Sunteți pe pagina 1din 16

 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
ru
ICS 91.020
a!
IRS iil
c.
<D

STANDARD ROMAN SR 4163-3 o


o
3
lunie 1996 <D

.: : 1.
Indice de clasificare G 54 5"
c.
c

Alimentari cu apa ~
/D '
!!!.
RETELE DE DISTRIBUTIE »
Prescriptll de executle $i exploatare .. ,
(C


:.
e-
iil
G>
Water supplies. »
r-
Distribution networks. »
. :::!
Engineering and operatlontechnlca' directions <
m
G>
»
(I)
w
Alimentation eneau. C Jl
;:0
R eseaux de distribution. .r
o
Prescriptions techniques d'execution et d'exploltatlon s
1o5
o
0>

APROBARE f-probat de Directorul General allRS la 12 decembrie 1995


I Inlocuieste STAS 4163-88

CORESPONOENTA La data aprobarli prezentului standard nu exlsta ru e: un


standard international sau european care sa se refere la
acelasi subiect

On the date of this standard approvaJ, there is no


International or European Standard reffering to the same
subject

A la date d'approbation de la presente norme iI n'existe pas


de Norme internationale ou europeene traitant du msrne sujet

DESCRIPTOR! TIT Alimentare cu apa, retea de distrlbutle, ap a ootablla,


I prescrlptie de execute

INSTITUTUL ROMAN D E S TA N DA RD 1ZA RE (IRS), str. J.L. Calderon 13 - 70201,


Bucuresti TP (401) 2107401; (4 01 ) 2 1 13 29 6; TF (401) 2100833
@ IRS Reproducerea sau utllizarea Integralll sau pal'1lalA a prezentululstandard In arlee publlcaW,1 prln arlee procedeu (eleCtronic,
mecanle, fotocoplere, mlcrofllmare etc.) elte Interzld dae! nu exislA acordullcril aIIR S.
Ref. SR 4163-3: 1996 Editia a 6 a

http://slide pdf.c
P ag in a ti pa rl ta dom/re
in a pl tcaatlde
a r/full/sr-4163-3-96-a
G es tl un e Si an da rd e (e ) 2lime
00 3-2 nta
00 8 r i-c
ASRu-a
O &paBlue
-rete le -deSoftware
Projecl -distr ibutie
- Pag-exploa
1 din 16ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 1/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

PREAMBUL

Acest standard reprezintii revlzuirea STAS 4163-88 pe care fI tnlocuteste partlal


Prima edilie a stsndardu fu l a fost elaboral Initial in snu l 1953 ~i a fost revlzu lt in anli 1961, 1970, 1980 ~ i
1988.
P rin r ev iz u lr e, s ts nd ar du l a fb st r estr uctu rat, filnd im pilr 1it in 3 p Ar 11d is tin cte, a stfe!:

-SR4163-1: 1995, A lim en Hlr i cu a p~ ~ R ete le d e d istr ibu tie . P re scr lp ~ii fu nd am en tale d e pr oie cta re
-
- SR 4163-2: 1996, A lim entari cu spa. R etele d e d lstr ibu tie. P rescrlp~ jj d e cetcu l

- SR 4163-3: 1996, A lim entM cu apil. Retele de djstribu ~e. P rescriptil de execulle §i exploatere

Pe pi na t rppdf.c
http://slide ar lt a dom/re
in a pl lc atalade r/full/sr-4163-3-96-a
Ge st lu ne Sta nd ar de I e} 2 00 3- 2Q0
lime 8 rAi-c
nta SRO Bl-rete
u-a&pa ue Projle
ect Software
-de - Pag -exploa
-distr ibutie 2 di n 16 ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 2/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3

1 GENERALITATI

1.1 Obiect ,i domeniu de aplicare

Prezentul standard stablteste prescriptiite fundamentale de exeoutle !iii exploatare a reteletor ingropate de
distribulie a apei in localitati urbane.
Prevederlle prezentulul standard nu S8 reterA la executla llii exploatarea reteletor interioare din incinta !iii a
racordurilor de ap~ (branssrrrente).

1.2 Referinte

STAS 1342·91, Apa potabila

STAS 7335/3-86 Protectia contra coroziunii a construcfhlor metatlce Tngropate.


Izolarea extenoara cu bituma conductelor de otel

STAS 8591/ 1-91, Amplasarea in locama!i a retelelor edilitare subterane, executate in sapAturli

. STAS 9821/ 5-75, Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale !iii cabluri

STAS 9570/ 1-89, Marcareasi renerarea retetelor de conducts ~i cabluri in 10caHtliti

STAS 9312-87, Subtraversari de cai ferata !jij drumuri cu conducte


Prescripti; de proieetare

STAS' 10898-85, Alimentari cu apa ~i canallzar! Te,rininologie

2 TERMINOLOGIE

2.1 Pentru scopul prezentutur standard se aplicadefinilJile'din STAS 10898 ~i urrnAtoarele definitii (a se
vedea figura 1). . .

2.1.1 acoperire a conductel: T.nallimede pam.Mtcuptinsa intre generatoarea superloanl a conductei §Oi
supratata solulul, respectiv cota finala a imbr~camintii drumului.

2.1.2 pat de pozare: Zona cuprlnsa intre fundul sapaturH ~i planul orizontal ee trece prJn intersectis .
laturilor unghiului de pozare cu suprarata exterioaraa protectlel conductei.

2.1.3 zona de umplutura speeiala: Zona cuprinzand partile lateraleconductei ~i cea de deasuprs
generatoarei superioare a protectlel acesteia, pAnl1la rnmlrnurn O,SO r npeste .generaloareasuperioarA ce se
orectaeaza in functie de fieeare Up de material §Oide protecua de ~tre producator. . .

2.1.4 arnpriza a conductei: Spaliu cuprinzAnd patul de pozare ~I zona deumplutUra speclalA, limitat de
peretil tran~eii (pentru conductele pozate in ~an1uri)sau pe 0 Ultime de trei oridiametrul exterior al conductei
(pentruconducte poiate in rarnbleusausariluri toarte largi).

2.1.5 zona de umplutur4: Zon~ cuprinsA Tntre planul delimJtAnd zona de umpluturll specjal~ !jii suprafata

. s o lu l u ; sau a imbracamintii defillitivE! a drumuJuf. .

- 1-

Pagi na tiparil
http://slide pdf.ca din aolicata
om/re Gesl iune Standarde Ie) 2003-2008
a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta rASRO &pa
i-c u-a Blue Project
-rete Software
le -de - Pag3-exploa
-distr ibutie di n 16 ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 3/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
III
3
~
III
C.
(1)

o
o
SR 4163-3 3
(1)

_=+
5"
c.

ona d e u m p lu t u ra ~
Unghi de rezemare (5'

