Sunteți pe pagina 1din 64

steaua

3
EDITORIAL

8 2021
revistă culturală
Ovidiu Pecican Să înveţi editată de
Uniunea Scriitorilor
din România
anul LXXII finanţată

4
Irina Petraș Locuri alese cu sprijinul
AUGUST Ministerului Culturii

POEME
Marcel Mureșeanu 6 CRONICA LITERARĂ
35
7
Victor Cubleșan Fără indulgenţă
Cassian Maria Spiridon

37
Andrea H. Hedeș Anchise abandonat

PORTRET DORA PAVEL


Interviu de Daniel Moșoiu 8 PROFIL DE TRADUCĂTOR:
RODICA BACONSKY
Renata Georgescu Îmblânzitoarea de cuvinte 39
10
Poeme inedite
Dinu Flămând Les poèmes d’Ulysse (traducere
de Rodica Baconsky)

12 42
Giovanni Magliocco Neuro-goticul Alexandru Jurcan Hăţurile timpului și
Dorei Pavel corabia șoldurilor

14 43
FOCUS Anca Meiroșu Prima, a doua, a treia lectură...
Toader Nicoară și modernitatea timpurie
în spaţiul românesc
Texte de Alexandru-Florin Platon,

44
FIRE FILOSOFICE
Andrei Crișan și Radu Toderici
Vlad Moldovan AI: Ingineriile siguranţei

19
ION NEGOIŢESCU: 100

46
Marius Jucan Straja dragonilor – policandrul DANTE: 700
operei lui Ion Negoiţescu Erich Auerbach Reprezentarea figurală
(traducere de Laszlo Alexandru)

21
Horia Gârbea Comunismul bizar.

48
Amintiri în continuare GRUPAJ
Antologia Mornin’ Poets (2018-2020) (II)
Poeme de Ruxandra Gîdei, Ioana Hodor,

22
ANCHETĂ
Diana Ilie, Alexandru Lăcătușu, Oana Elena Nasta,
Libertate? Egalitate? Fraternitate? (II)
Nadina Nicolov, Letiţia Provian, Florin Spătaru
Un grupaj de Andrea H. Hedeș

53
Răspund pentru Steaua Cornel Ungureanu,
FRAGMENTE ESENŢIALE
Ștefan Bolea, Gheorghe Schwartz, Suzana
Lucien Febvre Statul nu este niciodată dat.
Fântânariu, Dan Grădinaru, Cassian
Este întotdeauna făurit
Maria Spiridon, Laszlo Alexandru,

55
Cristian Pătrășconiu, Adrian Lesenciuc, INSULE
Gabriel Coșoveanu, Dan Gulea Agha Shahid Ali (traducere și prezentare
de Alex Văsieș)

POEME
Florentin Popa
Vlad Mușat
29 REVISTA REVISTELOR

57
30 58
PROZĂ TIFF 2021
Dan Grădinaru Cercul poetic din Tiraspol Eseuri și cronici de Radu Toderici,
către fiii bătrânului Mănăștur Alexandru Jurcan și Eva Sărășan

33 63
POEME JAZZ CONTEXT
Attila József (traducere Radu-Adrian Mleșniţă Formaţii de ghitare
de Francisko Kocsis) artizanale
Ilustraţia numărului:
lucrări de Liviu Bulea
Pe coperta I: Ierbar 2 (2020)
Pe coperta IV: Urban Decay (2020)

Director: Ovidiu Pecican

Secretar general de redacţie: Andrea H. Hedeș


Redactori: Victor Cubleșan, Vlad Moldovan, Radu Toderici
Redactor asociat: Virgil Mihaiu

Consiliul consultativ: Irina Petraș, Ion Pop, Adrian Popescu,


Nicolae Prelipceanu, Aurel Rău, Ion Vlad

http://revisteaua.ro/
Pentru trimiterea de materiale pe adresa redacţiei:
revistasteaua@gmail.com

Revista se găsește de vânzare la sediul redacţiei din Cluj-Napoca,


str. Universităţii nr. 1, la Librăria Diverta, Piaţa Unirii nr. 31-33,
Cluj-Napoca și la Librăria Humanitas, Str. Universităţii nr. 4,
Cluj-Napoca
Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România,
Calea Victoriei nr. 133, București
Contact București: steluta.pahontu@gmail.ro
Pentru abonamente și distribuţie: daniela_ruse@yahoo.com

Revista Steaua încurajează dezbaterile de idei, polemicile principiale,


dar nu se identifică neapărat cu opiniile exprimate de acestea.
Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul
articolelor aparţine autorilor.

ISSN 0039 – 0852

Tiparul executat la Imprimeria Editurii MJM – Strada Felix Aderca, nr. 9,


bl. 7, parter, 200410 – Craiova, Dolj
Tel.: +40 786 035 472; +40 786 035 474
e-mail: redactia@edituramjm.ro – www.edituramjm.ro
C ând Președintele țării îți atrage
atenția că România educată
este un deziderat și nu o realitate,
cum un profesor ar putea spera –
naiv, de ce nu?! –, este vremea să
încerci un bilanț. Ca unul dintre
cei aflați încă din 1985 în slujba
statului pentru a-i învăța pe copii,
m-am lovit mereu de idealul edu- SĂ ÎNVEȚI
cării și de obstacolele iscate în calea
aducerii sale mai aproape. Pe când
îmi îndeplineam serviciul militar ca
tânăr profesor mi s-au încredințat
mai mulți ostași de la trupă analfa-
beți. Desigur, toți aveau diplome de
de
absolvire a zece clase. Pe moment
nu am înțeles cum era posibil așa OVIDIU PECICAN
ceva, doar avuseseră nu unul, ci
mulți profesori... Nu apucasem să
predau decât o lună când am fost
încorporat, așa că abia mai pe urmă,
după efectuarea stagiului militar
obligatoriu, reîntors la liceul unde
fusesem repartizat, am aflat, la era vorba despre o exigență pre- plaseze biografia unei personalități
sfârșitul unui trimestru hibernal zentă numai în școala noastră. din trecut în secolul ei și când o
că, dacă vreau să mi se aprobe va- Eram și noi unii printre ceilalți. mulțime de angajați ai televizi-
canța, trebuia să nu am corigenți Lumea își temea posturile, nu mai unilor publice vorbesc o română
la materia pe care o predam și să spera nimic, se conforma. deficitară, precară. Este o eroare să
zugrăvesc sala de clasă din banii De aceea, scrisoarea criticului și se creadă că numai învățătura cu
aduși de copii. Cu zugrăvitul ne-am universitarului Nicolae Manolescu scopuri pragmatice și utilitariste
descurcat cumva. Dar erau câte unii adresată Președintelui țării m-a imediate împlinește omul. O știau
pe care zău că nu îi ducea capul, iar tulburat printr-una dintre preciză- deja vechii greci, iar noi vedem
asta se vedea din prima. Cu mama rile sale de căpătâi, reamintindu-mi efectele unei asemenea orientări.
unuia am și discutat. Mi-a spus că acele timpuri: „... Ca să fie educată, Cei mai buni „tehnicieni” pleacă în
nu își permite să își dea fiul la o România trebuie să fie instruită”. Sillicon Valley, cei care rămân sunt
școală specială și că, fie și cu cele Pentru unii, a instrui va fi în- rareori la fel de buni. Locurile bine
mai mici note, lui îi făcea bine să semnând să aplice cuiva o instruc- plătitoare sunt mereu mai atractive
rămână printre ceilalți copii fără ție de tip militar. Firește însă că nu în logica realizării materiale de sine.
nevoi deosebite, să încerce măcar despre ordine, disciplină și „poli- Un fost președinte se amuza
să țină pasul cu ei. Am înțeles-o. tica lui mukles” este vorba aici, ci copios amintindu-și public, în ca-
L-am înțeles și pe tovarășul direc- de a transforma copiii inteligenți drul unei ceremonii oficiale, ce elev
tor. Și el primea directive de sus, iar în niște ființe „tobă de carte”, bine slab fusese odinioară. Momentul
raportările exuberante către oficia- orientate în chestiuni de cultură este memorabil în negativ, căci nu
litatea politică le imitau pe cele din generală – științe și arte la nive- ai ocazia zilnică de a da peste o
industrie și din agricultură, unde lul fiecărei clase școlare, eventual țară cu un președinte mândru de
rezultatele anuale și cincinale în- chiar ceva în plus –, în cetățeni performanțele sale școlare modeste.
treceau în zel promisiunile inițiale; capabili să discearnă binele public Reușita lui în viața publică se da-
dar numai pe hârtie. de binele personal și să știe până torează unei confuzii personale și
Rămânea, desigur, o mică pro- la ce limită binele personal nu naționale între noblețea idealurilor
blemă nerezolvată, fie că primeam lezează binele public, în oameni și „scopul scuză mijloacele”, între
sau că nu primeam voie să rămân întregi, responsabili, cărora le pasă înțelepciune și șiretenie. Iar confu-
acasă de sărbători, abandonând și de alții, ba chiar de țara întreagă. zia aceasta o transmite mai departe,
pentru câteva zile naveta cu trenu- Lucrurile au început demult. tuturor celor care râvnesc la succese
rile glasate în care dârdâiam coti- Cât de departe au ajuns astăzi se similare.
dian, la dus ca la întors: România poate observa cu ochiul liber, când Până la urmă e adevărat: iarna
școlară era ignorantă. Fiindcă nu o serie de oficiali sunt incapabili să nu-i ca vara. Și invers. 
care încă îmi place să visez, este o
casă cu vederea spre mare...”
Transilvania și Clujul sunt lo-
curi privilegiate în opera multor

LOCURI ALESE
poeți ai Ardealului. S-au editat
antologii întregi de texte care le
elogiază cu un profund, tulburător
sentiment al apartenenței. Ele ar
merita o descriere separată. Rețin
aici „toamna nebun de frumoasă la
Cluj” a lui Horia Bădescu și orașul
în care „ploile scandează pe turle
limba română”; „privirea de pe
Locurile alese de poeți sunt veritabile metafore obsesive care decid nu Cetățuie” a lui Aurel Șorobetea,
o dată geometria locului poetic. înstrăinatul: „Atât cât mai fi-va
un eseu de
al soarelui bruj,/ atât dăinui-va
IRINA PETRAȘ mândreţea de Cluj.// De-aceea,
v-o spun din al inimii bruj:/ Nu
Cluju-i în Lume, ci Lumea-i la
Cluj!” Pentru Virgil Mihaiu, Clujul
e „tăcuta mea matcă”, deloc pusă în

Î n Bucureștiul literar. Șase lecturi


posibile ale orașului, Andreea
Răsuceanu își propunea să desco-
baștină sau doar „auto-împropri-
etăriri” târzii.
Aleg să încep cu Transilvania
umbră de locuri asumate cultural
precum Lusitania: „Cluj & Lisboa:
încep din imaginație/ și se termină
pere „ce anume a făcut ca anu- lui Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, în imaginație/ restul lumii/ pare
mite zone bucureștene să capete Transilvania…: „prima imagine a previzibil/ prin comparație”. Căci
acea «aură» de mister care supra- Transilvaniei e așadar una gândi- Transilvania e „nu o parte din eu-
vieţuiește și astăzi”. „Orașele, ca și toare, culturală, corespunzând spa- ropa/ ci o parte din paradis”.
visele, sunt construite din dorinţe ţiului de idei ale «luminării»”; „am De pomenit aici neapărat Ion
și din temeri, chiar dacă firul dis- nutrit întotdeauna convingerea că Horea, poetul locuirii definitive,
cursului lor este secret, regulile lor, spiritul transilvan – hrănit cu alu- cum l-am numit. Ardelean strămu-
absurde, perspectivele, înșelătoare, viuni diverse și orientat mereu cu tat la București, alege să reprezinte
iar fiecare lucru ascunde un altul” faţa spre Occidentul european – se Câmpia transilvană ca luminător și
(Italo Calvino, Orașele invizibile, caracterizează, în tot ce are mai vistiernic: „Apuc pe drumul țării
citat ca motto). Orașele din cărţi autentic, prin toleranţă, afirmare […] În spate cu desag de cărți
sunt geoficţiuni de un fel aparte. liberă a gândului și a cuvântului și manuscrise,/ Imaginând prin
Mariano Martín Rodríguez (vor- rostit în trei limbi diferite și prin vremuri trecute ori promise/ O
bind despre Cuadratura cercului, capacitatea de a găsi comprehensiu- Cronică pe care doar neamul meu
cartea lui Gheorghe Săsărman, o nea reciprocă întru același Cuvânt”. o știe / Din câte-au fost și câte «ar
colecţie de povestiri urbogonice, de Volumul de versuri Jucătorul de fi putut să fie»”… Ion Horea nu-și
orașe și istorii cu tâlc) le definește rezervă se ivește dintr-o presiune a ascunde rădăcinile, ci le ia cu el și
ca descrieri ale unui spaţiu imaginar spaţiului și a timpului deopotrivă, le ocrotește, un fel de casă onirică
coerent și ale efectului acestuia asu- într-o ședere la Roma în care de melc poetic însoțindu-l în dru-
pra personajelor care îl construiesc descoperă că „«maica Roma» după murile lui departe de acasă. Între
și îl populează. Andreea Răsuceanu care au tânjit toţi ardelenii mei din el și Câmpia transilvană alegerea a
confruntă „geografia ficţională cu alte veacuri nu e o simplă figură fost o dată pentru totdeauna, rela-
cea concretă”, din convingerea că retorică”. În interviul pe care i-l ția lor alimentând bogat o viață și
„fiecare element de pe harta orașu- ceream pentru Ateneu, mărturisea o operă întreagă.
lui are un rol în economia spaţiului despre locul predilect: „Locul real Adrian Popescu, etern copil ră-
și o valoare simbolică”. e Gura-Râului, unde, cu geamul tăcitor prin „pulberea lumii”, îm-
Iată câteva exemple de orașe/ deschis spre Cibinul gureș, la o bătat de apartenenţa la „seminţia
ținuturi asumate și prefăcute în masă modestă de scris, am defi- de stele”, vede în călătoriile reale
mitologie poetică, fantasmate ca nitivat Teritoriile, împrejmuit de sau imaginare ceea ce vrea să vadă.
metafore obsesive extrem de rod- toate zvonurile naturii și satului de Ca urmare, locurile evocate cu
nice în spațiul scriptural, contând la noi. Locul era, de altfel, sfinţit de un exces de toponime, de o so-
prea puțin că ele sunt locuri de pașii lui Blaga. Locul imaginar, la noritate ce-și ajunge și aruncă în
4
imprecizia visului orice itinerar, iar acesta, la rândul său, printr-o
sunt copleșite de stări și amintiri răsucire extrem de naturală, s-a
închipuite dintr-o „ţară ce nu-i pe întors cu argumente care să legi-
nicio hartă”. Ochiul se deschide timeze sursa, să o întărească, să-i
înăuntru. Acolo, în Umbria visată întărească dreptul de proprietate.
în adolescență, descoperă „extazul Mișcarea aceasta circulară de cre-
aproape păgân”, „fluidul aburos al are/luare în stăpânire a unui loc e
elementelor conjugate” și un „gust de regăsit, de altminteri, în toată
de Paradis.” Nu geografia reală con- literatura. Ochiul orb, deschis înă-
tează, ci geografia imaginară a poe- untru, spre mintea făcătoare de po-
tului: „Provincie a Umbrei, Umbria,/ vești, se însoţește cu ochiul ve-
îţi presimt străzile și terasele,/ se- derii comune pentru a găsi un
ninul și stelele ce stau deasupră-ţi”. echilibru și a legitima o creaţie.
„Lumina umbriană” împacă mai Actul său incantatoriu, autonom
multele apartenențe ale poetului: și orgolios, își caută giranţi de o
„Ovidiu valah,/ menestrel transil- nobilă vechime cărora să le poată
van,/ răzvrătit franciscan,/ îndârjit fi descendent fără a-și pune în
umbrian, / cielin nesupus”. primejdie superbia. Saga nordică a
La Dumitru Chioaru e identi- atins o armonie tăioasă, întunecat-
ficabilă tirania blândă, dar impla- arzândă, poetul și-a marcat defini-
cabilă a locului. Plecat din „măr- tiv teritoriul și oficiază, fie și sub
ginime” și ajuns la Sibiu, el poartă negrul cenușii, solemn, cu o voce
marca „Orașului-Vitraliu”. Loc al de-acum inconfundabilă, din chiar
memoriei de o încărcătură aproape pragul proprietăţii sale: „Sunt poe-
magică, Sibiul este neîndoielnic tul din Nord”.
un personaj în cultura română. La Mircea Petean, descopăr su-
Orașul lui Dumitru Chioaru răs- ficiente argumente pentru a-l so-
punde firesc Sibiului lui Emil coti un exemplar poet al locuirii.
Cioran, trecând prin Goga, Blaga, Nu doar fiindcă scrie despre Jucul singuratecul scufundat de bună
până la Radu Stanca. Vraja orașu- Nobil, locul său de baștină: „Jucu voie în forfota zilei și a istoriei,
lui este vinovată de măcar câteva Nobil nu e Jucu de Mijloc/ Jucu izolatul căutând aglomerările u-
dintre semnalmentele cavalerilor Nobil e Transilvania […] e mar- mane cele mai pestriţe, scepticul
„Cercului de la Sibiu”, firele care-i ginea marginii/ iar noi și-ai noștri fluturând albele flamuri ale lu-
leagă fiind desprinse și din ţesă- ne-am mutat cu tot calabalâcul milor ideale, morocănosul în stare
tura magică a unui loc privilegiat. dincolo de/ marginea marginii în/ de mari gesturi de prietenie și
La Chioaru, orașul este referinţa cerul trecutului care-i / loc al fru- solidaritate ș.a.m.d., scoate la i-
primordială, stăruitoare. O lumină mosului – bucurie pură”. Ci fiindcă veală o altă faţă, care, în fine, are
crepusculară – „setea de viaţă în scrie o literatură larg recuperatoare, un loc al său. Împroprietărită. Re-
amurguri” cioranescă – este mereu care nu se recunoaște pe sine fără locuirea „casei” (în sensul de loc
propice rătăcirilor și regăsirilor, ilu- acest vast trecut comunitar, al satu- al originii) de altădată se petrece
ziei cvasiprezenţei trecutului. Dar, lui ca matrice. L-aș putea apropia urmând scenariul unei stranii vâ-
mai ales, recunoașterea unei con- de Liliecii lui Sorescu, de Ieudul lui nători, eurile trădate sunt prăzi ale
taminări fără leac: „să stai într-un Ioan Es. Pop, fiecare construind o re-memorării, dar și fantome bân-
amurg pe terasă/ privind orașul mitologie personalizată, dar și cu tuindu-l/ hărţuindu-l/ vânându-l
cu scări și turnuri/ cu ceasuri ne- rădăcini puternice într-un loc al pe cel de acum. O casă a obiecte-
maipotrivite de veacuri/ toate să-ţi memoriei în care se poate regăsi. lor de odinioară cu o valoare pe
apară limpezi / din feliile vremii/ Pentru acești poeţi, locul memo- care doar sentimentul indecis și
STEAUA 8.2021

ca și cum ai răsfoi invers o carte.” riei are o consistenţă metaforală indicibil al rememorării li-l con-
George Vulturescu este un excepţională, e grăitor la superlativ, feră. Lumea-cea-mică a prejmei și
poet al Nordului în măsura în nu amuţește sub zarva prezentului împrejurului se încheagă din jocul
care această situare e chemată să îngust și nu se rușinează de aparent de vase comunicante al realului și
traducă și să valoreze lucrările și desueta sa costumaţie. imaginarului/ suprarealului.
purtările omului și cuvintele sale. Tot astfel, Adjudul Vechi al Exemplele ar putea continua.
Nordul este al poeziei în modul cel lui Liviu Ioan Stoiciu. În Pam- Locurile alese de poeți sunt verita-
mai direct și mai profund – anume param-pam (Adjudu vechi), cel pe bile metafore obsesive care decid
acela că ea, poezia, a creat Nordul, care îl descriam altă dată drept nu o dată geometria locului poetic. 
5
MARCEL MUREȘEANU deasupra apei închipuind litera
aceea necunoscută ce se citește
Omega. La plecare vom sufla
în soare și se va stinge.

O petală rămâne cu mine


Treizeci de trandafiri roșii
și șapte trandafiri roz,
din grădina mea, au semnat azi
o Petiţie către Bunul Dumnezeu
să oprească ploaia care toarnă
de patruzeci de zile, să alunge norii
și să lase cerul limpede ca
prin fereastra lui să-l poată vedea
și ei pe El.
Galben de Dante Mai avem atât de puţin de trăit,
iunie s-a frânt de peste mijloc,
Voi lăsa hainele mele iar noi nu ţi-am văzut chipul!
unei sperietori de păsări, Atunci, Bunul Părinte, tulburat,
credincioasei din lanul de rapiţă, a deschis ușa bolţii și i-a lăsat
care în fiecare dimineaţă de vară să-i treacă pragul.
alungă ciorile și-mi face cu ochiul. Târziu, când s-au întors în grădină,
Le voi lăsa cât sunt viu, și ea trandafirii au amuţit, nimic nu mi-au spus.
îmi va săruta mâinile După ce au murit, cu toţii
și își va aduce aminte de mine. s-au înălţat la cer,
Ce îmbrăţișare fericită va fi aceea, numai o petală, cât o pleoapă,
iar sperietoarea va zice: Văd, s-a așezat să plângă
eu, oarba din naștere! în palma mea!
Moștenirea
Ea zburdă pe afară
Destinul acestei funii a fost să se rupă,
destinul omului a fost să supravieţuiască, Cât voi fi viu,
destinul lor a fost să trăiască apoi iar buzele și pleoapele mele
mult și bine împreună. se vor mișca și cuvântul
După moartea lui, copiii au dăruit funia va ieși curat și întreg din gura mea,
unui alpinist, unde nu s-a mai rupt nimeni nu mă va putea opri
niciodată! să vorbesc.
Cum vine șoimul-vulturel Veselia mea nu are nevoie
să alunge turturelele din cuibul lor, de cauze sau de idealuri,
așa vin și popoarele și se alungă ea singură se poate împotrivi
unele pe altele! tuturor, singură pe toate
le poate iubi, singură se poate
topi, fără durere în soarele ei.
Iulie marin
Ce este dincolo de geamanduri, fiule? Decăderea întregului
Este cimitirul mării, bunule părinte!
Iar ţărmul e banca prelungă Misterioși tatuaţi cu bancnote
pe care stăm când venim să ne vedem morţii. apar noaptea goi pe străzile orașelor
Dar crucile unde-s, fiule, unde-s? și alungă șobolanii și ciorile
La gâtul înecaţilor sunt crucile din pubelele răsturnate de vânt.
și mai este Crucea Mare pe care o fac Ei caută trecutul, să-l mai ucidă
razele cu adâncul. o dată, ei încalecă pe cozile de mătură
Ce rugăciune vom face azi pentru ei? și împrăștie gunoiul, până ce
Azi nu ne vom ruga, îi vom asculta pe ei duhoarea lui devine letală,
cum încearcă să ne îmblânzească durerea apoi părăsesc planeta
și-i vom vedea cum saltă ca delfinii prin Strâmtoarea Tornadelor.
6
POEME REGÃSITE CASSIAN MARIA
Cerșetorul
SPIRIDON
bătrîne
viața-i un cearcăn
pe chip de copil
cădelnița
printre pilaștri semn de întrebare
ridică duhul
gîtul de lebădă
este masajul tălpilor cercetează Calea Lactee
dezgolind din noroi alături de robii
prăpastiile cu ochii de aur
în care pier astrele
miercurea cerului
clinchetul ei pe inima leprosului cîntă
se aude tot mai rar din gîtul lebedei
pînă în ziua picură sînge
punctul roșu
cînd arde copilul pe inima lui
un copil scutură mere
peste prundul mormîntului miercurea cerului
se stinge
Cîți regi în sarcofage copilul doarme pe coastele
ochiului
să-l fi văzut pe împărat robii bat un tam-tam
cum atîrnat era în cuie puternic tam-tam
și dinții puternic tam-tam
în ora de algebră copilul aleargă pe linia verde
cum cîntau a sîngelui
era sărutul tablei
pe cifra oblic adunată
te-am așteptat dans
și s-a topit lacrimi cad
tot zahărul clepsidrei peste roua
ce se deschide
cuvîntul tău era alb-sîngerie
balon de ceață
în șaizeci de minute în palida armonie
de trei ori am uitat pustnic mic
povestea cifrei e chipul de aramă
iubita mea
clepsidrele sunt moarte doi chiparoși
pe tablă doi cîini
se adună întrebări și două sute de picioare
cîți regi în sarcofage cu tălpi de argint
STEAUA 8.2021

