Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

CLASA : a III– a

PROPUNATOR : DELCĂ NICOETA

OBIECTUL : MATEMATICĂ

SUBIECTUL : ORDINEA EFECTUARII OPERAŢIILOR

TIPUL : CONSOLIDARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI

SCOPUL LECŢIEI : CONSOLIDAREA PRICEPERII DE A REZOLVA EXERCIŢII

ŢINÂND SEAMA DE ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

1 .3 – să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 10000 :

 Fără trecere peste ordin ;

 Cu trecere peste ordin ;

1 .4 – să efectueze operaţiile de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici

decât 100 ;

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

O1. Să rezolve exerciţii ţinând cont de ordinea efectuării operaţiilor ;

O2 . Să compare rezultatele exerciţiilor punând semnele : „ .> ”, „ < ”, „ = ” ;

O3 . Să rezolve corect probleme cu mai multe operaţii ;

O4 . Să compună o problemă după un exerciţiu dat ;

OBIECTIVE EDUCATIVE :

 Dezvoltarea gândirii şi a limbajului matematic ;

 Cultivarea interesului pentru studiul matematicii ;

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia , explicaţia , exerciţiul , jocul , observaţia demonstraţia ;

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : manual , culegere , fişe , planşe , leptop ;

FORME DE ORGANIZARE : frontal , individuala , în perechi ;

DURATĂ : 50’

2
BIBLIOGRAFIE :

►Paraschiva Purcaru.M.A: ”Metodica activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru institutori/profesori din învaţământul primar si
preşcolar”;editura Universităţii Transilvania-Brasov ,2008 ;

►Gardin .F ; Gardin . M ; Berechet . D ; Betrechet . F : “ Matematică – Culegere de exerciţii , probleme şi teste – pentru clasa a III –a ”;
editura Paralela 45 ; Piteşti ; 2009 ;

►Brânzescu . V ; Mitrache . I : “- Culegere de probleme de matematică – vol II ”; Consiliul Naţional al Organizării Pionierilor ; Bucureşti ;
1987

3
Secvenţele Desfǎşurarea lecţiei
lecţiei Mijloace Forme de Evaluarea
Ob
Durata Metodee şi de Org
op. Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor
procedee învăţămâ
nt
1. Moment Asigur condiţiile necesare bunei Se pregătesc pentru începerea
organizatoric desfăşurari a orei de matematică . orei de matematică.

1’

Orală

2. Reactualizarea
unor cunoştinţe
dobândite anterior

5’ Verific cantitativ şi calitativ tema pentru Citesc tema .


acasă . Scrisa
Răspund la întrebari :
Adresez câteva întrebări :
 Numerele care se adună se
 Cum se numesc numerele care se numesc termini ;
adună ?
 Numerele care se înmulţesc
 Cum se numesc numerele care se se numesc factori ;
înmulţesc ?
 Rezultatul adunării se
 Cum se numesc rezultatele numeşte sumă ( total );
adunării? Frontal
4
 Cum se numesc rezultatele  Rezultatul înmulţirii se
înmulţirii? numeşte produs ;

 Care este ordinea efectuării


operaţiilor ? Conversaţia
Solicit elevilor să resolve câteva
exerciţii de calcul mintal :

 8x3=
 6x7=
 82 : 9 = Exerciţiul
 72 : 8 =
 49 : 7 =
 6x2+5=
 7x3+6=

3. Captarea atenţiei
Elevii vor primii un dar de la un Vin pe rând pentru a extrage
5’ poştaş care conţine câteva plicuri cu câte un plic şi pentru a rezolva
exerciţii matematice . exerciţiie .
Scriu la tabla exerciţiie şi le Explicaţia
Solicit elevilor să extragă câte un plic rezolvă Plicuri – frontal
şi să rezolve exerciţiul. cadoul de orală
Exerciţiul la poştaş

4.Anunţarea temei Astăzi vom rezolva exerciţiile Scriu data şi titlul în caiete . Conversaţia Frontal
şi a respectând ordinea efectuarii operaţiilor.
obiectivelor
Scriu data şi titlul pe tablă .

5
1’
5. Dirijarea Distribui fişe de lucru şi solicit
învǎţǎrii elevilor să lucreze în perechi pentru a Elevii lucrează în perechi şi fişe În perechi
rezolva exerciţiile . rezolvă exerciţiile .
20’ Afişez o planşă pe care sunt scrise Scriu rezolvarea pe planşă . explicaţia planşă
exerciţiile :

 7 x 8 64 : 8 =
 6 x 5 – 36 : 8 =
exerciţiul frontal scrisă
O1
O2 leptop -
O3 Prezint elevilor un exerciţiu pentru a Sunt atenţi . explicaţia prezentere frontal
O5 demonstra ordinea efectuării operaţiilor.
O6
O7 Afişez o planşă pe care sunt scrise Elevii scriu exerciţiile în caiete exerciţiul planşă scrisă
câteva exerciţii . şi ies la tablă pentru a le frontal observarea
Solicit elevilor să le rezolve şi să le rezolva . observaţia comport
compare : individual

8 x 3 +25 : 5 72 : 8 +8 . 2 – 3 Scriu semnul corespunzător .

55 : 5 – 2 x 4 10 : 2 + 27 : 9 Explicaţia

100 – 10 : 2 +42 : 6 30 : 6 – 2+7 x 8


leptop

Prezint o problemă : Elevii citesc problema şi extrag Problematizar


ideile principale . ea
Andrei are 64 de timbre , iar Mihai de frontal
8 ori mai puţine . Colega lor are cât Rezolvă problema ţinând cont de Problematizar
amândoi la un loc . Câte timbre au paşii de rezolvare : ea
împreună ?
Câte timbre are Mihai ?

6
Adresez mai multe întrebări pentru a 64 : 8 =8 ( timbre ) algoritmizarea scrisă
observa dacă au înţeles conţinutul Câte timbre are colega sa ? frontal
problemei. 64 8 = 72 ( timbre ) orală
Câte timbre au împreună ?
64 8 72 = 144 ( timbre )

6.Fixarea Scriu un exerciţiu pe tablăşi solicit Elevii spun problemele compuse


cunoştinţelor O4 elevilor să alcătuiască o problemă: şi le rezolvă . conversaţia frontal orală

7’ 32 + 7 x 9 = exerciţiul
7.Conexiunea Distribui fişe de lucru şi solicit Rezolvă sarcinile. fişe
inversă elevilor să rezolve sarcinile . individual scrisă
Citesc rezultatele. exerciţiul
7’
8. Transferul de Spun tema pentru acasă. Notează tema . frontal orală
cunoştinţe explicaţia

3’
9. Aprecieri şi Apreciez comportamentul şi răspunsul Sunt atenţi. conversaţia frontal orală
recomandări elevilor.

1’

S-ar putea să vă placă și