Sunteți pe pagina 1din 2

Fii mulțumitor!

Cine trebuie să mulțumească?


 Psalmul 140:13 ‟Da, cei_______________ vor
lăuda NumeleTău, oamenii fără prihană vor locui înainteaTa.ˮ
 Psalmul 145:10 ‟Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi_______________ Tăi Te
vor binecuvânta.ˮ
Când? Cum?
 1 Tesaloniceni 5:16-18 ‟Bucuraţi-vă_____________. Rugaţi-vă neîncetat.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este
____________________, în Hristos Isus, cu privire la voi.‟
 Filipeni 4:6 „Nu văîngrijoraţi de nimic, ci, înoricelucru,
aduceţicererilevoastre la cunoştinţaluiDumnezeu, prin___________şi cereri, cu mulţumiri.”
 2 Corinteni 4:15 “Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare,
căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre_____lui Dumnezeu.”
 Efeseni 5:4 “Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume
proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă ____________de mulţumire.”
Cum?
 Efeseni 1:16 „nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în
____________mele.”
 Psalmul 147:7 “______________ Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe
Dumnezeul nostru cu harpa!”
Dar în Numele cui?
 Efeseni 5:20 “Mulţumiţi totdeauna lui ___________________
pentru toate lucrurile în Numele Domnului
nostru________________.”
Pentru ce?
 Coloseni 1:12 „mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi
parte________________________, în lumină.”
 Ioan 6:11 “Isus a luat_______________, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit
ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti
cât au voit.”
 Ioan 11:41b “Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că
________________.”
 1 Corinteni 15:57 „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă ________________
prin Domnul nostru Isus Hristos!”
 2 Corinteni 9:15 “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru  _______________ !”
 1 Tesaloniceni 2:13 “De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi
primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci,
aşa cum şi este în adevăr, ca pe ______________________, care lucrează şi în voi care
credeţi.”
 1 Timotei 2:1-2 “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri,
mulţumiri pentru ______________, pentru___________şi pentru
_______________________________, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită,
cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
 1 Tesaloniceni 1:2 „Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru____________, pe care vă
pomenim necurmat în rugăciunile noastre.”
 Psalmul 138:2 “Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud NumeleTău
pentru_______________şi_____________, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea
făgăduinţelor Tale.”

Cui sunt adresate toate mulțumirile?

_____________________________