Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala ,,Dimitrie Cantemir,, Baia Mare

Clasa I – prof. Mihnea Maria


Denumirea opţionalului: POVEŞTILE COPILǍRIEI
Plan cadru aprobat prin OMEN nr. 3371/12.03.2013
Tipul opţionalului: Opţional la nivelul disciplinei
Aria curriculară/disciplina: Limbă şi comunicare/Comunicare în limba română
Durata: 1 an şcolar
Modul de desfăşurare: 1 oră pe săptămână

MOTTO:
„Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de
idei şi imagini.” (Mihai Eminescu)

,,Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface
această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe
oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor
literaturi pentru copii.” (George Călinescu)
Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat prin imitare de la cei
din jur şi se dezvoltă pe baza unui complex de situaţii implicate de procesul comunicării. Limbajul
reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna şcolarilor de exprimare a
creativităţii. Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor, a
expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu sens
figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a şcolarului mic de a inventa, de a crea în
materie de comunicare. Dar pentru a crea în mod conştient, copilul trebuie să aibă exemple, să
trăiască printre poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi
oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă.
Dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă maximă în orele
de comunicare în limba română, în general şi în orele acestui opţional în mod deosebit, prin
studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic. Textele, exerciţiile
şi jocurile didactice propuse iau în considerare sfera preocupărilor, a cunoştinţelor şi intereselor
elevilor, dându-le posibilitatea să se exprime cât mai uşor, urmărindu-se pas cu pas calitatea
exprimării orale. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărui text
studiat se vor stimula interesul, pasiunea copilului pentru literatură, setea de cunoaştere. Pentru ca
apropierea de cărţi să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi o necesitate, este nevoie
ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărţii.
Motivaţia propunerii opţionalului ,,Poveştile copilǎriei” survine din faptul că la această vârstă,
copilul pătrunde cu uşurinţă în lumea mirifică a poveştilor, în care conflictul central polarizează
personajele care devin simboluri ale binelui şi răului. Astfel copilul îşi află un alter-ego multiplicat
în fiecare personaj cu care empatizează: mici vieţuitoare, animale, zâne, prinţi, etc. Profesorul are
posibilitatea să se folosească de personajele poveştilor pentru a-i face pe copii să înţeleagă
raporturile umane, norme de convieţuire socială, pornind astfel formarea şi modelarea caracterelor.
În acelaşi timp, prin povestirea liberă, prin exprimarea impresiilor, a sentimentelor, a opiniei
proprii, copilul învaţă să-şi rânduiască ideile, învaţă să vorbească frumos în propoziţii clare, îşi
îmbogăţeşte vocabularul.
În activităţile creatoare care se pot organiza pornind de la un text cunoscut, de la un personaj
preferat, profesorul poate să cunoască universul propriu al copilului, năzuinţele, aspiraţiile lui. De
aceea, considerǎm că opţionalul ,,Poveştile copilǎriei” oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevii
clasei pregătitoare să devină prietenii cărţilor, să aprecieze cartea ca pe cel mai minunat prieten din
lume, cel mai credincios, cel care răspunde la orice întrebare i-ai pune, aducându-le ca argument
cuvintele lui Charles W. Eliot: ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi
înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.

- Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturalǎ şi îmbogăţirea orizontului cultural;

- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului
asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă,
responsabilă din punct de vedere social şi recunoaşterea rolului acestuia în dezvoltarea personală;
- Cultivarea interesului pentru lectură şi a gustului estetic în domeniul literaturii;

1. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj audiat/vizionat în scopul înţelegerii sensului


