Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL II: CONTABILITATEA OPERAŢIILOR TAXEI PE

VALOAREA ADĂUGATĂ

2.1. Fluxul informaţional pentru determinarea taxei pe valoare adăugată

Jurnalul de vânzări este un document care ajută la stabilirea valorii lunare a "taxei pe
valoarea adăugată colectată" şi asigură control pentru anumite operaţii înregistrate în
contabilitate.
Acesta este completat la serviciul financiar – contabil în baza facturilor emise privind
bunurile vândute şi serviciile prestate. Agenții economici scutiți de la obligaţia emiterii unei
facturi sunt obligațo să ţină "Borderoul de vânzări (încasări) din ziua de …..".
Acest borderou este un document de centralizare zilnică pe baza monetarelor , notelor
de plată, centralizatorul vânzărilor pe ospătari, centralizatorului vânzărilor cu achitarea
acestora în rate, registrelor de decontare a prestaţiilor etc. întocmite de fiecare unitate.
Jurnalul de cumărări este un document ce stabileșt lunar valoarea "taxei pe valoarea
adăugată deductibilă" şi asigură control al unor operaţii înregistrate în contabilitate.
Se completează la compartimentul financiar – contabil în baza facturilor şi chitanţelor
fiscale pentru intrările de valori materiale sau serviciile achiziţionate de la agenţi economici
din ţară.
În vazul bunurilor procurate direct din import, evidența în „jurnalul pentru cumpărări”
se realizează în baza facturilor externe împreună cu declaraţiile vamale de import vizate de
organele vamale pentru taxa pe valoarea adăugată plătită a acestora, iar pentru servicii în baza
dispoziţiei de plată vizată de organele băncii sau a oricărui document care atestă achitarea
taxei către beneficiar.
Cele doua jurnale reprezintă baza pentru întocmirea declarației referitoare la obligațiile
de plată către bugetul statului.
Decontul taxei pe valoare adăugată este completat şi depus la organul fiscal unde este
înregistrat trimestrial de către plătitorii cu cifră de afaceri mai mică de 88.500 euro la finele
anului şi lunar, de către ceilalţi plătitori. În temeiul art. 316, alin. 7 din Codul fiscal organul
fiscal poate aproba o altă perioadă fiscală semestrial/anual pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA.
Declaraţia se completează în două exemplare, dintre care:

1
- originalul se depune la organul fiscal pentru evidenţa căruia este înregistrat
plătitorul;
- copia este păstrată de plătitor.
România intrând în Comunitatea Europeană, in luna decembrie 2006 s-au eliberat
agenţiilor economici noul Certificate de înregistrare în scopuri de T.V.A. (RO)
Potrivit Legii 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare privind taxa pe
valoare adăugată, corectarea T.V.A. determinată în mod eronat, înscrisă pe factura fiscală sau
în alte documente legal aprobate este realizată astfel:
- dacă documentul nu a fost trimis către beneficiar, acesta va fi anulat și va fi emis un
nou document;
- dacă documentul a fost trimis către beneficiar, soluționarea erorilor va fi realizată
prin transmiterea unui document nou cu sumele înscrise cu semnul minus, în care va fi
menționat numǎrul documentul corectat.
Documentele corectate vor fi înscrise în cele două jurnale şi vor fi preluate în decontul
întocmit de furnizor şi respectiv de beneficiar pentru luna în care a avut loc crectarea.

2.2. Calculul şi contabilitatea TVA în operaţiile de aprovizionare

Bunurile şi serviciile achiziţionate cu scopul realizării operaţiunilor comerciale


cuprind materiile prime şi materialele, combustibilul şi energia, piesele de schimb obiectele
de inventar şi de natura mijloacelor fixe precum şi alte bunuri şi servicii ce urmează să fie
reflectate în cheltuielile cu producţia, de investiţii sau după caz de circulaţie.
Reflectarea acestei taxe este făcută cu ajutorul contului 4426 „TVA - deductibilă”.

1) TVA – deductibilă regăsită în facturile furnizorilor pentru activitatea de exploatare:

% = 401 „Furnizori”
„TVA – deductibilă” 4426
„Materii prime” 301
„Materiale consumabile” 302
„Materiale de natura ob. de inventar” 303
„Semifabricate” 341
„Produse reziduale” 346
„Animale şi păsări” 361
„Mărfuri” 371
„Ambalaje” 381
„Ct. de cheltuieli” Clasa 6

2
Exemplul 1

În baza facturilor fiscale şi a bonurilor fiscale pentru carburanţi auto primite de la


furnizori, SC KONTAKT TURISM SA a achiziţionat în luna decembrie 2019 urmatoarele
mărfuri precum si bunuri şi servicii pentru nevoile firmei:
 Mărfuri în scopul revânzării prin unităţile de alimentaţie publică cu factura nr.
3553/05.12.2019 în valoare de 2.838,75 lei, din care TVA 539,36 lei, cu adaos comrcial
practicat de 50%.
 Gaz metan cu factura nr. 3553/01.12.2019 în valoare de 3.377,37 lei, din care TVA 641,7
lei.
 Combustibil cu bon fiscal nr. 126/01.12.2019 în valoare de 125,01 lei, din care TVA 23,75
lei.

D
if
erite materiale de construcţii pentru modernizarea clădirilor cu factura nr. 35/03.12.2019 în
valoare de 34.518,30 lei, din care TVA 6.558,47 lei.

În contabilitatea societăţii aceste operatiuni se înregistrează astfel:

Concomitent cu debitarea gestiunii se înregistrează şi adaosul comercial practicat


(2.583,26 * 50% = 1.291,63 lei) şi TVA neexigibilă ( (2.583,26+1.291,63)*19% = 736,22
lei), mărfurile fiind evidenţiate la preţul cu amănuntul, inclusiv TVA:

Înregistrările ce vor fi efectuate în baza facturilor pentru bunurile și serviciile nevoilor


firmei sunt următoarele:

3
1)

Operatiuni supuse măsurilor de simplificare – taxare inversă

În această situaţie furnizorii fac metiunea „taxare inversă” pe factură fără a avea loc
plata taxei pe valoarea adăugată între furnizor sau beneficiar făcând următoarea înregistrare:

În

contabilitatea benficiarului se va înregistra:

Beneficiarul este obligat la determinarea şi înregistrarea din proprie iniţiativă a


T.V.A. atât ca taxă colectată cât şi deductibilă:

Exemplul 2

În baza facturilor fiscale primite de la furnizori, SC KONTAKT TURISM SA a


achiziţionat în luna decembrie 2019 urmatoarele lucrări de construcţii supuse măsurilor de
simplificare:
 Lucrări de construcţii cu factura nr. 5999686/14.12.2019 în valoare de 40159,50 lei,
operaţiune supusă măsurilor de simplificare respectiv operaţiune cu menţiunea „taxare
inversă” în situaţia în care atât furnizorul cât şi beneficiarul sunt plătitori de TVA.

Concomitent cu această înregistrare se determină şi se înregistrează taxa pe valoarea


adăugată aferentă acestei operaţiuni (40159,50 lei * 19%=7.630,30 lei), fără a avea loc plata
acesteia către furnizor:

4
Toate intrările de bunuri şi servicii din cursul unei luni se înregistrează în jurnalul
pentru cumpărări, T.V.A. dedusă fiind preluată în decontul de TVA „300” care se depune
lunar la organul fiscal teritorial până în data de 25 a lunii ulterioare pentru luna în curs.
Bunurile şi serviciile achiziţionate care sunt supuse măsurilor de simplificare se înregistrează
distinct în decontul taxei atât la TVA deductibilă cât şi la TVA colectată, la rândurile 6 şi 16
din decont.
În cazul furnizorului operaţiunile supuse măsurilor de simplificare se înscriu în
rândul 10, fără să se colecteze taxa aferentă.

2.3. Calculul şi contabilitatea TVA în operaţiile de livrări

Livrările cuprind totalitatea operaţiunilor cu ajutorul cărora este realizat transferul


dreptului de proprietate cu privire la bunurilor mobile corporale oricare ar fi forma juridică
datorită căreia este realizată vânzarea, schimbul, aportul în bunuri la capitalul social al firmei.
Baza de impozitare este un element important pentru calculul taxei pe valoarea
adăugată. T.V.A. facturată de furnizor are aceeași valoare cu baza de impozitare înmulţită cu
cota de TVA.
TVA facturată = Baza de impozitare X cota de TVA
Baza de impozitare este determinate în întregime la momentul livrării bunurilor sau
prestărilor de servicii cu ocazia întocmirii facturilor sau altor documente prevăzute de lege,
diferenţiat după natura operaţiilor, prin urmare:
 pentru livrări de bunuri:
Baza impozabilă = Preţ net + accize + alte chelttuieli.
 pentru prestări de servicii:
Baza impozabilă = Tariful negociat.
 pentru operaţii de intermediere în turism:
Baza impozabilă = Valoarea comisionului obţinut.
 pentru bunuri executate de agenţi economici în folosinţă proprie:
Baza impozabilă = Costul de producţie sau preţul de cost.
sau
Baza impozabilă = Preţul pieţei
 pentru bunuri şi servicii din import:
Valoarea în vamă

5
Baza impozabilă = a bunurilor importate + taxe vamale+ accize + alte taxe
transformată în lei
 pentru echipament de lucru importat suportat parţial de salariaţi:
Baza impozabilă = Valoarea echipamentului suportată de salariaţi.
În această situaţie exigibilitatea TVA intervine în data prevăzută plăților ratelor.
 pentru vânzarea de bunuri în regim de consignaţie primite de la agenţi economici :
Baza impozabilă = Valoarea mărfii din factura + Comisionul practicat
agentului economic(deponentul) de consignaţie
 pentru vânzare de bunuri în regim de consignaţie primite de la persoane fizice:
Baza impozabilă = Comisionul aplicat asupra vânzărilor de bunuri.
 pentru prestări de servicii în turism în care agenţii economici folosesc mijloace de
transport proprii sau închiriate
Baza impozabilă = tarifele negociate pentru prestări de servicii
 pentru operaţiunile realizate de casele de amanet, atunci când împrumutul este restituit la
teremen;
Baza impozabilă = comisionul încasat
 pentru operatiunile realizate la casele de amanet, atunci când împrumutul nu este restituit
iar bunurile devin proprietatea casei de amanet ;
a) dacǎ bunurile sunt vândute :
Baza impozabilă = valarea de vânzre a bunurilor
b) dacǎ bunurile sunt folosite în scop propriu sau transmise în mod gratuit unor persoane
fizice sau juridice :
Baza impozabilă = preţul pieţei
 pentru locatiile de gestiune :
Baza impozabilă = sumele convenite între părți în contractul de locaţie

