Sunteți pe pagina 1din 14

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A IV-A, EDITURA LITERA


SEMESTRUL I, 2021-2022
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
UNITATEA I: TOATE LA TIMPUL LOR
Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 2

Nr. ore alocate: 10 ore


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
1.1; 1.5; 2.1; - Formularea de enunțuri după ilustrații; Recapitulare  Limba și literatura
3.2; - Povestirea unor întâmplări trăite;  Relatarea unei întâmplări trăite română. Editura Litera,
- Redarea prin desen a întâmpărilor trăite, audiate;  Descriere de obiecte și ființe 2021, p.7
- Formularea de predicții pe bază de imagini/  Solicitarea și oferirea de informații  Manualul digital
enunț;  conversația, povestirea,
formulare de predicții,
activitatea independent
 1 oră
1.1; 1.5; 2.1; - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în  Citirea unui text narativ  Limba și literatura observare
3.1; 3.2; 4.5. perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv;  Așezarea textului în pagină română. Editura Litera, sistematică,
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului;  Semnele de punctuație 2021,p. 8-11,
- Identificarea principalelor caracteristici ale  Manualul digital evaluare orală,
 Scrierea corectă a cuvintelor
textului;  Harta textului  creioane, imagini;
1
- Explicarea unor cuvinte și expresii;  Relatarea unei întâmplări trăite  conversația,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri demonstrația,
referitoare la ideile exprimate în text; Text-suport: explicația, jocul
- Ordonarea ideilor principale ale textului; Amintiri din copilărie, după Ion didactic, exercițiul,
- Exprimarea propriei păreri despre fapte și Creangă activitate practică;
personaje din textul citit;  activitate independentă,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări Clubul de lectură în pereche, de grup
referitoare la textul citit; Dincolo de text
- Explicarea unor cuvinte și expresii; Gândește-te și imaginează-ți
- Exerciții de vocabular;  4 ore
- Identificarea sensului unui cuvânt;
- Scrierea corectă a cuvintelor;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri
ale personajelor;
- Formularea unor răspunsuri emoționale față de
textul literar citit;
- Căutarea unor informații în diverse surse și
formularea acestora în enunțuri;
- Scrierea imaginativă: formulare de răspuns
”Dincolo de text”;
1.1; 1.5; 2.1; - Citirea unui text în forme variate: în gând, în  Solicitarea și oferirea de informații;  Limba și literatura observare
3.1; 3.2; 4.5. șoaptă, în perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv;  Părțile de vorbire: substantivul, română. Editura Litera, sistematică
- Explicarea unor cuvinte și expresii; adjectivul, pronumele, verbul; 2021, p. 12-15,
- Exprimarea propriei păreri despre fapte și  Formularea de întrebări și  Manualul digital evaluare orală
personaje din textul citit; răspunsuri;  conversația, explicația,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări demonstrația, exercițiul, evaluare
referitoare la textul citit;  Exprimarea propriei păreri despre turul galeriei, cadranele, reciprocă
- Formularea de solicitări formale și informale personaje și faptele acestora;  3 ore
- Solicitarea de informații/oferirea de informații;  Scrierea corectă cu majusculă și doi autoevaluare
- Formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; ”i”;
- Formularea unor răspunsuri emoționale față de Text-suport:
textul literar citit; O mică greșeală, după Mircea
- Scrierea unui mesaj de e-mail; Sântimbreanu
- Scrierea imaginativă: continuarea textului cu
început dat; Dincolo de text
2
Gândește-te și imaginează-ți
-Indentificarea părților de vorbire cunoscute: Clubul de lectură
substantive, adjective, verbe, pronume;
-Scriere imaginativă;
1.1; 1.5; 2.1; - Solicitarea de informații/oferirea de informații; Recapitulare  Limba și literatura proiectul
3.1; 3.2; 4.5. -Scrierea elementelor de identificare: titlul,  Așezarea textului în pagină; română, Editura Litera,
autorul;  Scrierea corectă a cuvintelor; 2021, p.16- 17,
-Formulare de răspunsuri la întrebări;  Semnele de punctuație;  Manualul digital

Proiect-Cartea timpului  1 oră


- Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa EVALUARE  Limba și literatura evaluare scrisă
de evaluare; Text suport: română., Editura Litera,
- Exerciții-joc în completarea evaluării. Istoria prinde viață, de Damian 2021, p. 18-20, autoevaluare
Dibben  activitate independentă

