Sunteți pe pagina 1din 2

Formularul Anexa 24– Formular de ofertă

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa


de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate, seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de
…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se
completeaza dupa caz),
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la
data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se
va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie
deschisa pentru atribuirea contractului de „servicii de proiectare: Expertiză tehnică drum, Tema de
proiectare, Studiu geotehnic, Studiu topografic, Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI),
Documentație tehnică în vederea emiterii Certificatului de Urbanism și Documentații tehnice în
vederea emiterii avizelor/acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism, inclusiv notificările și
Acordul de la Agenția de Protecție a Mediului Brăila, la obiectivul de investiții <<Viabilizare zone
puncte termice>>” sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa
de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea
Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE
DE:____________________________ (cifre) Lei, fara TVA, respectiv_____________________
(litere) Lei, fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de_______________(cifre), respectiv
__________________________(litere), din care:

Nr. Denumire serviciu Valoare lei fără TVA


crt.
1. Expertiză tehnică drum
2. Tema de proiectare
3. Studiu geotehnic
4. Studiu topografic
5. Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI)
6. Documentație tehnică în vederea emiterii Certificatului de
Urbanism și Documentații tehnice în vederea emiterii
avizelor/acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism,
inclusiv notificările și Acordul de la Agenția de Protecție a
Mediului Brăila
TOTAL GENERAL

Prețul include și drepturile de autor, beneficiarul având dreptul de a utiliza documentația tehnico-
economică și proiectul tehnic, fără acordul prestatorului.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile
si să executam lucrarile, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată


de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

S-ar putea să vă placă și