Sunteți pe pagina 1din 24
PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR SENATUL privind atributiile, organizarea si funcfionarea polifiei militare mentul Roméniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii gencrale Art, 1. ~(1) Poligia militard este componenta specializata a Ministerului Apararii Nationale care exerciti, in condifiile prezentei legi, atribufii specifice privind respectarea, menfinerea, restabilirea ordinii interioare si a discipline! militare in obicctivele militare yi in zonele militare restricfionate din competenta acestuia, indeplinirea indatoririlor specifice organelor de cercetare penala speciale, sprijinul manevrei si mobilitajii unitagilor militare, controlul, escortarea, paza si indrumarea circulatiei vehiculelor si coloanelor militare si oficiale, controlul antiterorist si protectia personalului armatei, asigurarea securitatii obiectivelor militare si a zonelor militare restrictionate, procesarea, paza, protectia si escortarea prizonierilor de rzboi, indrumarea gi evacuarea persoanelot dislocate pe timpul destasurarii acjiunilor militare. 2) Prevederile alin. (1) referitoare Ia asigurarca protectiei personalului armatei, a securitijii obiectivelor militare si a zonelor militare restrictionate nu sunt aplicabile factorilor umani si materiali din responsabifitatea Ministerului Apirdirii Nafionale a edror protecfie si paz se asigura de citre efective si mijloace ale Directiei generale de informatii a apararii, potrivit prevederilor art. 13 alin, (9) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare. (3) Pentru situafiile in care asigurarea protectiei personalului armatei, a securitatii obiectivelor militare si a zonelor militare restricfionate se realizeazi prin actiuni comune, care implica atat efective si mijloace ale politiei militare, cat si ale Directiei generale de informatii a apirdrii potrivit art.15 alin, (9) din Legea 346/2006, republicati, eu modificirile gi completirile ulterioare, controlul operational este exercitat de cdtre Directia general de informatii a apairari, prin struetura specializata proprie, ‘Art. 2. — In indeplinirea misiunilor si atribufiilor ce revin politiei militare, Ministerul Apararii Nationale coopereaza cu celelalte elemente din sistermul national de aparare, ordine publica si securitate nafionala gi colaboreazd cu organizafii, institutii, autoritaji ale administrafiei publice centrale si locale, precum si cu structuri militare din alte state CAPITOLUL Organizarea si functionarea politiei militare Art, 3.—(1) Poliia militera este constituité din urmitoarele structuri: a). structuri centrala de politie militara; ) servieii/sectii, birouri si compartimente de politic militard; )_unitati gi subunititi de politie militar; 4) structuri teritoriale de politic militara. 2) Structura central de polifie militar funcjioneaz’ in compunerea Statului Major al Apairarit si exercita comanda si controlul structurilor teritoriale de politic militara, coordoneaza pe linie de specialitate celelalte siructuri de polifie militara din compunerea categoriilor de forte si comandamentelor si asigura cooperarea si colaborarea pe linie de specialitate cu celelalte institutt bain? ale statului, organisme si organizatii guvernamentale si neguvemamentale, din ara sau din strdinatate. (3) Servieiile/secfile de politie militara functioneaza la nivelul statelor majore ale categorilor de orje/comandamentelor de sprijin iar birourile de politie militar functioneaza la nivelul eomandamentelor de divizie/similare si comandamentelor de baza/similare. (4) Unitajile si subunitijile de politic militar funcfioneazi in compunerea structurii de forte a Armatei Roméniei, (5) Structurile teritoriale de polifie militard sunt microstructuri care funcjioneazé la nivel regional, in subordinea Statului Major al Apyiriri. (6) Zonele de responsabilitate ale structurilor teritoriale de poligie militard se stabilese prin ordin al sefului Statului Major al Aparirii, la propunerea sefuulut structurii centrale de politie militara, CAPITOLUL IL Organizarea si functionarea organelor de cereetare penali speciale Art. 4. — (1) in statele de organizare ale structurii centrale de polijie militard si ale structurilor teritoriale de politie militar se prevad funcfii distincte de ofiferi cu atributii specitice organelor de cercetare penal speciale. (2) Calitatea de ofijer cu atributii specifice organelor de cercetare penala speciale este incompatibilé cu orice alts functie publicd sau privata, cu exceptia funcfiilor didactice din invagimantul superior. An. 5, ~ (1) Desemnarea ofijerilor prevazuji la art. 4 alin. (1) se face prin ordinal ministrului apZririi nationale, cu avizal conform si prealabil al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. (2) Avizul conform se acorda, la solicitarea sefului Statului Major al Aparirii, daca ofijerul indeplineste cumulativ urmatoarele condit 1a) are numai cetitenie romana si este licentiat in drept; 'b) urmeaza si ocupe o functie prevaizuté cu atributii specifice organelor de cercetare penal speciale; ¢) este recomandat pentru ocuparea funcjiei in evaluarile anuale de servieiu; d) nu se afla intr-o situajic de incompatibilitate potrivit art. 4 alin. (2); €) a obfinut calificativul de cel putin “bun” la ultimele trei evaluari anuale de serviciu; 1) nu se alla sub efectul unci sanctiuni disciplinare; g) fat de acesta nu s-a pus in migcare actiunea penald. (3) Condifia prevazuta la alin. (2) lit. ¢) nu se aplica la numicea in prima functie de ofiter Pentru ofiferul care nu are 3 ani de activitate in Ministerul Apiririi Nationale, condijia prevazuth la alin, (2) lit.e) se aplica pentru evaluarile de serviciu intocmite. (4) Avizul conform emis de procurorul general al Parchetului de pe Langa inalia Curte de Casatie si Justi isi menfine Valabilitatea atat timp cat ofiterul ocupa o functie cu atributii specitice organelor de cercetare penal speciale. (5) In situatia respingerii solicitarii de acordare a avizului conform, o noua cerere va putea fi formulati dupa trecerea unui termen de 1 an sau atunci cdnd au incetat imprejurarile care au determinat respingerea cererii. (6) Ofiterii desemnayi in condiile alin. (1) iyi destagoard activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului militar, fiind obligaji si duced ta indeplinire dispozi acestuia, Actele intocmite in baza dispozitici scrise a procurorului militar sunt efectuate in numele acestuia, (7) Organele ierarhic superioare ofiferilor cu. atributii specifice organelor de cercetare penala speciale nu pot si dea indrumari sau dispozitii privind cercetarea penal. (8) Avizul conform se retrage de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casafie si Justitie ori procurorul desemnat in acest sens atunei edind se constat’, dupa eaz: a) neindeplinirea sau indeplinirea in mod defectuos si repetat de catre ofiferul cu atributii specifice organclor de cerectare penala speciale a dispozitiilor scrise date de procuror, b) existenta unei stari de incompatibilitate potrivit art. 4 alin. (2); 2ain? ©) fay de ofiter a fost pusi in miscare acjiunea penal (9) Retragerea avizului conform, in conditiile alin, (8) lit. a), se face la solicitarea procurorului militar care conduce si supravegheaz activitatea desfiguratd de ofiferul cu atribul specifice organelor de cercetare penala speciale, cu avizul consultatiy al procurorului ietarhic superior gi al sefului unitifii militare in care este incadrat ofiferul. (10) Retragerea avizului conform, in conditiile alin. (8) lit. b) si ¢), se face la propunerea procurorului militar care conduce si supravegheazi activitatea desftiguratd de ofiferul cu atributii specitice organelor de cercetare penald speciale, din oficiu sau in urma sesizarii formulate de seful unititii militare unde este ineadrat offterul, (11) Calitatea de ofiter cu atributii specifice organelor de cercetare penal speciale cteaza, de drept, dupa ca a) la data incetarii raporturilor de serviciu ale ofiterului b) la data numirii offterutui intr-o functie care nu prevede tn fisa postului atribuy specifice organelor de cercetare penala speciale; ¢) Ja data transferului ofiterul d) la data suspendarii raporturilor de serviciu, ct excepfia situafiei de suspendare pentru efectuarea concediului de crestere a copilului: ¢) ta data retragerii avizului conform, primit potrivit prevederilor art. $5 alin. (5) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penal, cu modificarile si completarile ulterioare. (12) in situatiite prevazute la alin, (11) lit. a) d), seful structurii centrale de politie militard informeaza procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casafie si Justitie, in maximum 5 zile, cu privire la cauza care a determinat incctarea calitatii de ofiter cu atributii specifice organelor de cercetare penalii speciale (13) Evaluarea profesional & ofiferilor cu atributii specitice organelor de cercetare penal speciale se realizeaza de catre geful nemijlocit, in baza referatului intocmit de procurorul militar yef al Sectiei Parchetelor Militare sau conducatorul parchetului militar unde ofiferul activitaten, (14) Numirea, promovarea, transferul, limitele de varsti si celelalte aspecte ale carierei ofiferilor cu atribujii specifice organclor de cercetare penal’ speciale sunt supuse normelor care reglementeazi statutul si cariera cadrelor militar. (15) Raspunderea disciplinara a ofiferilor cu atribufii specifice organelor de cervetare penalt speciale se stabileste in condifile Legit nr. 80/1995 privind statutul cadrelor mifitare, cu modificarile si completarile ulterioate. (16) Pentru faptele de indisciplina sAvargite de ofiterii cu atribuyii specifice organelor de cercetare penald speciale, procurorul general al Parchetului de pe lang Inalta Curte de Casatie si Justifie poate solicita ministrului apiririi nafionale declansarea cercetirii prealabile pentru angajarea raspunderii disciplinare, a desfagurat CAPITOLUL IV Atributiile polifiei militare 1) in domeniul respectatii si menfinerii ordinii interioare gi a discipline’ militare in obiectivele militare si zonele militare restricfionate din responsabilitatea Ministerului Apararii Nationale, pe timp de pace, polijia militara are urmatoarele atributi a) verified si asigurirespectarea legilor gi regulamentelor militare privind ordinea interioara si disciplina militara in obiectivele militare si zonele militare restrictionate de catre personalul militar gi civil, precum si de e&tre personalul militar strdin participant la activitati pe teritoriul national conform acordurilor si protocoalelor semnate la nivel de stat; b) execut misiuni de restabilire a ordinii interioare in obiectivele-inilitare, si zonele militare restrictionate, cdnd aceasta a fost tulburata prin orice fel de actiuni sau fapté care contravin normelor regulamentare sau legale militare in vigoare: ©) pun in executare mandatele de acucere, in conditiile prevazute de lege; 4d) executa, cu gjutorul unor mijloace tehnice certificate, testarea personalului militar yi civil, in vederea stabilirii aleoolemiei ori a consumului de substanje psihoactive/preparate stupefiante ori psihotrope, pe durata prezentei personalului in obiectivele militare sau in zonele militare restrictionate, precum si pe timpul executirii misiunilor; e) executd cdutarea si detectarea materialelor explozive, a minelor, drogurilor sau a cadayrelor cu céini special antrenafi pe perimetrul obicetivelor militare sau zonelor militare restriclionate; £) asiguri cespectarea gi menfinerea ordinii publice si a disciplinei militare pe timpul desfiguririi ceremoniilor militare, precum si pe timpal desfisuririi altor evenimente organizate de Ministerul Apararii Najionale pe domeniul public, in cooperare cu forjele Ministerului Afacerilor Interne; g) particip®, dupa caz, la misiuni de urmiavire, prindere gi escortare a dezertorilor. (2) Stabilirea concentraiei de aleool sau a cantitajii si spectrului de substanje psihoactive/preparate stupefiante ori psihotrope se fac in instiwujiile medico-legale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatii. (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) personalul Ministerului Apararii Nationale si personalul militar strain aflat pe teritoriul najional, in condifiile tratatelor intemafionale, are Obligajia s& se supund legitimarii si controlului echipamentului, bagajelor individuale, precum si al tehnicii si bunutilor militare, fa