manuafcJ !!!,
>
eo
...
0'
E.
2'
Zona de u.mpjutura ~
spec/ala G 'l
>
~
<
P at de pozar« m
G 'l
~~~d~ ..~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ b ~ / u ~ c ~ r ~ u - - ~ r >
(0

~I + - . e . . I~
(,oJ

en
:tI
~ m j ? r i z acond:: .r
o

a- In transee {sonturi) s
o

~
o
00

Zona de umplutura
manuala

Zona de i/.mpjutura
speciata -",

Figura 1 - Z o n a. d e p o za r e sl adanclrnea d e a co pe rir e a c on du c te lo r

3 PRESCRIPT" DE EXECUT'E

3.1 Prescriptll generale

3.1.1 Retelele de d is tr ib u tie a a pe l t re b u ie executate d in m a te ria ie < 1 ev isau t u bu r l, p le se s p ec ia le . a n n. iit u ri


d e in ch ld ere ~ i reqlare) c a re c or e sp u n d certntelor Impuse pd n project §I reglemenU lril e tehntc e in vlgoare ~i
anurne: ole l p ro teja t, be ton ar ma l, p ollclo ru rcl d e vlnil, fon tA d uctJ lA , p oH ester i a rm al' cu flb r4 d e sticl4 ,
polietJiena de inalt~ densltate etc. . . .
A c es te a tr e bu i e s a s u po rte s ar cin lle p ro ve nin d d in m a sa p ~in an tu lu l, o lr cu la lta s u pr ate ra na S 8u alte soticlt.iiri
s p ec ia le , p r ec u m ~i preslunl maxime ce po t a par e in tunctlonare.

3.1.2 C alita le a a pe i transportata trebule sa-~i ment1na parametrii , in tot tim pu l fu nctronlril pe toatA
lungimea retelel,

3.1.3 S u p r af ala e x 1e r io a r~ a c o nd u c te lo r , c a t ~ i a p ro te clie i a oe sto ra n u tr eb u le sA fie d ete rio ra tA fn u nna


a cliu n ii a pe lo r s u bte ra ne s au a s olu lu l tn c ar e s u nt pozate.

3.1.4 Arnptasarea in [ocallb'i1i a r ete le lo r d e d ls tr ib ulle s a fa ce c on fo rm S TA S 8591/1.

3.1.5 Trasarea pe teren a retelelor de dlstributle sa fa ce con for m S TA S 9821/5.

- 2 -

Pegina tiparlta
http://slide pdf.cdi n apticatl
om/re a dea r/full/sr-4163-3-96-a
Gestiune Standarde (0) 2003-2008 ASRO
lime nta r i-c u-a&
paBlue Proj
-rete leect
-deSoftware - Pag-exploa
-distr ibutie 4 din 16 ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 4/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
SR 4163-3 OJ
3
<1 )

3.1.6 S u btr av er sA rile de cal ferate ~I d ru m ur l a ll! re te re lo rd e d lstr ib ut1 e s e e xe cu U I c on fo rm STAS 9213. ;
c.
<1 )

o
3.1.7 Marcarea j-I r ep er ar ea r eto le lo r de distribu\ie sa face conform STAS 9570/1. o
3
<1 )

3.1.1 L ucrilrU e d e execu tte a re telelor d e d istrlbu lle , d e u rrn .§ rlre a e x ec u tl el , c a ~ i exploa tare a acestora sa .;:l.

e fectu eaz il n um ai d e p erson al de specialitate, califlcat fl a te sta t de o rg an ale a bilita te in a ce st s en s.

3.2 Prescrlptll pentru transportui ,I depozltarea conductelersl accesoriiJor

3.2,1 incArcare §i desdlrcare

3.2.1,1 E lem entele com ponente ale retelelor de dlstrlbulle trebule protejate de deteriorA ri in tlm pu l
manlpularnor (Ia tncarcare, tr an sp ort ~ I d es cir ca re p e s an tle r),

3.2.1.2 t.aIncarcarea ;;i d e$ c~ rc ar ea d in m ijlo ac ele de transport trebu le intrebu inlate nu mat dlspozrtlve d e
m an ev ril
p otriv ite.E ste recom and ahH olO slrea chlngU or late textile sau a altor dlspozltlve prote cto are , care nu
atecteaza in niciu n fel supratata exterioarA a condu ctelor sau a p ro te ctle l e xte no ar e a a ce sto ra , Este
interzisa toloslreatanturllor sa u a c ab tu rilo r m e ta U ce , p re cu ;n ~I cea a cA rllgelor sau ghlarelor m etaJlce. ce p ot
, d eteno ra elernentele transportate. .

3.2.1.3 S e acord a atentle m an ip u la riite vflo r p ro t~ Ja te ta exterior pentru a nu se prod u ce 0 deterlorare a

supratetei extericare. La.acest .U p d e m ateriale se are in vedere~i influ enta negativ~ a lem peratu rllor foarte
scszute s au fo ar te ridlcate. . . , .

3.2.1.4 Pentru rnaterialels senslblle la varia~iU e de tem peratu nt a caror rezrstenta la ~oc scade la
temperaluri scazute sa rm pu n mas u n s pec tate d e p ro te ctle , c on fo rm p ro ie clu lu i.

3.2,2 Transport

3.2,2.1 Transportul matertatetor la santier se face cu aslgu rarea tevllOf, tuburilor, pleselor de T m b ln ar e e tc .,
im potriva rostog oilrli, socu rilor, aa lu necarll sau d eg rad Arillor d in alte ca uz e.

3.2.2.2 Transportu l m aterlalelor tn ihteri.oru l tantieru lu lse face m anu al sau cu m iJloace d e transport
adecvate. .
Este mterzisa deplasarea prtn ta r~ re . R ip ar ea pe role este adm fsA la condu ctele de policloru rA de vinil,
p o li et il en ~ , c o n fo r m lndlcatlllor producatorilor, .

3.2.3 Depozitare

3,2.3.1 D ep oz ita re a c on eu cte lo r tre bu le f~tutaastfel fncat du fieafectaU I nlel geom etrja acestora (sA nu
a parad efo rm arl irev ersib Ue ale'secV unii transv ersale,o va liz Arietc,), nlel su pratata exterio arii a lor,

3.2.3,2 'inaltim eade depozitare a condu etelor sa $t~bile~te conform ind lcatiilor prod u cA torilor, cu fu area
tu tu ro r m ~ su rilo r O 'e as lg u ~a re im po tr iv a r os tO g otlr U s ce sto ra .

3.2.3.3 Conductele ~i accesorH le trebu le depozltate astfel rn~t sa nu vlnA Tn contact cu su bstante ce pot
ataca m aterialele din care su nt confectJO nate.· -: .. .'
. Nu este a dm j5~ . pa trim de rea in interioru l cond uctelor, pe pe rioad a d ep oz itA rii, a p Am Antu lu i, no roiu lu i, a pelor
u zateetc. . . . .
Tn c azu l in care aeeasta nu se poateevlta, se procedeazA la cu rA tarea cond uctelor § o j a accesoriilor inainta d e
pu ne rea lor in oper~.· .

3.2.3,4 P entru cond uctele prote jate is exterior cu m ateria le b ltu rnrnoa se este Interz lsA d sp oz lta rea d lrectA pe
so l sa u pe su prafete ru go ase, recorn anean du -se foJoslre a su por1 ilor de Iernn,

3.2.3.5 ln c az ui in ca re d ep o'z ita re a e on du cte io r $ 1 accesoriilor sa face in spa~i d eschlse, su pu se pericolu Ju i


d e inghet, se interzlce pozarea lor direct pe sol.
P entru m ateriafeleS enslbH ~ ta varia~1 de tem peratu rA sau la actlu nea direcU I a radia\lilor solare se
r ec or na nd a p ote ctla d ep oz ite lo r p rin ac op er ir e,

3.2.3,6 D urata de dspcaltare a m aterialeJor pe pntler trebu le st f ie m in im A .

- 3-

Pagi na ti parita din aptl catla Gesl lune Standarde {c) 2003-2008 ASRO & Btue Project Software - Pag 5 din 16
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 5/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
OJ
3
<D
~
C.
(!)

(")
SR 4163~3 o
3
<D
_::I.
3.3 Prescripfii prlvlnd execuffa transeeler pentru pozarea conductel()r :::I
C.
I:
3.3.1 Execu ;la transeeior pentru pozarea condu ctelor retelelor de distribu ~je a ape I sa face cu respectarea .
p'
prev ed erilor prolectu lu i, a norm elor de protectle ~ I ig ienA a m uncil T n constr uctll, precu m $1 a cond ltiU or locale
!!!.

*
deteren. :t o
Ie
.. ,
3.3.2 S Aparea transeetorpentru pozarea condu ctelor se poate execu ta Tn terenu n cu u mldltate natu rali $1 n'
I:
- fA ra ape tr eatiee, eu peretl vertlcali, f ar A s pr ijin ir l, in u r m at ce re le tipuri d e te re n: ::;
.I.:,
- teren user la 0 adA nclrrie m axim A de 0,75 m de la suprarata terenulul; OJ

- teren m ijloeiu la 0 adaneim e m axim A de 1,25 m de la supratata terenului; ~


- teren tare la 0 adanclm e m axim a de 2,00 m de la su pratata terenu iu l; .
__teren to ar te ta re .la . 0. ad ~ n cir n e m a .x im A de 2,00 m de la supralata terenu lu l, .... ~
<
rn
Tn c azu lexlstentel u nor terenu d cu conditll diferlte de cete arstate m ar su s, tran$eel.e se execu t~ cu paretl in Gl
talu zu ri, nira sprijiniri sau cu pere] v e rt ic a li s pr ij in it l pe ta ata in Allim ea . ln cJ in atia taluzulul sau m odu l de :t o
CD
. s p ri jin ir e este indicat prin proiect. . .. . . '" J)
