Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ȘI


ȘTIINȚESOCIO-UMANE

Programul de formare psihopedagogică în


vedereacertificării competențelor pentru
profesia didacticăNivelul I

Portofoliu didactic

Absolvent,
Prenume Nume:
Radu Maria Isabell

Email:isabellmariaradu@gmail.com
Telefon: 0787459121

Facultatea, Anul, Grupa


Inginerie aerospațială, III, 939
DA

Anul universitar
2020-2021
1
Cuprins
Strategii de intervenție ale cadrului didactic în situații de criză educațională. ...................................... 3
Prezentare Power Point-Conservarea energiei mecanice ....................................................................... 6
Hartă conceptuală: Blended learning ................................................................................................... 12
Probă scrisă de evaluare -Greutatea corpului ....................................................................................... 13
FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII................................................................................. 15
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT ............................................................................................. 18

2
Strategii de intervenție ale cadrului didactic în situații de criză
educațională.

Nu putine sunt situatiile in care cadrul didactic se confruntă cu unele situatii aparent
insolvabile care afecteaza bunul mers al activitatilor din clasa, iar cadrul didactic îndeplinește în
cele mai multe situații de criză educațională rolul de mediator. Rol care implică abilități
manageriale de tipul identificării nevoilor elevilor sau clasei și apoi de forma găsirii resurselor
necesare rezolvării problemelor apărute.
Sintetizând caracteristicile unei crize observăm că aceasta în cele mai multe cazuri are parte de
de o izbucnire instantanee, declanșându-se fără avertizare.
De obicei debutează prin afectarea sistemului informational, mai exact îngreunează comunicarea,
urărind instaurarea stării de confuzie. În același timp facilitează instalarea climatului de
insecuritate și generează stări de panică.
Crizele educationale pot fi de mai multe tipuri: in funcție de gradul de dezvoltare în timp
ele sunt instantanee sau intermitente, după gradul de relevanță crizele sunt critice sau majore și
după numărul subiecților sunt individuale, de grup sau colective.
Conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile ce pot aparea între:

• elevi: certuri injurioase, bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care
au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului; prezenţa şi
infiltrarea unor grupări delicvente, implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea
acţiuni: furturi, consum de droguri, abuzuri sexuale, tentative de sinucidere, omor;
• profesori-părinţi: conflicte care pot afecta echilibrul clasei şi a cadrului didactic;
denigrări; mituiri;
• inter-clase: prin conflicte deschise între membri ai celor două colective, toate însă cu
proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile
prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale.

Pentru o mai bună gestiune a situațiilor de criză, este recomandat să se urmărească următoarele
etape:

a) Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză

b) Etiologia situaţiilor de criză necesitatea cunoaşterii profunde a situaţiei, dar şi a cauzelor


acesteia constituie o a două etapa în procesele de gestionare a crizelor şcolare.

c) Decizia reprezintă selectarea unui anumit curs al acţiunii dintr-un număr de alternative,
hotărând astfel declanşarea anumitor acţiuni care conduc la realizarea obiectivelor stabilite.

d) Programul de intervenţie (eşalonarea în timp a paşilor);

e) Aplicarea măsurilor, e bine sa se ajusteze in permanență în funcție de situație sin de

3
persoanele implicate.

f) Controlul;

g) Evaluarea (un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile rezultate şi


angajarea tuturor celor implicate în actul de cunoaştere şi de prevenire a viitoarelor situaţii de
criză.