calcă prin suflet


***
neant
vărgat
oul dogmatic noaptea
doarme se scurge din fuga mașinii
la poala abisului din vis
spînzurat se rostogolește
de urechile zeului în hăul cel primitor 
7
8
‒ Stimată doamnă Dora Pavel, ora asta, aproape că l-aș aşeza va- încotro s-o iau? Iar eu trebuia
să pornim de la roman, „obsesia” loric înaintea Agatei murind. Am să-l duc mai departe. Efectiv mă
dumneavoastră. Ați mai povestit continuat cu Do Not Cross. Se în- epuiza fizic. Și-mi ziceam: ori eu îl
undeva momentul care a declanșat tâmplă să recitesc zeci de pagini termin, ori mă termină el pe mine!
scrierea romanului Agata murind. și să mă întreb: Dumnezeule, eu
‒ Da, o poveste splendidă, chiar îmi le-am scris? De unde atâta exu- ‒ Romanul-roman! Obsesia dum-
face plăcere s-o reiau. Lucram la co- beranță, atâta entuziasm, atâta neavoastră! De altfel, și romanele
laţionarea şi corectura Bibliei de la energie? Citeam foarte mult, și la dumneavoastră sunt obsesive...
Blaj, verificam cuvințel de cuvințel un moment dat mi-am zis: Dar ce, ‒ Eu nu am obsesii. Eu am acest tip
dacă întreg textul s-a transpus bine ăștia-s supraoameni? Nu pot să fac de roman, m-am trezit cu el fără să
din chirilică. În august 1999 eram şi eu așa ceva? Trebuie să pot! vreau. Pentru că ceea ce mă fasci-
deja spre final. Parcurgând Vechiul nează în scris sunt: profunzimile,
Testament, cu tot felul de pasaje ‒ Este orgoliul artistului? părțile nedezvăluite, labilitatea psi-
terifiante pe care le visam noaptea, ‒ Nu-i orgoliu, nu e neapărat hicului uman, limita dintre luci-
brusc, în 18 august ‒ n-o să uit vorba de impulsul de a-l egala pe ditate și nebunie, care este atât de
ziua asta ‒, mi-a venit ideea unui celălalt sau de a-l întrece, este mai fragilă, atât de puțin ne trebuie să
roman. De fapt, ideea unei proze, degrabă o expansiune interioară, o trecem dincolo, în dezechilibru, mă
nu știam că va fi roman. Scriam dorință de a mă testa pe mine. Este preocupă deci tot felul de trăiri devi-
debordant, furioasă că m-a apucat cel mai grozav mod de „vindecare”, ante. Dar nu numai, am și personaje
frenezia asta tocmai când aveam de dacă ai ceva cât de cât de vindecat. absolut echilibrate, normale. Eu nu
încheiat acea ediţie. Una o sabota Romanul este psihanalistul! Mulți cred că există om care să nu aibă
pe cealaltă, dar în acelaşi timp se și mă întreabă: dar cum scrii tu des- o oarecare problemă, să nu treacă
provocau, se și susțineau. Cred că, pre moarte? Nu pot citi asemenea la un moment dat printr-o stare
dacă n-ar fi fost Biblia, n-aș fi fost pagini, tu cum le-ai scris? de depresie, de labilitate afectiv-
atât de înverșunată să scriu. Am emoţională. Asta mă atrage pe
mai spus-o: n-am vanitatea naivă ‒ Vă reproșează că sunt morbide? mine. Partea asta. Un tânăr critic
să consider că o instanţă divină ‒ Ei așa le consideră. Da, sunt şi a zis că scriu thrillere metafizice.
mi-a dat această șansă, totuși ceva pagini macabre, dar nu la modul Da, romanele mele sunt oarecum
a existat. Cum să explic altfel faptul naturalist, nu ajung până acolo. și senzaţionale, atractive şi pentru
că acest impuls s-a finalizat apoi Și-apoi, mari scriitori ai lumii au public, zic eu, pentru că-mi place ca
într-un roman, pentru care am luat dat scene mult mai cumplite. Nu ele să aibă și un epic captivant care
premiul Uniunii Scriitorilor? Şi că mai spun de ceea ce face bietul să te țină, dar au și aceste personaje
de aici mi-a fost deschisă calea spre Raskolnikov în Crimă și pedeapsă! cu probleme reale, autentice. Erosul
o editură extraordinară, Polirom, şi Thanatosul merg mână în mână.
și, mai ales, că de aici n-am mai ‒ O luptă pe viață și pe moarte, Or, această Augusta a fost nevoită
dat înapoi, am rămas la roman?! spuneți undeva. Chiar așa să fie să asiste la scenele de deshumare
STEAUA 8.2021

Spaima mea după ce am încheiat scrierea unui roman? ale surorii ei, împrejurarea s-a ivit
Agata murind a fost dacă voi mai ‒ Da, uneori este o luptă pe viață fără voia ei... Sunt întâmplări care-i
putea scrie roman. Dar, iată, după și pe moarte, cel puțin așa am sim- ies pur şi simplu în cale, cum îi
Agata... am scris Captivul. Captivul țit-o eu. Îmi amintesc, de exemplu, ieșeau lui Don Quijote, ca-n roma-
a fost ca o mică iubire cu care în- la Captivul. Eram spre final, nu nele cavalerești. Nu eroina a căutat
cerci să te vindeci de o mare iubire, mai puteam nici să dorm, mă situațiile respective, inclusiv pe
să poţi trece apoi spre o altă mare trezeam pe la trei și mă întrebam: cele erotice, ci ele au găsit-o. Mulți
iubire. A urmat apoi un roman de ce fac cu personajul de-aici încolo, dintre lectorii chiar avizaţi se arată
mare rezistență, Pudră, pe care, la pentru că el se oprea și mă întreba: pudibonzi. Mi se pare o formă de
9

››
Craquelures chiar o rană câtă delăsare în venele tale
„mica moarte” dacă e să alunecăm poate că tot ce scrii aici e pură
Învaţă să parezi aroganţa impul- în cea mai tribală imaginaţie înșelătorie
surilor sexuale cu lămpile de ultraviolet, cu stereo- e doar un cheag dubios ivit în
factorii de risc ai propriilor exaltări microscopul plasma paginii
învaţă să cauţi rana dintr-o logică provizorie
o mână pe coapse nu înseamnă să-i verifici la timp spaţiile goale iar abcesul în care înotai până nu
neapărat fisurile – craquelures de mult de la o insulă la alta
colectarea unei mostre de fidelitate cum le spun francezii, fără putinţa vreunui naufragiu
a unei devoţiuni-gigant cracluri cum le spunem noi nu era decât reflexul unor cerșe-
a acelui nou concept cu un barbarism adaptat torii elevate
de fiecare dată nou
al cărui iz animalic se simte tot Să mori să dormi există sindroame mult mai econo-
mai puternic micoase
Ieși din ingineria vechilor creaţii boli mult mai promiţătoare
pe măsură ce dai paginile ieși cu totul și de bună voie
(pe cele parcurse le prinzi cu s-ajungi să fii ceea ce-ţi doreai de
fără să mai verși convulsionat
scotch lângă streașina care nu mai e mult:
ca izul conceptului să nu se piardă fără să împroști verde cu toată o banală victimă a aglomerărilor
înainte de-a ţi se imprima jena pentru ceea ce ai scris umane
pe trup) trupul cu pofte decimate al cărţi-
știi prea bine: nici zilele în care lor tale
o atingere pe coapse produce o singur te strângi în lesă pe care să-l găsești de vânzare la
uzură avansată în nu mai dor tot pasul
instinctele tale nici tălpile chircite cât dansezi
o uriașă risipă de energie drăcește în loden și șosete dacă e să-ţi începi opera de nimi-
gheaţă în vene pe birou cire a propriei creaţii
ochi injectaţi ai aruncat ai spulberat totul nu mai conta pe vorbe preţioase
stratul dermic răzuit pe drafturi & smiorcăieli clișeizate

››
ipocrizie, de absenţă a lecturilor. are prilejul ca în acea noapte să-și fost și presiunea valorii Agatei
După cum unii nu suportă scenele rememoreze viața. Pus în această murind, roman cotat foarte bine,
macabre. Un distins eseist mi-a postură, are abia acum răgazul unei unul de succes, cu patru ediții deja,
spus că el n-a putut citi, n-a rezistat introspecţii, ajunge să-și conştien- tradus și în Spania. Ei, am avut
să ducă la bun sfârşit primul capitol tizeze propriile vini, descoperă că a acea spaimă că nu voi mai atinge
din Pudră. De ce, domnule?! Este trișat ca restaurator de artă, tentat nivelul primului meu roman.
chiar scena unei treziri din moarte fiind nu doar să refacă tablourile, ci Eram datoare să scriu unul de
clinică acolo, un prilej de bucurie, să le cosmetizeze dincolo de forma același calibru, deși poate Captivul
nu? N-am descris un omor... lor iniţială, falsificându-le în acest nu este de același calibru. Este
fel şi nemărturisind-o nimănui. un roman despre incest şi despre
‒ Da, nu este vorba de moarte, este Teribilul act fraudulos ajunge să-l paricid. Am vrut să merg – așa
vorba de viață prin moarte! macine abia acum, într-un veri- am simțit, am învățat asta și de la
‒ Învierea lui Lazăr! Tocmai, e ceva tabil şi dur autorechizitoriu. Este Breban ‒ pe teme majore. Roman
fascinant. Am cunoscut un caz real revelaţia sa esenţială de după actul adevărat este cel în care ai o miză,
de acest fel, nu are nimic în comun învierii. Astfel a devenit Pudră un o miză puternică. Or, în Captivul
cu personajul meu, dar m-a incitat roman al regăsirii, al descoperirii ea este cea a experimentului vin-
ideea. Pudră este un roman al regă- „urâciunii” din sine, pe care o des- decării prin teatru, dar, în primul
sirii de sine, pe care l-am asemănat, coperise și Dorian Gray. rând, el este un roman al incestu-
păstrând proporţiile, cu Portretul lui (psihologic, doar) frate-soră.
lui Dorian Gray al lui Oscar Wilde. ‒ Am sărit peste Captivul sau am În care sora e bolnavă psihic, iar
Protagonistul lui (fireşte, titlul trecut prea repede peste el... tatăl gemenilor, un mare regizor,
face referire la pudra cu care era ‒ Odată cu el, am încercat să merg încearcă să creeze un teatru cu
10

şi el „machiat”, ca toţi decedaţii) mai departe, să nu mă opresc. A actori tineri, traumatizaţi, pe care
pe ceea ce-ţi mai poate lăsa lăsate vraişte de hoţii surprinşi lângă lugubru
acum pe chip vreo nouă jarul ţigării nicio apărare pusă la punct în
malformaţie dreptul vostru
nu mai juraţi în instanţă pe compo- s-a rătăcit ea însăşi în viraje
fii melodramatic ziţia plăcerii v-a scăpat din corzi la poalele
pozează pentru o revistă din instinct din ruşine din precauţie discursului
cântă pentru soldaţi lăsaţi siringile din mână v-ar garanta cel mult declanşarea
apoi străduiește-te să mori să dormi manuscrisele narcotizate nu-şi alarmei
scândura e mai ieftină aici decât mai pot aduna puterile cât vă prăbuşiţi pe poteca abruptă
oriunde nu mai fac zgomot cât cu privirea ei vă latră
gemetele – precum cititul pe furiş sexele multiplicate împrăştiate
Erotism à la Brauner
din opere complete anonime sub faruri
primite pe sub uşi o nouă injecţie
Totul năuceşte
totul e prea mecanic totul e prea mecanic [Din volumul Human Alert,
în jocul de-a scotocitul prin cutele prea convenţional în curs de apariţie]
pielii totul e umed, uns, contaminat
n-ai cum şti unde se poate ascunde ajunge un simplu sărut
sexul multiplicat distribuit de o mică incizie defectuoasă în
Brauner lobul urechii
în care cotloane trupeşti să vă îmbăiaţi în vertijuri
din Anatomia lui monstruoasă în răsuflări îmbâcsite
reapare
nimeni nu vă scoate din boxa
un „abnormal eroticism” v-a desfi- acuzării
gurat încheieturile cu dalta în staluri ascensoarele scârţâie
buzele vă iau foc înţesate
pântecul vă ia foc – două coliţe peroraţiile şi depoziţiile urcă şi
de timbre devastate coboară pe cabluri

să-i vindece. Și, într-adevăr, îi ‒ Recent, şi cel mai nou roman al trăind permanent cu o culpabili-
vindecă pe toți, mai puțin pe fiica dumneavoastră, Bastian, publicat tate faţă de propriul sine, făcând
lui, care-l și ucide, este un paricid la Polirom în 2020, a fost distins cu eforturi disperate de a ispăşi o
acolo, în final, crima e săvârşită Premiul Uniunii Scriitorilor, fili- vinovăţie primordială printr-o
din aşa-zisa dorință de autenti- ala Cluj. Criticii l-au înscris şi pe alta, de circumstanţă...
citate, ca urmare a îndemnului el în tonalitatea şi problematica
repetat din partea tatălui-regizor: celorlalte... ‒ ... Care nici nu-i aparţine...
Fiţi autentici! ‒ Da, a avut, şi el, parte de o re- ‒ ... Dar de care se agaţă pentru
ceptare critică foarte bună şi de a-şi urma mult doritul proiect al
‒ Câteva cuvinte și despre cel de-al un succes de public pe măsură. ispăşirii. Acum, că-mi evoc aceste
patrulea roman, Do Not Cross, Bastian îşi arogă, de asemenea, detalii, mi-e dor de compania lui
un alt roman cu miză și, oarecum, statutul de „thriller abisal”, de Gregor Carp. E curios cum în
pe o temă tot mai dezbătută în roman gotic. Scriindu-l, m-am anumite momente mi se face dor
actualitate. convins încă o dată că, orice aş de unul sau de altul dintre perso-
STEAUA 8.2021

‒ Un roman al relației răpitor- face, aleg aceleaşi premise „tari”, najele mele. Este una dintre cele
ostatic. Mă rog, s-a vorbit de că merg înspre aceleaşi „temeiuri” mai frisonante şi mai autentice
Sindromul Stockholm. Un tânăr narative: decadent, maladiv și trăiri. Abia aştept să aud noul glas
gay este răpit de un ins cu probleme macabru, înspre imaginarul psi- care se vrea la mine în ficţiune:
psihice și ținut ostatic în pădure. hotic, delimitând iarăşi un „caz”. Hei, n-ai vrea să mă urmezi?
De fapt, prin el am intenţionat să Protagonistul meu este tot un
scriu un roman de dragoste, aşa depresiv, un melancolic, de data [Fragmente din interviuri realizate
cum mă îndemnau cei apropiaţi. asta, un vinovat-nevinovat-per- de Daniel Moșoiu, Radio Cluj,
11

Şi cred că am reuşit. [...] fect-convins-de-vinovăţia-lui, 5 iulie 2017; 22 iulie 2021]


laturile sumbre și abjecte ale psi-
hicului uman ca alterități liminale
și monstruoase; deconstruirea și
dinamitarea imaginilor normative
ale sexualității în favoarea unei
NEURO-GOTICUL sexualități queer, a unui erotism
transgresiv și abnorm. Din acest
DOREI PAVEL punct de vedere, scrisul Dorei
Pavel, privit dintr-o perspectivă
transnațională, pare a fi, mai mult
decât proza altor autori români
contemporani, perfect sincronizat
Femeia care a trăit de două ori sau despre proza borderline a Dorei și în totală rezonanță cu literaturile
Pavel, ca un monolit dur și compact. vest-europene și nord-americane...
Nu doar cu ceea ce se scrie, ci și cu
un eseu de
ceea ce se citește astăzi în aceste
GIOVANNI MAGLIOCCO spații culturale.
Deja în primele sale romane se
pot discerne câteva dintre obsesiile
care impregnează goticul și, în

N imeni n-ar fi putut bănui, par-


curgând versurile stranii și tă-
ioase, risipite în câteva plachete pu-
unor identități liminale și dintr-un
psihism sumbru și fragmentat,
dar nu mai puțin unul rezidual,
special, varianta sa destructurată
și readaptată, specifică erei post-
moderne: atracția ambiguă pentru
blicate în anii ’90 cu titluri sugestive remodelat și proiectat de către o moarte; trecutul care revine nu
– Narațiuni întâmplătoare, Poemul sensibilitate postmodernă într-un doar ca să bântuie prezentul, ci să-l
deshumat, Creier intermediar... –, nou organism paradoxal: ceea ce contamineze; traumele care sunt
traiectoria viitoare și evoluția spec- numesc un neuro-gotic. La Dora originea dedublării, a dezintegrării
taculoasă a scrisului Dorei Pavel. Pavel monștrii nu țin niciodată de și a descentrării sinelui; ideea că
Scriitoarea clujeană încarnează, supranatural sau de fantastic, nu tocmai familia este nucleul negru
în excentricitatea ei, un caz într- mai vin din alte lumi – infra-lumi al acestor traume refulate și apoi
adevăr unic în literatura română. sau para-lumi –, ci se generează, defulate; metamorfoza dublului,
Născută poetă, Dora Pavel se me- mai degrabă, din (și în) mințile ali- care în Agata murind – dar și în mai
tamorfozează neașteptat, la vârsta enate și abjecte ale lumii cotidiene. recentul Bastian (2020) – se pola-
matură și la începutul noului mi- Dincolo de aspectele de sin- rizează în dublul „viu” (Augusta,
leniu, într-o romancieră înzestrată gularitate care disting net operele Gregor) și dublul „mort” și spec-
cu o forță evocativă tulburătoare și Dorei Pavel în peisajul romanului tral (Agata, Bastian), în timp ce
absolut atipică în panorama prozei românesc contemporan, elementul în Captivul se concretizează în
românești contemporane. Vrând să cel mai definitoriu pentru proza gemelitatea incestuoasă psihologic
fantasmez cu sugestii hitchcocki- sa constă în faptul că autoarea a lui Zigu și Zedra; transgresarea
ene, Dora Pavel, prin „vertigo”-ul folosește într-un fel original un limitelor și a tabuurilor care se ma-
labirintic și abnorm al ficțiunilor imaginar de tip gotic și o scriitură a nifestă prin erotism nevrotic, dra-
sale, reprezintă într-adevăr în lite- excesului, suspansul și senzaționalul goste patologică și pasiune secret
ratura română de azi „femeia care a mereu în stare pură și necenzurată. incestuoasă și, în fine, crimele și
trăit de două ori”. Structurile romanelor thriller și misterele care constelează bulimic
De la Agata murind (2003) până intriga detectivistă – chiar dacă diegeza hiperstratificată și abruptă
la Bastian (2020), scrisul borderline pulverizate, destrămate, uneori răs- a acestor romane.
al Dorei Pavel se încheagă într-o turnate într-un fel grotesc, aproape Cum au remarcat deja mai
proză șocantă a contrastelor, a parodic – sunt doar pretexte, mij- mulți comentatori, toate romanele
misterelor și a destinelor tarate. loace narative pentru a reprezenta sale pornesc dintr-o situație-
Hiperconcentrată și minimalistă, aporiile identității; fragilitatea limită, marcată, câteodată, de ab-
pe de o parte, iar pe de altă parte unității subiectului; dezintegrarea, surd. De pildă, în Pudră (2010),
marcată adânc de sedimentări epice fragmentarea și destructurarea Dora Pavel preia direct două mo-
dense, cumulative, proza Dorei dramatică a sinelui postmodern, tive literare consacrate de literatura
Pavel înglobează o formă particu- descentrat și alienat, mereu bân- gotică din secolul al XIX-lea și al
lară de neo-gotic. Un gotic hibridi- tuit și amenințat de nebunie, de XX-lea, moartea aparentă și în-
zat, ivit din abisalitatea alienantă a paranoia, de traumele trecutului;
12

humarea prematură. Doar că ele


suferă o profundă modificare, iar mare, cel care îl proteja când era
Pudră nu se configurează banal ca mic.
o revenire din morți, ci mai degrabă Singulară și originală la Dora
ca parcursul existențial al unui (pse- Pavel este și reprezentarea spațiu-
udo)-revenant postmodern care, lui. Spațiul pavelian este dominat
pe plan simbolic, încarnează o mereu de o senzație de oprimare,
ipostază crepusculară a liminalită- de sufocare claustrofobă, de capti-
ții. Toate romanele Dorei Pavel ar vitate tafofobă și materializează o
putea fi citite nu doar ca texte ale variantă postmodernă și readaptată
mortido-ului, ci și ca manifestările a spațiului gotic. În Captivul, mai
unui adevărat complex thanato- mult decât subsolul labirintic al
fobic, moartea ținând mereu de închisorii, umed și cu aer stătut ca
abjecție și devenind des o sursă de un cavou, unde este închis Zigu
contaminare și de excludere. De cu acuza de paricid și de unde îi
altfel, față de moarte autoarea a adresează confesiunea surorii sale
arătat dintotdeauna o ambiguitate gemene Zedra, ideea de captivi-
profundă, o atitudine contradic- tate și de claustrare sufocantă este
torie, centrifugă și în același timp metaforizată de spațiul vechiului
centripetă, de atragere și repulsie, teatru abandonat, unde sunt închiși
care este autentic gotică. pacienții-actori pentru experimen-
În proza Dorei Pavel, trans- tul psihodramei.
gresarea limitelor și confuzia În Pudră, roman al memoriei
granițelor, atât de fundamentală focalizat pe o exhumare constantă
pentru gotic, nu implică doar ma- a trecutului, cele două spații care
rele tabu existențial al morții, ci și polarizează în profunzime narațiu-
sexualitatea. Autoarea explorează nea sunt tocmai cele două locuri ale
latura obscură, reprimată nu doar memoriei individuale și colective:
a psihicului, ci și a sexualității. cimitirul și muzeul. Loc al memo-
Erotismul este mereu nevrotic, riei și al morții, cimitirul este spa-
excentric, s-ar spune aproape queer. țiul heterotopic unde începe și se
Dragostea este patologică, pasiunea încheie circular parcursul aproape Gregor, adăpostind, în meandrele
secret incestuoasă, libido-ul legat inițiatic (dar decăzut și răsturnat, sale, creierul în formol al geamănu-
indisolubil de mortido. fiind marcat de absurd și derizoriu) lui său mort Bastian. Creierul prin
În Captivul, incestul apare sub al lui Carasiniu. Și muzeul trebuie care Gregor, vinovatul-nevinovat,
o formă dublă, într-o ipostază considerat ca o heterotopie unheim- gândește, vede, înțelege...
pur virtuală, cea dintre gemenii lich în sensul freudian, pentru că Niciodată supusă modelor tre-
Zigu și Zedra, ca o proiecție doar împărtășește criptic mai multe cătoare ale momentului, mereu coe-
nevrotică, respectiv într-o formă izomorfisme nu doar cu castelul, rentă cu sine și fidelă obsesiilor sale
reală și carnală, cea dintre Zigu ci și cu alte spații consacrate de cele mai profunde, fiind înzestrată
și sora sa vitregă Osea, cu care el literatura gotică. Aceste noi valori- cu o viziune proprie, închegând un
consumă incestul, involuntar, fără zări ale unor spații urbane, teatru univers cu o atmosferă specifică și
a ști despre consangvinitatea lor. sau muzeu, care la origine n-aveau bine conturată, proza borderline
În Pudră, relația extra-conjugală nimic gotic, revelează prezența, în a Dorei Pavel apare, în panorama
dintre Teodor Caba și Grația proza Dorei Pavel, a unei constante literaturii române actuale, ca un
Garabedean, soția lui Carasiniu, transmutări gotice a spațiului. monolit dur și compact, negru și
chiar dacă nu este incestuoasă În ultimul roman, Bastian, solitar. Nepastișând modele străine
în sine, este proiectată oricum spațiul urban este înlocuit de spa- sau autohtone, neconfecționând
STEAUA 8.2021

ca un raport incestuos tată-fiică. țiul mai intim al casei. Casa Carp texte sterile de citit doar de critici
În Do Not Cross (2013), până și este un loc hibrid și paradoxal, literari, nescriind romane-fluviu
raportul ambiguu al lui Cezar halucinant în nefuncționalitatea megalomane care nu dovedesc nici
Braia cu bărbații, precum homo- sa. Amestecând frumusețe și prost un respect față de cititor, Dora
sexualitatea lui, ar putea să aibă gust, constant agresată și invadată Pavel scrie de vreo 20 de ani același
o îndepărtată sursă incestuoasă. de lumea exterioară, cotrobăită mare roman, ramificat în mai multe
Poate la bărbații mai în vârstă, și chiar profanată de „celălalt”, romane... Romane neuro-gotice așa
Cezar Braia nu caută decât un această casă absurdă nu este decât cum s-ar putea scrie doar în era
13

soi de substitut al fratelui său mai proiecția mlaștinilor minții lui postmodernă. 
O nouă psihologie politică

