Sunteți pe pagina 1din 102

Planificarea unităților de învățare

Clasa I D
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnaziala „Simion Bărnuțiu” Zalău
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar Borz Cristina
CLASA I „ Cercetașii” D
ANUL ȘCOLAR: 2022-2023

MANUALE ȘCOLARE: Comunicare în limba română


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

Matematica şi explorarea mediului


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

AUXILIARE DIDACTICE: O călătorie distractivă spre cunoaștere - Caiet de creație 1, 2, 3, 4; Caiet de scriere, Mapa elevului
Autori: Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Koszorus, Editura Edu - Tg. Mureș

CAIETUL DE CREAȚIE 1

MODULUL 1
Unitatea de învățare: Ne amintim din clasa pregătitoare/ Din nou la școală
Nr. de ore: 15 ore Perioada: 5 sept. – 23 sept. 2022 (3 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Com- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut petenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Comunicarea - schimb de - exersarea unor formule de salut, de materiale:
informatii între oameni adresare, prezentare şi solicitare, adecvate fișe de lucru, evaluare
(dialoguri despre viata de scolar, contextului planșe cu inițială
despre mediul inconjurator) - dialoguri în diferite contexte, reale sau imagini din
Salutul. Să ne prezentăm 1.1 simulate, pe teme de interes povești, CD,
În drum spre școală 1.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri despre videoproiector, observarea
Prima zi 1.3 membrii familiei, prieteni, animale și jucării calculator sistematică a
1.4 - formularea de mesaje despre sine (nume, elevilor
2. Comunicarea orală – 2.1 vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul procedurale:
identificarea unui obiect, 2.3 preferat, culoarea preferată, mâncarea preferată etc. conversația,
informatii despre forma si 3.1 - exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din jocul de rol,
utilitatea unor obiecte 3.2 enunţuri realizate de elevi; povestirea
3.4 - exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţii;
3. Cartea- titlul, autorul, coperte, 4.1 - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; forme de
file, pagini, cuprins - exerciţii de identificare a sunetului în silabe; organizare:
Cartea, buna mea prietenă - exerciţii de reprezentare grafică a cuvintelor, individual,
silabelor, sunetelor; frontal, în
4. Dialogul – convorbirea dintre - exersarea comunicării: dialog învăţător-elev; perechi
două sau mai multe de două - exerciţii de scriere a elementelor grafice învăţate;
persoane - exerciţii de construire corectă a unor enunţuri
În clasă după imagini;
- exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din
5. Propozitia, cuvântul, silaba, enunţuri realizate de elevi;
sunetul – elemente de - exerciţii de reprezentare grafică a propoziţiei;
constructie a comunicarii - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode
Amintiri din vacanță pentru scris;
Comoara din povești - exerciţii de scriere a unor elemente grafice
pregătitoare;
6. Literele mari si mici de tipar - confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare
Organizarea scrierii. (individual şi în grup); realizarea „Abecedarului
clasei”, folosind planşe de colorat
7. Elemente grafice utilizate în - exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a
procesul scrierii finalului unei poveşti din care a fost citit, cu voce
tare, un fragment
- activităţi în biblioteca şcolii
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Poziţia obiectelor în spaţiu 1.1 - jocuri de poziţionare a obiectelor în materiale: evaluare
2. Orientarea spaţială și 1.2 spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate fișe de lucru, inițială
localizări în spațiu (deasupra, 1.3 - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse CD,
dedesubt, pe, lângă, în față, în 1.4 obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate videoproiector,
spate, stânga-dreapta, exterior, 1.5 - jocuri de identificare a obiectelor din realitatea calculator observarea
interior) 1.6 imediată sau din imagini, în funcţie de poziţia pe sistematică a
Gruparea obiectelor din clasă 2.1 care o au faţă de un reper procedurale: elevilor
după mărime si compararea lor 2.2 - exerciții de scriere a cifrelor pe rețeaua de conversația,
(cel mai mare/ lung / înalt / gros) 3.1 pătrățele; exercițiul, jocul
3. Numere naturale de la 0 la 10 5.2 - exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-31 didactic
4. Adunarea și scăderea cu suport intuitiv;
numerelor de la 0 la 10 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulțime forme de
5. Numere naturale de la 0 la 31 dată; organizare:
6. Adunarea și scăderea - rezolvarea de probleme simple cu suport intuitiv individual,
numerelor de la 0 la 31 frontal
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Materiale, instrumente, tehnici - identificarea materialelor din care au fost materiale: observarea
şi procedee de lucru confecționate diferite produse; mapa elevului, sistematică a
Caracteristici observabile ale - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după creioane elevilor;
materialelor si instrumentelor de contur, îndoire/rulare a hârtiei; colorate,
lucru - realizarea de obiecte tridimensionale din hârtie; foarfecă, lipici, expoziție
Sortarea materialelor de lucru şi - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de șablon
a instrumentelor în funcţie de 1.1 lucru: creioane, foarfece, lipici etc.
proprietăţi/ utilizări 1.2 procedurale:
2.1 conversația,
2. Recunoașterea culorilor 2.3 jocul didactic,
3. Tehnici simple: decupare, lipire 2.4 munca
independentă
Puzzle-ul clasei
Măști forme de
Cărticica de povești organizare:
Norișorul prieteniei individual,
frontal
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Cântare vocală în grup si 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea materiale:
individual 2.1 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul CD, CD- observarea
2. Intonarea corectă, expresivă și mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / player, ilustrații sistematică a
omogenă a cȃntecelor receptarea lor de către copii; elevilor
- observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care procedurale:
Prima zi de școală uşurează receptarea audiția
Școlărei și școlărițe - reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite muzicală,
intuitiv, pronunţând corect cuvintele în cânt exercițiul,
2.2
memorizarea

forme de
organizare:
frontal,
individual
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Recapitularea noţiunilor învăţate -identificarea şi denumirea trăsăturilor fizice sub materiale:
la clasa pregătitoare formă de jocuri (culoarea ochilor „Cine are ochi fișe de lucru, observarea
1. Cine sunt eu? Trăsături fizice. albaştri să ridice pătratul verde”, lungimea părului, CD, sistematică a
Familia mea înălţimea, greutatea etc.) şi valorizarea diferenţelor videoproiector, elevilor
- desenarea conturului corpului în mărime naturală calculator
2. Colegul de bancă pe coli de flipchart
- colorarea conturului astfel încât să semene cât mai procedurale:
1.1 bine cu sine(culoarea părului, culoarea ochilor etc.); conversația,
decuparea şi afişarea produselor exercițiul, jocul
- vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi didactic
denumirea acestora
- realizarea de desene de tip autoportret, colaje forme de
despre propria persoană organizare:
individual,
frontal
Unitatea de învățare: În familie/ Universul
Nr. de ore: 20 ore Perioada: 26 sept. – 21 oct. 2022 (4 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de