 1 oră

UNITATEA 2: LOCURILE DIN SUFLETUL MEU


Perioada: săptămâna 3 – săptămâna 6

3
Nr. ore alocate: 20 ore
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice

1.1, 1.2, 1.4, 2.4, - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă,  Dialog pe marginea unei ilustrații;  Limba și literatura observare
2.5, 3.1, 3.4, 4.1, în perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe română. Editura Litera, sistematică,
4.2, 4.5 roluri;  Textul literar; 2021 p. 21-25,
- Formularea de enunțuri după ilustrația  Manualul digital evaluare orală,
textului;  Formulare de întrebări și  conversația,
- Identificarea principalelor caracteristici ale răspunsuri; demonstrația, explicația,
textului; jocul didactic, exercițiul,
- Explicarea unor cuvinte;  Exprimarea propriei păreri despre activitate practică;
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri informațiile descoperite;  activitate independentă,
referitoare la ideile exprimate în text; activitate pe grupe, în
- Formularea unor răspunsuri la întrebări  Substantivul ( numărul și genul) perechi
referitoare la textul citit; 5 ore
- Identificarea unor cuvinte care exprimă Text-suport:
însușiri ale personajelor; Țara. Poporul, după Alexandru
- Exprimarea propriei păreri despre Vlahuță
personaje și faptele acestora
- Căutarea unor informații Dincolo de text
- Scrierea imaginativă Clubul de lectură
Fii și tu scriitor
Gândește-te și imaginează-ți

1.2, 1.4, 2.4, 4.1 - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă,  Textul literar;  Limba și observare
în perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe  Formulare de întrebări și literatura română. sistematică,
roluri; răspunsuri; Editura Litera, 2021, p.
- Formularea de enunțuri după ilustrația  Exprimarea propriei păreri despre 26-29, evaluare orală,
textului; informațiile descoperite;  Manualul digital,
- Identificarea principalelor caracteristici ale  Asemănări și deosebiri  conversația, evaluare scrisă
textului;  Substantivul, verbul demonstrația,
- Explicarea unor cuvinte;  Textul funcțional:planul simplu al explicația, jocul

4
- Formularea unor răspunsuri la întrebări unui oraș/Harta didactic, exercițiul;
referitoare la textul citit; Text -suport 5 ore
- Identificarea unor cuvinte care exprimă Cetatea lui Bucur de Dumitru
însușiri ale personajelor; Almaș
- Exprimarea propriei păreri despre Dincolo de text
personaje și faptele acestoraScrierea Gândește-te și imaginează-ți
imaginativă;
- Scrierea corectă folosind semnele de
punctuație;
- Observarea unei imagini și formularea de  Dialog despre locurile dragi  Limba și observare
enunțuri;  Textul literar literatura română. sistematică,
1.1, 1.2, 1.4, 2.4, - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, Editura Litera, 2021, p.
 Organizator grafic- Ciorchinele
2.5, 3.1, 4.1, 4.2 în perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv; 30-33, evaluare orală,
- Identificarea principalelor caracteristici ale  Scrierea corectă a cuvintelor  Manualul digital
textului informativ  Substantivul, adjectivul  conversația euristică, evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte Text-suport: demonstrația,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum explicația, jocul
referitoare la textul citit; didactic, exercițiul;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă Dincolo de text ciorchinele
însușiri ale personajelor; Gândește-te și imaginează-ți 5 ore
- Completarea unui organizator grafic- Vorbesc și scriu corect
ciorchinele;
- Exprimarea propriei păreri despre
personaje și faptele acestora
- Căutarea unor informații și prezentarea
acestora sub formă de text și imagine;
Scriere imaginativă;
1.1., 1.2., 1.3., - Audierea unui text  Textul informativ  Limba și observare
1.4., 1.5. - Citirea unui text informativ  SINELG literatura română. 2021, sistematică
- Formulare de întrebări și răspunsuri pe p. 34-37,
 Formulare de întrebări/Formulare
marginea textului audiat  Manualul digital portofoliu
de răspunsuri la întrebări
- Redarea în diverse forme a conținutului  conversația euristică,
textului audiat: ilustrare prin desen/schemă,  Asemănări și deosebiri demonstrația, explicația,
rezumare în cuvinte  Substantivul jocul didactic, exercițiul;
5
- Realizarea unui desen, după indicații orale Text-suport: SINELG
- Căutarea unor informații Cetățile, pagini de istorie 3 ore
- Identificarea părților de vorbire studiate Gândește-te și imaginează-ți

