Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED (120 min)

Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o activitate de învățare, la o
disciplină la alegere, indicând:

 denumirea și contextul activității de învățare


 competența specifică vizată (în principal),
 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității,  modalități de facilitare a
implicării elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de evaluare
 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație resursă, fișă de lucru/ de
evaluare etc.) - opțional, indicați/ descrieți/ încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul).
 extinderi/ deschideri spre alte discipline.

Proiect didactic
Profesor: Dumitrascu Roxana
Clasa: a V-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Adjectivul
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
- să dea definiţia corectă a adjectivului;
- să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină;
- să poată sistematiza adjectivele;
- să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului;
- să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.
b) formative:
- să creeze comunicări în care să folosească adjective;
- să cunoască şi să aplice topica;
- să-şi fixeze cunoştinţele ortografice;
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia,
exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe.
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea
independentă individuală, activitate in grupe.
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi;
d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare;
Bibliografie: V. Guţu Romalo (coordonator), Gramatica limbii române, Cuvântul, vol. I. Enunţul, vol. II,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005; M. Got, M. Goian, D. Manolache, Manual de limba
şi literatura română, clasa a V-a, Bucureşti, Ed. Teora, 2001; N. Eftenie, Introducere în metodica
studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2001.

1
Desfăşurarea activităţii:
Activitatea Activitatea Metode şi Evaluare
Momentele Timp profesorului elevului procedee
lecţiei
1. Moment 1’ - are grijă ca elevii să-şi - elevii se - conversaţia Observare
organizatoric. pregătească materialele necesare pregătesc
orei de limba română pentru lecţie;
- notează, dacă sunt, absenţii; - numesc absenţii
- asigură liniştea şi disciplina - respectă
clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile
a activităţii didactice. profesorului
2. Verificarea 9’ - verifică tema atât cantitativ, - prezintă caietele; - conversaţia Controlul
temei. cât şi calitativ; - pregătesc fişele; - activitatea temei şi
- verificarea calitativă se face - citesc tema frontală analiza
selectiv; elevii vor fi solicitaţi, - activitatea acesteia
prin sondaj, să citească, să individuală
motiveze, antrenându-se, prin
întrebări, întreaga clasă.
3.Captarea 1’ - spune că adjectivul este o - ascultă - conversaţia observarea
atenţiei elevilor parte de vorbire care contribuie - răspund la
la nuanţarea comunicării prin întrebările puse;
valorile stilistice imprimate - rezolvă rebusul.
exprimării şi trebuie să i se
acorde importanţă la fel ca şi
celorlalte părţi de vorbire.
- cere elevilor să-şi amintească
ce părţi de vorbire au studiat
până acum;
- propune spre rezolvare un
rebus ( anexa 1).
4. Anunţarea 1’ - vom recapitula şi sistematiza - ascultă - conversaţia observarea
titlului lecţiei, cunoştinţele acumulate de voi,
a tipului ei şi a până acum,despre adjectiv;
obiectivelor - scrie titlul pe tablă;
operaţionale - comunică obiectivele propuse.
5. Prezentarea 1’ - împarte fişele după care se va - ascultă - conversaţia observarea
sarcinilor de face actualizarea cunoştinţelor
învăţare ( anexa2);
6. Conducerea 30’ - antrenează elevii în activitatea - ascultă; - conversaţia - observă
procesului de ce se desfăşoară; - participă activ - exerciţiul; fişa,
recapitulare şi - pune întrebări pentru a fi dând răspunsurile - analiza caietele,
sistematizare, completate căsuţele( ce este aşteptate de gramaticală; încurajează
asigurarea adjectivul?; daţi exemple; profesor; - explicaţia elevii prin
feedbackului, a clasificaţi; reguli de scriere, etc.) - lucrează în diferite
retenţiei şi a - ajută elevii punând întrebări grupe atunci când calificative
transferului care să conducă la găsirea li se cere; (aprecieri
răspunsului corect ; - notează în verbale)

2
- propune rezolvarea caiete
exerciţiilor din manual: 4 / 175;
6 / 175.
6. Evaluare 5’ - dă ca activitate independentă - rezolvă individual - exerciţiul - testul
sumativă rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul formativ
două enunţuri în care cuvântul
albastru să aibă funcţii sintactice
de atribut adjectival şi de nume
predicativ.”
7. Concluzii. 2’ - formulează concluziile referitoare - ascultă - conversaţia - analiza
Tema pentru la desfăşurarea lecţiei şi face - notează tema lecţiei
acasă . aprecieri despre modul în care
elevii au participat la lecţie.
- Stabileşte tema: 2,3 / 177

ADJECTIVUL - exerciţii
1. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută :
a) Părinţii (grijuliu)……………..……. au venit la şedinţă .
b) (Zglobiu)……………………….….copii aleargă prin pădure.
c) Avea o privire (luminos)…………………….…………… .
d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………..…………… .
e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)…………….………………. .
f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….…….?
g) Vântul a doborât doi copaci (mare)…………….………….. .
h) Am trecut prin apa (limpede)……….………….. ca lacrima .
2. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv.
Ex.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu
lemnos……………………………………………………………………………………….
neascultător………………………………………………………………………………….
familist……………………………………………………………………………………….
neserios………………………………………………………………………………………
românesc…………………………………………………………………………………….
3. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel:
la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat
zglobiu zglobii zglobiii
castaniu
grijuliu
viu
timpuriu

4. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte :


bărbat………………………………………………………….…………..…………….
a se bucura………………………………………………………………..…………….
vişină………………………………………………………………………..…………..
ramură …………………………………………………………………….…………… .
răcoare …………………………………………………………………………………..
5. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de:
a. atribut adjectival :
……………………………………………………………………………………………..
b. nume predicativ:
…………………………………………………………………….………………………
2. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie :
a) adjectiv : ………………………………………………………………………………...
b)substantiv : ……………………………………………………………………………...

3
3. Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. Badea
Costea se răzima de un stejar înalt. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului.” ( I. Agârbiceanu )

REBUS:
A Pentru a rezolva rebusul , scrieţi antonimele
următoarelor adjective:
1
1. TARE
2
2. TREAZ
3
3. USCAT
4
4. MIC
5 5. CALD
6 6. SCUND
7 7. INSTABIL
8 8. MORT
B

4
FIŞĂ 2. ACORD:
Se acordă cu
substantivul în :
ADJECTIVUL
- parte de vorbire flexibilă care exprimă
1. CLASIFICARE însuşiri ale obiectelor (forma, culoarea,
mărimea, gustul, provenienţa etc.)

c) după
a) după flexiune
structură
3. ARTICOL:
Când este antepus, adjectivul
poate primi articol.

4. FUNCŢII
b) după
SINTACTICE:
provenienţă

5. VALOARE
STILISTICĂ:

S-ar putea să vă placă și