Competențe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Laboratorul lui Tino 1.1 - utilizarea imaginilor pentru indicarea procedurale: observare
1.2 semnificaţiei unui mesaj audiat metoda fonetică sistematică
Sunetul şi literele a, A - realizarea unui desen care corespunde analitico-sintetică,
Casa noastră 1.3 subiectului textului audiat – oferirea de conversația, evaluare orală
Pregătirea de plecare 1.4 răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este exercițiul, jocul
vorba... (în acest fragment de poveste/ în didactic evaluare scrisă
2.1 acest text)
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, materiale:
2.2
care exprimă mesajul textului audiat, fișe de lucru, CD,
2.3 dintr-o pereche de enunţuri date videoproiector,
- formularea unor titluri pentru textele calculator
2.4
audiate;
3.3 - exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
4.1 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi activitate frontală
de mână; independentă, în
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care perechi
să înceapă, să conţină sau să se termine cu
sunetul dat; procedurale:
- formularea unor propoziţii în care toate metoda fonetică
cuvintele să înceapă cu sunetul „a”; analitico-sintetică,
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări conversația,
şi răspunsuri pe teme familiare copiilor; exercițiul, jocul
- exerciţii de identificare a sunetului în didactic,
silabe şi în cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; materiale:
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi fișe de lucru, CD,
de mână; videoproiector ,
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care calculator, filme
să înceapă, să conţină sau să se termine cu didactice
sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate forme de
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; organizare:
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări individual, frontal,
şi răspunsuri pe teme familiare copiilor; în perechi, pe
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ grupe
se termină/ conţin un anumit sunet – jocuri
de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”,
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă
repetată”, „Completează silaba”,
„Grupează după numărul de silabe” etc
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în
reuşita comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine
a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână şi
de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor care
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
2. 1.1 - jocuri de pronunţie a cuvintelor care procedurale: observare
1.2 încep/ se termină/ conţin un anumit sunet metoda fonetică sistematică
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, analitico-sintetică,
Sunetul şi literele m, M 1.3 „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume conversația, evaluare orală
Familia mea 1.4 cu silabă repetată”, „Completează silaba”, exercițiul, jocul
Familia Moraru „Grupează după numărul de silabe” etc. didactic evaluare scrisă
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt; materiale:
2.2
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi fișe de lucru, CD,
2.3 conştientizarea importanţei acesteia în videoproiector,
reuşita comunicării; calculator, filme
2.4
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine didactice
3.3 a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor forme de
4.1 unor litere; decorarea literelor de mână şi organizare:
de tipar; activitate frontală
- trasarea în duct continuu a literelor de independentă, în
mână (începând prin unirea punctelor care perechi
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
3. 1.1 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi procedurale: observare
Sunetul şi literele u, U 1.2 de mână; metoda fonetică sistematică
Cu trenul - exerciţii de descoperire a unor cuvinte analitico-sintetică,
Uraganul 1.3 care să înceapă, să conţină sau să se conversația,
1.4 termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul
- formularea unor propoziţii în care toate didactic evaluare orală
2.1 cuvintele să înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor materiale: evaluare scrisă
2.2
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare fișe de lucru, CD,
2.3 copiilor; videoproiector,
- exerciţii de identificare a sunetului în calculator, filme
2.4
silabe şi în cuvinte; didactice, mini-
3.3 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; enciclopedii
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi despre planete
4.1 de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte forme de
care să înceapă, să conţină sau să se organizare:
termine cu sunetul dat; individual, frontal,
- formularea unor propoziţii în care toate în perechi, pe
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; grupe
- exerciţii – joc de formulare a unor
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare
copiilor;
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care
încep/ se termină/ conţin un anumit sunet –
jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”,
„Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume
cu silabă repetată”, „Completează silaba”,
„Grupează după numărul de silabe” etc.
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în
reuşita comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine
a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână şi
de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor care
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
1.1 - identificarea personajelor, locului şi procedurale: observare
1.2 timpului unei întâmplări prezentate în metoda fonetică sistematică
4. Sunetul şi literele n, N textul citit; analitico-sintetică,
Aniversarea Nanei 1.3 - recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, conversația,
Mini-marțienii 1.4 locului, timpului şi momentului evocat; exercițiul, jocul
- formularea unor răspunsuri orale la didactic evaluare orală
2.1 întrebări despre conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise materiale: evaluare scrisă
2.2
cu litere de tipar și de mână cu imaginea fișe de lucru, CD,
potrivită; videoproiector,
2.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi calculator, filme
2.4 de mână; didactice, mini-
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte enciclopedii
3.3 care să înceapă, să conţină sau să se despre planete;
termine cu sunetul dat; coli, creioane,
4.1 - formularea unor propoziţii în care toate plastilină
cuvintele să înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor forme de
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare organizare:
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în individual, frontal,
silabe şi în cuvinte; în perechi, pe
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; grupe
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi
de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie
velină, foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
5. Sunetul şi literele i, I 1.2. - recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, procedurale: observare
În grădină 1.3. locului, timpului şi momentului evocat; metoda fonetică sistematică
Invenția zilei 2.1. - formularea unor răspunsuri orale la analitico-sintetică,
2.2. întrebări despre conţinutul textului citit; conversația,
2.3. - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise exercițiul, jocul
2.4. cu litere de tipar și de mână cu imaginea didactic evaluare orală
3.1. potrivită;
4.1. - exerciţii de identificare a literei de tipar şi materiale: evaluare scrisă
de mână; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte videoproiector,
care să înceapă, să conţină sau să se calculator, filme
termine cu sunetul dat; didactice, mini-
- formularea unor propoziţii în care toate enciclopedii
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; despre planete;
- exerciţii – joc de formulare a unor coli, creioane,
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare plastilină
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal,
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi în perechi, pe
de mână; grupe
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
6. 1.3. - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu procedurale: observare
2.1. litere de tipar și de mână cu imaginea metoda fonetică sistematică
Recapitulare 3.1. potrivită; analitico-sintetică,
Evaluare sumativă 4.1. - exerciţii de identificare a literei de tipar şi conversația,
Activități de recuperare/ de mână; exercițiul, jocul
dezvoltare - exerciţii de descoperire a unor cuvinte didactic evaluare orală
Ridichea uriașă care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat; materiale: evaluare scrisă
- formularea unor propoziţii în care toate fișe de lucru, CD,
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; videoproiector, evaluare
- exerciţii – joc de formulare a unor calculator, filme sumativă
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare didactice
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal,
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi în perechi, pe
de mână; grupe
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Poziții ale unui obiect: 2.1. - identificarea poziţiei pe care o ocupă procedurale: observare
orizontal, vertical, oblic, diverse obiecte în desene/realitatea explicația, sistematică
interior, exterior imediată, în raport cu alte obiecte conversația,
precizate; demonstratia,
- jocuri de poziţionare a obiectelor în exercițiul,
spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate problematizarea, evaluare orală
(ex.: aşază creionul galben în stânga jocul didactic
creionului roşu); evaluare scrisă
- identificarea unor obiecte/persoane în materiale:
funcţie de poziţia lor spaţială (Cine se află fișe de lucru, CD,
în faţa ta?); videoproiector,
- realizarea unor desene simple, pe baza calculator, folie de
unor condiţii date (ex.: desenaţi un Al, bețe, coli,
triunghi; la stânga acestuia desenaţi o creioane, plastilină
steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală);
- identificarea poziţiei verticală, orizontală forme de
sau oblică a unor obiecte din realitatea organizare:
imediată sau încadrul unor desene (ex.: individual, frontal,
încercuieşte obiectele desenate în poziţie în perechi, pe
orizontală; colorează obiectele desenate în grupe
poziţie oblică);
– scrierea pe reţeaua de pătrăţele a
caietului de matematică a liniuţelor
orizontale, verticale, oblice;
- compunerea/asocierea elementelor
grafice pentru obţinerea unor forme
stilizate ale unor elemente din viaţa reală;
- observarea simetriei la figurile
geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din
mediul apropiat;
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi
folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană”;
- identificarea interiorului şi exteriorului
unei figuri; - construirea unor obiecte
uzuale, folosind corpuri geometrice, fără
utilizarea terminologiei;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă
geometrică, din diferite materiale;
1.1. - reprezentarea numerelor de două cifre cu procedurale: observare
1.2. ajutorul numărătorii de poziţionare; explicația, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile conversația,
etc) a numerelor din intervalul 0 -31; demonstratia,
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri exercițiul,
2. de câte 10 beţişoare; problematizarea, evaluare orală
- citirea numerelor de la 0 la 31; jocul didactic
- scrierea numerelor de la 0 la 31, pe evaluare scrisă
reţeaua caietului de matematică; materiale:
Numerele naturale de la 0 la - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor fișe de lucru, CD,
31 dintr-un număr; videoproiector,
Scriere, citire, formare - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul bețișoare,
Compararea și ordonarea apropiat – numărare din 1 în 1, din 2 în 2,
numerelor de la 0 la 31 din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi forme de
Numere pare și impare descrescătoare, cu precizarea limitelor organizare:
intervalului (de la ...până la) individual, frontal,
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor în perechi, pe
dintr-un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor grupe
cu roşu; Scrieţi cu verde cifra unităţilor);
- generarea de numere mai mici decât 31,
ale căror cifre îndeplinesc condiţii date(ex.:
precizarea cifrei unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere
respectând anumite condiţii (ex. „scrie cel
mai mare număr mai mic decât 30”;
- compararea unor grupuri de obiecte prin
punerea elementelor unele sub altele,
încercuirea părţilor 16llege16, punerea în
corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele , =;
- compararea a două numere naturale mai
mici decât 31, atunci când acestea au
acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de
poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare
dintr-un şir (ex.: numerotarea clădirilor pe
o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la
0 la 31;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-
un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu
dat (ex.: „Încercuiţi cu verde numerele mai
mari decât.. şi mai mici decât …”);
- identificarea numărului mai mic/mai
mare pe baza algoritmului de comparare a
două numere mai mici decât 100;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere naturale prin compararea
acestora două câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un
interval dat (ex.: „Scrie trei numere mai
mici decât 25”)
procedurale:
- utilizarea unei lupe pentru evidenţierea
explicația,
căldurii primite de la Soare;
conversația,
- desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la
demonstratia,
prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi
exercițiul,
reper, timp de o săptămână şi evidenţierea
problematizarea,
regularităţilor; observare
jocul didactic
- realizarea unor experienţe în scopul sistematică
punerii în evidenţă a forţei gravitaţionale:
3. Universul materiale:
căderea liberă a diferitelor obiecte;
Soarele – sursă de căldură și fișe de lucru, CD,
3.1. - identificarea efectelor pozitive/negative
lumină videoproiector,
3.2. ale Soarelui asupra Pământului; evaluare orală
Sistemul Solar enciclopedii
4.2. - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar
despre Univers,
întâmpla dacă...” evaluare scrisă
lupe, bețișoare,
- identificarea importanţei energiei în viaţa
sfere de polistiren/
omului, a modalităților de economisire a
lemn
energiei;
4. Electricitatea
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se
forme de
întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.;
organizare:
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de
individual, frontal,
lumină şi căldură şi importanţa acestuia în
în perechi, pe
menţinerea vieţii;
grupe
5. Recapitulare 1.1. - exerciții de formare,scriere, citire, procedurale: Evaluare
Evaluare sumativă 1.2. ordonare, comparare a numerelor naturale explicația, sumativă
Pot mai mult! 2.1. 0-31, conversația,
3.1. - idetificarea numerelor pare/impare dintr- demonstratia,
un șir,
- exerciții de numărare cu pas dat ;
- completarea unor șiruri de numere
exercițiul,
respectând regula ;
problematizarea,
3.2. - utilizarea semnelor <, = , > în exerciții ;
jocul didactic
- exerciții de compunere și descompunere a
numerelor naturale 0-31;
- realizarea unor machete care respectând
ordinea planetelor în Sistemul Solar
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Materiale şi instrumente: 2.1. - descrierea materialelor folosind drept procedurale: observare
hârtie liniată şi neliniată, 2.2. criteriu proprietăţile lor; explicația, sistematică
diverse obiecte (creion grafit, 2.3. - identificarea materialelor cu care au fost demonstrația,
creioane colorate, creioane 2.4. confecţionate diferite produse; conversația,
cerate, peniţă, radieră, lipici, - gruparea produselor în funcţie de activitatea
foarfece, acuarele, pensule) materialele din care au fost confecţionate; practică, jocul de probă practică
- realizarea unor compoziţii, individual/în rol,
Elemente de limbaj plastic: perechi/în grup, folosind tehnici variate –
hașuarare, linie modulată, Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, materiale: coli
2. mototolire, rupere, decupare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, colorate, role de
rulare, lipire fructe, legume, obţinerea formelor carton, acuarele,
spontane prin presarea hârtiei, pensule, paie,
Nava extraterestră 2.1. dactilopictură, lipici, foarfece,
Galaxia 2.2. - realizarea de colaje bidimensionale şi creioane, frunze,
Pictură cu furculița 2.3. tridimensionale din hârtie de diferite tipuri;
Racheta matematică 2.4. - utilizarea unor tehnici accesibile de forme de
Pictură prin tehnica suflării decupare după contur, rularea hârtiei, organizare:
cu paiul origami, modelaj etc., în funcţie de individual, frontal,
Mini-marțieni din role nevoile/opţiunile copiilor; în perechi, pe
Sistemul solar (Soare, - confecţionarea de jocuri şi jucării din grupe
Pământ, Luna) diverse materiale, prin tehnici accesibile;
Portretul – Tino Inventino - exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru: creionul, pensula,
foarfeca, aparatul foto, camera video, acul
etc.(copilul este ajutat să-şi formeze
deprinderi corecte);
- exersarea modului de îngrijire / păstrare
a instrumentelor şi materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor mici ai mâinii;
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
procedurale:
cântecului, prin prezentarea unor materiale
Cântarea individuală sau în explicația,
muzicale sau ilustrative potrivite;
grup conversația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –
 Jocuri de ascultare a unor emonstrația,
grupuri mici – colectiv;
sunete lungi/scurte exercițiul, jocul
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite observare
 Reproducerea în colectiv a didactic
intuitiv, respectând sincronizarea; sistematică
cântecelor însuşite intuitiv,
- dialog între grupe, sugerat de textul
pronunţând corect cuvintele; materiale:
1.4. cântecului;
 Acompanierea cântecelor cu fișe de lucru, CD,
1. 2.1. - executarea unor mişcări sugerate de text
percuţie corporală (bătăi din videoproiector,
2.2. (de exemplu, deplasarea pe cântecele); evaluare orală
palme, bătăi cu degetul în computer
- marcarea structurii ritmice a cântecului,
bancă);
prin acompaniamentul cu jucării muzicale
 Desenarea unor imagini forme de
(tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel,
sugerate de text organizare:
tamburină, lemne) sau a percuţiei corporale
individual, frontal,
(bătăi din palme, bătăi ale degetului în
Sistemul Solar în perechi, pe
bancă, cu bătăi pe genunchi);
Cântecul numerelor grupe
- alegerea instrumentului potrivit sau a
Tino Inventino
percuţiei corporale pentru fiecare cântec
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. 1.1. - crearea unor ecusoane personalizate; procedurale: observare 1.
- crearea unor obiecte simple prin modelaj explicația, sistematică
(plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, conversația,
materiale din natură) care să exprime discuția colectivă,
caracteristicile propriei persoane; dezbaterea, jocul
de rol
- prezentarea într-un cadru inedit (podium
Cine sunt eu? de premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
materiale:
Caracteristici personale referitoare propria persoană
fișe de lucru, CD,
simple, 20llege tari şi limite - jocuri de continuare a unor fraze, pentru
videoproiector ,
observabile în activităţile evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi evaluare orală
imagini din
şcolare şi de timp liber place de mine pentru că…”, „Mâncarea
diferite domanii
mea preferată este…”, „Culoarea mea evaluare scrisă
de activitate,
preferată este…”, „Pe tine te apreciez
desene animate
pentru că…”, „Sunt mândru de mine atunci
când…”
forme de
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri
organizare:
mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii;
individual, frontal,
- prezentarea trăsăturilor personale
în perechi, pe
elementare în fişe de lucru
grupe
2. 3.3. - jocuri de rol despre meserii – poveşti, procedurale: observare
poezii, ghicitori, cântece despre meserii, explicația, sistematică
susţinute de imagini; conversația,
Ce meserie îmi voi 20llege? - jocuri/ ghicitori de identificare a discuția colectivă,
Meserii cunoscute: denumire, instrumentelor specifice unor meserii; dezbaterea, jocul
activităţi principale, unelte şi - organizarea unei expoziţii cu instrumente de rol evaluare orală
instrumente, loc de confecţionate, fotografii, desene sau (unde
desfăşurare e posibil) direct cu instrumentele specifice materiale: evaluare scrisă
meseriilor cunoscute; fișe de lucru, CD,
- decuparea unor informaţii despre meserii videoproiector ,
din ziare, reviste, cărţi; imagini din
- prezentarea meseriilor de către specialişti diferite domenii
invitaţi la clasă: medic, artist, mecanic, de activitate,
pictor, poliţist, preot, zugrav, cercetător, desene animate
pompier, contabil etc.
- vizite la diferite locuri de muncă ale forme de
părinţilor sau aflate în apropierea şcolii ori organizare:
a locuinţei copiilor; individual, frontal,
- organizarea unor evenimente
(“Carnavalul meseriilor”) în care grupuri în perechi, pe
de copii promovează diferite meserii, la grupe
care sunt invitaţi părinţi, bunici,
reprezentanţi ai şcolii şi comunităţii
MODULUL 2
Unitatea de învăţare: Muncim, învățăm, ne jucăm / Secretele corpului omenesc
Nr. de ore: 20 ore Perioada: 31 oct. – 25 nov. 2022 (4 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Mărul lui Marin - utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei
unui mesaj audiat
Sunetul şi literele e, E - realizarea unui desen care corespunde subiectului procedurale:
În livadă 1.1 textului audiat - oferirea de răspunsuri la întrebarea: metoda fonetică
Rumenel 1.2 „Despre ce este vorba... (în acest fragment de analitico-
poveste/ în acest text) sintetică,
1.3 - selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă conversația,
mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri exercițiul, jocul
1.4 observare
date didactic
2.1 - formularea unor titluri pentru textele audiate; sistematică
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale:
2.2 evaluare
cuvinte; fișe de lucru, CD,
2.3 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector, orală
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, filme
2.4 evaluare
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să didactice
3.3 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; scrisă
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să forme de
4.1 înceapă cu sunetul dat; organizare:
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi individual, frontal
răspunsuri pe teme familiare copiilor; activitate frontală
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în independentă, în
cuvinte; perechi
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să
înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi
răspunsuri pe teme familiare copiilor;
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se
termină/ conţin un anumit sunet – jocuri de tipul:
„Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se
repetă”, „Nume cu silabă repetată”, „Completează
silaba”, „Grupează după numărul de silabe” etc
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita
comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă,
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
2. Sunetul şi literele r, R 1.1 tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; procedurale:
La fermă - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un metoda fonetică observare
text scurt;
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
însoţeşte;
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
analitico-
cuvinte;
1.2 sintetică,
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
conversația,
1.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
exercițiul, jocul
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
1.4 didactic
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
2.1 - formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să sistematică
materiale:
înceapă cu sunetul dat;
2.2 fișe de lucru, CD, evaluare
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se
videoproiector,
2.3 termină/ conţin un anumit sunet – jocuri de tipul: orală
calculator
„Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se
2.4 repetă”, „Nume cu silabă repetată”, „Completează evaluare
forme de
3.2 silaba”, „Grupează după numărul de silabe” etc. scrisă
organizare:
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
3.3 individual, frontal
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
activitate frontală
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita
4.1 independentă, în
comunicării;
perechi
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă,
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
3. 1.1 - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în observare
Sunetul şi literele o, O 1.2 cuvinte; procedurale: sistematică
La moară - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; metoda fonetică
1.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; analitico- evaluare
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să sintetică,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, conversația,
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de exercițiul, jocul
1.4 cadrul didactic sau de elevi; didactic
2.1 - completarea unor silabe date pentru a obţine
cuvinte; materiale:
2.2 - ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a fișe de lucru, CD,
2.3 obţine cuvinte; videoproiector, orală
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu calculator
2.4 litere de tipar sau de mână; evaluare
3.2 - citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte forme de scrisă
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică organizare:
3.3 simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; individual, frontal
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor enunțuri; activitate frontală
4.1 - scrierea literelor de mână, folosind diverse independentă, în
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, perechi
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
4. 1.1 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să observare
Sunetul şi literele c, C 1.2 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; procedurale: sistematică
Camera mea - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, metoda fonetică
Amicul Corinei 1.3 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; analitico- evaluare
1.4 - marcarea prin colorare, subliniere, decupare, sintetică, orală
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de conversația,
2.1 cadrul didactic sau de elevi; exercițiul, jocul evaluare
2.2 - completarea unor scheme cu silabe pentru a obţine didactic scrisă
cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a materiale:
obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; fișe de lucru, CD,
2.3 -citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea videoproiector,
2.4 ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii; calculator
- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
3.1 suport vizual; forme de
3.2 - adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în organizare:
enunţuri eliptice; individual, frontal
3.3 - ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi activitate frontală
scrierea acestuia; independentă, în
4.1
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, perechi
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
- scrierea după dictare a literelor, silabelor,
cuvintelor, propoziţiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date,
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine
cuvinte
5. 1.1 -exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în observare
Sunetul şi literele ă, Ă 1.2 cuvinte; procedurale: sistematică
În clasă - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; metoda fonetică
Zăpă 1.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; analitico- evaluare
1.4 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să sintetică, orală
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; conversația,
2.1 - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, exercițiul, jocul evaluare
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; didactic scrisă
2.2
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare,
2.3 încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de materiale:
cadrul didactic sau de elevi; fișe de lucru, CD,
- completarea unor silabe date pentru a obţine
cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a
obţine cuvinte; videoproiector,
2.4 - citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu calculator
litere de tipar sau de mână;
3.1
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte forme de
3.2 scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică organizare:
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; individual, frontal
3.3 - stabilirea valorii de adevăr a anumitor enunțuri; activitate frontală
4.1 scrierea literelor de mână, folosind diverse independentă, în
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, perechi
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
6. 1.1 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să observare
Sunetul şi literele l, L 1.2 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; procedurale: sistematică
La librărie - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, metoda fonetică
Cadoul 1.3 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; analitico- evaluare
1.4 - marcarea prin colorare, subliniere, decupare, sintetică, orală
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de conversația,
2.1 cadrul didactic sau de elevi; exercițiul, jocul evaluare
2.2 - completarea unor scheme cu silabe pentru a obţine didactic scrisă
cuvinte;
2.3 - ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a materiale:
obţine cuvinte; fișe de lucru, CD,
2.4
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu videoproiector,
3.1 litere de tipar sau de mână; calculator
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte
3.2
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică forme de
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; organizare:
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă,
citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi
propoziţii;
- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
suport vizual;
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
individual, frontal
3.3 enunţuri eliptice;
activitate frontală
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
independentă, în
4.1 scrierea acestuia;
perechi
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
- scrierea după dictare a literelor, silabelor,
cuvintelor, propoziţiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date,
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine
cuvinte
7. Recapitulare 2.1 - citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte Evaluare
Evaluare sumativă 2.2 scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică procedurale: sumativă
Activități de recuperare/ simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; metoda fonetică
dezvoltare 2.3 - citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, analitico-
Ajutoarele Scufiței Roșii 2.4 citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi sintetică,
propoziţii; conversația,
3.1 - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având exercițiul, jocul
suport vizual; didactic
3.2
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
3.3 enunţuri eliptice; materiale:
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi fișe de lucru, CD,
4.1 scrierea acestuia; videoproiector,
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, calculator
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; forme de
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, organizare:
individual, frontal
cuvintelor, propoziţiilor din 3-5 cuvinte; activitate frontală
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, independentă, în
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine perechi
cuvinte