Alexandru-Florin Platon

Î n istoriografia română, feno-


menul modernizării a avut parte
de cercetări pe cît de numeroase,
semnele premergătoare ale „marii
transformări”, cum a numit Karl
Polanyi modernitatea. Spre deo-

focus pe atît de diverse (și, ocazional,


contradictorii). Lăsînd la o parte
binecunoscuta interpretare mar-
xistă (predominantă, la noi, pînă
sebire de el, Toader Nicoară ur-
mărește începutul aceluiași feno-
men dintr-un punct de observație
inedit, cel al constituirii mediului
în 1989, mai întîi, în forma dog- social, cultural și simbolic al
TOADER matică din anii ’50-’60, după aceea, curților domnești, analizate prin
NICOARĂ într-o versiune „soft”, implicită),
una din perspectivele teoretice cele
prisma teoriei eliasiene a „civili-
zării”. Înainte de a comenta teza
ȘI mai populare din unghiul cărora a istoricului român, o scurtă rea-
MODERNITATEA fost examinat acest proces a fost mintire a acestei faimoase teorii
cea elaborată de Daniel Chirot, se impune.
TIMPURIE privitoare la schimbarea în „soci- Pentru Norbert Elias, „civiliza-
ÎN SPAŢIUL etățile periferice”. Tot lui i se da- rea” – noțiune echivalentă pentru el
torează (să o reamintim în treacăt) cu politețea, bunele maniere etc., pe
ROMÂNESC cercetarea factorilor structurali ai scurt, cu un anumit set de atitudini
„înapoierii” din Răsăritul Europei, și stări afective, descrise de manua-
care, împreună cu alte explorări lele de bună purtare din Renaștere
consensuale, a suscitat, fără să fi ur- și perioadele următoare ca fiind
mărit acest lucru, reacția polemică caracteristice omului „civilizat” –
a „protocroniștilor” români, autori reprezintă nu un stadiu evolutiv, ci
ai tezei contrare a „sincronismului un proces; unul caracterizat printr-
cultural” (expunerea ei cea mai o serie de transformări com-
clară i se datorează lui Ilie Bădescu portamentale, induse de sau con-
într-o carte intens discutată la fi- comitente cu apariția a ceea ce
nele anilor ’80 ai secolului trecut). sociologul german numește o nouă
Volumul, recent apărut, al pro- „economie psihică”, identificată
fesorului Toader Nicoară, despre prin reprimarea pulsiunilor și auto-
„societatea de curte” în Țările control permanent. Mai clar spus,
Române în secolele XVI-XVII, „politețea”, „buna creștere”, ele-
redeschide amplul dosar al dez- ganța gesturilor, „civilitatea” nu au
baterii în jurul modernității sau apărut și s-au impus firesc în socie-
a „primei” modernități româ- tatea occidentală ca manifestări ale
nești, dar dintr-un unghi nou, unei etape în evoluția societății sau
cel al mentalităților, atitudinilor în mod aleatoriu. Ele au constituit
și comportamentelor colective. expresia paradoxală a unei psiholo-
Un lucru asemănător a mai fost gii a „retenției” și a unui compor-
încercat, cu referire la aspectele tament „strunit”, care au zăgăzuit,
culturale ale evoluției Țărilor puțin cîte puțin, libera manifestare
Române în secolul al XVII-lea, a pulsiunilor. S-a ajuns la această
de Răzvan Theodorescu, care a situație – consideră Elias – ca ur-
14

crezut că sesizează în acest veac mare a complexificării progresive


a societății occidentale, ilustrată „civilizației” și, totodată, ale mo- a ajuns – prin „tăieri”, adică exe-
de crearea unor interdependențe dernității occidentale. cuții sub acuzația de „hiclenie”
umane din ce în ce mai nume- Intenția profesorului Nicoară a – să fie controlată și încadrată
roase. Interdependențele – care au fost de a verifica – în forma unei cu „oameni noi”, fideli domniei
imprimat existenței cotidiene un „posibile ipoteze”, cum afirmă el – și, de asemenea, „domesticită”,
ritm din ce în ce mai alert –, dar și aplicabilitatea acestei interpretări prin – cum o numește autorul –
procesul, tot mai accentuat, de di- la realitățile românești din cele trei „curializare”, adică instalarea ei în
viziune socială a muncii, au impus provincii în secolele XVI-XVII. imediata proximitate a puterii, la
oamenilor reprimarea instinctelor, „Ca ipoteză de lucru – scrie auto- curtea domnească sau princiară.
autocontrolul gesturilor și atitu- rul – în stadiul actual al anchetei „Societatea de curte” care a luat
dinilor, în absența cărora socie- noastre urmează să analizăm naștere în acest mod, s-a manifes-
tatea risca să fie aruncată în haos. [...] curtea și societatea de curte, tat în deplinătatea trăsăturilor ei
Nedeterminat și nici pregătit de și modul cum se structurează caracteristice în veacul al XVII-lea,
acțiunea unei „rațiuni universale”, și funcționează ea pe parcursul ipostazele sale cele mai complete
„procesul de civilizare” a fost, prin acestei perioade... O cronologie, fiind coincidente, după opinia au-
urmare, rezultatul unui complex de care, chiar și aproximativă, are o torului, cu guvernarea lui Gabriel
factori, mai precis – și în termenii importantă valoare metodologică, Bethlen în Transilvania, a lui
lui Elias – al „transformărilor spe- situează începutul unui asemenea Vasile Lupu în Moldova, respec-
cifice modului în care oamenii tră- proces în a doua jumătate a se- tiv Matei Basarab și Constantin
iesc în interdependență” (Norbert colului al XVI-lea și prima parte Brîncoveanu în Țara Românească.
Elias, Procesul civilizării. Cercetări a secolului al XVII-lea” (p. 30). Întocmai ca în Occident, unde
sociogenetice și psihogenetice, vol. II, De ce tocmai acum? – ne-am pu- această societate se definea printr-
Transformări ale societății. Schița tea întreba. Deoarece, răspunde o seamă de coduri cultural-
unei teorii a civilizării, traducere și Nicoară, acum se intensifică legă- simbolice, care reglau ceremoniile
postfață de Monica-Maria Aldea, turile cu lumea occidentală, se și toate momentele vieții cotidiene,
Iași, Editura Polirom, 2002, p. 213). amplifică prezența străinilor (ita- în cele trei principate „curtea”,
Aceste transformări au asamblat lieni, greci, levantini) la curțile ca epicentru al puterii politice,
contextul care a făcut posibil ceea din cele trei principate, iar cum fusese și pînă atunci, și-a
ce, treptat, a devenit comporta- toate aceste contacte „aduc și în asociat, odată cu secolul respectiv,
mentul „civilizat”. Un rol esențial spațiul nostru primele radieri și trăsăturile unui adevărat model
în apariția acestei noi psihologii ale unei societăți de curte” (p. de interacțiune socială, pus în
sociale l-a jucat statul (puterea po- 30). Arierplanul acestei schim- evidență de diversele ceremonii
litică). Monopolul instituit de stat bări îl constituie ceea ce isto- (încoronări, învestituri, intrări tri-
asupra violenței a grăbit simțitor ricul clujean numește, după e- umfale, primirea solilor străini), de
evoluția descrisă mai sus, înfrînînd xemplul lui Georges Duby, sfîr- mese, ospețe și sărbători și, nu mai
și mai mult reacțiile emoționale șitul „societății războinice”. Carac- puțin, de logodne, nunți și cununii
colective. terizată – sugerează autorul îm- princiare, toate reglementate de o
La început (auto)impusă și prumutînd și aici un model oc- etichetă specifică.
menținută prin autocontrol și cidental de analiză – prin atot- Evident, ca orice teorie, nici
(auto)-constrîngere, reprimarea puternicia nobilimii (a marii bo- interpretarea dezvoltată de pro-
manifestărilor naturale a fost, ul- ierimi, în cazul Moldovei și al fesorul Toader Nicoară în pagi-
terior, interiorizată în forma Țării Românești), care a durat nile voluminoasei și eruditei sale
unui cod social implicit al atitu- atît timp cît Țările Române au cărți nu poate fi ocolită de dis-
dinilor și manierelor considerate reușit să-și apere independența, cuții și de controverse fecunde pe
acceptabile. „societatea războinică” ia sfîrșit marginea unui aspect sau altul.
Această transformare – afirmă odată cu instaurarea dominației Fervoarea dezbaterilor pe care
Elias – a avut loc, mai întîi, la otomane și numirea domnilor de le poate stîrni reprezintă indiciul
STEAUA 8.2021

nivelul de „sus” al societății, ge- către Poartă, ceea ce a însemnat indubitabilului interes al volu-
nerînd așa-numita „societate de și deprecierea funcției militare a mului; un interes – ne grăbim să
curte”, tipică pentru modul de nobilimii și, odată cu ea, a legiti- o spunem – pe deplin meritat,
viață al aristocrațiilor europene, mității ei politice. De la jumătatea întrucît propune o ipoteză in-
începînd cu secolul al XVI-lea. celui de-al XVI-lea veac a început edită, temeinic argumentată și
Treptat, însă, noul model psi- și în cele trei țări române un proces foarte bine slujită de o scriitură
hologic și comportamental s-a asemănător cu cel din Occident, agreabilă pe marginea unuia din
extins la scara întregii societăți, de „disciplinare” prin violență a fenomenele cele mai importante
15

devenind una dintre expresiile marii nobilimi, care, încet-încet, ale trecutului nostru.
timp în principatele române decât
Docilizare și civilizare în alte zone ale Europei. În acest
sens, invaziile triburilor migra-
toare și amenințarea permanentă
Andrei Crișan și iminentă a Imperiului Otoman
ar putea justifica, demonstrează
Nicoară, o întârziere a ceea ce
Elias Norbert numește procesul
civilizării.
Începând cu cea de-a doua ju-
mătate a secolului XVI-lea, a-
ceastă societate devine tot mai

N oua lucrare a profesorului


Toader Nicoară, Curtea și
Societatea de curte în Țările
nu au făcut rabat de la celebrarea
virtuților și atitudinilor puse în
discuție prin teza lui Duby.
sofisticată, iar ceremonialul de
curte ajunge să capete treptat
o importanță aparte. Secolul al
Române, volumul I, Secolele XVI- Cu toate acestea, odată cu pro- XVII-lea, în care curtea princiară
XVII, este rezultatul unei noi cesul civilizării, valorizarea forței are de acum întâietate în sfera po-
grile de interpretare a istorio- fizice și a curajului, manifestate liticului și în reprezentarea puterii,
grafiei românești, una care trece în lupte violente, începe treptat este descris de către autor prin
dincolo de perpetua obsesie față să-și piardă din importanță. prezentarea tendințelor care au
de evenimentul excepțional, de După bătălia de la Mohács, socie- animat viața de curte în materie
război, de luptă sau de numărarea tatea războinică a Evului Mediu de modă, ceremonii și fastuoase
carelor cu boi. românesc intră într-un declin ospețe domnești. Impresionantele
Cartea pune în discuție su- care duce la tranziția înspre o so- ipostazieri ale curții, vivid detali-
biectul modernizării societății ro- cietate de curte care, de voie sau ate, ne arată că nobilimea noastră
mânești și analizează rolul socie- de nevoie, avea să fie organizată nu era deloc departe de rafina-
tății de curte în tranziția de la o în jurul unor alte tipuri de valori mentul aristocrației altor popoare
mentalitate la alta. Preliminariile și comportamente. europene. Curtea rafinată a lui
metodologice de la care pornește Dat fiind faptul că cei dintâi, Constantin Brâncoveanu sau cea
autorul sunt coagulate în jurul a domnii, aveau de acum să fie epatantă a lui Gabriel Bethlen
trei formidabile teze culturaliste: numiți de către Înalta Poartă, ra- sunt câteva dintre modelele com-
societatea războinică (Georges porturile de putere dintre aceștia parate și discutate în virtutea ex-
Duby), societatea de curte (Norbert și aristocrație ajung să se schimbe plicării evoluției, a sensibilităților
Elias) și societate civilă (Alexis de fundamental. Curtea monopoli- și comportamentelor generate de
Tocqueville), teze prin care este zează puterea, confiscă violența către societatea de curte.
reconstruit procesul modernizării și devine un centru al negocierii Istoria pe care autorul o în-
societății românești și prin care politice, iar curtenii, această lume fățișează nu este una a conflictului
se întrevede apariția unei timide rafinată, coagulată în jurul curții, sau a identității naționale, ci una a
societăți civile. ajung să stăpânească foarte bine sensibilităților și mentalităților în
Ideea societății războinice, regulile noului joc. Nobilimea răz- Principatele Române. Tendințele
prin care Georges Duby explică boinică va fi domesticită de către care au stat la baza apariției
Evul Mediu, este punctul și principe prin două mijloace: vio- modernității în alte zone ale
premisa primă de la care autorul lență succesivă și impunerea unei Europei au fost aceleași care au
pornește în demersul său de a etichete. Tăierile succesive ale bo- dus la metamorfozarea treptată
cartografia procesul civilizării, ierilor pot fi astfel explicate prin a sensibilităților și mentalități-
prin care au trecut și principatele integrarea acestei practici într- lor din societatea românească.
române. Grila de lectură cultura- un proces sistemic de docilizare Monopolizarea puterii în jurul
listă propusă de către profesorul și civilizare, care duce treptat la o principelui, confiscarea violenței
Nicoară demonstrează că nobili- scădere a imboldului războinic al de către curte și apariția unei so-
mea din Țările Române a fost la nobilimii și la apariția oamenilor cietăți închegate în jurul acesteia
fel de războinică precum oricare noi, după cum îi numește autorul sunt, poate, cele mai importante
alte grupuri nobiliare din Europa pe nobilii adaptați societății de paradigme pe care autorul le
Apuseană. Boierii Principatelor curte. supune discuției, cu scopul de a
Românești nu au fost mai vio- Cu toate acestea, se prea poate explica apariția unui nou stil de
lenți ori mai puțin violenți decât ca etosul războinic să fi fost per- viață și a unui nou sistem de re-
16

nobilii celorlalte popoare și nici petuat o mai lungă perioadă de lații interumane (caracterizat de
interdependență) în Principatele se dovedește a fi un demers care Evului Mediu, la o societate
Române. Considerăm că aplica- explică inedit și scoate în evidență de curte al cărei rol a fost unul
rea acestei noi grile culturaliste de într-un mod unic tranziția de la fundamental pentru dezvoltarea
lectură a istoriografiei românești o societate războinică, specifică modernității românești.

oarecare reflex de-a citi acest


Lung intermezzo sângeros sfârșit de Ev Mediu românesc
prin prisma clasicilor literaturii
și printr-un eșafodaj de mituri
Radu Toderici naționale pe care le privim cu
ceva mai mult scepticism, dar pe
care prea puțini au încercat să le
și rearanjeze cu un ochi la ce se
întâmplă atunci în Vestul creștin
și un altul la Orientul otoman.
În Curtea și societatea de curte în
Ţările Române, Nicoară încearcă

N u știu dacă există printre


istoricii români un consens
(sau măcar un început de discuție)
are ceva lugubru și fascinant. Zeci
și zeci de boieri și aliați ai acestora
sunt uciși la fiecare început de
exact asta. Și o face pornind de
la ipoteza între timp clasicizată
a lui Norbert Elias a unui stadiu
referitor la secolul cel mai violent domnie, odată ce una din facțiu- intermediar între Evul Mediu
din istoria noastră. Fără să-și nile beligerante la acel moment războinic și strict ierarhizat și
propună neapărat asta, Toader câștigă numirea din partea sulta- modernitatea societății civile bur-
Nicoară aduce în cea mai recentă nului otoman. Metoda preferată, gheze a ultimelor două-trei se-
carte a lui un candidat destul de pe măsura statutului de elite răz- cole. Acest stadiu e cel al regimu-
plauzibil: secolul XVI, mai ales boinice al boierilor, e decapitarea. rilor absolutiste, al formării unei
în cea de-a doua jumătate a lui. În cel puțin un caz, sultanului societăți de curte dependente
Pentru Nicoară, lunga procesiune i se și trimit capetele boierilor de monarh și gravitând politic
de morți violente analizate într- nealiniați cu domnia – un detaliu în jurul acestuia și al – pentru a
unul din capitolele din Curtea și istoric pe care îl poți citi azi cu folosi un cuvânt de specialitate,
societatea de curte în Ţările Române un frison amuzat de creativitatea de achiziționat pentru propriul
(un prim volum dintr-un plănuit macabră a vremurilor. Alți boieri vocabular – curializării elitelor.
diptic istoric) servește pentru o aflați de partea greșită a norocului Ce înseamnă asta? Curializarea,
demonstrație referitoare la proce- istoric se exilează, sunt călugăriți, privită la scară mare, e un proces
sul de lungă durată al moderniză- sunt trași în țeapă sau – afront su- de transformare a elitelor război-
rii în teritoriile românești. Toate prem, fiindcă aceasta e o moarte nice, tipice Evului Mediu, în elite
aceste morți sângeroase trebuie rezervată oamenilor de rând – cu ambiții administrative sau di-
să-i fie familiare cuiva care a citit sunt spânzurați. În felul în care plomatice. E un proces de îmbân-
literatură română de secol XIX e expusă, domnie după domnie, zire și disciplinare, în urma căruia
sau a răsfoit măcar niște cărți de număr peste număr de victime, valorile războinice sunt înlocuite
istorie a României. O parte din această răfuială sângeroasă devine de altele, mai potrivite pentru
literatura noastră clasică e fasci- un soi de constantă a celei de-a o perioadă (cum e cea discutată
aici) în care dominația otomană
STEAUA 8.2021

nată de aceste figuri de despoți doua jumătăți a secolului XVI.


iute vărsători de sânge, ambițioși Doar că, așa cum îi șade bine asupra teritoriilor românești pare
peste puterile lor și predestinați unui istoric cu ambiții de sinteză, inevitabilă, iar precauția și calcu-
să sfârșească, în cheie romantică, Nicoară încearcă să privească alt- lul strategic devin mai importante
la fel de brutal pe cât le-a fost de fel această narativă istorică relativ decât organizarea militară. Aici
brutală domnia. Inventariată de cunoscută. Oare nu cumva – se intervine răsturnarea remarcabilă
Nicoară, violența cu care dom- întreabă autorul – primele fărâme operată de Nicoară. În mitologia
nitor după domnitor își îndepăr- de modernitate timpurie se găsesc noastră națională, sfârșitul de
tează rivalii bănuiți de hiclenie tocmai în interiorul acestei istorii secol XVI e definit de obicei de
17

sau potențialii pretendenți la tron abjecte și sângeroase? Avem un încercările de a opune rezistență
influenței otomane – printr-un drastice impulsurile războinice cât de puțin e reprezentată – în
Mihai Pătrașcu, zis Viteazul, sau ale vechii elite sunt cei care, la literatură, în film – această peri-
un Ioan Vodă Armeanul, zis și cel scara istoriei, aleg strategia cea oadă a societății de curte. Vrând-
Cumplit. Or, pe de o parte, aceste mai bună de supraviețuire. Nu ar nevrând, în producții mai mult
tentative mai mult sau mai puțin trebui uitat că această strategie, sau mai puțin reușite, intrate în
reușite de rezistență sunt mai de- care implică și violența pe care canon sau, dimpotrivă, ironizate,
grabă excepțiile decât regula. Cea Nicoară o denumește eufemistic ce s-a perpetuat ca schiță a istoriei
mai mare parte a domnitorilor „disciplinare”, duce de multe naționale sunt de obicei ipostaze
din această perioadă urmează o ori la eliminarea sângeroasă și ale unei epoci a elitelor războinice.
politică conciliantă cu puterea aproape completă a câte unei fac- E o imagine flatantă, desigur, dar
otomană. Mai mult, tocmai acești țiuni adverse. În același timp, însă, parțială și înghețată într-un timp
domnitori care furnizează prea ea deschide o nouă epocă, numită de dinaintea modernității timpurii.
puțin material pentru o epopee de Nicoară „vremea «oamenilor Dacă alte culturi, cum e cea fran-
națională sunt – în demonstrația noi»”: una în care noile elite se pre- ceză, de exemplu, au construit o
lui Nicoară – cei care pun bazele ocupă mai puțin de război și mai întreagă mitologie a acestui stadiu
acestui proces de curializare, care mult de administrație și, eventual, intermediar al societății de curte,
transformă încet, dar ireversibil, de patronajul artelor, dar și una în un mare reflex traumatic face ca
elitele războinice în curtenii in- care apare o specie nouă la curțile această perioadă a istoriei noastre
triganți ai secolelor următoare. domnești – disimulatorul versat să fie lăsată cu jenă – fiindcă e vre-
Intervine aici și o judecată rece în artele politicii, cunoscător a mea marilor compromisuri politice
a istoricului. În contextul în care mai multe limbi, atent la fiecare și strategice – deoparte. E păcat,
puterile occidentale de-abia mai schimbare în politica domnească, fiindcă, așa cum o demonstează
reușesc să se coalizeze pentru a intrigant și beneficiar al favoruri- acest volum al lui Toader Nicoară,
împiedica avansarea pe continent lor domnitorului. Din acest punct ea e cel puțin la fel de fascinantă ca
a Imperiului Otoman, domnito- de vedere, ipoteza incitantă a lui și supraevaluata mitologie război-
rii care domolesc prin mijloace Nicoară m-a făcut să mă gândesc nică autohtonă. 

SCRIITORI ROMÂNI ›› Gabriela Adameșteanu se bucură de o pre-


zență constantă în presa din Germania. S-a scris

PESTE HOTARE despre cărțile sale în Die Presse, Berliner Zeitung,


Frankfurter Allgemeine Zeitung, Salzburger Nach-
richten. A apărut și romanul Provizorat (Das Provi-
ȘI ACASĂ sorium der Liebe).

