Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Cum sa iti oferi ceea ce meriti

Ne comport m ca i cum am tr i mii de ani! În sine, fiecare zi nu înseamn foarte mult, îns adunate,
aceste zile reprezint chiar via a noastr . Cotidianul, problemele m runte ne prind în malaxorul lor de
parc am fi teleghida i! Timpul nu poate fi recuperat, el trece, fiecare moment este unic! Ne bucur m de
via prea pu in i amân m mult prea mult lucrurile cu adev rat importante pentru noi!

Fie c ai 18, 20, 45, 55 sau 65 de ani, niciodat nu este prea târziu. Cu cât mai devreme cu atât mai bine.
Cu siguran pe patul de moarte nu- i vei fi dorit s fi petrecut mai mult timp la birou. Este bine s avem
o carier care ne ofer satisfac ii emo ionale i financiare! Este frumos s fim în c utarea succesului,
îns totul cap sens numai în momentul în care ne acord m nou aten ia cuvenit . Mul i oameni î i
fac din bani un scop i consider c atunci când o s -i aib o s fie cu adev rat ferici i! Realitatea ne
contrazice, banii sunt numai o necesitate pentru satisfacerea unor nevoi, fericirea îns vine din interior,
din ceea ce sim im, din ceea ce facem zi de zi, din savurarea fiec rui moment. Mul i oameni a teapt s
ajung la 50 sau 60 de ani pentru a realiza c nu i-au acordat lor suficient aten ie i abia atunci încep
aduc un echilibru în via a lor.

Avem facturi de pl tit, chirii, rate, etc, nu putem face abstrac ie de aceste lucruri! Trebuie s facem ceva
în acest sens, trebuie s avem o surs de venit! În momentul în care tr im doar pentru a pl ti facturi,
lucrurile se complic . Plec m teleghida i la serviciu, a tept m s se termine programul, intr m din nou
în trafic, ne enerv m, ajungem acas , ne uit m la tiri, ne salut m familia pe scurt, mânc m în grab ,
apoi ne uit m la un film i ne culc m. A doua zi ne trezim din nou posomorâ i i o lu m din nou de la
cap t. O dat pe an, încerc m printr-un concediu s ajungem la un echilibru, este îns mult prea pu in!

Câte zile din via a ta arat a a? Întreb din nou: Câte zile din via a ta, sunt teleghidate, parc trase la
Xerox?

New Microsoft Office Word 97 - 2003 Document.doc


2.

Este paradoxal, acord m mai mult aten ie facturilor, p rerilor celorlal i, bârfelor, traficului! Un lucru îl
facem bine i anume s ne scuz m c nu avem timp pentru noi. Acest talent, numit ”scuzenie”, este
arma noastr final , atât fa de noi cât i fa de ceilal i. Suntem buni, ne scuz m, ne victimiz m i
ne relu m fiecare zi monoton de la cap t. Nu ne oferim min ii noastre nici m car o oportunitate, nu
încerc m s ne d m nici m car o ans , iar dac d m o ans , este una a amân rii! Amân m i ne
scuz m ca i cum am tr i mii de ani! Probabil ai în eles i sim i c ai doar o via ! Uit -te în urm ,
poate totu i vezi i lucruri bune, iar în acest caz este minunat!

Te gânde ti cumva s î i oferi ansa de a- i oferi mai mult? Ai putea s - i permi i s str luce ti? Da,
este greu, iar scuzenia sub pretextul lipsei de timp duce la amânare, la lips de aten ie! Ne scuz m, ca i
cum ar fi vorba de altcineva! Provoac -te i adu lucruri bune în via a ta! Prima întrebare ar fi: Care
sunt lucrurile bune în via a ta i ce po i aduce bun în plus!

