Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială „Cristofor Simionescu” Plopeni Nr. înreg.

________din___________

CONVOCATOR

Sunteţi convocat(ă) la şedinţa consiliului clasei a ___-a_____, coordonată de prof. dirig.


___________________________________, din data____________, cu următoarea ordine de zi:

1. Constituirea consiliului clasei pentru anul şcolar 2015-2016;


2. Prelucrarea atribuţiilor şi obligaţiilor specifice consiliului clasei, conform legilor şi
regulamentelor în vigoare(conform art. 51, 52, 53, 54, 55 din R.O.F.U.I.P.);
3. Aspecte privind specificul clasei.
4. Stabilirea şi aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor pentru anul şcolar 2015-2016.
Nr.
Numele şi prenumele Funcţia Calitatea Semnătura
crt.
1. Profesor Preşedinte
2. Profesor Membru
3. Profesor Membru
4. Profesor Membru
5. Profesor Membru
6. Profesor Membru
7. Profesor Membru
8. Profesor Membru
9. Profesor Membru
10. Profesor Membru
11. Profesor Membru
12. Profesor Membru
13. Profesor Membru
14. Profesor Membru
15. Profesor Membru
16. Profesor Membru
17. Profesor Membru
18. Profesor Membru
19. Profesor Membru
20. Profesor Membru
21. Profesor Membru
22. Profesor Membru
23. Profesor Membru
24. Elev Repr. elevilor
25. Părinte Repr. părinţilor

Data:____________ Prof. Diriginte,


Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Darabani Nr. înreg.________din___________

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, ____.09.2015, cu prilejul constituirii consiliului clasei a____-a________,


pentru anul şcolar 2015-2016.
Dirigintele clasei, prof. _________________________________________, anunţă şi
supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmează:
1. Constituirea consiliului clasei a____-a________, pentru anul şcolar 2015-2016(conform
art. 51, alineatul (1), din R.O.F.U.I.P.);
2. Prelucrarea atribuţiilor şi obligaţiilor specifice consiliului clasei, conform legilor şi
regulamentelor în vigoare(conform art. 51, 52, 53, 54, 55 din R.O.F.U.I.P.);
3. Aspecte privind specificul clasei.
4. Stabilirea şi aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor pentru anul şcolar 2015-2016;
Se aprobă ordinea de zi. Se trece la desfăşurarea propriu-zisă a şedinţei.
1. Dirigintele clasei prezintă componenţa nominală a consiliului clasei(anexa 1), pe baza
normării personalului didactic şi didactic auxiliar din cadrul Liceului ,,Dimitrie Cantemir”
Darabani, jud. Botoşani, aprobat pentru anul şcolar 2015-2016, nr. 133/07.09.2015;
2. Dirigintele clasei dă citire atribuţiilor şi obligaţiilor specifice consiliului clasei, conform
legilor şi regulamentelor în vigoare (conform art. 51, 52, 53, 54, 55 din R.O.F.U.I.P.);
3. Dirigintele clasei, având calitatea de preşedinte, prezintă elementele specifice clasei:
- Filiera: Teoretică/Tehnologică;
- Profilul: _________________________________________________________;
- Specializarea: ____________________________________________________;
- Nr. de elevi înscrişi: ______, din care: băieţi:___, fete___.
- Mediul de provenienţă: Urban__; Rural__.
- Elevi cu cerinţe educative speciale:____________________________________
_____________________________________________________________________________.
4. După consultarea celor prezenţi, preşedintele consiliului prezintă tematica şi graficul
şedinţelor pentru anul şcolar 2015-2016, conform anexei nr. 2.
Ordinea de zi fiind epuizată, dirigintele clasei declară şedinţa închisă. Drept pentru
care semnează membrii consiliului, după cum urmează:

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura
crt. crt.
1. Prof. 14. Prof.
2. Prof. 15. Prof.
3. Prof. 16. Prof.
4. Prof. 17. Prof.
5. Prof. 18. Prof.
6. Prof. 19. Prof.
7. Prof. 20. Prof.
8. Prof.
9. Prof.
10. Prof.
11. Prof.
12. Prof. Părinte
13. Prof. Elev
Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar şi va fi în posesia
preşedintelui pe toată durata întregului an şcolar 2015-2016 (conform art. 55 din R.O.F.U.I.P.).

Data:_____________ Preşedinte(semnătura),

S-ar putea să vă placă și