solicitarea politistului militar. ‘Art. 7, — in domeniul sprijinului manevrei si mobilitati, al controlului si indrumarii circulatiei autovehiculelor si coloanclor militare, pe timp de pace, polijia militara are urmatoarele atributit a) planifica si asigura insojitea, escortarea, paza yi protectia coloanclor militate si a coloanelor oficiale militare roménesti gi strfine pe teritoriul national, in cooperare eu politia rutiers; b) participa, in condiiile lewii, la misiuni de protectie apropiata si paz a militarilor romani sau strini, pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activitifi la care participa inalfi oficiali ‘militari romani sau straini pe teritoriul national; ©) define gi actualizeazi permanent baza de date cu autoyehiculele militare din Armata Romaniei si a autoyehiculelor si masinilor de lupta ale partenerilor aflate pe teritoriul national. Art. 8. — in domeniul asigurarii protectici personalului armatei, a securitatii obiectivelor militare si a zonelor militare testrictionate din responsabilitatea Ministerului Aparirii Nationale, pe timp de pace, polifia militara are urmatoarele atributii, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) a) asiguri protectia personalului armatei si paza obiectivelor sia zonelor militate restticionate temporar, a bunurilor si valorilor aparjindnd Ministerului Apararii Nationale, precum si ale forfelor armate striine, in conditiile tratatelor si infelegerilor internationale: b) participa, in condigiile legii, a misiuni de protectie apropiata si paz a militaritor romani sau strdini, pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activitafi In care participa inalfi oficiali militari romani sau straini pe teritoriul nagional; ¢) asigur’ paza sediilor instanjelor si parchetelor militare; 4) asigura insoirea, escortarea, paza si protectia coloanelor militare agabaritice, transportului unor valori importante, al armelor, munifiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanjelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, definite astiel prin lege, aflate in responsabilitatea Ministerului Apararii Nayionale; ©). participa, ca element de sprijin, la intervenjia contrateroristé la obiectivele aflate in responsabilitatea Ministerului Apararii Nationale, in cooperare cu structurile din sistemul najional de aptirare, ordine publica si securitate national; 1) participa, ca element de sprijin, la misiuni de protectie si control antiterorist, respectiv de prevenire si combatere a actelor teroriste pe teritoriul national; £) participa la protectia corespondenjei clasificate secret de stat a Ministerului Apararii Nationale, pe timpul transportului acesteia pe intreg teritoriul nafional; h) controleazi modul de executare a serviciului de cdtre societitile private de paz care presteazd servicii in obiectivele militare apartinénd Ministerului Apairacii Nationale, Art. 9. — In domeniul procesarii, pazei, protectiei si escortarii prizonierilor de razboi, pe timpul stirii de rizboi, politia militara are urmatoarele atribut 4ain 7 a) colecteaz’, identified, asigur trierea si paza prizonierilor de raizboi, cu respectarea ttatatclor si convenjiilor internafionale la care statul romén este parte; b) sigur escorta convoaielor pe timpul transferarit dintr-un loe de dispunere in altul gi protectia prizonierilor de razboi pe timpul dispunerii acestora in campusurile permanente; ©) asigur’ paza, protectia si escortarea persoanelor aflate in stare legal de detinere ori refinere care fac parte din cadrul Ministerului Apararii Nationale si care au comis infracjiuni pe timpul participarii la misiuni gi operafii in afara teritoriului nafional. Ant. 10, — Pentru indrumarea si evacuarea persoanclor dislocate pe timpul desfagurarii actiunilor militare, pe timpul stirii de mobilizare si a stiri de razboi, politia militara indeplineste urmatoarele atributii: a) organizeara puncte de adunare si indrumare a persoanelor evacuate sau refugiate din zona de responsabilitate; b) stabileste rute de evacuare a acestora, organizeaza si insojeste convoaicle de evacuare; c) cerceteaz zonele evacuate, identifica, aduns si indruma persoanele raticite. Art. 11. = in domeniul cercetarii infractiunilor savarsite de personalul militar din Minisierul Apirarii Nationale, ofiferii care au atributii specifice organelor de cercetare penal speciale indeplinese urmatoarele atribuyi a) efectueaza acte de urmirire penala si punere in aplicare mandatelor de supraveghere tehnica in conditiile prevazute de Legea nr. 135/2010, cu modificatrile si completarile ulterioare; ') pun in executare mandatele de aducere privind pe militari; ©) participa, impreuna cu structuri ale politiei militare, dupa caz, la misiuni de urmarire, prindere gi escortare a dezertorilor, 4) coordoneaza structurile de politie militara care asigur paza, protectia si escortarea personalului Ministerului Apararii Nationale aflat in stare legalai de definete ori refinere in urma sfvarsirii unor infractiuni pe timpul participéirii la misiuni si operajii in afara teritoriului national. Art. 12. ~ Pe timpul indeplinirii misiunilor si exercitacii atribujiilor specifice pentru prevenirea si combaterea infractiunilor sau a altor fapte ilicite ce pot fi sivirgite de personalul Ministerului Apararii Nafionale, structurile de polijie militara, dupa caz, culeg, raporteazi si disemineaza date gi informagii in vederea efectuarii actelor de urmarire penald sau pentru punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica. Art. 13. — Pe timpul participarii la misiuni si operafii in afara teritoriulut statului romdn, in baza angajamentelor internationale asumate de Roménia si a mandatului national, structurile de politic militar’ pot executa misiuni polificnesti in toati aria de responsabilitate si misiuni de asigurare si restabilire a ordinii publice, precum gi de asisten{4, consiliere, formare si control al forjelor de politic locala. Art. 14. — (1) Pe timpul stirii de urgen{® politia militard continua si indeplineascd misiunile gi s4 exercite atributiile specifice de pe timp de pace, iar la solicitare, indeplineste misiuni in sprijinul structurilor sistemului national de aparare, ordine publica si securitate