global al acestuia;
2. Descoperirea personajelor din textele literare audiate/vizionate;
3. Manifestarea independenţei în comunicarea orală;
4. Redarea conţinutului textelor literare audiate/vizionate;
5. Relaţionarea cu ceilalţi membri ai grupului, pe baza unor stări afective pozitive;
6. Manifestarea curiozitǎţii şi interesului pentru textul literar;
Competenţe specifice Activităţi de învăţare
1. identificarea informaţiilor
- audierea/vizionarea unor texte literare atractive;
esenţiale dintr-un mesaj
- ex. de sesizare a elementelor semnificative dintr-un
audiat/vizionat în scopul înţelegerii
mesaj audiat/vizionat prin formularea de întrebări şi
sensului global al acestuia răspunsuri;
- ex. de recunoaştere a titlului unui text din prezentarea
unor fragmente;
- ex. de recunoaştere a unor momente din text după
imagini prezentate;
- ex. de stabilire a momentelor principale ale acţiunii;
- ex. de ordonare logică a momentelor principale ale
lecturii;
- formularea de răspunsuri care presupun recunoaşterea
unor detalii dintr-un mesaj audiat: Cine? Ce? Unde?
Cum?
- sesizarea elementelor surpriză introduse/ eliminate din
lectură;
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea globală a textului audiat;
- desprinderea mesajului textului audiat/vizionat;
2. descoperirea personajelor din - ex. de identificare a personajelor dintr-un text literar
textele literare audiate/vizionate audiat;
- ex. de sesizare a personajelor pozitive sau negative;
- ex. de recunoaştere a însuşirilor fizice şi sufleteşti/a
trăsăturilor fizice şi morale ale unui personaj;
- recunoaşterea personajelor principale în ordinea intrării
în acţiune;
- exerciţii-joc: Cine este ?, Cine ai dori să fii?
3. manifestarea independenţei în - ex. de argumentare a unor comportamente, susţinute cu
comunicarea orală fapte, citate;
- realizarea legăturilor de conţinut cu alte lecture
cunoscute;
- jocuri de tipul: Să ne imaginăm…, Ce s-ar întâmpla
dacă…?
- crearea de poveşti orale având ca suport o imagine sau
un desen;
- analiza întâmplărilor prezentate în text şi raportarea lor
la viaţa cotidiană;
- prezentarea unor situaţii din viaţa reală prin raportarea
lor la întâmplările din text;
4. redarea conţinutului textelor - ex. de stabilire a cauzelor sau efectelor unor acţiuni;
literare audiate/vizionate - ex. de povestire pe scurt, cu suport ilustrat;
- povestirea conţinutului literar în manieră proprie;
- ex. de povestire repetată pentru eliminarea amănuntelor
neesenţiale;
- ex. de povestire integrală/pe fragmente/a unui fragment
îndrăgit;
- ex. de modificare a finalului unui text audiat/vizionat;
- ex. de redare a unei secvenţe/personaj preferat/ mesajul
unui text prin desen, modelaj, dramatizare;
5. relaţionarea cu ceilalţi membri ai - ex. de exprimare a propriilor idei, opinii, gânduri,
grupului, pe baza unor stări afective sentimente, trăiri în legătură cu acţiunile personajelor sau
pozitive idei exprimate în texte;
- discutarea efectelor (pozitive şi negative) ale diferitelor
acte de comportament prin referire directă la texte/
poveşti audiate;
- dialoguri, dezbateri pe teme date;
- exerciţii de tipul pro/contra, da/nu;
- joc de rol;
- ex. de ascultare activă a interlocutorului;
6. manifestarea curiozitǎţii şi - jocuri de litere, silabe, cuvinte, rebusuri, ghicitori;
interesului pentru textul literar - formularea unor răspunsuri la ghicitori;
- ex. de alcătuire de scurte povestiri pe baza suportului
ilustrat sesizând legătura dintre text şi acesta;
- ex. de interpretare a personajului preferat;
- jocuri de rol/simulări;
­ realizarea de momente spontane de interpretare;
- dramatizări ale poveştilor audiate;
- interpretarea unor roluri/recitări la serbările şcolare;
- prezentarea unor cărţi pentru copii;
- concursuri literare;
- activităţi în colaborare cu biblioteca şcolii/cu alte clase;
- vizite la bibliotecă, librărie, tipografie, case memoriale;

* Popas la biblioteca şcolii -familiarizarea cu biblioteca/crearea fişei personale;


