Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 479 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Vineri, 2 iunie 2006

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


Decizia nr. 357 din 2 mai 2006 referitoare la excep˛ia de ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 179 alin. (1) 675. — Ordin al ministrului afacerilor externe privind
lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii
privind Codul de procedur„ fiscal„ ........................ 1–3 Europene nr. 881/2002, prin care se instituie
m„suri restrictive specifice Ómpotriva anumitor
HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI persoane ∫i entit„˛i care au leg„tur„ cu Osama
669. — Hot„r‚re privind aprobarea Strategiei na˛ionale bin Laden, cu re˛eaua Al-Qaida ∫i cu talibanii, ∫i
de incluziune social„ a tinerilor care p„r„sesc a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care Ól
sistemul de protec˛ie a copilului ............................ 3–16 modific„ .................................................................... 16

DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE


CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 357
din 2 mai 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 179 alin. (1) lit. a)


din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„
Ioan Vida — pre∫edinte Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
Nicolae Cochinescu — judec„tor a dispozi˛iilor art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului
Aspazia Cojocaru — judec„tor nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie
Acsinte Gaspar — judec„tor ridicat„ de Societatea Comercial„ îBursa Moldovei“ — S.A.
Kozsokár Gábor — judec„tor din Ia∫i Ón Dosarul nr. 9.494/2005 al Tribunalului Ia∫i —
Petre Ninosu — judec„tor Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Ion Predescu — judec„tor La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
™erban Viorel St„noiu — judec„tor de citare este legal Óndeplinit„.
Ion Tiuc„ — procuror Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
Cristina C„t„lina Turcu — magistrat-asistent acord„ cuv‚ntul pe fond.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„ fost formulat de autorul excep˛iei ∫i re˛inut de instan˛a de
se impune p„strarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón judecat„ Ón Óncheierea de sesizare, Ól constituie dispozi˛iile
materie. art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„.
C U R T E A,
Œn realitate Óns„, la data sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
urm„toarele: procedur„ fiscal„ fusese modificat„ ∫i republicat„ de dou„
Prin Œncheierea din 17 ianuarie 2006, pronun˛at„ Ón ori, ultima republicare fiind Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Dosarul nr. 9.494/2005, Tribunalul Ia∫i — Sec˛ia Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, iar textul de
comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea lege criticat, modificat ∫i renumerotat, a devenit art. 179
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a alin. (1) lit. a) din ordonan˛„. Œntruc‚t solu˛ia legislativ„ de
dispozi˛iilor art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a principiu din redactarea ini˛ial„ s-a men˛inut, prin prezenta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, decizie Curtea se va pronun˛a asupra constitu˛ionalit„˛ii
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îBursa acestui din urm„ text de lege.
Moldovei“ — S.A. din Ia∫i Óntr-o ac˛iune Ón contencios Art. 179 alin. (1) lit. a) prevede: î(1) Contesta˛iile
administrativ av‚nd ca obiect anularea Ón parte a unui formulate Ómpotriva deciziilor de impunere, a actelor
proces-verbal de control. administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul ∫i a titlurilor de crean˛„ privind datoria vamal„ se solu˛ioneaz„
acesteia sus˛ine c„ prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) din dup„ cum urmeaz„:
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 aduc atingere dispozi˛iilor a) contesta˛iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu˛ii,
art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie. Œn acest sens arat„ c„ îprin datorie vamal„, precum ∫i accesorii ale acestora, al c„ror
textul de lege criticat se interzice accesul la justi˛ie pentru cuantum este sub 500.000 lei (RON), se solu˛ioneaz„ de c„tre
rezolvarea unei contesta˛ii Ómpotriva unui act administrativ- organele competente constituite la nivelul direc˛iilor generale
fiscal, asimilat deciziilor de impunere, [...] prin stabilirea unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup„ caz, de c„tre
unei proceduri conform c„reia competen˛a exclusiv„ de organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);“.
solu˛ionare a contesta˛iei revine unui organ administrativ“.
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
Tribunalul Ia∫i — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 21
administrativ apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
alin. (1) privind accesul liber la justi˛ie.
este neÓntemeiat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
re˛ine urm„toarele:
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Prevederile legale criticate au mai format obiectul
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare la dispozi˛iile
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. art. 21 alin. (4) din Legea fundamental„.
Avocatul Poporului arat„ c„ îOrdonan˛a Guvernului Astfel, prin Decizia nr. 478 din 9 noiembrie 2004,
nr. 92/2003 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005“, iar din 20 ianuarie 2005, Curtea a stabilit, cu valoare de
îart. 173 alin. (1) lit. a) a devenit art. 179 alin. (1) lit. a)“, principiu, c„ îactele de solu˛ionare a contesta˛iilor sau
apreciind totodat„ c„ dispozi˛iile legale criticate sunt reclama˛iilor emise de c„tre aceste organe [organele fiscale
constitu˛ionale, Ón sensul Ón care a statuat Curtea Ón sau vamale] sunt acte administrative supuse cenzurii
jurispruden˛a sa. instan˛ei de judecat„“. Totodat„, prin aceea∫i decizie
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Curtea a mai constatat c„ îpotrivit dispozi˛iilor art. 169
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra alin. (1) [devenit art. 175 alin. (1) teza a doua] din
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate. Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„ [...] «Contesta˛ia este o cale
C U R T E A, administrativ„ de atac ∫i nu Ónl„tur„ dreptul la ac˛iune al
celui care se consider„ lezat Ón drepturile sale printr-un act
examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, Ón condi˛iile
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-
raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, legii»“.
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea A∫a fiind, Curtea nu poate re˛ine critica privind
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele: Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie,
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este referitor la accesul liber la justi˛ie.
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ determine
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, solu˛ia ∫i
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de considerentele cuprinse Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
neconstitu˛ionalitate. valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 3

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 179 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îBursa Moldovei“ — S.A. din
Ia∫i Ón Dosarul nr. 9.494/2005 al Tribunalului Ia∫i — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 2 mai 2006.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI


GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Strategiei na˛ionale de incluziune social„ a tinerilor
care p„r„sesc sistemul de protec˛ie a copilului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ Strategia na˛ional„ de protec˛ie a copilului, pentru perioada 2006—2008, prev„zut„
incluziune social„ a tinerilor care p„r„sesc sistemul de Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Anton Anton,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 24 mai 2006.


Nr. 669.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479/2.VI.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002,
prin care se instituie m„suri restrictive specifice Ómpotriva anumitor persoane ∫i entit„˛i
care au leg„tur„ cu Osama bin Laden, cu re˛eaua Al-Qaida ∫i cu talibanii,
∫i a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care Ól modific„
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul Uniunii Europene nr. 881/2002 ∫i a celor 64 de
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Regulamentului Consiliului regulamente ale Comisiei*), care Ól modific„.

Ministrul afacerilor externe,


Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2006.
Nr. 675.

*) Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002 ∫i cele 64 de regulamente ale Comisiei, care Ól modific„, se public„ ulterior Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei
Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|116559]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479/2.VI.2006 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,15 lei noi/11.500 lei vechi ISSN 1453—4495