›› Cartea Dianei Cozma, Eugenio Barba and the


Golden Apple: Witnessing Odin Teatret’s Rehearsals, cu
un cuvânt înainte de Eugenio Barba, a apărut la The
›› Prozatoarei Florina Ilis i se consacră câteva pa- Choir Press, Gloucester, United Kingdom.
gini din Libération. Frédérique Roussel scrie despre
O întâlnire cu Florina Ilis și despre romanul tradus în ›› A apărut recent la Paris volumul de poeme
limba franceză, Cartea numerilor, Le livre des nom- Celui qui reste debout al poetului Horia Bădescu,
bres în traducerea lui Marily le Nir (în colaborare cu Éditions PETRA.
Mirela Ferraiuolo), Editions des Syrtes.
›› Cercul Literar de la Cluj, condus de poeta
›› Despre Ștefan Damian scrie un comentariu Emilia Poenaru Moldovan, a împlinit  la 1 august 5
critic Silvano Trevisani în revista de poezie italiană ani de existență, ani marcați de lansări de colecții de
18

Il sarto di Ulm: Poezia care reinventează lumea. poezie și proză.


Î ntr-un fragment din a doua
parte a jurnalelor sale, în Inima
mea dezgolită, Baudelaire notează
ION NEGOIÞescu: 100

că frumusețea unui teatru e în-

STRAJA DRAGONILOR –
corporată în policandrul sălii de
spectacol. Descris ca obiect „lumi-
nos, cristalin, complicat, circular și
simetric”, policandrul este actorul
principal al reprezentației teatrale, POLICANDRUL OPEREI
urmărite prin binoclul de spectator
într-un plan apropiat, ori dimpo- LUI ION NEGOIȚESCU.
trivă, îndepărtat. Relativizând dis-
tanța reală dintre scenă și spectator,
luând ca martor atât jocul scenic,
O RECITIRE NECESARĂ
cât și sursa de lumină care face vi-
zibil întregul spectacol, Baudelaire
extinde percepția și sensul teatru-
lui. Implicarea spectatorului, arată Memorialistica lui Negoițescu sau autobiografia ca adevăr eliberator.
sugestiv și ironic poetul, constă în
transgresarea graniței dintre repre- un eseu de
zentația de pe scenă și propria sa MARIUS JUCAN
reprezentare, holistică, subiectivă.
Policandrul unifică timpul scenic
teatral și artistic cu spațiul monden
și mundan al sălii. El mijlocește autorului. Termenul clauzei testa- al narcisismului structurat adesea
reprezentarea totală a spectacolului mentare ce a ținut jurnalul complet de conotații politice, intimitatea
în care coexistă scena propriu-zisă al scriitorului departe de cititori s-a restrâns la dimensiunea unui
și scenele derivate, nu mai puțin se va încheia curând. Vom asista atol rătăcit în oceanul exhibării
importante, ale sălii teatrului, adu- probabil la publicarea acestuia, programatice. Asaltată de lasci-
cându-le în reflecția conștiinței. concomitent cu reașezarea operei vitate, voyeurism, pornografie, de
Nu mi s-a părut deloc întâm- în care memorialistica își va găsi kitschul de bazar al unei literaturi
plător să descopăr în fragmentul de preeminența, după dorința expresă comerciale evacuate de principiul
mai sus o paralelă la Straja dragoni- a autorului. „Cea mai înaltă formă estetic, intimitatea seamănă cu un
lor a lui Ion Negoițescu. O premisă de critică, la fel ca și cea mai joasă „buric” etalat provocator, mimând
fertilă a recitirii acestui mic, dar este un mod al autobiografiei”, inocența, ca în Sărbătoarea neîn-
unic op autobiografic, spectacol scria Oscar Wilde în Portretul lui semnătății, recentul roman al lui
„diurn” și „nocturn” al intimității Dorian Gray. Aforismul lui Wilde Milan Kundera. Mai este intimi-
auctoriale examinate de la ambele își găsește un ecou profund, deși tatea secretul păstrat cu fervoarea
capete ale unui „binoclu” al timpu- tardiv, în contextul cărții de față. pioasă a fidelității față de sine?
lui, al celui trecut și al celui prezent. Confesiune nostalgică con- Ne-am acomodat definitiv ecranu-
După aproape trei decenii de la cepută sub presiunea dispariției, lului orwellian al lui Big Brother
publicarea la editura „Apostrof ” consolidată de luciditatea unei pro- ori Panopticum-ului lui Foucault?
a primelor două capitole dintr-o digioase memorii, cizelată de un Au devenit azi secretele personale
proiectată, cuprinzătoare autobi- lung, fructuos travaliu, Straja dra- monedă de schimb pentru aug-
ografie, ne găsim într-un moment gonilor relevă nucleul inconfundabil mentarea popularității în rețelele de
augural al revalorizării lui Ion al jurnalului lui Negoițescu: redarea socializare? Mai există intimitate
Negoițescu. Grație poetei și ese- afectivă și rațională a intimității în relațiile de familie, de cuplu, de
STEAUA 8.2021

istei Marta Petreu, a criticului Ion autorului. O cunoscută cugetare prietenie? Răspunsuri sunt nume-
Vartic al cărui studiu prefațator pascaliană, cea despre rațiunile roase, cu certitudine, dar niciunul
deschide persuasiv problematica inimii, mă îndeamnă să susțin cele nu îmi pare suficient de complet.
egografiei lui Negoițescu, Straja de mai sus. Să nu se înțeleagă însă nicidecum
dragonilor este un far al memoria- E, desigur, dificil să invoc tema că aduc un elogiu pedant premo-
listicii noastre recuperate, departe intimității în zgomotul și furia dernității ca paradis intangibil al
de era ghilotinei ideologice ce „ex-timității” generalizate. În epoca profunzimii, chiar dacă atunci,
distrusese Lampa lui Aladin și fă- reducerii drastice a spațiului privat cândva, Augustin conversa în sufle-
19

cuse pierdute alte manuscrise ale sub impactul agresiv al celui public, tul său cu absolutul. Intimitatea s-a
modificat irevocabil perspectivele tor. Alternarea planurilor nara-
viitorului scriitor creditat de Eugen tive schițate fulgurant într-un
Lovinescu drept „tânăr excepți- registru temporal întrerupt de di-
onal, pe care îl așteaptă un destin vagații ample creează unitatea
singular” (Ion Negoițescu, Straja contrastantă a secvențelor cale-
dragonilor, ediție îngrijită și pre- idoscopice, dinamice și dramatice.
față de Ion Vartic, epilog de Ana Hrănit de lecturi clasice, baroce și
Mureșanu, Biblioteca Apostrof, moderniste, de idealul frumosului
Cluj, p. 17). circumscris în proza și poezia sa
Surclasarea limitelor unui des- hermetică, precum și în stilistica
tin aparte anticipat de mentorul jurnalului, captivat de personali-
modernismului românesc nu ar fi tățile unor Lovinescu și Călinescu,
reușit fără reflecția critică asupra sub tutela lui Lucian Blaga și Radu
sensului modern al literaturii, al Stanca, criticul își conturează au-
criticii literare în special, secondată tobiografia cu intenția a se înfățișa
constant de un exercițiu autosco- exhaustiv și fără pereche.
pic lucid și spectacular, sub emble- Cupola acestei fragmentare
matica maximă „n’espoir, ne peur” (deocamdată) construcții a inti-
(Ibid., p. 216). Adept al sincerității mității a fost și rămâne pentru Ion
fără rezerve, Ion Negoițescu se Negoițescu iubirea. Misterioasă,
„scrie” pe sine cu efervescență ambiguă, cvasi-interzisă. În cele
lirică, candoare adolescentină, cu câteva pagini din addenda vo-
umor, dar și cu plăcerea maso- lumului de față, sub data zilei de
chistă a unei victime. Neevitând 4 ianuarie 1949, se întrezărește
deziluziile, umilințele, jignirile, uimitoarea, ardenta, eminesciana
autorul înregistrează metamorfo- dimensiune a iubirii ca experiență
desacralizat radical în modernitate, zele sale juvenile concomitent cu de cunoaștere umană și cosmică
scria Anthony Giddens la sfârșitul precocele sale „bravuri sexuale” ce depășește condiția sexualității,
secolului trecut. Consecința defor- (Ibid., p. 101) într-o „peripeteia” implicând-o însă ca pe o sursă de
mantă a acestui proces convolutiv fenomenologică seducătoare și energii telurice. Intimitatea, pen-
a făcut ca preocuparea accentuată bulversantă, aidoma personalității tru Negoițescu, este un „athanor” al
pentru sexualitate să crească pa- sale. rafinării contingenței, al purificării
roxistic, să devină pentru mulți Galeria extinsă de portrete fa- paradoxale prin dorința erotică și
umbrela unei „intimități de masă” miliale și familiare, prieteniile prin suferința iubirii neîmpărtă-
în care amprenta individuală să timpurii, colegii de școală, cama- șite, al spiritualizării: „Când focul
fie ștearsă (Anthony Giddens, razii de studenție, scena urbană meu a cuprins totul înafară de
Transformation of Intimacy. Sexua- a Clujului natal (fascinantă acea obiectul său, când acest foc nutrit
lity. Love and Eroticism in Modern „zi a morților”!), descrierile ora- sexual e totuși de o amploare spiri-
Societies, Stanford University Press, șelor Aiud, Oradea, Galați, Sibiu tuală extremă, transcendență pură
Stanford, California, 1992, USA, surprinse în tușe social-culturale în văpăi, ce pedeapsă mai mare
pp. 176-177). Cu atât mai preg- pertinente, cu acute observații poate fi față de focul meu decât
nant, mai plastic, Straja dragoni- realiste, grotești uneori, sunt, prea sărăcia, stupiditatea, materialitatea
lor”, vârful de aisberg al jurnalului puțin spus, cuceritoare. Înfățișarea grotescă a ființei iubite” (Ibid., p.
integral al lui Negoițescu, certifică locuințelor prin care se perindă 214).
un constructor rafinat, teatral și familia Negoițescu, cea a străzilor, Pentru Ion Negoițescu, ca și
„realist” al sinelui mărturisit. curților, grădinilor coincide cu por- pentru marii autobiografi, de la
Scriitor complex, prozator, poet, tretul interiorității sensibile, fragile Goethe și Rousseau la Gide, Kafka,
critic, memorialist în descendență a elevului, a studentului de mai Pavese, Gombrowicz ș.a.m.d, miza
maioresciană, Ion Negoițescu s-a târziu. Stările emoționale oscilante memorialisticii rezidă în capacitatea
confruntat în desăvârșirea carierei și persistente, nerăbdarea, extazul de a sugera că prezența autorului
de autor, mereu pusă sub semnul în- și angoasa, „vinovăția fără vină” va fi integral și definitiv restau-
trebării, cu trei constrângeri funda- (Ibid., p. 82), absența afecțiunii rată după devoalarea secretului
mentale: homosexualitatea, trauma parentale („răsfățul”), singurătatea existențial. Dincolo de accidentul
hiatus-ului politic și cultural dintre se înlănțuie toate într-o rețea de dispariției, reîntoarcerea autorului
România interbelică și dictatura impresii proustiene, străluminând va conferi autobiografiei morala
20

comunistă, exilul. Toate acestea au traseul incipient al viitorului scrii- adevărului eliberator. 
A mintirile pe care le am din
perioada regimului comunist
cuprind și uimirea retrospectivă
că, într-un regim complet și pre-

COMUNISMUL BIZAR.
meditat etatizat, existau o seamă
de profesii și meșteșuguri liberale.
Într-un apartament mare și
locuit de mulți membri ai fami-
liei, cum era cel în care mi-am
AMINTIRI ÎN CONTINUARE
petrecut copilăria și tinerețea, o
persoană importantă era cea care
făcea, săptămânal, o „curățenie
generală”. De pe la începutul ani-
lor ’70, ajutorul la curățenie era Profesii liberale într-un regim opresiv sau amintiri dintr-o altă
asigurat de niște tinere din zona copilărie.
Harghita-Covasna care lucrau cu de
ziua la diferite familii. Ele veneau HORIA GÂRBEA
o dată pe săptămână în fiecare
casă. În general se angajau prin
cunoștințe, așa încât programul
le era cunoscut: luni la familia
X, marți la doamna Y etc. Dacă
apărea o urgență, doamnele vor-
beau între ele ca să permute zilele Margit în 1972 când România stomatologii, deși condițiile u-
în care beneficiau de ajutor de la a jucat un baraj cu Ungaria nui apartament de locuit erau im-
Margit (Margareta), Agy (Agata) pentru Campionatul European proprii pentru tratamente den-
sau Erszi. Dacă-mi amintesc de Fotbal. România a început tare. Azi ar fi greu de conceput
bine, tariful lor era de 80-100 de bine, cu un 1-1 la Budapesta, așa ceva. Cabinetele erau însă
lei pe zi, plus mâncare. Bunica și și îi preziceam lui Margit că foarte aglomerate, cozile durau
mama mea, ca și alte persoane la echipa ei favorită va fi zdrobită cu orele. La fel în cazul consulta-
care mergeau, aveau grijă ca în la București. Dar nu a fost așa. În țiilor și tratamentelor de alte ti-
ziua în care venea „fata” să aibă retur ungurii au condus cu 1-0 și puri. Fiind un copil bolnăvicios,
un meniu consistent. Menajerele 2-1, s-a terminat cu greu 2-2 și, aveam nevoie de un medic. Era
lucrau cu energie și erau de o la baraj – nu contau golurile în un domn foarte respectabil, avea
cinste desăvârșită. După un deplasare – a fost 2-1 pentru ei. pe-atunci spre 70 de ani. Avusese
timp petrecut în aceste servicii, În anii ’80 funcția a fost cabinetul lui, înainte de naționa-
fetele se măritau și se retrăgeau preluată de alte persoane, de lizare, lucra și la o policlinică, dar
în județele lor, își căutau slujbe regulă pensionare încă în putere. avea clientelă ca medic de casă.
mai puțin solicitante și care le Ultima deținătoare a postului, Venea săptămânal, apoi, când
asigurau „vechimea” necesară u- înainte de revoluție, a fost o bă- am mai crescut, doar lunar sau
nei viitoare pensii. Rămâneau trânică minusculă, dotată însă cu în situații de urgență. Se ocupa și
în legătură cu noi, trimiteau o forță remarcabilă. Fiind mică, de fratele meu, acesta a fost mai
felicitări sau măcar telefonau de nu ajungea nicăieri fără să se ca- sănătos în copilărie. Un detaliu
Crăciun și de Paște. Ele au cam țăre și făcea asta cu agilitate, fiind remarcabil era că doctorul acesta,
dispărut spre sfârșitul anilor ’70. și ușoară. Am rămas uimit când ardelean de origine, avea un frate
Îmi explic acum faptul prin aceea am văzut-o ștergând praful de care a făcut carieră ca tenor sub
STEAUA 8.2021

că în orașele lor începuse sau se pe pian (acesta fiind „cu coadă”) numele de scenă Ion Dacian. Nu
extinsese o industrializare care le cățărată pe capac. M-a asigurat că voi menționa numele lor real pe
oferea servicii aproape de casă. nu e ceva nou pentru ea. Se ducea care fratele tenor îl găsise – jus-
Cât ar fi fost de harnice, munca și la un cunoscut compozitor, știu tificat, zic eu – nepotrivit pentru
la stat (timpul trece, leafa merge) numele, dar nu e relevant aici, un afiș. Azi numele lui Ion
era mai confortabilă. care avea „pian mare”, de concert, Dacian este purtat de Teatrul
Cât eram copil, mă amuzau și așa proceda de ani de zile. de Operetă. Nu l-am cunoscut
aceste persoane, mai ales prin O categorie largă de presta- pe tenor, dar, după fotografii, nu
accentul lor ciudat. Îmi amintesc tori de servicii ambulanți erau semăna cu fratele său mai mare,
21

că m-am tachinat mult cu medicii. Dintre ei nu lipseau medicul. 


?
libertate o anchetă de
Andrea H. Hedeș
egalitate
fraternitate partea a II-a
Căderea închisorii Bastilia, la 14 iulie 1789, a rămas în
istorie nu doar ca începutul Revoluției Franceze, ci și ca
moment inaugural al afirmării valorilor care au circumscris
modernitatea culturală și socială a Europei. Libertate,
egalitate, fraternitate sunt de atunci principii care
circumscriu idealurile Europei democrate.
1. Mai sunt actuale idealurile respective?
2. Există vreo contradicție între cele trei componente
ideale formulate de Revoluția Franceză – Libertate. Egalitate.
Fraternitate – sau nu?
3. Ce alte principii mai socotiți a fi importante astăzi (stat de
drept, egalitate de șanse, drepturi ale minorităților, dreptul
la muncă)?
Publicăm a doua (și ultima) parte a răspunsurilor, în ordinea
sosirii lor pe adresa redacției.

CORNEL UNGUREANU cartierul în care locuiesc (înlo- hipnotizați de TV și social media,


cuiți cartier cu un sat din Africa, a celor care nici măcar nu se mai
în caz că exemplul vi se pare simt vinovați că nu posedă nicio

C u „libertate”,
„egalitate”,
„fraternitate” ne-am
exagerat), dacă asta l-ar ajuta
să-și sporească averea. Egalitatea
a fost întotdeauna o himeră, o
carte, încât, vorba lui Cioran,
presupun că ne tragem din specii
diferite de maimuțe. Așa că nu
obișnuit de la gră- fantasmă bună de indus celui pot acorda respect și nici nu mă
diniță și le citim, în subjugat. „Dar nu pentru căței“ simt în largul meu cu majoritatea
virtutea inerției, în e o lămurire auto-explicativă. contemporanilor mei. „The thirst
fiecare din editorialele Egalitatea suspină în vis, în timp of their ambition was not mine,/
ziarelor noastre. Se poate ce Banul omnipotent te trimite în The aim of their existence was
fără libertate? Și nu suntem zori la marș. not mine“ (Byron, Manfred).
egali cu Președintele, pe care l-am Libertate. Am citat deseori bu-
votat? Nu suntem frate cu soldatul tada lui Marcel Moreau, conform
Gheorghe, plecat în Afganistan? căreia „nu există libertate, ci nu- GHEORGHE SCHWARTZ
Întors din Afganistan? mai eliberare“. Probabil că pan-
Să înlocuim lozinca asta cu alta? dantul pesimist al acestei sentințe
S-a încercat și cu „Proletari din
toate țările, uniți-vă!” și cu altele,
ieșite din „Manifestul partidului
este că nu există libertate pentru,
ci numai libertate față de, ca să duc
mai departe o idee nietzscheană
1. Idealurile sunt în
funcție de mo-
mentul social-isto-
comunist” sau din Biblia lui Hitler. a lui Fromm. Cu alte cuvinte, ric. Ieri un artist, fie
Deocamdată, defilăm fără lo- după ora Zero a revoluției – cu și de geniu, urca scă-
zinci. Parcă e mai bine așa. toată fascinația ei orgasmică –, rile palatelor pe scara
recădem în noaptea „infinită“ a de serviciu. Astăzi
reacțiunii. Ne eliberăm de multe gloria și câștigurile sale
ȘTEFAN BOLEA ori, dar poate că închisoarea de colorează visurile a milioane
maximă siguranță ne este înscrisă de tineri. Doar dacă ținem cont
în ADN. de sensurile diferite date astăzi

S ă le luăm într-o Fraternitate. Individualismul idealurilor Revoluției Franceze,


ordine aleatorie. meu îmi permite să admit cel putem spune că aceea ce s-a cerut
Egalitate. Nu sunt mult acea Verein von Egoisten a lui atunci reprezintă nobile dezide-
egal cu un miliardar Stirner. În ciuda identității noas- rate perene.
care, la limită, ar
putea să bombardeze
tre biologice, viața intelectuală
este atât de diferită de traiul celor 2. Vorbim astăzi despre o
„libertate prost înțeleasă”,
despre o „egalitate absurdă între astăzi cineva mai moral decât diminuate. Dacă libertatea este
persoane cu capacități diferite și Socrate? bazată pe raționalitatea ce gu-
cu moralități diferite”, la fel și vernează conduita oamenilor, așa
despre o fraternitate universală, cum propuneau iluminiștii, ea
chiar și între indivizi cu interese SUZANA FÂNTÂNARIU este intrinsec legată de egalitate
opuse. Ar trebui pus înaintea și fraternitate, mereu aflate în
cuvintelor Libertate, Egalitate și echilibru fragil.
Fraternitate cuvântul „potențial”.
Da, la naștere toți ar trebui să
avem drepturi egale. Categoric!
1. Invitată fiind în 2006 la un
eveniment cultural româ-
nesc la sediul UNESCO în cali-
2. În ceea ce pri-
vește libertatea
ideală și înțelesurile
Mai târziu, să-i pui pe același tate de bursier ICR „Constantin ei, aflate în contra-
taler și pe cei buni alături de cei Brâncuși”, la Cité Internationale dicție, în mare mă-
răi, pe cei valoroși alături de cei des Arts, Paris, m-a întâmpinat aici sură, se naște dorința
lipsiți de valoare, pe cei muncitori deviza „Libertate, egalitate, fra- și necesitatea recon-
alături de cei leneși, pe cei cinstiți ternitate” care împodobeşte fron- cilierii în urma deze-
alături de escroci n-ar face decât tispiciul clădirii, conștientizând a chilibrelor, deoarece s-a de-
să creeze alte ierarhii absurde, să mia oară rolul important al Franței monstrat că nu înțelegem corect
anuleze strălucirea reușitelor și în istoria mondială, influențele libertatea: politică, culturală, edu-
să alcătuiască o lume de roboți exercitate de cultura sa, de limba cațională, în conjunctura socială
umani. (Ceea ce își și doresc și de valorile democratice seculare, tot mai neclară pe care o trăim.
despoții: ei să fie deasupra unei republicane. Efervescența cultu- Ea are uneori un efect nociv asu-
mase uniforme tăcute.) rală și ideologică ne-a dat ultimul pra evoluției umane, mai ales în

3. Legislațiile naționale și
internaționale se ocupă de
impunerea în viață a drepturilor
din „stilurile mari” în pictură,
arhitectură sau muzică, dar și
în arta de a trăi. Amintesc pe
Țările de Est, eliberate mai târziu
de sub dominația comunistă. În
țesătura socială mistificatoare,
fundamentatale ale omului. În Eugène Delacroix, care a creat în gândirea omului modern este im-
funcție de tradiții, de credințe, lucrarea „Libertatea conducând pregnată de clișee, iar orice miș-
de cutume, acestea sunt acceptate poporul”, echivalentul imagistic care ideologică are părți pozitiv-
sau nu, aplicate mai riguros sau al Marseillezei devenite imn na- constructive și părți malefice,
ignorate. Nici măcar uniunile de țional, pictorul exprimând tema distructive. Triada franceză a bul-
state nu gestionează identic cele revoluției, un capitol important al versat spiritele de-a lungul timpu-
prevăzute. Diferențe în aplicarea istoriei franceze contemporane. lui, ridicând numeroase întrebări
regulilor și legilor sunt vizibile Periodic s-au născut curente și legate de conținutul moral al li-
și în Uniunea Europeană, și în idei, doctrine, metode în toate bertății, cea care ar trebui să apere
Statele Unite ale Americii (de domeniile, direcționate către in- cu ardoare demnitatea umană,
pildă, în unele state americane se struirea și educația progresivă a egalitatea, riscând și ea aplati-
mai aplică pedeapsa cu moartea, omenirii în ideea că democrația zarea prin lipsa de diferențiere
în altele nu). De multe ori, tocmai poate fi un model de guvernare. O propusă de mondializare. S-au
pretenția de a fi impuse anumite luptă continuă pentru fraternitate făcut excese, privind departajarea,
drepturi și libertăți duce de la ma- spirituală esențială, care pentru dezacordul celor trei concepte
nifestări de stradă, la greve, până francezi stă la baza libertății și a care au dus la individualizare, la
la demiterea unor lideri politici ai egalității prioritare, consolidând extremism și alienare. Lipsa fra-
momentului. „Primăvara arabă” respectul și responsabilitatea față ternității, a unor idealuri comune,
este primul exemplu care îmi vine de colectivitate, țară, instituții etc. a iubirii, nu poate niciodată îm-
în minte. Uneori victoriile, dacă Deviza „Libertate, egalitate, plini egalitatea, și nici libertatea.
sunt, au o viață scurtă, alteori
drepturile astfel câștigate sunt de
durată. Dar întotdeauna, după un
fraternitate” oficializată la sfâr-
șitul sec. al XVIII-lea prin Decla-
rația Drepturilor Omului și
3. Principiul statului de drept,
la noi, este un vis nerea-
lizat, dar o speranță, poate, iar
seism politic, viața nu mai este la ale Cetățeanului, un moment egalitatea de șanse nu va exista
fel ca înainte. istoric crucial, a pus în valoare dacă nu vor fi respectate cu sfin-
Lumea a trecut prin nume- idealurile nobile ale Revoluției țenie drepturile Omului și ale
roase revoluții, unele și-au atins franceze, dar pe parcurs și-a Cetățeanului. Consider că egali-
ținta, altele au fost înăbușite, dar, pierdut din valoarea inițială, tatea este în declin, greu acceptată
chiar dacă se modifică anumite conceptul platonic, sinceritatea în societatea contemporană, iar
comportamente, nimic nu se și autenticitatea, precum și fru- criza de identitate e tot mai
24

schimbă în adâncul ființei. Este musețea adevărului, fiind mereu pregnantă.


