Sunteți pe pagina 1din 1

$coALA GTMNAzTALA "vasr,r Alf,csANDRr"

Str. Biruintrei, nr. 1, cod 730227, YASLUI


Te!"/ F a-x A X 5/3 6 2 1 62 ; site : htt!/geeala9vaslui.scoli.edu.ro
e*msil: scoala9va@yahoo.eom,' facebook : Scoala9vaslrri
ffi*MANIE
Nr. . /.{/,9... din . l,f* /. fr
.,. Ptg. 18.... Nr. ................... drn .....,..........,..

ACORD DE PARTENERTAT
iN catxuL zRnTECTULW EDUcATIaNAL' iMI cuNosc DRErn{JRTLE!'
EDI|TA a XIII-*, 2A19
Incheiat in data de 15 octombrie 2018
1.Pfir{i contractante:
a. $coALA GIMNAZIALA ,,YASILE ALECSANIIRI'' YASLUI, reprezentat[ prin: prof.
Dorina Baban, in calitate de director qi prof. inv. prirnar Nicoleta Viziteu gi Yerman Cristina Gabriela , in
calitate de coordonatori proiect

,, ernail.... , institulie
reprezentat[ prin director, qi inv.iinst.lprof.

.......,adresd e-mail persoanl de contact.


2.0triectul contractului:
Obiectul prezentuiui acord de parteneriat il reprezinti" colaborarea dintre aplicant qi partener in vederea
olganizbrii qi desftqur6rii de activit5{i extragcolare in institulia uplicunt prin Proiectul Nafir:rnal
" kri cunosc drepturile!" - edilia a XIll - a.
3. Grup fint6: Elevii claselor pregltitoare,I-Yfff qi preqcolarii
4. Obtigafiile pf,r{ilor:

A) Aplicantul se oblig[:
- informeze gcolile despre activitdtiie proiectului;
sA
- s5 arganizeze concursul de crealie plastic* din cadrul proiectului;
- sh organtzeze expozi{ia cu lucrdrile elevilor,
- sI organizeze activitili de voluntariat qi caritate;
- s6 emit6 qi sE distribuie diplomele elevilor qi cadrelor didactice ?ndrumfltoare, precrun pi
adeverinle de participare la activitaliie proiectului.

B) Partenerul se oblig[:
- sd rnedratizeze proiectul ?n qcoalfl,
- s6 desfbgoare activitfl1ile prev6zute in cadrui proiectului;
- sd selecteze lucririle elevilor participan{i la concursul de crea}ie plastic[;
- sX respecte regulamentul de des{E$urare a concursului;
- sE intocmeasch qi sd trimitI raportul cu privire la activitElile deslbqurate in cadnd proiectului.

5. Durata acordului:
Acordul intrfl in vigoare la data semndrii acestuia $i este valabil pe perioada deruldrii proiectului.
6. Clauze fiuale ale actrdului:
Proiectul face parte din categoria activitd{ilor extraqcolare qi urm[reqte stabilirea de rela{ii de
colaborare intre instihiliile de invd![ur6nt din {ari.

$coala Gimnazial6 r,Yasile Alecsandri"

ffi a Baban
Directoro
Prof.

fM
W

S-ar putea să vă placă și