Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru a respecta ceea ce mi-am propus în proiectul pe unitate de învă țare prezentat la tema anterioară,

am ales ca în ce-a de-a treia oră alocată acestei unită ți să dezvolt următoarele competen țe specifice  :

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în contexte cunoscute / previzibile

3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, înso țit de ilustra ții

Pentru aceasta am propus elevilor să ascultăm împreuna interviul de la lec ția 1 – punctul B. La prima
ascultare s-au plâns de faptul că interlocutorii vorbesc foarte repede și că nu se în țelege nimic. A doua
oară le-am propus să asculte cu foarte mare aten ție, urmărind simultan și transcrierea interviului de la
pagina 129.

Am urmărit împreună pe transcrierea textului ce cuvinte nu le erau cunoscute.(guerre, genevoise, blessée,


etc.), le-am explicat făcând apel la limba maternă, fiind vorba despre cuvinte nu tocmai uzuale și pentru
care, la nivelul anului 3 de studiu, la clasa a VII-a, L2 este mai greu să găse ști explica ții în limba sursă, sau
folosind sinonime.

Pe baza interviului, le-am cerut apoi să rezolve exerci țiul 2 (J’ai découvert ma vocation) din manual, de la
pagina 25, punctul B :

Répondez aux questions suivantes :

Qui est l’invitée ? Retrouve les dates de trois étapes manquantes de son parcours. (exercice
d’association).

Apoi le-am solicitat elevilor să rezolve cerința de la pct. A ( Regarde ces photos. Quelle est la profession de
ces personnes?), iar apoi cea de la pct. C (À deux, choisissez une des deux autres photographies et
imaginez une interview sur sa vie. (Ex. Pour la violoniste:- Quand avez-vous commencé à jouer de lq
musique ? – J’ai commencé très jeune, à six ans…), iqr apoi pe cea de la pct. D (Jouez l’interview devant
la classe. Les vies inventées par chaque groupe sont-elles très différentes ?

Ca temă au avut fiecare de realizat un dialog (pe modelul celui din clasă, pe grupe) în care să- și imagineze
un interviu cu un profesor, un medic, un patiser, un măcelar, un bucătar, etc. (diferite persoane ce practică
diverse meserii, eventual una din meseriile părin ților lor). Am precizat că interviul trebuie să se axeze pe
evenimente din trecut și că e necesar să folosească perfectul compus și expresii temporale (Ex. il y a 3
ans....depuis 10 ans, etc.)

Am realizat că sunt foarte receptivi când vine vorba de teme scrise, au mai mult timp să ă și găsească
vocabularul potrivit pentru realizarea cerin ței și sunt mai liberi în exprimare. Trebuie să insist mai mult pe
dezvoltarea competențelor generale de receptare și producere de mesaje orale, deoarece aici apar, de
cele mai multe ori, blocaje la elevi: frica de a nu gre și, ru șinea de a nu pronun ța corect, obi șnuin ța
exprimării în limba maternă.
Ora 4

În cadrul următoarei ore de curs, mi-am propus să aprofundăm ceea ce am învă țat anterior, bazându-mă
pe achizițiile elevilor și pe faptul că au consolidat cele învă țate prin realizarea temei de la lec ția anterioară,
temă ce a presupus exersarea noțiunilor de gramatică și vocabular predate. Baza acestui demers a fost
dezvoltarea competenței 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
persoane, pasiuni, obiceiuri.

Activitățile de învățare au constat în evocarea de către elevi a unor evenimente importante din via ță
folosind timpul prezent și perfectul compus și expresiile temporale.
Drept resurse am avut la dispozi ție manualul (pagina 26 Dessine ta vie!)
- Ma vie en dessins
- Dupa modelul prezentat in manual, elevii isi contureaza 4 evenimente importante din viata intr-un desen.
Pe foi separate vor scrie cate o fraza pentru a explica fiecare eveniment. Apoi schimba doi cate doi
desenele si explicatiile intre ei. Asociind desenele cu explicatiile, vor reconstitui viata desenata de
coleg/colega. (pag. 26 manual suport)

A fost o activitate ce a ocupat toate cele 50 de minute, elevii fiind dormici să deseneze (le place grozav să
deseneze) și să prezinte apoi ceea ce au lucrat în fa ța clasei. (după ce au terminat de lucrat în perechi).

Consider că, prin activitățile propuse am reu șit să le dezvolt elevilor competen țele specifice pe care le-am
avut în vedere la începutul fiecărei ore, urmând ca în orele următoare să le am din nou în vedere pentru o
mai bună fixare și consolidare. Feedback-ul a fost unul pozitiv, ceea ce nu face decât să îmi confirme că
sunt pe drumul cel bun, deși mereu am impresia că a ș mai fi putut adăuga ceva  

S-ar putea să vă placă și