Sunteți pe pagina 1din 128

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA TREIME"

SEMESTRUL al II-lea : ( 12. 02. 2017- 15. 06. 2018) 17 saptamani

Prof. înv. primar NIŢESCU MONICA


1.Disciplina:Limba si literatura romana
Nr.ore/ saptamana: 5 ore
Resurse
Sapt/ Compe
Domeniul Detalieri de conținut Activități de învățare materiale și Evaluare
Data tențe
procedurale
Unitatea de invatare:UNIVERSUL COPILARIEI
Numar de ore alocat: 25 ore / 5 saptamani

I Funcţii activităţi în perechi pe baza unor - frontală -


ale limbii 3.1 Iarna pe uliţă de George întrebări reciproce a. materiale:
12.02 3.4
formativă
(acte de Coşbuc - realizarea, în perechi sau în grup, a caiet, fişe de
13.02 4.1 unei diagrame Venn pornind de la lucru,planşe, Observarea
vorbire) Poezia. Strofa. Versul imagini sistematică:
aspectele comune şi de la diferenţele
Textul Înţelegerea mesajului poeziei b.
14.02 referitoare la anumite elemente din text probe orale, fişe
Variabilit Formularea de concluzii simple - folosirea metodelor gândirii critice procedurale: de lucru, teme
atea pe baza unei poezii pentru explorarea textelor conversaţia,
pentru acasă
15.02 limbii şi a explicaţia,,
Scriem corect mia/ mi-a - autoevaluarea şi interevaluarea textelor Fișa de
comunică exerciţiul,
1. Lectură: Scrisoarea III redactate
16.02 munca portofoliu
rii în de Mihai Eminescu - discutarea greşelilor de ortografie independentă
contexte - inventarea unor probe pentru a verifica c. forme de
diferite scrierea corectă organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
II 3.1 a. materiale: : - frontală -
3.4 Întâlnirea lui Tom cu prinţul - caiet, fişe de
19.02 4.3 lucru, planşă ,
formativă
adaptare după Mark Twain - activităţi în perechi pe baza unor
imagini diverse, Observarea
Dialogul în textul narativ întrebări reciproce
20.02 - realizarea, în perechi sau în grup, a b. sistematică:
21.02 Formularea de întrebări şi unei diagrame Venn pornind de la procedurale: probe orale, fişe
răspunsuri aspectele comune şi de la diferenţele conversaţia,
22.02 explicaţia,
de lucru, teme
23.02 Formularea unor predicţii pe referitoare la anumite elemente din text pentru acasă
demonstraţia,
baza unor fragmente din text - folosirea metodelor gândirii critice Fișa de
exerciţiul,
Exercitii aplicative pentru explorarea textelor problematizare portofoliu
Lectură: Când stăpânul nu-I - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen a, învăţarea
acasă de Emil Gârleanu şi descriere verbală) prin
- proiect „Căutăm familie iubitoare – descoperire,
descrierea unor animale de companie fără munca
stăpân” independentă,
jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă

III a. materiale: - frontală -


1.3 observarea dezacordului sau a altor caiet, fişe de
26.02 4.1 lucru, , imagini
formativă
Pronumele personal. abateri
diverse, poveşti Observarea
Pronumele personal de politeţe - autoevaluarea şi interevaluarea textelor
27.02 redactate audio, lecturi sistematică:
Numărul pronumelui ilustrate,
28.02 - discutarea greşelilor de ortografie probe orale, fişe
Persoana pronumelui - inventarea unor probe pentru a planşă
1.03 b.
de lucru, teme
Genul pronumelui verifica scrierea corectă pentru acasă
2.03 procedurale:
Lectură: O rază de Emil Fișa de
conversaţia,
Gârleanu explicaţia, portofoliu
demonstraţia,
exerciţiul,
problematizare
a, învăţarea
prin
descoperire,
munca
independentă,
jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
IV Comunic 1.4 Alte forme ale pronumelui vizionarea de scurtmetraje animate sau .- frontală -
are orală 2.2 personal filme scurte pentru copii a. materiale: formativă
4.4 - audierea unor scenete/ fragmente de caiet, fişe de
5.03 (ascultare Textul creativ cu început dat Observarea
teatru radiofonic pentru copii şi lucru imagini
6.03 , vorbire, Textul creativ cu sfârşit dat diverse, sistematică:
realizarea de improvizaţii pe baza
interacţiu Sensurile cuvintelor b.
7.03 acestora probe orale, fişe
ne) Relatarea unei întâmplări după - notarea unor elemente considerate procedurale:
8.03 de lucru, teme
Citire/ importante dintr-un scurt text de conversaţia,
banda desenată explicaţia,
pentru acasă
lectură informare audiat
9.03 Lectură: Vizită de Ioan Luca demonstraţia, Fișa de
Scriere/ - inventarea unui alt final la o poveste
Caragiale exerciţiul, portofoliu
redactare - imaginarea unei continuări a unei
problematizare
Elemente scene de poveste a, învăţarea
de - relatarea unor întâmplări având ca prin
construcţi suport banda desenată descoperire,
ea - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... munca
(de exemplu, „Intrăm în podul unei case: independentă,
comunică
Ce auzim? Ce mirosim? Ce vedem?”) jocul
rii - realizarea unei benzi, îmbinând c. forme de
desenul cu mesajele scrise (individual/ organizare a
în perechi/ în grup) colectivului:
- antrenamente de scriere creativă în frontală,
grup (avansare de idei, selectare de idei, activitate
construirea firului narativ, revenire individuală, în
asupra textului) grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
V Scriem corect ai/ a-i - discutarea aspectelor relevante a. materiale: - frontală -
RECAPITULARE - D-l Goe... descoperite în text/ carte referitoare la caiet, fişe de
12.03 2.1 lucru, imagini
formativă
după Ion Luca Caragiale personaj (de exemplu, „Ce îi place
13.03 2.4 personajului? Cum se mişcă/se diverse, planşe Observarea
14.03 4.1 Recapitulare- Fiind baiet paduri deplasează? Ce jucării are şi cum se cu medii de sistematică:
15.03 cutreieram...de Mihai Eminescu joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” viaţă probe orale, fişe
EVALUARE - Frumuseţea etc.) b.
16.03 procedurale:
de lucru, teme
Neagră după Anna Sewell - realizarea unui portret al personajului pentru acasă
conversaţia,
Ne corectam,invatam folosind diferite modalităţi de exprimare: Fișa de
explicaţia,
desen/colaj, ritm/melodie, pantomimă
Lectură: Vizită de Ioan Luca demonstraţia, portofoliu
etc.; verbalizarea şi comentarea acestei exerciţiul,
Caragiale descrieri de către cel care a realizat-o
sau de către un coleg problematizare
- participarea la joc de rol pentru a intra a, învăţarea
în pielea personajului; aprecierea prin
interpretării după criterii convenite descoperire,
- jocuri care se bazează pe întrebări munca
reciproce independentă,
- proiecte în perechi/ grupuri mici în care jocul
elevii stabilesc roluri şi derularea c. forme de
organizare a
activităţilor
colectivului:
- minidezbateri/ controversa creativă frontală,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor activitate
redactate individuală, în
- discutarea greşelilor de ortografie grup/ pe
- inventarea unor probe pentru a verifica echipe,evaluar
scrierea corectă e orală şi scrisă

Unitatea de invatare:E PRIMAVARA IAR !


Numar de ore alocat: 25 ore / 5 saptamani

VI Funcţii . materiale: - frontală -


Grădina Uriaşului - poveste - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o caiet, fişe de
19.03 ale limbii lucru, poveşti
formativă
populară secvenţă de emisiune audio/ video
(acte de (Discovery, National Geographic) audio Observarea
1.2 Cuvântul - parte de propoziţie
20.03 vorbire) 4.1 - explicarea sensului cuvântului pornind b. sistematică:
21.03 Textul Predicatul exprimat prin verb de la context procedurale: probe orale, fişe
Sensurile neobişnuite ale - autoevaluarea şi interevaluarea textelor conversaţia,
22.03 Variabili explicaţia,
de lucru, teme
23.03 tatea cuvintelor redactate pentru acasă
demonstraţia,
Textul creativ în care se - discutarea greşelilor de ortografie Fișa de
limbii şi - inventarea unor probe pentru a verifica
exerciţiul,
a introduc expresii şi cuvinte de problematizare portofoliu
scrierea corectă a, învăţarea
comunic sprijin
prin
ării în descoperire,
contexte Lectură: Racul, broasca și o munca
știucă de Alecu Donici independentă
diferite
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
VII Subiectul. Subiectul exprimat
26.03 prin substantiv - folosirea metodelor gândirii critice a. materiale:
pentru explorarea textelor caiet, fişe de - frontală -
27.03 3.4 Subiectul exprimat prin
- observarea dezacordului şi a altor lucru, ,imagini
3.5 pronume personal formativă
28.03 4.1 abateri diverse
Acordul subiectului cu b. Observarea
29.03 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor
predicatul redactate procedurale: sistematică:
30.03 conversaţia,
Propoziţia simplă. Părţile - discutarea greşelilor de ortografie probe orale, fişe
principale de propoziţie explicaţia, de lucru, teme
- inventarea unor probe pentru a verifica
demonstraţia,
Propozitia dezvoltata. Părțile scrierea corectă exerciţiul, pentru acasă
secundare de propoziție problematizare Fișa de
a, învăţarea portofoliu
Lectură: Lupul și barza de La prin
Fontaine descoperire,
munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
VIII 3.3 - frontală -
3.4 Scriem corect var/ v-ar - minidezbateri pornind de la aspecte a. materiale: :
11.04 formativă
interesante ale textului caiet, fişe de
12.04 Organizatori grafici. Barza. Observarea
- realizarea de liste cu aspecte lucru, imagini
13.04 Extragerea unor elemente semnificative descoperite în texte şi diverse sistematică:
considerate importante dintr-un clasificarea acestora în funcţie de b. probe orale, fişe
text de informare diverse criterii procedurale: de lucru, teme
- rezolvarea unor controverse conversaţia,
Lectură: Corbul și vulpea de La explicaţia,
pentru acasă
Fontaine - folosirea metodelor gândirii critice Fișa de
demonstraţia,
pentru explorarea textelor
exerciţiul, portofoliu
- transferarea informaţiilor din text într-un problematizare
tabel şi dintr-un tabel într-un text a, învăţarea
prin
descoperire,
munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă

1.1 Textul creativ cu titlu dat . materiale: - frontală -


Funcţii 3.1 Formularea de concluzii simple caiet, fişe de
IX 3.3 lucru, imagini formativă
formularea unor predicţii, pe baza unor
16.04 ale limbii pe baza lecturii unui text
(acte de informativ
fragmente de text audiate diverse, Observarea
17.04 - oferirea de concluzii simple pornind de procedurale:
18.04 vorbire) Prezentarea unei activităţi la scurtmetraje animate conversaţia, sistematică:
19.04 Textul Povestirea scrisă a unei - activităţi în perechi pe baza unor explicaţia, probe orale,
demonstraţia,
20.04 Variabili activităţi întrebări reciproce fişe de lucru,
exerciţiul,
- realizarea, în perechi sau în grup, a
tatea 1. Textul creativ în care se problematizare teme pentru
unei diagrame Venn pornind de la a, învăţarea
limbii şi introduce dialogul
aspectele comune şi de la diferenţele acasă Fișa de
prin
a Lectură: Leul deghizat de referitoare la anumite elemente din text
comunic - minidezbateri pornind de la aspecte
descoperire, portofoliu
George Topîrceanu munca
ării în interesante ale textului independentă
- realizarea de liste cu aspecte c. forme de
contexte
semnificative descoperite în texte şi organizare a
diferite clasificarea acestora în funcţie de colectivului:
diverse criterii frontală,
- rezolvarea unor controverse activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
X 1.1 Familia de cuvinte - formularea unor predicţii, pe baza unor a. materiale:
2.4 Jurnal de lectura fragmente de text audiate caiet, fişe de
23.04 3.1 lucru, planşă
RECAPITULARE - Concertul - oferirea de concluzii simple pornind de
24.04 la scurtmetraje animate / fragmente de magini diverse,
25.04 primăverii de George Coşbuc desene animate imagini cu
Exercitii aplicative - jocuri care se bazează pe întrebări lecturi, reguli
26.04 de ocrotire a
1. EVALUARE - Povestea reciproce
27.04 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care naturii,
iepuraşului Peter după elevii stabilesc roluri şi derularea b.
Helen Beatrix Potter activităţilor procedurale:
Lectură: Povestea anotimpului - minidezbateri/ controversa creativă conversaţia,
uitat de Jonathan Swift - activităţi în perechi pe baza unor explicaţia,
demonstraţia,
întrebări reciproce
exerciţiul,
- realizarea, în perechi sau în grup, a problematizare
unei diagrame Venn pornind de la a, învăţarea
aspectele comune şi de la diferenţele prin
referitoare la anumite elemente din text descoperire,
munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi
Unitatea de invatare:Din tainele naturii
Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani

XI 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, a. materiale: : - frontală -


3.5 Lacrima unui fir de iarbă după „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci volei caiet, fişe de
30.04 4.1 lucru, , imagini formativă
George Mihail Zamfirescu cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce
2.05
Relatarea orală şi scrisă a unei faceţi?”) diverse, Observarea
3.05 - inventarea unui alt final la o poveste b.
4.05 întâmplări imaginate pe baza - imaginarea unei continuări a unei procedurale: sistematică:
unor întrebări de sprijin scene de poveste conversaţia, probe orale,
Felurile propoziţiilor după - relatarea unor întâmplări având ca explicaţia,
demonstraţia, fişe de lucru,
aspectul predicatului suport banda desenată
- exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ...
exerciţiul, teme pentru
Scriem corect întruna/ într-una problematizare
Lectură: Omul nu poate să facă, (de exemplu, „Intrăm în podul unei case: a, învăţarea acasă Fișa de
Ce auzim? Ce mirosim? Ce vedem?”)
un lucru la toți să placă de Anton
- observarea dezacordului şi a altor
prin portofoliu
Pann descoperire,
abateri munca
- autoevaluarea şi interevaluarea independentă
textelor redactate c. forme de
- discutarea greşelilor de ortografie organizare a
- inventarea unor probe pentru a verifica colectivului:
scrierea corectă frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
XII Funcţii 2.3 Furtuna - fragment de Ştefan - discuţii referitoare la prezentarea a. materiale:
ale limbii 3.3 Octavian Iosif proiectelor în faza iniţială şi la final caiet, fişe de
7.05 3.6 lucru, planşă
(acte de Prezentarea unui proiect şi a - discutarea unor criterii pentru - frontală -
8.05 4.2 aprecierea prezentării unor proiecte/ imagini diverse,
vorbire) rezultatelor acestuia imagini cu
formativă
teme
Textul Textul creativ după un plan lecturi, colaje Observarea
9.05 - prezentarea în ordine logică,
Variabilit propriu de idei cronologică a unor imagini care din sistematică:
10.05 atea corespund momentelor unei întâmplări desene,simbol probe orale, fişe
11.05 Comunicarea nonverbală uri, cuvinte,
limbii şi a - minidezbateri pornind de la aspecte de lucru, teme
1. Formularea de solicitări planşă, reguli
comunică interesante ale textului pentru acasă
formale şi informale de comunicare
rii în - realizarea de liste cu aspecte eficientă, Fișa de
contexte Lectură: La scăldat de Ion semnificative descoperite în texte şi
Creangă civilizată, portofoliu
diferite clasificarea acestora în funcţie de b.
diverse criterii procedurale:
proiecte de documentare la diverse conversaţia,
discipline şcolare sau în vederea unor explicaţia,
activităţi extraşcolare demonstraţia,
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, exerciţiul,
la un film, la un picnic etc. problematizare
a, învăţarea
prin
descoperire,
munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală
XIII 2.3 Povestea mărului - legendă - frontală -
3.6 Proiectul de documentare - discuţii referitoare la prezentarea
14.05 4.5
formativă
proiectelor în faza iniţială şi la final . materiale:
15.05 Afişul Observarea
- discutarea unor criterii pentru caiet, fişe de
16.05 Exprimarea propriilor opinii aprecierea prezentării unor proiecte/ lucru, planşă sistematică:
Textul creativ liber teme imagini diverse, probe orale, fişe
17.05 Lectură: La scăldat de Ion - proiecte de documentare la diverse b. de lucru, teme
Creangă discipline şcolare sau în vederea unor procedurale:
pentru acasă
activităţi extraşcolare (de exemplu, conversaţia,
18.05 explicaţia, Fișa de
excursii, concursuri, serbări)
demonstraţia, portofoliu
- realizarea de afişe pentru promovarea
exerciţiul,
unor evenimente din şcoală; concurs de problematizare
afişe a, învăţarea
prin
descoperire,
munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
XIV Funcţii minidezbateri pornind de la aspecte a. materiale: - frontală -
ale limbii interesante ale textului caiet, fişe de formativă
3.3 Scriem corect mie/ mi-e - realizarea de liste cu aspecte lucru, planşă b.
21.05 (acte de Observarea
3.6 Cartea poştală semnificative descoperite în texte şi procedurale:
22.05 vorbire) 4.2 conversaţia, sistematică:
RECAPITULARE - Povestea clasificarea acestora în funcţie de
23.05 diverse criterii explicaţia, probe orale, fişe
Textul anotimpului uitat după - rezolvarea unor controverse demonstraţia, de lucru, teme
Jonathan Swift - concursuri legate de conţinutul cărţilor exerciţiul,
problematizare pentru acasă
Variabilit EVALUARE - Cioc! Cioc! Cioc! citite
a, învăţarea Fișa de
atea după Emil Gârleanu -completarea corectă a datelor
24.05 prin portofoliu
limbii şi a ROADELE CUNOAŞTERII destinatarului pe un plic/ pe o carte descoperire,
25.05 comunică Lectură: Concurs literar poştală, precum şi în format digital munca
rii în independentă
c. forme de
contexte
organizare a
diferite colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
Unitatea de invatare:INTAMPLARI DINTR-O VARA !
Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani

XV Funcţii La scăldat după Ion Creangă .


ale limbii 2.1 Povestirea orală şi scrisă a discutarea aspectelor relevante materiale:caie - frontală -
3.5 descoperite în text/ carte referitoare la t, fişe de
28.05 (acte de unei întâmplări trăite formativă
4.2 personaj (de exemplu, „Ce îi place lucru, planşe
29.05 vorbire) Scriem corect ceai/ ce-ai cb. Observarea
personajului? Cum se mişcă/se
Textul Mesajul text procedurale:, sistematică:
30.05 deplasează? Ce jucării are şi cum se
Variabilit E-mailul joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” conversaţia, probe orale, fişe
31.05 atea explicaţia,
1.06 Lectură: Cântărețul etc.) de lucru, teme
limbii şi a demonstraţia,
- observarea dezacordului şi a altor pentru acasă
comunică exerciţiul,
abateri Fișa de
problematizare
rii în - comunicarea între elevi sau cu a, învă portofoliu
contexte profesorul pe o diversitate de subiecte ţarea prin
diferite prin email (întrebări legate de teme, de descoperire,
modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) munca
independentă
jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală
XVI Funcţii 3.6 RECAPITULARE - Merlin - frontală -
4.4 întâlniri cu scriitori, iniţierea unei materiale:
4.06 ale limbii vrăjitorul - legendă britanică. corespondenţe cu un scriitor caiet, fişe de formativă
Intelegerea textului - concursuri legate de conţinutul cărţilor lucru, planşe
5.06 (acte de diverse
Observarea
Exercitii recapitulative citite
6.06 vorbire) - relatări în scris pe baza întrebărilor: b. sistematică:
7.06 RECAPITULARE - Stejarul şi procedurale: probe orale, fişe
cine, ce, cum, unde, de ce a făcut...?
8.06 Textul trestia de La - realizarea unui jurnal de lectură care să conversaţia, de lucru, teme
Fontaine.Intelegerea textului explicaţia, pentru acasă
conţină elementele cheie de prezentare
demonstraţia,
Variabili Exercitii recapitulative a unei cărţi citite şi/ sau desene care să Fișa de
exerciţiul,
EVALUARE - Legenda Lebedei - ilustreze ceea ce îşi imaginează portofoliu
tatea problematizare
limbii şi legendă britanică a, învă
ţarea prin
a descoperire,
comunic munca
ării în independentă
contexte jocul
c. forme de
diferite organizare a
colectivului:
frontală,
activitate
individuală, în
grup/ pe
echipe,evaluar
e orală şi scrisă
XVII 1. EVALUARE - Jurnal de cititor -concursuri pe echipe pentru rezolvarea a. materiale:  - frontală -
Șezătoare literară de sarcini simple/ itemi cu alegere teste, fişe
11.06 1.4 b.
formativă
Proiect multiplă pornind de la textele audiate
12.06 2.3 - notarea unor elemente considerate procedurale: Observarea
2.5 importante dintr-un scurt text de munca sistematică:
3.2 informare audiat independentă, probe orale,
4.2 - discutarea unor criterii pentru jocul
13.06 c. forme de
fişe de lucru,
aprecierea prezentării unor proiecte/ teme pentru
organizare a
teme acasă Fișa
14.06 - promovarea unei idei/ a unor produse
colectivului:
15.06 frontală, de
- realizarea de proiecte integrate care activitate
vizează legăturile dintre lumea reală şi portofoliu
individuală, în
cea imaginară prezentată în textele citite grup/ pe
- realizarea de postere/ organizatori echipe,evaluar
grafici pentru a indica relaţia dintre text e orală şi scrisă
(literar sau de informare) şi experienţele
proprii
- comunicarea între elevi sau cu
profesorul pe o diversitate de subiecte
prin email (întrebări legate de teme, de
modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.)