Drepturile minorităților e- instituțiilor internaționale, pe revoluției era alta – și deosebirea
xistă, dar este necesară integrarea ultimele locuri în Europa la de- este ca de la cer la pământ: li-
lor în circuitul general al societă- mocrație, cultură democratică și bertate, egalitate, fraternitate sau
ții în care trăiesc. Este nevoie de stat de drept, mi-ar plăcea ca la moarte”.
o fraternitate, nu numai de grup: fonduri pentru cultură, festivaluri Cele două cuvinte escamotate
etnic, religios sau artistic, ci și de de toate felurile, cultivarea limbii, reprezintă deplorabila mutație
o fraternitate socială generală, tiraje sporite de cărți să fim prin- intervenită de la curaj și un senti-
care să armonizeze lumea, înde- tre primii – alt vis, și altă utopie! ment tragic și eroic al existenței la
părtând-o de tensiuni și conflicte. Ca să nu mai zic de patrulaterul birocratica formulare a unui vag
Analiza economică a dreptului având ca vârfuri cinstea, demnita- principiu de dragul căruia nimeni
la muncă conduce la concluzia că tea, curajul și recunoștința, ori al- nu-i gata să-și pună pielea la
există pe mapamond sclavia mo- tele asemănătoare – tot o utopie! saramură. Drumul, zice Péguy, e
dernă, iar România, din păcate, mereu de la mistică la politică.
este printre primele țări la acest Libertate, egalitate, fraterni-
capitol. Oare libertatea trebuie să CASSIAN MARIA tate este o simplă lozincă, iar
ne facă sclavi? În SUA, societatea SPIRIDON revoluția franceză a fost o catas-
nord-americană liberală a devenit trofă; libertate, egalitate, fraterni-
un model de existență. Personal tate sau moarte este însă cu
am avut dreptul la muncă zi și
noapte, cu rezultate performante,
dar instituțiile culturale din
D eviza Revoluției Franceze de
la 1789 circulă incompletă,
devalizată prin extirparea finalu-
totul și cu totul altceva,
un ganz anders (com-
plet diferit) barthian:
România nu le-au evaluat sau lui. Deviza, de origine masonică, „e o hotărâre în fața
promovat pe măsură. O strane- era următoarea: Liberté, egalité, căreia orice adversar
itate camusiană într-o societate fraternité ou la mort (libertate, se înclină, admirativ,
halucinantă! egalitate, fraternitate sau moarte). cu deosebit respect”.
Dacă trilogia „Libertate, e- Eliminarea sintagmei finale prin Se înțelege, actuali-
galitate, fraternitate” este în de- care se impunea sacrificiul suprem, tatea acestor principii este
clin, îmi permit să mă întorc la transformă deviza, inclusă și în una perenă, dar, cu mențiunile
N. Steinhardt, citându-l: „liber- Declarația universală a drepturilor necesare, mențiuni impuse de
tate, egalitate, fraternitate sau omului, într-o alternativă lejeră, transformările sociale.
moarte”?... fără mari responsabilități, corolar Când, în 1989, după două
al toleranței etc. Vorbe mari, și secole de la Revoluția Franceză,
atît. Bună de iluzionat mulțimile. a avut loc Revoluția Română
DAN GRĂDINARU Să nu uităm, sub această deviză din decembrie 1989, am fost
s-a instaurat teroarea în timpul unul dintre cei care au orga-
Revoluției Franceze, teroare care nizat și participat la mișcarea

T riunghiul echi-
lateral, uneori
cu un ochi în mij-
a decapitat, prin ghilotinare, zeci
de mii de francezi care își permi-
teau să nu rezoneze cu principiile
revoluționară conspirativă din 14
decembrie 1989, la Iași, în Piața
Unirii. Capii au fost arestați, abia
locul lui, din timpul în numele cărora erai cu ușurință în amiaza zilei de 22 decembrie
Revoluției franceze, condamnat la executare. 1989 am fost eliberați din deten-
în care vârfurile A, „Chezașul sigur pentru asi- ția politică. Dar la altceva vreau
B și C reprezintă Li- gurarea libertății”, ne spune N. să fac trimitere. Discutam cu cei
bertatea, Egalitatea și Fra- Steinhardt în Jurnalul fericirii, cu care am organizat mișcarea
ternitatea, se făcuse deja un este „curajul fizic al indivizilor”. asupra perspectivei posibile că
vector AB la pașoptiștii noștri, un Despre curaj, exemplar este dia- vom învinge și va cădea dictatura.
vector din care lipsea Egalitatea. logul platonician Lahes (sau des- Le spuneam, vom avea următorul
Azi doar Libertatea, nevoia și do- pre curaj, dialog maieutic). Dar paradox, oamenii vor întreba:
rința de libertate, pare să preocupe cum numărul de semne este limi- Suntem liberi? și vom răspunde
ceva mai mult decât Egalitatea tat, țin doar să-l amintesc. Și tot afirmativ, după altă exclamație: Și
(de șanse sau în fața legii), Fra- aici, monahul de la Rohia comen- ce trebuie să facem!
ternitatea a rămas de căruță. tează: „Deviza revoluției franceze Libertatea incumbă o uriașă
Utopia a coborât cu picioarele pe (rămasă și a republicii) așa cum o responsabilitate, una pe care pu-
pământ în chip de realitate – de cunoaște astăzi lumea (libertate, țini sunt dispuși să o gestioneze,
multe ori neplăcută și foarte ne- egalitate, fraternitate) este falsă să și-o asume etc. Libertatea e un
25

plăcută. Când ne situăm, conform și trunchiată. Deviza integrală a drept pe care nimeni nu-i dispus
să ni-l ofere, suntem datori să complicate, pot fi lesne rezolvate Franceze”) așa: „ceea ce constituie
ne-o câștigăm zi de zi. prin întoarcerea la cei trei piloni originalitatea Franţei contempo-
Declarația universală a drep- ai gîndirii comunitare. Domnia rane nu este faptul de a fi trecut
turilor omului din 1789, aborda statului de drept implică libera de la monarhia absolută la regi-
egalitatea din perspectivă mo- și egala fraternitate a cetățenilor mul reprezentativ sau de la lumea
rală: toți oamenii se nasc și rămân în fața legii, accesul lor neîn- nobiliară la societatea burgheză:
egali în drepturi, este o egalitate grădit la informație, cultură și Europa a parcurs acelaşi drum fără
a tuturor cetățenilor în fața legii educație. Respectarea drepturilor Revoluţie şi fără iacobini – chiar
sociale. Principiu care continuă să minorităților presupune fraterna dacă evenimentele franceze au
ne călăuzească și în prezent, nu libertate și egalitate în folosirea putut, pe ici, pe colo, să accelereze
totdeauna pe cât ne-am dori. altor limbi și graiuri, a altor evoluţia şi să fabrice imitatori. Or,
Fraternitatea! Există așa ceva? obiceiuri, tradiții și mentalități, Revoluţia Franceză nu este o tran-
Cred că pe lângă libertatea ce nu contravin traiului majori- ziţie, este o origine şi o fantasmă a
de exprimare, de circulație nu tar. Recunoașterea dreptului la originii. Interesul ei istoric e dat de
mai puțin socială și economică, muncă echivalează cu egala și ceea ce are unic, şi, de altfel, tocmai
în actualitate este dreptul la afir- fraterna libertate de manifestare acest «unic» a devenit universal: cea
marea democrației. Democrația a competențelor profesionale, do- dintâi experienţă a democraţiei”. În
este cunoscută și aplicată încă din bîndite de fiecare cetățean. Iată datele sale esențiale & criminale,
Antichitate, iar astăzi suntem da- cum toate își află rădăcinile în profund criminale – avem de-a
tori să o învățăm zi de zi pentru a Revoluția Franceză. Față de ea face, în realitate, cu o mișcare po-
reuși să o folosim cât mai aproape am o singură (mare) perplexitate. litică & socială care are mult sânge
de posibilitățile pe care ni le oferă Era oare chiar așa mare nevoie de pe mâini! – Revoluția Franceză e
viața într-o comunitate condusă și ghilotină?! inspirațională și altor momente de
consolidată pe aceste principii. cotitură pentru modernitate. Mai
ales, pentru revoluțiile marxist-
CRISTIAN PĂTRĂȘCONIU leninist-stalinist-comuniste. Or, a-
LASZLO ALEXANDRU cum știm: nu există nici
o altă formulă de e-

C ele trei concepte


ale Revoluției
C red că aceste idealuri – și
nu numai ele – sunt actuale
și vor continua să fie. Dar NU
mancipare și de re-
modelare socială/ po-
litică mai criminală
Franceze, lipite in- oricum – sau nu e de dorit să fie în întreaga istorie
destructibil sub for- oricum. a umanității decât
ma celui mai faimos Îngăduiți, pe repede înainte, comunismele. Primii
slogan al culturii eu- ca un ocol necesar la întrebările doi criminali – Hitler e
ropene, stau la baza directe ale acestei foarte inspirate abia al treilea (dar în nici un
dezvoltării social-istorice anchete culturale, un comentariu- caz scuzabil; a fost și el un mon-
și a identității spirituale a con- blitz: libertate-egalitate-fraternitate stru absolut!) – într-o ierarhie a
tinentului nostru. Nu înseamnă sunt (și nu numai ele) idei valabile, ororilor sunt Mao și Stalin: ambii
că ele au fost mereu respectate, în care produc realitate și aspirații lideri revoluționari, ambii con-
special de-a lungul secolului XX, cu mult înainte de Revoluția secvenți practicieni ai principiului
cînd au izbucnit – pe aceleași co- Franceză. Idei valabile care vor fi revoluționar.
ordonate geografice – două răz- referențiale (și reperențiale) mult Așadar, pentru mine, Revolu-
boaie mondiale. S-a demonstrat timp de acum înainte; repet – sper ția Franceză NU e, nici uman, nici
astfel, prin barbaria la care au că nu doar ele și nu oricum! Pentru etic, un model. Da, există contra-
fost supuși milioane și milioane că, acest detaliu (care e ideea di- dicții între aceste trei mari idei (și
de inocenți, că alternativa la li- rectoare a unei întregi biblioteci a atât de generoase, inclusiv pentru
bertate-egalitate-fraternitate este decenței, a bunului-simț istoric și a mari demenți ai istoriei), în felul
nenorocirea-devastarea-moartea. omeniei), „Revoluția Franceză” nu în care sunt ele înțelese și practi-
Orice națiune civilizată, orice a fost ceea ce vrem să vedem că a cate. Una e egalitatea cizmei care
politică rezonabilă sînt deja fost, proiectând ideal(istic) și pro- strivește & ucide și alta e – pentru
obligate azi, de mersul lucru- fund nedrept. Îl chem în ajutor pe aceasta votez cu două mâini – ega-
rilor, să țină seama de imensa Fr. Furet – uriașul gânditor politic litatea de șanse. Adaug, în ce mă
dobîndire de conștiință polito- al secolului trecut –, cel care spune/ privește, la trusa elementară de de-
logică a Iluminismului. Toate scrie despre această Revoluție (în cență și bun-simț public: statul de
26

exigențele suplimentare, aparent iconica „Reflecții asupra Revoluției drept, încăpățânarea de a practica
virtuțile cardinale ale celor vechi lume dominată de excese, de pul- menținută în limitele unui ideal în
(prudența, justiția, curajul, cum- siuni iliberale, este modul în care numeroase locuri pe glob. Cred că
pătarea / moderația) și, cum s-ar aceste idealuri să se proiecteze. umanitatea, cu tot ceea ce e frumos
zice astăzi, narativul creștin(esc), Ierarhiile (inclusiv cea propusă de în expresia ființei umane, este de
cu iubirea neapărat în centru. Prin idealurile Revoluției Franceze) preferat confruntării fratricide. Dar
urmare, scurtissim: evoluție, nu s-au topit în rețea, o spune Niall nu vreau să intru în această dezba-
revoluție! Cu multă iubire! Ferguson, iar din raporturile în tere. Important este să înțelegem
rețea se solidifică în noile ierarhii. că modul în care se impun anumite
Dacă vom avea înțelepciunea să valori poate compromite valorile
ADRIAN LESENCIUC nu grăbim reașezarea valorilor în însele. Prin urmare, să-i dăm as-
noua paradigmă, adică, dacă vom cultare lui Evgheni Vodolazkin:
avea înțelepciunea de a nu face „Fericite vremurile care nu intră în

1. Valorile și in-
stituțiile Revo-
luției Franceze do-
revoluții, idealurile de la 1789
își vor putea găsi locul în noua
așezare. De înțelepciunea noastră
anale”. Pacea la care mă refer, evo-
luția naturală a societății, continua
adaptare și umanitatea schimbă
mină încă viața po- depinde totul. Noi suntem actorii radical perspectiva.
litică și socială a sta-
telor. Sunt valori și
tăcuți ai acestei schimbări.

2. Nu proiecția sistemului de 3. Aș pune la rădăcina pro-


gresului – inclusiv în plan
STEAUA 8.2021

instituții care au con- coordonate ortogonal Li- instituțional – educația neideo-


tribuit la consolidarea bertate – egalitate – fraternitate este logizată. Această educație ne-ar
vechii paradigme, cea mo- problema reală a dezbaterii. Am scăpa de interpretările părtini-
dernă, dar, în ciuda faptului că se anumite rezerve în raport cu jus- toare, de prevalența unor idei și
conturează orizontul unei noi pa- tețea acestui proiect. Cred că egali- a purtătorilor acestor idei asupra
radigme, o parte a acestora consti- tatea în șansă și în parcurs ar fi mai altora, de prevalența unor religii,
tuie eșafodajul reașezărilor. Ceea degrabă de luat în calcul decât o etnii, limbi în anumite spații
ce îmi doresc să se fi schimbat, altfel de egalitate, înțeleasă eronat culturale, de prevalența anumi-
27

deși nu am nicio garanție într-o în sângerosul secol trecut și încă tor norme rezultate din –ismele
avem minți asemănătoare. Și asta
implică situația de „inegalitate”.
Cât despre fraternitate, nici în
comuna primitivă nu era. Poate,
azi, în sânul unor comunități de
sectanți, lucru în care nu se cuvine
să ne amestecăm.

3. Aș opta pentru acel tip de


stat care să gireze merito-
crația, să pună, cu alte cuvinte,
realmente, rolul învățământului
pe primul loc.

DAN GULEA

C onstrucția ilumi-
nistă, de extracție
foucauldiană, a civi-
lizației europene con-
temporane, este miza
a două mari discur-
care s-au născut odată cu prin- valorilor clasice. Da, am gustat, suri: pe de o parte –
cipiile generoase ale Revoluției apropo de subiectul anchetei, ce- vizibil la nivel mondial
Franceze. Este suficient să con- lebrul op al lui Starobinski, 1789. – contestarea vehementă
struim orizontul noii paradigme Les Emblèmes de la Raison, doar că prin politica de tip autoritarist,
în orizontul păcii. acolo operează un ochi estetizant, exemplificată în special prin pri-
care vorbește despre un „esprit mul mandat al lui Donald Trump;
des formes” sau o „psychologie de pe de altă parte, seria de denațio-
GABRIEL COȘOVEANU l’art”. Astfel s-ar înțelege, după el, nalizări ce vizează imaginarul
visurile celor din acel an de coti- simbolic al sferei publice, precum
tură: „la lumière face aux ténèbres”, martelarea efigiilor, rescrierea unor

1. Cui nu i-ar plă-


cea să trăiască
sub asemenea auspicii?
„la passion du commencement”,
„l’union des principes et de la vo-
lonté”. Actualmente, formule bune
programe de învățământ. Astfel,
epoca conducătorilor bărbați albi,
morți, heterosexuali intră în di-
La vremea respectivă, pentru toți și pentru niciunul, in- alectica inerentă a Revoluției
sunau revoluționar, o- trând în zodia paspartuurilor. Franceze.
xigenant, ca o nouă În lumea de azi, puterea de Lectura celor trei principii
eră. Din păcate, retorica autoiluzionare a omului ar fi tre- este mult mai importantă decât
aceasta flamboaiantă pro- buit să scadă. Nu mai este sufi- principiile în sine – una dintre
mite tot, și, cum am văzut din cientă, deși e alinătoare, o privire lecțiile lui ’89, dată emoționantă
consecințele ei sociale și politice, estetizantă. pentru lectura românească a
recte orori, nu produce decât haos.
Până la urmă, a dus la dislocarea
totală a valorilor „așezate”, adică la
2. Există sincope de logică,
de bună seamă, dar aspec-
tul, pe atunci, nu avea cum să fie
Revoluției, bazată pe o fonda-
toare ambiguitate.
Și, desigur, lectura lui 14 iulie
comunism. Respectivele concepte, vizibil. Libertate, strigă, astăzi, și include, dincolo de o lectură po-
pe care generația mea, cel puțin, tiermondiștii, și occidentalii iritați etică, de tip palimpsest, așa cum
le-a aclamat în timpul studiilor, de establishment; egalitate – n-are sugerează ultima dvs. întrebare,
căci sunau întremător în totali- cum să existe decât ca lozincă drepturi și idei ale lui 4 iulie. Toate
tarismul din România, nu mai sunt pentru sucit mințile celor precar aceste principii enunțate sunt im-
actuale decât la modul muzeal, educați. Poți să te socotești egal, să portante, derivând, în mod funda-
istoricizat. Din punctul meu de ve- zicem, cu un semen, pentru că și el mental, de la „dreptul la fericire”
dere, invocarea lor se poate face de este o entitate unică și irepetabilă, postulat de cei albi în „Declarația
către oricine, extremist sau națio- e semn de respectare a demnității de independență”, drept în numele
28

nalist, ca să cauționeze acte contra umane, de altfel, dar, altminteri, nu căruia cresc și descresc utopiile. 
FLORENTIN POPA VLAD MUȘAT

*disintegration loops* ***


bucuria să alergi vara pe căldură prin praf pești morți ce plutesc cu burta în sus
doar ca să bei un suc ieftin, rece și lipicios în acvariu în timp ce alți pești sunt
înnoind transpirația caldă și lipicioasă aduși să înoate pastile luate fără rețetă
de dinăuntrul tău, cuibărit în mățișoarele tale pentru a putea digera mai ușor o carne
ca un pui de șarpe de cristal și zahăr candel grasă poate că pământul are forma unui
în timp ce asculți coco jambo – și să îl piși colon inflamat mizez pe singurătate
puțini au curajul să o înțeleagă
felul în care înveți să deprinzi firea vânturilor omul nou o să reușească să se mute
la 30 de grade 2 noaptea, pe când luna pe o planetă care poate susține viața
bombăne de după nori: este întâi zefirul, fără a se gândi la perpetuarea speciei
care ridică păpădii și puful de perciuni, apoi boarea
ce-ți saltă părul și șutează-n pungi de plastic;
***
vijelia trântind peste geamuri o perdea de ploaie
deși par împlinit pe dinăuntru se
casetofoanele după cum li se deschide ușița aud mineri nemulțumiți că vor sfârși
cele care nici măcar, servomotoare și capete în întuneric îi las pe adolescenți să
de redare inversându-și orchestrat polaritatea; iubească eu vreau nopți pierdute
cele care alunecă cu lux felin, de linx lenevos și zile cu ploi mocănești și o liniște
și cele care trântesc tapedeck-ul ca după o ceartă care să-i ajute pe criminali să aibă
casete sărind ca un act de divorț dintr-un toaster remușcări o să râd mereu de cei ce
vor ca prin scrisul lor să schimbe
comuna asta hibrid unde nu sunt niciodată blocuri lumea aș da orice să rămână așa
pe ambele părți ale străzii – unde – ca niște gene
de fată când vă lipiți tâmplele, arcuri de halogen ***
se împăienjănesc în depărtare, unde cai nenfrânați
mănâncă KFC din tomberoane, unde fetițe vând 30 am văzut cum copiii din brazilia
de limonăzi visându-se în suburbii cu garduri albe se bucurau când atingeau mingea
ultima dată când m-am simțit
palpitația tristă din pieptul poeților post-tineri viu a fost când am așteptat
ca niște rezerve de lux la manchester city rezultatul unor analize m-am
crescând micelii de medusomyces în ceai negru gândit că voi muri și am numărat
și pălării de pleurotus și de psylocibe, așteptând prea puțini oameni cărora le va
STEAUA 8.2021

să intre. să fie băgați. nădăjduind că-n hife stă fibra părea rău de asta am visat
optică spre craniul unui atman bodhi pantocrator să fiu actor la hollywood sau
dictator vreau să las în urmă
cardul de sănătate cu care-ți macini speed și altceva în afară de datorii și un
fisurile din ecran în care a rămas speed corp care va mirosi din ce în ce mai
banii rest de la speed prin care am tras speed urât sunt grafoman pentru a nu
lumea care zâmbește și se învârte. zâmbește, fi criminal în serie pun suflet în
și se învârte ca o pisicuță cu coastele rupte ceea ce fac vor rămâne câteva
29

și toate celelalte frumuseți timide ale acestui pământ cuvinte care oricum nu îmi aparțin 
Dan –P ăi ce, oamenii au ieșit din maimuțe datorită
muncii? Că niște maimuțe s-au apucat să
confecționeze unelte, astea-s aiureli, băieți. A venit

Grădinaru din cosmos un mănunchi de raze peste maimuțe și s-a


produs o mutație genetică într-un grup. Ne-am făcut
oameni din maimuțele alea dintr-o dată, ascultați-mă
pe mine, explică TT.
– Am fost luați prin surprindere, glumi Cosmin.
– O fi acasă? se arătă preocupat frate-său, uitân-
du-se la ceasul de la mână (era 2 după-masă).
– Sută la sută, îl liniști TT. V-am zis, la el e ca la
spitalul de urgență.
Urcară toți trei la ultimul etaj, al patrulea, al blo-
cului din Piața Amzei, de lângă Teatrul Țăndărică,
nu existau opreliști la intrarea în scara blocului, și
poetul Traian Coșovei legă degeaba două fire ieșite
din sonerie, deși altfel știa că soneria nu funcționează,
se uită inutil la vizor și în cele din urmă bătu la ușă.
Când Nichita Stănescu le deschise apartamentul cu
două camere cât două cutii de chibrit, poetul Traian
Coșovei zise de-a dreptul, fără să mai salute:
– Hai la Chișinău în noaptea asta, Nichita.
Nichita, un poet înalt și cam adormit în aparență,
CERCUL își întinse buzele în lături și făcu și mai larg ca să
întâmpine cum se cuvine noul val de prieteni.
POETIC DIN – La Chișinău? întrebă Nichita de parcă n-ar fi auzit
solicitarea. Vedem, aruncă peste umăr, întorcându-se
TIRASPOL pe călcâie înspre sufragerie, urmat de TT, care zise
din spatele lui „trenul pleacă la 11”, apoi de gemeni,
CĂTRE FIII care închiseră ușa apartamentului și se apucară să se
descalțe, spre deosebire de Coșovei, în spatele lui
BĂTRÂNULUI Nichita, înaintând cu pași târșiți înspre sufrageria
MĂNĂȘTUR unde la masa ce se numea în comerț Bonanza stăteau
în jurul unei sticle de votcă cu două degete de alcool
pe fund poetul Grigore Hagiu și cu poetul Gheorghe
Tomozei.
Coșovei depuse sticla de votcă de la subțioară cu
care venise și un pachet de țigări „Snagov” cu multă
precizie în mijlocul măsuței rotunde, dădu mâna ce-
remonios cu poeții și-i prezentă pe cei doi gemeni:
– Cosmin Ciobanu, student la istorie în anul
patru, și Dan Ciobanu, medicinist în anul patru. Nu
degeaba sunt gemeni, însă, cum vedeți, de-ăia care nu
seamănă între ei.
Hagiu scoase un „aha”, uitându-se când la unul,
când la celălalt.
– Sfetcu și Mircea Dridea, îi boteză ad-hoc Nichita,
probabil fiindcă gemenii semănau, Cosmin cu portarul
Sfetcu al echipei de fotbal Petrolul Ploiești și Dan cu
faimosul atacant al Petrolului, pe canapea!, comandă
Nichita, adică purtau pe cap două coame ca niște creste
identice de păr negru, des, îngrijit și dat pe spate încât
parcă nu aveau capete pe umeri, ci căști de cosmonaut.
– Grigore Hagiu, hai la Chișinău. E tren spre Iași
la 11. Gheorghe Tomozei, hai la Chișinău. Poimâine
fragment de roman
30

încep Serbările toamnei.


