Sunteți pe pagina 1din 11

,,Literatura pentru toți

copiii,
copii mari sau copii mici,
prichindei sau chiar bunici”

PROIECT DE DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ


CLASA a-III-a

Denumirea opționalului: Literatură pentru toți copiii, copii mari sau copii mici, prichindei
sau chiar bunici
Arii curriculare implicate: Limbă și comunicare și Arte
Durata: 1 an
Clasa: a III-a
Nr. ore pe săptămână: 1 oră
ARGUMENT

Pentru ca apropierea de cărți să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi


o necesitate, este nevoie ca școala și familia să se implice activ în apropierea elevului de
miracolul cărții.
Lectura expresivă și metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur
de informații, de experiențe umane, de modele morale, de emoții și sentimente, vor impune,
în cele din urmă, literatura în atenția lor.
Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziționat prin
imitare de la cei din jur și se dezvoltă pe baza unui complex de situații implicate de
procesul comunicării. Lecturile bunicilor, ale părinților sau ale învățătorilor constituie cea
mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărțile.
Când copiii de vârstă școlară mică intră în contact treptat cu texte din ce în mai
complexe, ca ascultători sau cititori, achizițiile unor elemente specifice domeniului ficțiunii
literare se fac pe baza nativului și a pre-rechizitelor deja existente producându-se astfel o
dezvoltare progresivă a reprezentărilor imaginare ale copiilor.
Astfel, dezvoltarea posibilităților de exprimare a copilului se realizează cu maximă
eficiență în orele de literatură română, în general și de literatură pentru copii în mod
deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, relevante experiențial și accesibile, care
pun în valoare bogăția limbii materne, în ansamblul sistemului ei lingvistic și stilistic.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe obiective, concretizate
în:
*stimularea curiozității, imaginației, perseverenței, încrederii în forțele proprii;
*formarea unei gândiri creative, flexibile;
*încurajarea unei atitudini favorabile față de lectură;
*stimularea interesului pentru carte și dezvoltarea gustului pentru citit;
*formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri corecte, fluente, logice și
expresive;
*formarea capacității de a descoperi conținuturi și forme ale realității, exprimate într-
o multitudine de modalități de reprezentare a sinelui, a celorlalți și a lumii.

2
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE

1.sǎ identifice conținutul esențial de idei, -exerciții de identificare a principalelor idei și a


amănunte semnificative; amănuntelor semnificative dintr-un text;
2.sǎ sesizeze mesajul ce se desprinde dintr-un -exerciții de ordonare a secvențelor, a faptelor
text literar adecvat; dintr-un text literar;
- exerciții de identificare a moralei ce se
desprinde dintr-un text;
3.sǎ citească clar, coerent, expresiv un text - exerciții de citire a unor texte literare
literar cunoscut/necunoscut; cunoscute;
4.sǎ identifice câteva elemente specifice - exerciții de citire la prima vedere a unor texte
narațiunii (timpul, locul, personajele, adecvate;
succesiunea evenimentelor); - exerciții de identificare a timpului, a locului de
5. sǎ manifeste interes pentru lectura unor desfășurare a acțiunii, a personajelor, a
texte cât mai diverse; principalelor momente;
-vizite la muzeu;
-întocmirea unor liste cu lecturi
preferate/recomandate;
- exerciții de prezentare individuală a unor
texte citite acasă;
-organizarea unor expoziții cu desene ce
oglindesc aspecte din textele citite;
6.sǎ redea conținutul unui text, respectând - exerciții de povestire integrală sau pe
succesiunea logică a evenimentelor și fragmente;
eliminând elementele nesemnificative; - exerciții de povestire repetată pentru
7.sǎ construiascǎ scurte texte, pornind de la eliminarea amănuntelor neesențiale;
textul literar şi pe baza unor cerințe date; - exerciții de formulare orala a unor texte
8.sǎ formuleze opinii pǎreri despre personaje, scurte pe baza unui suport vizual;
despre acţiune, justificând cu argumente - exerciţii de recreare a textului prin
punctul de vedere; modificarea voitǎ a unor elemente, a unor
detalii etc;
- exerciţii de formulare a unor rǎspunsuri şi a
unor întrebǎri ;
- exerciţii de formulare a unor argumente pro şi
contra în susţinerea unor pǎreri;
- exerciţii de grupare a personajelor în funcţie
de anumite trǎsǎturi de caracter;
9.sǎ formuleze enunţuri/scurte texte în care - exerciţii de formulare în scris a unor
sǎ-şi argumenteze pǎrerea despre un enunţuri/scurte texte în care sǎ-și argumenteze
personaj; pǎrerea despre un personaj;
10.sǎ construiascǎ scurte texte prin - exerciţii de formulare orala a unor texte
modificarea voitǎ a unor elemente/detalii ale scurte pe baza unui suport vizual;
textului literar, potrivit unei cerinţe date; - exerciţii de recreare a textului prin
modificarea voitǎ a unor elemente, a unor
detalii etc;

