Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Denumirea opționalului: În lumea poveștilor


Tipul: de aprofundare la nivelul disciplinei Formarea abilităților de comunicare
Clasa a IVaA
An școlar: 2018-2019
Durata: un an
Număr ore pe săptămână: o oră
Autorul: prof. Ivan Gabriela
Abilitarea pentru susținerea cursului: Psihopedagogie specială
1. Argument

Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spiritual întrucât dispune de nenumărate valențe estetice şi morale sigure, cultivându-le
copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele selectate sau învăţându-i pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite, lărgindu-
le aria de cunoaştere. Profesorul psihopedagog are posibilitatea să se folosească de personajele poveştilor pentru a-i face pe elevi să înţeleagă
raporturile umane, norme de convieţuire socială, pornind astfel formarea şi modelarea caracterelor. Înţelegerea succesiunii logice a momentelor,
evenimentelor, conduce la structurarea unei gândiri sănătoase, având la bază relaţia cauză-efect. Cu cât copilul se apropie mai mult de lectură, cu
atat mai importante și mai durabile vor fi achizițiile în domeniul limbajului și comunicării.
În acelaşi timp, prin povestirea liberă, prin exprimarea impresiilor, a sentimentelor, a opiniei proprii, elevul învaţă să-şi rânduiască ideile,
învaţă să vorbească frumos, în propoziţii clare, îşi îmbogăţeşte vocabularul. Elementele din natură: culoare, formă, mişcare, ritm – regăsite în
basm – redau copiilor stări de bucurie și îmbogăţesc conţinutul afectiv al acestora.
Literatura pentru copii duce la familiarizarea educabililor cu structura limbii, cu bogăția și expresivitatea ei: iși însușesc cuvinte si
expresii noi, plastice, construcții ritmate si rimate, proverbe, zicale și structuri gramaticale corecte.
Prin activităţile acestui opţional, urmărim să-i determinăm pe elevi să înveţe să asculte, să se relaxeze şi, treptat, să „simtă” cuvintele,
frumuseţea şi expresivitatea lor.

2. Tip: la nivelul disciplinei Formarea abilităților de comunicare

3. Obiective cadru:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

4. Obiective de referință și exemple de activități de învățare

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral


1.1.Să sesizeze semnificația globală a - stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai captivant;
mesajului oral din textul literar - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui text audiat
1.2.Să desprindă semnificația globală a - lectură după una sau mai multe ilustrații;
mesajului literar din lecturarea imaginilor - exerciţii de formulare de propoziţii;
- formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală a mesajului literar
1.3.Să identifice caracteristicile personajelor a. exerciţii de identificare a personajelor;
din textele literare audiate b.exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor personajelor;
c. jocuri de rol;
d.jocuri de simulare
1.4.Să manifeste curiozitate față de receptarea - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
semnificației mesajelor orale - izionarea unor filme pentru copii;
- audierea unor povești citite sau înregistrate

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1.Să redea conținutul textului într-o - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
formulare proprie, care să cuprindă momentele - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
semnificative - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
- redarea conținutului textului prin intermediul desenului
2.2. Să exprime idei, trăiri personale prin - exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri;
intermediul limbajului artistic - confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile audiate
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
2.3. Să asocieze elemente simple prin - realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
intermediul artelor vizuale, cu alte forme de de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică (ex.: ilustrarea unei poveşti
exprimare: muzicale și literare cunoscute prin desen)
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru toţi membrii grupului: puzzle,
cărţi de joc, loto cu imagini etc.
2.4. Să manifeste initiative în comunicare față - exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând propriile păreri, idei, sentimente;
de situaţiile prezentate în textul literar - discuţii și dezbateri în grup.
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative

3.1.Să imagineze întâmplări și fapte pornind de - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar;
la textele literare audiate - jocuri de mimică;
- interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2.Să exprime trăirile interioare ale - jocuri de rol;
personajelor din textul literar studiat - jocuri de simulare;
- interpretarea unui rol în mai multe variante;
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține textul și observarea
imaginilor
3.3.Să deosebească însușirile obişnuite de cele - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele neobişnuite;
neobişnuite - exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite unor obiecte.

- exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor textului;


3.4.Să creeze mesaje și compoziţii artistice
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1.Să manifeste interes pentru lectura unor - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de adulți;
texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Să formeze atitudini pozitive față de actul - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini
lecturii - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau imagini create de copii

4.3. Să valorifice în activitatea cotidiană - exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele citite, cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiile dobândite din texte literare - exerciţii de recitare a unor poezii;
- exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
4.4. Să manifeste curiozitate faţă de mesajele - exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu tematica asemănătoare textului studiat;
literare transmise prin limbaj artistic -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ.
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei.

5. Valori și atitudini:
Prin studierea acestui optional, elevul va fi capabil:
a) să manifeste curiozitate pentru textul literar;
b) să distingă faptele bune de faptele rele ale personajelor;
c) să emita păreri privind faptele personajelor;
d) să-și clădeasca treptat un sistem propriu de valori, în care noțiunile de adevăr și dreptate, cinste si omenie sa ocupe un loc de baza;

6. Sugestii metodologice:
Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea, jocul de rol, jocul didactic, dramatizarea
Mijloace de învățământ: cărți cu povești, poezii, creioane colorate, laptop
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

7. Conținuturi:
Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca)
Trăistuţa cu poveşti şi basme
♦ Texte în proză din literatura română:
Din poveştile lui Ion Creangă:
 Capra cu trei iezi
 Punguţa cu doi bani
 Ursul păcălit de vulpe

♦ Texte în proză din literatura universală:


 Scufiţa Roşie după Ch.Perault
 Albă ca Zăpada după Fraţii Grimm
 Cei trei purceluşi de S.Mihailov

Poezia anotimpurilor – G.Coşbuc,V.Alecsandri etc.


 Patru surori gemene de N.Tache
 Toamna (autor necunoscut)
 Iarna de G.Coşbuc
 Primăvara de Vasile Alecsandri
 Vară dragă

Prieteni necuvântători – texte în proză şi versuri despre vieţuitoare


 Text în proză: Legenda rândunicii
 Omul şi pasărea de Ion Creangă
 Gospodina de Otilia Cazimir
 Zdreanţă de Tudor Arghezi
 Cu animalele fii bun
 Povestea gâştelor de George Coşbuc
 Cutremurul de Virgil Carianopol

Copilul şi copilăria – poezii din opera scriitorilor Nina Cassian,Elena Farago,Tudor


Arghezi etc.
 Părinţii mei de Elena Dragoş
 Rugăciune pentru părinţi ( din folclorul copiilor)
 Hansel şi Gretel de Fraţii Grimm
Din înţelepciunea populară – proverbe,zicători,ghicitori
 proverbe,zicători despre muncă,învăţătură
 ghicitori despre anotimpuri şi vieţuitoare

8. Modalități de evaluare:

Probe orale :
- ,,citirea “ imaginilor;
- redarea conţinutului textului cu suport ilustrat;
- caracterizarea personajelor;

Probe practice :
- realizarea de desene potrivite conţinutului textului;
- aşezarea imaginilor repectând momentele subiectului;
- iniţierea de dialoguri pe teme date;
- dramatizări;
- joc de rol.