Vacanta de vara(16.VI- ………..)

2. Disciplina:Matematica
Nr.ore/saptamana:4 ore
Sapt/ Domeniul Compe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse Evaluare
materiale și
Data tențe
procedurale
Unitatea de invatare: FRACȚII
Numar de ore alocat: 16 ore / 4 saptamani

I Fișe de lucru, ● observare


Diviziuni ale unui întreg ●reprezentarea intuitivă a unei fracţii manualul sistematică
2 ore 1.1,1.2,
utilizând desene, haşuri, decupaje etc., ● evaluare orală
2.1, tipărit/digital,
● temă de lucru în
2.2, manual pag. 6-7 pornind de la experienţa cotidiană computer, clasă
2.3, 2.4 ● scrierea unor fracţii pornind de la jetoane de ●autoevaluare
situații familiare carton,
● marcarea pe o axă a unor părţi dintr- imagini
un întreg, pornind de la experienţe reprezentând
familiare elevilor obiecte/întreg
●marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv i și diviziunile
1/4; 3/4; din suprafaţa unei figuri lor; diferite
geometrice, cu ajutorul unor exerciții corpuri care
practice pot fi divizate
●exerciții- joc de realizare a în 2, 4,
corespondenței între reprezentări 6,...10părți
grafice și fracții; egale
● exerciții de citire în mai multe moduri
a unor fracții; Resurse
● exerciții de scriere a fracțiilor; procedurale:
●exerciții- joc de reprezentare prin Metode:
desen a diviziunilor unor întregi. conversaţia,
explicaţia,
2 ore 1.1,1.2, Fracţii subunitare, exerciţiul,
2.1, echiunitare, supraunitare ● compararea unor fracţii cu întregul, în munca
2.2, situaţii familiare independentă,
2.3, ● compararea a două fracţii cu acelaşi jocul
manual pag. 8-9
2.4, numitor, pornind de la obiecte sau de la didactic
5.1, reprezentări grafice Organizare:
5.2, ● exerciții- joc de realizare a
5.3 corespondenței între reprezentări activitate
grafice și fracții; frontală,
● exerciții de recunoaștere a fracțiilor individuală şi
subunitare / supraunitare / echiunitare, pe grupe
folosind reprezentările grafice;
● exerciții- joc de completare a
numărătorilor/numitorilor pentru
obținerea de fracții subunitare /
supraunitare / echiunitare;
● exerciții de observare a
reprezentărilor grafice ale unor fracții
egale;
● exerciții de grupare a fracțiilor;
● exerciții de împărțire în părți egale a
unor întregi (figuri geometrice,
segmente de dreaptă) în funcție de
fracțiile date, prin desenare, hașurare,
pliere;
●citirea şi scrierea fracţiilor subunitare,
supraunitare şi a celor echiunitare, în
situații familiare sau în reprezentări
●determinarea unei fracţii când
numărătorul şi/sau numitorul
îndeplinesc anumite condiţii
II ● observare
Compararea si ordonarea ● compararea unor fracţii cu întregul, în sistematică
2 ore situaţii familiare ● evaluare orală
fracțiilor
1.1,1.2, ● temă de lucru în
● compararea a două fracţii cu acelaşi
2.1, clasă
manual pag. 10-11 numitor / cu același numărător, pornind ● interevaluare
2.2, de la obiecte sau de la reprezentări ●autoevaluare
2.3, grafice
2.4, ● exerciții- joc de realizare a
5.1, corespondenței între reprezentări
5.2, grafice și fracții;
5.3
● exerciții- joc de realizare a
reprezentărilor grafice pentru fracții
date, pentru compararea lor;
●ordonarea unor fracţiicu acelaşi
numitor / cu același numărător, folosind
exemple din viața cotidiană sau
reprezentări grafice
●scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele <, >, =
●identificarea datelor din reprezentări
grafice
●determinarea unei fracţii când
numărătorul şi/sau numitorul
îndeplinesc anumite condiţii
●rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
jumătatea/ sfertul/ dublul, trei sferturi,
zecimea, sutimea

2 1.1,1.2, Adunarea şi scăderea fracţiilor ● exerciții- joc de efectuare a unor


2.1, cu acelaşi numitor adunări / scăderi cu fracții cu același ● temă de lucru în
ore clasă
2.2, numitor, folosind reprezentări grafice;
● interevaluare
2.3, ● exerciții- joc de reprezentare prin ●autoevaluare
2.4,5.1, manual pag. 12-13 desen (hașurare, colorare) a adunărilor /
5.2, scăderilor unor fracții;
5.3
●intuirea echivalenței unei fracţii cu o
sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple
familiare
● exerciții de aflare a termenului
necunoscut;
● exerciții- joc de completare a
numărătorului / numitorului, pentru a
obține relații matematice adevărate;
● rezolvarea de probleme care presupun
adunări / scăderi de fracții

III Scrierea procentuală ●Resurse ● observare


1.1,1.2, reprezentarea intuitivă a unei fracţii materiale: sistematică
2.1, (procente) utilizând desene, haşuri, ● evaluare orală
manualul
2 ore 2.2, manual pag. 14-15 decupaje etc., pornind de la experienţa tipărit/digital,
● temă de lucru în
clasă
2.3, cotidiană; caietul auxiliar ●autoevaluare
2.4, ●scrierea procentuală (numai 25%, 50%,
5.1, 75%), cu suport intuitiv;
5.2, ● marcarea pe o axă a unor părţi dintr-
5.3 un întreg, corespunzătoare procentelor
25%, 50%, 75%, pornind de la
experienţe familiare elevilor;
● marcarea, prin pliere, a 0,50; 0,25;
50%; 25%; 75% din suprafaţa unei figuri
geometrice, cu ajutorul unor exerciții
practice;
●jocuri de rol: la cumpărături (utilizarea
numerelor cu virgulă şi a procentelor);
2 ore Probleme ●identificarea cuvintelor/sintagmelor în ● observare
1.1,1.2, enunţurile problemelor care sugerează sistematică
2.1, ● evaluare orală
manual pag. 16 operaţii cu fracții;
2.2, ●autoevaluare
● rezolvarea şi compunerea de
2.3, probleme folosind reprezentări grafice
2.4, ale unor fracții
5.1, ● rezolvarea de probleme care presupun
5.2, adunări / scăderi cu fracții;
5.3 ●asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică/desen ;
●formularea de probleme pornind de la
situaţii concrete, reprezentări , imagini,
desenecu fracții;
● exerciții- joc de compunere a unor
probleme pornind de la operații cu
fracții sau de la sintagme conținând
scrierea procentuală;

IV Să repetăm ce am învățat ●Diviziuni ale unui întreg;fracţii ● observare


subunitare, echiunitare, supraunitare; sistematică
3 ore ● evaluare orală
manual pag. 18 scrierea procentuală
● temă de lucru în
●Compararea si ordonarea fracțiilor clasă
●Adunarea şi scăderea fracţiilor cu ●autoevaluare
acelaşi numitor
●Probleme cu fracții
Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu? Itemii probei de evaluare vizează: ● evaluare scrisă
●realizarea corespondenței între ● Resurse
0 materiale:
manual pag. 19 reprezentarea grafică și numărător /
ora numitor / denumirea fracției;
Fișe de evaluare

●ordonarea descrescătoare a unor


fracții cu același numitor;
● rezolvarea de adunări /scăderi cu
fracții cu același numitor;
● rezolvarea de probleme folosind
operații cu fracții
Unitatea de invatare: ELEMENTE DE GEOMETRIE
Numar de ore alocat: 24 ore / 6 saptamani

V Punct, linie dreaptă, linie frântă, ●identificarea şi denumirea figurilor Resurse ● observare
1.1,1.2, linie curbă, semidreaptă, plane materiale: sistematică
2 ore 3.1, 3.2 manualul ● evaluare orală
segment ●identificarea numărului de forme
tipărit/digital, ● temă de lucru în
geometrice plane dintr-un desen dat/ caietul auxiliar, clasă
manual pag. 20 dintr-o figură geometrică „fragmentată” computer, ● interevaluare
●identificarea structurii unui ansamblu videoproiector, ●autoevaluare
de obiecte spaţiale din perspective riglă, trusă de
diferite - identificarea obiectelor geometrie,
planșe
folosind simbolurile dintr-o reprezentare
- realizarea şi completarea unor tabele didactice,
respectând instrucţiuni în care se sârmă, sfoară,
plastilină,
folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”
bețișoare,
●exerciții de recunoaștere a liniilor scobitori,
drepte / frânte / curbe; carton, foarfecă,
●exerciții de măsurare a unor segmente hârtie
de dreaptă; transparentă,
●exerciții de construire a unor segmente șabloane, tipare,
sârmă, jocuri
de dreaptă cu lungimi date;
Origami și
1 1.1,1.2, Unghiuri ● evaluare scrisă
Tangram
3.1, 3.2
ora ●exerciții de recunoaștere a laturilor /
Resurse
manual pag. 21-22 procedurale:
vârfurilor unghiurilor prin observarea Metode:
unor obiecte din realitatea imediată; explicația,
●exerciții de comparare a mărimilor conversația,
unghiurilor ascuțite / drepte / obtuze, cu exerciţiul,
algoritmizarea,j
ajutorul echerului;
ocul didactic
●exerciții de ordonare a unghiurilor Organizare:
după mărime; activitate
●exerciții de marcare a unghiurilor frontală,
formate de segmentele unei linii frînte; activitate în
●exerciții practice de decupare / perechi, munca
independentă
modelare a unor figuri / corpuri pe
suprafața cărora se pot observa unghiuri
ascuțite / drepte / obtuze;
●identificarea elementelor componente
ale unei figuri plane: unghi, latură, vârf
● identificarea numărului de forme
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”

1 1.1,1.2, Drepte paralele; drepte Resurse ● observare


3.1, perpendiculare ●exerciții de identificare a segmentelor materiale: sistematică
ora de dreaptă perpendiculare, cu ajutorul ● evaluare orală
3.2, Fișe de lucru,
● temă de lucru în
5.1, manual pag. 23-24 echerului; manualul
5.2, ●exerciții de identificare a segmentelor tipărit/digital, clasă
5.3 de dreaptă paralele, , prin măsurare cu computer, ●autoevaluare
rigla a distanțelor dintre ele; imagini
●exerciții de observare a unor corpuri reprezentând
pe suprafața cărora se pot observa obiecte prin
segmente de dreaptă perpendiculare / observarea
paralele; cărora se pot
●exerciții de observare a unor planuri / intui forme /
hărți / desene, pentru identificarea figuri
segmentelor de dreaptă geometrice;
perpendiculare / paralele; riglă, compas,
●exerciții practice de folosire a riglei și echer, carton,
echerului pentru construirea de bețișoare,
segmente de dreaptă perpendiculare / plastilină;
paralele;
●exerciții de recunoaștere a Resurse
segmentelor de dreaptă procedurale:
perpendiculare / paralele pe figurile Metode:
geometrice cunoscute; conversaţia,
VI 1.1,1.2, explicaţia, ● observare
3.1, exerciții de identificare şi denumire a exerciţiul, sistematică
1 Triunghiul triunghiurilor; ● evaluare orală
3.2, munca
ora 5.1, ●identificarea elementelor componente independentă,
● temă de lucru în
clasă
5.2, manual pag. 25-26 ale unui triunghi: unghi, latură, vârf jocul ●autoevaluare
5.3 ● identificarea numărului de forme didactic
geometrice plane (triunghiuri) dintr-un Organizare:
desen dat/ dintr-o figură geometrică activitate
„fragmentată” frontală,
●exerciții practice de construire a individuală şi
triunghiurilor din bețișoare / plastelină; pe grupe
●exerciții de numire a laturilor /
vârfurilor / unghiurilor unui triunghi;
●exerciții de măsurare a lungimilor
laturilor triunghiurilor cu ajutorul riglei;
●exerciții de observare și comparare a
mărimii unghiurilor, cu ajutorul
echerului;
●exerciții practice de construire a
triunghiurilor pe rețeaua caietului de
matematică;
●exerciții și probleme de aflare a
perimetrului
1.1,1.2, Dreptunghiul şi pătratul Resurse ● observare
3.1, ●exerciții de identificare şi denumire a materiale: sistematică
1ora pătratelor / dreptunghiurilor; ● evaluare orală
3.2, Fișe de lucru,
●autoevaluare
5.1, manual pag. 27-28 ●identificarea elementelor componente manualul
5.2, ale unui pătrat / dreptunghi: unghi, tipărit/digital,
5.3 latură, vârf computer,
● identificarea numărului de forme imagini
geometrice plane (pătrate, reprezentând
dreptunghiuri) dintr-un desen dat/ dintr- obiecte prin
o figură geometrică „fragmentată” observarea
●exerciții practice de construire din cărora se pot
bețișoare / plastelină / carton; intui forme /
●exerciții de numire a laturilor / figuri
vârfurilor / unghiurilor ; geometrice;
●exerciții de măsurare a lungimilor riglă, compas,
laturilor cu ajutorul riglei; echer, carton,
●exerciții de observare și comparare a bețișoare,
mărimii unghiurilor, cu ajutorul plastilină;
echerului; sârmă
●exerciții practice de construire a
pătratelor / dreptunghiurilor pe rețeaua
caietului de matematică;
●exerciții și probleme care presupun
utilizarea formulelor de calcul al
perimetrului.
1 ● observare
sistematică
ora 1.1,1.2, Paralelogramul şi rombul ●exerciții practice de construire din ● evaluare orală
3.1, bețișoare a paralelogramului / ●autoevaluare
3.2, manual pag. 29-30 rombului, pornind de la dreptunghi /
5.1, pătrat;
5.2, ●identificarea elementelor componente
5.3 ale unui parallelogram / romb: unghi,
latură, vârf
● identificarea numărului de forme
geometrice plane (paralelograme,
romburi) dintr-un desen dat/ dintr-o
figură geometrică „fragmentată”
●exerciții practice de construire din
bețișoare / plastelină / carton / hârtie;
●exerciții de numire a laturilor /
vârfurilor / unghiurilor ;
●exerciții de măsurare a lungimilor
laturilor cu ajutorul riglei;
●exerciții de observare și comparare a
mărimii unghiurilor, cu ajutorul
echerului;
●exerciții și probleme care presupun
utilizarea formulelor de calcul al
perimetrului.
VII ● observare
1.1,1.2, ●exerciții practice de construire a sistematică
1 3.1, Cercul cercurilor folosind diferite obiecte ● temă de lucru în
ora 3.2, (monede, pahar); clasă
5.1, ●exerciții de folosire a compasului
5.2, manual pag. 31 pentru construirea cercurilor;
5.3 ● identificarea numărului de forme
geometrice plane (cercuri) dintr-un
desen dat/ dintr-o figură geometrică
„fragmentată”
●exerciții- joc deconstruire a unor
cercuri fixând între brațele compasului
segmente de dreaptă cu măsuri date;
●exerciții- joc de suprapunere a
cercurilor pentru obținerea unor
compoziții artistice;

o Axa de simetrie Resurse ● observare


●exerciții de recunoaștere a unor figuri materiale: sistematică
ora care coincide prin suprapunere , dacă se ● evaluare orală
Fișe de lucru,
●autoevaluare
manual pag. 32-33 pliază hârtia după o axă dată; manualul
●exerciții- joc decompletarea unor tipărit/digital,
desene după o axă de simetrie; computer,
●completarea desenului unei figuri imagini
geometrice după o axă de simetrie; reprezentând
desene
●stabilirea axelor de simetrie ale unor simetrice;
figuri geometrice prin diferite modalităţi riglă, compas,
(pliere, desen); carton / hârtie
●exerciții- joc de observare, măsurare, colorată
trasare a axelor de simetrie pe desene
date;
●exerciții- joc de observare a unor
obiecte pe ale căror suprafețe se pot
observa axe de simetrie;
●exerciții practice de construire a unor
jucării din hârtie, folosind simetria.