Sunt gr dinari str luci i, care au grj de r saduri, smulg buruienile sufocante i le ud ! Gr dinarii
speciali vor vorbi cu semin ele, cu r sadurile i se vor preocupa zilnic de cre terea florilor! Pentru ei
este o art . Gr dinarii vor smulge orice buruian care ar putea face r u plantelor, vor s di noi soiuri i le
vor cre te apoi! Sunt mul i gr dinari ferici i, ei în permanen se ocup de gr dina lor, de trandafiri, de
lalele, ghiocei, crizanteme, etc. Secretul const în aten ie, implicare, smulgerea buruienilor, preg tirea i
între inerea solului i hr nirea florilor! Gr dinile cu flori sunt impresionante, te relaxeaz , te
binedispun i î i ofer energie!

Cum arat gr dina min ii tale? Cum sunt gândurile i experien ele tale? Ce faci în acest sens? Sunt
în gr dina min ii tale mai multe buruieni decât flori? Au sufocat oare buruienile frumoasele flori sau
poate nu mai sunt nici m car flori? Buruienile pot reprezenta grijile, stresul i lucrurile neimportante,
chiar sufocante! Poate amân m smulgerea buruienilor! Putem ajunge în stadiul în care ne putem
convinge c noi nu cre tem flori, ci buruieni sufocante! Ne uit m la ele ce mari i frumoase cresc, le
admir m i contempl m! Aceste buruieni sunt frumoase, atât de frumoase încât le ar m i celorlal i,
ba chiar încerc m s -i convingem i pe ei s planteze asemenea buruieni! Încearc pentru câteva clipe s
te gânde ti la via a ta, la flori i la buruieni! Oare florile tale ce mai fac, sunt culcate la p mânt? Nici nu
ne mai amintim bine de ele! Poate c mai sunt pe undeva, îns efortul este prea mare pentru a avea o
gr din a min ii minunat !

Poate totu i sim i i- i imaginezi c ai putea face mai mult pentru tine, poate po i s devii cea mai
important persoan din via a ta! Mai jos g se ti 10 c i pe care le po i urma, doar dac sim i c i se
potrivesc i î i dore ti acest lucru! S-au scris milioane de pagini pe aceast tem , va fi greu s surprind
totul pe scurt, consider te rog aceste c i drept un prim pas pe care-l po i face tu în rela ia ta cu tine!

New Microsoft Office Word 97 - 2003 Document.doc


3.