3
III.CONŢINUTURI

I. BIBLIOTECA
a. Vizitarea bibliotecii şcolii şi a bibliotecii judeţene
b. Fişa de înscriere, fişa de lucru
c. Standul de cărţi – selecţii pentru biblioteca personală

II. POEZIA.BALADA.FABULA. PASTELUL


a. Fapte bune, fapte frumoase
b. Poezia naturii: anotimpurile văzute de poeţi
c. Dragostea şi respectul faţă de familie
d. O lume frumoasă – compoziţii (versuri şi proză), expresii selectate din poeziile
studiate
►Texte propuse:
Limba românească – George Sion
Balada unui greier mic – George Topîrceanu
Boul și vițelul – Grigore Alexandrescu
Câinele și cățelul – Grigore Alexandrescu
Sania – Vasile Alecsandri
Ce te legeni... – Mihai Eminescu

III. BASMUL
a. Real şi imaginar în basm. Lexicul
b. Binele şi răul în basm. Propoziţia
c. Personaje pozitive, personaje negative în basm. Dialogul
d. Natura în basm. Redactarea unei compuneri
►Texte propuse:
Povești – Ioan Slavici

IV. POVEŞTI. POVESTIRI.SCHIȚE.SNOAVE


a. Cartea – izvor de înţelepciune
b. Cartea – instrument de lucru
c. Copilăria – cu jocurile şi bucuriile ei
►Texte propuse:
Păcală, Povești despre Păcală și Tândală – Ioan Slavici, Petre Dulfu, Al. Mitru ș.a.
Bunicul, Bunica – Barbu Ştefănescu-Delavrancea
Bubico – Ion Luca Caragiale
Amici – Ion Luca Caragiale
Lanțul slăbiciunilor – Ion Luca Caragiale

4
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢǍ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE


1.Dezvoltarea capacitǎţii de receptare a S1:Receptarea și înțelegerea unui mesaj
unui text literar; dintr-un text literar;
S2:Sesizarea principalelor momente ale
unei narațiuni dintr-un text literar;
S3:Relevarea personajelor principale;
S4:Intuirea atitudinii scriitorului față de
universul creat
2.Dezvoltarea capacitǎţii de lecturǎ; S4:Citirea individualǎ, în ritm propriu a
unor texte recomandate;
S5:Împrumutarea unor cǎrţi de la biblioteca
şcolii;
S6:Alcǎtuirea unei biblioteci proprii;
3.Dezvoltarea capacitǎţii de exprimare S7:Reproducerea unui text cu ajutorul
oralǎ; întrebǎrilor, al ilustraţiilor care reprezintǎ
principalele momente ale acţiunii;
S8:Reproducerea textului folosind cuvinte
sau expresii reţinute din text;
S9:Formularea de enunţuri cu ajutorul
cuvintelor şi expresiilor reţinute din text;
4.Dezvoltarea capacitǎţii de exprimare S10:Formularea în scris a unor enunţuri/
scrisǎ; scurte texte în care sǎ-și argumenteze
opinia despre personaje;
S11: Ilustrarea prin desen a unui text citit/
Recrearea unui text literar pe baza unui
suport vizual;