– Ai invitații? îl întrebă Hagiu. – La 1792 nu era picior de rus ori ucrainian.
– Ne așteaptă în vamă la Albița cu invitațiile. – Mi-a zis Stela Popescu că atunci când au intrat
Trebuie numai să confirmăm telefonic într-un ceas- rușii în 1940 în Basarabia au alungat administrația
două câți venim și ne lasă rușii să intrăm. românească și dacă îți trebuia post trebuia să știi
– Eu nu pot, zise Tomozei. Poimâine e ziua mamei rusește, zise Tom.
și nu pot să lipsesc. – Unde mai pui că cei rămași nici conștiință româ-
– La mulți ani! zise Nichita, iar Hagiu se arătă nească nu mai au, fiindcă au masacrat după război elita
curios: Câți ani face coana Filofteia? intelectuală și când s-au făcut stăpâni le-au inoculat
– 83, ba nu, 84, zise Tomozei. că ei sunt moldoveni, nu români, românii fiind noi,
– Oho! 84, surâse Hagiu, nu sub forma unei mi- adică niște gunoaie și criminali. Niște mârșavi care au
rări, ci ca o îngânare jucăușă și, dând din cap, se uită adus doar nenorociri, iar nenorocirea adusă de ei se
la Nichita, care surâse și el, constatând: E inversul numește comunism.
nostru, Grigore. – Ei, nu-i acuza pe ruși ca popor, spuse cam cu
– „Nadir latent! Poetul ridică însumarea/ De jumătate de gură Tomozei, gândindu-se la Nichita,
harfe răsfirate ce-n zbor invers le pierzi”, recită Tom. a cărui mamă era rusoaică, fiică de profesor. Trebuie
– Hai, Grigore, se rugă Coșovei de poetul mai înalt incriminat cercul anarhist al lui Lenin, Troțki etc.
și decât Nichita, avea 1,90, îmbrăcat în costum de blugi. – La ultimul recensământ a reieșit că în R.S.S.
– Nici eu nu pot, zise Hagiu. Sunt răcit, iau Moldovenească sunt vreo sută de nații, letoni, estoni,
antibiotice. kazahi, azeri, armeni, georgieni, tadjici, se amestecă
Când Hagiu îi prinse privirea lui Coșovei în- Cosmin, mândru de informație, și privirea lui Hagiu
dreptată către paharul de votcă gol din fața poetului îl fixă câteva clipe.
Hagiu, completă: Nu m-am atins. – Mă rog, concedă Hagiu, eu nu cred nici în teoria
– Hai, Nichita, se întoarse cu toată fața Coșovei că toate popoarele sunt la fel (nu dorea însă să se
spre Nichita. angajeze într-o direcție colaterală), și-și continuă
– Am zis jos, nu în picioare, mai ceru o dată filipica: Unde s-a mai pomenit să fie două Românii
Nichita și așteptă ca gemenii să se așeze. comuniste? Păi Germania sau Coreea sau Vietnamul
– Eu am mai fost în Republica Socialistă Sovietică, sunt jumătate capitaliste și jumătate comuniste, sun-
care ne de-re-ti-că, Moldovenească, spuse Hagiu tem caz unic pe glob! Au furat tezaurul statului ro-
acum doi ani la Serbările toamnei. Era în septembrie măn începând cu 1917, când a dat molima comunistă
ca acum și vicele Uniunii, Fulga, tot așa, m-a prins peste ei. Ați citit, sper, cu toții în Magazin istoric ce
pe coridor, că du-te, și m-am dus. Știți cum e: dacă e directive dădea Lenin cu privire la tezaur. Deci nici
ordin, cu plăcere. vorbă să-l fi furat alb-gardiștii. Că se dau de gol. Un
– Eu n-am fost, zise Tomozei. șmecher ca Latâșev, care a copiat din „mapa Lenin”,
– Păi e momentul, reluă Coșovei, punându-și și el pune problema de așa manieră: Da, aurul românesc
fundul pe un scaun. ar exista, premisă dubitativă, dar rușii ne-au înzestrat
– Să lipsesc de la ziua lui coana? armata în timpul Primului Război Mondial, iar în
Nichita ieși în bucătărie, de unde răzbăteau două timpul celui de-al Doilea le-am ocupat sfânta Rusie și
voci feminine, să mai aducă pahare pentru votca nouă pagubele produse de România întrec de două ori va-
și imediat se auziră de acolo chicoteli. loarea aurului care s-ar afla la ei, și Hagiu sublinie încă
– Domnilor, începu Hagiu, ce-a făcut comunis- o dată condiționalul, dar fără să pună vreo nuanță de
mul din noi a făcut și din ei; cu observația că i-a lovit ironie. Adică ei ne-au ocupat țara, au jefuit-o, ne-au
și național. Păi cum e cu compoziția națională să ne impus regimul politic comunist, ne-au omorât oame-
spună domnul istoric, dacă știe. nii politici la Sighet, au nenorocit Basarabia și tot noi
– În prezent rușii sunt majoritari în toate orașele, suntem datori. Ce să mai zici că pagubele întrec de
se foi pe canapeaua rupticită Cristian, atent la prima două ori valoarea tezaurului, cum o fi calculat?
impresie. – Și ce-ai propune? Așa e istoria, n-are miros, e
– Așa e. Și în Chișinău și în celelalte orașe mai mici inodoră, incoloră...., zise Tom.
STEAUA 8.2021

au colonizat cu furie, cu înverșunare și mai ales după un – Să se dezarmeze și să stea și ei ca noi, să fie
plan. De unde în 1812, când ne-au luat Basarabia, nu exista Rusia cât Cele Trei Țări (așa numea Hagiu România).
picior de rus, de-acum încolo, peste numai o generație, – Te referi la suprafața țării?
mult două, n-o să mai existe o majoritate românească, – Da.
o să fie sub 50% elementul băștinaș, ca între Nistru și Pe Tomozei îl umflă râsul:
Bug, în Transnistria sau cum o numea Potemkin la 1791, – Asta nu va fi niciodată.
Basarabia. Când au trecut Bugul, „Bugul nostru”, cum – Ei nu, ce-i veșnic pe lumea asta? filosofă Hagiu.
scrie Miron Costin, în ce an, domnu’ Cristian?? – Poate peste o mie de ani.
31

– În 1792. În ajutorul lui Hagiu veni TT:


– Mai bine cât Moldova, Grigore. dintr-o suflare, la care TT adăugă, traducând imagi-
– Cât Basarabia, zise și Cosmin Ciobanu. nea cu Tomozei, mută, în cuvinte:
– Cât Herța, supralicită Hagiu urmărit admirativ – Adică, cum ar veni, fir-ați ai dracului...
de Dan Ciobanu. – Păi nu tocmai. Dostoievski, Pușkin, Tolstoi…,
– Să ne plătească sub formă de tribut valoarea zise Tom.
fiecărui locuitor al măicuței Rusia în aur vreme de – Ei, nu, aici discutăm politic, lasă arta, zise Hagiu,
cincizeci de ani, se încălzi și Tomozei, intrând în acest care nu vorbea, în ciuda conținutului propozițiilor ros-
joc copilăresc. tite, cu patimă.
– Și totuși, am fost mai fericiți ca armenii sau – Lăsați politica, fraților, pierdere de vreme, se
kurzii, care au fost măcelăriți, zise Hagiu, revenind la dezumflă TT.
linia discursului. – Bravo, își dădu seama și Tom de lipsa de sens a
Tomozei își turnă un pahar din micul rest de votcă discuției.
rămas în sticla de pe Bonanza și, fără să mai închine – Cine mai merge? se interesă, schimbând subiectul,
32

sau să ciocnească, cum era obiceiul, îl dădu pe gât Hagiu. 


Cântec de mai
ATTILA JÓZSEF
Cu cânt de rai sărută-mi gura amară,
Gură divină-a speranţei eterne:
Frunzişul des scoate-o floare rară
Din inimă, bobocul păcii perene,
Şi cald omagiază cu aroma-i Attila József (11 aprilie 1905 – 3 decembrie 1937)
Libertate, primăvară, re-nviere, a fost un poet maghiar cu tată român, unul din cei mai
Omule, de gerul din suflet uitai, însemnaţi poeţi maghiari ai secolului XX. Avea origini
Sărutul mă leagă de ram cu putere, modeste și a transpus în poemele lui viaţa mizeră și
Cu Iubirea lumii eu gâfâi pe scoarţa-i, plină de greutăţi a muncitorilor – mai ales în volumele
Căci Pacea va înmuguri cândva. din ultima parte a vieţii, când József se alătură
O, aleluia, Mai în inimi, eu Partidului Comunist Maghiar, aflat în ilegalitate.
Trebuie să cânt osana: sufletu-mi Poemul lui din 1937, „Urare de bun venit lui Thomas
E cel mai frumos gând al lui Dumnezeu! Mann” („Thomas Mann üdvözlése”), e un adevărat
mai 1923 manifest a ceea ce avea să fie numit transrealism
poetic. Opera sa a cunoscut recunoașterea mai ales
după sfârșitul tragic al poetului.
Cu inima curată
Nu am tată, mamă n-am,
nici dumnezeu şi nici neam,
nici leagăn, nici giulgi nu am,
nici sărut, nici dragă n-am.

De trei zile n-am mâncat,


nu-s flămând, nici săturat.
Am douăzeci de ani-putere,
îi vând orişicui mi-i cere. Şi-atunci a-nceput o ploaie rară,
îns-a şi stat, de parc-ar fi zadarul.
Şi de nimenea nu-i vrea, Şi totuşi, precum cel privind afară
poate dracu’ s-o-ndura. dintr-o peşteră – priveam hotarul:
Tâlhar cu sufletul curat, ce-a fost pestriţ, ca o ploaie eternă
omor şi om de-s obligat. cădea vremea trecută şi ternă.

M-or prinde, m-or spânzura, Şi Dunărea tot curgea. Şi ca pruncul


în drag pământ m-or îngropa, la sânul unei fecunde mume
din inima-mi minunată visătoare, aşa îşi făceau jocul
va creşte iarbă-nveninată. şi râdeau spre mine albele spume.
martie 1925 Şi-n şuvoiul vremii-n prăvălire
se clătinau ca nişte cimitire.
La Dunăre 2.
1. Eu de-o sută de mii de ani privesc
Şedeam pe dala de jos la chei, priveam ceea ce observ brusc, dintr-odată.
cum trece-o coajă de pepene plutind. O clipă, şi părţile vremii se-ntregesc,
Cufundat în destin, abia auzeam de-o sută de mii de strămoşi contemplată.
adâncul tăcând şi preajma flecărind.
STEAUA 8.2021

De parcă ar fi curs din inima mea, Văd ce ei n-au văzut, căci ei prăşeau,
tulbure şi umflată Dunărea trecea. ucideau, iubeau, îşi vedeau de treabă.
Dar ei, trecuţi în materie, zăreau
Ca muşchii, dacă omul lucrează ce eu nu văd, pentru cine-ntreabă.
la pilă, ciocan, chirpici sau sapă,
saltă, se destinde, se-ncordează Ştim unii de-alţii, cât bucuria de chin.
fiece gest, fiece undă de-apă. Trecutu-i al meu şi-al lor prezentul.
Şi-mi povestea ca mama, mă legăna, Scriem poeme – creionul ei mi-l ţin,
33

oraşul întreg de mizerii-l spăla. eu îi simt şi-mi amintesc momentul.


şi chinul cuceriţilor mă seacă.
Árpád şi Zalán, Werbőczi şi Doja –
turci, tătari, slovaci, români se zbuciumă
în sufletu-mi c-un blând viitor deja
dator trecutului – maghiari de-acuma!

... eu vreau să muncesc. Ajunge lupta


că trecutul trebuie recunoscut.
Una pe alta se-mbrăţişează unda
Dunării, ca viitor, prezent, trecut.
Luptele duse de strămoşi, în fine,
amintirea le preface-n pace lin,
să punem ordine-n lucrurile comune
e treaba noastră; şi nici nu-i puţin.
iunie 1936

Urare de bun venit lui Thomas Mann


Precum copilul tânjind după tihnă,
ajuns deja lângă patul de-odihnă
te mai roagă: „Rămâi, spune-o poveste” –
(să nu-l prindă noaptea brusc, fără veste)
şi-n timp ce inimioara-i bate-agitată
nu ştie nici el de-i mai înfocată
pofta de basm ori de a-i fi aproape:
te rugăm: Stai cu noi, zi-ne de toate,
străvechea poveste, nicicând uitată,
spune-ne că eşti cu noi laolaltă
şi suntem cu tine-mpreună toţi cei
ce au gânduri demne de om, idei.
Ştii, poetul nu minte pentru nimic:
zi-ne adevărul, nu doar ce-i veridic,
lumina de care scapără mintea,
căci singuri rătăcim în noaptea grea.
3. Precum prin madam Chauchat Hans Castorp,
Mama-i cumană, tata-i jumate azi să străvedem şi noi prin propriul corp.
secui, jumate român ori de tot. Glasu-ţi calm nu trădează tărăboiul –
Gura mamei mi-a dat dulci dumicate, frumosul povesteşte-l, zi-ne şi baiul,
într-a tatii adevăru-şi găsea loc. înalţă-ne din doliu la dorinţă.
Ei se îmbrăţişează când mă mişc. Ca-n Kosztolányi, trecut în nefiinţă,
Din pricin-asta mă-ntristez uneori – cancer groaznic roade-n umanitate
asta-i trecerea. Aşa sunt. Îmi zic: în prea destule monstruoase state,
„Ai să-nţelegi când nu vom mai fi noi!...” iar noi întrebăm năuci: ce urmează,
de unde-s noile idei ce lezează,
Îmi vorbesc, căci ei deja eu însumi sunt; se fierb otrăvuri noi pentru-a ne-nvrăjbi –
slab fiind, aşa prind forţă reală cât timp vom mai avea un loc pentru-a citi?...
eu, amintindu-mi că-s mai mult decât mult, Să nu ne-nmuiem când tu ridici glasul,
până la celula primordială să rămână bărbat drept bărbatul
sunt Străbunul, divizat spre-a se-nmulţi: şi femeie femeia – liberi, senini –
devin tata şi mama, fericit, şi oameni toţi, căci ei sunt tot mai puţini...
tata şi mama-n două s-or despărţi Ia loc. Începe-ţi povestea pe-ndelete.
şi eu astfel devin Unul însufleţit! Noi te-ascultăm; fi-vor şi din cei ce te
Sunt lumea – cu ce-a fost şi este, tot: vor admira numai pentru că pot vedea
leaturi ce unul pe-altul se atacă. printre albi un european sadea.
34

Înving descălecătorii, eu sunt mort, 1937, începutul lui ianuarie


V olumul Indulgențe al lui Ion
Mureșan a apărut deja de
mai bine de o jumătate de an.
CRONICA LITERARÃ

Nu este cea mai recentă apariție


pe rafturile librăriilor. Dar, pe
de altă parte, nici textele aflate
între coperțile sale nu sunt cele
FĂRĂ INDULGENȚĂ
mai proaspete, aici Ion Mureșan
adunînd o parte din publicistica
desfășurată în ultimii treizeci de
ani, căreia a decis să-i dea o nouă
dimensiune, asamblînd-o într-un
volum foarte coerent și structurat. În publicistica lui Ion Mureșan, descoperi un alt tip de autor decât
Din cărămizile vechi, deja exis- poetul, dar și același ton personal inconfundabil.
tente, se ridică o construcție care
de
are un aer aproape nou.
Pe cît de zgîrcit cu poezia, în ca- VICTOR CUBLEȘAN
zul căreia a lăsat ani, chiar decenii,
între aparițiile volumelor, autorul
clujean este un publicist prolific.
Atunci cînd vreun editor sau cer- mai mundană, a scriiturii artistice. la un articol de ziar, fie el și unul
cetător se va hotărî să publice o Treptat, într-un interval destul de de atitudine. Autorul nu coboară
ediție completă de Opere, va avea o scurt, majoritatea au abandonat aproape niciodată la orizontul jos
sarcină ingrată și dificilă de a căuta acest angajament direct. Au rămas al zilei apariției. Aproape invariabil
colecțiile integrale a numeroase doar cei care aveau stofă de ziarist. preferă să tragă subiectul abor-
ziare dintre care cine mai știe cîte Și cei care au știut să comunice dat în zona propriei sensibilități
s-au păstrat din anii ’90. Cunoscut direct cu cititorul nepretențios, dar și în interiorul propriei zone de
peste tot ca poet, ba chiar apelat dificil, al presei profesioniste. Ion raportare și confort. Ion Mureșan
Poetul – mai mult sau mai puțin Mureșan mărturisește direct, într-o este un povestaș extraordinar, ca-
ironico-admirativ –, Ion Mureșan scurtă Întîmpinare, cum s-a decis pabil să-și farmece interlocutorii
a fost în anii de după revoluție un să facă gazetărie: „În arenă, sub oricînd și cu orice istorisire, fie
gazetar sîrguincios, care și-a lăsat ochii noștri, se desfășoară o luptă ea deja binecunoscută sau poate
semnătura în ziare și reviste (mai între un lup și un miel. Noi stăm chiar nesărată. Acest talent bine-
ales locale și regionale) cunoscute deoparte și privim, nu ne ameste- cunoscut și sesizabil oricui a avut
sau mai de nișă, cu apariții mai căm, căci suntem apolitici. Oare plăcerea de a-l cunoaște îl transferă
lungi sau efemere. În momentele nu este clar cu cine ținem? – îmi în textele jurnalistice. Invariabil,
imediat succesive lui 1989 toată spunea prietenul meu, prozatorul gazetarul va spune o povestioară,
lumea dorea și simțea nevoia să Alexandru Vlad, în 1990. [...] Cine va dezvolta o mică istorie căreia îi
se exprime liber și public și toată putea să fie mai convingător, cine va găsi o morală sau pe care o va
lumea a încercat să dea curs acestui putea ajunge mai repede la mintea transforma în muniție numai bună
imbold. Cu atît mai mult scriito- și sufletul românului dacă nu scri- de trimis înspre inamicul zilei. În
rii care au văzut în gazetărie un itorul [...]. Am fost de o naivitate Indulgențe există multe texte care
fel de simplă extensie, poate ușor cuceritoare”. au fost materiale de luptă politică,
Pentru cel care nu cunoaște materiale legate de subiecte arză-
decît eleganta, vîrtoasa și pene- toare ale zilei. Multe dintre aceste
Ion Mureșan, tranta poezie a unuia dintre cei mai subiecte au fost uitate sau au fost
importanți poeți români ai ultime- îngropate sub un strat de praf care
STEAUA 8.2021

Indulgenţe,
Bistriţa, lor decenii, contactul cu gazetăria le face să aibă astăzi aproape aerul
Editura semnată de acesta s-ar putea să fie unor piese de muzeu, chiar dacă
Charmides, puțin surprinzător. Deși a trecut la un moment dat și pentru foarte
2020 prin numeroase redacții, ba chiar scurtă vreme au părut să domine
a și condus cîteva, Ion Mureșan autoritar și definitiv atenția întregii
nu și-a schimbat nici stilul, nici societăți. Textele lui Ion Mureșan
unghiul abordării. Textele sale se rămîn însă vii și actuale, tocmai
îndepărtează destul de mult de pentru că ținta sa a fost mereu mai
ceea ce se cere și se așteaptă de sus, dincolo de subiectul concret
35
societății române din ultimele trei la propriu și figurat înspre una de
decenii, într-o imagine captivantă odinioară, aproape perfectă, copi-
și convingătoare. lăria – începutul.
Indulgențe e scris ca un mono- Indulgențe are cîteva concen-
log în multe acte și este imposibil trări de texte cu efect turbionar.
să nu-ți imaginezi că această carte Așa sînt cele dedicate manelelor
îți este povestită de către poet, (la apariție despărțite pesemne
la o masă, în fața unui pahar de de cîțiva ani, aici consecutive).
ceva. Exprimarea directă, discret Ion Mureșan vorbește despre
sfătoasă, cu o nesecată capacitate artă, despre etică, despre tradiție
de uimire în fața evenimentului, și despre supraviețuire și o face
dă o tonalitate orală. Este o cali- cu pasiune și nerv. Toate narînd
tate pentru o serie de texte scrise cîteva istorioare ale cotidianului
foarte îngrijit, cu verb rapid și la care a fost martor direct sau
imagine tăioasă. Ion Mureșan nu indirect. Modul de a se raporta
transferă aici aproape nimic din la această modificare ce apare în
arsenalul pe care îl uzitează în societatea noastră e modul de a
poezie. Comună celor două tipuri constata și diagnostica o degra-
de scriere este atitudinea. Modul dare. Autorul nu este un naiv și
în care autorul se raportează la in- nici un exaltat. Are capacitatea de
terlocutorul-cititor și la lume. Dar a simți transformările societății și
nu și modul în care se raportează înțelepciunea de a nu se considera
la text. drept unul dintre profesorii ei.
Volumul a fost delimitat în Este comentatorul rațional care
trei părți. Prima, cea mai extinsă, îți pune în față o oglindă: alegerea
intitulată Pisica pe perdea, reunește de a privi și de a te recunoaște îți
texte de atitudine. Texte generate aparține mereu.
de o stare de fapt, nu de un eveni- Textele din acest volum au fost
ment care ar trebui jurnalistic să fie pentru mult timp sursa de venit,
descris după regula celor patru C: meseria plătită a lui Ion Mureșan.
cine, ce, cînd, cum. Urmează un alt Le-a vîndut zilnic pentru a supra-
set, Recurs, unde se află texte mult viețui. Nu știu dacă cititorii săi din
mai colorate politic. Aici există, paginile gazetelor au avut senzația
de regulă, un eveniment care le că achiziționează indulgențe. Ion
declanșează, dar nici acesta nu e Mureșan este un lucid care înțe-
tratat în cheie informativă. Un lege, empatizează, dar nu e genul
ultim segment, Addenda, cuprinde de cronicar al evenimentului care
care pare să acopere întotdeauna o doar trei titluri, cele mai personale, să ierte. El s-a uitat la lup, s-a uitat
idee, un ideal. fiind practic amintiri, grupate în la miel, i-a cîntărit și a ales, iar ale-
Ion Mureșan a scris despre jurul Vultureniului natal. Autorul gerea sa e evidentă.
alegeri, crize politice și demnitari, nu își aranjează textele cronologic, Lectura volumului te face
despre invazia manelelor și degra- ba chiar, în majoritatea cazurilor, să surîzi și să înțelegi de ce Ion
darea societății, despre pandemia preferă să nu furnizeze o datare a Mureșan nu este un gazetar prea
de anul acesta și despre mineriada lor sau un loc de apariție. Acestea cunoscut, dar este un eseist de
de acum două decenii. Dar textele sunt furnizate doar în cazurile în primă mînă. Într-o concurență
sale nu sunt și nu au fost informări care textul are nevoie, crede Ion neloială cu poeziile excepționale,
și sinteze ale evoluției zilnice. Mureșan, de o contextualizare cla- textele din acest volum nu vor fi
Textele sale au fost și sunt atitudini rificatoare. Mai degrabă se practică niciodată puse pe același raft. Pe de
despre lume. Nu e de mirare că, în o grupare pe teme și tendințe, altă parte, Indulgențe este un volum
cariera jurnalistică, nu s-a bucurat subscrise și acestea unui desen surprinzător de coerent care oferă
de un succes comparabil cu cel din mai general care face ca volumul un unghi mai larg asupra autorului
cariera poetică. Cititorul obișnuit să înceapă cu un text de strictă Ion Mureșan. Și un volum care,
așteaptă altceva într-o gazetă. Dar actualitate (pandemia actuală) și acum, se citește cu plăcere, ca o
aceleași texte, adunate într-o carte, să se încheie cu unul de evocare a istorie contemporană comentată
au un cu totul alt efect. Se recom- copilăriei. Lectura pare să te ducă à de un povestaș hîtru și tăios deo-
36