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
1. Adunarea numerelor de la 0 numărarea obiectelor;
la 10. Proprietățile adunării - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea
2. Scăderea numerelor naturale elemente”; procedurale:
până la 10 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu explicația,
obiecte sau prin operaţia inversă; conversația,
1.4. observare
3. Aflarea numărului - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, demonstratia,
necunoscut 1.6. asociativitate, element neutru), fără precizarea exercițiul, sistematică
terminologiei; problematizarea,
5.2.
4. Probleme care se rezolvă - găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de jocul didactic
printr-o operație următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9; evaluare
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris materiale:
orală
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici fișe de lucru, CD,
decât 100; videoproiector evaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
scrisă
balanţei; forme de
- crearea unor probleme simple după imagini/ organizare:
desene/ scheme date; individual, frontal,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de în perechi, pe
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini; grupe
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini date;
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând
date scrise într-un tabel
procedurale:
explicația,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul conversația,
omenesc cu principalele organe; învățarea prin
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora descoperire,
folosind imagini din atlase sau mulaje; observarea
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt dirijată, jocul observare
amplasate anumite organe; didactic sistematică
5. Corpul omenesc. Scheletul - relaţionarea principalelor structuri ale organismului materiale:
3.1. evaluare
uman şi animal cu rolurile acestora; fișe de lucru, CD,
- selectarea dintr-un șir de alimente pe cele care videoproiector, orală
mențin starea de sănătate a corpului omenesc; mulaje, atlase,
6. Alimentație sănătoasă - clasificarea alimentelor în funcție de importanța lor filme didactice, evaluare
pentru organismul uman; reclame scrisă
- jocuri de realizare a unor meniuri pentru diferite forme de
mese: mic dejun, prânz, cină; organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
7. Recapitulare 1.4. - exerciții de adunare și scădere a numerelor naturale procedurale: evaluare
Evaluare sumativă 1.6. în concentrul 0-100; explicația, sumativă
Pot mai mult! - exerciții de aflare a numărului necunoscut folosind conversația,
3.1. metoda balanței; exercițiul,
5.2. - rezolvarea de probleme cu o singură operație cu problematizarea,
suport intuitiv; jocul didactic
forme de
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul organizare:
omenesc cu principalele organe; individual, frontal,
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora în perechi, pe
folosind imagini din atlase sau mulaje grupe