Având in vedere strategiile de intervenţie, un cadru didactic trebuie să aibă în vedere următoarele
aspecte:
• Să adopte o poziţie strategică în situaţiile de disciplinare întâlnite la clasă astfel încât să
promoveze succesul, dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor;
• Să identifice soluţii de rezolvare a unor probleme disciplinare întâlnite zi de zi.
• Să înţeleagă cum se explică apariţia şi menţinerea comportamentelor dezirabile sau cele
problematice ale elevilor;
• Să dezvolte o atitudine profesională asupra problemelor de disciplină care să susţină
aplicarea metodelor şi principiilor gestionării clasei de elevi;
• Să anticipeze răspunsurile comportamentale ale elevilor şi să-şi adapteze propriul
comportament acestora;
• Să dobândească metode practice de acţiune pe care să le folosească imediat în situaţii
concrete de management al comportamentului;
Pe parcursul acestui demers de stabilire a unei strategii, un cadru didactic trebuie să cunoască
câteva principii de bază ale psihologiei copiilor:
• Copiii sunt diferiţi, de aceea e important să tratăm fiecare elev în mod diferit;

• Comportamentele copiilor se învaţă, adică îi putem învăţa pe elevi noi comportamente


sau putem diminua frecvenţa comportamentelor negative;
• Comportamentele se pot explica şi pe baza acesteia putem găsi metodele cele mai
eficiente de a interveni;
• Un comportament problematic al copilului este un semnal pe care trebuie să-l analizăm şi
să intervenim asupra lui.
Cel mai important este să ținem cont că putem adopta strategii diferite pentru rezolvarea unor
asemenea situaţii. Fiecare strategie ocupă locul său şi nu trebuie să existe o singură metodă de
rezolvare. Se poate alege o strategie sau alta, în funcţie de situaţie.
Majoritatea abaterilor comportamentale în clasă nu sunt datorate unor patologii
psihologice, cât mai ales unor tulburări adaptive și de comportament. Efectele posibile ale
acestor abateri sunt eșecurile privind adaptarea și integrarea școlară. Ascultarea active este un
mod excelent de a-i încuraja pe elevi să interacționeze și să comunice. Interesul pe care îl arătăm
persoanei respective o va determina să fie mai comunicativă. Faptul ca nu le criticăm elevilor cu
care comunicăm gândurile și sentimentele îi va face să se simtă mai bine și să se destăinuie mai
profund.
În general suntem obisnuiți să asimilăm doar parțile negative unui conflict, făcând

4
abstracție ca există și câteva aspect pozitive. În primul rând un conflict permite expunerea direct
a unor probleme și face mai accesibilă o discuție care poate duce la găsirea soluțiilor și la
rezultate mai bune pentru toți. Este evident faptul ca un conflict intensifică gradul de comunicare
interpersonală și stimulează o mai mare înțelegere reciprocă. Creativitatea soluțiilor și
exteriorizarea emoțiilor pot fi și ele considerate aspecte pozitive.
Cum însă, de cele mai multe ori, conflicul este un factor perturbator pentru echilibrul
colectivului, tehnicile și strategiile de depășire a acestuia pot fi considerate următoarele:
-Audierea fără aport emotional-necesitatea obiectivității fată de tot cee ace se prezintă,
mai exact nonimplicarea.
-Audierea conținutului- concentrarea pe cee ace se spune și nu asupra modului în care se
prezintă penytru a putea pătrunde mai profund in problema școlară respective.
-Concentrarea discuției pe conținut- nu e bine să se abordeze comportamentul unui
individ, ci mai bine procesul.

Pedeapsa
Din punct de vedere managerial, pedeapsa este utilă ca mijloc de dirijare, fiind exercitata
cu scopul de a-l determina pe cel care a gresit sa nu își mai dorească să incalce regulile, nu din
teamă, ci datorită propriei rațiuni. Felul in care un cadru didactic apelează la această strategie
ține de experiența sa la clasă, dar și de stilul său educational și managerial.
Pedeapsa aplicata de un cadru didactic care nu are o relatie socio-afectivă semnificativă intre el
si elevi, va avea efecte minore,posibil negative. In schimb, aceeași pedeapsă folosită de un
professor care se impune în fața elevilor prin respect, pregătire profesională si atașament are
șanse mult mai mari de a avea efecte pozitive.
Intervenţia în cazul abaterilor comportamentale grave

Abaterea comportamentală gravă poate fi definită ca o atitudine antisocială care poate


ajunge până la încălcarea regulilor şi a legilor de drept, sancţionabilă, de cele mai multe ori pe
cale judiciară.