* Literatura pentru copii -universul fantastic al copilăriei: basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
- Texte literare din literatura română/universală;
* Dramatizări audio/video a unor texte literare pentru copii;
* Prezentări Power Point a unor poveşti;
* Dramatizări pregătite/improvizate a conţinuturilor textelor cu replici în versuri/proză;
* Activităţi creative:
- interpretarea de roluri/personaje din poveştile studiate;
- realizarea de creaţii proprii;
* Crearea unei ,,Culegeri de poveşti desenate”;
* Concurs ,,Cel mai bun povestitor”/,,Recunoaşte povestea….recunoaşte personajul”;
* Întâlniri cu alte clase ,,Mic cenaclu literar”;

TEMATICA
 Cartea - alcătuire, păstrarea, protejarea şi importanţa/biblioteca;
 Familia - sentimente şi atitudini în familie/importanţa familiei în societate;
 Copilul şi copilăria - drepturi şi îndatoriri ale copilului/copii ascultători şi copii neascultători;
 Lumea necuvântătoarelor;
 Trǎistuţa cu poveşti;
 Poveşti/poezii populare pentru copii;
 Rebusuri/Ghicitori;

 Imagini/Planşe ilustrând conţinutul textelor;


 Volume ilustrate conţinând textele propuse;
 Trǎistuţa cu poveşti;
 Culegeri de texte literare;
 DVD-uri înregistrate cu poveşti/ prezentări Power Point a unor poveşti;

* Probe de evaluare oralǎ/practicǎ;


* Dezbateri privind poveştile/povestirile audiate;
* Recitǎri de poezie/Dimineţi de basm;
* Jocuri de rol/Dramatizări;
* Fişa de lecturǎ -întocmirea de caiete de ,,lectură desenată”;
* Expoziţie cu lucrări;
* Concursuri tematice:
- ,,Recunoaşte povestea…recunoaşte personajul”;
- ,,Cel mai bun povestitor/recitator”;
* Momente cultural-artistice/serbări şcolare;
* Proiectul ,,Lumea poveştilor”;
* Portofoliul individual al fiecărui elev ,,Personajul meu preferat”;
* Portofoliul clasei, model după ,,Cartea uriaşă”;
* Realizarea unei biblioteci a clasei, cu îndeplinirea rolului de ,,bibliotecar”;
- Barbu, Marian, Metodica predǎrii limbii şi literaturii române -învǎţǎmântul primar, Editura
,,Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2003;
- Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca, 2000;
- Mihăescu, Mihaela şi colectiv, Activităţi transdisciplinare -ghid pentru învăţători, Editura
Radical, Bucureşti, 2004;
- Pârâială, Victor, Activităţi în completarea ciclului primar, Editura Euristica, Iaşi, 2004;
- Turcu, Olimpia, Trǎistuţa cu poveşti, Editura Chrysopeea Press, Cluj Napoca,1995;
- Programe şcolare, clasa pregătitoare, Bucureşti, 2013.

Puncte tari :

-capacitatea cadrelor didactice de proiectare a documentelor ( planificare, proiecte(didactice) în concordanţă


cu recomandările curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6 ani;

-pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice privind asigurarea unei succesiuni logice a secvenţelor
de învăţare;

-oferirea unor situaţii de învăţare bazate pe un climat emoţional favorabil care încurajează interacţiunea
cadru didactic-elev

Puncte slabe

-insuficienta cunoaştere a curriculumului naţional, a scrisorilor metodice, dezinteresul unor cadre didactice
pentru a se documenta, deşi există Centre de Resurse pentru Educaţie Şi Dezvoltare înfiecare centru metodic
din judeţ;

-incapacitatea de elaborare a programelor de curs opţional in mod original si adaptat particularităților


grupei,condițiilor specifice comunității locale ;

-interes scăzut pentru tratarea diferenţiată a copiilor, lipsa luării în considerare a copiilor cu CES

Măsuri ameliorative

-Perseverenţă în interesul pentru formare continuă

- Eficientizarea activităţii Comisiilor metodice ale învăţătorilor, printr-o proiectare a activităţilor care să
vizeze dezvoltarea competenţelor de proiectare didactică, de utilizare a unei game diverse de metode şi
procedee didactice, de integrare a materialelor şi mijloacelor didactice în lecţii –

-Creşterea calităţii prestaţiei didactice prin permanentă informare si documentare

S-ar putea să vă placă și