Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Naţional de Informatică „Gr.

Moisil” Braşov
Calea Bucureşti nr.75 BRAŞOV – cod poștal 500326
ROMÂNIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867
mail:cni@moisilbrasov.ro
site: www.moisilbrasov.ro

Nr. ……………….../…….………………………….
____________________________________________________________________________________

Către: dna/dl. ………………………………………………….…..


Ref: Aplicare sancţiune pentru abatere disciplinară

ADRESĂ
Stimată doamnă / Stimate domn,

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că fiul/fiica dumneavoastră, …………………………………


…………………………………..………………….., elev/ă în clasa a ……..-a ……… la Colegiul Naţional de
Informatică „Gr. Moisil” Braşov a fost sancţionat/ă cu mustrare scrisă, în data de ………………………….,
conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, art. 100, lit. …….
Fapta pentru care a fost sancţionat/ă este: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................
Menţionăm că sancţiunea va fi înregistrată în catalogul clasei, conform art. 18 din Statutul
Elevului.

Diriginte, Data:
Prof. …………………………………………………… .............................

Am luat la cunoştinţă,
Semnătură părinte: Semnătură elev:

………………………………………….. …………………………………………..

* Prezenta adresă a fost redactată în două exemplare, câte una pentru ambele părţi
Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov
Calea Bucureşti nr.75 BRAŞOV – cod poștal 500326
ROMÂNIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867
mail:cni@moisilbrasov.ro
site: www.moisilbrasov.ro

Nr. ……………….../…….………………………….
____________________________________________________________________________________

MUSTRARE SCRISĂ

Consiliul Profesoral al clasei a .........-a ........., întrunit în şedinţă în data de .............................. pentru
analizarea faptei săvârşite de elevul/eleva ............................................................................................
din clasa a .........-a ........., în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi 18 din Statutul Elevului, aprobat prin
OMENCS 4742/10.08.2016, art. 100 din Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Naţional de
Informatică „Gr. Moisil” Braşov, şi potrivit prevederilor Procedurii operaţionale privind stabilirea
sancţiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare ale elevilor,

DECIDE:

Art. 1. Elevul / Eleva ..............................................................................................................................


din clasa a .........-a ........., se sancţionează disciplinar cu mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei
la purtare cu ....... punct(e).
Art. 2. Motivul sancţionării disciplinare îl constituie încălcarea prevederilor Regulamentului de
Ordine Interioară, art. 100, lit. .....
Art. 3. În stabilirea sancţiunii pentru abaterea disciplinară au fost avute în vedere comportarea
generală în şcoală a elevului/elevei susnumit(e) şi lipsa/existenţa sancţiunilor disciplinare suferite
anterior de către acesta/aceasta.
Art. 4. Sancţiunea privind scăderea notei la purtare poate fi anulată în condiţiile prevăzute în art. 26
din Statutul Elevului.
Art. 5. Contestarea sancţiunii se poate adresa Consiliului de Administraţie al C.N.I. „Gr.Moisil”, în
termen de 5 zile lucrătoare de la înştiinţare, conform art. 29 din Statutul Elevului.
Art. 6. Dirigintele clasei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Diriginte, Data:
Prof. …………………………………………………… .............................