarea caracteristicilor, - trasarea unor drepte paralele- procedurale: perpendiculare)
relaţiilor şi a proprietăţilor perpendiculare (3.2); conversaţia, explicaţia,
figurilor şi corpurilor geometrice - realizarea unor figuri TANGRAM şi exerciţiul, jocul didactic
identificate în diferite contexte identificarea, în acestea, a segmentelor de
drepată paralele şi perpendiculare (3.2).
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Poligoane. Cerc. - identificarea, în mediul înconjurător, a unor  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor Axa de simetrie axe de simetrie (3.2); manualul, riglă, echer, - trasarea figurilor
figurilor şi corpurilor geometrice - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri benzi de hârtie colorată, geometrice
identificate în diferite contexte geometrice prin diferite modalităţi (pliere, creioane colorate, fișe de  Portofoliu –
desen) (3.2); lucru, Caiet de exerciții Atelierul de
- construirea axelor de simetrie pentru figuri clasa a IV-a- Editura geometrie
geometrice date (3.2); Litera - realizarea unor
- completarea desenului unei figuri  Resurse modele decorative
geometrice după o axă de simetrie (3.2); procedurale: utilizând figuri
- realizarea unor desene folosind figurile conversaţia, explicaţia, geometrice
geometrice învăţate (3.2). exerciţiul, demonstraţia, - identificarea axelor de
problematizarea simetrie ale unor figuri
geometrice

6. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru  Resurse materiale:  Sarcina pentr
repetitive/ regularităţi calculul perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, acasă:
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice riglă, creioane colorate, - calcularea
relaţiilor şi a proprietăţilor respectând dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Caiet de perimetrului unor
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun exerciții clasa a IV-a- figure geometrice
28
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); Editura Litera
 Resurse
procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate  Resurse materiale:  Sarcina pentru
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe pe o reţea, utilizând ca unitate de măsură manual, fișe de lucru, acasă:
figurilor şi corpurilor geometrice pătratul cu latura de 1 cm (3.2); Caiet de exerciții clasa a - determinare ariei unei
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice IV-a- Editura Litera suprafețe folosind ca
4.1. Utilizarea unor instrumente respectând indicații date (3.2);  Resurse procedurale: unitate de măsură
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din reprezentări, conversaţia euristică, pătratul cu latura de 1
standardizate, în situaţii concrete, folosind ca unitate de măsură pătratul cu explicaţia, demonstrația, cm
inclusiv pentru validarea unor latura de 1 cm) (4.1). exerciţiul, jocul didactic
transformări
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Cubul - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de
vârfuri, număr de muchii) (3.2);  Resurse procedurale:
29
- decuparea după contur a desfăşurării unui conversaţia euristică,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, explicaţia, demonstrația,
cilindru, con, piramidă (3.2); exerciţiul, diagrama
- construirea unor corpuri geometrice Venn, jocul didactic
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
10. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Paralelipipedul - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
1 relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
11. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Volumul cubului - compararea volumelor unor corpuri  Resurse materiale:  Probă practică:
1 relaţiilor şi a proprietăţilor și al geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca manualul, cuburi cu - determinarea
figurilor şi corpurilor geometrice paralelipipedului unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm latura de 1 cm, fișe de volumului unor corpuri
identificate în diferite contexte (3.2); lucru, Caiet de exerciții geometrice
4.1. Utilizarea unor instrumente - jocuri de realizare a unor construcții din clasa a IV-a- Editura
şi unităţi de măsură cuburi cu latura de 1 cm și compararea Litera
standardizate, în situaţii concrete, volumului corpurilor (3.2);  Resurse procedurale:
inclusiv pentru validarea unor - determinarea de volume (pentru cub şi conversaţia, explicaţia,
transformări paralelipiped, din reprezentări, folosind demonstrația, exerciţiul,
cubul cu latura 1 cm) (4.1). jocul didactic
12. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Piramida - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
30
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
13. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri  Resurse materiale:  Observarea
1 repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice geometrice prin diferite modalităţi (pliere, manual tipărit/ digital, sisSarcinatică:
3.1. Localizarea unor obiecte în - Axa de simetrie desen) (3.2.); imagini, rigle, creioane atitudinea elevilor
spaţiu şi a unor simboluri în - Perimetrul - determinarea perimetrului unor poligoane colorate, trusa de faţă de sarcina dată
diverse reprezentări - Aria unei (1.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
3.2. Explorarea caracteristicilor, suprafeţe - determinarea ariei unor figuri geometrice Caiet de exerciții clasa a (da, nu):
relaţiilor şi a proprietăţilor - Corpuri plane (4.1); IV-a- Editura Litera  concentrarea asupra
figurilor şi corpurilor geometrice geometrice - sortarea corpurilor geometrice după formă  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
identificate în diferite contexte (3.2); conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
4.1. Utilizarea unor instrumente - construirea de regularităţi simple cu figuri problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii.