. Pentru ad~nCiM i dep~n~ la 5 m , s pr ijin ir ea p er elilo r v er tic all a ls ap Atu rii sa face, d e r eg u li, cu e le men te de ::tl
lnventar.contorm proiectulul, .. . . !"'
o

P en tr u ad §n cim i d e s ap ~ltu rl:i pe ste 5 m sp rfjinir iJ e s e e xe cuta du pA proiecte special intocm ite .. ~
3.3.3 A le ge re a r iltim ii transeelor se face avsndu-se in v ed er e asig ur ar ea sp atii.llu i delucru mlnlrn·necesar ~
o
o
(blu~ni)pentru 0 executle cor ecta .a m onta ju lu i co nd uctei, co nfo rm fig ur ii 1. 00

3.3.4 P entru !?antu rl cu pereti vertlcaf ~i acc1ncim l de sap~tu r~ p~na la 4,00 m se Indid. u rm atoarele valO ri
o de nta tiv e p en tr u a rn or iz a c on du cte i:
- condu cte eu O n s 200 m m : m inim u m 0,70 m ;
- condu cts cu O n > . 200 m m; d eX terior + 2 b r u c r u ;
in cafe: -'.

d a X to r io r d ia m e tr u l e x te r io r af n on du cte l. in c en tim etr i;


blu c r u spatiu m inim de lu cru conform tabetu lu l 1,

Tabelul1

Diam etru l nom inal, mm b l u cr u mi ni m., em


o 200 s D n < : 35 0 25
O n 350 s O n < 700 30
40
O n 700 sO n < : 1400
55
D n> 1400

P en tr u san tu rt sp rijir iite v alo rile m inim e s e asig ur ~ in lr e fe te le lib er e ale d ula pu rilo r,

3.3.5 P entru adancirnl de sapAtu ra m al.m arl de 4,00 m , valcrlle din tabelu t 1 se p o t marl e ll m in Im u m
5 em , dar lalim ea ~an,u lu i trebu le sa fie m inim 90 em ,

3.3.6 in tim pu l lu crarilor de execu tle a retelelor, transeele ~i gropile pentru fm biniri, cA m lne etc. sa
pastreaz8 u scate (cu ev entu ala ap~ epu izata),
3.3.7 Acoperirea con du cte i e ste in totd ea un a su pe rio ar a a da nc im ii d eing het.

3.3.8 Fu ndu l tran~ei1 trebu ie s~ asigu re rezem area condu ctel u niform pe toatA lu ngim ea acestela, conform
profllu lu l longitu dinal din proiect. D ac~ este neeesar, fu nctle de tipu l m aterlalu lu l concu ctel rntrebu intat, in
d rep !u l T mb in Ar ilo r se m ar e§ te a da nclm ea tr anse el pe ntr u a se pe rm lte e fectu ar ea im bln Ar ilo r.

3.3.9 P atu J de pozarea condu ctei trabu ie sa asigu re 0 repartizare u niform A a efortu rllor. Nu se adm it
r ez em ar t pu nctu ale sau p e g ene ra to ar e.

U nghiu l de rezem are esta eel speclficat pentru fiecare m atenal, fu nc,ie de condi,liIe speclfice ale terenu lu l de
pozare. ..

3.3.9.1 D e teg uU I, pam Antu l natu ral poate fi u tillz a!, T n c on d1 tll bu ne , d rep t p at d e po za re,
Fae exceptle terenu rlle stancoase, cele care nu su nt capablle sa prela sarclnH e provenlnd din pozarea
co nd uctei, ca ~i terenu rile necoezlve ce nu pot fl c o m pa ct at e c or e sp u n za to r .

- 4~

Pagina tiparit a din apli catl a Gesliune Standsrde ( e) 2003·2008 ASRO & Bl ue Pr oject Sof tware· Pag 6 di n 16
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 6/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3 ..o3
II)

Tn aeest din urmA caz, se procedeazA la ellmlnarea pAmAntulul necorespunzAtor ~I inlocuirea sa cu pAmAnt a
c.
cu capacitate de compactare sau prevederea unor patun de pozare de beton. II)

o
o
3.3.9.2 Tn terenuri stAncoase transeea se executii funC1'e de materialul conductel ~I de prezen,a protectlel 3
II)

exterioare. Aducerea terenulul la cota de pozare a conductel se face prin reallzarea unut pat de pozare din .? -
nlsip 9i pietri~ sau pAmAnt cemut, fArA ImpuritAll sau substante agresive:
Grosimea patuhJI de pozare, dupA compactare trebule sA fie 100 mm + 0,1 On, darmlnlrn 150 mm.

3.3.9.3 Tn cazul terenurilor slabe mAsurile ce trebuie luate pentru reaifzarea patuiui de pozare sunt
determinate prin project, pe baza studiilor geotehnlce.

3.3.9.4 Patu! de pozare in condlth variabite de teren 1n lungul axei conductel sau in zona lntersectlilor cu alte
conducte, existente se reallzeaza cu luarea tuturor masurllor de protectie pentru conducts. Acestea. pot
consta in reaiizarea unui pat de nisip mai gros sau prevederea unor imbinAri elastica ~j lungimi reduse de
tronsoane de teav8 pe zonele respective. .

3.3,10 in terenuri cu pantA mare trebuie luate masur! speciale care sA impledice spalarea oatulut de pozare.

3.4 Prescrlptil privind montajul c~:mductelor~i accesoriilor

3.4.1 Jnainte de coborarea in sant, in vederea montartl, conductele, piesele de Imblnare, armatunle etc.
trebuie verificate 7n vederea deplstarii eventualelor detertoran aparute in tlmpul manipularllor !il TnraturAril
acestora de catre personal de specialltate,
De asemenea, conduetele ~i accesoriile se curala, atat la exterior cat !ii la Interior.

3.4.2 ccoorarea in transee a conouetelorsl accesoriilor trebuie facuta cu mijlosce adecvate. in siguranlA,
astfel incat acestea sa fie fefite de lovlturl sau dp,teriorarl ale supratetelor exterioare ~i interioare,

3.4.3 T~!:ierea conductelor trebuie sa se facl'i cu unelte potrlvlte, in funclie de materlalul conductel, conform
lndlcajlllor prooucatorului.
Sectiunea taieturii treoule sa fie norrnala pe axul conductei lii neteda, fara asperitatr.
Capeteleeonductei talate trebuie pregatite corespunzator matertalulul din care este faeutA conducta ~I
rnodulul de imbinare.
Dupa talere, in cazul in care conducta este prevazuta cu protectle extertoara sau interioan1i, se procedeaza la
refacerea protectiel,

3.4.4 Panta de montaj a conductei este eea indicata prin protect aslgurAndu-se rezemarea conductel Ji
accesoriilor uniform, pe toata lunntmea acesteia.
in zonele eu panta foarte prcnuntata trebute s a se la rnasurl de asigurare a conducte! lmpotriva a n m e c a r u .
prin prevederea de masive de beton corespunzatoaresau alte masurl prevazute de prolectant pe baza
indlcatlllor procucatonnui.

3.4.5 La amplasarea eonductelor retetelor de dlstrlbutle a apei trebuie sa se respecte dtstantele mlnime
intre acestea ~i alte conducte ~i Instatati! subterane conform STAS 8591/1.

3.4.6 Schimbarile de dlrectle de pe traseul retetelor se realizeaza func\ie de materialul conductei ~i de


modul de imbinare, prin:
- montarea eoturilor preuzinate;
_ montarea tuburiJor inclinate in mufe (Ia tmbinarl prin mute), unghiul maxim admis, flind eel precizal de
producstor:
- manta rea de coturi din segmente sedate (Ia conducte de otel):
- folosirea capacitiWi de Tndoire a levli (pentru materiale care se preteazi! la scestes).
La schlrnbarile de dlrectle, ramificaVi, capetele conductelor, reductii ete., pentru preluareaeforturllor
suplimentare ce pot apsrea pe teava, se prevAd maslve de ancoraj in condi\Ule precizate prln proiect.

3.4.7 Pe durata executlel, conductele trebule protejate impotriva palrunderii impuriUI\ilor. .


La intreruperea lucrului, toate deschiderile se proteleaza prin mljloaCe adecvate (dopuri, acopenri, f1an~e
oarbe) impotriva patrunderiiapel sau nilmolului.
T n cazul in care apar totusl, Impuritali Tn i nteriorul conductelor, acestea se curalA.

3.4.8 Montsrea armaturilor se face fArli a supune conducta la eforturi.


- 5-

Pag;"a tiparita
http://slide pdf.cdi n apltcafta
om/re Gestlune Standards (cI200
a de r/full/sr-4163-3-96-a 3·2 008
lime A SR
nta r i-c O &pa
u-a Blue Proje
-rete ct Softwa
le -de reibutie
-distr > Psg -exploa
7 din 16 ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 7/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

..
C" )

3
ct>

iil
CI-
ct>

C" )
o
3
11 >
.;:1.

A r m atu r ile s e spriJlnA p e m aslv e d e re ze ma re . s-


CI -
C
3.4.9 Trecerea conductelor p r Jn p er e ~lco nstr Ucti llo f' a n axe a le retelel d e d ls tr lb u tle s au p nn pere1i1 cUldlrilor ~
se fa ce cu tuarea tu tu r or m bu r ilo r c on str u ctiv e cast frn p i; ,d lce o r l'? 8 in "uen lil n e ga tlv!!!. (S .

!!!,
;c .
3.5 Prescrlptll privlnd reallzarila fmbfnlriror conductelor CC
:3.
("j

.3.5.1 Tmbjn~rile co nd ucte lo r t re bui esla slg ur e perfecUI alanllitate. p re ou m ,I pOSiblHtatea prelui!rli §:
tuturor eforturilorstatice ~idinamlce.
0
...
c

3.5.2 lnainte oeexecu naoricl!lru l tlPd() im bin ar e s ea sig ur!!!. c ur ilta re a Inteno ar !!! atA t a pleselor de ~
tmolnsre, cAt sla capetelor d e c on du cU l, c u aju to ru l p er iilo r m ol s au a cArpelor.
~
3.5.3 Pe intreaga p er io ad lla e xe co lle i, Tn~.zuttj;Care a pa r T n tr en .lp e~ 8 le IU C :n .llu Jr eb u ie s A s e Is m b u rl <
rn
de p ro te ctle a conductetor impvtrlva. pAlrimcierii de eorpurt s tr A ln e, a nlm a le m lc l', a pA ,· riilm o l e tc . G')
;c .
(Q
w
3.5.4· La imbinarite c u s u ru e ur t, a cestea se s tr An g tn c ru c e, a stfe l l n eA t s l! reallzeze 0 p re sa re u n ifo rm A a til
. elernentelor ceetansere. . . . ;0

.. ".
r
o
3.5;5 fmbin~rile eu rnufe, trebute executate astfel incA t gam ltu ra sa fie m ontaU 1 ned erorm ats ~ I exact la
pozltle. .
ss
o

3.5.6 Pentru toate tipurilede ..imbinilri trebu le sA se respecte prevederile producll.torilor ~I cete ale CD

reglemenlarUor tehniee specitiCe rnvigo.re:·' .

3.5.7'. Irnolnarea conductelor metafice

3.5.7.1 rmblnMHe p rin s u du r A a le c on du c le lo rm . et aU c e . (o le l) sefeali~eazA conform ·lndlca\iiJor p ro Je cta ntu lu l. '


Tmbinanle se e x e c u t ~ n u ma i d .e pe rs 6r ta i d e speclalittlte. e u c aH fl~ re a n ee es ar A.
. ".. . ~ ." < ,: . " ,' " ,' -, .:. . .: ; '. - ',;_ ',', . /
3.5.7.2 La Irnbtnarlle cu flan,s ale 'conductetrir metl'lliCe s tr A ng er ea f Un .lb u rilo r ~ p iu llt elo r tr eb u ie ' e fe ctu a tli
astfel indit s a aslqure 0 etanseltate d e dutatAifAraasupune fuhJburileil pilJHte1eunor eforturi suplimenlare.
F la ns ele ~ I a cc es cr ille montatedirect in pAm!nt trebule protejate a nncorostv. .

3 .5 . 7 .3 i m b in a r il e prjn in~urub$Jre<filet) se realiz eu ~cu foloS lrea~ ateriaielor de etali~are corespunzatoare


(dllti, b a nd a . d e etansare etc.). .

3.5.8 lrnbinarea conductercr d e · r n a t e r i a l PlastiC·


3.5.8,1 Tuburile ~i ra cor du ru e d e p o H e l o r u r A de vinll se T m b i n A de regu lApriil cap cu mu fA, cap drept cu
a ju to ru : u nu l inel din erastom erl, ,.... . .' ... .
La temperaturi mai mlc! de Soc trebuies<'l sa
ia mAsur i sp ecla h na m o n t a l i a r latem peratu rl m al m arl de 40°C
tuburlle ~i racordurile lre~ule prot~Ja.tede ii'lflu entad IrectA a tazeior $ O ia t s . ..........: ,
La montajul tu b u rilo q ir ac or du r iJ or lr 'E ib u le s il sethil s e a m a ,I d e r e co l'l 1a n dl rll e p r 6d ucit or ului .
~ . .

3.5.8.2 Tuburile ~j r ac or du r iie de p olie tile nA s a fm bir li,


u z u al, prin su d·u rl sau cu flanie.
Sudura se poate e xecu ti:l7n dou ArTlOdu ri: .' . , .::,'
- cap la cap cu disc (oglindA) cu rezisten1A, d e C! DSud ur A prlnfuzlunsa. capetelor;'
- cu termoelemente pentru sud ur A.fi p ie se e le ctr o sud a b il e (mansoane. c olie re d e prlzA).
Realizarea suduril ~i r ez te tentata pr es am e h ite rioa l'i s un tc ond itl6n ate d e an um l1 i fa cton c ar e tr ebu fe s A fie
corela]l prin masljri adeevate, astfel: . .' ..
a} tem peratu ra exterloarA cafe aCllonead 8supra t imp ulul d e su· d' :'!rA:.
- la tem pe ra tu ri m ai m fa i d e 5 °C , tr ebu le S A se a slg ur e 0 p ro te ctle e xte rio ar A flo T nc Alz lr e;
- la tem peratu rl rnat mari de 40"0 trebule 5 4 s e a slg ure 0 protec~e exterioa~A ~i impiedicarea c u re nn lo r d e
aer prln tu bu l su dat; ,. .. ..
b ) c om pa tlb lh tate a m ate rlalelot S Ud ate
- acelasitlp de polietUenA.;_ PE 100 sauPE 80 etc.;
- indica de fluidilate-toplre MFI cuprtns Tntre(0,..... 0,7) 1,3 or/10 min;
e) gradul de Instruire a sudorUo(. ...
- trebu ie sa.sefacA instru irea de ~ tre produ ~tor sau d58 u tillz ez e p er so na l a le sta t;
d) respectarea param etrflor de su du rl:
- p re siu n e pe supratete;
- tlmp d e s ud ur A;

Pagina li pdf.c
http://slide parita om/re
din apltcafta Gesliune Si andarde (e) 2003-2008
a de r/full/sr-4163-3-96-a ASRO
lime nta r i-c u-a &
paBl ue ProJecl
-rete le -deSoftware - Pag -exploa
-distr ibutie 8 di n 16 ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 8/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3 (')
II)

3
<II
- tlm p de r.!leireTnslntede scosterea cleme/or de f1xars: iil
c.
e) respectarea recomandArilor producAtorululla mantarea tuburllor l1iracordurtlor. <II
(")
o
3
3.5.8.3 Conductele de policlorurl de vinil ;; 1 polietilenA cu f1an~e se Tmbinil aslgurAndu-se protejarea <II
;>
cooductelor faVI de eforturile de incovolere sa u de eforturile datorate varlatiifor de temperatura.
La rncntarea armllltuiilor grele se Ja u mburi speciale de rezemare,

3,5.9 Garnlturlle. ~I.materiale/e de etan~are foloslle la executa re a imbinArilor nu lrebuie sa lnfluanteze


calitatea ape; potablle transpOr1ate~:Iillc! materialele din care suntfabricate conductele.

3.6 Protectla impotriva coroziunii a conductelor ,i accesoriilor

3.6.1 Conductele retelelor de distrlbutia a apei trebuie sil reziste eventualei actlunt agresive a solulul !;iia
apei subterane, , " '. ' "
to cazut in care ,materialul din care este alciituM, concucta nu prezintl rezistenla la actlunile agresive
rnentionate trebule s~ se realizezeo proteotle impbtriva corczlunit, ce seafege, func(je de .recornandarue
studiilor hidrochlmlce ~igeotehnlce ~ideprevederile teglementArUor tehmce in vigoare.
Protecpa exterioara trebute sil rezlste la solicitAri mecaruce,

3.6.1.1 Conductele ~jpJesele spectate raalizatedin olel se protejeazA confo~'STAS 7335/3, Se recornanda
ca aceasta protecne sA se reauzeze de cAtre produc4tor, pe $antler urmAnd,s sa, reaflza completArile
Implicate de suduri etc. "

3.6.1.2 conouctete ce ~a~erla" plastic nu sa pozeazl in te;enUri eu continut de Ilidrocarburi.

3,6.1.3 Conductelede poU'esterlarmati cu fibtade sticl.Anu nepesJUinlci un fel de protectle,


I n cazul in care apare necesltateaprotejlriituburilordeb'etonp(oteclia este cea indicatA prin protect ~j se
recomandA sa sa reallzezeIn uzinA.' ,

3.6.1.4Pentru conductele de (ontelductllil eventuala proteclieeste functie de natura terenului.

3.6.2 ,Po~iunil.e deteriorate ale prolecliei eXterio~retrebuie refAciute, ,cu deosebiti atentle, la locul de
punere in oped~ a conductet. , '

3.S.3 PentruconducteJe metallce pozate tn zone cu curenti vagaponzi, prolejate la exterior sa prevede ~i 0
preteens catodlca, ce se executa conform STAS 73 35/3:, .' ,

3.7 Prescrlptllprivind pozareaconduc:telotljirealizarea umpluturllor

3.7.1 Realiza~ea pozAiii CO~ductelor pri3zintli o,detisebltl'lmpOrtanlA, tn sensul aslgurarli repartlne]


uniforme aeforturllor, stabilltiltiJ conductelor -tilreducerii la minim B riscurllor de deteriorare a conductelor.
I n acest seop se au inveders:' ,
- condltlile locale (stabilitateageneralli a terenului, caracter~stlcile solutui il eele ale apsl subterane, alte
retete.edllltere d in zona, in special canaUzAritelatonlee,electrlca, gaie etc.):
- natura §oidestinatia terenului in care suntpozsteretelele(zone cerosabne §I pietonale cu categoria
respectlva, terenuri agricole,spatllverzl); ," ' ,
- condltii speciale (traversari de cursuri de api, rape etc.);
- tipul conductel (materiatul din care este a/Gatulti conducta: proprietAtl mecanlce, clase de presiune,
capacitate de rezistenli1 la corozluneetc.: mod de, imblnare $ 1 comportatea fmbinArilor la intindere,
lneovoiere eto.: dimensluni, diametre,clasA de tabrlcalie etc.); ,
"- modul de execuue a terasamentelor. . "

3.7.2 lnainte de ase proceda la realizares umplutOrilorse verlflcicondudele ~I toate eiementele acestora,
in vederea deplstilril eventualelor defectlunl survenite Tntlmpul montajulul remedlerli lor. ,I
3.7.3 Materialul rezultat din silpAturi S E I poate folosl, de regulA pentru reaUzarea umpluturilor atat in zona
de protecue a conductel, ctt fl pentru restuf umplutUrilor. . '
Tncazul in care acesta nu este corespunzltor pentru zona de umpluturl speciale sa procedeazA la inlocuirea
cu pAmAnt aeus din alte zone sau obtlnutdin prelucrarea materialulul rezultat din dpAturi prin diferite
procedee. PAmAntul inghetat nu 58 folosefte.,
• 7-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 9/16
Pa gi na tl pa ri ta d in a pl ic at ia Ge st iu ne St an da rd . ( e) 2 00 3, 20 08 A SRO & Blue Project Software' Pag 9 din 16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163·3

3.7.4 R e a liz a r ea u m p lu t u r U s e f ac e c o nf on n r e gl em e n tl lr ile t eh n le e s p ec if ic s p e nt ru t lp u l d e e o n du c U I a le s .


S pa tiile la te ra le co nd u cte i se u m plu ~ I se c or np ac te az a slm u lta n. in a ce la sl s lste m, d e r eg ulA m an ua l, ca
s pa ~ iu ld e d e as u pr a c on d u cte l. p A nli la lim it s s u pe rlo a ri a z on el d e s ig u r Eln ~ A.

G r a d u l d e c o rn p a ct ar e e s te s ta b il it prln prolect.. .' '. .... .'


S e p r ec iz e a zli c a . d lm e n sh .in ile z o ne l d e p oz ar e a co nd ucte l, d eclll a z on el d e s lg ur an \A , su n! e xp rim ate ,
pentru diferite m atertale, conslderandu -se plim A ntu l com pactat corespu nzA tor. .

3.7.5 Z o ne le d e fm b in ar e a te vllo rs au tu b u r ilo r s u nt IA s ate llb e re p an lila e fe cti,J ar eap r Ob eJd e pr es iu n e tn


r es tu l tr as eu lu i fiin d r ea U za tli u m p lu tu r a c u p A m an t r ez u lta t d in s llp illu r li e el p u \fn p A nA la I Im ita s u pe rio a ri a
zonel de sigu rantll. . . . .
D u p a te rm ln ar ea p ro be i s a r ea ilz e az ll u m p lu tu r a ,I T n z o ne le d e fm b ln ar e, e xa ct T n a c ele a ~1 c o nd i1 ii c u c ele
a v u te in v ed e ra la r ea liz a re a r es tu lu i u m p lu tu r ilo r.

caru ifolosinll1 se anA terenu l tn care su nt am plasate retelelede distribu lie.


,I
3 .7 .6 U m ple re a tr an se ii p an li la c ota fln alA s a fa ce r es pe cta nd u -s e c on d itille p r op rie ta ru lu l s au c elu f tn a
.

l
3 .7 .7 T nnefiind
speciale, ge ne radependenta
l. r ea llz ar eadeu m plu tu
diam ril l 1 1cond
etru ' 1 z onu actel
d e"Iu tlpu
'm plu tu r~ m an ua lA sa u .m eca nlca n u re. ela mA co nd 1i1
l ace-stela.
R ealizarea gradu lu l d e com pactare speclfieat in protect se poate face prin u tlllzarea m ljfoaceJor de
c om p ac ta re m e ca nlc a, c u e xc ep tia cazuntortn c a re p r od u c lU o r u lc o nd u c te lo r s a u a ft e r e gle m e n U lr Jt eh n ic e
s p ec if ic e i nt er z ic a c es t lu c r u T n zona ded easu pra coridu cte], . . '. ."

3.7.8 I n p ar te s fin alll a z on e I d e p oz ar e a c on du c te lo r s e p oz ea za " i e le me nte Je d e m ar ca re a c on du cte fo r


c on fo rm S T A S 9570/ 1. A ce ste e le rn en te n u s em on te az A in z on a d e s ig u ra n1 Jls a o d e a su p r a c o nd u c te l,

3.8 Prescriptil privind refacerea suprafetei drumurlto]' sau solulul vegetal,

3.8.1 R efa ce re a s u pr ate te to r d ru m u rilo r s au s olu lu i v eg eta l e ste in de pe nd en tll d e m a te ri~ lu l c on du c te l,


d iam etru l sau tip uJ aceste la, e a d eplnd e nu mal d e cond i1 lU e.Im pu se d e proprieta rsau . de . eel care
ad rninistresza terenu 1. .

3.8.2 P en tr u c on du c te le p oz ate s ub z on e c ar os ab ile , p an e'! la r ea llz ar ea :im b r4 cA m in 11 1d efin itiv e s e


recom anda reafizarea u neiim brllcllm inli provlzorii din m ateriale bitu minoase sau pavaje. .' .

3 .8 .3 fn ain te d e r efa ce re a lin br llc ~m lr itii d efin itiv e s e v er ific ~, lr np re u na c u c el c e a dm in is tr ea zA d ru m u l,


gradu l d e cornpactare a u m plu tu rii. . .

3.8.4 im b ra ca m in te a d efln itiv 8 tr eb u ie s a a ib A e el p u tln c allta te a c e'le i e xls te nte ln r no rn en tu l in ce pe fii


Iu crarilor, cu rea liz area stratu lu l d e fu nd a1ie (ou toate com ponente le sa fe) § istratu lu l.d e u zu rl1. .

3.8.5 C apacele cam inelor sau gu rilor de aeces sa pozeazA Is nivetu l im bri~m intil definitive' a zonei
carosabile sau pietonale conform s tandardelor in v igoare.. .. . . .' .

3 .8 .6 1 nlucrarH
inceperea te re nu rior,aastral
gr ico leincfeltstes.§ onu
bligf ieatostA
r;enjeniH
r eta cei dreezvolatea
a str atu lucu
l ltu
v eg eta l. la ..•p ar am etr ii. e. xiste nt! ....
rilor. 'in aln t~ de
C ap ace le d lm in elo r sa u g ur ilo r d e a cce s s e pozeazf ta c ote ie d in p ro ie ct , o on fo rm s ta nd a rd e lo r in v ig oa r e ~j
c u a cc ep tu J p r op rie ta r u lu i s au a c elu l c ar e a d m fn is tr ea z ll te re nu l.

3.9 Prescrtptil privi~d zonele de lucru §oi de protectle

3.9.1 P e to a ta . d u r ata e xe pu lie l lu c rA r ilo r, in lu n g u l c on d u cte lc r 'tr e bu ie ''a slg u ar tA 0 zon~ de lu cru ~i de
protectle.
U itim e a a ce sto r z on e s e s ta b lle ste fu n c,ie d e tlp u l ,Id la r n et nn c on d u c te l ~ i d e c o nd it ii1 e l o ca le ,

3.9.2 In in terioru l z onei d e lu cru ,I d e p ro te ctie n u e ste p er mls a cc es ul p er so an elo r "I a u tlla je lo r s tr Aln e d e
santler,
Z o na d e p ro te ctle s a m b oa rA d in a xu l c on d u cte l ~ I a r e , o rie nta :t iv , v a lo nle In d ic ate tn ta be lu l2 .

~8 -

Pa gi n. ti pa ri ta d in ap nca tl a Ge st lu ne St and ard e (e ) 2 00 3- 200 8 ASRO & Blue Proj ecl Soflware· Pag 10 din 16
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 10/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3

Tabelul2

ofam etru l nom inal mm LA tim ea zonel d e protectle m


O n < 150 4
150 SOn < 400 6
400 S O n < 600 6
O n> 600 10

La conductele po zate in p ara le l s a m Are$ te rc'l~ im ea acestel z o ne , c o re s pu n z ato r ,

3.10 Prescrtptll privind proba de presiune a conductelor

3.10.1 Reterele de dlstrtbutle nou execu tate trebu ie sa tie su pu se probel d e presiu ne inalnte de dares in
functiune.
scoou l probei d e preslu ne este verifiearea etan$eiti!IH eond u ctelor, T m binA rilor acestora $i a tu tu ror
a eceso riilor e tc., pre cu m ~ i a stab ililatii con cu ctelor la re gim ul m axim d e p re siu ne.

3.10.:'! P robarea retelelor la presiu ne se face pentru fiecare lip de condu ctil, conform prevederilor
produciltorului, a standard elor ~i reglem entM lor tehnlee speclfiee in vlgoare $1 a catetelor de sarcini
ln to cm ite d e p ro le cta nt, d u pi!l 0 s p a ta r e p r ea J a bl lii .

3.10.3 N u este adm isii pu nerea in fu nctiu ne a tro nso an elor d e retea in care pot apare fenom ene negative
d alO rn a a pa ri,ie i lo vltu rf d e b erbe e, t a r a re atlz are a m asu rno r n ee es are d e pre ven lre $lIsa u protectle.

3.10.4 Lu ngim ea lronsoanelor de proba este d!Lm!lxi.!J1U1Il._S_QO , ea putsnd fi mal m are d oar in cazu ri in
care experienta anteptenoru lu l ~i garantiile orerite d e acesta su nt acceptate de beneflclar, T ronsoanele d e
proM pot ~j m ai seu rte in cazu l terenu rilor in panta sau pentru portiu nile d e retea pentru care condltllle locale
impun tnchlderea rapid a a transeelor. ..

3.10.5 T ronsoanele de proba trebu ie sa cu prlnda pO r\iu nl d e retea cu aceeasi presiu ne d e fu nctlonare
(n om in ala ) .

. 3.10.6 La ineeperea probei de preslu ne tronsaanele d e retea trebu ie sil aiba m ont ate toate arm atu ru e,
T n ch id e re a c ap e te lo r tr on s os ne to r S8 face cu b lln du ri. fla nse o arbe . ca pace .

In cazurile In care acest lu cru este posibil, probarea tronsoanelor se face ~i cu eondu cte de bransarnent
m ontate aval d e roblnetele de concesie ale aeestora ..

3.10.7 U m plerea cond u etelor cu apA potabila se incepe d e la pu nctu l eel m al d e jos al tronsonu lu i de probat
~ i nu ma i d upa m an ta rea d lsp oz lttv elo r c e asig urii ellm ln are a ae ru lu i.
D upa u mplere se recornand a 0 a erisire fina la , p rfn rea liz area u ne i u soa re au pra preslu nl p !n 11 i la elim in are a
totala a bu ietor de aer din ap,l A poi se procedaaza la inchid erea dispozitivelor d e aerislre.

3.10,8 P u nerea su b presiu ne pentru proba

3.10.8.1 I n cazu l condu etelor realizate din m ateriale im perm eabile 18 a pa (fontA d uC tilA , otel, neprotejate prin
tencu ire) rldlcarea presiu nii, d u pa u m plere, se face in trepte, sectlu nlle d e im binare ~i c e Je la J te s e c ti u n i
s pe cific e fiin d s ub p er rn an en ta s up ra ve gh ere a p er so na Ju lu l d e s pe cia fita te .
in ca zu l in ca re a erisire a n u e ste U icu tll C Ore SP UI1Z ator,seslz ata prin rap ortu l ne cores pu nz Ator d in tre can tatea
d e apa lntrod usa $i cresterea presiu nii, se procecsaza ta red ucerea presiu nii §I 0 nou i! aerislre, d u pil care se
r ela p r oc e su l.
in cazu l in care apar deplasarl neim portante ale cond u ctel sau pierderi nesem nificative d e apit in tim pu l
ridicarii presiu nil, se poate continu a rid lcarea preslu nli pA nli la presiu nea d e probl1i, d acA acest lu cru nu
g en ere az a e fe ete n eg ativ e im po rta nte .
im bin arile n ee ta ns e s a r ern ed la za d u pi:i s cs de re a p re siu nil.

3.10.8.2 pentru conductele reallzate d in m ateriale penneablle (tiJbu ri d e beton arm at, d e beton annat
centrifu gal, d e fanta d uctila sau d e otel protejate prtn tencu ire) rid lcarea preslu nil S9 face in trepta, pA nA la
presiu ne d e regim , d u pa care tronsonu l de proM sernentlne su b aceasta presJu ne m inim u m 24 h.
O upil expirarea acestu i lim p sa trece, tot in trepte, la rid icarea in continu are a presiu nii, panII la atingerea
presiu nii de proba, . .
In e on tin ua re , s e tin s ub o bs er va tle tr on so an ele d e p ro bl!. T n c on ditli1 e a rA ta te Is 3.10.6.1.
- 9-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 11/16
Pegina tiparita di n apl icatia Gesliun e Sta ndarce Ie) 2003 ·200BASRO & Bl ue Projecl Sofl ware· Pag 11 di n 16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3

3 .1 0 .S .3 P e nt ru conductsle d e m a te ria l ptaslc, d upA atlngerea preslu nii de probA se m enVn tronsoanele de
probii su b presiu ne circa 2 h.

3 .1 0.9 P en tru efectu are a prober d e p re slu ne s e fo lo se sc :


- pom pa pentru ridicarea preslu nU ; ,
_ m anom etre cu d om enlu de m A su rare care acoperi preslu nea de probl ,I cu dlvlzlu nl de 0,1 bar;
r: c la pe te d e r etln er e:
- d ispo zitiv e d e ae nslre ;
- a rm atu ri d e inehid ere; . '
_ eontoare sau d ebitm etre, eu d ivizlu ni de 1 I (sunt Indispensabile pentru c on du cte d ill b eto n armat s au b eto n
a rm a t p re c om p rim a t)

3.10.10 P resiu nea de probA este, d e regu lA , 1,5 P n.

3:10.11 D urata probei este, ~e regu lA , 1h.

3.10.12 S diderile ad mlse d e preslim e fl plerd eril~ d e. api! adm ise'inU mpu lprobel' su ht'specificate pentru
fie ca re tip d e m ate ria l dj n c a re s u n tr ea U z ate condectele in c ale te le d es ar cln l a le p re le cta ntu lu l,

3 .1 0 .1 3 D es fa ~u ra re a p ro be i d e p re siu ne , c u to ate d ate le d in m lisu rA 'rjU ; e fectu atese in scnu in fife sp ecla le ,
Aceste fise tre bu ie sa cu prind l fl toa te d efee ~u niJe con sta tate p e p erioa da p ro be l fi re rn ed ierlle efectu ate.

3.10.14 scscerea p re siu nii, d u pl1 nc he ie re a p ro be r, seface in trepte. M a5 iv ~re de p rob Ase d ei:n o!e az A ~I se
indeparteaza, '

3.11 Prescriptii privind sp4rare~,i dezinfectarea re1e.el,orde distribu1le aapel


. .,
3.11.1 D upa ce proba de preslu ne a fost inchelatA ~i s-aconstatat c A nu m al su nt necesare nlei u n fel de
re pa ra ul, s e o ro ce ce az a la s pa la re a c on du cte lo r.

3 .1
D 1.1ta.1 sSpa
u ra pa lalarea
rii e stesedetermtnata
face d e ca tre
d e co nstru
n ec ctor,
es ita te a CinU des pA
pllrUplrU
o ta btu
ilatu, rope tron
r Im pusoa
ritAne
tilo r d ed in(1 00
in te...no
5 00
ru l) cmon
. du cte i.

3.11.1.21n cazu l in care se spala m atm ulte tronsoane su ccesive, spA larea se face dll1spre am ents spre aval,

3.11.2 D ezinfectarea se face im ediat d u pA spalare"po lronsoaneseparated e restu t retelel ~I cu


oransarnentele inchise.

3.11.2.1 D ezinfectarea se face, d e regu l~ i cu clor sau cu o altA su bstantA dezinfectsntll, su b fonnil de solu tle,
care aSlgura in retea minimum (25.~.30) m gc lo r a ctiv la 1 I s p A . .

,3.11.2.2 S olu lia se introd u ce in retea prin hjd rantisau prin prize special am enajatefi se v erific.A d aca a
ajuns in intreaga parte d e retea su pu sll d ezinfectA rii. ' "
V erificarea se face prin hid ranti sau cj~m elele de Is c apetels trons canelor, u m ple re a fU nd c on siC le ra ta
terrnlnata in m om entu l in care solu lia d ezinfectstA apare in toate aceste puncte de v erific ar e, in concentraua
dorita.

3.11.2.3 S olu lia se m entioe in retea 24 h, du pa care se evacu eaza prtn robinetele d e golire sau prin hid ranti
~i se procedeaza fa 0 nou A spilJarecu apa. " ,
spalarea se consid era terrnm ata 1n m om entu l in care m irosu l de clor dispare, Jar cloru l rezld ua! se in sc rie in
! im it ele a d m is e .
D u pa te rm in ar es s pa lM i e ste o blig ato rlu e fe ctu ar ea s na liz elo r fiz lc o-c him ic e fi b ac te rio lo gie e.
S e recornand a ca evacu area apel provenind d e Is dezinfectarea retelel 1n reteau a de.canallzare sa se fa~
cu lu area rnasu rllor necesare d e neu tralizsre a clorulu! .

3.11.2.4 In cazu l in care intre d ezinfectarea


m are de 3 zile sau in cazu l in care, du pl
,I d ares tn exploatare a retefel trece 0 perioad a de tim p m al
dezlnfectare, apa transportatA prin~ tronsonu l respectl v nu

ln de plln es te c on diliile b ac te rio lo gic e ii b io lo gic e d e c an ta te , d ez ln fe cta re a S E t repetA.


3.11.3 In cazu l cond u ctelor reaU zate d in m ateriale perm eabile (tu bu ri de beton arm at, fonta d u ctiU i sau d e
o te l protejate p in ten cu ire) se re com an dA e fe ctu sres ope ratlu nllor d e p ro b4 ~ I d e d ez ln re cta ra co nco mita nt.
~10· '

P ag;na t lpar ila din aplic at la G es li une S iandar de (0) 2003·2008 ASRO & Blue Project Software· Pag 12 din t6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r i-c u-a pa -rete le -de -distr ibutie -exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 12/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4163-3

3.12 Prescript'i prlvlnd avldenta retelelor de distrlbutle Ii marcare

3.12.1 Evldenta retelelor d e d islribu tie a. apei su b form A d e planu ri, schlte etc. cu ind icarea tu tu ror
e le m en te lo r c ar ac te ris tic e (d la me tr e, c ote a bs olu te etc.) c ar e c on stitu ie c ar te a constructlel, se piistreazA d e
o rg an e'e d e e xp to ata re .
T oate m od ifld irile ce se ad u c retelelor s e tr a ns p u n ~I pe planun.

3,12.2 conouctete !iii celelalte elements ca ra cteris tice co ns tru ctiv e a le retelelor se marcheaza. conform
STAS 9 5 7 0 /1 .

4 PRESCRIPTII DE EXPLOATARE

4.1 P u nerea in functiune a retelelor se face treptat, pe tronsoane su cceslve d e cond ucte principale !iii apoi
c on du cte d e serviciu. as1fel:
- se deschid hid rantii de la extrem italea aval a portiu nf care u rm eazA a sa pu ne in fu nctlu ne:
.... se introd u ce apa in conoucta, prln d esch id ere a tre ptaH i a ro bln etu fu i d e la extrem itatea am onta a portlunf
respective;
- d u pa ce apa a u m plu t cond u cta !iii a ie~it com plel limpede p rin h id r an tit descnlsl, se m ai a$teaptA incA
• 5 m in d u pa care se inchid hidranti!
In ca zu l in care pe condu cta ce se pu na in fu nctiu ne se afJa m ontate aparate d e rnasurat, c is rn ele p u bllc e
e tc ., s e v erific a functlonarea acestora. D e asem enea, sa verificA existenta reperelor cu care su nt m arcate
roblnetete ~j c ele ta lte a rr ns tu rt, c ar nin ele e tc .
P unerea in functiune se face nu mai cu avizul organelor sanitare locale care verifica d aca aoa transportalii
prin reteau a respectiva jnd epline~ te cond i!iile d e potabilitate conform S TA S 1342. S o lic ita re a v e rific c!ir ii ~ i a
acord u lu i se face d e catre intreprind erea d e exploatare, eu m inlm u m 5 z lle inalnte d e d ata prev i:lzu til a
p u ne rii In fu n ctiu n e a r ete le lo r.

4_2 Exploatarea retelelor d e dlstrlbutie cuprinde totalltateanperathmnor care se efectueaza de cAtre


personatut unitalii de e xp lo ata re . a stfe l lncat retelele s a f u nc lio n ez e in oermanenta la parametri s ta b U iti p rin
r ec u la rn en u n d e e xp to ata re .

4.2.1 in exoioatare trebuie s a se a sigu re :


-continu itatea d istribu irii apei la toate pu nctele d e consu m. rrefltnd ad mise intreru peri in fu nctlonare, d ecA t tn
ca zu ri c on sid era te d e fo rla m ajo ra ca: tntreruperea a J im e n tilr iJ c u e n er gie eiectrtca la statH le d e pom pare care
retu ieazs apa in retea, llpsa accentu ate ~ i prefu ngitad e apa la su rse, avarf pe aoucnunt, c o nd u c te p r in c ip a le
s au d e s er vic iu , .situatf d e d e te r io ra r e a calitaW apei s ub s ta nd ard ele tn v ig oa re ;
...... rn en tln er ea p re siu n ii d e s er vlc lu in tr e v alo rile r nlm m e p ro ie cta te lji c ele m a xtr ne a d mis ib ile ;
- prevenirea fenom enelor care pot stanjeni fu nctionarea retelel prin irnpllcatll asu pra d ebltu lu l, preslu nll sau
caJjta~iiapei.

4.3 E xploatarea retelelor se face cu toate robinetele d e (jnie~i d e rarnlflcajte d eschise, lnchid erea partialA
sau totala a u nora d lntreacestea fiind perrnlsa nu rnal in cazu l u nu i Incend iu d e proportll, cand .este necesara
alim entarea cu precad ere a anu mltor pu ncte d e eonsu m, in d etavoarea altara, pe 0 p er io ad a s tr ic t IIm lta tA d e
..•tim p, sau in caz u l u n or a varil, in sistem u J d e a llrnentare cu apa. . . .
E xploatarea retelelor ee este im pA rtita in zone d e d istribu lle se face cu robinetele d e separafle d lntre zone
inchise ~ i sigilate, lar robinetele d in Interioru l fleearel zone cornplet d esehise. M anevrarea rablnetelor d e
se pa ratie e ste .p erm isa n urn ai in situ a1 ii sp ec ia le (in ce nd li excepuonate etc.) c a n d e ste n ec es ar a p re le va re a
u nu i d ebit d e apa su plim entar d intr-o zonlli inveclnata. 1 [ 1 asem enea cazu rt portiu nea in care se introd u ce
d ebitu i su plim entar trebu Je sa fie m inim a. iar restabU irea situ atiei initiale se face im ed iat ce aportu l
su plim entar de apA nu m al este necesar, .

4.4 fn cazu l f~ care, d in u na d in cau z ele enu m erate la 4,2 nu esta posibila m enlinerea
co nd i\iilo r d e d eb it ~ i d e pre siu ne , d lstribu 1fa ap ei s e fa ce e u re strie tii, D Lirata
sa fie m inim e,ln acest seop lu and u -se u nele m bu rl ca: .
,I
in perm an'entil a
a m p J o a re a r e s tr lc 1 1 1 10 rr e b u le

- su spend area tem porari'i a u nor pu ncta d e consu m sau foloslnte o a: s pA J atu i s tr A zllo r, r u nc po na re a fh tA n U or
ornam entale, stropitu l spatU lar verzJ e tc.;. ..
- foJosirea intensA a slsternelor d e recircu lare a spelor d e la consu matori Ind ustrial! ,I a pJ ic ar ea m A s u r1 lo r d e
r ed u ce re a p ie rd e rilo r in In sta Ja tlU e p ro pr lf , In clu s iv T n r ate Je In te rio ar e;
~ rem ed le re a o pe ra tiv ii a a va riilo r fn ca zu l T n ca re a ce ste a c ons titu ls c au za in tro clu ce rli res tric tlilo r.

- 11-

http://slide pdf.c
Pagina ll parl ta diom/re a de r/full/sr-4163-3-96-a
n apl icetia lime
Gesli une Standarce (c) 2003 nta r i-c
-2008 ASROu-a&
pa -rete
Blue leect
Proj -deSo
-distr
ftware'ibutie
Pag-exploa ta re -si-e re -55a 9317fc 8497
13 din 16 13/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
III
3
It)

iil
Co
It)

SR 4163·3 ("')
o
3
It)

.5 A plic ar ea r es tr ic tlllo r in runcttcnarea rete le l este d e co mpetenta consillilo r lo ca le . a regiilor ~ i socie tA tJlor .::1.

d e e xp lo ata re , o rg an elo r s an ita re $1 d e g os po da rir ea a pe lo r, pornpiertlor etc, in conform itate cu prescnptllle


d e p r oi ec ta r e.

4.6 P e toata d u rata restrtctlllor, dezinfectarea apei se face cu d oze m al m arl d ecilt cele u tilizate in m od
c u re nt, d oz e ce se sta bilesc cu av iz ul o rga nelor sarita re loca le .

4.7 fn tre tln er ea r ete le i p en tr u c or ee ta e xp lo ata re c up rin de u rm stc are le o pe ra tlu ni:
- s up ra ve gh er ea fu nc tio nA rii re te le l:
- verificarea pu nctelor de livrare a apei d irect din retea:
- id e n ti fi ca r ea deficientelor c a re i m pl ic .li lnterventia e ch ip e lo r d e f ntr etin er e a re1elel:
- efectu area tu tu ror m anevrelor pentru lzolarea u nor portlu nl de retea la care se executa lu c ra rl d e r ac or da re
a u nor im obile, racordarea la retea a u nor cond ucte nol, lu erA ri de rem ed lere a u nor avarii.

4. 8 S u p ra v eg he re a f u nc tio na rii retelel c u pr in d e v e rif ic ar ea clrculattel a pe i in r :o nd uc te , c on tro lu f p re slu nilo r


in conductele de serviciu, s ltu au a r ob in ete lo r c are , d up A d es tln atle ,k eb uie s a flecomplet deschlse sa u
inchise, calltatsa
Sa a corda a peid eo
0 atentte d istribu
se bitAite v er(pe b az
if ic ar il aina naliz ra to ardee labcrator)
la bo elor d es pe cla litaetc.
te , a calitA Vi apel d in pu net de vedere al
standardelor in v ig o ar e.
I n e x pr o at ar e trebuie s~
se asiqure ca ,apa s a 8JungB; au pre siu nea n orm alA pA ni lacapetela • te rm in us a le
relelel. in caz contrar se stabiler;;te. prln incercari su ccesive, zona' u nd e sa p ro du c e ln ce tln lr ea sa u
intreruoerea circultutut apei care poate fi, du pa caz, conseclnta unei situa\1i ca:
- d efectarea u nu : robine t d in a rn onte le sectoru lu i in c au zii, p rin oesprinderea ~i 'cAderea sertarulul:
- existenta u nu i roolnet in pozltia inchls, ca u rm are a u nei rnanevre anterioare efectu ati T n relea (ou beatla .
fz alM il u nu l tron so n pe ntru rem ed lere a u nei av arii, sH ngersa u nu l incend iu etc.):
- spargerea u nei condu cte ~i oescarcarea apei lntr-u n canal lnveclnat, f M A sem ne vlzlbile la 5u prafata
terenu lu i: ,
- p re le va re a u nu i d ebit im portant de apa din retea. prin asolraue sa u prin descAtcarea l n t r - u n rezervor
su bteran, de catre u n consu mator neautorlzat sau autorizat. d ar cu incalcarea oond ltillor din contractu I d e
fu rn iz are a apei: .
- obturarea condu ctei de serviciu cu u nele restu ri de m ateriale rarnase de la a lucrare anterioarA.

4.9 La retelele ootate cu aparate de rnasu rat debitele transportate sau preslu nlle
de servlclu , persoM lu l de
explcatare a re s ar cin a de a c lt l i nr e gi st r~ r !l e acesto ra pa ra te sa u a schlrnba d ia gr am elS
iiln lc e sa u
s~ptam ailale in conform itate cu Instru ctlu nlle d e exploatare propril tn cazut exlsterrtej unel asernenea
aparatun. D in lnterpretarea datelor colectate, prin oornparare cu valorllauzuale aleparametrllor pHvlnd
debitete ~j presiu nlle in pu nctele respectiv e, sa sla bile $te d aca e xcloa tarea rejelel se desf§~oai'~ n or ma l, s au
este pertu rbaia de anu m ltl factori. ' . ,.

4.10 Verificarea pu nctelor exterioare de consu rn cu prinde controlu l m odu lu i in care su ntfoloslte gu rlle d e
ap~d e catre oraanele P S f, de cA tre personalu l u nitA tilor de salubntate, alspatiifor verzl, sf $s'ntierelor de '
constru ctll ~i alte cateporf de ccnsumetori ternporarl, fu nclionarea ci~m efelor pu blica destrad lJ 01 e u jet, a

M
S entaverificil
nilo r o rnatat
am enaspectele
ta le e tc . privind corects rnanlpu lare a instalatiilor respective, eu respectarea ragu lilor de
ig ie nA , c at ~i aspecte le priv lnd u tltlz area ratlon alA a ap el, fA rii d eplJ$lre a ca ntltA tfto r 8vlzate, in v ed erea
e li m ln a ri i p le r d er ll or ~t r ed u c er i! r is lp e l,
T ot T n caz ul ace stor v erificA ri este inclu sA $1 ac,lu nea d e d epistare a ev en tu alilo r con su rn atori cland estin i. '

4.11 Verificarea stA rif tehilice a retetelor se referA la toate pA ftU e com ponente ale acestora ~icu prind e in
principal: .
- id enlificarea neetan~eitatilor pu se in evid entA prtn pierd erile de ap.li viziblle (Ia su prafa1a, pavajelor, Is
a rm atu ri, in ca mlnete d e cana liz are etc.) ~iascunse;
- c on sta ta re a d ete rio rA rii a rm lltu r ilo r ~i a con stru C1[jlor anexa a le re telel ca: rabinete blo cate, ca pace sparte
sa u tips~, z id i!.r ie d ete rio ra t.ll, tr ep te c lz ute , re pe re d ev en lte U lz lb lle , g am itu rl'n ee ta n~ ale a te .
P ersonalu l d e expfoatare are ~I sarcina de a exam lna d a~ pe tra seu l sau T n im ed la ta v eclnA tate a relelelor

nu se incep fu crA ri d e constru ire a u nor cU ld lri sau retele ediJitare, care po t aves rmpUca~1.supra funC1lon.llrii
norm ale a rete le l d e d lstribu \la sau asu pra calH ltii ape l pota bU e.

4.12 D ep is ta re a p ie rd erllo r o la sp A a scu ns e S8 face Tn fu nr;tle de dotarea fieoirel u nit4~ de 8xploatare Tn


- ~2·

Pagina li parl
http://slide l. din
pdf.c aptlcatl
om/re a dea r/full/sr-4163-3-96-a
Gesll une Slandarde (e) 2003,200BASRO
lime nta r i-c u-a&pa
Blue Proj
-rete leect
-deSoftware, Pag -exploa
-distr ibutie 14 din 16ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 14/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

SR 4183-3

cOnfonnltate CU I ns tr u c tJ u n lle d e e x plo a ta r e. U t lllz a re a m e to d e io r a c u st lc e c a re f ole s es c s te to s co p u l, ge o fo n u l


s au a pa ra tu l d en um it "u re ch e e le cro nlcA " se fa ce tn de os eb l p en tr u lo ca llz 8,re a u no r n ee ta n~ ltl~ a e Ar or
exlstentJ se p re su pu ne T n a n um ite z on e, unde se c on sta till s clid e rl Im p or ta n te d e preslune sau d e d ebit,
In fllt ra tll p u te m lc e T n r e le au a d e c an allz ar e, s u bs olu l Im o bile lo r, s au a lte s lm p to m e. F o lo slr ea ,I Tntrellnerea
aoestor sparate se f ac e T n c o nf on n lt at e cu In dlc a~ Ue t eh nlce d ate d e u nlti1 i1 e ca re a u p ro du s aparatele
respective. .

4.13 C o ns t.lA r U e fA c u te d e p er so n elu l d e e xp lo ats re c u o e az la e fe ctu A r illu e rA r ilo r m e ntio na te la 4.8 ... 0 4:12
se consem neazA T n rap oartele zllnlce d e actlvltate ale scestu la, la r aspectele care Im pU cA Interven1la
p er so na lu tu l d e T n tr etln er e s e tr an sm it I me d la t u n lt.tll r es pe ctiv e p en tr u a fI solullonate.

4.14 P A n§ .la In tr od u ce re a s u pr av e gh er li c om p u te rlz ate a r ete le l, la In te rv a le d e (1..:2 ) a ni s e e fe ctu e az l


d e c4tre personalu l de exploatare cate 0 m A su r ar e g en er alA , p e a nsam blu l retelelo r d e d istribu lie, a

julie SIU aug ust ,I


p re s!u n llo r d e s er vtc iu . O pe ra liu n ea s e o rg an lz ea zA T otr -o p e rio ad A d e c on su m m ax im , d e p re fe rin tA T n lu n a
consU l tn m Asu t~ rea preslu nilor d e servlclu tntr-u n nu rnlr d e pu ncte ca racteristlce,
rAspAndltecat mal u n ifo rm p e te rito rlu l d e stir v!t d e r ete le le d e d ls fr lb u tle , fa d ls ta n le d e (4 0 0 ... 50 0) r n.
DetenninArile se fac lahidrant!, CU rnanom etre pejrtablle.
P rlr , m Asu rA rl se p un in e vid en t_ z on ele d eficita re d in p un ct d e v ed er e a l p re slu nllo r, sta billn du -se m Asu ri
n e ce s ar e p e nt ru e c hillb r ar e a r e te te t,

- 13-

P aQ lna t ipar
http://slide tt a din
pdf.c aplleat
om/re ia r/full/sr-4163-3-96-a
a de G es ti une S tandar de (0) 2003·200BASRO &pa
lime nta r i-c u-a Bl -rete
ue Project Software.
le -de Pag -exploa
-distr ibutie 15 din 16ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 15/16
 

5/14/2018 SR 4163-3-96 Alime nta r i Cu Apa - Rete le de Distr ibutie -exploa ta re Si e re - slide pdf.c om

o
!))

3
<l>

~
a.
(t)

o
o
3
SR 4163-3
_~
(t)

M em brii com itetu lu i tehnic C T 186 "A LIM E N TA R I C U A P A $1 C AN ALIzA RI" care au sa.-
c:
p ar tic ip at la e la bo ra re a p re ze ntu lu i s ta nd ar d: VI
!:i
iU '

Pre§edinte: 0 1. M a ria n O pr oiu !!!.


»
IC
Secretar: D na . A u ra A lp op ii P R O E D -S A Institu t de S tu d ii §i P roiectare ...,

pentru t.ucrart Tehnico-Edilitare E.
2,'
R eprezentant IR S : D na. M ihaela U d ran !))

Membrii: O J. C o s tin B e re v oia n u Regia G enerala d e A pa Bucurest: ~


0 1. M ir ce a C os ta ch e Ministerul t.ucrarllor P u blica ~ i Arnenaiarf >
_:::!
Teritoriunn-Direetla S er vic iilo r d e G os po da rie
<
m
comunala G')

D I. V ale ntin C h er ce a M inisteru l A pelor, P 4d u ril6r §oi P rotectiel »


~
M e d iu lu i-D e pa rta nie ntu l A p elo r (fl
;0
0 1. V ic to r la nu li Unlversltatsa Tehnlca de C onstru ctll .r
o

0 1. A le xa nd ru lo ne sc u
B u c u re sti-F ac u lta te a d e H id ro te hn ic a
SC " lnginerieU rbana" -SA s~
0 1. G he or gh e M or ar u se "S ETA " S A o
o
lX1

01. ccsnca Murgociu S C "E DIL-P RO IE CT " S A


0 1. V la dim ir R oja ns eh i IC IM -Institu tu l d e C ereetare § i de Inginerie a
Med iului
0 1. L eo nte S im io ne sc u P RO EO "':S A Institu t d e S tu dii § oi P roiectare
p e ntr u L u e ra r i T e hn ic o -E d ilit ar e
0 1. V ic en tiu S c hio pu A Q U A P R O IE C T-S A .
0 1. G h eo rg he G h io ce l C N PD A- C om ite tu l N ation al a l P ro du ca tor tlo r
§ i D istr ibu ito rilo r d e A pa

A nteproiectu l standard u lu i a fost elaborat d e D na. R odica T anasoca d e la P RO ED -S A.

U n sta nd ar d ro ma n n u co nfin e n ea pa ra t to ta lita te a p re ve de rilo r n ec esa re p en tr u co ntr acta re . U tiliz ato rii
s ta nd a rd u lu i s u nt r as pu n z ato ri d e a pllc ar ea c or ec ta a a ce stu ia .
E ste im po rta nt c a u tiliz ato rii s ta nd ar de lo r r or na ne s a s e a sig u re c a s un t T n p os es ia u ltim a l a di~ 1l, i a tu tu r or
r n od it lc a ril or . ln fo r rn a tlll e r e fe r it oa r e la .s ta n d ar d e le r o rn a n e ( te r m e nu l d e t nc e ps r e a a p lic c 1i rii,m o d if ic lir i e tc .)
s u n t p u b li ca te in C a ta lo g u l s ta n d ar d e lo r r o rn a n e ~ I T n B u l e tin u l S t an d a rd iz M i .

M o dific ar i d u pa p u blic ar e
~ - - --
Nr . r n odlflc a rli B u le tin u l S ta n da r diz a rii P u n c ta m o d if ic a te
Nr/an

LEI 960

Paglna l iparll
http://slide pdf.ca din aptcatta
om/re Gesliune Slandarde (e) 2003-2008
a de r/full/sr-4163-3-96-a lime nta r ASRQ
i-c u-a&pa
Blue Projecl
-rete Soflware
le -de - Pag -exploa
-distr ibutie 16 di n 16ta re -si-e re -55a 9317fc 8497 16/16

S-ar putea să vă placă și