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


procedurale:
explicația,
demonstrația, observare
- realizarea de colaje bidimensionale şi conversația, sistematică
Construcţii folosind
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; activitatea
materiale uşor de prelucrat şi
1. - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după practică, jocul de
tehnici accesibile: colaj,
contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în rol,
mozaic, amprentare probă
2.1. funcţie de nevoile/opţiunile copiilor;
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale: coli practică
Brățara 2.2. materiale, prin tehnici accesibile; colorate, bețe,
Calul – colaj
2.3. - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în jumătăți de măr,
Mâncare pentru păsărele
grup, folosind tehnici variate; – Exemplu: stropire, ață, acuarele,
Un schelet simpatic
suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu pensule, paie,
frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane lipici, foarfece,
prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, creioane, frunze,
Forma spontană
decolorare cu pic etc.
Dovleacul - ștampilare
2. - folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop forme de
Castele, dinozauri, păsări etc.
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese; organizare:
- amprentare
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Cântarea individuală sau în 1.4. - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, procedurale: observare
grup. Mișcare pe muzică. 2.1. prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicația, sistematică
Mișcări libere, miscări sugerate 2.2. ilustrative potrivite; conversația,
de text, de ritm, dansuri - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri emonstrația,
Elemente de limbaj muzical. exercițiul, jocul
Improvizația spontană mici – colectiv;
didactic
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
colectivă. Interpretarea: cântec
respectând sincronizarea;
vesel/cântec trist materiale:
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;
fișe de lucru, CD,
- executarea unor mişcări sugerate de text (de
Elemente de limbaj muzical. videoproiector,
exemplu, deplasarea pe cântecele); evaluare
Interpretarea. Nuanţe: tare, computer
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin orală
încet, mediu acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe,
forme de
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a
Procedee armonico - organizare:
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
polifonice - grupe alternative: individual, frontal,
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi);
dialog, lant în perechi, pe
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
Acum e toamnă, da! grupe
corporale pentru fiecare cântec
Rumenel
DEZVOLTARE PERSONALĂ
procedurale:
conversația,
discuția colectivă,
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de dezbaterea, jocul
alimentație; de rol
- realizarea unor colaje, desene, postere despre materiale:
Mănânc sănătos observare
alimentele sănătoase; fișe de lucru, CD,
1.  Norme de igienă acasă și la sistematică
- recunoașterea unor alimente/grupe de alimente după videoproiector ,
școală, igiena alimentației
caracteristicile acestora; imagini din
- jocuri de tipul ”Meniul zilei”, ”Micul bucătar”; diferite domenii
Piramida alimentelor 1.2. - realizarea unor rețete simple: salată de de activitate, evaluare
2.  Caracteristici personale
fructe/legume; desene animate
simple/ obiceiuri alimentare orală
- selectarea dintr-un șir de alimente pe cele potrivite forme de
fiecărei mese: mic dejun, prânz, cină, organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
CAIETUL DE CREAȚIE 2

Unitatea de învăţare: Povești la gura sobei/ Sport și sănătate


Nr. de ore: 20 ore Perioada: 28 nov. – 22 dec. 2022 (4 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. E timpul poveștilor - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
1.3 suport vizual;
Sunetul și grupul de litere ce, - adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
Ce 1.4 enunţuri eliptice;
Cenușăreasa 2.1 - ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi procedurale:
scrierea acestuia; metoda fonetică
2.2 - expunerea propriei versiuni a unei poveşti spuse de analitico-
cadrul didactic; sintetică,
2.3 observare
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte conversația,
2.4 (propoziţii) şi simboluri/ desene; exercițiul, jocul sistematică
- redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, didactic
3.2. evaluare orală
jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi exprime
3.4. bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc. evaluare scrisă
- realizarea unor afişe, etichete cuprinzând reguli de
4.1 conduită, norme de lucru, îndemnuri, încurajări etc materiale:
- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului fișe de lucru, CD,
4.2. unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un videoproiector,
fragment - activităţi în biblioteca şcolii - completarea calculator,
4.3 unui jurnal de lectură al clasei, folosind desene şi volume de
enunţuri scurte - amenajarea şi reactualizarea unui povești, filme/
„colţ al cărţii” în sala de clasă; desene animate,
- completarea unor grafice, panouri cu titluri, imagini cu
personaje ale textelor citite; personaje din
- citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe); povești
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor
poveşti, povestiri etc.
- identificarea personajelor, locului şi timpului unei
întâmplări prezentate în textul citit; forme de
- citirea unor „cuvinte cheie” - recunoaşterea în organizare:
ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi individual, frontal
momentului evocat; activitate frontală
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre independentă, în
conţinutul textului citit; perechi
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un
text scurt; observare
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite; sistematică
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
însoţeşte; evaluare orală
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor
fragmente de text - stabilirea valorii de adevăr a unor evaluare scrisă
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui
text scurt;
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
poveşti după indicii date;
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
- realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti
audiate (album cu desene realizate de copil în urma
audierii textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise);
- jocuri de modificare a poveştilor audiate:
schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea
finalului, introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de
poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau
desene create de copii;
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este
personajul?”, „Continuă povestea”, „Spune după
mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul
adultului şi ilustrate de copii;
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei
unui mesaj audiat;
- realizarea unui desen care corespunde subiectului
textului audiat - oferirea de răspunsuri la întrebarea:
„Despre ce este vorba... (în acest fragment de
poveste/ în acest text)
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă
mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri
date
- formularea unor titluri pentru textele audiate;
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera/grupul de
litere;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să
înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
procedurale:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
metoda fonetică
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
analitico-
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
sintetică, observare
1.3 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
conversația, sistematică
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
1.4 exercițiul, jocul
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
didactic evaluare orală
2.1 - exerciții de completare a unor rebusuri cu cuvinte
sugerate de imagini;
2.2 materiale: evaluare scrisă
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
fișe de lucru, CD,
2.3 conţinutul textului citit;
videoproiector,
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
2.4 calculator,
Sunetul și literele t, T tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
volume de
2. La munte 3.2. - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un
povești, filme/
Cele trei fete text scurt;
3.4. desene animate,
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
imagini cu
4.1 - analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
personaje din
însoţeşte;
povești
4.2. - identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor
fragmente de text – stabilirea valorii de adevăr a unor
forme de
4.3 afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui
organizare:
text scurt;
individual, frontal
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
activitate frontală
poveşti după indicii date;
independentă, în
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
perechi
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
-exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
procedurale:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
metoda fonetică
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
analitico-
1.3 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
sintetică,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
1.4 conversația,
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
exercițiul, jocul
2.1 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
didactic
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
2.2
conţinutul textului citit;
materiale:
2.3 - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
fișe de lucru, CD,
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
2.4 videoproiector,
Sunetul și literele s, S - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un observare
calculator,
3. Scrisoarea 3.2. text scurt; sistematică
volume de
Turneul de tenis - ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
3.4. povești, filme/
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl evaluare orală
desene animate,
4.1 însoţeşte;
imagini cu evaluare scrisă
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor
personaje din
4.2. fragmente de text – stabilirea valorii de adevăr a unor
povești
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui
4.3 text scurt;
forme de
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
organizare:
poveşti după indicii date;
individual, frontal
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
activitate frontală
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
independentă, în
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
perechi
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
4. Recapitulare 2.1 - exerciții de despărțire în silabe; procedurale:
Cei trei purceluși 2.2 - ordonarea unor silabe date pentru a obține cuvinte; metoda fonetică
- Completarea unor rebusuri cu cuvinte sugerate de analitico-
Evaluare sumativă 2.3 imagini; sintetică,
Activități de recuperare/ 2.4 - exerciții de completare a unor propoziții cu cuvinte conversația,
dezvoltare sugerate de imagini; exercițiul, jocul
didactic