5
MODALITǍŢI DE EVALUARE

Evaluare inițială/ predictivă Evaluare continuă/formativă Evaluare finală/sumativă


●Brainstorming ●şezători literare; ●fişe de evaluare;
●Explozia stelară ●serbări; ●fişe de autoevaluare;
(starbursting) ●medalion literar; ●Portofoliul
●ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ●fişa de lecturǎ; ●Harta conceptuală
ÎNVĂŢAT ●convorbiri, povestiri, ●Proiectul
●Ciorchinele repovestiri; ●Jurnalul reflexiv
●Metoda schimbării perechii ●concursuri de genul: ●Tehnica 3-2-1
(Share-Pair Circles)  „Ce s-ar fi întâmplat ●Metoda R.A.I.
●Cascada(Cascade) dacǎ...” ●Studiul de caz
●Metoda piramidei  „Cel mai bun ●Observarea sistematică a
●Sinelg povestitor” activităţii şi comportamentului
●Harta conceptuală  „Cel mai bun recitator” elevului
(Conceptual map) ●Matricele ●Fișa pentru activitatea
●Organizatorul grafic ●Lanţurile cognitive personală a elevului
●Masa rotundă ●Metoda predării/învăţării ●Investigația
●Interviul de grup reciproce (Reciprocal teaching ●Interviul
●Tehnica florii de lotus (Lotus —Palinscar)
Blossom Technique) ●Mozaicul (Metoda
●Tehnica 6/3/5 JINGSAW)
●Phillips 6/6 ●Metoda învăţării pe grupe
●Sinectica mici (STAD—Student Teams
Achievement Division)
●Metoda turnirurilor între
echipe (TGT—Teams/
Games/ Tournaments)
●Scheletul de peşte (Fishbone
maps)
●Diagrama cauzelor şi a
efectului
●Studiul de caz
●Controversa creativă
●Metoda R.AI.

6
BIBLIOGRAFIE:

 *** Tehnologia didacticǎ în proiectarea activitǎţii anuale, semestriale şi a tipurilor de


lecţie în învǎţǎmântul preuniversitar, Editura” Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2005.
 *** Metodica predǎrii limbii şi literaturii române în şcoala primarǎ, gimnaziu şi liceu,
Editura Didactica Nova, Craiova, 2005.
 Nica Elena, Bǎiaşu Dora, Vlǎsceanu Carmen, Literaturǎ pentru copii-clasa a III-
a‚ Editura Carminis, Piteşti, 2005.
 *** Antologie de texte literare pentru clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2003.
 www.edu.ro
 www.didactic.ro
 www.wikisource.ro

7
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învăţare O.R. Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


crt. ore

1. Lumea cărţilor 5 -vizite la biblioteca şcolii şi la biblioteca judeţeană


-înscrierea la bilbioteca şcolii şi la cea judeţeană
-joc de rol – La bibliotecă 1
-prezentarea fişei de lectură
-realizarea unei bilbioteci proprii
-standul de cărţi – selecţii pentru biblioteca
personală
Evaluare sumativă

2. Suntem români 1 -formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la


2 paragraful/fragmentul citit;
Texte suport: 3 -exerciţii de povestire a unui fragment/paragraf cu 2
Limba românească – 4 sprijin (din partea învăţătorului, colegilor);
Alexe Mateevici 5 -exerciţii de exprimare a propriei păreri în legătură
6 cu întâmplări, personaje dintr-un text citit;
7 - exerciţii de recitare de poezii etc.;
8 Evaluare sumativă
9
10

3. Prietenii animalelor 1 -exerciţii de desprindere şi formulare orală a


2 mesajului (a învăţăturii, a moralei) unui text citit;
Texte suport 3 -exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin
Balada unui greier mic- 4 formulări de răspunsuri la întrebările puse;
George Topîrceanu 5 -exerciţii de completare de enunţuri în legătură cu
Boul și vițelul-Grigore 6 un text citit; 6
Alexandrescu 7 -exerciţii de recunoaştere a textelor, personajelor
Câinele și cățelul- 8 prin citirea unor fragmente, paragrafe dintr-un text
Grigore Alexandrescu 9 citit;
10 - ilustrarea prin desen a unui text citit;
¯Evaluare sumativă

