Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea de Litere
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro

PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ

Titular curs,

Masterand,

2018
Instituţia de învăţământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr 30
Denumirea opţionalului: Căsuța cu povești și poezii
Tipul: La nivelul mai multor domenii experiențiale
Clasa: Grupa mică
Durata: 1 an
Număr de ore pe săptămână: o ora

I. Argument

Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii personalităţi, fiind una din


cele mai mari producătoare de valori umane, sociale şi educaţionale.
La vârsta de 3-4 ani copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile,
gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu
este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi
adesea minime.
,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o prospeţime a imaginaţiei, o
curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu
le pot regăsi decât cu mare greutate.”
Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat prin imitare de la
cei din jur şi se dezvoltă pe baza unui complex de situaţii implicate de procesul comunicării.
Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna şcolarilor de exprimare a
creativităţii. Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a
cuvintelor, expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi
cu sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a preşcolarului de a inventa, de a
crea în materie de comunicare.
Dar pentru a crea în mod conştient,copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre poveşti,
povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă.
Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea mai bună modalitate de a
stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile. Când intră în contact cu texte sau mai ales cu
vorbitori, achiziţiile unor elemente noi se fac pe baza nativului existent, producându-se o
dezvoltare a acestuia.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă maximă
în orele de literatură română, în general şi literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea
de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic.
Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte, precum şi prin jocurile
didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a scrie.
Pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi o necesitate,
este nevoie ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărţii.
Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur de
informaţii, de experienţe umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor impune, în cele
din urmă, literatura în atenţia lor.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe obiective, concretizate în:
-stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele proprii;
-formarea unei gândiri creative, flexibile;
-stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit;
-formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate
într-o multitudine de modalităţi;
-formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente şi logice.
II. Competenţe generale

1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

III. Competența specifice și activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare competenţă
specifică)

1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a mesajului oral


 Familiarizarea copiilor cu unele aspecte ale limbajului artistic,din literatura în versuri şi în
proză, naţională şi universală

Competența specifică Activităţi de învăţare

1.1. Sesizarea legăturii logice între -exerciţii de ordonare a secvenţelor, a faptelor dintr-
secvenţele mesajului oral un text literar;
-selectarea unor imagini dintr-un set pentru a indica
despre ce este vorba în text
- repovestirea unor secvenţe dintr-un text audiat

1.2. Sesizarea mesajului, a exerciţii de identificare a moralei, a învăţăturii ce se


învăţăturii ce se desprinde dintr-un desprinde dintr-un text.
text literar adecvat

1.3 Aprecierea comportamentului -exerciţii de identificare a personajelor (pozitive,


personajelor negative);
-identificarea, cu ajutorul educatorului, a trăsăturilor
fizice şi psihice ale personajelor principale;
-exerciţii de exprimare a opiniilor proprii în legătură
cu comportamentul personajelor.

2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Competența specifică Activităţi de învăţare


2.1. Recunoaşterea unor detalii -exerciţii de exprimare prin cuvinte proprii
dintr-un mesaj pe teme familiare, concluziile desprinse dintr-o operă literară cunoscută;
rostit clar si rar

2.2. Identificarea unor elemente -exerciţii de identificare a timpului, a locului de


specifice naraţiunii (timpul, locul, desfăşurare a acţiunii, a personajelor;
personajele) -exerciţii de dramatizare a unor opere literare
respectând intonaţia, accentul, ritmul, pauzele, tonul
şi nuanţa vocii;
2.3. Manifestarea interesului -organizarea unor expoziţii cu desene ce oglindesc
pentru lectura unor texte literare aspecte din textele citite.
diverse
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
 Folosirea unei exprimări cursive, coerente şi logice,în propoziţii şi fraze alcătuite corect
din punct de vedere gramatical, cu intonaţie variată în funcţie de momentele acţiunii;
 Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de a reproduce prin dramatizare conţinuturile unor
poveşti, povestiri, basme, snoave, fabule, poezii;

Competența specifică Activităţi de învăţare


3.1. Construirea unor texte orale pe -alcătuirea unor dialoguri;
baza unui suport vizual dat sau a -inventarea unui alt deznodământ;
unui plan propriu -exerciţii de alcătuire a unor propoziţii simple
ordonate logic;
-exerciţii de exprimare a unor opinii proprii în
legătură cu un personaj;
3.2. Construirea unor enunţuri -completarea unor propoziţii;
corecte din punct de vedere -rezolvarea unor rebusuri pe teme date;
gramatical -jocuri de rol.
- exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare;
-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;
-exerciţii de completare a unui rebus;
-exerciţii de folosire corectă a semnelor de
punctuaţie.
3.3. Prezentarea conţinutului -exerciţii de povestire şi repovestire a textelor
textului literar studiate;
-dramatizări, joc de rol;
-exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
-reprezentarea prin desen a unei secvenţe din
conţinutul textului;

IV. Conţinuturi

1.Biblioteca şcolară – prietena elevilor – sursă de cunoaştere


2.Poveştile copilăriei
3.Anotimpuri
4.Din lumea animalelor
5.Desaga cu învăţături

SUGESTII PENTRU ALEGEREA LECTURILOR


 ,,Ursul păcălit de vulpe” - Ion Creangă
 ,,Albă –ca-Zăpada,,- Fraţii Grimm
 ,,Scufiţa Roşie,,-Charles Perrault
 „Cei trei purceluşi”
 ,,Punguţa cu doi bani” - Ion Creangă
 ,,Fata babei şi fata moşneagului” - Ion Creangă
 ,,Motanul încălţat,,- Charles Perrault
 „Aladdin şi lampa fermecată” – după Hans Christian Andersen
 „Lupul şi capra” – de Lev Tolstoi
 „Povestea curcubeului”
 „Întâlnirea cu broasca ţestoasă” – de Alexei Tolstoi
 „Ridichea uriaşă”
 „Lupul la stână” – de Ion Creangă
 „Zile de toamnă” - de George Coşbuc
 „Pace” – de Octavian Goga
 „Cântec” – de George Topârceanu
 „Primăvara” - de George Topârceanu
 „Livada” – de Ion Creangă
 „Cu penetul ca sideful” – de Mihai Eminescu
 Din folclorul copiilor (poezii-numărători,,cântece,jocuri,ghicitori despre anotimpuri şi
vieţuitoare)
 Proverbe,zicători,ghicitori

V. Modalităţi de evaluare

Probe orale
- convorbiri
- povestiri
- argumentări
- interpretare scenică

Probe practice
- dramatizări
- şezătoare literară
- ecranizarea textului literar
- Spectacole cu dramatizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi;
- O expoziţie cu lucrări artistico-plastice ale copiilor „În lumea poveştilor” .

Probe scrise
- desene realizate de elevi
- realizarea unei mape cu texte

Bibliografie
 Revista Invatamantului Prescolar nr.1-2/2009;
 Educarea limbajului,indrumator pentru educatoare,Editura Aramis 2008;
 Curriculum pentru invatamantul prescolar,Editura DPH,2009;
 Dogaru,Zoe,Jocuri didactice pentru educarea limbajului,Editura Aramis,2001

S-ar putea să vă placă și