Sunteți pe pagina 1din 17

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUŢIU’’ ZALĂU
B-dul Mihai Viteazul nr. 3, Telefon 0260/ 616959
E-mail: barnutiu@scsbarnutiuzalau.ro

Nr. ..................................................

Disciplină opţională
Clasa I C
Durata : an şcolar 2022-2023
Aria curriculară: Limbă şi comunicare

CĂLĂTORIE ÎN
LUMEA POVEŞTILOR
literatură pentru copii

2022-2023

Prof. inv. primar,


SORAN MIHAELA

Motto : ”Să citeşti cele mai bune cărţi este ca şi


cum ai sta de vorbă cu cele mai luminate minţi din
secolele trecute.”

(Descartes)
Copilăria tuturor timpurilor nu poate fi concepută fără lumea magică oferită de basme,
poveşti şi povestiri. Copilăria, este vârsta tuturor posibilităţilor, este vârsta la care copiii iubesc
întâmplările cu plante şi animale, dar şi cu copii de vârsta lor şi au capacitatea de a prelua
exemplele pozitive şi de a-şi analiza propriul comportament prin analogie cu cel al
personajelor.Este vârsta la care pot înţelege că printr-o carte poate păşi „ pe tărâmul
poveştilor”, primitor şi darnic pentru cei care răsfoiesc cărţile de poveşti, un tărâm plin de
mistere care abia aşteaptă să fie descoperite. Dacă reuşim să trezim interesul copiilor pentru
cărţi, pentru bibliotecă, vor ajunge să identifice cartea cu un tărâm al fantasticului, un tărâm cu
mistere pe care ei ar trebui să aibă curajul să-l descopere, care să-i ajute să pătrundă cu plăcere
tainele cărţilor şi să înceapă – chiar de la această vârstă fragedă – să le iubească şi să le
preţuiască.
Este vârsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de poveşti, povestiri şi legende.
Poveştile i-au fascinat întotdeauna pe cei mici, le-au captat atenţia, i-au făcut să se implice, să
se viseze eroi care înving întotdeauna, să aprecieze personajele şi lucrurile bune, pozitive. El
poate înţelege că o carte de lectura este o “căsuţă cu poveşti”, indentificând-o cu un tărâm cu
mistere de care el se simte atras şi vrea să-l descopere.
“În lumea fermecată a poveştilor” copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri şi aplicaţii
interesante, vor “intra în pielea personajelor”, vor rezolva situaţii problemă, vor crea, vor învăţa
să comunice corect (să asculte şi să formuleze mesaje). Ghicitorile, proverbele, poezioarele
hazlii, textele cu conţinut satiric, umoristic îi vor face pe copii să se destindă, să participe cu
plăcere şi interes la acest tip de activitate. Opţionalul va fi îndrăgit de copii şi se va dovedi un
instrument valoros la grădiniţă dar şi acasă.
Acest opţional urmăreşte prin multitudinea şi diversitatea textelor ca cei mici să fie
determinaţi să înveţe să asculte sau să audieze un text, să descopere informaţii noi, să aplice/să
valorifice cunoştinţele dobândite, să redea conţinutul unui text, să identifice mesajul transmis de
autor, să se relaxeze şi, treptat, să conştientizeze cuvintele, frumuseţea şi expresivitatea lor, să
aibă răbdare şi să recepteze cu plăcere textele literare.
COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel


mai captivant;
1.1. Sesizarea semnificației - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba
globale a mesajului oral din în mesaj
textul literar - formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul
unui text audiat
- lectură după una sau mai multe ilustrații;
1.2. Desprinderea - exerciţii de formulare de propoziţii;
semnificației globale a - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația
mesajului literar din globală a mesajului literar
lecturarea imaginilor
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea - exerciţii de enumerare și de comparare a
caracteristicilor unui caracteristicilor personajelor;
personaj din textele literare - jocuri de rol;
audiate - jocuri de simulare
- exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
1.4. Manifestarea - izionarea unor filme pentru copii;
curiozității față de - audierea unor povești citite sau înregistrate
receptarea semnificației
mesajelor orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


- exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
2.1. Redarea conţinutului - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
textului într-o formulare - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
proprie, care să cuprindă - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
momentele semnificative
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de idei, ajutoruldesenului sau prin simboluri;
trăiri personale prin - confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
intermediul limbajului audiate
artistic - crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze
2.3. Asocierea unor elemente
elemente simple de de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică
exprimare prin intermediul (ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu alte - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
forme de exprimare: - realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru
muzică și literatură toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.
- exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând
2.4. Manifestarea iniţia- pro-priile păreri, idei, sentimente;
tivei în comunicare față de - discuţii și dezbateri în grup.
situaţii prezentate în textul
literar

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative


- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de
3.1. Imaginarea unor textul literar;
întâmplări și fapte pre- - jocuri de mimică;
zentate în textele literare - interpretarea unui rol în mai multe variante.
- jocuri de rol;
3.2. Exprimarea trăirilor - jocuri de simulare;
interioare ale personaje-lor - interpretarea unui rol în mai multe variante;
din textul literar - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce
conține textul și observarea imaginilor
- exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de
3.3. Deosebirea însuși-rilor cele neobişnuite;
obişnuite de cele -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite neobişnuite unor obiecte.
- exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor
3.4. Crearea de mesaje și textului;
compoziţii artistice - exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau
libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură


- audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de
4.1. Manifestarea intere- adulți;
sului pentru lectura unor - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
texte literare variate
- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
4.2. Formarea deprinde- unei imagini
rilor și atitudinilor pozitive - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
față de actul lecturii imagini create de copii
- exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele
4.3. Valorificarea in citite, cu situaţii din viata cotidiană;
activitatea cotidiana a - exerciţii de recitare a unor poezii;
informaţiilor dobândite din - exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
texte literare
- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu
4.4. Manifestarea tematica asemănătoare textului studiat;
curiozităţii faţă de mesajele -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
literare transmise prin caracter educativ.
limbaj artistic - vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
adecvate vârstei.

CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură, amprentare
pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a da
informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare. Acestea
pot fi clasificate astfel:
 observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
 diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative.
Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a
spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:
 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Unitatea de invatare Obiective de Continuturi Nr. Observatii


Crt. referinta ore
1 Din poveştile lui Ion Creangă 1.1 - Ce sunt basmele? 11
 Capra cu trei iezi 1.2 - Vizionarea filmului;
 Punguţa cu doi bani 1.3 - Audiere;
 Ursul păcalit de vulpe 2.1 - Lecturare;
 Harap- Alb 2.2 - Repovestire;
 Fata babei şi fata moşneagului 2.3 - Dramatizare;
- Realizarea unor tablouri plastice;
- Evaluare sumativa.
2 Texte despre Moş Craciun 1.1 - Cine este Moş Craciun? 4
 Poezia: ,,Scrisoare” de Otilia 1.2 - Audiere;
Cazimir 1.3 - Vizionarea filmului;
 Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun 2.1 - Lecturare;
 Filmul: ,,Barbie în Colinda de 2.2 - Repovestire;
Craciun’’ 2.3 - Dramatizare;
- Evaluare sumativa.
3 Copilul şi copilăria 1.1 - Lecturare; 4
Text în proză-Fraţii Grimm: 1.2 - Audiere;
 Hansel şi Gretel 2.1 - Vizionarea filmului;
 Cenuşăreasa 2.3 - Realizarea de momente spontane de interpretare.
 Alba ca Zăpada 3.1 - Realizarea de compoziţii plastice;
- Evaluare sumativa.
4 Poveşti şi basme din literatura universală 1.1 - Lecturare; 6
 Scufiţa Roşie - Charles Perault 1.2 - Audiere;
 Motanul încălţat -Charles Perault 1.3 - Vizionarea filmului;
 Lebedele sălbatice – H. Ch. 2.1 - Povestire;
Andersen 2.2 - Repovestire;
 Fetița cu chibrituri – H. Ch. 2.3 - Momente dramatice;
Andersen - Realizarea unor tablouri;
 Cei trei purceluşi - Serghei Mihailov - Evaluare sumativa.
5 Prietenii necuvântători 1.1 - Lecturare; 4
 Gospodina 1.2 - Memorare;
 Zdreanţă 1.3 - Realizarea de compozitii plastice;
 Povestea gâştelor 2.1 - Completarea unui rebus;
2.2 - Discutarea unor anumite trăsături de caracter;
2.3 - Evaluare sumativa.
6 Din înţelepciunea populară 1.1 - Lecturare; 4
 Proverbe, zicători despre muncă şi 1.2 - Memorare;
învăţătură 2.1 - Pantomima;
 Ghicitori despre anotimpuri şi 2.3 - Realizarea de compozitii plastice;
vieţuitoare 3.1 - Discutarea unor anumite trăsături de caracter;
- Evaluare sumativa.
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1: DIN POVEŞTILE LUI ION CREANGĂ