şi unităţi de măsură sau corpuri geometrice, respectând una sau didactic
standardizate, în situaţii concrete, mai multe reguli diferite (1.2);
inclusiv pentru validarea unor - compararea volumelor unor corpuri
transformări geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm
(3.2);
- determinarea de volume (pentru cub şi
paralelipiped, din reprezentări, folosind
cubul cu latura 1 cm) (4.1);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor poligoane (3.2).
14. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice - identificarea și numirea figurilor plane; Caiet de exerciții clasa a Grila Cum te poți
3.1. Localizarea unor obiecte în - Axa de simetrie - identificarea elementelor componente ale IV-a- Editura Litera aprecia
spaţiu şi a unor simboluri în - Perimetrul unei figuri plane: unghi, latură, vârf;  Resurse procedurale:
31
diverse reprezentări - Aria unei - descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în conversaţia, exerciţiul
3.2. Explorarea caracteristicilor, suprafeţe raport cu alte obiecte (paralel,
relaţiilor şi a proprietăţilor - Corpuri perpendicular);
figurilor şi corpurilor geometrice geometrice - recunoaşterea în situaţii familiare/în
identificate în diferite contexte reprezentări a unor obiecte cu formă
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrică (cub, paralelipiped, piramidă,
şi unităţi de măsură cilindru, sferă, con);
standardizate, în situaţii concrete, - utilizarea formulelor de calcul pentru
inclusiv pentru validarea unor aflarea perimetrului unor figuri geometrice;
transformări - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate
pe o reţea, utilizând ca unitate de măsură
pătratul cu latura de 1 cm;
- compararea volumelor unor corpuri
geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PROBLEME DE ORGANIZARE ȘI REPREZENTARE A DATELOR. METODA COMPARAȚIEI

Nr. de ore alocat: 10 ore

32
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în datelor în tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări și reprezentări cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); fișe de lucru; Caiet de  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în tabele grafice - extragerea şi sortarea de numere dintr-un exerciții clasa a IV-a- informații din tabele/
şi reprezentarea lor grafică tabel, pe baza unor criterii date (5.2); Editura Litera grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după  Resurse  înregistrarea în
mai multe criterii date şi înregistrarea datelor procedurale:
într-un tabel (5.2); tabele a unor date.
conversaţia, explicaţia,
- extragerea unor informații din calendarul demonstrația, exerciţiul,
naturii și utilizarea lor pentru rezolvarea problematizarea.
unor probleme (5.2);
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice, scheme, tabele
(5.1).
2. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în datelor în tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări și reprezentări cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); fișe de lucru; Caiet de  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în tabele grafice - extragerea şi sortarea de numere dintr-un exerciții clasa a IV-a- informații din tabele/
şi reprezentarea lor grafică tabel, pe baza unor criterii date (5.2); Editura Litera grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după  Resurse  înregistrarea în
mai multe criterii date şi înregistrarea datelor procedurale:
într-un tabel (5.2); tabele a unor date.
conversaţia, explicaţia,
- extragerea unor informații din calendarul demonstrația, exerciţiul,
naturii și utilizarea lor pentru rezolvarea problematizarea.
unor probleme (5.2);
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice , scheme, tabele
(5.1).
