Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE,

Subsemnata(-ul) _____________________________________________________,

domiciliat in ____________________________________________________________________

posesor al CI seria ___ nr. _______ elib. de _______________________ la data de ___________

in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului _____________________________________

______________________________ cu cerinte educationale speciale conform certificatului de

orientare scolara nr. ________/________________, scolarizat in cadrul

_______________________________________________________________, prin prezenta

solicit acordarea drepturilor aferente anului școlar 2020-2021 (alocatie de hrana precum si

drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport,

material cultural-sportive) de care beneficiaza copilul in cauza, in conformitate cu prevederile HG

423/2016, anexa 2, art. 2, Lg. 272/2004 republicata art. 129 alin 7 si Lg. 1/2011 actualizata art. 51

alin. 2, in cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014.

Anexez la prezenta cerere, în fotocopii :

- certificatul de naştere al copilului ____________________________________;

- actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal _________________________


____________________;

- certificatul de orientare şcolară şi profesională.


- Certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap:

- Hotarare privind evaluarea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap care

necesita protectie speciala:

- ______________________________________________________________________:

Data, Semnătura,

TELEFON : ________________________

S-ar putea să vă placă și