materiale:
fișe de lucru, CD,
videoproiector, evaluare
calculator, sumativă
- exerciții-joc de tipul ”Eu spun una, tu spui multe”; volume de
3.2.
- delimitarea cuvintelor unei propoziții; povești, filme/
3.4. - citirea în ritm propriu a uni text scurt; desene animate,
Ajutoarele lui Moș Crăciun
- exerciții de identificare a personajelor; imagini cu
4.1 - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri personaje din
referitoare la textul citit; povești
- completarea unor enunțuri cu informații din text;
forme de
organizare:
individual, frontal
activitate frontală
independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul
Numere naturale de la 0 la numărătorii de poziţionare;
100 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a
1.1. numerelor din intervalul 0 -100;
1. Recunoaștere, formare, citire, 1.2. - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10
scriere beţişoare;
Numere pare/ impare 1.3. - citirea numerelor de la 0 la 100; procedurale: observare
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua explicația, sistematică
1.6.
caietului de matematică; conversația,
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un demonstratia,
2. Rotunjirea numerelor de la 0 număr; - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul exercițiul,
evaluare orală
la 100 apropiat; problematizarea,
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în jocul didactic
3. Compararea și ordonarea ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea evaluare scrisă
numerelor naturale de la 0 la limitelor intervalului (de la ...până la); materiale:
100 - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un fișe de lucru, CD,
număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu videoproiector,
verde cifra unităţilor); - generarea de numere mai cmputer, tabla
mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii interactivă
date(ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere respectând forme de
1.1.
anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr mai organizare:
1.2. mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două individual, frontal,
cifre identice” etc.); în perechi, pe
1.3.
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea grupe
1.6. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor
comune, punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,
utilizând semnele <, =, >;
- compararea a două numere naturale mai mici decât
100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir
(ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi
mai mici decât 45”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 100;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale prin compararea acestora două câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval
dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”);
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
obiecte;
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea
sau eliminarea unui număr de unităţi;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date
limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele
a două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei
procedurale:
explicația,
conversația,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
problematizarea,
omenesc cu principalele organe;
jocul didactic
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
materiale:
folosind imagini din atlase sau mulaje;
fișe de lucru, CD,
4.2. - identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
Organe majore ale corpului videoproiector, observare
amplasate anumite organe;
4. omenesc - localizare computer, tabla sistematică
- recunoașterea în imagini a unor sporturi practicabile
interactivă,
în diferite anotimpuri, în aer liber și în sala de sport;
imagini din
- evidențierea importanței sportului pentru
diferite sporturi
menținerea sănătății, evaluare orală
forme de
- recunoașterea cauzelor care determină afecțiuni
organizare:
cunoscute de copii evaluare scrisă
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
5. Recapitulare 1.1. - citirea numerelor de la 0 la 100; procedurale: evaluare
Evaluare sumativă 1.2. - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua explicația, sumativă
Pot mai mult! caietului de matematică; conversația,
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza demonstratia,
algoritmului de comparare a două numere mai mici exercițiul,
decât 100; problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere jocul didactic
naturale prin compararea acestora două câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval materiale:
1.3. dat; fișe de lucru, CD,
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea videoproiector,
1.6. sau eliminarea unui număr de unităţi; cmputer, tabla
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date interactivă
limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele forme de
a două mulţimi; organizare:
- poziţionarea pe axă a unor numere date; individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Linia, punctul, culoarea, - realizarea de aplicații în oglindă. atunci când sunt procedurale: observare
forma fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; explicația, sistematică
Cercurile olimpice - realizarea de benzi desenate prin care să redea demonstrația,
2.1. etapele unei întâmplări trăite; conversația,
2.2. - participarea la lucrări colective; activitatea
- explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; practică, jocul de probă practică
2. 2.3. - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în rol
Obiecte, contrucții folosind grup, folosind tehnici variate – Exemplu: stropire,
2.4.
materiale ușor de prelucrat și suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu materiale: coli
tehnici simple: decupare, 2.5. frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane colorate, ață,
lipire, șnuruire, împletire prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, acuarele, pensule,
decolorare cu pic etc. lipici, foarfece,
Trăsura Cenușăresei - folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop creioane
Mingea de tenis decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese;
Racheta de tenis - realizarea de colaje bidimensionale şi forme de
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; organizare:
- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după
contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în
funcţie de nevoile/opţiunile copiilor;
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse
materiale, prin tehnici accesibile individual, frontal,
Exemplu: „Omida”, „Albina”, „Ţintar”, „Puzzle”, în perechi, pe
„Cărţi de joc” etc. grupe
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate;
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obține
fâșii;
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
- însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea
lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul
procedurale:
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă /
explicația,
receptarea lor de către copii;
conversația,
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului,
Cântarea vocală în grup. demonstrația,
prin prezentarea unor materiale muzicale sau
Mișcare pe muzică. Mișcări exercițiul, jocul
ilustrative potrivite; observare
libere, miscări sugerate de text, 1.4. didactic
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri sistematică
de ritm, dansuri
2.1. mici – colectiv
materiale:
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
Elemente de limbaj muzical. 2.2. fișe de lucru, CD,
1. respectând sincronizarea - dialog între grupe, sugerat
Improvizația spontană colectivă videoproiector,
3.4. de textul cântecului - executarea unor mişcări evaluare orală
computer
sugerate de text;
Melodia - sunete înalte/ joase
- crearea spontană a unei linii melodice simple sau a
forme de
unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice,
Dimineața organizare:
însoţite de mişcare - gruparea unor mişcări sau sunete
La pădure individual, frontal,
astfel încât să genereze un dans liber pe linii
în perechi, pe
melodice proprii, simple - asocierea unor mişcări
grupe
ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii,
cântece - discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării
regulilor de igienă personală;
- desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă
regulile de igienă personală;
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista
săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce
procedurale:
lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă de dinţi
conversația,
îţi vorbeşte...”
discuția colectivă,
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă;
dezbaterea, jocul
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte
de rol
cheie care ilustrează reguli de igienă;
1. Reguli de igienă personală observare
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de
materiale: sistematică
igienă personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe,
1.2. fișe de lucru, CD,
completare de obiecte care lipsesc, exprimare de
videoproiector,
2.2. opinii - realizarea reclamelor pentru produsele de
imagini din
igienă preferate;
Transmiterea unor mesaje diferite domenii evaluare orală
- prezentarea unei experienţe personale dintr-o
verbale și nonverbale despre sportive,
activitate sportivă;
2. diferite experiențe de viață desene animate
- victoria/înfrângerea într-un joc/ meci etc.);
Sportul preferat
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe
forme de
baza unor cuvinte cheie: echipă, meci, scor, suporteri
organizare:
etc.
individual, frontal,
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje
în perechi, pe
nonverbale emiţător-receptor(
grupe
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date;
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...”;
MODULUL 3
Unitatea de învăţare: Despre prietenie/ Minte sănătoasă în corp sănătos
Nr. de ore: 15 ore Perioada: 9 ian. – 27 ian. 2023 (3 săptămâni)

Nr. Conţinuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Visul - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
1.3 cuvinte; procedurale:
Sunetul și literele p, P - exerciţii de asociere a sunetului cu litera/ grupul de metoda fonetică
În pădure 1.4 litere; analitico-sintetică,
Prietenie - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să conversația, observare
2.1
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul sistematică
2.2 - formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să didactic
înceapă cu sunetul dat; evaluare
2.3
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale: orală
2.4 cuvinte; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector, evaluare
3.2.
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, volume scrisă
3.4. - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să de povești, filme/
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; desene animate
4.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, forme de
4.2. enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre organizare:
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; individual, frontal
4.3 - scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte activitate frontală
(propoziţii) şi simboluri/ desene; independentă, în
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini; perechi
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un
text scurt;
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
însoţeşte;
- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre
conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt;
- selectarea dintr-un șir de cuvinte pe cele care
completează enunțurile date;
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă,
citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi
propoziţii;
- exerciţii–joc de decodare a unor felicitări, invitaţii,
scrisori, în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri
2. 1.3 - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
Sunetul și literele v, V 1.4 cuvinte; procedurale:
Invitația - exerciţii de asociere a sunetului cu litera/grupul de metoda fonetică
2.1 litere; analitico-sintetică,
2.2 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să conversația,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul
2.3 - formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să didactic
înceapă cu sunetul dat;
2.4
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale:
3.2. cuvinte; fișe de lucru, CD, observare
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector,
3.4. sistematică
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, volume
4.1 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să de povești, filme/ evaluare
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; desene animate
orală
4.2. - exerciții de completare a unor cuvinte cu silabele
potrivite; forme de evaluare
4.3 - identificarea într-un șir de cuvinte pe cele care organizare:
scrisă
denumiesc imaginile date; individual, frontal
- exercitii de despartire in silabe activitate frontală
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
independentă, în
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
perechi
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte
(propoziţii) şi simboluri/ desene;
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini;
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii,
felicitări, scrisori (de exemplu, scrisoare către Moş
Crăciun);
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise;
3. Sunetul și grupul de litere 1.3 - exerciții de completare a unor cuvinte cu silabele
ci, Ci 1.4 potrivite; procedurale:
La circ - identificarea într-un șir de cuvinte pe cele care metoda fonetică
Circul din pădure 2.1 denumiesc imaginile date; analitico-sintetică,
2.2 - exercitii de despartire in silabe conversația,
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; exercițiul, jocul
2.3 - copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, didactic
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
2.4 observare
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; materiale:
3.2. - scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte fișe de lucru, CD, sistematică
(propoziţii) şi simboluri/ desene; videoproiector,
3.4. evaluare
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini; calculator, volume
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții; de povești, filme/ orală
4.2.
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre desene animate
evaluare
4.3 conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de forme de scrisă
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; organizare:
- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii< individual, frontal
- completarea unor enunţuri care solicită realizarea activitate frontală
acordului gramatical, menţinerea timpului verbului, independentă, în
- exercitii de tipul “Eu spun una, tu spui multe”; perechi
- exerciții de completare a unor propoziții cu cuvintele
potrivite
- citirea în ritm propriu a unui text scurt;
- exprimarea unor părerim personale în legătură cu procedurale:
textul citit; metoda fonetică
1.3 - identificarea personajelor după anumite indicii; analitico-sintetică,
- selectarea unor însușiri potrivite obiectelor date; conversația,
1.4
Recapitulare - exerciții de vocabular: sinonime, antonime, exercițiul, jocul
4.
Cifrul comorii 2.1 diminutive; didactic
- completarea unor propoziții cu informații din evaluare
2.2 sumativă
Evaluare sumativă imagine; materiale:
Activități de recuperare/ 2.3 - transcrierea unui text de 3-4 propoziții; fișe de lucru, CD,
dezvoltare - ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector,
5. 2.4
Ajutoarele lui Iepurilă - exerciții de tipul ”Eu scriu una, tu scrii multe”; calculator,imagini,
3.2. - exerciții de despărțire în silabe; filme/ desene
Recapitulare - formularea unor enunțuri pe baza unor imagini; animate
Omul de nea 3.4. - exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
Evaluare sumativă 4.2. - formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre forme de
6.
Ghicitori conţinutul textului citit; organizare:
4.3 - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de individual, frontal
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; activitate frontală
- participarea la dialoguri pe baza unor benzi desenate; independentă, în
- expemarea propriilor păreri despre situații sugerate în perechi
benzi desenate
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Adunarea numerelor 1.4. - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
naturale de la 0 la 31 fără 1.5. de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
trecere peste ordin numărarea obiectelor;
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
1.6. dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea
4.2 elemente”;
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu procedurale: observare
5.2. obiecte sau prin operaţia inversă; explicația, sistematică
2. Scăderea fără trecere peste - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, conversația,
ordin a numerelor naturale asociativitate, element neutru), fără precizarea demonstratia,
de la 0 la 31 terminologiei; exercițiul,
- găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de problematizarea, evaluare
următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9 jocul didactic orală
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi materiale: evaluare
3. Probleme cu una sau mai aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; fișe de lucru, CD, scrisă
multe operații - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi videoproiector,
număr de elemente; computer, tabla
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a interactivă
4. Aflarea numărului elementelor unei mulţimi pentru determinarea
necunoscut cardinalului acesteia; forme de
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de organizare:
elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „De câte ori pot individual, frontal,
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un în perechi, pe
băieţel împarte în mod egal 10 bomboane celor 5 grupe
colegi ai săi. Câte bomboane primeşte fiecare
coleg?”);
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei
sume/diferenţe de termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc
câte 2 mere. Câte mere au primit fraţii?”);
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă;
- transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers
procedurale:
explicația,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul conversația,
omenesc cu principalele organe; problematizarea,
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora jocul didactic
folosind imagini din atlase sau mulaje; materiale: observare
4.2. - identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt fișe de lucru, CD,
Organe majore ale corpului sistematică
amplasate anumite organe; videoproiector,
5. omenesc - Roluri
- recunoașterea în imagini a unor sporturi practicabile computer, tabla
Să ne păstrăm sănătatea
în diferite anotimpuri, în aer liber și în sala de sport; interactivă, imagini
- evidențierea importanței sportului pentru din diferite sporturi evaluare
menținerea sănătății, forme de orală
- recunoașterea cauzelor care determină afecțiuni organizare:
cunoscute de copii individual, frontal, evaluare
în perechi, pe scrisă
grupe
Recapitulare 1.2. -compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
1.3. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor procedurale:
Evaluare sumativă comune, punerea în corespondenţă; explicația,
6. 1.4. - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, conversația,
Ghicitori matematice 1.5. utilizând semnele , =; demonstratia,
7. - compararea a două numere naturale mai mici decât exercițiul,
1.6. 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de problematizarea, evaluare
8. unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al jocul didactic sumativă
4.2
numărătorii de poziţionare;
5.2. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere materiale:
naturale prin compararea acestora două câte două; fișe de lucru, CD,
- identificarea unor numere, situate într-un interval
dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”);
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri
deobiecte;
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea
sau eliminarea unui număr de unităţi;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date
limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele
a două mulţimi; videoproiector,
- poziţionarea pe axă a unor numere date; computer, tabla
- exerciții de aflare a sume și diferenței numerelor în interactivă
concentrul 0-31;
- rezolvarea de probleme cu una sau mai multe forme de
operații; organizare:
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul individual, frontal,
omenesc cu principalele organe; în perechi, pe
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora grupe
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- aflarea numărului necunoscut prin metoda balanței;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini date
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
2.3. - realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale:
Utilizarea în contexte 2.4. tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; explicația,
1. variate a obiectelor/ - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după demonstrația,
lucrărilor realizate prin 2.5. contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în conversația,
efort propriu funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; activitatea practică,
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse jocul de rol
materiale, prin tehnici accesibile;
- confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână materiale: coli
Decorațiuni pentru bradul de precum şi decoruri simple pentru o minipiesă de colorate, foarfece,
Crăciun teatru de păpuşi; creioane, flacoane
Omida prieteniei - realizarea de picturi pe folie de plastic pentru de plastic, rode de
Fulgi din hârtie decoruri utile în serbări; hârtie igienică,
Mesajele clasei - transformarea resturilor textile în podoabe sau resturi de creioane,
Invitația obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii,
Ariciul împletire etc. - participarea la jocuri de rol: „La forme de
Omul de zăpadă croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie” organizare: observare
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de individual, frontal, sistematică
lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, în perechi, pe
2. Culori și umbre. Colaj camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi grupe
Peisaj de iarnă formeze deprinderi corecte);
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a probă
instrumentelor şi materialelor de lucru; practică
- realizarea de miniscenete în care se utilizează
obiecte realizate individual sau în grup;
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate;
- participarea la expoziţii cu vânzare sau târguri
organizate în şcoală sau în comunitate, cu prilejul
diferitelor sărbători;
realizarea de lucrări în care se asociază elemente de
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică – Exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec
prin desen etc. - realizarea de scurte dramatizări
(fragmente din poveşti) prin teatru de umbre;
- realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente
din viaţa şcolii;
- punerea în scenă a serbărilor tematice legate de
viaţa comunităţii;
- utilizarea materialelor refolosibile în realizarea
lucrărilor
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
respectând sincronizarea;
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului -
executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu,
deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes,
„Voiniceii” de A. Ivăşcanu
- însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea
lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul
Interpretarea mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / procedurale:
Nuanțe - tare, încet, mediu receptarea lor de către copii; explicația,
1.
Procedeee armonico- - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, conversația,
polifonice: solist-cor, grupe prin prezentarea unor materiale muzicale sau demonstrația,
observare
alternative ilustrative potrivite; exercițiul, jocul
Acomapaniament cu jucării 1.3. - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri didactic sistematică
2.
muzicale 1.4. mici – colectiv;
jocul: „Perechile jucăriilor” - recunoaşterea auditivă a materiale:
Moș Crăciun 2.1. jucăriilor muzicale şi asocierea lor în perechi; fișe de lucru, CD, evaluare
Omul de zăpadă 2.2. - alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a videoproiector,
3. orală
Circul percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor computer
Jocurile iernii sonorităţi din natură;
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin forme de
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, organizare:
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a individual, frontal,
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale în perechi, pe
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi); grupe
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
corporale pentru fiecare cântec
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- citirea și discutarea unor povești despre prietenie,
despre relaţiile existente într-un grup;
procedurale:
- exerciţii de evidenţiere a regulilor de
conversația,
comportament din poveşti/povestiri/poezii/fabule;
discuția colectivă,
- identificarea în imagini a comportamentelor
dezbaterea, jocul
prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup;
de rol
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul observare
„Colegii mei/ Colegele mele”, „Prietenul sistematică
materiale:
meu/Prietena mea”
fișe de lucru, CD,
- practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/
1. Despre prietenie videoproiector,
2.2. colegei;
2. Prietenie și respect imagini din diferite
- vizionarea unor filme specifice universului copiilor, evaluare
3. Ce știu despre colegii mei? 2.3. domenii sportive,
în care se relevă caracteristicile unui prieten/se orală
filme, desene
dezvoltă relaţii de prietenie;
animate
- jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În
vacanţă;
forme de
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
organizare:
unele situaţii date;
individual, frontal,
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
în perechi, pe
ceilalţi,
grupe
-jocuri de intercunoaștere ”Ce îți place?/ Ce nu îți
place?”
CAIETUL DE CREAȚIE 3