Contabilizarea operatiilor de livrări

1) TVA colectată, înscrisă în facturile privind vânzările de bunuri, lucrări şi servicii:

Cu privier la vânzările de mărfuri în unităţi de desfacere cu amănuntul sau de


alimentaţie publică se efectuează următoarele înregistrări:

6
Exemplul 3

În baza rapoartelor de închidere zilnică generate de aparatele de marcat electronice


fiscale la nivelul fiecărei gestiuni, la SC KONTAKT TURISM SA se întocmeste borderoul
de vânzări (încasări) din ziua de 03.12.2019, încasările totale din această zi fiind de 875,95
lei.
Pentru înregistrarea acestei operaţiuni mai întâi se determină taxa ape valoarea
adăugată colectată, care va fi egală cu taxa ape valoarea adăugată aferentă mărfurilor vândute
şi care a devenit exigibilă, aplicând cota recalculată de 15,966% (19/119*100) asupra bazei
de impozitare (875,95 lei * 15,966% = 139,86 lei), după care se fac următoarele înregistrări:

„Casa în lei” 5311 = % 875,65 lei


707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 735,80 lei
4427 „TVA colectată” 139,86 lei

Concomitent cu înregistrarea veniturilor din vânzări se înregistrează şi descărcarea


gestiunilor de mărfuri din unităţile de desfacere cu amănuntul şi de alimentaţie publică după
determinarea coeficientului mediu de adaos commercial practicat utilizând următoarea
formulă:

Sold inițial ct .378+ Rujal creditor ct . 378


Ct . 378= ∗100
Sold inițial ct . 371+ Rulaj debitor ct .371−¿ Sold inițial ct . 4428−Rulaj creditor ct . 4428

1.252.777 1.262.777
Ct . 378= ∗100= ∗100=65,57 %
2.294 .601−368.806 1.925.795

Adaosul comercial mediu de înregistrat, aferent mărfurilor vândute este de 482,46 lei
(735,80 * 65,57%), descărcarea gestiunii se înregistrează în felul următor:

% = 371 „Mărfuri” 875,65 lei


607 „Cheltieli privind mărfurile” 253,33 lei
378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” 482,46 lei
4428 “TVA neexigibilă” 139,86 lei

7
2.4. Determinarea "TVA de plată sau de rambursat"

T.V.A. de plată (TVA/p), se stabileşte pe baza următoarei formule de calcul:


TVA/p = TVA colectată – TVA deductibilă
T.V.A. de recuperat (TVA/r), se stabileşte pe baza următoarei formule de calcul :
TVA/r = TVA deductibilă – TVA colectată
Pentru reflecatrea în contabilitate a decontării cu bugetul statului privind TVA-ul se
realizează prin prisma conturilor :

Pentru contabilizarea T.V.A. de plată sau de rcuperat se face una din următoarele
înregistrări :
 În eventualitatea în care TVA colectată este mai mare, diferenţa
dintre "T.V.A. colectată" si "T.V.A. deductibilă" se înregistrează în creditul contului 4423
„TVA de plată” astfel:

 În eventualitatea în care TVA deductibilă este mai mare,


diferenţa dintre "T.V.A. colectată" si "T.V.A. deductibilă" se înregistrează în debitul contului
4424 "TVA de recuperat" astfel:

Exemplul 4
Conform decontului de TVA depus de SC KONTAKT TURISM SA pe luna
decembrie 2019 s-a colectat TVA în sumă totală de 27.005 lei (inclusiv operaţiunile supuse
măsurilor de simplificare) şi s-a dedus TVA în valoare de 43.328 lei, rezultând TVA de
recuperat (sumă negativă de TVA) în valoare de 16.323 lei, fiind efectuată următoarea
înregistrare:

8
Datorită faptului că pentru luna precedentă societatea nu a optat pentru rambursarea
sumei negative de TVA în valoare de 12.987 lei, această sumă a fost preluată în decontul lunii
decembrie 2019 la rândul 31 din decont, soldul sumei negative a TVA la 31.12.2019 fiind de
29.310 lei.
Odată cu depunerea decontului de TVA societatea şi-a exprimat opţiunea de
rambursare a soldului sumei negative a TVA prin completarea căsuţei corespunzătoare din
decont cu opţiunea "DA".
În cazul în care întreaga sumă solicitată se aprobă a fi rambursată, societatea va
efectua următoarea înregistrare:

S-ar putea să vă placă și