najionald, astfel ) participa la legitimarea si stabilirea identitatii persoanelor, precum si la verificarea motivului deplasirii/circulafie’ persoanclor in afara localitatii/locuintei/gospodairiei; b) asigura avertizarea persoanelor, prin orice mijloace de comunicare, pentru incetarea acfiunilor prin care sunt afectate masurile de limitare a deplasdrii, de carantinare sau izolare; c) interzice temporar patrunderea in cladiri, localitifi sau zone geogratice, delimitate si marcate, In care sunt dispuse misuri de limitare a deplasarii, de carantinare sau izolare, ori dispune evacuarea temporara din acestea a oricZrei persoane, daca exist un pericol la adresa viefii, sindtitii sau integritijii corporale, a sa ori a altei persoane; d) transmite semnale, da indicat si dispozitii participantilor la trafic. (2) Pe timpul starii de asediu, a starii de mobilizare si a stirii de razboi, polijia militara isi indeplineste misiunile gi exerciti atribuiiile specifice prevazute de planurile de ‘etiune ale Ministerului Apararii Nationale. D.GM. ] (3) Politia militar poate executa gi alte atribujii previzute prin acte normative: Art. 15. ~ (1) Personalul politiei militare este obligat sé intervina si in afara orelor de program, a atributiilor sale de serviciu, cAnd ia la cunostint& de existenfa unor acjiuni/inacjiuni ale personalului Ministerului Aparirii Nationale care contravin normelor regulamentare sau legale militare in vigoare, precum gi pentru conservarea probelor, in cazul faptelor penale a caror cercetare urmeaz sau va fi executati de organele competente. (2) Strctura, metodotogiile si procedurile pentru indeplinirea atributiilor politie! militare in domeniile prevazute prin prezenta lege se stabilesc prin ordine ale ministrului apiririi najionale, CAPITOLUL V Competente si obligatié ale personalului politiei militare Art, 16. = (1) Personalul politiei militare isi desfajoara activitatea profesional cu respectarea prineipiilor impartialitajii, nediscriminarii, proporfionalitafii si gradualitigi, 2) Personalul politiei militare este autorizat sd constate incalcarea legilor si regulamentelor militare de edtre personalul Ministerului Aparirii Nationale, 3) Pe teritoriul national politistul militar exercita autoritatea conferita de prevederile legale nationale, iar in afara teritoriului national acfioneaza in concordanjé cu acordul privind statutul forfelor - SOFA sau alte infelegeri si acorduri incheiate cu natiunea gazda. Ant. 17 ~ in exercitarea misiunilor 5i indeplinirea atribugilor siabilite potrivit prevederilor legi, personalul militar al politiei militare are urmatoarele competente: a) sd legitimeze, identifice si controleze echipamentul si bagajele individuale ale persounelor care solicita intrarea in obiectivele militare gi zonele militare restricjionate temporar; b) sa stabileasca zone militare restrictionate temporar pe domeniul public, in vederea prezen| indeplinirii misiunilor ce revin Armatei Rominiei, cu consultarea autorititilor publice centrale sau locale, dupa caz; ©) si Solicite autoritigilor si institufiilor publice, persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat, date si documente necesare indeplinirii misiunilor; 4) sd solicite interventia organelor competente pentru imobilizarea si refinerea persoanelor civile care pun in pericol indeplinirea misiunilor; ©) 84 foloscased, cu respectarea dispozifiilor legale, armamentul si munifia din dotare, precum si celelalte mijloace tehnice de apirare si interventie pentru impiedicarea si neutralizarea acjiunilor ostile agresive, care pun in perivol indeplinirea misiunilor; ) s& colecteze gi si efectueze operatiuni de preluerare a datelor de identificare si/sau biometrie ale prizonierilor de razboi in scopul exercitariiatributiilor pe timpul starii de razboi; 2) sd colecteze sis efectueze operatiuni de prelucrare a datelor de identificare si/sau biometrie ale persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat care prin actiunile/inactiunile destiisurate intarzie/limiteazd/obstructioneaza punerea in aplicare a atribufiilor politistului militar pe timpul starilor excepfionale; h) s& colecteze si si efectueze operafiuni de prelucrare a datelor de identificare i biometrie ale persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat despre care exist date si indicii temeinice cd au saviryitinfraciuni impotriva personalului militar, asupra bunurilor acestuia, precum si asupra bunurilor ce aparjin Armatei Romaniei; i) s aplice masura ridicarii, in vederea predarii autoritatilor competente, a obiectelor periculoase, substanjelor sau armelor definute firi drept, care pot pune in pericol viafa ori imtegritatea fizica a politistului militar sau a personalului militar sau civil aparfinand Ministerului Apairdrii Nationale, masura si deserierea bunurilor ridicate find menfionate in procesul-verbal de constatare; j)_s& aplice masura ridiedrii in vederea predasii autoritayilor competente a aparatelor de zbor fara pilot, care cad in perimetrul obiectivelor militare sau i tare restricjionate, misura si descricrea aparatelor ridicate fiind menfionate in procesul-verbal de constatare; ksi constate contraven{ii si s4 aplice sancjiuni contraventionale, potrivit normelor de aplicare elaborate la nivelul Ministerului Apararii Nayionale. Art. 18 — Personalul politiei militare si membrii familiilor acestuia au dreptul, in condifiile legii, la protectie din partea structurilor specializate ale statului faja de ameninjarile sau violenfele la care ar putea fi supusi, ea urmare a exereitirii atributiilor de serviciu sau in legaturd cu acestea, Art. 19 ~ in exercitarea atributiilor de serviciu personalul politiei militare este obligat sd isi facd cunoscuta calitatea gi si prezinte insigna sau legitimatia de servieiu, dupa caz, eu exceptia situafiilor in care eficienta interventiei sau siguranfa personald ar fi periclitata. odin? CAPITOLUL VI Asigurarea logistic’ si financiara a politici militare Art, 20 — (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art, 6-10 si art. 12-14, precum gi pentru autoaparare, politia militard are in inzestrare armament, munitie, tehnicd, echipamente, materiale, aparaturd specifica si mijloace de transport, 