o Resurse ● observare
1.1,1.2, Aria unei suprafeţe ●estimarea mărimii unor suprafeţe materiale: sistematică
ora 3.1, desenate pe o reţea, utilizând ca unitate ● interevaluare
Fișe de lucru,
3.2, de măsură pătratul cu latura de 1 cm; manualul
5.1, manual pag. 34-35 ●exerciții- joc de observare / colorare/ tipărit/digital,
5.2, hașurare / decupare /trasare a unor computer,
5.3 construcții plane, realizate pe rețeaua foarfecă, lipici,
caietului de matematică, pentru
estimarea suprafețelor acestora; riglă, echer,
●exerciții- joc de verificare a estimărilor compas,
făcute prin copiere cu hârtie hârtie
transparentă a figurilor observate / colorată,
desenate. jocuri de
1 Cubul şi paralelipipedul. construcție
1.1,1.2, Volumul cubului și ●recunoaşterea şi descrierea unor (corpuri
ora 3.1, paralipipedului obiecte care au forma unor corpuri geometrice);
3.2, geometrice cunoscute, din mediul scobitori,
5.1, plastilină;
apropiat;
5.2, manual pag. 36-37 Resurse
●exerciții de observare a formelor
5.3 procedurale:
fețelor unor corpuri geometrice (cub,
Metode:
paralelipiped);
conversaţia,
●decuparea după contur a explicaţia,
desfăşurării unui corp geometric dat exerciţiul,
( cub, paralelipiped) și construirea munca
corpurilor; independentă,
●construirea unor corpuri jocul
geometrice folosind diverse didactic
materiale (beţişoare, scobitori, Organizare:
plastilină etc.) activitate
●jocuri de construcţii a unor ansambluri frontală,
de obiecte cu forme geometrice, cu individuală şi
respectarea unor cerinţe (de exemplu: pe grupe
deasupra cubului să fie un cilindru, iar în
stânga cubului, să fie un con);
●compararea volumelor unor corpuri
geometrice (cub, paralelipiped) folosind
ca unitate de măsură cubul cu latura de
1 cm;
●exerciții- joc de observare / măsurare a
muchiilor unor corpuri cu formă de cub,
paralelipiped și estimarea volumelor
acestora, folosind ca unitate de măsură
cubul cu latura de 1 cm;
●compararea capacităţilor (volumelor)
unor vase în situaţii
practice/experimentale
VIII Piramida Resurse ● observare
1.1,1.2, ●recunoaşterea şi descrierea unor materiale: sistematică
o 3.1, ● evaluare orală
obiecte care au forma unor corpuri manualul
ora 3.2, manual pag. 38 tipărit/digital,
●autoevaluare
geometrice cunoscute, din mediul
5.1, computer,
apropiat;
5.2, imagini
●exerciții de observare a formelor
5.3 reprezentând
fețelor unor corpuri geometrice
(piramida cu baza pătrat / triunghi); planuri,
●construirea unor piramide folosind schițe, hărți;
diverse materiale (beţişoare, diferite tipuri
de rețele /
scobitori, plastilină etc.)
grafice;
●jocuri de construcţii a unor ansambluri
machete
de obiecte cu forme geometrice, cu
Resurse
respectarea unor cerinţe
procedurale:
●exerciții- joc de recunoaștere a
Metode:
desenelor reprezentând desfășurări ale
conversaţia,
unor piramide;
explicaţia,
●exerciții- joc de construire din hârtie /
exerciţiul,
carton a unor piramide, după indicații
munca
pas cu pas;
independentă,
1.1,1.2, Cilindrul, conul, sfera ●recunoaşterea şi descrierea unor ● observare
jocul sistematică
3.1,
1ora obiecte care au forma unor corpuri didactic ● interevaluare
3.2, manual pag. 39 geometrice cunoscute, din mediul Organizare:
5.1,
apropiat activitate
5.2,
●decuparea după contur a frontală,
5.3
desfăşurării unui corp geometric dat: individuală şi
cilindru, con pe grupe
●reconstituirea corpurilor
geometrice prin plierea unor tipare
(sau origami);
●exerciții- joc de realizare a
corespondenței între corpurile
geometrice și desenele reprezentând
desfășurarea acestora;
●construirea unor corpuri
geometrice folosind diverse
materiale (beţişoare, scobitori,
plastilină etc.)
●jocuri de construcţii cu corpuri
geometrice
IX ●descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu,
Jocuri cu elemente de geometrie în raport cu alte obiecte (paralel, ● evaluare scrisă
2 ore
perpendicular)
manual pag. 40-41 ● identificarea structurii unui ansamblu
de obiecte spaţiale din perspective
diferite
●identificarea obiectelor folosind
simbolurile dintr-o reprezentare
● realizarea şi completarea unor tabele
respectând instrucţiuni în care se
folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”
● stabilirea coordonatelor unui obiect
(dintr-o reprezentare de tip reţea)
● utilizarea unei reprezentări simple
pentru orientare în spaţiu, în condiţii
familiar
●exerciții- joc de colorare / construire /
fragmentare / decupare / modelare a
figurilor / corpurilor geometrice
●selectarea şi gruparea unor
simboluri /numere/ figuri geometrice/
corpuri geometrice după mai multe
criterii date
gruparea corpurilor dintr-un mediu după
diferite criterii şi înregistrarea
concluziilor într-o diagramă, grafic sau
tabel;
●realizarea unor grafice pe baza unor
informaţii date/culese - identificarea
datelor din reprezentări grafice (cu bare
sau liniare)
2 ore 1.1,1.2, Exerciţii de orientare spaţială. Resurse ● evaluare orală
3.1, Hărţi materiale: ● temă de lucru în
3.2, exerciții de vizualizare pe internet a unor manualul clasă
planuri şi hărţi (de exemplu, de a localiza tipărit/digital,
5.1, manual pag. 42-43 caietul auxiliar,
5.2, şcoala în comunitate, de a vizualiza cel
computer,
5.3 mai scurt traseu între două locuri) videoproiector,
●reprezentarea, sub forma unor desene riglă, ruletă,
sau planuri, a unor trasee reale sau metru de
imaginare; joc de rol croitorie, metru
● utilizarea unei reprezentări simple de tâmplărie,
cană gradată,
pentru orientare în spaţiu, în condiţii
cilindru gradat,
familiar cântar de baie,
●exerciții- joc de realizare a machetei cântar de
unui spațiu familiar; bucătărie,
●realizarea unei fișe de portofoliu balanță,
reprezentând schița împrejurimilor instrumente de
locuinței măsură
neconvenționa
X 1.1,1.2, ● evaluare orală
le
3.1, Probleme cu elemente de ● temă de lucru în
2 ore geometrie ●formularea de probleme pornind de la
Resurse
clasă
3.2, procedurale:
5.1, situaţii concrete, reprezentări şi/sau Metode:
5.2, manual pag. 44-45 relaţii matematice, imagini, desene, explicația,
5.3 scheme, exerciţii, grafice, tabele conversația,
●formularea şi rezolvarea unor exerciţiul,
algoritmizarea,j
probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere date/ expresii care ocul didactic
sugerează operaţii Organizare:
activitate
●rezolvarea şi compunerea de probleme
frontală,
cu elemente de geometrie; activitate în
● asocierea rezolvării unei probleme cu perechi, munca
o reprezentare grafică/desen sau cu o independentă
expresie numerică dată
● organizarea datelor unei investigaţii în
tabel sau într-o reprezentare grafică in
scopul compunerii sau rezolvării de
probleme
● rezolvarea de probleme prin mai
multe metode
●identificarea unor situaţii concrete care
se pot transpune în limbaj mathematic
● verificarea rezultatelor obţinute în
urma rezolvării unei probleme
Să repetăm ce am învățat Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie ●Resurse ●evaluare orală
o curbă, semidreaptă, segment materiale: ●autoevaluare
Unghiuri manualul
ora manual pag. 46 Drepte paralele; drepte perpendiculare tipărit/digital,
Figuri caietul auxiliar
geometrice:triunghiul,dreptunghiul şi
pătratul,
paralelogramul şi rombul, cercul
Perimetrul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Corpuri geometrice: cubul şi
paralelipipedul; volumul cubului și
paralipipedului; piramida; cilindrul,
conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu? Itemii probei de evaluare vizează: ●Resurse ● evaluare scrisă
o - Recunoașterea și denumirea materiale:
manual pag. 47 figurilor geometrice studiate; Fișe de
ora - Identificarea , pe o construcție evaluare
plană, a segmentelor de dreaptă
paralele / perpendiculare;
- Realizarea corespondenței între
imaginile reprezentând corpuri
geometrice și forme plane
reprezentând fețele acestora;
- Rezolvarea unei probleme care
presupune utilizarea formulei de
calcul al perimetrului;
- estimarea mărimii unor
suprafeţe desenate pe o reţea,
utilizând ca unitate de măsură
pătratul cu latura de 1 cm
Unitatea de invatare: UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU: LUNGIME; VOLUMUL LICHIDELOR; MASA CORPURILOR
Numar de ore alocat: 8 ore / 2 saptamani

XI 1.1,1.2, Resurse ● interevaluare


4.1, Unități de măsură pentru ●selectarea şi utilizarea instrumentelor materiale: ●autoevaluare
2ore lungime – metrul cu multiplii și şi a unităţilor de măsură adecvate
4.2, manualul
5.1, submultiplii pentru efectuarea unor măsurători în tipărit/digital,
5.2, cadrul unor investigaţii computer,
5.3 ●exerciții practice de estimare și instrumente
manual pag. 48-50 verificare prin măsurare a dimensiunilor de măsură
unor obiecte; pentru
●analizarea şi interpretarea rezultatelor lungimi /
obţinute din rezolvarea unor probleme volum / masa
practice, cu referire la unităţile de corpurilor;
măsură studiate vase cu
●exerciții de transformare a rezultatelor
unor măsurători, folosind operațiile diferite forme
cunoscute; și dimensiuni
● rezolvarea de probleme folosind
unități de măsură pentru lungimi Resurse
●exerciții și probleme care presupun procedurale:
utilizarea formulelor de calcul al Metode:
perimetrului. conversaţia,
explicaţia, ● evaluare scrisă
2 ore 1.1,1.2, Unități de măsură pentru ●selectarea şi utilizarea instrumentelor
exerciţiul,
4.1, volumul lichidelor – litrul cu şi a unităţilor de măsură adecvate
4.2, multiplii și submultiplii pentru efectuarea unor măsurători în munca
5.1, cadrul unor investigaţii independentă,
5.2, manual pag. 51-53 ●exerciții practice de estimare și jocul
5.3 verificare prin măsurare a volumului didactic
unor vase; Organizare:
●analizarea şi interpretarea rezultatelor activitate
obţinute din rezolvarea unor probleme frontală,
practice, cu referire la unităţile de individuală şi
măsură studiate pe grupe
●exerciții de transformare a rezultatelor
unor măsurători, folosind operațiile
cunoscute;
● rezolvarea de probleme folosind
unități de măsură pentru volumul
lichidelor

XII 1.1,1.2, ●selectarea şi utilizarea instrumentelor ● evaluare scrisă


4.1, Unități de măsură pentru masa şi a unităţilor de măsură adecvate
o corpurilor – kilogramul cu
4.2, pentru efectuarea unor măsurători în
ora 5.1, multiplii și submultiplii cadrul unor investigaţii
5.2, ●exerciții practice de estimare și
5.3 verificare prin măsurare a maselor unor
manual pag. 54-56 obiecte;
●analizarea şi interpretarea rezultatelor
obţinute din rezolvarea unor probleme
practice, cu referire la unităţile de
măsură studiate
●exerciții de transformare a rezultatelor
unor măsurători, folosind operațiile
cunoscute;
● rezolvarea de probleme folosind
unități de măsură pentru masa
corpurilor
1.1,1.2, Probleme cu unităţi de măsură ●formularea de probleme pornind de la Resurse ● observare
4.1, situaţii concrete, reprezentări şi/sau materiale: sistematică
1ora ● evaluare orală
4.2, manual pag. 57 relaţii matematice, imagini, desene, manualul
● temă de lucru în
5.1, scheme, exerciţii, grafice, tabele tipărit/digital, clasă
5.2, ●formularea şi rezolvarea unor computer, ●autoevaluare
5.3 probleme pornind de la o tematică instrumente
dată/de la numere date/ expresii care de măsură
sugerează operaţii pentru
●rezolvarea şi compunerea de probleme lungimi /
cu unități de măsură; volum / masa
● asocierea rezolvării unei probleme cu corpurilor;
o reprezentare grafică/desen vase cu
● organizarea datelor unei investigaţii în diferite forme
tabel sau într-o reprezentare grafică in și dimensiuni
scopul compunerii sau rezolvării de
probleme Resurse
● rezolvarea de probleme prin mai procedurale:
multe metode Metode:
conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
munca
independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi
pe grupe

1 1.1,1.2, Să repetăm ce am învățat Unități de măsură pentru lungime – ●Resurse ●evaluare orală
4.1, metrul cu multiplii și submultiplii materiale: ●autoevaluare
ora
4.2, Unități de măsură pentru volumul manualul
5.1, manual pag. 59-60 lichidelor – litrul cu multiplii și tipărit/digital,
5.2, submultiplii caietul auxiliar
5.3 Unități de măsură pentru masa
corpurilor – kilogramul cu multiplii și
submultiplii
Probleme cu unităţi de măsură

1.or 1.1,1.2, Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu? Itemii probei de evaluare vizează: ●Resurse ● evaluare scrisă
a 4.1, - transformări ale rezultatelor materiale:
4.2, manual pag. 61 unor măsurători, folosind Fișe de
5.1, operațiile cunoscute; evaluare
5.2, - realizarea corespondenței între
5.3 rezultatele măsurării și unitatea
de măsură potrivită pentru
lungime / capacitate / masa;
- compararea rezultatelor unor
măsurări;
- rezolvarea de probleme cu
unităţi de măsură

Unitatea de invatare: UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU TIMP; UNITĂȚI DE MĂSURĂ MONETARE


Numar de ore alocat: 8 ore / 2 saptamani

XIII 1.1,1.2, Unităţi de măsurare a exerciții de citire a ceasului; Resurse ● observare


4.1, ●exerciții de determinare a intervalului materiale: sistematică
2 ore timpului mai mici decât o zi
● evaluare orală
4.2, de timp în care s-a desfășurat o Fișe de lucru, ● temă de lucru în
5.1, manual pag. 62-63 activitate; manualul clasă
●autoevaluare
5.2, ●exerciții de ordonare cronologică a tipărit/digital,
● interevaluare
5.3 unor activități zilnice; computer,
●efectuarea de transformări cu unităţi diferite tipuri
de măsură pentru timp, în limita de ceasuri,
operaţiilor studiate calendare,
●rezolvarea şi compunerea de probleme cronometru,
cu unități de măsură pentru timp mai imagini cu
mici decât o zi ; banda
●efectuarea unor calcule folosind unităţi timpului
de măsură pentru timp; (folosită la
●folosirea cronometrului pentru istorie),
înregistrarea duratei unei activități; bancnote și
monede (lei,
bani, euro și
eurocenți)
Resurse
procedurale:
Metode:
conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
munca
independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi
pe grupe

●ordonarea unor evenimente istorice Resurse ● observare


materiale: sistematică
o 1.1,1.2, Anul, deceniul, secolul, sau personale în funcţie de succesiunea manualul ● evaluare orală
4.1, derulării lor în timp şi completarea unei tipărit/digital, ● temă de lucru în
ora mileniul
caietul auxiliar, clasă
4.2, axe a timpului
computer, ●autoevaluare
5.1, manual pag. 64-65 ● identificarea unei date sau calcularea videoproiector,
5.2, unui interval temporal folosind un diferite feluri de
5.3 calendar (de exemplu, identificarea unei ceasuri,
zile de sâmbătă care cade într-o zi de 13; cronometru,
calcularea numărului de zile dintre 23 clepsidră,
calendar anual,
februarie şi 25 aprilie etc.)
calendar lunar,
● efectuarea de transformări cu unităţi calendarul
de măsură pentru timp, în limita anului școlar,
operaţiilor studiate calendarul
● operarea cu unităţi de măsură în anotimpurilor,
efectuarea de activităţi practice/ planșe cu
experimentale momentele
zilei, monede și
●rezolvarea de probleme în care intervin bancnote (lei și
unităţi de măsură pentru timp (inclusiv euro)
cu transformări) Resurse
●exerciții practice de construire a unui procedurale:
calendar / a unei bande a timpului; Metode:
explicația,
conversația,
exerciţiul, jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
activitate în
perechi, munca
independentă
1.1,1.2, Unități de măsură monetare - ●exerciții de recunoaștere a bancnotelor ● Resurse ●observare
4.1, leul şi banul, euro şi eurocentul și monedelor; materiale: sistematică
o Fișe de evaluare
4.2, ●compararea unor sume de bani ●evaluare orală
ora 5.1, manual pag. 68-69 compuse din monede şi bancnote ●temă de lucru
5.2, diferite; jocuri de utilizare a banilor în clasă
5.3 ● operarea cu unităţi de măsură în ●interevaluare
efectuarea de activităţi practice/ ●autoevaluare
experimentale
●rezolvarea de probleme în care intervin
unităţi de măsură monetare;
●jocuri de rol: la cumpărături
XIV 1.1,1.2, Probleme cu unităţi de măsură ●formularea de probleme pornind de la ●observare
4.1, situaţii concrete, reprezentări şi/sau sistematică
4.2, relaţii matematice, imagini, desene, ●evaluare orală
5.1, manual pag. 62-63 scheme, exerciţii, grafice, tabele ●temă de lucru
5.2, ●formularea şi rezolvarea unor în clasă
5.3 probleme pornind de la o tematică ●interevaluare
dată/de la numere date/ expresii care ●autoevaluare
sugerează operaţii
●rezolvarea şi compunerea de probleme
cu unități de măsură;
● asocierea rezolvării unei probleme cu
o reprezentare grafică/desen
● organizarea datelor unei investigaţii în
tabel sau într-o reprezentare grafică in
scopul compunerii sau rezolvării de
probleme
● rezolvarea de probleme prin mai
multe metode

2 ore 1.1,1.2, Să repetăm ce am învățat Unităţi de măsurare a timpului mai mici ●Resurse ●evaluare orală
4.1, decât o zi materiale: ●autoevaluare
4.2, Anul, deceniul, secolul, mileniul manualul
5.1, manual pag. 70 Unități de măsură monetare - leul şi tipărit/digital,
5.2, banul, euro şi eurocentul caietul auxiliar
5.3 Probleme cu unităţi de măsură

1 1.1,1.2, Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu? Itemii probei de evaluare vizează: ●Resurse ● evaluare scrisă
ora 4.1, - transformări ale rezultatelor materiale:
4.2, manual pag. 71 unor măsurători, folosind Fișe de
5.1, operațiile cunoscute; evaluare
5.2, rezolvarea de probleme cu unităţi de
5.3 măsurăpentru timp / unități de măsură
monetare,
- stabilirea valorilor de adevăr ale
unor propoziții;
- schimburi echivalente valoric;
Unitatea de invatare: Recapitulare finala
Numar de ore alocat: 12 ore / 3 saptamani

XV 1.1,1.2, Să fiu mai bun! ● observare


4 ore 2.1, 2.2, ● Numerele naturale cuprinse între sistematică
2.3, 2.5, ● interevaluare
0 – 1 000 000
5.1, 5.2, ●autoevaluare
5.3
manual pag. 72-73 ● Operații cu numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000
● Ordinea efectuării operaţiilor şi
folosirea parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării
grafice; metoda mersului invers;
metoda comparaţiei

XIV 1.1,1.2, Bucuria verii ● Probleme ; metoda reprezentării ● observare


3 ore 3.1,3.2 grafice; metoda mersului invers; sistematică
4.1, 4.2 ● interevaluare
manual pag. 74-75 metoda comparaţiei
5.1, 5.2, ●autoevaluare
5.3 ● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate,
masă, timp, bani
● Elemente de geometrie

O ora 1.1,1.2, EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse ● evaluare scrisă
2.1, 2.2, ştiu? Cum stiu? - Identificarea desenului materiale:
2.3, 2.5 Fișe de evaluare
manual pag. 76-77 corespunzător fiecăreia dintre
3.1,3.2
4.1, 4.2 operaţiile cu fracţii date;
5.1, 5.2, - realizarea corespondenței între
5.3 rezultatele măsurării și unitatea
de măsură potrivită pentru
lungime / capacitate / masa;
- recunoaşterea şi numirea
corpurilor / figurilor geometrice
studiate;
- rezolvarea de probleme

VII 1.1,1.2, Matematica prin joc - exerciţii- joc de aplicare în situaţii Resurse ● observare
4 ore 2.1, 2.2, noi a cunoştinţelor; materiale: sistematică
2.3, 2.5 manualul ● interevaluare
manual pag. 78-79 - exerciţii- joc de reformulare,
3.1,3.2 tipărit/digital, ●autoevaluare
4.1, 4.2 compunere de probleme; caietul auxiliar
5.1, 5.2, - jocuri ale căror soluţii presupun computer,
5.3 efectuarea de operaţii matematice minicalculator,
imagini
sugestive pentru
rezolvare de
probleme
Resurse
procedurale:
Metode:
exerciţiul, jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
activitate în
perechi, munca
independentă
Vacanta de vara (16. 06……………..)

3. Disciplina:Stiinte
Numar de ore alocat: 1 ora / saptamana
Sapt/

Resurse
Compet
Data Domeniul Detalieri de conținut Activități de învățare materiale și Evaluare
ențe
procedurale
I Apa. Proprietățile apei. ● efectuarea de experimente simple Resurse ●observare
1.1, 1.2 pentru observarea proprietăților apei materiale: sistematică
Corpuri. 2.1, ● realizarea unor experiențe simple manualul ●evaluare
Propriet 2.2,2.3, manual pag. 6-9 pentru observarea vaporizării, tipărit/digital, orală
ăți 2.4, 2.5; condensării, solidificării, topirii (legătura caietul de ●temă de
3.2 dintre mărimea suprafeței lichidului și lucru, lucru în clasă
viteza de evaporare; modificarea planșe, ●interevaluare
volumului apei prin solidificare; căldura desene, vase ●autoevaluare
și influența sa în condensarea vaporilor din plastic /
de apă); sticlă; cuburi
● realizarea corespondenței între de gheață;
transformările de stare observate și diferite tipuri
denumirile acestora; de
● discutarea unor activități cotidiene în lichide;plantă
scopul explicării lor prin prisma în ghiveci;
transformărilor de stare; sursă de
● exerciții de stabilire a etapelor căldură
investigației proprii ; (spirtieră);
● exerciții de identificare a metodelor plastilină,
de lucru, de stabilire a resurselor balanță, mase
necesare marcate; PET-
● exerciții de stabilire a etapelor uri; filme
investigației proprii didactice
● realizarea unor estimări, predicții Resurse
privind rezultatele investigației proprii procedurale:
● colectarea de date utile investigației Metode:
proprii din surse variate ● realizarea conversaţia,
unor desene, planșe, colaje, afișe care explicaţia,
să ilustreze aspecte ale investigației exerciţiul,
realizate experimentul,
● compararea estimărilor și a munca
predicțiilor inițiale cu rezultatele independentă,
obținute jocul
● exerciții de formulare a unor concluzii didactic
cu privire la aspectul investigat Organizare:
● prezentarea rezultatelor și a activitate
concluziilor investigațiilor efectuate în frontală,
cadrul unor activități tematice individuală şi
organizate la nivelul clasei pe grupe
● exerciții de completare a unor texte
lacunare;
● completarea periodică a unor fișe de
observații cu informații despre
fenomene și procese din mediul
înconjurător (ex., completarea unui
calendar al naturii)
II Utilizări ale apei în diferite stări discutarea unor activități cotidiene în observare
1.1, 1.2 de agregare scopul explicării lor prin prisma unor sistematică
2.1, fapte științifice ●evaluare
2.2,2.3, ● observarea unor fenomene și procese orală
2.4, 2.5; manual pag. 10-13 prin efectuarea unor experiențe simple ●temă de
3.2 (transferul de apă între planta și mediu; lucru în clasă
puterea aburului; acțiunea forței apei); ●interevaluare
● vizionarea unor filme didactice pentru ●autoevaluare
intuirea utilizărilor apei;
● realizarea corespondenței între
diferitele utilizări ale apei și stările de
agregare ale acesteia;
● colectarea de date din surse variate;
● exerciții de identificare a metodelor
de lucru, de stabilire a resurselor
necesare
● exerciții de stabilire a etapelor
investigației proprii
● realizarea unor estimări, predicții
privind rezultatele investigației proprii
● colectarea de date utile investigației
proprii din surse variate ● realizarea
unor desene, planșe, colaje, afișe care
să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
● compararea estimărilor și a
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
● exerciții de formulare a unor concluzii
cu privire la aspectul investigat
III 1.1, 1.2 Plutirea corpurilor în apă observarea unor fenomene și procese Resurse ●observare
2.1, prin efectuarea unor experiențe simple materiale: sistematică
2.2,2.3, (plutirea / scufundarea corpurilor în manualul ●evaluare
2.4, 2.5; manual pag. 14-17 apă; plutirea corpurilor în relație cu : tipărit/digital, orală
3.2 natura materialului din care acestea caietul de ●temă de
sunt confecționate, suprafața lucru, lucru în clasă
obiectului; masa acestuia); planșe, ●interevaluare
● exerciții de ordonare a aunor corpuri desene, vase ●autoevaluare
după gradul de scufundare în apă; din plastic /
● realizarea corespondenței între sticlă; cuburi
unități de măsură, mărimi și definițiile / de gheață;
denumirile acestora; balanță, mase
● exerciții de stabilire a etapelor marcate;
investigației proprii plastilină;
●realizarea unor estimări, predicții polistiren,
privind rezultatele investigației proprii sfoară,
● colectarea de date utile investigației acvariu;
proprii din surse variate ● realizarea corpuri cu
unor desene, planșe, colaje, afișe care volume / mase
să ilustreze aspecte ale investigației / densități
realizate diferite; filme
● compararea estimărilor și a didactice
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
● exerciții de formulare a unor concluzii
cu privire la aspectul investigat
IV 1.1, 1.2 Recapitulare Apa. Proprietățile apei. interevaluare
2.1, manual pag. 18-19caiet pag. 10 Utilizări ale apei în diferite stări de ●autoevaluare
2.2,2.3, agregare
2.4, 2.5, manual pag. 18-19 Plutirea corpurilor în apă
3.2