pun într-un eseu despre devenirea rebours, dintr-o lume contaminată potrivă. 
„F iecare dintre noi avem o
patrie aici și una în cer. Dar
și una terestră de elecțiune, pen-
CRONICA LITERARÃ

tru mine e Italia,” afirma Adrian


Popescu, indicând coordonatele
poeziei sale. Iată însă că, odată cu
apariția celei mai recente plachete
ANCHISE ABANDONAT
de versuri, Planetă dificilă, (editura
Junimea, Iași, 2021, 88 p.), desco-
perim ideea de patrie și ideea de
„acasă” dezvoltate într-o octavă
superioară. Este vorba de o evo-
luție vizibilă deja din titlu: Planetă Noul volum de poezie reprezintă o discretă ars poetica și o elegantă
dificilă. În aceste poeme, chiar și formă de rezistență a unui poet răsăritean în haină apuseană.
atunci când vorbește despre sine,
de
poetul face referire la umanitate
în ansamblul ei. Experiența perso- ANDREA H. HEDEȘ
nală este o secvență din experiența
lumii. Nimic nu este egocentric
aici. Poetul se înscrie, ca om între spirit, ci locul eternei reîntoarceri fastuoasă, barocă, specifică poeme-
oameni, în lungul șir al suferinței, la vârsta de aur, la sacru și la con- lor lui Horia Bădescu, iubitul poet
spaimei și umilinței generate de diția ideală a ființei. Acolo omul al boemei clujene, în versurile sale
perioada dificilă traversată de există în toată splendoarea sa ini- Adrian Popescu operează o trans-
umanitate. Aceste condiții de pre- țială, pășind alături de zei, eroi și figurare. Poeții lasă în urmă ome-
siune generează întrebări existenți- de sfinți. Este un loc al speranței nescul și devin hierofanți oficiind
ale universal valabile. Frământările dar și refugiu din calea absurdu- în cercurile înalte și rarefiate ale
omului postmodern nu sunt dife- lui și degradării cărora le-a căzut literaturii. Adrian Popescu alege să
rite de cele ale omului dintotdea- pradă omul postmodern. vadă idealul, „aripile”, asceza chiar,
una. Abordându-le, poetul se cla- Acest loc atât de special pen- în detrimentul cărnii și sângelui,
sicizează. Nu este vorba de o rețetă tru poet și în care lirica acestuia măririi și decăderii, o reinterpre-
de success literar, ci de faptul că s-a manifestat cu precădere, este tare amintind de erminia picturii
autorul rezonează natural cu acest prezentat secvențial, în poeme bizantine. Literatura, cu precădere
filon clasic și cu această manieră acuarelă ce compun un peisaj cul- poezia, devin astfel, alături de ide-
de a scrie poezie. De altfel, Adrian tural dincolo de care, în filigran, se alizata Italie, încă un loc în care
Popescu este conștient de acest desfășoară, uneori delicate, alteori absolutul poate exista.
lucru, la fel și contemporanii săi. melancolice, peisaje sufletești. Poezia este salvare, ea poate
Dinspre „patria terestră, de Remarcăm ciclul Carnet vene- realiza trecerea peste puntea ui-
elecțiune”, poetul desenează un țian cu poeme ale unor dulci re- tării așezând poetul în memoria
teritoriu solar, cu irizări din alte verii, deschizându-se cu poemul bibliotecii ideale. Are efect de
timpuri, considerate aproape de „Oglinzile” și continuând acest chatarsis, permițând traversarea
ideal. Italia este pentru Adrian joc al oglindirii, al revelațiilor, deșertului pandemic. Ea este și
Popescu nu doar locul unor afi- al pasajului dintre lumi, dinspre stea polară, punct luminos care,
nități elective, nu doar o stare de prezent înspre trecutul aureolat. privind retrospectiv, ne arată că
Italia poetului Adrian Popescu a servit orientării în lume. Poezia
este un cocon luminos în care eul deschide o cale către spirituali-
Adrian liric se retrage pentru a prinde tate: „Tu s-o iubești cum îți iu-
aripi și a migra în lumea văzută ca bești părinții,/ Cei care scriu au
STEAUA 8.2021

Popescu,
Planetă o via dolorosa cu stații obligato- harul lor ca sfinții,/ Chiar dacă ei
dificilă, rii, tot atâtea trepte de încercare: nu-s sfinți, poate bătrâni/ Cu în-
Iași, iubirea de altădată, bătrânețea, groșate degete la vinetele mâini”.
Editura boala, teama. Adrian Popescu diseminează în
Junimea, O secvență a volumului paginile cărții o ars poetica, mani-
2021 este dedicată poeților clujeni. fest pentru redescoperirea poeziei,
Viața literară clujeană văzută de a originii sale divine și a dimensiu-
Adrian Popescu are mai puțin nii sale estetice: „Noi credem mar-
37

din carnația aurie, din melancolia ginile toate centru,/ Amestecând


temă este datorie civică și morală, biserici intri într-o doară,/ Cine
dar, dincolo de acestea, o evoluție îl duce-n spate pe Anchise?// Cei
firească, deoarece spirtualitatea a vechi știau că piere Forma,/ Atunci
fost o constantă în creația sa lite- când se usucă miezul…/ Și când
rară. Nu e vorba de ceva ce a înso- e doar uitare nu e pace.” După
țit lirica sa ci de ceva ce face parte atentatele de la 11 septembrie, o
organic din aceasta. De aceea me- știre printre atâtea altele spunea că
ditația pe tema post-umanismului scenariștii de la Hollywood au fost
este un firesc pas următor pentru invitați să scrie scenarii privind
poet. Este de remarcat naturalețea posibile modalități de atac, din
cu care această nouă temă a fost interior, asupra SUA. Nu ar fi ceva
abordată și integrată în lirica sa. E cu totul nou, căci, în trecutul mai
și un exemplu despre cum, un poet îndepărtat, poeții erau consilieri
aparținând canonului abordează prețuiți ai cârmuitorilor datorită
subiecte stringente, care pot fi cu existenței „amfibiene”, între două
ușurință preluate de literatura sci- lumi, a acestora, asemănătoare ne-
ence fiction, reușind să le integreze bunilor, șamanilor și sfinților. Un
fără stridențe în poeme, rămânând fel de profeție este această viziune
fidel stilului poetic, timbrului său distopică din micul dar filigrana-
inconfundabil, tăieturii versurilor. tul poem Cine îl duce-n spate pe
urâtul cu frumosul clar./ Mixăm Nichelul și oțelul, tastatura, ro- Anchise?, poetul descoperind în
vacarm, uitând zeiescul dar.” boții, anihilarea aspirațiilor umane prezentul tulburat, cu luciditate și
Uneori în discrete trimiteri, și ale idealurilor tarează o nouă pragmatism, semințele unei lumi
alteori în suave irizări, Adrian lume: „Totul acum începe. Totul de a uitării. Anchise nu mai este
Popescu inserează fragmente nichel și oțel/ Nu cărți, mesaje, nu personaj regal, muritor care a atras
dintr-un autoprotret. Se întâmplă întâlniri, contacte reci,/ Nu împă- iubirea zeiței frumuseții, tată de
să ne releve și imaginea clară, în cate morți la vreme, viață fără țel,/ erou, depozitar al misterului, mira-
dialog, nu atât polemic cât amar: Din care nu mai vrei deloc, de-aici colului și tradiției, al bunei inserări
„Ce tragic râs au tinerii poeți,/ să pleci,/ Ciborgi ce nu cunosc în viață și lume. Anchise devine
Au unii amintirea unui nimb?/ nici bucurii nici milă/ Roboți ce un personaj depășit, deplorabil în
Destinul le va da ceva de preț,/ te pândesc din sute de ecrane, un/ noua normalitate, nefolositor. Un
Cerându-le viețile în schimb.// Cod sever aplică „Arta trecutului e biet decrepit, lipsit de însemnătate,
Nu scriu ca ei, eu scriu altfel./ inutilă!” pe care nimeni nu mai e dispus să
Răsăritean în rasă apuseană,/ În Planetă dificilă Adrian îl care în spate.
Tiparul firii-l caut, cred în el,/ Ei Popescu pune în oglindă nu „omul Temele sunt exemplar tratate,
despre o lume post-umană.// Să nou” ci, cu anticipație, realitatea glisarea de la un subiect la altul
ștergeți des, eu nu am fost/ Așa post-umană și omul vechi, „din se face elegant. Livrescul este mai
decis s-apăs pe tastatură”. vechiul ram/ al celor care-au scris puțin pronunțat. Trimiterile pe
Adrian Popescu este unul din cu lacrimi”. De o parte stau cibor- teme de istorie, de artă, religie
puținii poeți „clasicizați” care gii fără suflet, de cealaltă omul care sunt discret inserate în text. După
abordează problema post-uma- vibra la un psalm, se înfiora în fața Costumul negru și Corso, Planetă di-
nismului. Un subiect care ține de unui mosaic din Ravenna, se trans- ficilă marchează un vârf. În ceea ce
o schimbare de paradigmă, cu pro- figura din dragoste. Argintul nobil am putea numi producție literară
funde implicații nu doar econo- și vechi, desuet chiar, e înlocuit cu pandemică, sunt puține cărți de
mice, sociale, ci și etice și spirituale. strălucirea stridentă a nichelului și poezie care au reușit să sublimeze
Acest subiect dificil de abordat, oțelului în acest nou veac în care exemplar trauma în versuri, atât de
este inserat în textura poemelor, „încet conturul lumii noastre se tot curând: Ioan Moldovan în Viața
ale celui care mărturisește că scrie șterge”. fără lume, Ioan F. Pop în Poemele
„altfel”. Este o piatră de încercare, Cheia de boltă a Planetei dificile umbrei și acum Adrian Popescu și
întrucât în maniera de a scrie a este un poem, de mică întindere, a sa Planetă dificilă.
noilor generații de poeți această esențializat și sibilinic. Îl reprodu- O carte a profunzimilor, o
temă și-ar găsi locul mai facil, cem în continuare: „Un continent carte care ne îndeamnă să ne
totuși focus-ul acestora cade pe își pierde crezul,/ O molimă își întrebăm împreună cu poetul: pe
faptul divers și mărunt al zilei, face zilnic norma./ Decapitat un cine merită să iubim, acum, „când
nihilism, mizerabilsim ș.a.m.d. La om în stradă zace.// Când bibli- tot ce a fost afară a devenit înă-
38

Adrian Popescu a dezvolta această otecile rămân închise,/ Când în untru”? 


este, pentru mine, un caleidoscop
Îmblânzitoarea uman care oglindește simetric și PROFIL DE
de cuvinte simultan Dascălul, creatoarea de
școală,traducătoarea,eseista,mem- TRADUCĂTOR
bra Uniunii Scriitorilor din
Renata România, cunoscătoarea și co- RODICA
mentatoarea fină a fenomenului
Georgescu literar din spațiul francez și ro- BACONSKY
mânesc, mânuitoarea măiastră
a cuvintelor limbii lui Molière,
dar și a lui Eminescu. Aș putea

E ram fascinată, în copilărie, de


dispozitivul optic numit cale-
idoscop. Puteam să mă uit, fără să
să citesc și să recitesc la nesfârșit,
cu aceeași uimită încântare, orice
eseu, articol sau traducere pe care
O primă fațetă a caleidosco-
pului uman Rodica Baconsky este
cea de creatoare de școală, întrucât
mă plictisesc, minute în șir la for- le-a semnat de-a lungul vremii. În în 1991 pune bazele specializării
mele minunate pe care le creau, la română sau în franceză, cuvintele Limbi Moderne Aplicate din ca-
fiecare rotire, câteva pietricele viu se aliniază, când jucăușe, când drul Facultății de Litere clujene,
colorate aflate în interior, multipli- smerite, în fraze sofisticate, ele- prin care reușește – în timp – să
cate de sistemul de oglinzi care le gante, respectând un stil rafinat, în consolideze o perspectivă inova-
asigură simetria. Rodica Baconsky ton cu autoarea. toare în predarea limbilor străine
››


DINU FLĂMÂND
elle est loin la nuit de la pointe du sommeil
tels les Atrides du rivage de malheur
LES POÈMES D’ULYSSE
avec des tours de bonne femme les dieux attisent
les faits d’armes de ceux
qui guerroient pour des parures de femmes

le bronze des épées


luit dans le ventre du cheval
de Troie où nous nous serrons
Ulysse le rusé
cependant qu’Ulysse ferme la trappe poussé non par une révélation mais
par la fougue seule
l’échelle remontée qui est ta vie
on entend sourdre sur nos dos
la sueur de la mort toi qui ne croyais pas aux oracles
tu cherches à comprendre
au loin sur la rive les harpies planent et chutent en l’alphabet de ces mâchoires qui
piqué mâchent et remâchent
à travers les lézardes le jour le silence
STEAUA 8.2021

nous ramène le mensonge du lendemain devant toi

la descente aura lieu sur les côtes de l’Enfer leur augure de cendre
tu le serres dans ton poing
• comme un ordre

avec des entrailles fumantes l’orgueil en toi frémit


et du lait au miel tu séduis de ne pouvoir voler
39

les ombres invoquées le mot de leur éternité


››
și să ofere oportunități inedite de franceze și române, căutarea fre- poate fi redat decât forțând grani-
angajare absolvenților. netică a răspunsurilor la întrebările țele interne ale limbii. Traducerea,
Membră a Uniunii Scriitorilor pe care acestea le pun cititorului la rândul ei, nu e altceva decât o
din România, Rodica Baconsky avizat, interviurile cu scriitori, cufundare înlăuntru, o scrutare-
este apreciată pentru activitatea prezența constantă la saloanele de scotocire a dicționarelor pentru
prestigioasă de traducere a nume- carte clujene cu traduceri din/ în descoperirea cuvântului exact. Dar
roase titluri din franceză în română limba franceză nu fac decât să con- ceea ce e mai important, ne spune
și din română în franceză, dar și firme atașamentul cu totul aparte Rodica Baconsky, este că adevărata
pentru aceea de îngrijitoare de care o leagă pe Rodica Baconsky provocare nu e de a găsi cuvântul
ediții și coordonatoare de volume, de limba, literatura și cultura celor exact, potrivit, ci de a face ca
respectiv de autoare a unui număr două țări pe care le iubește. întregul text, prin toate cuvintele
impresionant de cronici, studii și Dar cine este traducătoarea care îl compun, să sune natural,
articole despre traducere. Rodica Baconsky? Să fie oare acel să sune adevărat în limba în care
Dascălul a știut să modeleze dirijor despre care vorbea domnia este tradus. Pentru că atunci când
subtil și discret, dar la cote de com- sa într-un interviu din 2018, care reușești, asemeni domniei-sale, să
petență maximă, generații întregi trebuie să creeze armonia dintre cuprinzi sensul și muzica limbii
de studenți cărora le-a transmis muzicienii și instrumentele (limbii) sursă – așa cum ai cuceri Everestul,
pasiunea pentru lectură, curiozi- și partitura ca sursă fabuloasă de de pildă –, ele vor fi auzite și în-
tatea de a descoperi lucruri noi sensuri și sonorități? Pentru mine, țelese la fel și în limba țintă. Cele
la fiecare pagină, de a îndrăzni să traducătoarea Rodica Baconsky este cinci paradoxuri ale modernității de
treacă ideile autorilor prin filtrul o îmblânzitoare de cuvinte. Nu o Alain Compagnon, traducere apă-
interpretării personale, de a gândi dresoare, pentru că nu ridică tonul rută la Ed. Echinox, Cluj-Napoca
limba – fie ea română sau franceză și nu pocnește din bici, ci o îmblân- (1998), Pașii pierduți. Nuvele,
– pentru a o putea supune, pentru zitoare, fiindcă mângâie cu blândețe scurte, foarte scurte și ceva mai lungi
ca rostirea sau scrierea să atingă, în cuvintele, le scoate din tainițele de Étienne Verhasselt, traducere
formă și fond, perfecțiunea. Pentru limbii, ajutându-le să înflorească, apărută la Casa Cărții de Știință,
promovarea neobosită a limbii, li- să se coloreze în nuanțe pe care nu Cluj-Napoca (2016) sau poeziile
teraturii și culturii franceze, Rodica oricine le poate crea. Pentru tradu- lui Eminescu și Blaga în tălmăcirea
Baconsky a fost, de altfel, distinsă cătoarea Rodica Baconsky, limba sa splendidă sunt doar câteva e-
cu ordinul Palmes académiques în este un organism viu a cărui evolu- xemple pentru ceea ce specialiștii
grad de cavaler. ție nu se oprește nicicând, iar sensul numesc harul traducerii. Acum,
Imersiunea profundă în tex- profund și inefabil, mai degrabă aici, Dinu Flămând în traducerea
tele fundamentale ale literaturii decât impenetrabil, al unui text nu Rodicăi Baconsky.

• pour être renfilés dans un non temps


tel un futur qu’on pousserait le dos tourné vers la
et tu laisses attendre ta mère Anticlée sortie
après Tirésias quand
tu la menaces de la même épée lors du choix ultime des Parques fileuses
que les larrons l’augure n’est ni oubli
le temps d’apprendre qu’un jour tu laisseras ni indécision
tomber
les rames et les voyages vers l’ailleurs elle ignorait si son fils naviguait encore
mais du coin de l’œil
tu viens négocier une mort douce à travers le voile
et paies la vérité en fumée de sang Pénélope la fidèle avait aperçu
le vieux Priam dormant dans les cendres
– Mon fils, es-tu encore vivant ? et Télémaque l’infortuné
comme étonnée par quelque chose qui en elle savait et de l’antan caillé soudain en sang
tout en l’ignorant du sacrifice elle ramenait la même insomnie
et se montrait comme un accord à l’envers qui l’avait accablée
40

des faits qui allaient venir au monde soucis de mère pris dans le sillage
du navire filial
parti sur les mers de la curiosité et
de l’inconséquence

– Ta douceur seule m’a ravie à la vie !

au delà de cette limite de l’amour


toutes les limites sont comprises mais ni l’étreinte
ni l’urgence de l’amour

ni sa compassion célébrée
par le frisson intérieur du souffle
inaccessible aux dieux mêmes
plus malheureux encore de ce
que Perséphone ne t’ait point parlé elle-même
à voix de poussière ombrée comme un rêve de flamme
sans feu
quand elle envoya princesses et reines à l’hécatombe

ton glaive Ulysse y met de nouveau de l’ordre •


et questionne
cependant que d’un œil effronté tu cherches les tu ne devras plus faire couler de la cire
charmes dans les oreilles de tes compagnons
qui avaient jadis appâté les dieux Ulysse
à carder la laine qu’on ne file pas ils sont devenus sourds
au danger du beau
Électre et Chloris dont les bras pliaient jadis sous le chant des sirènes
les présents ne s’élève tout écume
n’arrivent même plus à montrer leurs os iliaques que vers toi
ou la pointe des seins naguère embuée
par la sèche rosée de la soif des mâles toi seul tu te ceins
Ariane est venue sans son fil étroitement
Phèdre lui emboîte le pas au mât des interdits
Léda n’en est pas loin – des corps
d’ombre sans le mystère de la chair désormais depuis longtemps les navires ne se brisent plus
contre les rochers émotifs
et si Agamemnon t’exhorte à ne pas il y en a peu qui briguent encore
faire confiance/te fier aux femmes le vol insensé
on dirait que sa bouche d’ombre a vainement péroré du sublime
tu es devenu ridicule
le mal est fait au cœur des dangers
la sagesse pend telles des figues et des olives inexistants
dorées au delà de ce point que la main
de Tantale est condamnée à ne pouvoir atteindre c’est au fouet sans mèche
que tu entailles
et même les mille fourberies à toi données la somnolence de tes sens
STEAUA 8.2021

Ulysse
ne suffiront pas à t’apprendre comment pourtant tu demeures
il faut dire adieu poliment sans faille sous la tyrannie
de l’impossible
à l’ombre de ta mère oubliée au seuil d’Hadès
avec la trirème du cœur
quand la peur t’a fait fuir au creux de la main
ton monstre intérieur au-dessus du vide
la Gorgone
41

et tu as retrouvé le fleuve indécis Océan tu ne sais vivre autrement 


PROFIL DE TRADUCÃtor cu o aură crepusculară, totuși,
luminând discret într-un spațiu
sapiențial. Ține hățurile timpu-
lui și vorbește fluent mai multe

HĂȚURILE TIMPULUI ȘI
limbi. Mandarina și cantoneza
lui sunt impecabile. Este epoca
în care telegraful leagă Europa
CORABIA ȘOLDURILOR de America, trenurile ating
viteze „care fac din cai povești
de adormit copiii”, în timp ce
China „doarme de-a-n picioa-
rele”. Povestea nu are răbdare, is-
Un roman în tonuri lirice al scriitorului din Quebec Gilles Jobidon toria vine cu „securea cea mare”,
prilejuiește o traducere minuțioasă și distilată la nivelul limbajului. trupele anglo-saxone intră în
de China „ca-n brânză”, rămăși-
țele Templului Soarelui nu mai
ALEXANDRU JURCAN sunt decât cenușă fumegândă.
Soldații fură obiectele de artă,
iar jaful Palatului de Vară e „ca
o bătaie pe care o dai unui co-
pil neascultător”. China devine
o harababură de nedescris, dar
Trévier se mulțumește cu o

E xistă anumite cărți care de


la început incită la asociații
și reflecții multiple, înlăturând
Încă de la transpunerea titlului ne
dăm seama de calitatea traducerii:
„liniștitul necăjit” devine „seninul
grădină magnifică, unde poate
citi și „își îndreaptă privirea pe
deasupra copacilor cât poate de
orice modalitate de lectură facilă, pustiit”, marcându-se definitiv sus”, ascultând păsările.
superficială. Le așezăm între o- calea poematică a romanului, grija Nu voi devoala finalul, dar voi
perele de căpătâi. Cărțile mele excesivă pentru nuanțe definitorii. semnala alunecarea în poematic,
din raftul întâi au parcă alură Cine e Trévier? Ceasornicarul ceea ce conturează o atmosferă de
de basme, cu parabole complexe din Orașul Interzis. Venerează un cromatism diafan:
(Micul prinț, Wang-Fô, Cărarea cărțile, mănâncă frugal, nu bea
pierdută, Alchimistul). Într-o zi alcool, nu ține pasăre în colivie, „Roșul pentru chinezi, e o mu-
am descoperit Le Tranquille nici peștișor roșu în bocal. Îi place zică veselă.
affligé de Gilles Jobidon (Prix Bach și se vede că e fericit. În Și încet se ridica deasupra ar-
des cinq continents de la franco- prefața cărții, Rodica Baconsky borilor.
phonie, 2019). Am savurat cartea, remarcă „o scriitură care practică Luna.
așezând-o urgent între cărțile de paradoxul și ambiguitatea ca pe Neobosită.”
mai sus. Mi-aș fi dorit s-o văd un joc constant cu parodicul și
tradusă și – iată – în 2020 apare tragicul deopotrivă”, plus plăcerea Multe cugetări, în volute afo-
la Casa Cărții de Știință din Cluj „modelării cuvintelor, alinierilor ristice. Înainte de toate, trebuie
Seninul pustiit – traducere de de sinonimii, ca și cea a creării spus din capul locului: avem de-a
Rodica Baconsky și Alina Pelea. secvențelor apropiate de tehnica face cu o traducere de excepție.
impresionistă ori, pe alocuri, fo- Multă precizie, plus lipsa ambi-
tografică”. Mereu surprinde ca- guităților care ar putea deruta.
Gilles racterul vizual, plasticitatea ima- Apreciem „iriși tigrați”, „corabia
Jobidon, ginii, ironia, metafora, poema- șoldurilor”, „mecanismele, cric,
Seninul ticul, verbiajul – toate acestea crac, arcurile, iiiion, iiiion, pen-
pustiit, devin capcane serioase pentru o dulele, tic-tac…”. Sau: „înjunghie
traducere traducere reușită. Gilles Jobidon nopțile cu focurile lor de artificii”.
de Rodica (quebechez) are o formare în Arte Așa cum scrie Rodica Baconsky
Baconsky și plastice și Istoria artei. A debutat în prefață, vom fi fascinați de
Alina Pelea, relativ târziu, însă premiile literare „brasajul inedit de epic și prozo-
Cluj-Napoca, n-au întârziat. dic, de întâlnirea locului comun
Casa Cărții de Să revenim la Trévier, per- cu imaginea delicat distilată în
42

Știință, 2020 sonajul misterios care impune, creuzetul fanteziei”. 