Cele 10 c i

1. Hr ne te- i gr ndina min ii cu informa ii/cuno tin e sau experien e pl cute. Po i începe s
mai cite ti. Dac ar fi s - i recomand o carte cu care s începi aceasta ar fi Robin Sharma –
”C lug rul care i-a vândut Ferrariul”, publicat la editura Vidia!. Poate nu ai un Ferrari i nu
trebuie s vinzi nimic dup ce cite ti cartea! Cartea î i ofer mai mult, vei g si în ea obiceiuri i
ritualuri care te pot face mai fericit, mai împlinit! Urmeaz -le timp de 21 de zile!
2. Reflecteaz timp de dou zeci i una de zile asupra a ceea ce faci zilnic. Seara, cinci minute
o retrospectiv cu lucrurile pe care le-ai f cut i pune- i câteva întreb ri: ce am f cut ast zi?
ce am f cut pentru mine? ce a putea aduce bun în via a mea? cu ce anume am hr nit gr dina
min ii mele? ce semin e noi am plantat? ce am f cut pentru ceilal i, ce a putea face mai bun?
Nu sunt neap rat importante r spunsurile, cât sunt întreb rile! Întreb rile, în primul rând, ne
vor face con tien i c a mai trecut o zi din via a noastr , o zi irepetabil în care am f cut, gândit
i sim it anumite lucruri! Încerca i 21 de zile, iar apoi dac v sim i i confortabil continua i
acest demers! Va fi un demers în care v cunoa te i mai bine i o modalitate prin care pute i
stra ce este bun în via i elimina ce este r u.
3. Simplific - i via a i bucur -te de fiecare clip . Bucur -te când vezi un copil râzând, bucur -te
când sim i ceva bun, când râzi sau când vezi un lucru bun! Bucur -te când vezi oameni ferici i,
bucur -te de o discu ie, de o cea de ceai sau de orice alt lucru m runt! Dac nu e ti capabil/
te bucuri de lucrurile mici, paradoxal, va fi greu sau imposibil s te bucuri de lucrurile mari!
Via a te pune în fel i fel de situa ii, unele poate mai pu in a teptate i lipsite de sens! Prive te
totul prin lentila bucuriei i savureaz fiecare clip timp de 21 de zile.
4. Ie i din starea de confort! Provoac -te! Nu facem multe lucruri pentru c ne este mai
confortabil i mai comod s nu le facem! F lucruri pe care ai fost tentat s le faci, dar nu le-ai
cut, încearc s - i învingi temerile i încearc lucruri noi! Experimenteaz i îmbun e te- i
gr dina min ii cu noi experien e! Ofer - i ocazia s faci lucruri pe care nu le faci de obicei
pentru c e ti prins în malaxorul cotidianului! Gânde te-te în fiecare zi la un lucru nou pe care
l-ai face! Nu este nevoie neap rat s fie lucruri extraordinare, po i s încerci i lucruri simple,
precum a gust o nou b utur , a vizita un loc nou sau un muzeu, f - i o coafur diferit ! Mergi
la conferin e sau întâlniri atipice, experimenteaz terapii complementare! F acele lucruri pe
care le-ai amânat! Sunt o mul ime de lucruri care pot fi f cute cu bani pu ini sau chiar deloc!
Trebuie s inve te ti în primul rând m car câteva minute în fiecare zi! Cu siguran va fi o
investi ie profitabil ! Cea ca sufletului este plin de rutin , prejudec i i griji! Dac vei
încerca s torni în ea, va fi în zadar, f efect! Mai întâi gole te aceast cea , m car pentru o
vreme i pune în ea numai lucruri minunate, pune lucrurile pe care le meri i!
5. Scoate buruienile din gr dina min iii tale! Buruienile, pot fi ”prieteni” care te storc de
energie sau oameni care î i spun c nu po i! Cele mai importante buruieni sunt de fapt
gândurile tale negative, pe care le alimentezi constant! Aceste senimente sunt derivate ale
victimiz rii i neputin ei! Acestea sunt jocuri ale min ii tale care te rod în fiecare zi! Po i s
devii atât de bun/ în a te victimiza, încât ajungi în punctul în care î i faci un mod de via din

New Microsoft Office Word 97 - 2003 Document.doc


4.