Nr.ore: 11 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
● Din poveştile 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
lui Ion textelor literare • texte suport curentă
Creangă: 1.2. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
♦ Capra cu trei • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din • evaluarea
iezi 1.3. şi expresiilor necunoscute lecturi curentă
• prezentarea unor imagini şi • desene de
2.1. identificarea momentelor acţiunii colorat •
♦ Punguţa cu • identificarea personajelor • creioane autoevaluarea
doi bani 2.2. principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de • fişe de lucru • aprecierea
2.3. adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu filme verbală
♦ Ursul păcălit • exerciţii de ordonare a imaginilor • videoproiector
de vulpe corespunzătoare firului epic Procedurale: • observarea
dintr-un text cunoscut • citirea curentă
• exerciţii de povestire orală a textului explicativă • evaluarea
♦ Fata babei şi sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia curentă
fata ajutorul învăţătorului, urmărind firul • povestirea •
moşnegului logic al întâmplărilor • repovestirea autoevaluarea
• valorificarea conţinutului textului din • jocul didactic • aprecierea
♦Harap - Alb punct de vedere educativ • act.frontală verbală
• exerciţii de povestire / repovestire a • act.individuală
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!

● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • activitate


– capacitatea de 3.1. lecturile studiate individuală • probă orală
povestire a unui • identificarea lecturii după imagini
text cunoscut • identificarea personajului după
descrierea învăţătorului
♣ Unitatea de învăţare 2: Texte despre Moş Craciun
Nr.ore: 4 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
Scrisoare de 1.1. • ex. de audiere a textului conversaţia, • observarea
Otilia Cazimir • formulare de întrebări şi răspunsuri observaţia, sistematică
1.2. vizând textul audiat exerciţiul, jocul
• identificarea personajelor şi didactic
1.3. exprimarea propriilor opinii referitor la activ. frontal • evaluarea
acţiunile acestora curentă
2.1. • ex. de memorare şi recitare expresivă • probă orală
Obiceiuri şi • ex. de dicţie conversaţia,
tradiţii de 2.2. observaţia,
Crăciun • ex. de audiere a unor texte specifice exerciţiul, jocul • autoevaluarea
2.3. Crăciunului didactic
• pregătirea unui moment artistic activ. front
Filmul: ,,Barbie observaţia • aprecierea
în Colinda de conversaţia verbală
Crăciun” • vizionarea filmului
• discuţii despre spiritul Crăciunului
● Evaluare • realizarea unui montaj de colinde şi • act.frontală • probă orală
sumativă obiceiuri româneşti
• prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri
specific Crăciunui în lume
♣ Unitatea de învăţare 3: Copilul şi copilăria – Fraţii Grimm
Nr.ore: 4 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
• citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
♦Hansel şi 1.1. textelor literare • texte suport curentă
Gretel • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din
şi expresiilor necunoscute lecturi • evaluarea
2.1. • prezentarea unor imagini şi • desene de curentă
identificarea momentelor acţiunii colorat
2.3. • identificarea personajelor • creioane
♦Cenuşăreasa principale/secundare colorate •
3.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru autoevaluarea
de adecvare a acestora la textul audiat
• exerciţii de ordonare a imaginilor Procedurale:
corespunzătoare firului epic • citirea • aprecierea
dintr-un text cunoscut explicativă verbală
♦Alba ca • exerciţii de povestire orală a textului • conversaţia
Zăpada sau a unui fragment, cu sau fără • povestirea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea
logic al întâmplărilor • jocul didactic
• valorificarea conţinutului textului din • act.frontală
punct de vedere educativ • act.individuală
• exerciţii de povestire / repovestire a
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
sumativă anterior,unându-se accent pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
basmului
♣ Unitatea de învăţare 4: Poveşti şi basme din literatura universală