2) Poligia militar define spatii special amenajate in obiectivele militare si zonele militare restrictionate pentru depozitarea obiectelor, bunurilor gi subsianjelor indisponibilizate sau refinute in conditiile menfionate la art. 17 lit. i) si 3) Pe timpul participarii la misiuni si opera(ii in afara teritoriului nafional, in conformitate cu mandatul ineredinjat, polifia militara poate define spafii pentru persoanele aflate in stare legal detinere ori retinere care fac parte din Ministerul Apararit Nationale si care au comis infractiuni, precum si pentru depozitarea obiectelor, bunurilor si substanfelor confiscate sau refinute. (4) in exercitarea atributiilor functionale, personalul politiei militare are dreptul. sa foloseasci echipamente audio, fotogratice, video, biometrice sau alte echipamente din dotare pentru indeplinirea misiunilor. Art, 21 — (1) Uniforma personalului politici militare, insemnele distinctive, forma gi conjinutul insignei si ale documentelor de legitimare a acestuia, precum gi sigla politiei militare se stabilese prin ordin al ministrului apirarii nationale, 2) Autovehiculele destinate indeplinirii misiunilor specifice politiet militare poartt inscriptia POLITIA MILITARA si folosesc, in condifiile legii, mijloace speciale de avertizare sonora si luminoasa. Art, 22 — Asigurarea financiara a politiei militare se realizeaza din bugetul Ministerului Apéiratii Nationale. CAPITOLUL VIL Dispozitii finale Art. 23, — (1) Personalul politiei militare sesizeazi comandantul/seful obiectivului militar/zonei militare restrictionate a Ministerului Aparacii Najionale, daca pe timpul exercitai atribufiilor constati ci sunt incileate prevederile normelor regulamentare sau legale militare in vigoare. (2) Personalul polifiei militare sesizeaz comandantul/seful obiectivului militar/zonei militare restricjionate, daca constata ca sunt inealcate dispozifiile legale privind circulajia pe drumurile publice de catre autovehiculele apartinind Ministerului Apararii Nationale, G3) Personalul politiei militare sesizeazA comandantul/seful obiectivului militar al Ministerului Apéririi Nationale daca pe timpul exereitécii atributiilor prevaizute la art. 8 lit. h) constat nereguli, abateri si inedlcari ale prevederilor contractuale, Art. 24. ~ Ziua Polijiei Militare este 15 mai. Art. 25. ~ Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasti lege a fost adoptati de Partamentut Romdniei, cu respectarea prevederitor art. 75 si ale art. 76 alin. (I) din Constitufia Romaniei, republicata. 74in 7 Pe IDWOTRAD reatlfin tadiibeg 0 tained i enitegal exyeringien Wp ewarey MIT te ip Ohobore ed ary lieth miata ies 117= US a comerayifies Solin sjinam imsqrems emmeri i sm Retitiae ait euniiqentin ittnon, stn vce pile sido enna So Salou bein a - amcqe me seciirfmonsiin. eolanmedue ig eilnwmnd acl=toldo mmmiecugat wring steoviijataes CUA 2 1 ea stusagisen stilton ot staririrnitiece st oitinn fotacroreat amar nt Teeeagea Ht inulin #4 eebepeairion errata (Zt Sb Abmpad extie o-atllp aban gras dlhans wpe tan Rail! athlon, Jeary lasehermne is stot acti! dacs va sace Mt Merrciield Unsere, liner alk stieg ai) 7ur¥ araniper fo stanipad, atuife1 wax SmeAun> xatapamteda 1p sotrunad xobsteaid matcher ny ‘De Whepete sum patlllyy ssiqut Litesitiy slitinigcrull sulizietrte amwitoads al eo) nih rmmeeyrbs a oa ech ety kt em sen met fe sro oeeltantieit sional crelilim Gijloe hiltdencers erroritail! cra as nk oo rudifin siidog alge 1p aneom, enfimon a smuitiga! abs eofshunnnisob- hu ap toe talus Seiclil eaee Henri iary Utes ty es ell enion Matnenoce Rate yereienintery peat: shart That Aistirantinih bedatinspe sintositavety ota 2h suitor alesis Up tulle ilywasaits Wiisgitionehemities Runtime grafites rpipilieey ulus 1 Ct) all anh a) ahve Yelilfirctinia (hitters Lirienié wt seal. Herth tifa; seltreeeinlls elumannoaidinahaven) ate iifaitoat ip iesumin liuysin sien Sngey PV tas ecm eg lA KS on. Sevakood ini fintatiten wnt al 6 siiz oh in | lijouiie | istillon ¢ Blemish Alvistos wmstabildin toweree | | Evmtiline Bite ol WAN GuRUUtie Aepuiiebeasit rie Seti iti dal seebilite: Inthe) ale euffovia stn) al ol yoliiubeenans [ip movin} tereisy iisummaidey 1 Eusion rvsuboecin niles annerinacia, 7 esmaipos2 | NECLASIFICAT 1" Prezentul act n 2. Schimbari preconizate pentru aplicarea dire include in mare masura personal care executi numai misiuni nespecifice, situatie care genereaza o imagine deformata despre rolul si misiunile politiei militare si ale politistilor militari. Desi politistii militari se aflé in teatrele de operatii in structura. contingentelor proprii sau integrati in unit&ti multinationale specializate, actiunile lor sunt desfiigurate sub rezerva unor limitari severe care ii fac practic incompatibili cu structurile similare aliate si ineficienti in cadrul structurilor proprii. Astfel, misiuni importante care sunt in sarcina politiei militare la nivel NATO, cum ar fi asistenja de specialitate in | domenii specifice pentru intreg personalul Ministerului Apararii Nationale, impunerea respectirii legii, ordinii si disciplinei militare, cercetarea penal special, controlul muljimilor, tricrea, controlul, paza si escorta prizonierilor de razboi, lipsese din inventarul misiunilor politiei militare romane. in acest context, modificarea si completarea Legii nr, 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apirarii Nationale, republicat a creat cadrul legislativ pentru o noua abordare conceptuald de intrebuinfare a politiei militare in Armata Rominiei, prin includerea atributiilor, organizrii si functionarii politiei militare intr-o lege special: a jormativ nu transpune legislatie comunitara si nu creeazi cadrul aacesteia, 2 = = Initierea unci noi abordiri conceptuale asupra locului gi rolului corpului politistilor militari din Armata Roméniei este dictaté in principal de efortul de a obtine un nivel de interoperabilitate cat mai ridicat in cadrul NATO. Ayand in vedere acest fapt, precum si misiunile ce ii revin, Armata Roménici trebuie si-si asume noi responsabilitati si si se adapteze la noile provociri privind ordinea si disciplina militara, protecjia personalului militar, a facilitijilor si a actiunilor sale inclusiv printr-o noua arhitectura operationala a Politiei Militare. in acest scop politia militara trebuie sa-si imbunatijeasca pregitirea specifica, formele si procedeele de actiune pentru indeplinirea misiunilor incredinjate, sd ating’ nivelul de profesionalism si dotare al structurilor similare din armatele {arilor membre NATO, concomitent cu includerea noilor sale drepturi si obligatii in cadrul legislativ national. Intrebuinfarea politiei militare, in noul cadru. conceptual, presupune o multiplicare a misiunilor, in principal, in spectrul aciunilor de asistenta, cercetare penal speciala si interventie, precum si completarea responsabilitatilor in domeniul operational. in acest sens politia militara va actiona: - prin structuri specializate, ca organ de cercetare penala speciala, in conditiile stabilite de legislajia in vigoare, calitate in NECLASIFICAT. 