acest lucru! Imagineaz - i c ai ajuns la finalul vie ii tale i întreab -te: a fi putut face altceva?
M-a f cut fericit acest rol al victimei? Atât am putut?
6. Ud i îngrije te ceea ce ai bun! D o aten ie sporit hobby-urilor tale i pune- i în practic
abilit ile i talentele! Pune aceste lucruri atât în slujba ta, cât i a celorlal i! Gânde te-te la
misiunea ta, la rolul t u în via a ta i a celorlal i. Einstein spunea c ce faci pentru tine este
trec tor, îns ce faci pentru ceilal i r mâne pentru eternitate! Dezvolt -te pe tine ajutându-i pe
ceilal i, ofer -le curaj, energie i sprijin! F pu in mi care, ai grij la alimenta ie! Ofer - i
aten ie ie, familiei i celor din jurul t u! Dezv luie poten ialul din tine i permite- i s
str luce ti! Schimbarea i str lucirea vin din interior i sunt de durat !
7. Vizualizeaz un viitor luminos! For a vizualiz rii î i ofer energie pozitiv i rezultate!
Proiecteaz - i, asemenea unui film, cum arat viitorul t u! Proiecteaz imagini pozitive i
luminoase! Încearc s te vezi pe tine plin de energie, de încredere, de gânduri pozitive!
Încearc s te vizualizezi având un sentiment de împlinire i autorealizare! Proiecteaz i
vizualizeaz rezultatul. Vizualizeaz în detalii cât mai precise, cu sunete, imagini i lumini! Pe
sur ce vei vizualiza vei avea o imagine mai frumoas a viitorului! Surpriza va fi, c pe
sur ce vei repeta acest proces, î i va fi din ce în ce mai clar ce ai de f cut pentru a ajunge
acolo. Atunci când cuno ti destina ia, vei identifica o mul ime de c i pentru a ajunge acolo!
Vei realiza astfel care sunt lucrurile cu adev rat importante pentru tine i vei face ceva în acest
sens! Va fi asemenea unui soare care î i lumineaz drumul! Rezultatele vor fi magnifice, vei
observa schimb ri dup câteva zile! O s - i plac atât de mult când vei vedea rezultatele astfel
încât vei folosi for a vizualiz rii în multe alte aspecte ale vie ii tale!
8. Adu în via a ta, în gândurile, sentimentele i ac iunile tale energie pozitiv ! Adu în biroul
sau în casa ta flori care- i plac! Aprinde be i oare parfumate! Cite te o carte bun , evit tirile
negative, stai de vorb cu oameni ferici i i împlini i! Adu în fiecare zi din via a ta cel pu in un
lucru pozitiv! Po i s încerci s folose ti i mantre pentru a fi mai energizat i pozitiv! Mantra,
repetat în fiecare zi timp de câteva minute genereaz sentimente pl cute. Po i alege una din
urm toarele mantre: ”Sunt energizat, bucuros i fericit!”, ”M simt din ce în ce mai puternic i
mai capabil”, ”Fiecare celul a corpului meu, este o celul a împlinirii, a energiei i a
succesului! Simt cum puterea vine din interior! Sunt un izvor de energie i iubire”. Alege una
sau dou din ele, roste te-le în gând sau cu voce tare minute în ir! Alege i momente în care
este lini te, po i îns s profi i i de timpii mor i din trafic, atunci când a tep i pe cineva, etc!
Vei sim i rezultate deosebite dup trei patru zile i pe m sur ce avansezi spre a 21-a zi vei
sim i puterea mantrelor!
9. Revenind cu picioarele pe pâmânt ne putem gândi la facturile pe care trebuie s le pl tim! Poate
ar fi interesant o c torie în Tibet, pân ajungem acolo, avem facturi de pl tit, rate, telefoane,
etc! Poate unele dintre ele sunt inutile, neaducând nimic bun în via a noastr , îns este o alt
discu ie! Pân ajungem acolo avem un serviciu, fie ca angajat fie ca angajator! Vestea bun
este c fiecare dintre cele 8 c i de mai sus pot fi aplicate i la job! Nu ne opre te nimic s
transform m mersul la serviciu în momente de bucurie, de împlinire, de a încerca lucruri noi!

New Microsoft Office Word 97 - 2003 Document.doc


5.

Mediteaz asupra fiec rei c i i vei g si c i precise pentru a transforma ceea ce faci în lucruri
pozitive! Locul de munc este un loc în care te po i cunoa te mai bine, un loc în care te po i
dezvolta sau po i ajuta al i oameni! Este un loc în care te po i bucura sau unde po i vizualiza!
Este posibil s existe anumite constrângeri, totu i nimic nu te opre te s schimbi locul de
munc cu prima ocazie! Timpul petrecut la serviciu poate fi un lucru pl cut r mânându- i ca
alternativ chiar transformarea hobbyului într-o afacere!
10. ine un jurnal cu însemn ri! Scrie în el despre progresul pe care-l înregistrezi, po i scrie în el
gândurile care i-au trecut prin minte sau sentimentele pe care le-ai încercat. Noteaz - i pe
scurt! Po i s scrii orice în el, inclusiv despre lucrurile care le apreciezi sau pentru care e ti
recunosc tor. Am pierdut poate ani, prin i în malaxor. A urma aceste c i 21 de zile poate
reprezenta pasul c tre o via fericit i una împlinit ! Este important s fii pu in focalizat pe
aceste c i în aceast perioad , câ tigul îns va fi nem surat! Doar 21 de zile! Alternativ la
varianta clasic de a scrie într-o agend sau caiet, po i s folose ti calculatorul sau chiar un
blog! Permite- i s str luce ti i bucur -te de via !

New Microsoft Office Word 97 - 2003 Document.doc

S-ar putea să vă placă și