1.1, 1.2, 1.4, 2.4, - Solicitarea de informații/oferirea de informații; Recapitulare  Limba și proiectul
2.5, 3.1, 4.1, 4.2. -Scrierea elementelor de identificare: titlul,  Așezarea textului în pagină; literatura română,
autorul;  Scrierea corectă a cuvintelor; Editura Litera, 2021,
-Formulare de răspunsuri la întrebări;  Semnele de punctuație; p.38-39,
- Redactare de text cu cuvinte de sprijin
 Formulare de răspunsuri la  Manualul digital
întrebări;
 1 oră
 Afișul;
Text -suport:
Rezervația Delta Dunării

Proiect- Mândria de a fi român


- Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Evaluare  Limba și ▪ Evaluare scrisă
fișa de evaluare; Text-suport: literatura română.
- Exerciții-joc în completarea evaluării. Povestea Vrancei Editura Litera, 2021, p. ▪ Autoevaluare
40-42,
 activitatea
independentă
 1 oră

VACANȚĂ INTRASEMESTRIALĂ

25-29.10.2021

UNITATEA 3: MESERIA DE COPIL


Perioada: săptămâna 7 – săptămâna 10

6
Nr. ore alocate: 20 ore
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
1.2; 1.4, 1.5, - Discuţii în grup pe baza imaginilor şi  Textul literar  Limba și
2.1; 2.5; 3.1, întrebărilor de pe pagina introductivă;  Exprimarea propriei păreri literatura română,
3.2; 3.3; 3.5; - Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în despre personaje și faptele Editura Litera, 2021, observare
4.1; 4.3; 4.4. perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv; acestora; p.43-45, sistematică
- Identificarea principalelor caracteristici ale  Manualul digital
textului;  Sensul cuvintelor;  conversaţia euristică, evaluare orală
- Explicarea unor cuvinte și expresii; explicaţia, exerciţiul,
 Lectura activă- cadranele; evaluare scrisă
- Identificarea sensului unui cuvânt;
 Oferirea de informații
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri  activitate frontală, în evaluare
referitoare la universul
referitoare la ideile exprimate în text; extraşcolar grupuri mici, în reciprocă
- Exprimarea propriei păreri despre fapte din perechi, individuală;
 Semnele de punctuație
textul citit; autoevaluare
 Scrierea corectă a cuvintelor
- Formularea unor răspunsuri la întrebări
 Scrierea imaginativă a unui
referitoare la textul citit;
text 5 ore
- Exerciții de vocabular;
Text- suport:
- Scrierea corectă a cuvintelor;
- Transcriere; Lumea lor! de Ștefan
- Redactarea unui text în care este relatat un Octavian Iosif
fapt imaginar;
Dincolo de text
Gândește-te și creează
Vorbesc și scriu corect
1.2; 1.4, 1.5, -Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în  Textul lite ra r  Limba și observare
2.1; 2.5; 3.1, perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri;  Formularea de răspunsuri la literatura română, sistematică
3.2; 3.3; 3.5; întrebări; Editura Litera, 2021,
4.1; 4.3; 4.4. - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri  Exprimarea propriei păreri p.46-49, evaluare orală
referitoare la ideile exprimate în text; despre personaje și faptele  Manualul digital
acestora;  conversaţia euristică, evaluare scrisă
- Extragerea unor informații din text; explicaţia, exerciţiul, evaluare
 Cadranele
7
- Utilizarea informaţiilor din text pentru  Scrierea corectă cu cratimă;  activitate frontală, în reciprocă
susţinerea unei opinii;  Organizatori grafici; grupuri mici, în
 Adjectivul autoevaluare
perechi, individuală
- Formularea unor concluzii simple în urma Texte suport:
citirii textului; 5 ore
Nicușor, după Ioan Alexandru
- Identificarea sensului unor cuvinte Brătescu- Voinești
- Identificarea unor substantive care Dincolo de text
îndeplinesc condiţii date; Gândește-te și imaginează-ți
- Realizarea unor texte folosind adjective; Vorbesc și scriu corect
- Realizarea unei prezentări folosind text şi Joc de rol
imagini
- Realizarea unui text în care să prezinte o
întâmplare imaginară
- Continuarea proiectului tematic
1.2; 1.4, 1.5, -Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în  Textul literar;  Limba și evaluare orală
2.1; 2.5; 3.1, perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri; literatura română,
3.2; 3.3; 3.5; - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri  Formulare de răspunsuri la Editura Litera, 2021, evaluare scrisă
4.1; 4.3; 4.4. referitoare la ideile exprimate în text; întrebări; p.50-52,
- Extragerea unor informații din text;  Manualul digital autoevaluare
- Utilizarea informaţiilor din text pentru  Scrierea imaginativă;  conversaţia
susţinerea unei opinii; euristică, exerciţiul,
- Formularea unor concluzii simple în urma  Invitația;
citirii textului;  coli A3 sau A4,
-Scrierea ideilor în ordinea desfășurării Texte suport: creioane, carioci,
întâmplării; Târziu, când zăpezile sunt
albastre imagini/fotografii,
- Exprimarea propriei păreri despre
personaje și faptele acestora Dincolo de text lipici
- Identificarea sensului unor cuvinte Gândește-te și imaginează-ți
 activitate
- Realizarea unei prezentări folosind text şi Joc de rol
imagini frontală, în grupuri
- Realizarea unui text în care să prezinte o mici, individuală
întâmplare imaginară
 5 ore