V 1.1, 1.2 Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse ● evaluare


2.1, - Stabilirea valorilor de adevăr ale materiale: scrisă
2.2,2.3, manual pag. 20 unor enunțuri; Fișe de
2.4, 2.5, - Numirea întrebuințărilor apei , evaluare
3.2 sugerate de imagini;
- Precizarea denumirilor
transformărilor de stare ale
apei, corespunzătoare unei
scheme date;
- Completarea unor enunțuri
lacunare;
- Selectarea imaginilor
reprezentînd corpurile care pot
pluti peapa dintr-un acvariu

VI Schimbă 1.1, 1.2 Amestecuri. Dizolvarea ● efectuarea de experimente simple Resurse ●observare
ri ale 2.1, pentru observarea procesului de materiale: sistematică
caracteri 2.2,2.3, dizolvare (influența temperaturii / manualul ●evaluare
stici-lor 2.4, 2.5; manual pag. 22-25 agitării amestecului asupra procesului tipărit/digital, orală
corpuril de dizolvare; relația dintre caietul de ●temă de
or și componentele amestecului și viteza de lucru, lucru în clasă
material dizolvare); planșe, ●interevaluare
● exerciții de grupare a corpurilor solide desene, vase ●autoevaluare
elor / lichide (solubile și insolubile în apă); din plastic /
● exerciții de selectare a denumirilor sticlă; corpuri
unor amestecuri omogene / lichide / solide
neomogene; : sare, zahăr,
● exerciții de identificare a dizolvantului orez, spirt,
dintre componentele unui amestec acetonă, lapte,
● exerciții de stabilire a etapelor detergent;
investigației ; cuburi de
●exerciții de identificare a metodelor de gheață, pâlnie,
lucru, de stabilire a resurselor necesare hârtie de filtru,
● exerciții de stabilire a etapelor spirtieră;
investigației proprii●realizarea unor filme didactice
estimări, predicții privind rezultatele Resurse
investigației proprii procedurale:
● colectarea de date utile investigației Metode:
proprii din surse variate ● realizarea conversaţia,
unor desene, planșe, colaje, afișe care explicaţia,
să ilustreze aspecte ale investigației exerciţiul,
realizate experimentul,
● compararea estimărilor și a munca
predicțiilor inițiale cu rezultatele independentă,
obținute jocul
● exerciții de formulare a unor concluzii didactic
cu privire la aspectul investigat Organizare:
● prezentarea rezultatelor și a activitate
concluziilor investigațiilor efectuate în frontală,
cadrul unor activități tematice individuală şi
organizate la nivelul clasei pe grupe
VII 1.1, 1.2 Separarea substanțelor din discutarea unor activități cotidiene în observare
2.1, amestecuri scopul explicării lor prin prisma unor sistematică
2.2,2.3, fapte științifice ●evaluare
2.4, 2.5; ● observarea unor fenomene și procese orală
manual pag. 26-29 prin efectuarea unor experiențe simple ●temă de
(observarea separării unor amestecuri lucru în clasă
prin filtrare, decantare, cristalizare); ●interevaluare
● realizarea corespondenței între ●autoevaluare
diferitele amestecuri și metodele de
separare studiate;
● exerciții de stabilire a valorii de
adevăr a unor enunțuri;
● completarea unor texte lacunare;
● exerciții de identificare a metodelor
de lucru, de stabilire a resurselor
necesare
● exerciții de stabilire a etapelor
investigației proprii●realizarea unor
estimări, predicții privind rezultatele
investigației proprii
● colectarea de date utile investigației
proprii din surse variate ● realizarea
unor desene, planșe, colaje, afișe care
să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
● compararea estimărilor și a
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
● exerciții de formulare a unor concluzii
cu privire la aspectul investigat
VIII 1.1, 1.2 Arderea, ruginirea, putrezirea, ● observarea unor fenomene și procese Resurse ●observare
2.1, alterarea, coacerea prin efectuarea unor experiențe simple materiale: sistematică
2.2,2.3, (ardere, alterare, coacere, putrezire, manualul ●evaluare
2.4, 2.5; ruginire); tipărit/digital, orală
3.2 manual pag. 30-33 ● exerciții de selectare a unor enunțuri caietul de ●temă de
reprezentând concluziile lucru, vase din lucru în clasă
experimentelor efectuate; plastic / sticlă; ●interevaluare
● realizarea corespondenței între farfurie, bețe ●autoevaluare
imaginile reprezentând schimbări ale de chibrituri,
caracteristicilor unor corpuri și felii de măr,
denumirile proceselor respective; felii de pâine,
● colectarea de date din surse variate; pământ de
● exerciții de observare a datelor grădină, pungă
reprezentând termenele de valabilitate de plastic,
ale unor alimente; spirtieră,
● utilizarea unor criterii pentru eprubete, cuie
identificarea unor alimente sănătoase din fier;
(de exemplu: prospețimea, conținutul, zahăr;filme
proveniența, modul de depozitare) didactice
● exerciții de selectare a unor informații Resurse
cu privire la prevenirea incendiilor; procedurale:
● joc de rol Metode:
● exerciții de întocmire a unor fișe de conversaţia,
portofoliu; explicaţia,
● exerciții de stabilire a etapelor exerciţiul,
investigației proprii experimentul,
● realizarea unor estimări, predicții munca
privind rezultatele investigației proprii independentă,
● colectarea de date utile investigației jocul
proprii din surse variate ● realizarea didactic
unor desene, planșe, colaje, afișe care
să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
● compararea estimărilor și a
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
● exerciții de formulare a unor concluzii
cu privire la aspectul investigat
IX 1.1, 1.2 Recapitulare Amestecuri și separarea amestecurilor
2.1, Dizolvarea. Influența temperaturii ●interevaluare
2.2,2.3, asupra procesului de dizolvare ●autoevaluare
2.4, 2.5, manual pag. 34-35 Arderea, ruginirea, putrezirea,
3.2 alterarea, coacerea
X 1.1, 1.2 Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: ● evaluare
2.1, scrisă
2.2,2.3, manual pag. 36 - Gruparea denumirilor unor Resurse
2.4, 2.5, corpuri (corpuri solubile / materiale:
3.2 insolubile în apă) Fișe de
- Selectarea denumirilor unor evaluare
corpuri care pot forma
amestecuri omogene /
neomogene;
- realizarea corespondenței între
diferitele amestecuri și
metodele de separare;
- precizarea denumirilor
transformărilor sugerate de
imagini;
- stabilirea valorilor de adevăr ale
unor enunțuri

XI Energie. Transferul de căldură între efectuarea de experimente simple Resurse ●observare


Curent obiecte pentru observarea unor fenomene și materiale: sistematică
electric. 1.1, 1.2 procese (influența culorii asupra manualul ●evaluare
Lumină 2.1, temperaturii corpurilor; transferal de tipărit/digital, orală
2.2,2.3, căldură între obiecte); caietul de ●temă de
2.4, 2.5, manual pag. 38-41 ● exerciții de observare a diferitelor lucru, lucru în clasă
3.1, 3.2 tipuri de termometre și de planșe, ●interevaluare
● exerciții de selectare a denumirilor desene, vase ●autoevaluare
unor obiecte care produc căldură; din plastic /
● exerciții de identificare a factorilor sticlă; doze de
care favorizează transferul de căldură; aluminiu, ace,
● exerciții de stabilire a etapelor patent,
investigației ; termometru
● exerciții de identificare a metodelor de apă,
de lucru, de stabilire a resurselor termometru
necesare de cameră,
● exerciții de stabilire a etapelor cutii de carton
investigației proprii (albă, neagră);
● realizarea unor estimări, predicții spirtieră;
privind rezultatele investigației proprii filme didactice
● colectarea de date utile investigației
proprii din surse variate ● realizarea
unor desene, planșe, colaje, afișe care
să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
● compararea estimărilor și a
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
● exerciții de formulare a unor concluzii
cu privire la aspectul investigat
● prezentarea rezultatelor și a
concluziilor investigațiilor efectuate în
cadrul unor activități tematice
organizate la nivelul clasei
● exerciții de întocmire a unor fișe de
portofoliu;
XII Circuite electrice simple Resurse ●observare
.1, 1.2 ● observarea dirijată a unor scheme materiale: sistematică
2.1, manual pag. 42-45 simple, desene pentru evidențierea manualul ●evaluare
2.2,2.3, relațiilor dintre componentele unui tipărit/digital, orală
2.4, 2.5, sistem ( schema unui circuit electric) caietul de ●temă de
3.1, 3.2 ● selectarea unor corpuri/ materiale cu lucru, lucru în clasă
proprietăți potrivite utilizării în scopuri planșe, ●interevaluare
precizate (corpuri care conduc desene,circuit ●autoevaluare
electricitatea) electric
● exerciții de grupare a unor corpuri simplu,
(conductor / izolatori electrici) aparate
● exerciții practice de construire a unui electrice,
circuit electric simplu; baterii,
● exerciții de recunoastere a lanternă, filme
componentelor unui circuit electric didactice
simplu pe imagini, scheme, machete;
● exerciții de stabilire a etapelor
investigației ;
● exerciții de identificare a metodelor
de lucru, de stabilire a resurselor
necesare
● exerciții de stabilire a etapelor
investigației proprii
● realizarea unor estimări, predicții
privind rezultatele investigației proprii
● colectarea de date utile investigației
proprii din surse variate ● realizarea
unor desene, planșe, colaje, afișe care
să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
● compararea estimărilor și a
predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute

XIII Surse de lumină ● efectuarea de experimente simple Resurse ●observare


1.1, 1.2 pentru observarea unor fenomene și materiale: sistematică
2.1, procese (surse de lumină, corpuri manualul ●evaluare
2.2,2.3, manual pag. 46-49 iluminate) tipărit/digital, orală
2.4, 2.5, ● exerciții de stabilire a etapelor caietul de ●temă de
3.1, 3.2 investigației ; lucru, lucru în clasă
● exerciții de identificare a metodelor planșe, ●interevaluare
de lucru, de stabilire a resurselor desene, ●autoevaluare
necesare diferite surse
● exerciții de stabilire a etapelor de lumină,
investigației proprii corpuri
● realizarea unor estimări, predicții transparente /
privind rezultatele investigației proprii translucide /
● colectarea de date utile investigației opace, discuri
proprii din surse variate ● realizarea de carton,
unor desene, planșe, colaje, afișe care hartie
să ilustreze aspecte ale investigației colorata,
realizate panou de
● compararea estimărilor și a proiectie
predicțiilor inițiale cu rezultatele Resurse
obținute procedurale:
Metode:
conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
experimentul,
munca
independentă,
jocul
didactic
XIV Umbra, curcubeul, culorile, ● efectuarea de experimente simple ●observare
1.1, 1.2 vizibilitatea corpurilor pentru observarea unor fenomene și sistematică
2.1, procese (transparenţa, formarea ●evaluare
2.2,2.3, umbrei, vizibilitatea culorilor orală
2.4, 2.5, manual pag. 50-53 curcubeului) ●temă de
3.1, 3.2 ● exerciții de confecţionare a unor lucru în clasă
jucării didactice folosite pentru ●interevaluare
observarea descompunerii luminii albe ●autoevaluare
în culorile curcubeului
● exerciții- joc- teatru de umbre
● exerciții de identificare a metodelor
de lucru, de stabilire a resurselor
necesare
● exerciții de stabilire a etapelor
investigației proprii
● realizarea unor estimări, predicții
privind rezultatele investigației proprii
● colectarea de date utile investigației
proprii din surse variate
● realizarea unor desene, planșe, colaje,
afișe care să ilustreze aspecte ale
investigației realizate
XV 1.1, 1.2 Recapitulare Transferul de căldură între obiecte ●interevalua
2.1, Circuite electrice simple re
2.2,2.3, manual pag. 54-55 Surse de lumină ●autoevalua
2.4, 2.5, Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea re
3.1, 3.2 corpurilor

XVI 1.1, 1.2 Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: ● evaluare


2.1, - Ordonarea unor imagini scrisă
2.2,2.3, manual pag. 56 reprezentând obiecte prin care
2.4, 2.5, transferul de căldură se face
3.1, 3.2 mai greu;
- Identificarea a trei factori care
favorizează transferul de
căldură;
- Identificarea denumirilor unor
componente ale circuitului
electric simplu;
- Completarea unor enunțuri
lacunare;
- Selectarea enunturilor
adevărate dintr-un grup de
enunturi

XVII Recapitulare finala Apa. Proprietățile apei.


Utilizări ale apei în diferite stări de
agregare
Plutirea corpurilor în apă
Amestecuri și separarea amestecurilor
Dizolvarea. Influența temperaturii
asupra procesului de dizolvare
Arderea, ruginirea, putrezirea,
alterarea, coacerea
Transferul de căldură între obiecte
Circuite electrice simple
Surse de lumină
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea
corpurilor

4. Disciplina:Educatie civica
Numar de ore alocat: 1 ora / saptamana

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III). Norme şi comportamente moral-civice
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6 ore
I 1.3; • observarea
2.1; • Norme morale sistematică
2.2; • Lectură: Lăcomia, de Iulia Resurse • proba orală
3.1; Haşdeu materiale: • proba scrisă
manual, caietul • proba
elevului, practică
II • Comportamentul în familie dicţionar, volume • proiectul
• Lectură: Acadeaua, de N. cu operele • portofoliul
Nosov literare, fişe de •
III lucru, deşeuri autoevaluare
• Comportamentul în şcoală diverse.
şi în grupul de prieteni • Resurse
• Lectură: Desen după procedurale:
natură, de Mircea conversaţia,
Sântimbreanu exerciţiul,
observaţia
IV • Comportamentul în locuri
publice dirijată, jocul
• Lectură: D-l Goe..., de I. L. didactic,
Caragiale dezbaterea, turul
V • Recapitulare galeriei.
• Forme de
organizare a
VI • Evaluare colectivului de
elevi: activitate
frontală, de grup,
în perechi,
independentă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI (IV). COMPORTAMENTE MORAL-


CIVICE
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 4
VII 1.1 • Comportamente prosociale •
2.3 • Lectură: Incendiul, de • comentarea unor imagini/text cu
3.1 Edmondo de Amicis conținut civic specific temei
VIII 3.2 • Comportamente • identificarea relațiilor care se Resurse • observarea
antisociale stabilesc între membrii familiei materiale: sistematică
• Lectură: Revista presei • exerciții de completare a unor manual, caietul • proba orală
IX • Recapitulare scheme cu termeni civici elevului, • proba scrisă
• Lectură: Scrisoare pe • descoperirea și comentarea unui dicţionar, volume • proba
adresa unui chiulangiu, de proverb cu operele practică
Mircea Sântimbreanu • realizarea unui text cu temă dată literare, • proiectul
X • Evaluare definirea comportamentului antisocial calculator, • portofoliul
decupaje din •
• identificarea de comportamente
ziare şi reviste, autoevaluare
antisociale în situații date
coli de desen,
• exprimarea opiniilor personale creioane
• descoperirea și comentarea unui colorate, aparate
proverb de fotografiat.
• Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
observaţia
dirijată, jocul de
rol, dezbaterea,
cubul.
• Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontală, de grup,
în perechi,
independentă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : DREPTURILE UNIVERSALE ALE COPILULUI


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 7
XI 1.3; • Drepturile şi îndatoririle • • observarea
2.4; copilului (I) • exerciții de identificare a Resurse sistematică
3.1; • Lectură: Piatra albastră, de drepturilor/îndatoririlor copilului pe materiale: • proba orală
3.2; Bruno Ferrero baza unor imagini și texte; manual, caietul • proba scrisă
3.3* • Drepturile şi îndatoririle • exerciții de recunoaștere a elevului, coli de • proba
; copilului (II) drepturilor copilului pe baza unor scris, creioane practică
XII • • proiectul
• Lectură: Însemnări de imagini; colorate, diverse
vizat lector, de Mircea • exerciții de comentare a unor situații deşeuri, • portofoliul
e în Sântimbreanu date; plastilină, resturi •
clas autoevaluare
XIII • Respectarea şi încălcarea • realizarea de afișe, desene care să de plante.
aa drepturilor copilului • Resurse a
ilustreze tema;
IV-a • Lectură: Pantofii roşii, de N. • exerciții de recunoaștere a unor procedurale: • probă scrisă
Calma situații de încălcare a drepturilor conversaţia,
• Recapitulare copilului dintr-un șir de ilustrații; exerciţiul
• Lectură: Deschid uşa..., de didactic, studiul
XIV • exerciții de exprimare a propriilor
Titel Constantinescu de caz,
opinii;
dezbaterea,
• Evaluare – stabilirea de adevăr a unor afirmații; floare de lotus,
XV ciorchinele.
• Resurse
procedurale:
conversaţia,
XVI • Recapitulare finală
exerciţiul,
dezbaterea,
studiul de caz,
jocul de rol,
XVII • Evaluare finală
diagrama Venn,
ciorchinele.

• Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontală, de grup,
în perechi,
independentă.
• Forma de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
individuală
 Vacanta de vara (16.VI………….)

