Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Limba și literatura română


Clasa: a III-a
Propunător: Dajiu Gabriel
Școala Gimnazială Arcani- structura Școala Primară Stroiești
Subiectul: Doi mari prieteni, după Mihail Sadoveanu
Tipul lectiei: mixta
Competrențe specifice:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare;
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup;
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale
acestuia;
3.6. Aprecierea valorii cărţilor.
Obiective operaționale:
1. să citească fluent și expresiv textul ;
2. să desprindă informații de detaliu dintr-un text citit;
3. să sesizeze semnificația cuvintelor în funcție de un context dat și să explice cuvinte noi din text;
4. să alcătuiască enunțuri proprii cu expresii din text;
5. să citească pe fragmente textul ;
6. să povestească oral conținutul textului pe bază de întrebări;
Strategie didactică:
1. Metode și procedee: citirea explicativă,problematizarea, exercițiul, conversația euristică, explicația, metoda
cadranelor,
2. Resurse materiale: dicționare, planșe, manual, imagini

Secvențele Ob. Unități de Strategii didactice Evaluare


lectiei conținut Emiterea sarcinilor și Rezolvarea Metode și Mijloace Forme de
Informațiilor sarcinilor procedee didactice activitate
1.Reactualiza Se va Se verifică tema pentru Elevii răspund la - problematizarea Manualul Frontală Obbservare
rea reactualiza acasă cerințele formulate sistematică
cunoștințelor,p textul La Se citește textul selectiv;
riceperilor si scăldat de Ion Se adresează întrebări în
deprinderilor Creangă legătură cu conținutul - exercițiul
anterioare textului.
Se cere elevilor să
alcătuiască oral propoziții
cu cuvintele albie,păpușoi
iarmaroc, tiptil, am tulit-o;

2. Anuntarea Doi mari Se anunță tema și Elevii urmăresc - conversația


temei și prieteni, după obiectivele Obiectivele
enunțarea M .Sadoveanu- Se scrie pe caiete titlul Notează titlul
obiectivelor familiarizarea lecției și autorul lecției și autorul
cu
textul
3. Dirijarea Prezentarea Se prezinta pe scurt Elevii ascultă cu -explicația Frontală Observarea
învățării conținutului conținutul textului:În atenție sistematică
textului acest text Mihail
Sadoveanu prezintă într-
un limbaj expresiv
legătura de prietenie
dintre marii scriitori Ion
Creangă și Mihai
Eminescu pe plaiurile
Moldovei.

Citirea Se citește textul model Ascultă și Citirea Manualul Observarea


explicativă pe apoi se trece la citirea urmăresc pe explicativă sistematică
fragmente explicativă pe fragmente. manual
Citirea textului Se va realiza citirea Elevii vor citi -exercițiul Manualul Frontală Evaluarea
integral textului: textul reciprocă
- în gând; și urmăresc.
- cu voce tare;
- pe roluri;

3. Realizarea Conținutul Se va cere elevilor să Elevii povestesc -conversația Manual Frontală Evaluare
feed-back-ului textului povesteasca cu ajutorul continutul textului euristică reciprocă
întrebărilor oral cu ajutorul
conținutul lecției intrebărilor.
1. Care este singura
mare avere a lui
Mihai Eminescu?
2. Unde s-au -observația
cunoscut cei doi
mari scriitori?
3. Cum își petreceau
timpul împreună?
4. De ce credeți că s-
au împrietenit cei
doi scriitori?
5. Prin ce l-a
impresionat
Creangă pe
Eminescu?
Utilizarea unor Se cere elevilor să explice Vor explica -instruirea directă caiete Activitate Consemnări in
cuvinte și sensul cuvintelor și cuvintele și individuală fișa de
expresii din text expresiilor noi și expresiile. Vor observație
utilizarea unor expresii alcătui enunțuri
din text in enunțuri proprii proprii cu
(olaturi, mărgăritare, expresiile
amurguri,se formau ca date
mărgăritarele, amurguri
dulci)
4. Obținerea Metoda Lucrând în echipă de câte Grupele de -metoda Planșă Pe grupe Observarea
performanțe- cadranelor 4, elevii au completat elevilevi spun cadranelor sistematică
lor următorul cadran: Un repede
grup de elevi completând soluțiile pe care le
cadranele vor găsi
1.Cuvăntul cheie; Câte un
2.Personaje; reprezentant al
3.Preocupările fiecărei echipe a
personajelor/ noastre; ieșit în fața clasei.
4.Învățătura, mesajul S-au citit
transmis. răspunsurile primei
echipe la primul
cadran), ceilalți
reprezentanți
având sarcina de a
citi doar ceea ce nu
s-a spus. S-a
procedat la fel
pentru celelalte
cadrane.
Răspunsurile
primite au ilustrat
faptul că unii
dintre ei au făcut
confuzii ori au
adăugat din propria
imaginație
5. Aprecieri și Recomandările se fac în Elevii ascultă -conversația Frontală
recomandări funcție de nivelul recomandările și
minimal, Aprecierile.
mediu sau maximal
6. Tema Exercițiul 4 pagina 64 -explicația frontală
pentru acasă

S-ar putea să vă placă și