Sunteți pe pagina 1din 3

Către: dna/dl. ………………………………………………….…..

Ref: Aplicare sancţiune pentru abatere disciplinară

ADRESĂ
Stimată doamnă / Stimate domn,

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că fiica dumneavoastră, ………………………. elevă în


clasa a X-a C la ……………………………………. a fost sancţionată cu mustrare scrisă, în data de
__________________, conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, art. ____, lit.
…….
Faptele pentru care a fost sancţionată sunt: acte de indisciplină la clasă, adresarea de injurii
unor elevi ai liceului.
Menţionăm că sancţiunea va fi înregistrată în catalogul clasei, conform art. 18 din Statutul
Elevului.

Diriginte, Data:
Prof. …………………………………………………… .............................

Am luat la cunoştinţă,
Semnătură părinte: Semnătură elev:

………………………………………….. …………………………………………..

* Prezenta adresă a fost redactată în două exemplare, câte una pentru ambele părţi
MUSTRARE SCRISĂ

Consiliul Profesoral al clasei a X-a C, întrunit în şedinţă în data de ________________ pentru


analizarea faptelor săvârşite de eleva …………………, în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi 18 din Statutul
Elevului, aprobat prin OMENCS 4742/10.08.2016, art. ______ din Regulamentul de Ordine
Interioară al Liceului ………………………………………………..,

DECIDE:

Art. 1. Eleva ………………………………….din clasa a X-a C, se sancţionează disciplinar cu mustrare scrisă.


Art. 2. Motivul sancţionării disciplinare îl constituie încălcarea prevederilor Regulamentului de
Ordine Interioară, art. _____, lit. _____
Art. 3. În stabilirea sancţiunii pentru abaterea disciplinară au fost avute în vedere comportarea
generală în şcoală a elevei susnumite şi lipsa sancţiunilor disciplinare suferite anterior de către
aceasta.
Art. 4. Contestarea sancţiunii se poate adresa Consiliului de Administraţie al Liceului
………………………………………….., în termen de 5 zile lucrătoare de la înştiinţare, conform art. 29 din
Statutul Elevului.
Art. 5. Dirigintele clasei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Data:
Prof. …………………………………………………… .............................
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………
Prof. ……………………………………………………

S-ar putea să vă placă și