5. DISCIPLINA:JOC SI MISCARE
Nr. De ore/saptamana: 1 ora
I 1.1 Jocuri de mișcare și ștafete JOC: . materiale: ● observare
Capacitate 2.1 vizând dezvoltarea calităților Vânătorul obiecte sistematică
psiho – 2.2 motrice combinate: vrabia și albina
motrică - viteza de deplasare în Al treilea fuge b. procedurale: ● evaluare
Deprinderi relație cu un partener participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea conversaţia, orală
de unor deprinderi de locomoție explicaţia, ● temă de
comunicare - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea demonstraţia, lucru în clasă
și lucru în unor deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul ● inter-
echipă - realizarea unor sarcini de colaborare în c. forme de evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare organizare a ●auto-evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea colectivului:
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
frontală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
individuală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

II 1.1 Jocuri de mișcare și ștafete JOC: Nu te lăsa frate


2.1 vizând dezvoltarea calităților Banda rulantă
2.2 motrice combinate: Nu te lăsa frate – variantă
- forță dinamică a trunchiului participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
și abdomenului unor deprinderi de locomoție
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
unor deprinderi de manipulare
- realizarea unor sarcini de colaborare în
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
III Deprinderi 1.1 Jocuri de mișcare și ștafete JOC: Șoarecele isteț și pisica a. materiale: ● observare
2.1 vizând dezvoltarea calităților periculoasă obiecte sistematică
de 2.2 motrice combinate: Șotronul b. procedurale: ● evaluare
comunicar - rezistența generală Vânătorii și rațele, conversaţia, orală
e și lucru participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
în echipă unor deprinderi de locomoție demonstraţia, lucru în clasă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea exerciţiul, jocul ● inter-
unor deprinderi de manipulare c. forme de evaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în organizare a ●auto-evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare colectivului:
- implicarea activă în evitarea/ medierea frontală,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
evaluare orală
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
IV 1.3 Jocuri pentru coordonare JOC: Ocupă locul . materiale: ● observare
2.1 oculo-motorie: Păsărelele intră-n cuib obiecte, mingi sistematică
2.2 - coordonare ochi – mână Recunoaște-ți vecinii b. procedurale: ● evaluare
- coordonare ochi – picior Țintașii iscusiți conversaţia, orală
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de locomoție demonstraţia, lucru în clasă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea exerciţiul, jocul ● inter-
unor deprinderi de manipulare c. forme de evaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în organizare a ●auto-evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare colectivului:
- implicarea activă în evitarea/ medierea frontală,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
evaluare orală
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
V 1.3 Jocuri pentru coordonare JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare a. materiale: ● observare
2.1 oculo-motorie: Vânătorii și rațele, Între două focuri obiecte, mingi sistematică
2.2 - coordonare generală participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea b. procedurale: ● evaluare
unor deprinderi de locomoție conversaţia, orală
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de manipulare demonstraţia, lucru în clasă
- realizarea unor sarcini de colaborare în exerciţiul, jocul ● inter-
practicarea activităților de joc și mișcare c. forme de evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea organizare a ●auto-evaluare
conflictelor în activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor frontală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, individuală,
scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
VI 1.3 Jocuri de mișcare pentru JOC: Uliul și porumbeii a. materiale: ● observare
2.1 dezvoltarea funcțiilor obiecte, mingi sistematică
2.2 cardiace și respiratorii participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea b. procedurale: ● evaluare
unor deprinderi de locomoție conversaţia, orală
Jocuri de mișcare pentru
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
dezvoltarea funcțiilor cardiace și unor deprinderi de manipulare demonstraţia, lucru în clasă
- realizarea unor sarcini de colaborare în exerciţiul, jocul ● inter-
respiratorii
practicarea activităților de joc și mișcare c. forme de evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea organizare a ●auto-evaluare
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
frontală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.) individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea evaluare orală
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
VII 1.3 JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite a. materiale: ● observare
2.1 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi obiecte, mingi sistematică
2.2 diferite b. procedurale: ● evaluare
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare conversaţia, orală
- participarea la jocuri de orientare în spațiu explicaţia, ● temă de
demonstraţia, lucru în clasă
exerciţiul, jocul ● inter-
c. forme de evaluare
organizare a ●auto-evaluare
colectivului:
frontală,
individuală,
evaluare orală
VIII 1.3 Jocuri de mișcare JOC: Derdelușul a. materiale: ● observare
2.1 desfășurate în diferite Cărăușii obiecte, mingi sistematică
2.2 anotimpuri, în aer liber participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea b. procedurale: ● evaluare
unor deprinderi de locomoție conversaţia, orală
Jocuri de mișcare desfășurate în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
Stil de viață diferite anotimpuri, în aer liber unor deprinderi de manipulare demonstraţia, lucru în clasă
activ - realizarea unor sarcini de colaborare în exerciţiul, jocul ● inter-
practicarea activităților de joc și mișcare c. forme de evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea organizare a ●auto-evaluare
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
frontală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.) individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea evaluare orală
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

XI Stil de viață 1.3 JOC: Țintașii iscusiți, Cursa pe numere a. materiale: ● observare
activ 2.1 obiecte, mingi sistematică
Deprinderi 2.2 b. procedurale: ● evaluare
de participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea conversaţia, orală
comunicare unor deprinderi de locomoție explicaţia, ● temă de
și lucru în - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea demonstraţia, lucru în clasă
echipă unor deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul ● inter-
- realizarea unor sarcini de colaborare în c. forme de evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare organizare a ●auto-evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea colectivului:
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
frontală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
individuală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
X 1.3 Jocuri de mișcare constituite JOC: Vânătorii și rațele a. materiale: ● observare
2.1 spontan, în timpul liber, Ciobanul își apără oile obiecte, mingi sistematică
2.2 incluzând întrecerea între b. procedurale: ● evaluare
grupuri conversaţia, orală
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de locomoție demonstraţia, lucru în clasă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea exerciţiul, jocul ● inter-
unor deprinderi de manipulare c. forme de evaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în organizare a ●auto-evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare colectivului:
- implicarea activă în evitarea/ medierea frontală,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
evaluare orală
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

XI 1.3 Jocuri de mișcare constituite JOC: Mingea la căpitan, a. materiale: ● observare


2.1 spontan, în timpul liber, Între două focuri obiecte, mingi sistematică
2.2 incluzând întrecerea între participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea b. procedurale: ● evaluare
grupuri unor deprinderi de locomoție conversaţia, orală
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de manipulare demonstraţia, lucru în clasă
- realizarea unor sarcini de colaborare în exerciţiul, jocul ● inter-
practicarea activităților de joc și mișcare c. forme de evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea organizare a ●auto-evaluare
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
frontală,
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.) individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea evaluare orală
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XII 1.3 Jocuri de mișcare pentru JOC: Batistuța a. materiale: ● observare
2.1 timpul liber desfășurate în Vânătorul iscusit obiecte, mingi sistematică
2.2 excursii, tabere, drumeții b. procedurale: ● evaluare
conversaţia, orală
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de locomoție demonstraţia, lucru în clasă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea exerciţiul, jocul ● inter-
unor deprinderi de manipulare c. forme de evaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în organizare a ●auto-evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare colectivului:
- implicarea activă în evitarea/ medierea frontală,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
evaluare orală
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XIII 1.3 Jocuri de mișcare pentru JOC: Acul cu ața a. materiale: ● observare
2.1 timpul liber desfășurate în Salut prietene obiecte, mingi sistematică
2.2 excursii, tabere, drumeții b. procedurale: ● evaluare
acționarea în jocuri de mișcare pentru conversaţia, orală
consolidarea achizițiilor dobândite în cadrul explicaţia, ● temă de
celorlalte discipline de studiu demonstraţia, lucru în clasă
- practicarea jocurilor de mișcare în exerciţiul, jocul ● inter-
programul proiectelor de grup desfășurate c. forme de evaluare
extracurricular (serbări tematice, expediții, organizare a ●auto-evaluare
tabere etc.) colectivului:
frontală,
individuală,
evaluare orală
XIV 1.3 Ofertele școlilor și JOC: Calculatorul
2.1 comunităților locale de
2.2 practicare a activităților fizice
(concursuri școlare – în participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
școală, între școli; centre unor deprinderi de locomoție
locale de inițiere în diferite - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
sporturi, serbări sportive) unor deprinderi de manipulare
- realizarea unor sarcini de colaborare în
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XV 1.3 Activități turistice JOC: Mingea pe pod a. materiale: ● observare
2.1 Unde-s doi puterea crește obiecte, mingi sistematică
2.2 b. procedurale: ● evaluare
conversaţia, orală
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea explicaţia, ● temă de
unor deprinderi de locomoție demonstraţia, lucru în clasă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea exerciţiul, jocul ● inter-
unor deprinderi de manipulare c. forme de evaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în organizare a ●auto-evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare colectivului:
- implicarea activă în evitarea/ medierea frontală,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
evaluare orală
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XVI 1.3 RECAPITULARE JOC: a. materiale: ● observare
2.1 Coșulețul cu două toarte obiecte, mingi sistematică
2.2 Mingea prin tunel (variant) b. procedurale: ● evaluare
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea conversaţia, orală
unor deprinderi de locomoție explicaţia, ● temă de
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea demonstraţia, lucru în clasă
unor deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul ● inter-
- realizarea unor sarcini de colaborare în c. forme de evaluare
practicarea activităților de joc și mișcare organizare a ●auto-evaluare
- implicarea activă în evitarea/ medierea colectivului:
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
frontală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, individuală,
scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XVII 1.3 EVALUARE JOC: Crabii și creveții
2.1 Îndemânaticii
2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
unor deprinderi de locomoție
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
unor deprinderi de manipulare
- realizarea unor sarcini de colaborare în
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Vacanta de vara (16. VI…………)

6. DISCIPLINA:MUZICA SI MISCARE
Nr. De ore/saptamana: 1 ora
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 7
I 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu Resurse ● observare
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen, materiale: sistematică
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid), manualul ● evaluare
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte tipărit/digital, orală
caietul, surse ● temă de
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
audio lucru în clasă
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
● inter-
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney – Resurse evaluare
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, procedurale: ●auto-
strofă/refren, repetiție/ Respighi) Metode: evaluare
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică conversaţia,
explicaţia,
1. Semnele de şi balet (în sala de spectacol sau pe
exerciţiul, munca
repetiție internet)
independentă,
Cantecul : Concertul - exprimarea unor păreri personale faţă jocul
manual pag. 6-9 de lucrările audiate/vizionate didactic
- exerciţii şi jocuri ce servesc separării Organizare:
cântecelor în strofe şi comparării lor activitate
- jocuri de recunoaştere a refrenului în frontală,
audiţia unor cântece individuală şi pe
- interpretarea vocală a cântecelor cu grupe
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
II 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen,
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid),
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney –
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici,
strofă/refren, repetiție/ Respighi)
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică
2. Repetiție și şi balet (în sala de spectacol sau pe
schimbare în linia internet)
melodică. - exprimarea unor păreri personale faţă
Cantecul :Jocul nostru- i de lucrările audiate/vizionate
romanesc - exerciţii şi jocuri ce servesc separării
manual pag. 10-13 cântecelor în strofe şi comparării lor
- jocuri de recunoaştere a refrenului în
audiţia unor cântece
- interpretarea vocală a cântecelor cu
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
III 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu Resurse ● observare
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen, materiale: sistematică
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid), manualul ● evaluare
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte tipărit/digital, orală
caietul, surse ● temă de
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
audio lucru în clasă
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
● inter-
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney – Resurse evaluare
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, procedurale: ●auto-
strofă/refren, repetiție/ Respighi) Metode: evaluare
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică conversaţia,
3. Elemente de formă şi balet (în sala de spectacol sau pe explicaţia,
– Strofă și refren. internet) exerciţiul, munca
Repetiție și - exprimarea unor păreri personale faţă independentă,
schimbare în text de lucrările audiate/vizionate jocul
Cantecul :Cantec de iarna - exerciţii şi jocuri ce servesc separării didactic
manual pag. 14-17 Organizare:
cântecelor în strofe şi comparării lor
activitate
- jocuri de recunoaştere a refrenului în
frontală,
audiţia unor cântece individuală şi pe
- interpretarea vocală a cântecelor cu grupe
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
IV 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen,
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid),
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney –
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici,
strofă/refren, repetiție/ Respighi)
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică
4. Legătura dintre şi balet (în sala de spectacol sau pe
text și melodie internet)
Cantecul :Trageti hora - exprimarea unor păreri personale faţă
manual pag. 18-21 de lucrările audiate/vizionate
- exerciţii şi jocuri ce servesc separării
cântecelor în strofe şi comparării lor
- jocuri de recunoaştere a refrenului în
audiţia unor cântece
- interpretarea vocală a cântecelor cu
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
V 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen,
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid),
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney –
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici,
strofă/refren, repetiție/ Respighi)
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică
5. Alterații – Diez, şi balet (în sala de spectacol sau pe
bemol, becar* internet)
Cantecul :Primavara - exprimarea unor păreri personale faţă
manual pag. 22-25 de lucrările audiate/vizionate
- exerciţii şi jocuri ce servesc separării
cântecelor în strofe şi comparării lor
- jocuri de recunoaştere a refrenului în
audiţia unor cântece
- interpretarea vocală a cântecelor cu
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
VI 1.1.; Elemente de limbaj - audierea unor piese muzicale, cu
1.3.; muzical observarea unor diferenţieri de gen,
2.1.; *Alterații (diez, bemol, expresivitate, tempo (lent/rapid),
3.1. becar) măsură (binară/ternară), ritm, aspecte
Legătura dintre text și dinamice şi timbrale
melodie – strofa/refrenul - vizionarea unor desene animate cu
Semnele de repetiție suport muzical (de exemplu: Disney –
Elemente de formă: Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici,
strofă/refren, repetiție/ Respighi)
schimbare - vizionarea unor spectacole de muzică
Recapitulare şi balet (în sala de spectacol sau pe
Cantecul : Licuriciul internet)
manual pag. 26-27 - exprimarea unor păreri personale faţă
de lucrările audiate/vizionate
- exerciţii şi jocuri ce servesc separării
cântecelor în strofe şi comparării lor
- jocuri de recunoaştere a refrenului în
audiţia unor cântece
- interpretarea vocală a cântecelor cu
diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
mimice, unor gesturi coregrafice
sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
VII 1.1.; Elemente de limbaj
1.3.; muzical
2.1.; *Alterații (diez, bemol,
3.1. becar)
Legătura dintre text și
melodie – strofa/refrenul
Semnele de repetiție
Elemente de formă:
strofă/refren, repetiție/
schimbare
Evaluare

manual pag. 28

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CANTAREA INSTRUMENTALA


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
VIII 2.1.; Cântarea instrumentală - interpretarea vocală a cântecelor cu Resurse ● observare
3.3. Percuția corporală diversă diferenţieri expresive datorate materiale: sistematică
Utilizarea de jucării muzicale, nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor manualul ● evaluare
instrumente muzicale mimice, unor gesturi coregrafice tipărit/digital, orală
Cântarea cu acompaniament caietul, surse ● temă de
sugestive
realizat de cadrul didactic audio lucru în clasă
- jocuri interpretative muzicale - dialog
și/sau de copii (jucării, ● inter-
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Resurse evaluare
percuție corporală,
instrumente muzicale) împărţirea sarcinilor şi diferenţierea procedurale: ●auto-
6. Percuția corporală mişcărilor (cântarea Metode: evaluare
diversă melodiei/acompaniament, ritmul conversaţia,
Cantecul :Muzicantii melodiei/metrul) explicaţia,
manual pag. 30-33 - acompanierea cântecelor cu orchestra exerciţiul, munca
de jucării muzicale, instrumente independentă,
muzicale, percuţie corporală jocul
- realizarea unor momente sincretice, didactic
Organizare:
prin îmbinarea textului, muzicii şi
activitate
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
frontală,
exemplu, scurte scenete individuală şi pe
- improvizarea unor melodii, plecând de grupe
la un grup de înălţimi de sunete date
- improvizarea unor fragmente
melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor
elemente de mişcare (acompaniament
prin percuţie corporală, dirijat intuitiv)
pe melodiile proprii, sau create de
colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul
sunetelor şi mişcării, faţă de o stare
emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-
ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor
colegilor şi a celor proprii

IX 2.1.; Cântarea instrumentală - interpretarea vocală a cântecelor cu


3.3. Percuția corporală diversă diferenţieri expresive datorate
Utilizarea de jucării muzicale,
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
instrumente muzicale mimice, unor gesturi coregrafice
Cântarea cu acompaniament sugestive
realizat de cadrul didactic
- jocuri interpretative muzicale - dialog
și/sau de copii (jucării,
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
percuție corporală,
instrumente muzicale) împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
7. Orchestra de jucării mişcărilor (cântarea
muzicale. melodiei/acompaniament, ritmul
Instrumente melodiei/metrul)
musicale - acompanierea cântecelor cu orchestra
Cantecul :Tobita, de jucării muzicale, instrumente
clopotelul, maracasul muzicale, percuţie corporală
manual pag. 34-37 - realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- improvizarea unor melodii, plecând de
la un grup de înălţimi de sunete date
- improvizarea unor fragmente
melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor
elemente de mişcare (acompaniament
prin percuţie corporală, dirijat intuitiv)
pe melodiile proprii, sau create de
colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul
sunetelor şi mişcării, faţă de o stare
emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-
ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor
colegilor şi a celor proprii

X 2.1.; Cântarea instrumentală - interpretarea vocală a cântecelor cu Resurse ● observare


3.3. Percuția corporală diversă diferenţieri expresive datorate materiale: sistematică
Utilizarea de jucării muzicale, nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor manualul ● evaluare
instrumente muzicale mimice, unor gesturi coregrafice tipărit/digital, orală
Cântarea cu acompaniament caietul, surse ● temă de
sugestive
realizat de cadrul didactic audio lucru în clasă
- jocuri interpretative muzicale - dialog
și/sau de copii (jucării, ● inter-
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Resurse evaluare
percuție corporală,
instrumente muzicale) împărţirea sarcinilor şi diferenţierea procedurale: ●auto-
8. Cântarea cu mişcărilor (cântarea Metode: evaluare
acompaniament melodiei/acompaniament, ritmul conversaţia,
Cantecul :Closca melodiei/metrul) explicaţia,
manual pag. 38-41 - acompanierea cântecelor cu orchestra exerciţiul, munca
de jucării muzicale, instrumente independentă,
muzicale, percuţie corporală jocul
- realizarea unor momente sincretice, didactic
Organizare:
prin îmbinarea textului, muzicii şi
activitate
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de frontală,
exemplu, scurte scenete individuală şi pe
- improvizarea unor melodii, plecând de grupe
la un grup de înălţimi de sunete date
- improvizarea unor fragmente
melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor
elemente de mişcare (acompaniament
prin percuţie corporală, dirijat intuitiv)
pe melodiile proprii, sau create de
colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul
sunetelor şi mişcării, faţă de o stare
emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-
ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor
colegilor şi a celor proprii

XI 2.1.; Cântarea instrumentală - interpretarea vocală a cântecelor cu


3.3. Percuția corporală diversă diferenţieri expresive datorate
Utilizarea de jucării muzicale, nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
instrumente muzicale mimice, unor gesturi coregrafice
Cântarea cu acompaniament sugestive
realizat de cadrul didactic
- jocuri interpretative muzicale - dialog
și/sau de copii (jucării,
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
percuție corporală,
instrumente muzicale) împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
Recapitulare mişcărilor (cântarea
Cantecul : Marsul lui Iancu melodiei/acompaniament, ritmul
manual pag. 42-43 melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- improvizarea unor melodii, plecând de
la un grup de înălţimi de sunete date
- improvizarea unor fragmente
melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor
elemente de mişcare (acompaniament
prin percuţie corporală, dirijat intuitiv)
pe melodiile proprii, sau create de
colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul
sunetelor şi mişcării, faţă de o stare
emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-
ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor
colegilor şi a celor proprii

XII 2.1.; Cântarea instrumentală


3.3. Percuția corporală diversă
Utilizarea de jucării muzicale,
instrumente muzicale
Cântarea cu acompaniament
realizat de cadrul didactic
și/sau de copii (jucării,
percuție corporală,
instrumente muzicale)
Evaluare
manual pag. 44

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : MISCAREA PE MUZICA


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
XIII 2.1.; Mișcarea pe muzică - interpretarea vocală a cântecelor cu Resurse ● observare
3.1.; Dansuri populare diferenţieri expresive datorate materiale: sistematică
3.2. Dansuri de societate și nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor manualul ● evaluare
moderne mimice, unor gesturi coregrafice tipărit/digital, orală
Mișcări de tactare a măsurii caietul, surse ● temă de
sugestive
Mișcări sugerate de ritm, audio lucru în clasă
- jocuri interpretative muzicale - dialog
melodie, expresivitate, ● inter-
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Resurse evaluare
mișcări libere
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea procedurale: ●auto-
9. Tactarea măsurii.
mişcărilor (cântarea Metode: evaluare
Mișcări sugerate
melodiei/acompaniament, ritmul conversaţia,
de ritm.
melodiei/metrul) explicaţia,
Expresivitate,
- acompanierea cântecelor cu orchestra exerciţiul, munca
mișcări libere
de jucării muzicale, instrumente independentă,
Cantecul : Avionul jocul
manual pag. 46-49 muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, didactic
Organizare:
prin îmbinarea textului, muzicii şi
activitate
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
frontală,
exemplu, scurte scenete individuală şi pe
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei grupe
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
- dansuri populare cu caracteristici
diverse, cu manifestare individuală, pe
perechi sau în grup
- dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective
XIV 2.1.; Mișcarea pe muzică - interpretarea vocală a cântecelor cu
3.1.; Dansuri populare diferenţieri expresive datorate
3.2. Dansuri de societate și nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
moderne mimice, unor gesturi coregrafice
Mișcări de tactare a măsurii sugestive
Mișcări sugerate de ritm,
- jocuri interpretative muzicale - dialog
melodie, expresivitate,
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
mișcări libere
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
10. Dansuri populare
mişcărilor (cântarea
Auditie: Dans ungar,
melodiei/acompaniament, ritmul
Johannes Brahms
manual pag. 50-53 melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
- dansuri populare cu caracteristici
diverse, cu manifestare individuală, pe
perechi sau în grup
- dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective
XV 2.1.; Mișcarea pe muzică - interpretarea vocală a cântecelor cu Resurse ● observare
3.1.; Dansuri populare diferenţieri expresive datorate materiale: sistematică
3.2. Dansuri de societate și nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor manualul ● evaluare
moderne mimice, unor gesturi coregrafice tipărit/digital, orală
Mișcări de tactare a măsurii caietul, surse ● temă de
sugestive
Mișcări sugerate de ritm, audio lucru în clasă
- jocuri interpretative muzicale - dialog
melodie, expresivitate, ● inter-
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Resurse evaluare
mișcări libere
11. Dansuri de împărţirea sarcinilor şi diferenţierea procedurale: ●auto-
societate și mişcărilor (cântarea Metode: evaluare
modern melodiei/acompaniament, ritmul conversaţia,
Auditie. Polka, Johann melodiei/metrul) explicaţia,
exerciţiul, munca
Strauss - acompanierea cântecelor cu orchestra
independentă,
manual pag. 54-57 de jucării muzicale, instrumente
jocul
muzicale, percuţie corporală didactic
- realizarea unor momente sincretice, Organizare:
prin îmbinarea textului, muzicii şi activitate
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de frontală,
exemplu, scurte scenete individuală şi pe
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei grupe
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
- dansuri populare cu caracteristici
diverse, cu manifestare individuală, pe
perechi sau în grup
- dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective
XVI 2.1.; Mișcarea pe muzică - interpretarea vocală a cântecelor cu
3.1.; Dansuri populare diferenţieri expresive datorate
3.2. Dansuri de societate și nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor
moderne mimice, unor gesturi coregrafice
Mișcări de tactare a măsurii sugestive
Mișcări sugerate de ritm,
- jocuri interpretative muzicale - dialog
melodie, expresivitate,
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
mișcări libere
Recapitulare împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
Auditie: Valsul, Frumoasa mişcărilor (cântarea
Dunare albastra, Johann melodiei/acompaniament, ritmul
Strauss melodiei/metrul)
manual pag. 58-59 - acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, instrumente
muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de
exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei
faţă de vizionarea unor fragmente
muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, Carnavalul animalelor de
C. Saint Saens)
- dansuri populare cu caracteristici
diverse, cu manifestare individuală, pe
perechi sau în grup
- dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective
XVII 2.1.; Mișcarea pe muzică
3.1.; Dansuri populare
3.2. Dansuri de societate și
moderne
Mișcări de tactare a măsurii
Mișcări sugerate de ritm,
melodie, expresivitate,
mișcări libere
Evaluare
manual pag. 60

Vacanta de vara (16. VI…………)

7. DISCIPLINA:ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE


Nr. De ore/saptamana: 1 ore
Unitatea de invatare: MESERIILE PAMANTULUI
Numar de ore alocat: 4 ore

I Subiect aplicativ: Desenul,


1.1; pictura, fotografia – pasiune Observarea
sau meserie? Tema: Recapitulare – abilități formate și reacţiilor
cunoștințe dobândite în primul semestru Reproduceri - copiilor pe
2.2; Compoziția
– pag. 3 din manual. Andreescu și parcursul
Simboluri și casete folosite în manual – Luchian activităţilor
II 2.3; Subiect aplicativ: Desenul,
pag. 5 din manual.
pictura – pasiune sau
Vorbind despre artă – pașii pe care îi Obiecte
2.4 meserie?
facem atunci când privim o operă de tradiționale
Tema: Valoarea artă, ca să înțelegem mesajul – pag. 6 rezultate din
III din manual. meșteșuguri
Subiect aplicativ: Meșteri Subiecte de discuție - frontal: tradiționale
populari și meșteșuguri Desenul, pictura, fotografia – pasiune Observarea
tradiționale Tema: Arta sau meserie? Fotografii care modului de
decorativă Meșteri populari și meșteșuguri spun povești lucru și
tradiționale implicarea
IV Subiect aplicativ : Povesti din Povești din bucătărie Hârtie liniată și în activitățile
bucatarie Reguli în realizarea unei compoziții. neliniată propuse
Tehnici combinate : Hasura, creion grafit,
Realizarea de compoziții la alegere,
desenul in creioane colorate si
atunci când se dau mai multe titluri – creioane
acuarela
pag. 8, 9 din manual, individual. colorate, cerate,
Conceptul de valoare – pag. 10 din peniță, radieră,
manual, frontal acuarele, tușuri, Analiza
Conceptul de linie directoare în guașe, tempera, produselor
fotografie – pag. 11 din manual, frontal hârtie colorată, obținute,
Arta decorativă; recunoașterea pensulă, burete, după criterii
meșteșugurilor tradiționale – pag. 12 din foarfece, lipici, date
manual etc.
Stilizarea - pag. 13 din manual Autoevaluar
Tehnici combinate: hașura, desenul în Cercul cromatic e orală:
creioane colorate și acuarela – pag. 14 al lui Itten alegerea
și 15 din manual căsuțelor
potrivite –
pag. 16
enumerarea
tehnicilor de
lucru ce pot
fi
recunoscute
în produse
date.

Unitatea de invatare: Lumea florilor


Numar de ore alocat: 3 ore
V 1.1; Subiect aplicativ : Florile Reproduceri – Observarea
inspira Subiecte de discuție - frontal: Luchian, comportame
2.1; Tema : Cum analizam o Florile inspiră, Circuitul vieții, Natură Tonitza ntului
reproducere ? moartă participativ
2.3 Subiect aplicativ: Florile Cum se analizează o reproducere: Coli de bloc de
inspiră Lorica cu crizanteme, de Ștefan Luchian desen, creioane Observarea
Tema: Tehnica îndoirii și – pag. 18 din manual colorate, cerate, felului în
kirigami (arta de a tăia) Obținerea de flori de hârtie prin tehnica radieră, care copiii
VI Subiect aplicativ: Circuitul kirigami – pag. 19 din manual acuarele, guașe observă
vieții Tehnici combinate: desenul pas cu pas sau tempera, reproduceril
Tehnici combinate: Desenul în creioane colorate Povestea unei hârtie colorată, e
pas cu pas în creioane semințe carton colorat,
colorate Realizarea unei compoziții după pensule, burete, Analiza
fragmentul Păpădia, de Ion foarfece, lipici, produselor
VII Subiect aplicativ: Natură
Agârbiceanu - pag. 20, 21 din manual obținute,
moartă
Tehnici combinate: Tehnica
Tehnica acuarelei, fuzionarea, după criterii
hașura: Natură moartă – pag. 22, 23 date
acuarelei, fuzionarea, hașura
din manual
Autoevaluar
e pag. 24

Unitatea de invatare: Invatam lumea celor care nu cuvanta


Numar de ore alocat: 3 ore
VIII 1.1; Subiect aplicativ: Povestea Discuții despre următoarele subiecte: Coli de bloc de Observarea
unui fluture Povestea unui fluture; Animale-simbol; desen, creioane reacţiilor
2.1; Fotografia macro Animale de poveste colorate, cerate, copiilor pe
Subiect aplicativ: Animale- Discuții despre fotografia macro – pag. radieră, parcursul
2.2; simbol 26, 27 din manual acuarele, guașe activităţilor
Tehnici combinate: Desenul Discuții despre animale-simbol; desen sau tempera,
2.3; în creioane colorate; liber Animalul preferat -pag. 28 din hârtie colorată, Analiza
amprentarea manual pensulă, burete, produselor
2.4 Realizarea unui colaj 3D prin foarfece, lipici, obținute,
Ix Subiect aplicativ: Animale-
combinarea tehnicilor învățate – pag. 30 ziare sau reviste după criterii
simbol din manual etc. date la
Tehnici combinate: Decupare Realizarea de forme 3D din materiale începutul
după contur, rupere, colaj reciclabile: Crocodilul - pag. 31 din Aparat foto, activităților
manual fotografii etc.
Subiect aplicativ: Animale de
poveste Autoevaluar
Tehnici combinate: Îndoire, e orală sau
împletire, colaj în scris, pe
X Subiect aplicativ: Animale de o fișă sau în
poveste Forme 3D realizate Jurnalul de
din materiale reciclabile învățare –
pag. 32

Unitatea de invatare: INVENTEAZA/ REINVENTEAZA


Numar de ore alocat: 3 ore
XI 2.1;
Subiect aplicativ: Din inimă Discuții despre a dărui. Coli de bloc de Observarea
2.3; Tehnici combinate: Realizarea de obiecte ce pot fi dăruite – desen, creioane reacţiilor
Modelarea sârmei, pag. 34, 35 din manual colorate, guașe copiilor pe
2.4 înnodarea, șnuruirea Costume și decoruri pentru serbări și nu sau tempera, parcursul
XII numai – pag. 36 și 37 din manual fâșii de hârtie activităţilor
Subiect aplicativ: Din inimă colorată, sârmă
Tehnici combinate: Modelaj, modelabilă,
origami pastă fimo Analiza
lipici, foarfece, produselor
XIII materiale obținute,
Subiect aplicativ: Costume și
decoruri Tehnici combinate: reciclabile etc. după criterii
Lucru cu materiale din date
natură, decupare după
contur, ștanțare Autoevaluar
e pag. 38,
din manual
Unitatea de invatare: TRECUT, PREZENT, VIITOR
Numar de ore alocat: 4 ore
XIV 1.1; Subiect aplicativ: Clădirile Discuții pe marginea următoarelor Fotografii cu Observarea
povestesc Spațiul în care subiecte: Clădirile povestesc, Joc și Sagrada Familia reacţiilor
2.3; trăim inspirație, lumea prin ochi diferiți copiilor pe
Spațiul în care trăim – la alegere, Reproduceri parcursul
XV 2.4
Subiect aplicativ: Joc și
desen, pictură sau colaj reprezentând o Ștefan Luchian activităţilor
inspirație Tema: Texturi
casă sau o clădire mai puțin obișnuită propuse
din zone familiare copiilor – pag. 40 din Material textil,
XVI Subiect aplicativ: Joc și manual coli de bloc de Analiza
inspirație Tema: Aplicații Discuții despre Muzee ale Satului – pag. desen, creioane produselor
tridimensionale 41 din manual colorate, cerate, obținute,
Joc și inspirație cu texturi - pag. 42 din radieră, după criterii
XVII Subiect aplicativ: Lumea prin manual acuarele, guașe date la
ochi diferiți Tema: Aplicații tridimensionale - pag. 43 din sau tempera, începutul
Perspectiva în fotografie manual hârtie colorată, activităților
Lumea prin ochi diferiți – perspectiva în pensulă,
fotografie foarfece, lipici,
Recapitulare – cunoștințe și abilități materiale
formate de-a lungul anului școlar – pag. reciclabile etc.
46 din manual

Evaluare și
autoevaluar
e-
pag. 46

Vacanta de vara ( 16. 06……………)


8. DISCIPLINA:ISTORIE
Nr. De ore/saptamana: 1 ore

Resurse
Sapt/
Domeniul Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare materiale și Evaluare
Data
procedurale
Unitatea de invatare: EPOCI ISTORICE. EVENIMENTE, PERSONALITATI, LOCURI ISTORICE.
Numar de ore alocat: 10 ore
I 18. Moldova în vremea 1.1. f) precizarea evenimentelor • Observare
lui Ştefan cel Mare dintr-un text citit/audiat folosind Resurse sistematică
expresii precum: la început/mai • materiale: (probe
întâi/prima dată, apoi/după aceea, manual, caietul orale, fişe
la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; elevului, fişe de de lucru,
g) aranjarea unei succesiuni de lucru, harta; temă
enunţuri după ordinea logică de • procedurale: pentru
desfăşurare a evenimentelor şi în conversaţia, acasă)
funcţie de factorul timp; explicaţia, • Probă
h) participarea la jocuri de observarea scrisă de
rol/dramatizări ale unor povestiri şi dirijată şi evaluare
legende istorice cunoscute; nedirijată, formativă
j) alcătuirea de axe cronologice exerciţiul,
privind succesiunea unor învăţarea prin
evenimente/procese istorice; explorare şi
1.2. a) observarea hărţilor digitale şi investigare.
a simulărilor confruntărilor armate,
folosind TIC; b) localizarea pe harta Forme de
fizică a României a unor locuri/zone organizare a
de importanţă istorică; colectivului:
1.3. e) valorificarea informaţiilor frontal,
dobândite prin vizite la muzee, case individual, în
memoriale, situri arheologice; perechi, în
2.1. a) căutarea de surse de echipă.
informare despre o temă istorică
pusă în discuţie; c) citirea şi
comentarea unor imagini/fotografii;
2.2. a) realizarea de portofolii pe
teme istorice, folosind Internetul şi
enciclopedii în format electronic etc.
ca surse de informare; b)
observarea hărţilor digitale şi a
simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână:
3.2. c) repovestirea unor legende şi
povestiri istorice; i) realizarea
prezentării unei personalităţi
istorice/a unui eveniment istoric; k)
dramatizarea unor lecturi istorice
cunoscute; l) exprimarea propriei
păreri referitoare la un eveniment
istoric, la faptele unei personalităţi
istorice;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; b)
citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate; i) realizarea şi
prezentarea unor proiecte tematice;
j) prezentarea impresiilor după
vizite la muzee şi case memoriale.
II 19. Iancu de 1.1. f) precizarea evenimentelor Resurse • Observare
Hunedoara, voievod al dintr-un text citit/audiat folosind • materiale: sistematică
Transilvaniei expresii precum: la început/mai manual, caietul (probe
întâi/prima dată, apoi/după aceea, elevului, fişe de orale, fişe
la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; lucru, harta; de lucru,
j) alcătuirea de axe cronologice • procedurale: temă
privind succesiunea unor conversaţia, pentru
evenimente/procese istorice; explicaţia, acasă)
1.2. a) observarea hărţilor digitale şi observarea • Probă
a simulărilor confruntărilor armate, dirijată şi scrisă de
folosind TIC; b) localizarea pe harta nedirijată, evaluare
fizică a României a unor locuri/zone exerciţiul, formativă
de importanţă istorică; învăţarea prin
1.3. b) studierea unor izvoare explorare şi
istorice scrise în care sunt investigare.
menţionate date, perioade de timp
şi nume de locuri; Forme de
2.1. a) căutarea de surse de organizare a
informare despre o temă istorică colectivului:
pusă în discuţie; b) observarea frontal,
dirijată a diferitelor tipuri de surse individual, în
care să ofere informaţii din prezent perechi, în
şi din trecut, în timpul lecţiilor echipă.
desfăşurate în şcoală sau în afara ei
(de exemplu, muzee, case
memoriale, biblioteci); c) citirea şi
comentarea unor imagini/fotografii;
2.2. b) observarea hărţilor digitale şi
a simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC; c) discuţii în grup
despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat; f)
redactarea unor compuneri în care
să fie exprimată atitudinea faţă de
anumite evenimente;
2.3. d) analiza unor imagini care
prezintă acelaşi loc în diferite
perioade de timp/momente istorice;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână; c)
lectura unui text cu conţinut istoric
utilizând metoda SINELG; d)
realizarea unor organizatori grafici
care susţin înţelegerea informaţiilor
din texte/surse istorice;
3.2. h) realizarea unor
compuneri/desene/schiţe/scenarii
simple pornind de la informaţiile
selectate dintr-o sursă consultată
individual sau în grup; n)
completarea unor jurnale de
învăţare după participarea la
sărbători locale tradiţionale sau
prilejuite de evenimente istorice sau
după vizitarea unor muzee şi case
memoriale;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; b)
citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate; c) extragerea
informaţiilor esenţiale dintr-un text
cu conţinut istoric; e) prezentarea
unor evenimente utilizând
organizatori grafici;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la
faptele unor personalităţi istorice,
modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente;
4.3. c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele
discutate.
III 20. Transilvania, spaţiu 1.1. f) precizarea evenimentelor • Observare
multietnic. Sat şi oraş în dintr-un text citit/audiat folosind Resurse sistematică
Evul Mediu. Despre expresii precum: la început/mai • materiale: (probe
personalităţi ale întâi/prima dată, apoi/după aceea, manual, caietul orale, fişe
minorităţilor la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; elevului, fişe de de lucru,
1.2. b) localizarea pe harta fizică a lucru, harta; temă
României a unor locuri/zone de • procedurale: pentru
importanţă istorică; e) lectura unor conversaţia, acasă)
texte care ilustrează legătura dintre explicaţia, • Probă
om şi mediu (ocupaţii, locuinţe, observarea scrisă de
obiceiuri); dirijată şi evaluare
2.1.a) căutarea de surse de nedirijată, formativă
informare despre o temă istorică exerciţiul,
pusă în discuţie; c) citirea şi învăţarea prin
comentarea unor imagini/fotografii; explorare şi
d) descrierea unor fotografii investigare.
ilustrând locuri, clădiri, preocupări
ale oamenilor din localitatea natală; Forme de
2.2. h) realizarea unor proiecte de organizare a
grup care să evidenţieze rolul colectivului:
personalităţilor în derularea frontal,
evenimentelor de însemnătate individual, în
istorică; i) selectarea informaţiilor perechi, în
oferite de sursele istorice pe baza echipă
unui plan de idei dat;
2.3. c) prezentarea stilului de viaţă
al oamenilor din diferite perioade
de timp; d) analiza unor imagini care
prezintă acelaşi loc în diferite
perioade de timp/momente istorice;
g) realizarea unor expoziţii de
desene/picturi/colaje care arată
felul în care au evoluat uneltele,
armele, vestimentaţia oamenilor,
arhitectura locuinţelor;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână; b)
deducerea sensului unui
cuvânt/termen istoric prin raportare
la textul citit sau la mesajul audiat;
c) lectura unui text cu conţinut
istoric utilizând metoda SINELG;
3.2. e) realizarea şi prezentarea
unor proiecte individuale şi de grup
pe diferite teme istorice; l)
exprimarea propriei păreri
referitoare la un eveniment istoric,
la faptele unei personalităţi istorice;
n) completarea unor jurnale de
învăţare după participarea la
sărbători locale tradiţionale sau
prilejuite de evenimente istorice sau
după vizitarea unor muzee şi case
memoriale;
4.1. c) extragerea informaţiilor
esenţiale dintr-un text cu conţinut
istoric; i) realizarea şi prezentarea
unor proiecte tematice;
4.2. d) stabilirea cu ajutorul
organizatorilor grafici a
asemănărilor şi deosebirilor dintre
fapte/evenimente, personalităţi,
monumente;
4.3. i) realizarea şi prezentarea unor
jurnale de călătorie.
IV 21. Epoca modernă. 1.1. e) citirea şi discutarea unor Resurse • Observare
Cuza şi Unirea biografii ale unor personalităţi din • materiale: sistematică
Principatelor Române diferite domenii (istoric, literar, manual, caietul (probe
artistic etc.), ţinând cont de elevului, fişe de orale, fişe
încadrarea în timp; j) alcătuirea de lucru, harta; de lucru,
axe cronologice privind succesiunea • procedurale: temă
unor evenimente/procese istorice; conversaţia, pentru
1.2. b) localizarea pe harta fizică a explicaţia, acasă)
României a unor locuri/zone de observarea • Probă
importanţă istorică; dirijată şi scrisă de
1.3. b) studierea unor izvoare nedirijată, evaluare
istorice scrise în care sunt exerciţiul, formativă
menţionate date, perioade de timp învăţarea prin
şi nume de locuri; explorare şi
2.1. c) citirea şi comentarea unor investigare.
imagini/fotografii;
2.2. d) exerciţii de prezentare a ceea Forme de
ce i-a impresionat în legătură cu un organizare a
eveniment istoric; colectivului:
2.3. a) prezentarea unor frontal,
evenimente istorice drept individual, în
consecinţe ale altor evenimente; b) perechi, în
exerciţii de precizare a echipă.
cauzelor/consecinţelor unor
fapte/evenimente istorice; f)
realizarea unor albume sau postere
despre localitatea natală, şcoală,
locuri cunoscute/îndrăgite;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
3.2. a) povestirea unor
evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învăţaţi; ; i) realizarea
prezentării unei personalităţi
istorice/a unui eveniment istoric; l)
exprimarea propriei păreri
referitoare la un eveniment istoric,
la faptele unei personalităţi istorice;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; b)
citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate; g) exerciţii de stabilire a
unor relaţii evidente între
evenimente istorice
prezentate/cunoscute;
4.3. c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele
discutate; d) selectarea unei
informaţii dintr-un text istoric/sursă
şi motivarea alegerii făcute; g)
realizarea pe grupe a unor
postere/afişe pentru
comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalităţi.
V 22. Cucerirea 1.1. e) citirea şi discutarea unor Resurse • Observare
independenţei în timpul biografii ale unor personalităţi din • materiale: sistematică
regelui Carol I diferite domenii (istoric, literar, manual, caietul (probe
artistic etc.), ţinând cont de elevului, fişe de orale, fişe
încadrarea în timp; f) precizarea lucru, harta, de lucru,
evenimentelor dintr-un text filmul „Războiul temă
citit/audiat folosind expresii de pentru
precum: la început/mai întâi/prima independenţă“; acasă)
dată, apoi/după aceea, la urmă, în • procedurale: • Probă
final/în acelaşi timp etc.; i) conversaţia, scrisă de
vizionarea şi discutarea unor explicaţia, evaluare
secvenţe din filme istorice/reportaje observarea formativă
TV, respectând ordinea desfăşurării dirijată şi
evenimentelor; nedirijată,
1.2. a) observarea hărţilor digitale şi exerciţiul,
a simulărilor confruntărilor armate, învăţarea prin
folosind TIC; b) localizarea pe harta explorare şi
fizică a României a unor locuri/zone investigare.
de importanţă istorică;
2.1. b) observarea dirijată a Forme de
diferitelor tipuri de surse care să organizare a
ofere informaţii din prezent şi din colectivului:
trecut, în timpul lecţiilor desfăşurate frontal,
în şcoală sau în afara ei (de individual, în
exemplu, muzee, case memoriale, perechi, în
biblioteci); c) citirea şi comentarea echipă.
unor imagini/fotografii;
2.2. b) observarea hărţilor digitale şi
a simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC;
2.3. g) realizarea unor expoziţii de
desene/picturi/colaje care arată
felul în care au evoluat uneltele,
armele, vestimentaţia oamenilor,
arhitectura locuinţelor;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
3.2. g) completarea unui jurnal cu
dublă intrare în urma lecturii unui
text/a vizionării unui film cu
conţinut istoric; i) realizarea
prezentării unei personalităţi
istorice/a unui eveniment istoric; l)
exprimarea propriei păreri
referitoare la un eveniment istoric,
la faptele unei personalităţi istorice;
m) studii de caz simple, pe baza
unor întâmplări din lecturi cu
conţinut istoric;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; c)
extragerea informaţiilor esenţiale
dintr-un text cu conţinut istoric; d)
lectura unui text cu conţinut istoric
şi prezentarea ideilor esenţiale, în
perechi;
4.3. c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele
discutate; d) selectarea unei
informaţii dintr-un text istoric/sursă
şi motivarea alegerii făcute.
VI 23. Eroi ai Primului 1.1. e) citirea şi discutarea unor Resurse • Observare
Război Mondial biografii ale unor personalităţi din • materiale: sistematică
diferite domenii (istoric, literar, manual, caietul (probe
artistic etc.), ţinând cont de elevului, fişe de orale, fişe
încadrarea în timp; g) aranjarea unei lucru, harta, de lucru,
succesiuni de enunţuri după ordinea secvenţe de temă
logică de desfăşurare a film sau pentru
evenimentelor şi în funcţie de documentar acasă)
factorul timp; i) vizionarea şi despre Primul • Probă
discutarea unor secvenţe din filme Război scrisă de
istorice/reportaje TV, respectând Mondial; evaluare
ordinea desfăşurării evenimentelor; • procedurale: formativă
f) precizarea evenimentelor dintr-un conversaţia,
text citit/audiat folosind expresii explicaţia,
precum: la început/mai întâi/prima observarea
dată, apoi/după aceea, la urmă, în dirijată şi
final/în acelaşi timp etc.; nedirijată,
1.2. a) observarea hărţilor digitale şi exerciţiul,
a simulărilor confruntărilor armate, învăţarea prin
folosind TIC; b) localizarea pe harta explorare şi
fizică a României a unor locuri/zone investigare.
de importanţă istorică;
2.1. c) citirea şi comentarea unor Forme de
imagini/fotografii; organizare a
2.2. b) observarea hărţilor digitale şi colectivului:
a simulărilor confruntărilor armate frontal,
etc., folosind TIC; i) selectarea individual, în
informaţiilor oferite de sursele perechi, în
istorice pe baza unui plan de idei echipă.
dat; f) redactarea unor compuneri în
care să fie exprimată atitudinea faţă
de anumite evenimente;
2.3. a) prezentarea unor
evenimente istorice drept
consecinţe ale altor evenimente; b)
exerciţii de precizare a
cauzelor/consecinţelor unor
fapte/evenimente istorice;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
3.2. i) realizarea prezentării unei
personalităţi istorice/a unui
eveniment istoric; l) exprimarea
propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei
personalităţi istorice;
4.1. b) citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate; g) exerciţii de stabilire a
unor relaţii evidente între
evenimente istorice
prezentate/cunoscute;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la
faptele unor personalităţi istorice,
modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente.
VII 24. Regele Ferdinand şi 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de Resurse • Observare
Marea Unire enunţuri după ordinea logică de • materiale: sistematică
desfăşurare a evenimentelor şi în manual, caietul (probe
funcţie de factorul timp; h) elevului, fişe de orale, fişe
participarea la jocuri de lucru, harta; de lucru,
rol/dramatizări ale unor povestiri şi • procedurale: temă
legende istorice cunoscute; conversaţia, pentru
1.2. b) localizarea pe harta fizică a explicaţia, acasă)
României a unor locuri/zone de observarea • Probă
importanţă istorică; dirijată şi scrisă de
1.3. e) valorificarea informaţiilor nedirijată, evaluare
dobândite prin vizite la muzee, case exerciţiul, formativă
memoriale, situri arheologice; învăţarea prin
2.1. c) citirea şi comentarea unor explorare şi
imagini/fotografii; investigare.
2.2. a) realizarea de portofolii pe
teme istorice, folosind Internetul şi Forme de
enciclopedii în format electronic etc. organizare a
ca surse de informare; f) redactarea colectivului:
unor compuneri în care să fie frontal,
exprimată atitudinea faţă de individual, în
anumite evenimente; perechi, în
2.3. a) prezentarea unor echipă.
evenimente istorice drept
consecinţe ale altor evenimente; b)
exerciţii de precizare a
cauzelor/consecinţelor unor
fapte/evenimente istorice;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
3.2. a) povestirea unor
evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învăţaţi; h) realizarea unor
compuneri/desene/schiţe/scenarii
simple pornind de la informaţiile
selectate dintr-o sursă consultată
individual sau în grup;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; b)
citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate; c) extragerea
informaţiilor esenţiale dintr-un text
cu conţinut istoric;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la
faptele unor personalităţi istorice,
modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente;
4.3. c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele
discutate; d) selectarea unei
informaţii dintr-un text istoric/sursă
şi motivarea alegerii făcute.
VIII 25. Epoca 1.1. j) alcătuirea de axe cronologice Resurse • Observare
Contemporană. privind succesiunea unor • materiale: sistematică
România la cumpăna evenimente/procese istorice; manual, caietul (probe
dintre milenii 1.3. b) studierea unor izvoare elevului, fişe de orale, fişe
istorice scrise în care sunt lucru, harta; de lucru,
menţionate date, perioade de timp • procedurale: temă
şi nume de locuri; conversaţia, pentru
2.1. c) citirea şi comentarea unor explicaţia, acasă)
imagini/fotografii; observarea • Probă
3.1. a) lectura unor texte/surse dirijată şi scrisă de
istorice cu creionul în mână; nedirijată, evaluare
3.2. a) povestirea unor exerciţiul, formativă
evenimente/fapte istorice, utilizând învăţarea prin
termenii învăţaţi; m) studii de caz explorare şi
simple, pe baza unor întâmplări din investigare.
lecturi cu conţinut istoric;
4.1. a) formularea de întrebări şi Forme de
răspunsuri referitoare la organizare a
evenimente din trecut, persoane şi colectivului:
locuri cu semnificaţie istorică; c) frontal,
extragerea informaţiilor esenţiale individual, în
dintr-un text cu conţinut istoric; g) perechi, în
exerciţii de stabilire a unor relaţii echipă.
evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute;
4.3. c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele
discutate; d) selectarea unei
informaţii dintr-un text istoric/sursă
şi motivarea alegerii făcute.
IX 26. Recapitulare 1.1. f) precizarea evenimentelor • Observare
dintr-un text citit/audiat folosind sistematică
expresii precum: la început/mai (probe
întâi/prima dată, apoi/după aceea, orale, fişe
la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; de lucru,
g) aranjarea unei succesiuni de temă
enunţuri după ordinea logică de pentru
desfăşurare a evenimentelor şi în acasă)
funcţie de factorul timp; j) • Probă
alcătuirea de axe cronologice scrisă de
privind succesiunea unor evaluare
evenimente/procese istorice; formativă
1.2. b) localizarea pe harta fizică a
României a unor locuri/zone de
importanţă istorică;
2.2. b) observarea hărţilor digitale şi
a simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC; g) redactarea de
texte având la bază modele ale unor
personalităţi din istorie („Aş dori să
fiu ca ...“); i) selectarea informaţiilor
oferite de sursele istorice pe baza
unui plan de idei dat;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână; d)
realizarea unor organizatori grafici
care susţin înţelegerea informaţiilor
din texte/surse istorice;
3.2. d) completarea unor texte
lacunare; f) alcătuirea şi rezolvarea
de rebusuri pe teme istorice;
4.2. d) selectarea unei informaţii
dintr-un text istoric/sursă şi
motivarea alegerii făcute;
4.3. e) concursuri pe teme istorice
tip „Cine ştie câştigă“, la nivelul
clasei sau între clase; f) realizarea
unei mape a clasei „Ştiaţi că?“,
fiecare elev având posibilitatea să
completeze cu informaţii pe care le
consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe
parcursul cercetărilor personale.
X 27. Evaluare 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de Resurse • Probă
enunţuri după ordinea logică de • materiale: fişe scrisă de
desfăşurare a evenimentelor şi în de evaluare; evaluare
funcţie de factorul timp; • procedurale: sumativă
1.2. b) localizarea pe harta fizică a explicaţia,
României a unor locuri/zone de exerciţiul,
importanţă istorică; munca
2.1. c) citirea şi comentarea unor independentă.
imagini/fotografii;
3.2. d)completarea unor texte Forma de
lacunare. organizare:
activitate
individuală.
Unitatea de invatare: CULTURA SI PATRIOTISM
Numar de ore alocat: 7 ore
XI 28. Locuri istorice în 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei Resurse
comunitate axe a timpului pe care să se • materiale:
reprezinte evenimente din viaţa manual, caietul
personală, viaţa familiei sau istoria elevului, fişe de
localităţii natale; d) prezentarea lucru, ilustraţii,
unor albume personale cu fotografii planşă
din istoria familiei sau a comunităţii; „Arborele
1.2. d) descrierea unor fotografii genealogic“,
ilustrând locuri, clădiri, preocupări harta;
ale oamenilor din localitatea natală • procedurale:
sau din alte regiuni; conversaţia,
1.3. e) valorificarea informaţiilor explicaţia,
dobândite prin vizite la muzee, case observarea
memoriale, situri arheologice; dirijată şi
2.1. d) descrierea unor fotografii nedirijată,
ilustrând locuri, clădiri, preocupări exerciţiul,
ale oamenilor din localitatea natală; învăţarea prin
2.3. f) realizarea unor albume sau explorare şi
postere despre localitatea natală, investigare.
şcoală, locuri cunoscute/îndrăgite;
3.1. a) lectura unor texte/surse Forme de
istorice cu creionul în mână; organizare a
3.2. h) realizarea unor colectivului:
compuneri/desene/schiţe/scenarii frontal,
simple pornind de la informaţiile individual, în
selectate dintr-o sursă consultată perechi, în
individual sau în grup; j) realizarea echipă.
unor afişe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică
istorică; m) studii de caz simple, pe
baza unor întâmplări din lecturi cu
conţinut istoric; n) completarea
unor jurnale de învăţare după
participarea la sărbători locale
tradiţionale sau prilejuite de
evenimente istorice sau după
vizitarea unor muzee şi case
memoriale;
4.1. j) prezentarea impresiilor după
vizite la muzee şi case memoriale;
4.3. g) realizarea pe grupe a unor
postere/afişe pentru
comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalităţi.
XII 29. Construcţii 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de Resurse
religioase şi ctitorii lor enunţuri după ordinea logică de • materiale:
desfăşurare a evenimentelor şi în manual, caietul
funcţie de factorul timp; elevului, fişe de
1.2. b) localizarea pe harta fizică a lucru, harta;
României a unor locuri/zone de • procedurale:
importanţă istorică; conversaţia,
1.3. b) studierea unor izvoare explicaţia,
istorice scrise în care sunt observarea
menţionate date, perioade de timp dirijată şi
şi nume de locuri; e) valorificarea nedirijată,
informaţiilor dobândite prin vizite la exerciţiul,
muzee, case memoriale, situri învăţarea prin
arheologice; explorare şi
2.1. b) observarea dirijată a investigare.
diferitelor tipuri de surse care să
ofere informaţii din prezent şi din Forme de
trecut, în timpul lecţiilor desfăşurate organizare a
în şcoală sau în afara ei (de colectivului:
exemplu, muzee, case memoriale, frontal,
biblioteci); c) citirea şi comentarea individual, în
unor imagini/fotografii; perechi, în
2.3. c) prezentarea stilului de viaţă echipă.
al oamenilor din diferite perioade
de timp;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
b) deducerea sensului unui
cuvânt/termen istoric prin raportare
la textul citit sau la mesajul audiat;
3.2. a) povestirea unor
evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învăţaţi;
4.1. a) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi
locuri cu semnificaţie istorică; b)
citirea unor lecturi istorice şi
povestirea faptelor istorice
prezentate;
4.3. a) solicitarea unei explicaţii
referitoare la informaţiile de detaliu
şi termenii specifici dintr-un text cu
conţinut istoric/sursă accesibilă.
XIII 30. Monumente şi 1.1. f) precizarea evenimentelor Resurse
locuri istorice incluse în dintr-un text citit/audiat folosind • materiale:
patrimoniul UNESCO expresii precum: la început/mai manual, caietul
întâi/prima dată, apoi/după aceea, elevului, fişe de
la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; lucru, harta;
SAU i) vizionarea şi discutarea unor • procedurale:
secvenţe din filme istorice/reportaje conversaţia,
TV, respectând ordinea desfăşurării explicaţia,
evenimentelor; observarea
1.2. b) localizarea pe harta fizică a dirijată şi
României a unor locuri/zone de nedirijată,
importanţă istorică; d) descrierea exerciţiul,
unor fotografii ilustrând locuri, învăţarea prin
clădiri, preocupări ale oamenilor din explorare şi
localitatea natală sau din alte investigare.
regiuni;
1.3. e) valorificarea informaţiilor Forme de
dobândite prin vizite la muzee, case organizare a
memoriale, situri arheologice; colectivului:
2.1. c) citirea şi comentarea unor frontal,
imagini/fotografii; individual, în
2.2. a) realizarea de portofolii pe perechi, în
teme istorice, folosind Internetul şi echipă.
enciclopedii în format electronic etc.
ca surse de informare;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână;
3.2. m) studii de caz simple, pe baza
unor întâmplări din lecturi cu
conţinut istoric;
4.1. i) realizarea şi prezentarea unor
proiecte tematice; j) prezentarea
impresiilor după vizite la muzee şi
case memoriale;
4.2. d) selectarea unei informaţii
dintr-un text istoric/sursă şi
motivarea alegerii făcute;
4.3. g) realizarea pe grupe a unor
postere/afişe pentru
comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalităţi.
XIV 31. Recapi-tulare 1.1. f) precizarea evenimentelor Resurse
dintr-un text citit/audiat folosind • materiale: fişe
expresii precum: la început/mai de lucru, harta.
întâi/prima dată, apoi/după aceea,
la urmă, în final/în acelaşi timp etc.;
g) aranjarea unei succesiuni de
enunţuri după ordinea logică de
desfăşurare a evenimentelor şi în
funcţie de factorul timp; j)
alcătuirea de axe cronologice
privind succesiunea unor
evenimente/procese istorice;
1.2. b) localizarea pe harta fizică a
României a unor locuri/zone de
importanţă istorică;
2.2. b) observarea hărţilor digitale şi
a simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC; g) redactarea de
texte având la bază modele ale unor
personalităţi din istorie („Aş dori să
fiu ca ...“); i) selectarea informaţiilor
oferite de sursele istorice pe baza
unui plan de idei dat;
3.1. a) lectura unor texte/surse
istorice cu creionul în mână; d)
realizarea unor organizatori grafici
care susţin înţelegerea informaţiilor
din texte/surse istorice;
3.2. d) completarea unor texte
lacunare; f) alcătuirea şi rezolvarea
de rebusuri pe teme istorice; m)
studii de caz simple, pe baza unor
întâmplări din lecturi cu conţinut
istoric;
4.2. d) selectarea unei informaţii
dintr-un text istoric/sursă şi
motivarea alegerii făcute;
4.3. e) concursuri pe teme istorice
tip „Cine ştie câştigă“, la nivelul
clasei sau între clase; f) realizarea
unei mape a clasei „Ştiaţi că?“,
fiecare elev având posibilitatea să
completeze cu informaţii pe care le
consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe
parcursul cercetărilor personale.
XV 32. Evaluare 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de
enunţuri după ordinea logică de Resurse
desfăşurare a evenimentelor şi în • materiale: fişe
funcţie de factorul timp; de evaluare;
2.1. c) citirea şi comentarea unor • procedurale:
imagini/fotografii; explicaţia,
3.2. d) completarea unor texte exerciţiul,
lacunare. munca
independentă.