7. Bibiligrafie:
E.Nica, D.Logel,I.Crinu - Literatură pentru copii clasa I (opţional); Editura Carminis, Piteşti, 2001
Gh.Alexandru, E.Şincan – Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi.
***Antologie de texte literare pentru ciclul primar, Editura Aramis, București, 2017
NR. ORE : 1 oră pe săptămână
SEM. I 18 x 1 = 18 ore
SEM. al-II-lea 18 x 1 = 18 ore .
TOTAL : 36 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unitatea de Ob. ref. Conţinuturi Nr. Săptă- Obs.
învăţare ore mâna
1.Popas la 4.1. Povestea unei cărţi: prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi S1
biblioteca şcolii 4.2. - prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii 1
2.Trăistuţa cu 1.1. Din poveştile lui Ion Creangă: 7 S2-S8
poveşti ( 1 ) 1.2. Capra cu trei iezi
1.3. Punguţa cu doi bani
1.4 Ursul păcălit de vulpe
2.1. Evaluare
2.2.
4.4
3.Poezia 1.1. Patru surori gemene de N.Tache 4 S9-S12
anotimpurilor (1) 1.2. Toamna (autor necunoscut)
2.1. Iarna de G.Coşbuc
2.2. Evaluare
2.3.
4.Copilul şi 1.1. Text liric: Părinţii mei de Elena Dragoş 6 S13-
copilăria 1.2. Text liric: Rugăciune pentru părinţi ( din folclorul copiilor) S19
1.3. Text în proză: Hansel şi Gretel de Fraţii Grimm
1.4 Evaluare
3.4
4.3
4.4
5.Prieteni 1.1. Text în proză: Legenda rândunicii 8 S20-
necuvântători 1.2. Text liric: Omul şi pasărea S28
1.3. Text liric: Gospodina de Otilia Cazimir
1.4 Text liric: Zdreanţă de Tudor Arghezi
2.1. Text educativ în versuri: Cu animalele fii bun
2.2. Povestea gâştelor de George Coşbuc
2.3. Cutremurul de Virgil Carianopol
3.4 Evaluare
4.3
4.4
6.Poezia 1.1. Primăvara de Vasile Alecsandri 3 S29-
anotimpurilor (2) 1.2. Vară dragă ( autor necunoscut) S31
2.1.
2.2.
2.3. Evaluare
7.Trăistuţa cu 1.1. Poveşti şi basme din literatura universală: 3 S32-
poveşti ( 2 ) 1.2. Scufiţa Roşie după Ch.Perault S35
1.3. Albă ca Zăpada după Fraţii Grimm
1.4 Cei trei purceluşi de S.Mihailov
2.1.
2 Evaluare

8.Din înţelep- 1.1. Proverbe,zicători despre muncă,învăţătură 1 S36


ciunea populară 1.2. Ghicitori despre anotimpuri şi vieţuitoare

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1 - Popas la biblioteca şcolii


Nr.ore: 1 oră
Perioada.........................
Data Conţinuturi O.R. Evaluare
( detalieri) Activităţi de învăţare Resurse instrumente
1 2 3 4 5 6
●Povestea 4.1. • vizită la biblioteca şcolii; Materiale: - observarea
unei 4.2. • prezentarea,pe înţelesul elevilor, a etapelor de realizare a unei • sala bibliotecii curentă
cărţi cărţi; şcolii
•prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii,cărţi frumos • cărţi din literatura pentru copii
ilustrate,atractive, adecvate vârstei; Procedurale: • aprecierea verbală
• întâlnire cu elevi din clasele mai mari ;pentru a împărtăşi din • conversaţia
experienţa lor de cititori; • observaţia
• colecţionarea unor cărţi pentru minibiblioteca clase ( această • act.frontală
activitate se va desfăşura pe parcursul mai multor săptămâni);
- aranjarea unui raft de cărţi din biblioteca şcolii;
♣ Unitatea de învăţare 2 - Trăistuţa cu poveşti ( 1 )
Nr.ore: 7 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Din 1.1. • citirea expresivă de către profesor a textelor literare; Materiale: • observarea
poveştile lui 1.2. • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
Ion Creangă: 1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute; • casete audio
♦ Capra cu 1.4 • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii; • imagini din lecturi • evaluarea curentă
trei iezi 2.1. • identificarea personajelor principale/secundare; • desene de colorat
2.2. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la • creioane colorate • autoevaluarea
2.3. textul audiat; • fişe de lucru
♦ Punguţa cu 2.4 • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic; • CD-uri cu filme • aprecierea verbală
doi bani 3.1 dintr-un text cunoscut; • videoproiector
3.2 • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu Procedurale:
3.3 sau fără ajutorul cadului didactic, urmărind firul logic al • citirea explicativă
♦ Ursul 3.4 întâmplărilor; • conversaţia
păcălit de 4.3 • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ; • povestirea
1 vulpe 4.4 • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
(fragmente);

• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text; • repovestirea • observarea
• dramatizare; • jocul didactic curentă
• joc didactic – Recunoaşte personajul! • act.frontală • evaluarea curentă
Recunoaşte lectura!; • act.individuală • autoevaluarea
• joc de rol; • aprecierea verbală
• ghicitori;
• vizionarea unor filme de desene animate;
– Povestim şi colorăm;
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui; fragment din lecturile studiate • activitate individuală
– capacitatea 3.1. • identificarea lecturii după imagini; • probă orală
de povestire a • identificarea personajului după descrierea profesorului;
unui text
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 3 – Poezia anotimpurilor ( 1 )


Nr.ore:4 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Patru surori • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare; Materiale: • observarea
gemene de • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
N.Tache 1.1. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
necunoscute; • imagini din lecturi
1.2. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat • evaluarea curentă
acţiunii ; • creioane colorate
● Toamna 2.1. • identificarea personajelor principale/secundare; • fişe de lucru
(autor • exerciţii de ,,citire” a imaginilor din textul audiat; • autoevaluarea
necunoscut) 2.2. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului Procedurale:
epic • citirea explicativă
2.3. dintr-un text cunoscut; • conversaţia • aprecierea verbală
• exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, • jocul didactic
● Iarna de cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al • act.frontală
G.Coşbuc întâmplărilor; • act.individuală
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere
educativ;
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text;
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
– interpretarea unor cântece despre toamnă şi iarnă;
● Evaluare 2.3. -capacitatea de memorare şi recitare expresivă a versurilor • activitate individuală • probă orală
sumativă învăţate anterior;

♣ Unitatea de învăţare 4 – Copilul şi copilăria


Nr.ore: 6 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Text liric: 1.1. • citirea expresivă de către profesor a textelor literare; Materiale: • observarea
Părinţii mei de 1.2. • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
Elena Dragoş 1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
1.4 necunoscute; • imagini din lecturi
2.1. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat • evaluarea curentă
2.2. acţiunii; • creioane colorate
● Text liric: 2.3. • identificarea personajelor principale/secundare; • fişe de lucru
Rugăciune pentru 2.4 • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora • autoevaluarea
părinţi ( din 3.1 la textul audiat; Procedurale:
folclorul 3.2 • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului • citirea explicativă
copiilor) 3.3 epic • conversaţia • aprecierea verbală
3.4 dintr-un text cunoscut; • povestirea
4.3 • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, • repovestirea
4.4 cu sau fără ajutorul profesorului urmărind firul logic al • jocul didactic
întâmplărilor; • act.frontală
● Text în proză: • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.individuală
Hansel şi Gretel de educativ;
Fraţii Grimm • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
(fragmente);
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
text;
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
• dramatizare;
• joc didactic – Recunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!;
• joc de rol;
• ghicitori;
– Povestim şi colorăm!;
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior, punânduse accent • act.individuală • probă orală
sumativă pe intonaţie;
• redarea (povestirea) conţinutului basmului;

