Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

49 BUCUREȘTI

Proces verbal,

Încheiat astăzi, ________________, cu ocazia prezentării şi informării părinţilor /


reprezentanţilor legali ai elevilor de la clasa ___-a ___, cu privire la rezultatele obţinute
de elevi în urma administrării EN-2019 şi privind planurile individualizate de învăţare ale
elevilor la care cadrele didactice de specialitate au decis elaborarea respectivelor
documente. conform prevederilor art. 25, alineat (2)-(6) din Anexa 1 la OMENCȘ
3051/2016.
În sensul prevederii de asigurare a confidenţialităţii comunicării rezultatelor
obţinute de elevi şi a planurilor individuale de învăţare, procesul de informare se
derulează prin invitarea la discuţii individuale a părinţilor/reprezentanţilor legali ai
elevilor la discuţii, prin convocarea lor prealabilă.
La momentul discuţiilor, părinţii / reprezentanţii legali ai acestora semnează
prezentul proces verbal şi, după caz, primesc un exemplar al planului individual de
învăţare realizat pentru copilul pe care îl reprezintă, asumându-şi prin semnătură faptul că
vor sprijini cadrele didactice propunătoare a planului individual de învăţare în derularea
activităţilor propuse cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.
La şedinţa de informare participă toate cadrele didactice care au elaborat planul
individual de învăţare pentru elevii clasei.

Drept pentru care se încheie prezentul proces verbal,

Profesor pentru învăţământul primar/Diriginte,

Cadre didactice participante la şedinţă,

Nr crt. Nume şi prenume Disciplina Semnătură


cadru didactic

Părinţi /reprezentanţi legali ai elevilor clasei a ___-a ___:

Nr crt. Nume şi prenume Nume şi prenume Semnătură


elev părinte /
reprezentant legal al
elevului

Comisia municipiului Bucureşti pentru organizarea şi desfăşurarea EN-2019 1


Proces verbal informare părinţi asupra rezultatelor şi planurilor individuale de învăţare.