4. E iarnă iar... 4
Texte suport: 1 -exerciţii de desprindere şi formulare orală a
Sania-Vasile Alecsandri 2 mesajului (învăţăturii) unui text citit;
Ce te legeni... 3 -exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin
-Mihai Eminescu 4 formulări de răspunsuri la întrebările puse;
5 -exerciţii de completare de enunţuri în legătură cu
un text citit;
-exerciţii de recunoaştere a textelor, personajelor
prin citirea unor fragmente, paragrafe dintr-un text
citit;
- ilustrarea prin desen a unui text citit;
¯Evaluare sumativă

5. Trăistuţa fermecată 1 -exerciţii de identificare şi de relatare, într-o


2 succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un
Texte suport: 3 text narativ; 3
4 -exerciţii de recunoaştere a personajelor din
Păcală (texte/ fragmente 5 anumite texte narative etc.;
diverse) 6 -exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor
7 enuntiative, exclamative şi interogative (fără
8 menţionarea terminologiei);
9 -activităţi în perechi: Joc. Eu citesc, eu observ; Tu
10 citeşte, eu observ;
-exerciţii de citire pe roluri;
-exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;
¯Evaluare sumativă
6. La gura sobei... 1 -exerciţii de identificare şi de relatare, într-o
2 succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un
Texte suport: 3 text narativ;
Bunicul, Bunica – Barbu 4 -exerciţii de recunoaştere a personajelor din
Ştefănescu Delavrancea 5 anumite texte narative etc.;
6 -exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor
7 enuntiative, exclamative şi interogative (fără
8 menţionarea terminologiei);
9 -exerciţii de citire pe roluri;
10 -exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;
-exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu 3
voce tare, șoptit etc.;
-exerciţii de citire în lanţ;
-exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din
literatura pentru copii;
- joc: Recunoaşte personajul, recunoaşte autorul;
-şezători, ghicitori;
¯Evaluare sumativă

7. Universul basmelor 1 -exerciţii de recunoaştere a textelor, a personajelor,


2 prin citirea unor fragmente, paragrafe dintr-un text
Texte suport: 3 citit;
Doi feţi cu stea în frunte – 4 - ilustrarea prin desen a unui text citit; 3
Ioan Slavici 5 -exerciţii de identificare şi de relatare, într-o
6 succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un
7 text narativ;
8 -exerciţii de recunoaştere a personajelor din
9 anumite texte narative etc.;
10 -exerciţii de citire pe roluri;
-exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;
-crearea de poveşti din amestecul a două sau mai
multe poveşti cunoscute (activităţi în grup);
schimbarea finalului;
-gruparea personajelor asemănătoare din mai multe
poveşti (activităţi în grup);
- povestirea textelor citite etc.
¯Evaluare sumativă

8. D-ale lui Caragiale... 1 -exerciţii de recunoaştere a textelor, personajelor 12


2 prin citirea unor fragmente, paragrafe dintr-un text
Texte suport: 3 citit;
4 - ilustrarea prin desen a unui text citit;
Bubico-Ion Luca 5 -exerciţii de identificare şi de relatare, într-o
Caragiale 6 succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un
Amici - Ion Luca 7 text narativ;
Caragiale 8 -exerciţii de recunoaştere a personajelor din
Lanțul slăbiciunilor- 9 anumite texte narative etc.;
Ion Luca Caragiale 10 -exerciţii de citire pe roluri;
-exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;
-crearea de poveşti din amestecul a două sau mai
multe poveşti cunoscute (activităţi în grup);
schimbarea finalului;
-gruparea personajelor asemănătoare din mai multe
poveşti (activităţi în grup);
- povestirea textelor citite etc.
¯Evaluare sumativă
1

S-ar putea să vă placă și