Unitatea de învățare: Patria mea/ Uimitoarele plante


Nr. de ore: 15 ore Perioada: 30 ian. – 17 febr. 2023 (3 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut tenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
Degețica - exerciţii de identificare a sunetului „d” în cuvinte şi metoda fonetică
de asociere a acestui sunet cu litera „d”; analitico-
1. Sunetul şi literele d, D - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
În Delta Dunării - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
Grădinarul priceput 1.3. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
2.1. comunicării; didactic
3.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; evaluare orală
3.2. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.1. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
4.2. - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, scrisă
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu; perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
2. Sunetul și literele ș, Ș - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi metoda fonetică
Meșterul popular de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; analitico- observare
La seră 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, sistematică
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare
3.2. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; orală
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, evaluare
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator scrisă
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
3. Sunetul și literele î, Î, â - exerciţii de identificare a sunetului „î” în cuvinte şi metoda fonetică
România de asociere a acestui sunet cu litera „î, ă”; analitico-
Prâslea cel voinic 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, observare
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, sistematică
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare orală
3.2. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale: evaluare
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector,
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu; perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
4. Sunetul și literele b, B - exerciţii de identificare a sunetului „b” în cuvinte şi metoda fonetică
Orașul lui Bucur de asociere a acestui sunet cu litera „b”; analitico-
Micul bucătar 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
2.5. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul observare
3.1. comunicării; didactic sistematică
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale: evaluare orală
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, evaluare
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator scrisă
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date activitate frontală
independentă, în
perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale: observare
5. Recapitulare 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; metoda fonetică sistematică
Primăvara 2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi analitico-
2.5. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita sintetică,
6. Evaluare sumativă 3.1. comunicării; conversația evaluare orală
Proiect – Patria mea 3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; euristică,
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui exercițiul, jocul evaluare
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; didactic, jocul de scrisă,
-exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; rol
-exerciţii de citire în ritm propriu; proiect
-exerciții de identificare a cuvintelor cu sens materiale:
asemănător/ opus; fișe de lucru, CD,
exerciţiu – joc de formare a cuvintelor folosind silabe videoproiector,
date; calculator
-exerciţii de citire a unui text scurt;
- exerciții de completare a unor enunțuri cu cuvintele forme de
potrivite; organizare:
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții individual, frontal
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale: observarea
1. Plante. Rolul rădăcinii și al ale plantelor experimental, sistematică
tulpinii - reprezentarea în desen a componentelor principale activitatea
3.1 ale plantei practică probe orale
3.2 - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din
curtea şcolii sau a colţului verde din clasă materiale: probe practice
- utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a planşe diverse,
mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.) tablă figurine, autoevaluarea
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire atlase, culori,
la anumite atitudini şi comportamente observate în mulaje, coli albe, portofoliul
mediul înconjurător coli colorate,
- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă colţul verde al
de mediul înconjurător clasei, grădina
şcolii
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu procedurale: observarea
2. Plante. Rolul frunzelor, rolurile acestora experimentul, sistematică
florilor, fructelor, semințelor - realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa unei activitatea
3.1 plante/animal practică probe orale
4.1 - prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante în
4.2 diferite etape de dezvoltare ale acestora materiale: probe practice
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele planşe diverse,
posibile tablă figurine, autoevaluarea
- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei atlase, culori,
plante verzi ca urmare a explorării fenomenului (lipsa mulaje, coli albe, portofoliul
de apă, lipsa luminii etc.) coli colorate,
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi colţul verde al
căldură şi importanţa acestuia în menţinerea vieţii clasei, grădina
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla şcolii
dacă…?”
-compunerea şi descompunerea numerelor în
3. Adunarea fără trecere peste concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi procedurale:
ordin a numerelor naturale numere conversația,
de la 0 la 100 1.6 - jocuri de rol care solicită compunerea/ exercițiul, jocul
3.1 descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: didactic
4.1 La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.) observarea
5.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime materiale: sistematică a
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de fișe de lucru, CD, elevilor
numărarea obiectelor videoproiector,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, calculator evaluare orală
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor forme de evaluare
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi organizare: scrisă
număr de elemente individual,
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a frontal,
elementelor unei mulţimi pentru determinarea în perechi, pe
cardinalului acesteia grupe
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu,
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc
- compunerea şi descompunerea numerelor în procedurale:
4. Scăderea numerelor naturale 3.1 concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi conversaţia
de la 0 la 100 fără trecere 4.1 numere euristică, observarea
peste ordin 4.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ exerciţiul, sistematică a
descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: explicaţia, elevilor
La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.) experimentul,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime învăţarea prin evaluare orală
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de descoperire,
numărarea obiectelor problematizarea, evaluare
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, demonstraţia, scrisă
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi jocul didactic
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi materiale:
număr de elemente planşe diverse,
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a tablă magnetică,
elementelor unei mulţimi pentru determinarea magneţi,
cardinalului acesteia videoproiector,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici CD
decât 100
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei forme de
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu, organizare:
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.) individual,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme frontal, în echipe,
în perechi
procedurale:
5. Proba adunării. Proba exerciţiul, observarea
scăderii 3.1 explicaţia, munca sistematică
3.2 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu independentă,
4.2 obiecte sau prin operaţia inversă învăţarea prin probe orale
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de descoperire,
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini problematizarea auto-
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme evaluarea
materiale:
tablă magnetică,
culori, coli

forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate în grup
şi independentă
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea procedurale:
6. Recapitulare 1.1 sau eliminarea unui număr de unităţi exerciţiul,
Evaluare sumativă 1.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării explicaţia, munca
Pot mai mult! 1.4 (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără independentă, evaluare orală
1.6 precizarea terminologiei învăţarea prin
5.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici descoperire, evaluare
decât 100 problematizarea scrisă
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu, materiale:
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.) tablă magnetică,
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri numărătoare,
ale animalelor şi plantelor riglete, figurine,
- reprezentarea în desen a componentelor principale culori, coli
ale plantei
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu forme de
rolurile acestora organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
- identificarea trăsăturilor fizice ale diferitelor Procedurale:
personaje din povești; conversația
1. Elemente de limbaj plastic: - ilustrarea prin desen a unor scene din povești euristică, jocul observarea
linia, punctul, forme regulate 2.3. cunoscute; didactic, munca sistematică a
2.4. - realizarea portretului personajului preferat dintr-o independentă elevilor
2. Tehnici de lucru: linie poveste;
modulată, repetiţie, îndoire, 2.5. - colaj; materiale:
colaj, decupare, lipire, - colorare după contur, decupare și lipire; mapa elevului, expunerea și
pensulaţie - realizarea de colaje bidimensionale şi creioane colorate, analiza
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; foarfecă, lipici, lucrărilor
3. Produse ale activităţii: desen - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după șablon, acuarele,
liber, compoziţii, obiecte contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în funcţie de pensule.
nevoile/opţiunile copiilor;
Legume preferate (modelarea - realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în Forme de
plastilinei) grup, folosind tehnici variate; organizare:
Mărul de aur (bobinarea aței) - expunerea lucrărilor realizate, discuţii pe baza individual, frontal
Balaurul lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place cel mai mult?
Roata emoțiilor De ce?
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Miscare pe muzică - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea procedurale:
Miscări sugerate de text lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul audiția muzicală,
Miscări sugerate de ritm 1.4 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / exercițiul,
2.1 receptarea lor de către copii; memorizarea observarea
2. Cântare vocală în grup și 2.2 - observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care sistematică a
individual 2.3 uşurează receptarea materiale: elevilor
3.1 - reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite CD, CD- player,
3. Intonarea corectă, expresivă intuitiv, pronunţând corect cuvintele în cânt; ilustrații evaluare
și omogenă a cȃntecelor - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, formativă
respectând sincronizarea; forme de
Secretul plantelor - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin bătăi organizare:
Emoțiile din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu bătăi pe frontal, individual
genunchi
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe procedurale: - observarea
Emoţii de bază (bucurie, de lucru conversaţia, sistematică a
1. tristeţe, frică, furie) şi elemente 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă explicaţia, elevilor
simple de limbaj nonverbal 2.2 emoţii de bază (Alegeţi personajele care exprimă, exerciţiul, jocul
(expresii faciale, postură) şi 2.3 bucurie, fericire, veselie.) didactic -evaluare
paraverbal (intonaţie) - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse formativă
de acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) materiale:
care exprimă diferite emoţii caiet, creioane
- jocuri de mimă colorate, fişe de
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de lucru, ecusoane
unele situaţii date
-oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, forme de
colegi, despre activităţile preferate, folosind enunţuri organizare:
simple activitate frontală,
-realizarea de aplicaţii în oglindă (Chipul meu atunci pe grupe,
când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist, individuală
Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi
senină)
MODULUL 4
Unitatea de învățare: Magia primăverii/ Din lumea celor care nu cuvântă / Prietenii mei necuvântători
Programul național „Școala altfel”
Nr. de ore: 30 ore Perioadă: 27 febr. – 6 apr. 2023 (6 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciții de înțelegere a textului;
Bobocul de gâscă - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi procedurale:
de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; metoda fonetică observare
Sunetul și literele j, J - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; analitico- sistematică
1. Scrierea funcţională: jurnalul 1.3. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi sintetică,
Jurnalul clasei 2.1. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita conversația, evaluare orală
Primii prieteni 2.2. comunicării; exercițiul, jocul
3.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; didactic
3.4. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui
4.1. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; materiale:
4.2. -formulare de întrebări și răspunsuri pe baza textului fișe de lucru, CD,
citit; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
2. Sunetul și literele h, H - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi metoda fonetică observare
Harta de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; analitico- sistematică
Hârciogul haios 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, evaluare orală
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; scrisă
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector,
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu perechi
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
3. Sunetul și literele g, G - exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
În grădina școlii de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico-
Papucii gâscanului 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
3.1. comunicării; didactic
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; evaluare orală
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciţii de identificare a sunetului „ge” în silabe şi procedurale:
în cuvinte; metoda fonetică
4. Sunetul și grupul de litere ge, -asocierea sunetului „ge” cu grupul de litere „ge/Ge”; analitico- observare
Ge 1.3. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; sintetică, sistematică
Legenda 2.1. -exerciţii de citire a unui text scurt; conversația,
Totul despre animale 2.2. -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe exercițiul, jocul
3.1. marginea textului citit; didactic evaluare orală
3.4. -exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin
4.1. modificarea unui sunet; materiale: evaluare
4.2. - alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu fișe de lucru, CD, scrisă
aceeași formă și sens diferit; videoproiector,
-scrierea grupului de litere „ge/Ge”; cuvinte; calculator
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
baza ilustraţiei care-l însoţeşte; forme de
-exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri organizare:
create de elevi; individual, frontal
-exerciţii de citire a textului din manual; activitate frontală
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu ajutorul independentă, în
întrebărilor; perechi
-completarea cuvintelor cu silaba potrivită
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
- exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
1.3. de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico-
5. Sunetul și literele ț, Ț 2.1. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
Veverița Rița 2.2. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
Doi țapi 3.1. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
3.4. comunicării; didactic
4.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.2. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare orală
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; evaluare
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de scrisă
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
- exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
6. Sunetul și literele z, Z de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico- observare
Primăvara - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, sistematică
Pățania lui Zdreanță exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
comunicării; didactic evaluare orală
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
- exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciţii de identificare a sunetului „gi” în silabe şi procedurale:
în cuvinte; metoda fonetică
7. Sunetul și grupul de litere gi, 1.3. -asocierea sunetului „gi” cu grupul de litere „gi/Gi”; analitico- observare
Gi 2.1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; sintetică, sistematică
Regina albinelor 2.2. -exerciţii de citire a unui text scurt; conversația,
Stupul magic 3.1. -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe exercițiul, jocul
3.4. marginea textului citit; didactic evaluare orală
4.1. -exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin
4.2. modificarea unui sunet; materiale:
- alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu fișe de lucru, CD, evaluare
aceeași formă și sens diferit; videoproiector, scrisă
-scrierea grupului de litere „gi/Gi”; cuvinte; calculator
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
baza ilustraţiei care-l însoţeşte;
-exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri forme de
create de elevi; organizare:
-exerciţii de citire a textului din manual; individual, frontal
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu ajutorul activitate frontală
întrebărilor; independentă, în
-completarea cuvintelor cu silaba potrivită perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
8. Recapitulare - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; metoda fonetică
Gimnasta exersarea exprimării, clare şi corecte, şi analitico- observare
Iepurele și broasca țestoasă 1.3. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita sintetică, sistematică
2.1. comunicării; conversația,
9. Evaluare sumativă 2.5. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exercițiul, jocul
Activități de recuperare/ 3.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui didactic evaluare orală
dezvoltare 3.4. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare;
Harap Alb 4.1. -exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; materiale:
-exerciţii de citire în ritm propriu; fișe de lucru, CD, evaluare
-exerciții de identificare a cuvintelor cu sens videoproiector, scrisă
asemănător/ opus; calculator
- exerciţiu – joc de formare a cuvintelor folosind
silabe date; forme de
-exerciţii de citire a unui text scurt; organizare:
- exerciții de completare a unor enunțuri cu cuvintele individual, frontal
potrivite; activitate frontală
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții. independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale:
1. Animale. Scheletul ale animalelor conversaţia,
3.1 -adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime exerciţiul,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de explicaţia, munca
numărarea obiectelor independentă, observarea
învăţarea prin sistematică
descoperire,
problematizarea, evaluarea
demonstraţia, formativă
jocul didactic
materiale: portofoliul
figurine, atlase,
culori, mulaje,
coli albe, coli
colorate
forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
2. Adunarea numerelor naturale aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 20 cu trecere peste - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
1.4 cardinalului acesteia; evaluare orală
1.5 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale:
1.6 decât 100 planșe, hârtie evaluare
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece, scrisă
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
1.4 cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
3. Scăderea numerelor naturale 1.5 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 20 cu trecere peste 1.6 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin 5.2 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
cardinalului acesteia;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale: evaluare orală
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină evaluare
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de scrisă
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale:
4. Animale. Organe interne ale animalelor conversaţia,
majore – localizare și roluri 3.1 -adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime exerciţiul,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de explicaţia, munca
numărarea obiectelor independentă, observarea
învăţarea prin sistematică
descoperire,
problematizarea, evaluarea
demonstraţia, formativă
jocul didactic
materiale: portofoliul
figurine, atlase,
culori, mulaje,
coli albe, coli
colorate
forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
5. Adunarea numerelor naturale 1.4 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 100 cu trecere peste 1.5 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin 1.6 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
5.2 cardinalului acesteia;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale: evaluare orală
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină evaluare
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de scrisă
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația, observare
6. Scăderea numerelor naturale aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul sistematică
de la 0 la 100 cu trecere peste 1.4 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic,
ordin 1.5 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
1.6 cardinalului acesteia; evaluare orală
5.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale:
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece, evaluare
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină scrisă
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici procedurale:
7. Recapitulare decât 100 observarea, observarea
Evaluare sumativă 1.4 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea explicația,convers sistematică
Pot mai mult! elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor ația, exercițiul,
1.5 comune, punerea în corespondenţă jocul didactic probe orale
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
1.6 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza materiale: probe practice
algoritmului de comparare a două numere mai mici fișe de lucru, CD,
3.1
decât 100 videoproiector, autoevaluarea
3.2 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu calculator
obiecte sau prin operaţia inversă evaluare
4.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, forme de formativă
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi organizare:
5.2 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor individual, frontal
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu,
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.)
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri
ale animalelor
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
- realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale:
1. Materiale și instrumente tridimensionale din hârtie de diferite tipuri conversaţia
2. Tehnici de lucru: pensulație, 1.1 - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după euristică,
presare, modelare liberă, 1.3 contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în funcţie de demonstraţia,
decupare după contur 2.1 nevoile/opţiunile copiilor exerciţiul observare
2.2 - confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale: sistematică
Bobocul Gogu 2.3 materiale, prin tehnici accesibile hârtie glasată,
Galeria hârciogului (joc - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în hârtie creponată,
matematic) grup, folosind tehnici variate creioane colorate, aprecieri
Cloșca cu puișori acuarele, pensule, individuale
Iepurașul (semn de carte) plastilină, fire
Acvariul textile, ghinde,
Leul și șoricelul scoici
Fluturele forme de
Sacii cu cereale organizare:
Albina (ciclul de viață) activitate frontală,
în grup,
individuală
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Elemente de limbaj muzical - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea procedurale:
Sunetul vorbit sau cântat lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul conversaţia,
Corelarea sunetelor înalte, joase 1.1 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea explicaţia, observare
cu mișcări spaţiale 1.3 intuitivă/receptarea lor de către copii demonstraţia, sistematică
1.4 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, exerciţiul
2. Timbrul 2.1 respectând sincronizarea materiale:
Sunete vocal- instrumentale 2.2 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin caiet, creioane
Sunete din mediul înconjurător 2.3 acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, colorate, CD- aprecieri
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a player, imagini individuale
În ogradă percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale sugerate de textul
Primăvara degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) cântecelor
Albinuța -emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de forme de
dicţie şi de sincronizare; numărători organizare:
-mişcare liberă pe muzică de facturi diferite activitate frontală,
-desenarea unor imagini sugerate de textul cântecelor pe grupe,
-descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate individuală
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. Emoţii de bază (bucurie, 2.1 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe procedurale:
tristeţe, frică, furie) şi elemente 2.2 de lucru conversaţia,
simple de limbaj nonverbal 2.3 - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă explicaţia, observarea
(expresii faciale, postură) şi emoţii de bază (Alegeţi personajele care exprimă, exerciţiul, jocul sistematică a
paraverbal (intonaţie) bucurie, fericire, veselie.) didactic elevilor
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse
Cum mă simt? de acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) materiale:
Emoțiile mele care exprimă diferite emoţii caiet, creioane
- jocuri de mimă colorate, fişe de evaluare
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de lucru, ecusoane formativă
unele situaţii date
-oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, forme de
colegi, despre activităţile preferate, folosind enunţuri organizare:
simple activitate frontală,
-realizarea de aplicaţii în oglindă (Chipul meu atunci pe grupe,
când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist, individuală
Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi
senină)
Programul național „ȘCOALA ALTFEL” O săptămână din
acest modul
CAIETUL DE CREAȚIE 4