8
1.4, 2.1; 2.5; -Compararea personajelor din textile studiate;  Organizatori grafici;  Limba și literatura portofoliu
3.1, 4.1; 4.3; -Joc de rol;  Diagrama Venn; română, Editura
4.4. -Jocul diminutivelor; Litera, 2021, p.53,
 Scriere imaginativă;
 Manualul digital
 conversaţia euristică,
exerciţiul,
 coli A3 sau A4,
creioane, carioci,
imagini/fotografii,
lipici
 activitate frontală, în
grupuri mici,
individuală
3 ore

1.2; 1.4, 1.5, - Solicitarea de informații/oferirea de Recapitulare  Limba și proiectul


2.1; 2.5; 3.1, informații;  Așezarea textului în pagină; literatura română,
3.2; 3.3; 3.5; -Scrierea elementelor de identificare: titlul,  Scrierea corectă a Editura Litera, 2021, portofoliul
4.1; 4.3; 4.4. autorul; cuvintelor; p.54-55,
-Formulare de răspunsuri la întrebări;  Manualul digital
 Semnele de punctuație;
Redactare de text cu cuvinte de sprijin
-Realizarea de afișe;  Formulare de răspunsuri la
1 oră
întrebări;
 Cvintetul;
 Afișul;
Text -suport:
Povestea jucăriilor LEGO

Proiect- Creatorii de jucării


- Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Evaluare  Limba și ▪ Evaluare scrisă
fișa de evaluare; Text-suport: literatura română.
Exerciții-joc în completarea evaluării. Ajunul Crăciunului de Editura Litera, 2021, ▪ Autoevaluare
E.T.A. Hoffmann p. 56-58,
9
 activitatea
independentă
 1 oră

UNITATEA 4 – COMORI NEPREȚUITE


Perioada: Săptămâna 11- Săptămâna 14
Nr. Ore alocate- 15 ore

10
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice

1.1; 1.2; 1.3; - Discuţii în grup pe baza imaginilor şi - Textul literar;  Limba și observare
2.1; 2.2; 2.3; întrebărilor de pe pagina introductivă; - Inițierea şi menținerea unui literatura română, sistematică
2.4; 3.2; 3.4; - Citirea textului în forme variate schimb verbal; Editura Litera, 2021,
- Explicarea unor cuvinte și expresii; - Formularea de solicitări p.59-63; evaluare orală
3.6; 4.2; 4.4.
- Identificarea sensului unui cuvânt; formale şi informale;  Manualul digital
- Exprimarea propriei păreri despre fapte din - Scrierea imaginativă a unui evaluare reciprocă
textul citit; text;  conversaţia euristică,
- Asemănări și deosebiri; autoevaluare
- Formularea unor răspunsuri la întrebări explicaţia, exerciţiul;
referitoare la textul citit; - Pronumele personal (persoana,
- Exerciții de vocabular; numărul);  activitate frontală, în
- Scrierea corectă a cuvintelor; grupuri mici,
Text- suport:
- Transcriere; individuală;
Uriașul cel egoist după Oscar
- Redactarea unui text în care este prezentată o
întâmplare imaginară; Wilde  diagrama Venn
- Utilizarea pronumelor în enunțuri. Dincolo de text
Clubul de lectură  telefon
Gândește-te și creează
5 ore

1.1; 1.2; 1.3; - Citirea unui text narativ în forme variate: în Textul literar  Limba și  observare
2.1; 2.2; 2.3; șoaptă, în perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, - Oferirea de informații literatura română, sistematică
referitoare la universul Editura Litera, 2021,
2.4; 3.2; 3.4; pe roluri; extraşcolar
3.6; 4.2; 4.4. - Formularea de solicitări p.64-66;  evaluare orală
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri formale şi informale.  Manualul digital
referitoare la ideile exprimate în text; - Descrierea unei persoane.  conversaţia  evaluare scrisă
- Inițierea şi menținerea unui euristică, explicaţia,
- Extragerea unor informații din text; schimb verbal  evaluare reciprocă
exerciţiul,
- Utilizarea informaţiilor din text pentru
11
susţinerea unei opinii; -Semnele de punctuație  activitate frontală, în autoevaluare
grupuri mici, în
- Formularea unor concluzii simple în urma -Scrierea corectă a cuvintelor
perechi, individuală
citirii textului;
-Scrierea imaginativă a unui text
 coli A4, creioane
- Identificarea sensului unor cuvinte
colorate, carioca, bețe
- Identificarea unor adjective care îndeplinesc -Adjectivul
condiţii date; de frigărui/paie suc,
- Realizarea unui autoportret folosind lipici, foarfeci
adjective potrivite Text -suport: 5 ore
- Deducerea adjectivelor potrivite pentru
descrieerea unei persoane pe baza analizei Vrăjitorul din Oz după L.
faptelor sale Frank Baum
- Realizarea unor texte folosind adjective/
substantive însoţite de adjective; Dincolo de text
- Scriere creativă. Clubul de lectură
Gândește-te și creează

1.1; 1.2; 1.3; - Realizarea de texte orale și în scris; -Organizatori grafici;  Limba și observare
2.1; 2.2; 2.3; - Organizarea povestirii pe baza unor structuri -Povestirea orală și în scris pe literatura română, sistematică
2.4; 3.2; 3.4; date; baza unei structuri date; Editura Litera, 2021,
3.6; 4.2; 4.4. - Formularea de întrebări pe baza textelor -Formularea de întrebări; p.67; evaluare orală
studiate;  Manualul digital
 conversaţia euristică, evaluare scrisă
exerciţiul evaluare reciprocă

 activitate frontală, în autoevaluare


grupuri mici,
individuală
 coli A3 sau A4,
creioane colorate,
carioci

12
5 ore

1.1; 1.2; 1.3; -Realizarea de benzi desenate pe baza textelor -Benzi desenate  Limba și observare
2.1; 2.2; 2.3; studiate; literatura română, sistematică
2.4; 3.2; 3.4; Text- suport: Editura Litera, 2021,
3.6; 4.2; 4.4. -Povestirea în scris a întâmplării redată de Vrăjitorul din Oz după L. p.68; evaluare orală
banda desenată; Frank Baum  Manualul digital
 activitate frontală, în autoevaluare
- Crearea de benzi desenate digitale; grupuri mici,
individuală

 coli A3, creioane


colorate, carioca

 calculator

3 ore

1.1, 2.2; 2.3; - Solicitarea de informații/oferirea de Recapitulare  Limba și proiectul


2.4; 3.4; 3.6; informații;  Așezarea textului în pagină; literatura română,
4.2; 4.4. -Scrierea elementelor de identificare: titlul,  Scrierea corectă a Editura Litera, 2021, portofoliul
autorul; cuvintelor; p.69,
-Identificarea trăsăturilor caracteristice  Manualul digital
 Semnele de punctuație;
personajelor;
-Formulare de răspunsuri la întrebări;  Formulare de răspunsuri la
1 oră
Redactare de text cu cuvinte de sprijin întrebări;
-Realizarea de benzi desenate;  Părțile de vorbire:
pronumele, adjectivul
Text -suport:
Mărinimie după Emil
Gârleanu

Proiect- Colecția de benzi

13
desenate
- Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Evaluare  Limba și ▪ Evaluare scrisă
fișa de evaluare; Text-suport: literatura română.
Exerciții-joc în completarea evaluării. Editura Litera, 2021, ▪ Autoevaluare
Țara Adevărului și
Împăratul- Minciună după p. 71-73,
Petre Crăciun  activitatea
independentă
 1 oră

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

23. 12.2021- 09.01.2022

14