2dins Joule Tame Gvsare vw lanomeg kuekin yup a bola) qb Aiiimeish angi 6 Rtersony su tijeot Softiseqa eer okay ghia ole fe Suber: Jes dog siinae ede Ip vl ci} dijerego 3b sfemes a] alte oe hetilley Fgiiten leo gai pi i ume liso yelleueegriuaess weusouse coe uenyillats toy wal efiemilfoe stuaihaioage lupnijarittoan, 19 itidBaqemzsci sitiex at i Gees drwes ishtimil won ave ToMinrats lait oF ipreisftent Fy stetla sentienie ohutorint hermit j Hello, eevee a mene oreo samme Inulin Aptis fifi ofalilmiosqe ab pretties Boe mus OTAA ein af smutillin | Histrig A. Hittites Lifsnoereg gscind immed boitizege esto jiamiqtaet fp iniino. .jigel indinege eronngur alain esotst gotimijlunn lulamnoe pllejeote Sluneq erates .ewilion nib sreeqit fodsiy ah yolRemost ances 0 mang jlulemaog -sofimer auililim: tsé}ilog soltusiaien ttyatewsn! figat reriqnna If sranilitiont acimes teae nf Ailucitetai aqrarmijonidl fe esvestiesiO bith OIMEOWE ise fo bpieag vibileagel Netbh> need ge Eholddutper oflsriipell ipeaigy, pal ginning iipiog o samuydasn sh tleumgarce subsets fuor if thitwegno: pollimdiia uretulan obq jisinimed etunh - sAlaiaoepe aogal Getitt ametilim Eiytiogy livtarotyienst | [levies sSucoree Hit ye ekiislirae ealeias! sme sit Vitra Ge lveosaed F L : aiharson & Bxeit eoneallge unineg | @ Weal ati sfeenecS ellos eit (an eyoqn | Hades wen’ isudons| wusrent, nile pnaliters ailypyyileey Leurziey satus USUI sb lsein nin anjjeto mab itumates ab ingens aii Hie AOTAM Entice i teoitiia fam iy stailiidmogorint Sivas |b ao sicuttetay is niasany 24) dere grsey fl balivA. | Se Keay igesilidneocpers rin ainnisen i-82 Glues ieindros) eter, Suwitlee wecteivelh y usaibyo havieg Hieevenq silo al assure ster solidmifanin jp rolipititia) 9) wfilin inlitaeoemy wijaoteg | SstetTIM anti o Mamnijiingy Amtysiitiee Guod o-ring vieutant | ' Sewajainuudel Wede siitse iat airy qos each nd i Sis sauiiis 9 Amott fp, sleemet 2oitesie soiMecty oh Loken) Agee, fle aimmpnileresel alimaleiny usaitiligebyd solhiy otainnre nif guitienis wolinutairtic te scuiob ip mmlmiotandeny fi taiqsih tet olion cerstulsoi ire testimeonns .OTAA swimsor ' lool inital Lies ai Hjeaildn uatyioces unites dee i} ae Habe apjeitaxiaal PLergeesepe aah jLocpteneng acl poleneiteems ¢ samaligidaint' 4 srtaquesry | | sijexcmmi jg tinioege diansy sauce digesmien gh solumijou ‘unig ivimcsob ai iotpitiideneqen emMigMds ip Muy } | sptvolfae ay sities eying aro desc nl. Aine eros sy neg a atesibibese Hues Gi - ‘el stetiley srmpiy nf wigaleayed uly calleteas tipi of Aleooce THUAN ee NECLASIFICAT care igi desfsoara activitatea sub comanda/controlul operational si supravegherea procurorului militar, fiind obligata sa duca la indeplinire dispozitiile acestuia; = pentru protectia personalului propriu, participant la ceremoniile militare organizate de Ministerul Apararii Nationale, precum si a personalului si instalatiilor din obiectivele militare, pe timp de pace si in situafii de criz3, prin aplicarea procedeelor de control al multimii; - in teatrele de operatii si pe teritoriul national, pe timp de razboi, pentru colectarea, identificarea, sortarea gi escortarea prizonierilor de razboi, precum gi pentru executarea de operatii asociate controlului vamal, pe timpul participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului najional; - pe durata decretirii starii de alerta, de urgenta, de asediu, | de mobilizare sau de rizboi pe teritoriul Roméniei, indeplinind misiuni stabilite prin lege. Astfel, modificarea legislativa statueaza competentele politiei militare, pe linia investigarii faptelor savarsite de militari care pot constitui infractiuni, contravenjii sau incaledri ale actelor normative in vigoare prin investirea ofiterilor de politic militard ca organe de cercetare penala specialé in Ministerul Apararii Nationale. Jurisdictia politiei militare se va aplica pe timp de pace sau in situatie de normalitate numai asupra personalului Ministerului Apararii Nationale sau altor persoane aflate pe teritoriul unui obiectiv militar, sau in zone militare restrictionate, la bordul navelor sau aeronavelor aparjinand Ministerului_ Aparari Nationale si daca actiunea vizeaza protectia institutiei militare si securitatea personalului si a bunurilor acesteia. in situatii de alerta, de urgent, de asediu, de mobilizare sau de razboi, jurisdictia politic: militare se poate extinde, in conditiile legii, si asupra populatiei civile. 3. Alte informatii Nu este cazul. Sectiunea a 3a Impactul socioeconomic al proiectului de act normatiy | 1, Impactul macroeconoi 1! Impactul asupra mediului concurential si domeniului Nu este cazul. Nu este cazul. Nueste cazul. Nueste cazul. 2.7 Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii Nueste cazul. 3. Impactul social Nuestecazul. 5. Alte informatii 4. Impactul asupra mediului Nueste cazul. Nueste cazul. Seetiunea a 4-2 mpactul financiar asupra bugetului general solidat, atit pe termen scurt, NECLASIFICAT 3 din ats tnlsebscern| trmiiqgn rie ftir obs lipestis Wil ip esac sth egret (fteititen Ie toate hy gyri; Asaeyijun lshmsint = fy ligrege ab sheaee al - evutoue ly xetabos (| metmiosins Utley lita: fi Gam Seq ob eit 29 cullpe tev so eeketllicn bipllog wuisibahil Hiukarsretiatd bilalascyersy mnyhew Inaruk tetllainpon 8 iat Hinty [npabits) oq wiefle veageig voule ne aleijelt intoQA, ubwd at suerclier, ewlllips semg pf tum = euiliee yposide) imihesininibé —brinipmn nolovancrs: sum ofsren | ig cuiitin ieitiiite mqvotoug itessiv saniiyon Hanh iz shenoijaid ieee Tallon’ «1p lulaaomer esata tite sresilidom 2b cibsen ob ,oy0agio 2b Anslel ob aie ah ‘afyilance rel palannitate onseeey oe prretiliens Indl laney atigatheernny| jfoetsity aly livgtr ig ait itercrod tou ob larlurssiarig be sierneuseetsos —___livio anijalugug snqua — Tipuaacs thas i ua aie 26 of on neweifsot letvegial | lax oe | Ghee pete t L NECLASIFICAT [pentru anul curent, edt si pe termen lung (5 ani) = mii let - Anul Aaah ; saaarenices ani Urmatorii 4 ani Malis 2021 | 2022 [2023 | 2024 [2025 | P°? @™ 1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta’ (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit; c) bugetul asigurarilor sociale de stat: |__(i) contributii de asigurari 2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri gi servicii ¢) bugetul asigurarilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale 4, Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificiilor veniturilor si/sau cheltuiclilor bugetare 7. Alte informatii Nueste cazul. Sectiunea a S-a aplicarea prevederilor proiectului de act normativ Efectele proiectului de act normatiy asupra legislajiei in vigoare (1. Masuri normative necesare pentru NECLASIFICAT 4din § ‘Puatésihat Toll itinery sie Hida 1 ane titty ARE Neulg retsyast seeson ail non eb aged (eo } Aion og Limagent Cj} lito. 9q7ieogmt o Slicetl akan (8 atom) sq eae oh) gletser seleubuyuiog Tupegatl | fo aan initnagiza ob ligt thoy 17 tulilaivilatls ela nésiihaM “are telly eniertesilg ribskogyletd tateaay nib puts ob) cogil (it funeragy b Ueaittiy (1) iterou® humed Gi) ishsoal atogud Jarfogeay ef Moluelalo (iy Pialtease ty tseouid FHT) ab sluooe infihmmen ‘iinayud to - tem Necrcrensey 2 Henin 7) _ Hance ip fits Ct) lly, auuclen othe Sebitrmcl enrol .£ us hate ob toyueh det - sinool stagid.(d Relitayoat Ushi Harte | _matsxutelwlitoivs/els (ieepgera | eerfertinen & plier eoalutperet 21 furs ned Tulires# sensu) aiuilamh olmole yt 6 ‘votirhsilibom sereinammbicrit poll laiiiitatts some\ia setlivactitery | NECLASIFICAT a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmeazi a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii.. Nu este cazul. Ordine ale ministrului apairarii nationale cu privire | = aspecte actionale/procedurale privind cooperarea efectivelor de _ politie militaré cu cele ale Directiei generale de informatii a apiririi pentru asigurarea protectiei personalului armatei si a securitatii obiectivelor militare; - zonele de responsabilitate ale unitatilor, subunitatilor si structurilor de politie militard; - statele de organizare ale unititil subunitafilor si structurilor de politie militar’; = modul de selectionare, instruire, specialititile militare si funetiile in care este incadrat personalul politiei militare; = asigurarea logistica a Politiei Militare, uniforma —_personalului, —_insemnele distinctive, forma si conginutul insignei si ale documentelor de legitimare a acestuia, precum si sigla politic’ militare. de act domeniul 1." Compatibilitatea _proiectului normativ cu legislajia in achizifiilor publice: a) impact legislativ — prevederi de modificare si completare a cadrului normativ in domeniul achizitiilor publice, cu impact la nivel operational/tehnic — sisteme electronice utilizate in desfisurarea procedurilor de achizitie publica, unitati centralizate de achizitii publice, structuri organizatoricd interna a autoritatilor contractante. Nu este cazul. 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul proiectelor ce transpun _prevederi comunitare Nu este cazul. 3. Mésuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare Nu este cazul, NECLASIFICAT Sain 8 bass steer nifA ecniipess Onleigs kilinaeinii she anibyOr oul suing Ba Suiving alenibeccugealn ipa ttseepmn | = Rifliog ob tnirdnsis mete sh slavery Faigaenitl ob alee vig tratilict iruinungisd detinog fave & fennictel ooh ipa jululeenieg ssizestarg putilim votovitonide iyithmone ale Sistidsnoqet 3b pla shoals te s0liitiousise polifesias Esler soy politi: slo meximyre ab sistem ~ “ijiiog ti salhutaants ig volipatiowtue Arai Hina osodipoels sh duller = ore nt alfigennl fp eel lene elighjileicege pnudilim teqifor ttoncesg urbe aes: smiths inipitoT & taitekgnd eomemaptist = shina, Jululkiarts dient | Socata eis tg ei cyitetell ‘yp syusniiaga) ob rabeyamuseh ol ie mijilog alu, ig muaang uftaom Avvatditin “ W soy oy Cmogly nl gvilimnan sion (e u smi as stieyorria ome Stieber fom ah lrkitoniem ¢ smegly at Srdsicl jeidaerrag senate fa Kxasqvee 29 wyjuuoaer ise. (el ipimnqnib valtoa iinfanscuntnani, wsrstse et detszs ste Ht licens oes ail | tie nb theodore exaingROD Aiden) oof papal ee Reds a ub iibaveng: — uiiuluigat “ine Go tities o@ misiqnias fy smpiifisnmt Srilduy valitialign Wlcaerdl al ¢tteatnoet slnvaaginial taba | fei el Pakagtesy ake erp fil soincringts amulein oicabst\nunnesijeresqe> sb atintasom tetannpitesl of stentirie sh simsilaniesy feticu 2alidty sbitiise! miitinggey Fusciniy solliuq fipixidos inxo seca 3 emia ents NECLASIFICAT istitie a Uniunii - Hotirari ale Curii de Europene Nu este cazul. 5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajament Nu este cazul. 6. Alte informatii Nu este cazul. Sectiunea a 6-a Consultirile efectuate in yederea elaborarii proiectului de act normatiy 1. Informatii privind procesul de consultare cu organizajii neguvernamentale, instituite de cercetare si alte organisme implicate 2. Fundamentarea alegerii organizajiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor organizaii este legati de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul. Nu este cazul, 3. Consultarile organizate cu —_autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normatiy are ca obicct activitati ale acestor autorititi, in conditiile Hot&rarii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale Ja elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificarile si completirile ulterioare Nu este cazul, 4. Consultirile desfigurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotirarii Guvernului nr. 750/2005 _ privind constituirea consiliilor__—_interministeriale permanente, cu modificirile i completarile ulierioare Nu este cazul. 