3. 5.1. Utilizarea terminologiei  Metoda - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Sarcina pentru
specifice şi a unor simboluri comparației probleme (5.3); manual, fișe de lucru, acasă:
matematice în rezolvarea şi/sau - identificarea expresiilor și cuvintelor din Caiet de exerciții clasa a - rezolvarea unor
compunerea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează IV-a- Editura Litera probleme folosind
raţionamente diverse operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit,  Resurse procedurale: metoda comparației
5.3. Rezolvarea de probleme cu a distribuit în mod egal, de două ori mai explicaţia, demonstrația,
operaţiile aritmetice studiate, în mult etc.) (5.3); exerciţiul,
concentrul - rezolvarea de probleme folosind simboluri, problematizarea
0 – 1 000 000 numere sau reprezentări grafice (5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației (5.3);
- formularea de probleme pornind de la
relaţii matematice date (5.1).
4. 5.1. Utilizarea terminologiei  Metoda - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Sarcina pentru
specifice şi a unor simboluri comparației probleme (5.3); manual, fișe de lucru, acasă:
matematice în rezolvarea şi/sau - identificarea expresiilor și cuvintelor din Caiet de exerciții clasa a - rezolvarea unor
compunerea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează IV-a- Editura Litera probleme folosind 33
raţionamente diverse operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit,  Resurse procedurale: metoda comparației
5.3. Rezolvarea de probleme cu a distribuit în mod egal, de două ori mai explicaţia, demonstrația,
operaţiile aritmetice studiate, în mult etc.) (5.3); exerciţiul,
concentrul - rezolvarea de probleme folosind simboluri, problematizarea
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: UNITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

Nr. de ore alocat: 12 ore

34
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
şi unităţi de măsură măsură pentru lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii lungime adecvate în realizarea unor măsurări ale instrumente de măsură a - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru lungimii (4.1); lungimii (metrul măsurători folosind
validarea unor transformări - efectuarea de măsurători cu unități tâmplarului, metrul instrumente de măsură
4.2. Operarea cu unităţi de standard (4.1); croitorului, ruleta), riglă; pentru lungime
măsură standardizate, folosind - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Caiet de exerciții clasa a
transformări unor măsurători ale lungimii (4.1) IV-a- Editura Litera
- exprimarea măsurii unor lungimi în  Resurse procedurale:
multiplii sau submultipli ai metrului (4.1); conversaţia, activități
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de practice, exerciţiul,
măsură pentru lungime (4.2). problematizarea
2. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
şi unităţi de măsură măsură pentru lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii lungime adecvate în realizarea unor măsurări ale jetoane, imagini; Caiet sarcinilor de învățare:
concrete, inclusiv pentru lungimii (4.1); de exerciții clasa a IV-a- Autoevaluarea prin
validarea unor transformări - alegerea unităţilor de măsură adecvate Editura Litera compararea rezultatelor
4.2. Operarea cu unităţi de pentru a măsura lungimi (4.1);  Resurse procedurale: obținute cu rezolvarea
măsură standardizate, folosind - exprimarea măsurii unor lungimi în conversaţia, activități model
transformări multipli și sumbultiplii ai metrului (4.1); practice, exerciţiul,
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, problematizarea
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 100, 1 000 pentru transformarea unităților de
când factorii au cel mult trei măsură (2.5);
cifre şi de împărţiri la numere de - transformarea rezultatelor unor măsurători,
o cifră sau două cifre folosind operațiilor cunoscute (4.1);
- efectuarea de transformări cu unităţi de
măsură standard în limita operaţiilor studiate
(4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru lungime (4.2);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
3. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură măsură pentru nonstandard și standard pentru capacitate manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii volumului (4.1); vase de diverse de învățare:
concrete, inclusiv pentru lichidelor. - selectarea și utilizarea instrumentelor de capacități, imagini; Tehnica „Fără mâini
validarea unor transformări măsură a capacității și a unităților de măsură Caiet de exerciții clasa a ridicate” - se aşteaptă
4.2. Operarea cu unităţi de standard adecvate în realizarea unor IV-a- Editura Litera răspunsuri la anumite
măsură standardizate, folosind măsurări ale capacității (4.1);  Resurse solicitări ale cadrului
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor procedurale: didactic; se lasă
unor măsurători ale capacității (4.1) conversaţia, activități elevilor timp de
- exprimarea măsurii unor capacități în practice, exerciţiul, gândire, apoi pot