Se includ aici diferitele forme de agresiune, de distrugere a bunurilor, de abateri grave de


la regulile şcolare cum ar fi: absenteism, fuga de la domiciliu, fuga de la școală etc.

Se recomandă ca în cazul identificării unor astfel de cazuri grave, cadrul didactic să apeleze la o
echipă interdisciplinara pentru soluţionarea lor. Din compunerea echipei vor face parte
consilierul şcolar, părinţii copilului, organele de poliţie, factori de reeducare .

Bibliografie:
Managementul clasei de elevi - Romiță B.Iucu
https://edict.ro/
https://www.didactic.ro/

5
Prezentare Power Point-Conservarea energiei mecanice

Stiați că

antitatea de energie din nivers răm ne constantă


egea conservării energiei afirmă că energia nu poate
fi creată sau distrusă energia se transformă doar
dintr o formă în alta

6
Conservarea energiei
mecanice

7
n siste m fi ic e ste i olat dacă nuinteractionea ă cu e teriorul
Aceasta înseamnă că neglijam frecările.

8
nergia mecanică a unui corp sau a unui sistem de corpuri se
conser ă dacă asupra sa actionea ă numai forțe
conse r ati e de e emplu forța de greutate siforța elastică

Em Ec Ep

n procesele fi ice care au loc înnatură energia mecanică se poate transforma din
formă cinetică în formă potentială i in ers istemul măr Păm nt este i olat adică nu
interactionea ă cu alte corpuri n timpul căderii mărului e ne rgia pote nțială a
sistemului scade iar energia cine ticăcreste dar suma lor rămane constantă

9
Când este maximă energia poten țială a sistemului
Când este maxim ă energia cinetică a sistemului
Ce se întamplă cu energia potențială și cinetică a sistemului în timpul mișcării

n cărucior având masa de g începe să coboare o pantă cu înalțimea de m.


a) Care va fi viteza căruciorului , jos la baza planului înclinat , dacă viteza inițială este vi
b) Dar dacă vi m s
Se neglijează frecările (g ms )

Em
Em Em
Em

10
11
Hartă conceptuală Blended learning

12
Probă scrisă de e aluare -Greutatea corpului

Tipul testului -de progres


1 Conţinutul e aluat
Cod Arii de conţinut ubarii de conţinut
. Noțiuni de bază 1.1.Descriera elementelor
C1 componente ale dinamometrului

1.2. Greutatea corpurilor

1.3. Accelerația gravitațională

. . tilizări: dinamometre, carlig,


2. Caracteristici corpuri de masa cunoscute

C2 . .Diferența între masa și greutatea


unui corp

2 Obiecti e operaţionale
O .Să definească greutatea corpurilor;
O . Să argumenteze deosebirea dintre greutate si masă;
O .Să aplice cunostintele însusite despre greutate in rezolvarea de probleme.

3. Testul elevului
(I1)1. A. Scrieţi formula, unitatea de măsură si definiţia forţei de greutate.
(I2) B. Greutatea unui corp din sticlă este 9N. Aflaţi masa.
(I3) C. Colegul tău afirmă că are o greutate de g. Este corectă afirmaţia sa Explică.
(I4) D. Care este directia și sensul greutății?
(I5) 2.A. nitatea de măsură pentru masă in S.I. este:

a) kilogramul; b) metrul; c) gramul;

(I6) B.Greutatea unui corp masoară :

a) mărimea corpului , b) câte kilograme are corpul , c) tăria interacţiunii cu


PĂMÂNTUL, d) inerţia corpului , e) câţi metri cubi are corpul

(I7) C.Masa se măsoară cu :

a) dinamometrul , b) balanţa , c) cilindrul gradat , d) ruleta , e) rigla

13
(I8) D.Cum se opreşte mai repede un camion : ( De ce?)

a) dacă e gol camionul , b) dacă e plin cu marfă.