MODULUL 5
Unitatea de învățare: Eroi de poveste / Misterele planetei albastre

Nr. de ore: 15 ore Perioada: 19 apr. – 5 mai 2023 (3 săptămâni)

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Com- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut petenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în procedurale:
Poveștile Pământului silabe; metoda fonetică
1.3. - exerciţii de identificare a sunetului „f” în analitico-sintetică,
1. Sunetul şi literele f, F 2.1. cuvinte şi de asociere a acestui sunet cu conversația,
Fata babei și fata moșneagului 3.1. litera „f”; exercițiul, jocul
Fata din dafin 3.2. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ didactic,
4.1. cuvânt;
4.2. - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi materiale: observare
conştientizarea importanţei acesteia în fișe de lucru, CD, sistematică
reuşita comunicării; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine calculator evaluare orală
a mâinii evaluare scrisă
- modelarea din plastilină a contururilor forme de
unor litere; decorarea literelor de mână şi organizare:
de tipar; individual, frontal
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu activitate frontală
ajutorul alfabetarului şi transcrierea acestor independentă, în
cuvinte; perechi
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor
folosind cuvinte date;
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor
gramaticale;
- exerciţiu – joc de punere în
corespondenţă a unui cuvânt citit cu
imaginea corespunzătoare;
- exerciţii de citire în ritm propriu;
- exerciţii de scriere a literei „f” izolat şi în
cuvinte;
- exerciții de înțelegere a textului;
- dictare: cuvinte, propoziţii;
- exerciții de identificare a cuvintelor cu
sens asemănător/ opus;
- exerciții de despărțire în silabe
1.3. - exerciţii de anticipare a conţinutului
2. Sunetul și grupul de litere 2.1. textului pe baza ilustraţiei care-l însoţeşte; procedurale:
che, Che 2.2. - exerciţii de selectare a unei propoziţii din metoda fonetică
Darul lui Enache 3.1. enunţuri realizate de elevi; analitico-sintetică,
Ochelarii timpului 3.2. - exerciţii de delimitare a cuvintelor şi de conversația
4.1. despărţire a acestora în silabe; euristică, exercițiul,
4.2. - exerciţii de asociere a sunetului „che”, jocul didactic, jocul
identificat în silabe, cu grupul de litere de rol
„che/Che”;
- exerciţii de citire a unor cuvinte ce conţin materiale: observare
grupul de litere „che/Che”; fișe de lucru, CD, sistematică
- exerciţiu – joc de formare a cuvintelor videoproiector, evaluare orală
folosind silabe date; calculator
- exerciţii de citire, în ritm propriu, a unui evaluare scrisă
text scurt; forme de
- exerciții de identificare a variantei corecte organizare:
de răspuns dintr-o serie dată; individual, frontal
- exerciții de identificare a cuvintelor cu
sens asemănător/ opus;
- exerciții de completare a cuvintelor cu
grupul de litere potrivit.
-scrierea grupului de litere „che/Che”;
cuvinte;
-exerciţii de aşezare în pagină a textului
1.3. - exerciţii de identificare a sunetului „chi” procedurale:
3. Sunetul și grupul de litere chi, 2.1. în silabe şi în cuvinte; metoda fonetică
Chi 3.1. - asocierea sunetului „chi” cu grupul de analitico-sintetică,
Pinocchio 4.1. litere „chi”/”Chi”; conversația
Chitara fermecată - formarea, cu ajutorul alfabetarului, a unor euristică, exercițiul,
cuvinte ce conţin grupul de litere jocul didactic, jocul observare
„chi”/”Chi”; de rol sistematică
- exerciţii de scriere a grupului de litere
„chi”, „Chi” şi de transcriere a cuvintelor materiale: evaluare orală
formate cu alfabetarul; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de citire a unui text scurt; videoproiector evaluare scrisă
- exprimarea propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări; forme de
- exerciții de completare a unor enunțuri cu organizare:
cuvintele potrivite; individual, frontal
- exerciții de ordonare a cuvintelor în activitate frontală
propoziții. independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- exerciții de aflarea sumei/diferenţei a
două numere mai mici decât 100; observarea
1.6 - exerciții de aflarea unui termen sistematică a
3.1 necunoscut; procedurale: elevilor
1. Rezolvare de probleme 4.1 -exerciții de transformare a unei probleme conversația,
5.2 rezolvate prin schimbarea numerelor/ exercițiul, jocul evaluare orală
întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care didactic
sugerează operaţia; evaluare scrisă
- crearea unor probleme simple după
imagini/ desene/ scheme date; materiale:
- formularea şi rezolvarea unor probleme fișe de lucru, CD,
pornind de la o tematică dată/de la numere videoproiector,
date, de la imagini; calculator
- verbalizarea modului de rezolvare a unor
probleme; forme de
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii organizare:
problematice care folosesc operatorii logici individual, frontal
“şi”, “sau”, “nu”;
- identificarea semnificaţiei datelor unei
probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a
spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini
date
3.1 - realizarea unor experienţe care să pună în procedurale:
4.1 evidenţă transformările de stare ale apei conversaţia
4.2 (solidificare, topirea gheţii, evaporare, euristică, exerciţiul, observarea
fierbere, condensare); explicaţia, sistematică
Transformări ale apei:
2. - prezentarea, într-un jurnal, a propriilor experimentul,
solidificare, topire, evaporare,
observaţii referitoare la transformările învăţarea prin probe orale
fierbere, condensare
apei(solidificare, topirea gheţii, evaporare, descoperire,
fierbere, condensare); problematizarea, probe practice
- prezentarea înregistrărilor din calendarul demonstraţia, jocul
naturii, realizat pe o perioadă determinată didactic autoevaluarea
de timp;
- realizarea de asociaţii între fenomene şi materiale: planşe portofoliul
cauze posibile; diverse, tablă experimental
- identificarea efectelor pozitive şi negative magnetică, magneţi,
produse de precipitaţii. videoproiector, CD activitatea
practică
forme de
organizare
individual, frontal,
în echipe, în perechi
- producerea de sunete specifice ploii: procedurale:
picături de apă care cad, tunetul, mersul conversaţia
3. Surse de energie: apa şi vântul. prin apă etc.; euristică,
Efecte pozitive şi negative - identificarea surselor convenţionale de experimentul, jocul observarea
energie şi a unor surse alternative de didactic, exerciţiul, sistematică
energie; explicația, învăţarea
- evidenţierea formelor de energie prin prin descoperire, probe orale
experimente simple; problematizarea,
3.1 - evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca demonstraţia probe practice
3.2 surse de energie, prin utilizarea unor
4.2 modele (ex.: morişcă, roată pusă în mişcare materiale: vase autoevaluarea
de o apă curgătoare/ apa de la robinet); pentru apă, morișcă,
- identificarea importanţei energiei în viaţa roată, CD, portofoliul
omului, a modalităţilor de economisire a calculator, experimental
energiei; videoproiector,
- realizarea de asociaţii între fenomene şi planșe activitatea
cauzele posibile; practică
- identificarea efectelor pozitive şi negative forme de
produse de precipitaţii. organizare
individual, frontal,
în echipe, în perechi
5.1 - gruparea fotografiilor elevilor clasei după procedurale:
6.2 luna în care s-au născut şi zodie, gen etc. şi conversaţia
realizarea unui grafic cu bare pe baza euristică,
datelor colectate; experimentul, jocul observarea
Timpul: ora, ziua, săptămâna,
4. - înregistrarea schimbărilor meteorologice didactic, exerciţiul, sistematică
luna, anul. Anotimpurile
în calendarul naturii utilizând simboluri- explicația, învăţarea
desene: soare, nori, precipitaţii, vânt; prin descoperire, probe orale
- înregistrarea vremii şi a temperaturii (la problematizarea,
prânz) timp de o săptămână; demonstraţia probe practice
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând
zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor materiale: autoevaluarea
în săptămână; calendarul naturii,
- precizarea lunilor specifice unui anotimp; termometru de portofoliul
- identificarea datei unor evenimente din cameră, calendar, experimental
viaţa personală a copilului (ziua de naştere, planșe cu
prima zi de şcoală, prima zi a vacanţei de anotimpurile, diferite activitatea
vară, Ziua Internaţională a copilului, tipuri de ceas, practică
Mărţişorul etc); fotografii CD,
- găsirea corespondenţei dintre un calculator,
eveniment şi anotimpul în care acesta are videoproiector,
loc (01.03. – Mărţişorul-primăvara; 25.12 – planșe
Crăciunul-iarna etc.);
- identificarea mai multor tipuri de ceas (de forme de
perete, ceasul electronic, ceasul de mână) organizare
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei individual, frontal,
cerinţe date: „Ceasul arată ora 9 fix/9 şi în echipe, în perechi
jumătate”;
- realizarea unei corespondenţe între ora
indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel
electronic
- rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini procedurale: observarea
1.6 date conversația, sistematică a
5. Recapitulare 3.1 realizarea unei corespondenţe între ora exercițiul, jocul elevilor
Evaluare sumativă 4.1 indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel didactic,
Pot mai mult! 5.2 electronic; evaluare orală
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, materiale:
utilizând date scrise într-un tabel; fișe de lucru, CD, evaluare scrisă
- identificarea semnificaţiei datelor unei videoproiector,
probleme; calculator
- identificarea cuvintelor care sugerează
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a forme de
spart); organizare: