Sunteți pe pagina 1din 12

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Actualizarea cunoştinţelor din clasa pregătitoare


Număr de ore alocate: 14
Perioada: săpt. I-II(13.09 - 24.09.2021)

Detalieri de conţinut Comp. Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specif. ore
1. Prima zi de 1.1 COMUNICARE ORALĂ Resurse materiale: 2 observare
şcoală 1.2 - prezentarea propriei persoane; manual, coli de sistematică
1.3 Salutul hârtie, creioane 1
1.4. - identificarea numărului de cuvinte dintr-un colorate, stilou 13.09 probă orală
2.1. enunţ dat Resurse procedurale:
2.2. - formularea de enunţuri după reprezentări date conversaţia, explicaţia,
2.3.
2.4. CITIRE / LECTURĂ munca independentă,
- citirea cuvintelor, cu sprijin imagistic jocul didactic
- ordonarea unor imagini reprezentând Forme de organizare
programul de lucru al elevului a colectivului:
- realizarea corespondenţei dintre imagine şi individuală, frontală
litera iniţială acuvântului sugerat de aceasta
SCRIERE / REDACTARE Jocuri:
scrierea pe liniatură dictando a trei litere Cum mă numesc,
mari / mici de tipar (la alegere); scrierea unor Mişcă vântul frunzele,
semne grafice indicate Desenez şi scriu ce ştiu
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A
COMUNICĂRII
identificarea numărului de silabe ale unui
cuvânt sugerat de imagine
2. În drum spre 2.1. -oferirea unor informaţii despre sine, despre Resurse materiale: 2 ore observare
școală 2.2. familie, colegi, despre activităţile preferate manual, imagini cu 14.09 sistematică
4.1. etc., folosind enunţuri simple obiecte din clasă, cu
Salutul 4.2. -exersarea unor formule de adresare, de obiecte ale şcolarului,
solicitare, de mulţumire, adaptate caiet
interlocutorului
Prezentarea proprie -relatarea unor evenimente Resurse procedurale:
semnificative din viaţa proprie sau din conversaţia,
Oferirea unor activitatea şcolară / a clasei explicaţia,
informaţii despre enumerarea unor reguli de joc, a unor norme demonstraţia,
viaţa de şcolar, ale clasei exersarea, exerciţiul,
despre propria -formularea unor enunţuri simple, corecte, jocul didactic
persoană coerente, referitoare la activităţi desfăşurate
-executarea unor elemente grafice care intră Forme de organizare
Semne grafice care în componenţa literelor a colectivului:
intră în componenţa de mână (actualizare) frontală, în perechi,
literelor de mână individuală
(actualizare)
3. În clasă 1.4 -jocuri de rol de tipul vorbitor – ascultător, Resurse materiale: 2ore observare
2.1 folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, manual, caiet, stilou, sistematică
Dialogul – 3.3 măşti etc. creioane colorate 15.09
convorbirea dintre 4.1 -dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe
două sau mai multe de 4.2 teme familiare reale sau imaginate Resurse procedurale:
două personae -conştientizarea existenţei unor reguli simple conversaţia,
de desfăşurare a schimburilor verbale (salutul, explicaţia,
Oferirea de prezentarea scuzelor, transmiterea demonstraţia,
informaţii despre mulţumirilor, formularea unei cereri, exersarea, exerciţiul,
colegii de clasă formularea unor întrebări etc.) care pot
determina reuşita comunicării jocul didactic
Semne grafice care -plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau
afişe care transmit Forme de organizare a
intră în componenţa colectivului: frontală,
mesaje (reguli de conduită, aniversări ale
literelor de mână în perechi, individuală
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale
(actualizare) profesorului etc.)
-executarea unor elemente grafice care intră
în componenţa literelor
de mână (actualizare)
Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei
şi şcolăriţe, muzica de Timotei Popovici
4. Cartea, buna 2.1 -utilizarea formulelor specifice în situaţii Resurse materiale: 3ore observare
mea prietenă concrete de tipul: invitaţie, urare, solicitare, manual, caiet, stilou, sistematică
Cartea- titlul, 3.4 prezentarea unor scuze etc. creioane colorate,
autorul, coperte, -exersarea unor formule de adresare, de carton colorat, hârtie analiza
4.1 solicitare, de mulţumire, adaptate glasată ,foarfece, lipici 16.09 produselor
file, pagini, cuprins
interlocutorului
4.3 -memorare unor poezii şi ghicitori din proprie activității
Numerotarea iniţiativă Resurse procedurale: 20.09
paginilor, -confecţionarea unor minicărţi pe teme conversaţia,
direcţii de familiare (individual şi în grup); realizarea explicaţia,
orientare în „Abecedarului clasei”, folosind planşe de demonstraţia,
pagină colorat exersarea, exerciţiul,
activităţi - biblioteca clasei jocul didactic
Propoziția formată - observarea intuitivă a cărţilor de diverse
din două, trei forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără Forme de organizare a
cuvinte imagini colectivului: frontală,
- executarea unor elemente grafice care intră în perechi, individuală
Semne grafice în componenţa literelor de mână
care intră în (actualizare)
componenţa - confecţionarea unor minicărţi pe teme
literelor de familiare, în care se vor folosi limbaje
mână convenţionale şi neconvenţionale
(actualizare) Activităţi transdisciplinare
Memorizare: Cartea, de Virgil
Carianopol
5. Amintiri din 1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea Resurse materiale: 2 observare
vacanţă silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor manual, caiet, stilou, sistematică
2.1 prin simboluri / semne / jetoane / gesturi / creioane colorate
Formularea unei 2.2 bătăi din palme 21.09
idei, unei păreri - identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse procedurale:
conversaţia,
4.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet explicaţia,
Descrierea unui final etc.
obiect, a unei demonstraţia,
persoane - oferirea unor informaţii despre sine, despre exersarea, exerciţiul,
familie, colegi, despre activităţile preferate jocul didactic
Povestirea unor etc., folosind enunţuri simple
întâmplări trăite - formularea unor enunţuri simple, corecte, Forme de organizare
coerente, referitoare la activităţi desfăşurate a colectivului:
Cuvântul format frontală, în echipă, în
din una, două, trei - exprimarea propriei păreri în legătură perechi, individuală
silabe cu fapte sau situaţii familiare
-scurte descrieri (cel puţin trei
Semne grafice care trăsături) referitoare la personaje de desene
intră în animate / benzi desenate / persoane cunoscute
componenţa (părinţi, fraţi, surori, colegi)
literelor de mână - executarea unor elemente grafice care intră
(actualizare) în componenţa literelor de mână (actualizare)
Activităţi transdisciplinare cântecul Câte unul
pe cărare (folclor)
6. Comoara din 1.1 - utilizarea imaginilor pentru Resurse materiale: 2 ore observare
povești 1.2 indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat manual, caiet, fişe cu 22.09 sistematică
1.4 - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre imagini, stilou,
Formularea unei ce este vorba...(în acest fragment de poveste creioane colorate
idei / unei păreri 2.2 / în acest text) ?”
proprii 2.3 - identificarea Resurse procedurale:
2.4 personajelor/personajului unui text conversaţia,
Desenarea unui 4.1 audiat explicaţia,
obiect - oferirea unor răspunsuri la demonstraţia,
/ unei personae întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? exersarea, exerciţiul,
Unde? Cum? De ce?” jocul didactic
Repovestirea - identificarea elementelor dintr-un text
unor audiat care se regăsesc într-o ilustraţie Forme de organizare a
întrâmplări corespunzătoare textului colectivului: frontală,
auzite - stabilirea de asemănări/ deosebiri între în echipă, în perechi,
personajele şi/ sau întâmplările prezentate individuală
Semne grafice care în povestirile audiate
intră în componenţa - jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi
literelor de mână personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..”
(actualizare) etc.
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare
la un personaj / conduita unei persoane / o
întâmplare etc.
-executarea unor elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână (actualizare)
Evaluare inițială 1.1. Proba de evaluare vizează: Resurse materiale: 1 oră Probă scrisă
1.3. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe fişe de evaluare, 23.09
3.1. teme familiare, rostit clar și rar. stilou,
3.2 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în Resurse procedurale:
4.1. enunţuri rostite cu claritate conversaţia,
4.2. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din explicaţia,
universul apropiat exerciţiul,
Identificarea semnificației unei/unor imagini Forme de organizare a
Trasarea elementelor grafice și a contururilor colectivului: frontală,
literelor, folosind resurse variate individuală
Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de
comunicare

S-ar putea să vă placă și