♣ Unitatea de învăţare 5 – Prieteni necuvântători


Nr.ore: 8 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Text în proză: 1.1. • citirea expresivă de către profesor a textelor literare; Materiale: • observarea
Legenda 1.2. • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
rândunicii 1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
1.4 necunoscute; • imagini din lecturi
● Text liric: 2.1. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat • evaluarea curentă
Omul şi 2.2. acţiunii; • creioane colorate
1 pasărea 2.3. • identificarea personajelor principale/secundare; 5
2.4 • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
3.1 (fragmente);
3.2
3.3
3.4
4.3
4.4
● Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora • fişe de lucru • observarea
Gospodina de la textul audiat; curentă
Otilia Cazimir 1.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului Procedurale:
● Text liric: epic; • citirea explicativă
Zdreanţă de dintr-un text cunoscut; • conversaţia • evaluarea curentă
Tudor Arghezi 1.2. • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, • povestirea
● Text educativ cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al • repovestirea
în versuri Cu întâmplărilor; • jocul didactic • autoevaluarea
animalele fii 1.3. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.frontală
bun educative; • act.individuală
● Povestea • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate • aprecierea verbală
gâştelor de 2.3. (fragmente);
George Coşbuc • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
● Cutremurul text;
de Virgil • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
Carianopol • joc didactic – Recunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!;
• joc de rol;
• ghicitori;
– Povestim şi colorăm!;
- interpretarea unor cântece;
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe • act.individuală • probă orală
sumativă intonaţie;
• redarea ( povestirea) conţinutului textului epic;

♣ Unitatea de învăţare 6 – Poezia anotimpurilor ( 2 )


Nr.ore: 3 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Primăvara de 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Vasile • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
Alecsandri 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
necunoscute; • imagini din lecturi
2.1. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat • evaluarea curentă
acţiunii; • creioane colorate
● Vară dragă ( 2.2. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora • fişe de lucru
autor la textul audiat; Procedurale: • autoevaluarea
necunoscut) 2.3. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • citirea explicativă
educativ; • conversaţia
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • jocul didactic • aprecierea verbală
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor; • act.frontală
• realizarea unui prtofoliu cu imagini specifice anotimpului • act.individuală
primăvara şi toamna ;
– Povestim şi colorăm!;
- interpretarea unor cântece despre anotimpul primăvara şi
vara;
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe • act.individuală • probă orală
intonaţie;
♣ Unitatea de învăţare 7 - Trăistuţa cu poveşti ( 2 )
Nr.ore: 6 ore
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Poveşti şi 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare; Materiale: • observarea
basme din 1.2. • audierea textului de pe casetă audio; • texte suport curentă
literatura 1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
universală: 2.1. necunoscute; • imagini din lecturi
♦ Scufiţa Roşie 2.2. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat
după Ch.Perault 2.3. acţiunii; • creioane colorate • evaluarea curentă
• identificarea personajelor principale/secundare; • fişe de lucru
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora • CD-uri cu filme
la textul audiat; • videoproiector
♦ Albă ca Zăpada • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului Procedurale: • autoevaluarea
după Fraţii epic • citirea explicativă
Grimm dintr-un text cunoscut; • conversaţia
• exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, • povestirea
cu sau fără ajutorul cadrului didactic, urmărind firul logic al • repovestirea • aprecierea verbală
întâmplărilor; • jocul didactic
♦ Cei trei • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.frontală
purceluşi,de educativ; • act.individuală
S.Mihailov • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
(fragmente);
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
text;
• dramatizare;
• joc didactic – Recunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!;
• joc de rol;
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene animate
– Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate; • act.individuală • probă orală
– capacitatea de 3.1. • identificarea lecturii după imagini;
povestire a unui • identificarea personajului după descrierea profesorului;
text cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 8 - Din înţelepciunea populară


Nr.ore: 1 oră
Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
●proverbe,zicători 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi ghicitori, având Materiale: • observarea
despre muncă, 1.2. tematică diferită; • texte suport curentă
învăţătură • explicarea înţelesului unor zicători şi proverbe; • casete audio
● ghicitori despre • identificarea, prin analogie, a unui fapt real din viaţa • imagini • evaluarea curentă
anotimpuri şi de zi cu zi; • desene de colorat
vieţuitoare • identificarea obiectului / fiinţei/ anotimpului din • creioane colorate
descrierea cuprinsă în ghicitori; • fişe de lucru • autoevaluarea
• exerciţii de memorare şi recitare a unor proverbe, Procedurale:
zicători şi ghicitori; • citirea explicativă
– joc didactic Recunoaşte animalul! • conversaţia
- realizarea unor desene; • jocul didactic • aprecierea verbală
- interpretarea unor cântece despre animale şi • act.frontală
anotimpuri; • act.individuală

S-ar putea să vă placă și