Nr.ore: 6 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Scufiţa 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
Roşie,după 1.2. textelor literare • texte suport curentă
Ch.Perault 1.3. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
2.1. • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din
2.2. şi expresiilor necunoscute lecturi
2.3. • prezentarea unor imagini şi • desene de • evaluarea
♦ Motanul identificarea momentelor acţiunii colorat curentă
încălţat, după • identificarea personajelor • creioane
Ch.Perault principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de • fişe de lucru
adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu filme •
• exerciţii de ordonare a imaginilor • videoproiector autoevaluarea
♦ Lebedele corespunzătoare firului epic Procedurale:
sălbatice de H. dintr-un text cunoscut • citirea
Ch. Andersen • exerciţii de povestire orală a textului explicativă
sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia • aprecierea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul • povestirea verbală
♦ Fetiţa cu logic al întâmplărilor • repovestirea
chibrituri de H. • valorificarea conţinutului textului din • jocul didactic
Ch. Andersen punct de vedere educativ • act.frontală
• exerciţii de povestire / repovestire a • act.individuală
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
♦ Cei trei unor secvenţe din text
purceluşi de S. • dramatizare
Mihailov • joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • act.individuală • probă orală
– capacitatea de 3.1. lecturile studiate
po- • identificarea lecturii după imagini
vestire a unui • identificarea personajului după
text cunoscut descrierea învăţătorului
♣ Unitatea de învăţare 5: Prieteni necuvântători
Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru • observarea
Gospodina,de de adecvare a acestora la textul audiat curentă
Otilia Cazimir 1.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor Procedurale:
corespunzătoare firului epic • citirea
dintr-un text cunoscut explicativă • evaluarea
♦Text liric: 1.2. • exerciţii de povestire orală a textului • conversaţia curentă
Zdreanţă, de sau a unui fragment, cu sau fără • povestirea
Tudor Arghezi ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea
1.3. logic al întâmplărilor • jocul didactic •
• valorificarea conţinutului textului din • act.frontală autoevaluarea
punct de vedere educativ • act.individuală
♦ Povestea 2.3. • exerciţii de povestire / repovestire a
gâştelor,de textelor audiate (fragmente) • aprecierea
George Coşbuc • exerciţii de reprezentare prin desen a verbală
unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• joc didactic – Rcunoaşte
personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
- interpretarea unor cântece
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
sumativă anterior,unându-se accent pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
textului epic
♣ Unitatea de învăţare 6: Din înţelepciunea populară
Nr.ore: 4 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦Proverbe,zicători 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi Materiale: • observarea
despre muncă, 1.2. ghicitori, având tematică diferită • texte suport curentă
învăţătură • explicarea înţelesului unor zicători • casete audio
♦ Ghicitori despre şi proverbe • imagini • evaluarea
anotimpuri şi • identificarea, prin analogie, a unui • desene de curentă
vieţuitoare fapt real din viaţa de zi cu zi colorat
• identificarea obiectului / fiinţei/ • creioane
anotimpului din descrierea cuprinsă colorate •
în ghicitori • fişe de lucru autoevaluarea
• ecerciţii de memorare şi recitare a Procedurale:
unor proverbe,zicători şi ghicitori • citirea
A.T. – joc didactic Recunoaşte explicativă
animalul! • conversaţia • aprecierea
- realizarea unor desene • jocul didactic verbală
- interpretarea unor cântece • act.frontală
despre animale şi anotimpuri • act.individuală
BIBLIOGRAFIE:

* G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele
I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
www. didactic.ro

S-ar putea să vă placă și