(I9) . . n paralelipiped are lungimea de cm, lăţimea de 5cm şi înălţimea de cm. Ştiind că
densitatea materialului din care este confecţionat corpul este ρ , g cm3 să se afle greutatea
paralelipipedului (g=10N/kg).

4.Diagrama obiective- itemi


Obiective/Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
O1 x x x x
O2 x x x
O3 x x

5. Barem de corectare si notare


Nr. item Răspuns corect Barem de notare
I1 G=m*g 1p
[G]si=Newton
Greutatea este forta cu care orice
corp e atras de pamant.
I2 G=m*g 1p
m=G/g
m=49N/10(N/kg)
m=4.9kg
I3 Afirmatie gresita. Greutatea se 1p
masoara in Neuwton
I4 directia este mereu spre central 1p
pamantului, sensul e mereu in jos
I5 a) 0,5p
I6 c) 0,5p
I7 b) 0,5p
I8 a) 0,5p
I9 G=m*g 2p+2p din oficiu.
V=L*l*h=100cm^3
q=m/V
m=V*q=100(cm^3)*0,02(kg/cm^3)
m=2kg
G=2kg*10(N/kg)
G=20N

14
F ŞA DE AUTOEVALUARE A ACT V TĂŢ
desfăşurate de către student în perioada în care
a urmat cursurile MODULULUI
PSIHOPEDAGOGIC

I. NUMELE Ş PRENUMELE: Radu Maria Isabell


ELEMENTELE DE CONTACT (telefon, e-mail): 0787459121,
isabellmariaradu@gmail.com
ANUL, SERIA, GRUPA: III, Design aeronautic, 939 DA
FACULTATEA: nginerie aerospațială

II. MOTIVELE ce v-au determinat să optaţi pentru modulul psihopedagogic (alegeţi


una sau mai multe variante de răspuns, bifând cu X în căsuţa sau căsuţele
corespunzătoare):
vocaţie
alternativă la profesia de inginer
la sugestia părinţilor
la sugestia colegilor
alte motive
III. APRECIERI privind COMPETENŢELE dobândite:

TIPUL DE CALIFICATIVE
INDICATORI
COMPETENŢĂ INSUF SUF. BINE F. BINE EXC.
. . Cunoaşterea şi respectarea X
particularităţilor de vârstă şi
individuale ale elevilor în
proiectarea şi realizarea lecţiilor
1.2. Proiectarea eficientă a activităţii X
instructiv-educative
- selectarea conţinuturilor
- alegerea strategiilor de
instruire
. Competenţe - alegerea metodelor și
psihopedagogice instrumentelor de
evaluare
1.3. Realizarea eficientă a activităţii X
instructiv-educative
- adaptarea la situaţia concretă
de învăţare

15
2.1. Organizarea grupului de elevi X
2.2. Utilizarea eficientă a bugetului X
de timp alocat activităţilor
2. Competenţe didactice
manageriale 2.3. Luarea deciziilor în funcţie de X
situaţie
2.4.Prevenirea şi soluţionarea X
conflictelor
3.1. Comunicarea facilă şi expresivă X
3.2. Îmbinarea eficientă a X
3. Competenţe de
comunicării verbale,
comunicare
nonverbale şi
paraverbale
3.3. Ascultarea activă X

IV. a) Ce materiale aţi elaborat pentru evaluarea pe parcurs la disciplinele


aparţinândProgramului de formare psihopedagogică
Referate
Comunicări pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice
studenţeşti
Proiecte de lecţie
Planificări
calendaristice
Instrumente de
evaluare Interviu
de cunoaștere a elevilor

b) Numiţi materialele alese la punctul IV a)