multiplii și submultipli ai litrului (4.1); Gândiți, lucrați în discuta în perechi sau
- ordonarea unor capacități exprimate în perechi, comunicați, în grupuri mici; atenţia
unități de măsură diferite, pe baza relației cu problematizarea învățătorului se poate 35
unitatea principală de măsură (4.2); muta către anumiţi
elevi, oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în forţele
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: RECAPITULARE FINALĂ / EVALUARE FINALĂ
Nr. de ore alocat: 8 ore

36
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale în  Numerele - generarea/completarea unor șiruri de  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
concentrul 0 – 1 000 000 şi a naturale numere mai mici decât 1 000 000, ale căror manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici cuprinse între 0 cifre îndeplinesc condiţii date (1.2); Caiet de exerciții clasa a - compararea numerelor
sau egali cu 10, respectiv egali și 1 000 000 - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ IV-a- Editura Litera naturale
cu 100 sutelor/ miilor/ zecilor de mii/ sutelor de mii  Resurse procedurale: 0- 1 000 000;
2.2. Compararea nr. naturale în dintr-un număr (2.1); conversaţia, exerciţiul, - adunarea și scăderea
concentrul 0 – 1 000 000, - generarea de numere mai mici decât problematizarea, jocul numerelor naturale 0 –
respectiv a fracţiilor care au 1000000, care îndeplinesc condiţii date didactic 1 000 000.
acelaşi numărător sau acelaşi (2.1);
numitor, mai mic sau egal cu 10 - compararea unor numere mai mici sau
sau numitor egal cu 100 egale cu 1 000 000 utilizând algoritmul de
2.3. Ordonarea nr. naturale în comparare (2.2);
concentrul 0 – 1 000 000 şi - rotunjirea unui număr dat la ordinul
respectiv a fracţiilor care au solicitat, pe baza regulilor de rotunjire (2.3);
acelaşi numărător sau acelaşi - formarea, scrierea şi citirea numerelor
numitor, mai mic sau egal cu 10 folosind cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
sau numitor egal cu 100 (2.1).
2 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în scăderea fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sisSarcinatică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numerelor concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor faţă
numere fracţionare naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, Caiet de exerciții clasa a de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul respectiv de scădere (2.4); IV-a- Editura Litera  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule  Resurse procedurale: (da, nu):
matematice în rezolvarea şi/sau (2.4.); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
compunerea de probleme cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află problematizarea, jocul sarcinii de rezolvat
raţionamente diverse suma/diferența ....” (5.1); didactic  implicarea activă în
- aflarea unui termen necunoscut, folosind rezolvarea sarcinii
metoda balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1).
3 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea și - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Sarcina pentru
numere în concentrul împărțirea algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual tipărit și digital; acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au numerelor - efectuarea împărțirii unor nr naturale la Caiet de exerciții clasa a - înmulțirea și
cel mult trei cifre şi de împărţiri naturale în numere de o cifră sau două cifre (2.5); IV-a- Editura Litera împărțirea
la nr. de o cifră sau două cifre concentrul - rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse procedurale: numerelor naturale 0 –
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 cunoscute, respectând ordinea efectuării conversaţia, exerciţiul, 1 000 000;
specifice şi a unor simboluri operațiilor și semnificația parantezelor problematizarea, jocul - rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau rotunde (2.5); didactic exerciţii, cu operaţiile
compunerea de probleme cu - aflarea unui număr necunoscut, folosind cunoscute, respectând
raţionamente diverse metoda balanţei sau prin efectuarea probei ordinea efectuării
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.1); operaţiilor şi
operaţiile aritmetice studiate, în - efectuarea probei unei operaţii de semnificaţia
concentrul 0 – 1 000 000 înmulţire/împărţire (2.5); parantezelor rotunde.
- rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3).
4 2.1. Recunoaşterea nr. naturale în  Elemente de - reprezentarea intuitivă a unei fracţii  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în 37
concentrul 0 – 1 000 000 şi a geometrie. utilizând desene, haşuri, decupaje etc., manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici Fracții pornind de la experienţa cotidiană (2.1); Caiet de exerciții clasa a - recunoaşterea şi
sau egali cu 10, respectiv egali - scrierea unor fracţii pornind de la situații IV-a- Editura Litera descrierea unor
cu 100 familiare (2.1);  Resurse procedurale: obiecte care au forma