5. Informatii privind avizarea de catre: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Aparare a ‘Tarii ©) Consiliul Economie si Social 4) Consiliul Concurentei Se va objine avizul Consiliului Legislativ conform _Legii nr, 73/1993 pentru infiinfarea, organizarea gi funefionarea Consiliului Legislativ, republicata. Se va obtine avizul Consiliului Suprem de Apirare a Tari conform Legii nr. 415/202, privind —organizarea gi functionarea Consiliului Suprem de Aparare a = Tarii, cu modificarile si completirile ulterioare. Nu este cazul. Nu este cazul. NECLASIFICAT, odin dose ates | ae «i oS Ssmiiooh muAly Svimeron wan SA Heep Se | siroennqgea gutsab see wih sennigenysit ard © reomylfza2 ‘ftanrjun toe sh inletoaloey fykestaty extoher nl stanravte olin kileene) 4 ‘ratios ob Giesceng, baiveg junta 1 duupss vet |b otiutimeat = slatiommoevene = gece, aeniitmi stoning vila jp setae, [ues UA, Ste Lo Jollijecirnmano Hrvggale reriirsirenbtie? S| ares fil ddibare it mareng waeemtlemnos sol deve ah Biegel vias liyerinegys someon | noumfivims vitumnna Jou 9b iiniassiong arsido slipitiiofiee wm oti «= othiatiewo dE oor ab wipiilie tt aleeol yotldug ‘loipeweintiihn he (UHitad ete io oie elantition tas ab feteting, jnitialt sliijiiens onl Aig = yates ab wauksoony bawhe enestse wih thump) mlifitinain ott svituvous olhiminie ® sulinaS termediate a! oleh polldling —erttiertebitichve 1g Hieflbont te sitveniby 218 sb toHysloig spun rstliy arnt lcgeress Apmis williaaos Jugbus fil wenylibeb: sltvituasoty & ninybavsuy a stilts of Ahitoetinimomi Siniing kT oot balomreercts ‘listitiod || obahoteltinasiot ee woriirtiseir09, gnetelqies = otngilbory a etieermared puioresily 1 shoe ates rt inkuiheno hustew sade wv sé ited = mmoinns ~—swiinitiged cmemitiital anteoy BOONES, a wetkodiionlt = iy SeseacbtesD | ilfletes. | jutuiliane Breeublogsn iuloiieno:? taxter stiijde ter st ny) & saath hy meme AENODAIe ow Aged (elon iy Mervesripesstts leivagy ogue wluitianS newaniyoul wo init on sunigA at slintisigmos fy slisBaPtlbawes rhe rst teams alt tei sti eansive holebq iijennatul 2 vitmietyed taitines >: fi Tuk w sug sty rmerqué tulle te fuizo2 ip almoaeod tuiliann {2 fareretsee) tuftieres > th wee NECLASIFICAT e) Curtea de Conturi Nu este cazul, 6. Alte informatii Nueste cazul. Sectiunea a 7-a Activitii{i de informare public’ privind elaborarea si implementarea proiectului de act normatiy 1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normatiy Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Apdrarii Nationale, sectiunea ,,Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica”, impreuna cu instrumentul de motivare, respectand prevederile legale in vigoare cu privire la transparenta decizionali in administratia publica si la accesul la informafiile de interes public (Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalaé in administratia public, republicati). 2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implement&rii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sAntatii si securit&tii cetdtenilor sau diversitatii biologice Nu este cazul, 3. Allte informatii Sectiunea a 8-a Masuri de implementare 1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei_ —_publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme —sau_extinderea competentelor institutiilor existente Extinderea atributiilor politiei militare in urmatoarele domenii: - cercetarea penal special; = executarea de misiuni specifice pe durata stiri de alerta, de urgenta, de asediu, de mobilizare sau de razboi, in conditiile legii; - colectarea, identificarea, sortarea gi escortarea prizonierilor de razboi, precum si executarea de operatii __asociate controlului vamal al — contingentelor participante la misiuni si operafii in afara teritoriului national. 2. Alte informatii Nu au fost identificate NECLASIFICAT Tain 8 Sa lwalihihy Hails Per Be od TetasborT, elma itebveyA, siiliresmeicily fu-athe stuily syuciman srw ob stato’, eaemii}aon in fimegmit ."8aildoq stsartxeli, nf] britompest sero ak |iiinienantertt al Sti ee Syecgiy af aliggl strabayery eayrtelnicgie x) Manserivgly gpecqmcysecn sb slijjamnctnl nt tiyscon wi fy fsilelor bniving BOOS an esgat) oe esti eipieinimie nt Sunnis ea J HI Pei heen bey WEE fui) sh sete.) 5 aA 3 lusga. 20. ‘peanated si batanratrry merormomrstcqent by rertecrocints larhetry Rotting soared teh eth QRH vitor, vitmcuyeers te aT | ‘stiviv] WS alfets peewee tenentretad fl ab auluasog Ihfcetais esinlinscom, a | oamrrrean Ft Sees sae vt aa Suatllfint HSE WolTiteirt, erie | ualitatvob StstaeMiroray Ely Cogs Meira spebsiytcy + mau sq saitiosqe louaim ob meanooes = st uibses ob jifayau ab Arein of ifitte | aitagl Fidget rl Hvar 3) reece there Ne wate arwclitiriit tstsios - mute Joteliy ab aqlenrmocrey aanunecien avieng us-allyiy Dydsigos spummcibal if ni wtinitbor Rowen Lo tenia at ton ab iil ietinermsigmi wer wignee sGt6Es ig muy yHanen dab aa fkyspose: Heecia Syeda saigetand tits ifort TA é, af n eventos Seerestcsintin) obs Fueeddy) ho xeailyh Tm zen a weak 4 oh tater egies) emprueuube —slijduryoum nami wagjuilni + afoot analy oleae ermine bee oomelnegyo | jr sinatelxa yabiijytivend wisg ses simiyeettijeangs ath imu i solonregnimes = tm tune: vunkcitnnraes wants i iijmmeqy Ig tintin al sirwritoliay pe Ralacrteas | it NECLASIFICAT in acest sens, a fost elaborat proiectul de Lege privind atribufiile, organizarea si functionarea politiei militare. NATIONALE eaaecs DIRECTORUL SERVICIULUL DIRECTORUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATHL p PROTECTIE SE PAZA EDUARD RAUL HELLVIG ILVAN PAHONTU MINISTRUL SANATATH MINISTRUL AFACERILOR INTERNE VLAD VASILE VOICULESCU LUCIAN NICOLAE BODE MINISTRUL FINANTELOR MINISTRUL JUSTITIEL ALEXANDRU NAZARE STELIAN-CRISTIAN ION NECLASIFICAT 8din 8 ‘pacprisek heer Taairecciniagea myths bekwie age) sb Kasedeny fianrtets tect 4 seeewe Wiese otf saan Won neretok aw, TAU Sle SUROTO ARS (DTD EY a2 JST ISAT AXAUIA TOS PORT ME HAM HORKI ad KAO TAO AT Rana OV LAM Warasavad FARSI AD ARIAT SUT UTATAVAG LSTA Sali AOSTA MALOU Dea IOIOY aula OAL SSET TEAL, AUS TARA AOBIPAAMIE JUST ERA MOL WARTAISS AM tare THASAWIROMATALEN 7 Tome Game tut