Sunteți pe pagina 1din 3

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, ………………………….., în şedinţa Consiliului clasei ….………… având ca


obiect stabilirea notelor la purtare elevilor clasei ………….. în semestrul ……………. al anului
şcolar ………………………
D-na dirigintă, ……………………………………………………., prezintă Consiliului clasei
situaţia disciplinară a elevilor clasei …………………, precum şi dovezile existente la dosarul clasei.
Profesorii clasei prezintă, de asemenea, situaţiile de indisciplină cu care s-au confruntat la ore
şi în pauze de-a lungul semestrului ………………… al acestui an şcolar.
În urma analizei realizate s-a hotărât acordarea notelor la purtare conform tabelului următor:
NR. NUMELE SI PRENUMELE NOTA LA
OBSERVAŢII
CRT. ELEVULUI PURTARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

1
Anexez prezentului proces-verbal, tabelul cuprinzând semnăturile membrilor Consiliului
clasei ………………….

2
CONSILIUL CLASEI a VIII-a B
An şcolar 2016/2017

NR.
DISCIPLINA NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA
CRT.

1. Limba română

2. Limba franceză

3. Limba engleză

4. Matematica

5. Biologia

6. Fizică, chimie

7. Istoria

8. Geografia

9. Religia

10. Ed.plastică

11. Ed.fizică

12. Ed.tehnologică, T.I.C.

13. Cultură civică

14. Consiliere şi orientare

15. Ed. muzicală

16. Reprezentantul comitetului de părinţi - -

17. Reprezentantul comitetului de elevi - -

Director, Diriginte,
Oprea Tudoriţa-Liliana Oniga Maria