Forma de
organizare:
activitate
individuală.
XVI 33. Recapi-tulare finală 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei Resurse
axe a timpului pe care să se • materiale: fişe
reprezinte evenimente din viaţa de lucru, harta.
personală, viaţa familiei sau istoria
localităţii natale; d) prezentarea
unor albume personale cu fotografii
din istoria familiei sau a comunităţii;
g) aranjarea unei succesiuni de
enunţuri după ordinea logică de
desfăşurare a evenimentelor şi în
funcţie de factorul timp; j)
alcătuirea de axe cronologice
privind succesiunea unor
evenimente/procese istorice;
2.1. c) citirea şi comentarea unor
imagini/fotografii;
2.2. d) exerciţii de prezentare a ceea
ce i-a impresionat în legătură cu un
eveniment istoric;
2.3. a) prezentarea unor
evenimente istorice drept
consecinţe ale altor evenimente; b)
exerciţii de precizare a
cauzelor/consecinţelor unor
fapte/evenimente istorice;
3.1. d) realizarea unor organizatori
grafici care susţin înţelegerea
informaţiilor din texte/surse
istorice;
3.2. a) povestirea unor
evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învăţaţi; d) completarea
unor texte lacunare; f) alcătuirea şi
rezolvarea de rebusuri pe teme
istorice; g) completarea unui jurnal
cu dublă intrare în urma lecturii unui
text/a vizionării unui film cu
conţinut istoric;
4.3. e) concursuri pe teme istorice
tip „Cine ştie câştigă“, la nivelul
clasei sau între clase; f) realizarea
unei mape a clasei „Ştiaţi că?“,
fiecare elev având posibilitatea să
completeze cu informaţii pe care le
consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe
parcursul cercetărilor personale.
XVII 34. Evaluare finală 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de
enunţuri după ordinea logică de Resurse
desfăşurare a evenimentelor şi în • materiale: fişe
funcţie de factorul timp; de evaluare;
2.1. c) citirea şi comentarea unor • procedurale:
imagini/fotografii; explicaţia,
3.2. d) completarea unor texte exerciţiul,
lacunare; munca
4.1. e) prezentarea unor independentă.
evenimente utilizând organizatori
grafici. Forma de
organizare:
activitate
individuală.
9. DISCIPLINA:GEOGRAFIE
Nr. De ore/saptamana: 1 ore
Sapt/ Domeniul Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse Evaluare
Data materiale și
procedurale
Unitatea de invatare:ROMANIA- Elemente de geografie regionala
Numar de ore alocat: 9 ore
I 20. Munţii Carpaţi 1.1. a) recunoaşterea unor • Observare
termeni care reflectă realitatea Resurse: sistematică
observabilă în texte din • materiale → (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) manual, • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni caietul de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj elevului, formativă (fişă
oral; ilustraţii, de lucru)
1.2. a) redarea, în formulări fotografii,
proprii, a semnificaţiei termenilor harta fizică,
identificaţi în manual/texte mulaj –
complementare/denumiţi de încreţirea
profesor; b) utilizarea termenilor munţilor,
geografici de bază în enunţuri macheta
proprii referitoare la elemente vulcanii
observate; • procedurale
1.3. a) completarea unor texte →
lacunare, cu termeni adecvaţi; conversaţia,
2.2. b) gruparea obiectelor explicaţia,
(corpurilor) identificate prin observarea
observare în diferite categorii, pe dirijată,
baza unor criterii specifice; exerciţiul,
2.3. c) gruparea fenomenelor şi demonstraţia,
proceselor studiate, pe baza unor jocul, învăţare
criterii diferite; intuitivă
Forme de
3.3. e) identificarea elementelor organizare a
reprezentate pe hărţi la scări colectivului:
diferite; activitate
3.4. d) localizarea unor elemente frontală,
pe hărţi de contur, la diferite scări; activitate în
4.2. c) formarea unei atitudini perechi şi
civice referitoare la cunoaşterea, echipă,
conservarea şi protecţia; activitate
4.3. b) afirmarea respectului individuală
pentru diversitatea naturală şi
umană.
II 21. Dealurile şi 1.1. a) recunoaşterea unor Resurse: • Observare
podişurile termeni care reflectă realitatea • materiale → sistematică
observabilă în texte din manual, (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) caietul • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni elevului, de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj ilustraţii, formativă (fişă
oral; fotografii, de lucru)
1.2. b) utilizarea termenilor harta fizică,
geografici de bază în enunţuri mulaj –
proprii referitoare la elemente încreţirea
observate; munţilor,
1.3. d) elaborarea unui text pe macheta
baza unei structuri date, folosind vulcanii
corect termenii corespunzători; • procedurale
2.2. b) gruparea obiectelor →
(corpurilor) identificate prin conversaţia,
observare în diferite categorii, pe explicaţia,
baza unor criterii specifice; observarea
2.3. c) gruparea fenomenelor şi dirijată,
proceselor studiate, pe baza unor exerciţiul,
criterii diferite; demonstraţia,
3.3. e) identificarea elementelor jocul, învăţare
reprezentate pe hărţi la scări intuitivă
diferite; Forme de
3.4. d) localizarea unor elemente organizare a
pe hărţi de contur, la diferite scări; colectivului:
4.2. c) formarea unei atitudini activitate
civice referitoare la cunoaşterea, frontală,
conservarea şi protecţia; activitate în
4.3. b) afirmarea respectului perechi şi
pentru diversitatea naturală şi echipă,
umană. activitate
individuală
III 22. Câmpiile 1.1. a) recunoaşterea unor Resurse: • Observare
termeni care reflectă realitatea • materiale → sistematică
observabilă în texte din manual, (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) caietul • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni elevului, de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj ilustraţii, formativă (fişă
oral; fotografii, de lucru)
1.2. d) definirea, în formulări harta fizică,
proprii, a sensului termenilor de mulaj –
bază învăţaţi; încreţirea
1.3. a) completarea unor texte munţilor,
lacunare, cu termeni adecvaţi; macheta
2.2. b) gruparea obiectelor vulcanii
(corpurilor) identificate prin • procedurale
observare în diferite categorii, pe →
baza unor criterii specifice; conversaţia,
2.3. c) gruparea fenomenelor şi explicaţia,
proceselor studiate, pe baza unor observarea
criterii diferite; dirijată,
3.3. e) identificarea elementelor exerciţiul,
reprezentate pe hărţi la scări demonstraţia,
diferite; jocul, învăţare
3.4. d) localizarea unor elemente intuitivă
pe hărţi de contur, la diferite scări; Forme de
4.2. c) formarea unei atitudini organizare a
civice referitoare la cunoaşterea, colectivului:
conservarea şi protecţia; activitate
4.3. b) afirmarea respectului frontală,
pentru diversitatea naturală şi activitate în
umană. perechi şi
echipă,
activitate
individuală
IV 23. Delta Dunării 1.1. a) recunoaşterea unor • Observare
termeni care reflectă realitatea Resurse: sistematică
observabilă în texte din • materiale → (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) manual, • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni caietul de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj elevului, formativă (fişă
oral; ilustraţii, de lucru)
1.2. c) notarea unor formulări fotografii,
proprii simple, referitoare la harta fizică,
termeni identificaţi/desprinşi mulaj –
dintr-un mesaj oral; încreţirea
1.3. a) completarea unor texte munţilor,
lacunare, cu termeni adecvaţi; c) macheta
elaborarea unui text pe baza unei vulcanii
realităţi studiate sau a unei • procedurale
imagini, după un model dat; →
2.2. b) gruparea obiectelor conversaţia,
(corpurilor) identificate prin explicaţia,
observare în diferite categorii, pe observarea
baza unor criterii specifice; dirijată,
2.3. c) gruparea fenomenelor şi exerciţiul,
proceselor studiate, pe baza unor demonstraţia,
criterii diferite; jocul, învăţare
3.3. e) identificarea elementelor intuitivă
reprezentate pe hărţi la scări Forme de
diferite; organizare a
3.4. d) localizarea unor elemente colectivului:
pe hărţi de contur, la diferite scări; activitate
4.2. c) formarea unei atitudini frontală,
civice referitoare la cunoaşterea, activitate în
conservarea şi protecţia; a) perechi şi
înţelegerea necesităţii protecţiei echipă,
mediului de viaţă; activitate
4.3. b) afirmarea respectului individuală
pentru diversitatea naturală şi
umană; a) prezentarea unor
elemente observabile referitoare
la diversitatea naturală şi umană
(peisaje, grupuri şi colectivităţi
umane etc.).
V 24. Organizarea 1.1. a) recunoaşterea unor Resurse: • Observare
administrativă a termeni care reflectă realitatea • materiale → sistematică
României observabilă în texte din manual, (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) caietul • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni elevului, de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj ilustraţii, formativă (fişă
oral; fotografii, de lucru)
1.2. d) definirea, în formulări harta
proprii, a sensului termenilor de administrativă
bază învăţaţi; a României
1.3. a) completarea unor texte • procedurale
lacunare, cu termeni adecvaţi; →
2.2 b) gruparea obiectelor conversaţia,
(corpurilor) identificate prin explicaţia,
observare în diferite categorii, pe observarea
baza unor criterii specifice; dirijată,
2.3. b) explicarea repartiţiei unor exerciţiul,
elemente geografice în diferite demonstraţia,
situaţii de spaţiu şi timp; jocul, învăţare
3.3. e) identificarea elementelor intuitivă
reprezentate pe hărţi la scări Forme de
diferite; organizare a
3.4. d) localizarea unor elemente colectivului:
pe hărţi de contur, la diferite scări; activitate
4.3 b) afirmarea respectului frontală,
pentru diversitatea naturală şi activitate în
umană. perechi şi
echipă,
activitate
individuală
VI 25. Bucureşti 1.3. b) reformularea unor texte, cu Resurse: • Observare
păstrarea sensului termenilor • materiale → sistematică
învăţaţi; manual, (evaluare orală)
2.2. c) aplicarea unor cunoştinţe caietul • Probă scrisă
de cronologie la succesiuni de elevului, de evaluare
fenomene din realitatea ilustraţii, formativă (fişă
observată; fotografii, de lucru)
3.2. e) realizarea unui text cu harta
conţinut geografic pe baza citirii Bucureşti
hărţii şi a semnelor convenţionale; • procedurale
3.3. b) precizarea poziţiei localităţii

în cadrul regiunii şi al ţării; conversaţia,
3.4. d) localizarea unor elemente explicaţia,
pe hărţi de contur, la diferite scări;
observarea
4.1. a) explorarea unor surse de dirijată,
informare noi şi alternative pentru exerciţiul,
lărgirea orizontului de cunoaştere; demonstraţia,
4.2. c) formarea unei atitudini jocul, învăţare
civice referitoare la cunoaşterea, intuitivă
conservarea şi protecţia. Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi şi
echipă,
activitate
individuală
VII 26. Caracteriza-rea 1.3. c) elaborarea unui text pe Resurse: • Observare
regiunii orizontului baza unei realităţi studiate sau a • materiale → sistematică
local şi a regiunilor unei imagini, după un model dat; manual, (evaluare orală)
învecinate. 2.2. a) descrierea unor elemente şi caietul • Probă scrisă
Caracterizarea fenomene din mediul înconjurător elevului, de evaluare
judeţului (circuitului apei în natură, ilustraţii, formativă (fişă
modificările vegetaţiei etc.); fotografii, de lucru)
f) gruparea elementelor harta fizică,
geografice observate pe hărţi la mulaj –
diferite scări (harta României, a încreţirea
Europei şi pe planiglob) în raport munţilor,
cu anumite criterii indicate; macheta
2.3. d) precizarea principalelor vulcanii
elemente observabile care • procedurale
formează realitatea geografică →
înconjurătoare; e) utilizarea unor conversaţia,
algoritmi de prezentare explicaţia,
structurată a realităţii, la diferite observarea
scări (orizont local, regiune, ţară, dirijată,
Terra ca întreg); exerciţiul,
3.1. c) identificarea poziţiei unor demonstraţia,
elemente naturale şi socio- jocul, învăţare
economice pe harta regiunii, a intuitivă
României, Europei sau pe Forme de
planiglob; organizare a
3.4. d) localizarea unor elemente colectivului:
pe hărţi de contur, la diferite scări; activitate
4.1. b) raportarea spaţială a unor frontală,
evenimente şi fenomene care au activitate în
loc în timp real în orizontul local, perechi şi
în ţară, în Europa şi în lume; echipă,
4.2. b) participarea la activităţi de activitate
conservare a mediului; c) individuală
formarea unei atitudini civice
referitoare la cunoaşterea,
conservarea şi protecţia; c)
formarea unei atitudini civice
referitoare la cunoaşterea,
conservarea şi protecţia;
4.3. a) prezentarea unor elemente
observabile referitoare la
diversitatea naturală şi umană
(peisaje, grupuri şi colectivităţi
umane etc.).
VIII 27. 1.1. a) recunoaşterea unor • Observare
Recapitulare termeni care reflectă realitatea Resurse: sistematică
observabilă în texte din • materiale → (probe orale,
manual/texte complementare; manual, fişe de lucru)
1.2. d) definirea, în formulări caietul
proprii, a sensului termenilor de elevului,
bază învăţaţi; ilustraţii,
1.3. a) completarea unor texte fotografii,
lacunare, cu termeni adecvaţi; globul
2.2. b) gruparea obiectelor pământesc,
(corpurilor) identificate prin lanternă, fişa
observare în diferite categorii, pe de observare
baza unor criterii specifice; • procedurale
3.1. a) completarea unor texte →
lacunare, cu termeni adecvaţi conversaţia,
3.2. c) citirea şi înţelegerea altor explicaţia,
reprezentări convenţionale observarea
specifice (altitudini, limite, areale, dirijată,
zone de vegetaţie etc.); exerciţiul,
d) explicarea, în cuvinte proprii, a demonstraţia,
legăturii dintre un element şi jocul, învăţare
semnul convenţional intuitivă
corespunzător; e) realizarea unui Forme de
text cu conţinut geografic pe baza organizare a
citirii hărţii şi a semnelor colectivului:
convenţionale; activitate
3.3. e) identificarea elementelor frontală,
reprezentate pe hărţi la scări activitate în
diferite; perechi şi
3.4. a) realizarea unor schiţe, pe echipă,
baze empirice, ale regiunii activitate
înconjurătoare; individuală
4.3. a) prezentarea unor elemente
observabile referitoare la
diversitatea naturală şi umană
(peisaje, grupuri şi colectivităţi
umane etc.).
IX 28. Evaluare 1.1. a) recunoaşterea unor • Proba scrisă
termeni care reflectă realitatea Resurse: (evaluare
observabilă în texte din • materiale sumativă)
manual/texte complementare; fişe de lucru
1.2. b) utilizarea termenilor • procedurale
geografici de bază în enunţuri → exerciţiul,
proprii referitoare la elemente munca
observate; independentă
1.3. a) completarea unor texte Forme de
lacunare, cu termeni adecvaţi; organizare a
2.3. d) precizarea principalelor colectivului:,
elemente observabile care activitate
formează realitatea geografică individuală
înconjurătoare.
Unitatea de invatare:ROMANIAin Europa si pe glob
Numar de ore alocat: 8 ore
X-XI 29. Poziţia României 1.1. a) recunoaşterea unor • Observare
în Europa. Vecinii termeni care reflectă realitatea Resurse: sistematică
României observabilă în texte din • materiale → (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) manual, • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni caietul de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj elevului, formativă (fişă
oral; ilustraţii, de lucru)
1.2. b) utilizarea termenilor fotografii,
geografici de bază în enunţuri harta fizică a
proprii referitoare la elemente României,
observate; harta fizică a
1.3. a) completarea unor texte Europei
lacunare, cu termeni adecvaţi; c) • procedurale
elaborarea unui text pe baza unei →
realităţi studiate sau a unei conversaţia,
imagini, după un model dat; explicaţia,
2.1. e) calcularea unor distanţe pe observarea
hărţi la scări diferite; dirijată,
2.2. f) gruparea elementelor exerciţiul,
geografice observate pe hărţi la demonstraţia,
diferite scări (harta României, a jocul, învăţare
Europei şi pe planiglob) în raport intuitivă
cu anumite criterii indicate; Forme de
2.3. e) utilizarea unor algoritmi de organizare a
prezentare structurată a realităţii, colectivului:
la diferite scări (orizont local, activitate
regiune, ţară, Terra ca întreg); frontală,
3.2. e) realizarea unui text cu activitate în
conţinut geografic pe baza citirii perechi şi
hărţii şi a semnelor convenţionale; echipă,
3.3. c) precizarea poziţiei ţării pe activitate
hărţi ale Europei şi ale lumii; d) individuală
identificarea poziţiei ţărilor vecine,
pe hărţi diferite;
4.1. b) raportarea spaţială a unor
evenimente şi fenomene care au
loc în timp real în orizontul local,
în ţară, în Europa şi în lume.
XII 30. Europa şi 1.1. a) recunoaşterea unor Resurse: • Observare
Uniunea Europeană termeni care reflectă realitatea • materiale → sistematică
observabilă în texte din manual, (evaluare orală)
manual/texte complementare; b) caietul • Probă scrisă
notarea şi explicarea unor termeni elevului, de evaluare
citiţi sau desprinşi dintr-un mesaj ilustraţii, formativă (fişă
oral; fotografii, de lucru)
1.2. d) definirea, în formulări harta fizică a
proprii, a sensului termenilor de României,
bază învăţaţi; harta fizică a
1.3. b) reformularea unor texte, cu Europei, harta
păstrarea sensului termenilor fizică a
învăţaţi; lumii/globul
2.1. e) calcularea unor distanţe pe pământesc
hărţi la scări diferite; • procedurale
2.2. f) gruparea elementelor →
geografice observate pe hărţi la conversaţia,
diferite scări (harta României, a explicaţia,
Europei şi pe planiglob) în raport observarea
cu anumite criterii indicate; dirijată,
2.3. e) utilizarea unor algoritmi de exerciţiul,
prezentare structurată a realităţii, demonstraţia,
la diferite scări (orizont local, jocul, învăţare
regiune, ţară, Terra ca întreg); intuitivă
3.1. c) identificarea poziţiei unor Forme de
elemente naturale şi socio- organizare a
economice pe harta regiunii, a colectivului:
României, Europei sau pe activitate
planiglob; frontală,
3.3. c) precizarea poziţiei ţării pe activitate în
hărţi ale Europei şi ale lumii; perechi şi
4.1. b) raportarea spaţială a unor echipă,
evenimente şi fenomene care au activitate
loc în timp real în orizontul local, individuală
în ţară, în Europa şi în lume;
4.3. b) afirmarea respectului
pentru diversitatea naturală şi
umană
XIII 31. Terra 1.1. a) recunoaşterea unor • Observare
termeni care reflectă realitatea sistematică
observabilă în texte din Resurse: (evaluare orală)
manual/texte complementare; • materiale → • Probă scrisă
1.2. d) definirea, în formulări manual, de evaluare
proprii, a sensului termenilor de caietul formativă (fişă
bază învăţaţi; elevului, de lucru)
2.2. f) gruparea elementelor ilustraţii,
geografice observate pe hărţi la fotografii,
diferite scări (harta României, a harta fizică a
Europei şi pe planiglob) în raport României,
cu anumite criterii indicate; harta fizică a
2.3. e) utilizarea unor algoritmi de Europei
prezentare structurată a realităţii, • procedurale
la diferite scări (orizont local, →
regiune, ţară, Terra ca întreg); conversaţia,
3.1. c) identificarea poziţiei unor explicaţia,
elemente naturale şi socio- observarea
economice pe harta regiunii, a dirijată,
României, Europei sau pe exerciţiul,
planiglob; demonstraţia,
3.2. b) utilizarea semnelor jocul, învăţare
convenţionale utilizate pe hărţi ale intuitivă
orizontului local, ale ţării, ale Forme de
Europei şi ale lumii; organizare a
4.1. b) raportarea spaţială a unor colectivului:
evenimente şi fenomene care au activitate
loc în timp real în orizontul local, frontală,
în ţară, în Europa şi în lume. activitate în
perechi şi
echipă,
activitate
individuală

XIV 32. Recapitulare 1.3. a) completarea unor texte • Observare


lacunare, cu termeni adecvaţi; d) Resurse: sistematică
elaborarea unui text pe baza unei • materiale → (probe orale,
structuri date, folosind corect manual, fişe de lucru)
termenii corespunzători; caietul
2.2. f) gruparea elementelor elevului,
geografice observate pe hărţi la ilustraţii,
diferite scări (harta României, a fotografii,
Europei şi pe planiglob) în raport globul
cu anumite criterii indicate; pământesc,
3.3. c) precizarea poziţiei ţării pe lanternă
hărţi ale Europei şi ale lumii. • procedurale

conversaţia,
explicaţia,
observarea
dirijată,
exerciţiul,
demonstraţia,
jocul, învăţare
intuitivă
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi şi
echipă,
activitate
individuală
XV 33. Evaluare 1.3. a) completarea unor texte Resurse: • Proba scrisă
lacunare, cu termeni adecvaţi; • materiale → (evaluare
2.2. f) gruparea elementelor fişe de lucru sumativă)
geografice observate pe hărţi la • procedurale
diferite scări (harta României, a → exerciţiul,
Europei şi pe planiglob) în raport munca
cu anumite criterii indicate; independentă
3.4. d) localizarea unor elemente Forme de
pe hărţi de contur, la diferite scări. organizare a
colectivului:,
activitate
individuală
XVI 34. Recapitulare finală 1.2. d) definirea, în formulări Resurse: • Observare
proprii, a sensului termenilor de • materiale → sistematică
bază învăţaţi; manual, (probe orale,
2.1. c) realizarea unor planuri caietul fişe de lucru)
simple ale clasei şi ale şcolii, elevului,
utilizând forme geometrice simple; ilustraţii,
22. b) gruparea obiectelor fotografii,
(corpurilor) identificate prin globul
observare în diferite categorii, pe pământesc,
baza unor criterii specifice; lanternă
2.3. c) gruparea fenomenelor şi • procedurale
proceselor studiate, pe baza unor →
criterii diferite; conversaţia,
d) precizarea principalelor explicaţia,
elemente observabile care observarea
formează realitatea geografică dirijată,
înconjurătoare; exerciţiul,
3.4. d) localizarea unor elemente demonstraţia,
pe hărți de contur, la diferite scări; jocul, învăţare
4.3. a) prezentarea unor elemente intuitivă
observabile referitoare la Forme de
diversitatea naturală şi umană organizare a
(peisaje, grupuri şi colectivităţi colectivului:
umane etc.). activitate
frontală,
activitate în
perechi şi
echipă,
activitate
individuală

XVII 35. Evaluare finală 3.1. d) exprimarea poziţiei Resurse: • Proba scrisă
obiectelor identificate, cu ajutorul • materiale → (evaluare
punctelor cardinale sau prin fişe de lucru sumativă)
raportare reciprocă; • procedurale
1.2. d) definirea, în formulări → exerciţiul,
proprii, a sensului termenilor de munca
bază învăţaţi; independentă
3.2. b) utilizarea semnelor Forme de
convenţionale utilizate pe hărţi ale organizare a
orizontului local, ale ţării, ale colectivului:,
Europei şi ale lumii; activitate
3.4. d) localizarea unor elemente individuală
pe hărţi de contur, la diferite scări;
1.3. a) completarea unor texte
lacunare, cu termeni adecvaţi;
2.3. d) precizarea principalelor
elemente observabile care
formează realitatea geografică
înconjurătoare;
4.3. b) afirmarea respectului
pentru diversitatea naturală şi
umană.