• Șcenariu de integrare a unui instrument tehnologic într-o activitate de învațare
secvențe de lecție. Titlul lecției: Mişcarea unui corp pe plan înclinat
• Proiect de lecție cu titlul: Punerea în mişcare şi oprirea unui corp. Acceleraţia
medie. Mişcarea rectilinie uniform variată
• Proiect de lecție cu titlul: Conservarea energiei mecanice
• Referat: Strategii de intervenție ale cadrului didactic în situații de criză
educațională.
• Proiect de lecție cu titlul: Greutatea corpului
• Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a la disciplina fizică
• Test de evaluare de tipul progress
• Fisă de evaluare a manualului: Disciplina Matematică, clasa a VII-a, editura
INTUITEXT

c) În ce măsură elaborarea acestor materiale v-a ajutat în pregătirea


dumneavoastră psihopedagogică
Foarte mult

16
Mult
Puţin
Deloc

V. După terminarea studiilor, veţi opta pentru cariera didactică


Da
Nu
Nu ştiu

VI. După absolvirea Programului de formare psihopedagogică, intenţionaţi să


continuaţi, lamasterat, studiile de formare pentru profesia didactică
Da
Nu
Nu ştiu

17
D CLARAȚ DE CON MȚĂMÂNT
PRIVIND ACORDUL PENTRU
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Subsemnata(ul) Radu Maria Isabell, în calitate de student în cadrul Programului de formare
psihopedagogică, Nivel I organizat de Departamentul
de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD- SSU), tel 0787459121,
email isabellmariaradu@gmail.com prin prezenta, declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la: (1) prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. ( ) dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale. ( ) faptul că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate de
către DFCD-SS din cadrul niversității POLITEHNICA din București doar în scopurile prevăzute de
legislație în ceea ce privește calitatea mea de angajat. ( ) faptul că prelucrarea datelor mele personale este
necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin DFCD-SSU, respectiv niversității
POLITEHNICA din București, ca operatorului de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 3291.
În conformitate cu Regulamentul E 6 679 (GDPR), termenii enunțați în cele ce urmează au
sensul definit de regulament și sunt folosiți cu acest sens în cadrul prezentului document:
• Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de telefon și adresă de
email.
• Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
În conformitate cu dispozitiile art. 15-22 din GDPR, subsemnatul/a Radu Maria Isabell am fost
informat cu privire atât la drepturile mele, cât și asupra condițiilor și consecințelor exercitării acestor
drepturi și anume:
- Dreptul de a obține o confirmare a datelor care îmi sunt prelucrate, precum și dreptul de acces
la aceste date;
- Dreptul la rectificare, dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor inexacte sau
incomplete;
- Dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a obține stergerea datelor mele cu caracter personal,
fără întârzieri nejustificate, iar DFCD-SS din cadrul niversității POLITEHNICA din București are
obligația de a șterge aceste date în condițiile respectării legislației în vigoare. Exercitarea dreptului la
ștergerea datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută astfel încât să nu afecteze desfășurarea
activității, în caz contrar studentul își asumă toate consecințele ce decurg din exercitarea dreptului de
ștergere a datelor.
- Dreptul la restricționarea prelucrării: în baza art 8 GDPR, dreptul de a obține din partea
DFCD-SSU din cadrul niversității POLITEHNICA din București restricționarea prelucrării datelor;
- Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele cu caracter personal, într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în
anumite condiții;
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
- Dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, asumându-mi în acest caz toate
consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de DFCD-SSU din
cadrul niversității POLITEHNICA din București pe baza consimțământului, înainte de retragerea
acestuia.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu
caracterpersonal de către DFCD-SSU din cadrul niversității POLITEHNICA din București.

DATA: 12.06.2021 Nume, Prenume,


Radu Maria Isabell
Semnatura,

S-ar putea să vă placă și