D upă ce am navigat pe oceanul
literaturii latine și am po-
posit într-un port intermediar
din călătoria noastră, privim în
urmă și simțim cum se naște în
noi întrebarea: oare dacă ne-am
avînta iarăși în valuri, am începe
PRIMA, A DOUA,
cu lectura acelorași texte? Dacă
am reduce rațiunea la tăcere și am A TREIA LECTURĂ...
face abstracție nu doar de criteriul
dificultății graduale, pe care se în-
tocmesc manualele, ci și de altele,
mai mult sau mai puțin obiective, Cum ne raportăm, după lecturi repetate, la moștenirea Antichității
în ce ordine am reașeza autorii? latine?
Am începe cu poezia sau cu proza,
de
am exalta metafora sau conceptul
brut al creației artistice, ne-am opri ANCA MEIROȘU
la autorii învestiți cu autoritate sau
am arăta mai multă îngăduință față
de autorii pe nedrept marginalizați,
dar care emană străluciri de geniu, inconștient spre acel text care ne-a unei lecturi preferate este interfața
în fine, am transforma această oferit o emoție eliberatoare (kathar- reîntîlnirii dintre două suflete, este
dilemă într-un act reflexiv sau am sis, despre care vorbește Aristotel în un act de reapropiere interumană,
capitula în fața unui impuls de Poetica 1449b, 24-28), dăinuitoare în care cititorul este literalmente
moment? O alegere trebuie făcută, în timp, care a purificat sufletul absorbit prin pîlnia creației literare
ferindu-ne, după cum spuneam, să nostru la fel cum leacurile purifică și direcționat spre acel suflet cu care
alunecăm, din teama de a nu face trupul (Platon, Sofistul 226d-228e). empatizează. Dacă privim astfel lu-
ceea ce e mai bine, în sindromul Desigur, ceva se va fi schimbat în crurile, vom slăbi lanțul care strînge
Buridan și în evaluarea excesivă noi între cel dintîi moment al întîl- conștiința noastră dornică să acce-
a posibilităților pe care le avem la nirii cu textul așternut pe hîrtie (pe seze nucleele simbolice ale unui text
dispoziție. Atunci cînd vom opri care ni-l amintim poate involuntar, scris și să extragă semnificația lor. În
pentru o secundă iureșul gîndu- în cel mai curat spirit proustian) prefața la Gargantua și Pantagruel,
rilor și cînd vom renunța la a mai și momentele ulterioare, ale reîn- François Rabelais pune sub semnul
examina binar lucrurile, înaintea tîlnirii cu textul în gînd, pentru că întrebării tendința exagerată de a
ochilor noștri se va derula imaginea nu putem intra de două ori în apa exploata literatura prin aplicarea
artistică cea mai dragă: aceea care, aceluiași rîu și rămîne aceiași, după diverselor grile de interpretare:
înălțîndu-se mlădioasă în spatele cum spunea Heraclit. Și totuși, în Homer nu a intenționat, cînd a
cuvintelor fugare, ne-a învăluit ciuda iminentei noastre transfor- compus Iliada și Odysseia, să creeze
cîndva ființa. Poate fi o frîntură mări, descoperim că ne îndrăgostim alegoriile elaborate de care aveau
din breviarul filozofic al lui Marcus iarăși și iarăși de același text, într-un să se minuneze Plutarh, Heraclit și
Aurelius, o bucolică vergiliană, în fel cu același patos cu care Don alți cîțiva! Vom găsi deci că, despo-
care apusul stacojiu coboară peste Quijote se întoarce neobosit la ro- vărați de rațiune și călăuziți de in-
turmele ce se întorc de la păscut, o manele cavalerești. Acest atașament teriorul nostru, unica misiune care
odă horațiană precum cea dedicată durabil dintre suflet și un anumit ne revine în redescoperirea unui
lui Taliarh, un hexametru ovidian produs literar este o consecință a text literar este cea a contemplării:
din Metamorfoses, în care s-a gravat faptului că pactul dintre autor și „Creatorul de artă [...] își prezintă
un mit, o perioadă ciceroniană pre- cititor și-a atins obiectivul, că, mer- pur și simplu opera, așteptînd din
STEAUA 8.2021

cum cele care descriu prietenia în gînd pe linia analizei lui Benedetto partea semenilor nu o aderare care
Laelius, un enunț eliptic taciteic Croce, mesajul estetic a fost intuit să angajeze spiritul sub raportul ap-
din Historiae, un joc de cuvinte pe- și asimilat (pentru aceasta fiind ne- titudinilor sale de optare intelectu-
tronian din Satyricon, o satiră a lui voie ca intenționalitatea creatoare ală, ci doar o reacție estetică fără de
Persius, autorul care decupează re- să anticipeze și să suprime distanța alte consecințe decît cele ce decurg
alitatea așa cum este și pretinde că dintre nevoile și proiecțiile noastre), din atitudinea pură a contemplării”
nu are pretenții de rafinament sti- că am descoperit, în sfîrșit, ca într-o (Lucian Blaga, Trilogia cunoașterii,
listic...Vom ști atunci în mod precis oglindă limpede, un om cu același ed. Humanitas, București, 2013, p.
43

cu ce să începem, ghidîndu-ne chip interior ca al nostru. Reluarea 133). 


FIRE FILOSOFICE cu diferențele sale de abordare, ex-
pune gama variată de atitudini față
de noile provocări. Pe de-o parte,
am avea profeții apocalipsei AI,
iar pe de alta gânditori sceptici în
AI – INGINERIILE ceea ce privește evoluția incontro-
labilă a acestor domenii. Oricum,
SIGURANȚEI Inteligența Artificială Generală
apare ca un leit-motiv în proiecțiile
a ceea ce pe urmele lui John von
Neumann a devenit evenimentul
Va putea AI să fie conștientă de sine, va putea ea să antreneze Singularității Tehnologice. O astfel
capacitățile creative și intuitive ale creierului uman? Va deveni de singularitate poate deveni eve-
ea malefică, transformându-se într-un hazard pentru întregul nimentul istoric central al următo-
ecosistem? rului secol – moment în care specia
de
umană este substituită și depășită
VLAD MOLDOVAN de capacități inteligente digitale.
Sfârșitul erei umane va veni odată
cu upgradarea continuă și impre-

O nouă constelație de problema-


tizări și chestionări percutante
s-a impus în ultimele decenii în
AI, Inteligență Artificială Generală,
Superinteligență, Singularitate, Da-
tificare, Învățare Profundă sunt
dictibilă a superinteligenței, când
avansarea tehnologică va atinge
o rată incomprehensibilă. Nu de-
legătură cu efectele transversale doar câteva dintre denominările cu geaba Gérard Bricogne vede în
aduse de progresul incremental al care autorii au a-și regla discursul inteligența bazată pe carbon (bios)
noilor tehnologii. În Minți Posibile acestor prolegomene la anunțata doar un catalizator pentru evoluția
– Douăzeci și cinci de perspective asu- eră a superiorității cibernetice. Ceea inteligenței bazate pe siliciu (AI).
pra inteligenței artificiale (Editura ce s-a născut ca niște înregistrări și În celălalt palier de atitudini, AI-ul
Vellant, 2019, traducere de George conversații purtate de editor încă poate aduce o bunăstare sistemică
Chiriță), John Brockman, fondato- din 2017 devine un mozaic de a întregului Pământ sau ne poate
rul platformei edge.org și recunoscut puncte de vedere cu câteva invari- transforma într-o supercivilizație.
impresar cultural, reunește câteva abile predeterminate. Dacă va exista o colonizare a spa-
serii de perspective ale unora dintre Brockman propune cartea lui țiului cosmic, ea va avea ca primi
cei mai bine titrați oameni de știință, Norbert Wiener, The Human Use of actanți, cel puțin, roboții.
roboticieni, specialiști în fizici și Human Beings (1950), drept ancoră Un rol cheie pentru integrarea
matematici, filozofi etc. pentru comună acestor texte. Beneficiile omului în noua sferă tehnologică
a reflecta la mașinile inteligente. automatizării sau instabila coope- va fi jucat de ceea ce Alex Pentland
De la Daniel C. Dennet la Anca rare dintre mașini și oameni sunt numește o ecologie puternică între om
Drăgan sau de la Alison Gopnik puncte nevralgice pentru ma- și AI: „Am dezvoltat scrisul pentru
la George M. Church, cartea ne tematicianul wunderkind al MIT- a împărtăși idei abstracte și com-
oferă scurte eseuri în care savanții ului. Wiener, fondator al ciberne- plexe, și, mai recent, am dezvoltat
formulează câteva linii și altiplanuri ticii (kybernetes în greaca antică computerele pentru a ne spori
de abordare ale viitoarei emergențe numește timonierul căpitan al capacitățile de comunicare. Acum
a Inteligenței Artificale Generale. navei) ca știință a comunicării și dezvoltăm inteligența artificială
controlului sistemelor de informa- și modele de învățare automată
ție, este printre primii tehnologi pentru ecosisteme, împărtășind
John Brockman care au refuzat participarea la pro- predicțiile acestor modele pentru a
(ed.), Minţi iectele militarizate ale Războiului ne configura împreună viitorul” (p.
posibile. Rece. Pacifist înrăit, filozoful este 241). Neil Gerschenfield întrevede
Douăzeci recunoscut deopotrivă și pentru o coerență în evoluția acestei mici
și cinci de caveat-urile emise vizavi de viitorul sfere albastre din Calea Lactee:
perspective coabitării cu mașinile inteligente. „A fost un avans când atomii au
asupra De fapt, Wiener este doar una format molecule, moleculele au
inteligenţei dintre vocile îngrijorate față de format organite celulare, organitele
artificiale, pierderea controlului sau înțele- au format celule, celulele au format
București, gerii în fața unor emergențe de organisme, organismele au format
44

Vellant, 2019 tehnologie suprascalate. Cartea, familii, familiile au format societăți


și societățile au format civilizații. inteligență artificială benefică
Acest ciclu evoluționist la scară pentru om: „oamenii vor trebui să
mare poate fi închis acum cu atomi intre formal undeva în definiția
care aranjează biți aranjatori de acesteia”. Anca Drăgan observă
atomi” (p. 211). bunăoară că roboții vor trebui să
Va putea AI să fie conștientă, fie oarecum preciși în anticiparea
reflexivă, va putea ea să antreneze acțiunilor umane și să înțeleagă
capacitățile creative și intuitive ale procesul de luare a deciziilor pen-
creierului uman sau și mai departe tru a ne vedea ca pe ceva mai mult
va deveni ea malefică, transfor- decât simple obstacole. Iar pentru
mându-se într-un hazard de mediu asta coordonarea și alinierea cu va-
pentru întregul ecosistem? Acestea lorile naturiii umane sunt esențiale.
sunt doar câteva dintre chestionă- În fapt, fragmentele proiective și
rile ce se întrețes în eseurile din meditative oferite în această carte
carte. Cât timp avem până superin- indică faptul că problematizările
teligența artificială va prelua con- viitorului inteligenței artificiale nu
trolul? Multe dintre dileme țin de fac decât să readucă în discuție op-
proiectarea și alinierea obiectivelor țiunile de profunzime ale modului
pe care le programăm în aceste ca- cum ne formulăm noi ca specie
pacități digitale. AI în manifestările animală inteligentă. Testul este
curente este deocamdată parazitară unul al comprehensiuniii și proiec-
pe inteligența umană și Daniel tării valorilor pe care le alegem în
C. Dennet îi descrie la rându-i acest context existențial-tehnologic
limitările de reflexivitate pe care nou.
aceste sisteme construite de om le Pentru un fizician, argumen- fi determinat în mare parte de
comportă în acest început de mi- tează Tegmark, inteligența nu propriile noastre decizii de mânuire
leniu: „Aceste mașini nu au (încă) este decât un tip de prelucrare a și pre-dispunere a unor astfel de
obiectivele, strategiile sau capaci- informației realizat de particulele potențe tehnologice. Deciziile pot
tățile de autocritică și inovație care elementare care se mișcă și nu ar fi transpuse în membrana societală
să le permită să transceadă bazele exista nicio lege a fizicii care să prin rețelele de idei, de norme și
lor de date, gândindu-se reflexiv spună că nu pot fi construite ma- instituții (Stephen Pinker) pe care
la propria lor gândire, la propriile șini mai inteligente decât noi din comunitățile le dezvoltă. Alison
lor obiective” (p. 78). Totuși, Max orice punct de vedere. Dar dacă Gopnik, pentru care avansurile AI
Tegmark insistă în incisivul său deocamdată inteligențele artificiale nu depășesc capacitățile sinergice
text asupra grijii pe care ar trebui să s-ar poziționa în postura „savan- ale copiiilor de patru ani în în-
o purtăm în ceea ce privește riscul tului idiot” ce mestecă un volum vățare, vede în eroarea și prostia
implicat de creerea unei GAI. Din impresionant de date, ele au însă umană pericole mai abisale decât
perspectiva sa, viața pe Pământ care o posibilitate foarte mică de a sări orice emergență artificială: „Prostia
dezvoltă tehnologie se grăbește să la probleme pentru care nu au fost naturală poate cauza dezastre mult
devină depășită fără să se gândească configurate să le rezolve. Viteza, mai mari decât AI, noi, oamenii va
serios la consecințe. În momentul dimensiunea, stabilitatea, ciclul de trebui să fim mult mai inteligenți
în care toate meseriile vor putea fi lucru, modularitatea și promptitu- decât am fost în trecut pentru a
făcute mai ieftin de mașini, se va dinea ar fi câțiva dintre factorii prin gestiona corespunzător noile teh-
impune o reformulare profund etică care tehnologiile de procesare a in- nologii” (p. 279).
a locului pe care specia umană și-l formației depășesc deja capacitățile Gestionare optimă și „inginerie
poate formula în această progresie. umane (vezi și succesul Alpha Go a siguranței”; atenționare și îngri-
Miza ar fi o reală înțelepciune de în fața oponenților umani campi- jorare – iată doar câteva ipostaze de
STEAUA 8.2021

gestionare și o reformulare a sen- oni la Go), iar un AI făcut bine ar răspuns în fața acestor fenomene.
sului pe care ni-l atribuim: „Ce fel putea determina, cum spune și Eric Cartea propune și alte căi de acces
de societate sperăm să creem; unde Drexler, un viitor în care viețile spre un viitor al inteligenței arti-
găsim sens și scop în viețile noastre tuturor oamenilor sunt cu mult ficale nu îndeajuns de îndepărtat,
chiar dacă noi, la drept vorbind, nu îmbunătățite. O ipoteză opusă vor- fiindcă „Inteligența artificială este
mai suntem necesari?” (p. 118). bește despre pierderea controlului povestea zilei de astăzi, povestea
Sunt voci din pleiada de oa- acestor mașinării și chiar despre din spatele tuturor, este a doua
meni de știință care accentuează riscul exterminării vieții pe pă- venire a lui Iisus și apocalipsa în
45

necesitatea de a concepe o mânt. Viitorul acestui traiect va același timp” (p. 11). 
L a picioarele muntelui din
Purgatoriu, Dante și Virgiliu
întîlnesc un bătrîn cu aspect ve-
nerabil, al cărui chip este luminat,
de parcă ar fi expus la soare, de
REPREZENTAREA cele patru stele ce semnifică vir-
tuțile cardinale. El îi întreabă

FIGURALĂ aspru dacă venirea lor este legi-


timă și, din răspunsul lui Virgiliu
– care mai întîi l-a pus pe Dante
să îngenuncheze – rezultă că
este Cato din Utica. După ce l-a
informat de misiunea lui divină,
Virgiliu continuă astfel:

Or ti piaccia gradir la sua venuta:


Lucrarea cea mai cunoscută a lui Erich Auerbach (filolog și comparatist libertà va cercando, ch’è sì cara,
evreu de origine germană) este Mimesis. Reprezentarea realității come sa chi per lei vita rifiuta.
în literatura occidentală. Ea impune modelul analizei structurale Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara
în cadrul textului literar, prin investigarea atentă și detaliată a in Utica la morte, ove lasciasti
acestuia și a conotațiilor sale. Refugiat din pricina celui de-al Doilea la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara.
Război Mondial din Germania în Turcia și, ulterior, în SUA, are (Purg. I, 70-75)
aici o influență hotărîtoare în configurarea studiilor dantești și în
constituirea școlii americane de dantologie. Eseul de față a apărut în „Primeşte-i dar venirea cu plă-
volumul Studi su Dante/ Studii despre Dante (1963). cere: libertate umblă să caute, care-i
atît de scumpă, cum ştie cel ce pen-
tru ea viaţa şi-o dă. Tu ştii, căci nu
ţi-a fost pentru ea amară în Utica
moartea, unde ţi-ai lăsat straiul,
ce-n ziua măreaţă va fi strălucitor.”
traducere și prezentare de Apoi Virgiliu încearcă să-i obțină
LASZLO ALEXANDRU sprijinul, amintind-o pe Marzia,
soția de odinioară. Cato respinge
acest subiect cu aceeași asprime;
dorința „doamnei din ceruri”
(Beatrice) este suficientă; și-i po-
runcește lui Virgiliu să-i spele chi-
pul lui Dante, pentru a-i îndepărta
murdăria Infernului, și să-i încingă
brîul cu un trunchi de stuf. Cato
reapare apoi la sfîrșitul cîntului II,
unde le îndeamnă pe drumul lor,
cu vorbe severe, pe duhurile tocmai
debarcate la picioarele muntelui,
care au rămas fascinate ascultînd
cîntarea lui Casella.
Dumnezeu l-a desemnat, așa-
dar, pe Cato din Utica în func-
ția de custode, la picioarele Pur-
gatoriului; un păgîn, un dușman
al lui Cezar, un sinucigaș. Asta e
foarte surprinzător și deja primii
comentatori, ca Benvenuto da
Imola, se mirau. Dante citează
foarte puțini păgîni, pe care Isus
46

i-a eliberat din Infern; și printre ei


se află un dușman al lui Cezar, ai îl găsea astfel elogiat la Cicero și ceea ce Dante știa despre existența
cărui aliați, ucigașii lui Cezar, se află Virgiliu, la fel ca la Lucan, Seneca sa istorico-pămîntească, pentru
împreună cu Iuda între fălcile lui și Valerius Maximus și probabil că a-i atribui doar o valoare alegoric-
Lucifer; unul care, fiind sinucigaș, l-a impresionat mult. […] conceptuală. Asta se referă mai
n-ar trebui să fie mai puțin vinovat Dante crede într-o concor- ales la Beatrice. După ce în secolul
decît cei care au fost violenți cu ei danță predestinată între învierea al XIX-lea s-a insistat prea mult
înșiși și care, pentru aceeași vină, creștină și monarhia universală pe concepția romantic-realistă a
suferă groaznic în al șaptelea cerc romană; tocmai în cazul său, nu umanității ilustrate de Beatrice, cu
din Infern. Îndoiala este eliminată surprinde faptul că interpretarea tendința de-a face din Vita Nuova
de cuvintele lui Virgiliu, care spune figurală îi este aplicată unui latin un fel de roman sentimental, acum
că Dante caută libertatea, care este păgîn: și în alte părți el ia din prin reacție se încearcă dizolvarea
atît de scumpă, după cum știi bine, aceste două lumi, fără distincție, ei în concepte teologice tot mai
tu, care pentru ea ți-ai disprețuit simbolurile lor, alegoriile lor și exacte. Nici aici nu este o problemă
viața. Povestea lui Cato este izolată figurile lor. Cato este, fără îndoială, de aut aut. La Dante, sensul literal
de contextul său politic-pămîn- o „figură”; nu o alegorie, ca persona- sau realitatea istorică a unui per-
tean, la fel cum procedau exegeții jele din Roman de la rose, ci o figură sonaj nu contrazice semnificația sa
patristici ai Vechiului Testament în sensul descris de noi, anume o mai profundă, ci constituie figura
cu figurile lui Isac, Iacob etc. şi a figură împlinită, deja devenită rea- sa; realitatea istorică nu este abolită
devenit figura futurorum (simbolul litate. Comedia este o viziune care de semnificația mai profundă, ci
lucrurilor viitoare). Cato este o vede și proclamă ca deja împlinită este confirmată de ea și completată.
„figură”, sau mai bine zis era astfel realitatea figurală, iar particula- Beatrice din Vita Nuova este o
Cato, personajul real, care la Utica ritatea sa stă tocmai în faptul că persoană istorică: ea într-adevăr i-a
şi-a dat viaţa pentru libertate, iar leagă sensul interpretării figurale, apărut lui Dante, l-a salutat într-
Cato care apare aici în Purgatoriu într-un mod precis și concret, adevăr, mai tîrziu i-a refuzat într-
este simbolul dezvăluit sau îm- realitatea contemplată în cadrul adevăr salutul, l-a luat în derîdere,
plinit, adevărul acelui eveniment viziunii, cu faptele istorico-pămîn- a plîns după o prietenă pierdută și
figural. De fapt, libertatea politică tești. Persoana lui Cato, om sever, după tatăl ei și într-adevăr a murit.
şi pămînteană pentru care a murit drept și pios, care într-un moment Este adevărat că această realitate a
este doar umbra futurorum: o pre- semnificativ al destinului său și al putut fi reală doar în experiența lui
figurare a acelei libertăţi creştine, istoriei providențiale a lumii, a pus Dante, fiindcă un poet formează
pe care acum este chemat s-o libertatea mai presus decît viața, își și transformă în conștiința sa ceea
păzească și în vederea căreia și aici păstrează pe deplin forța istorică și ce i se întîmplă și trebuie să ne
el rezistă oricărei ispite pămîntești; personală: nu devine o alegorie a orientăm doar după ceea ce trăiește
a acelei libertăți creștine față de libertății, ci rămîne Cato din Utica, în conștiința sa, nu după realitatea
orice impuls păcătos, care duce la omul pe care Dante îl vedea în per- exterioară. Și trebuie de asemenea
adevărata stăpînire de sine, tocmai sonalitatea sa individuală; însă, din să ținem seama că, pentru Dante,
libertatea pentru a cărei obținere caracterul său pămîntean trecător, și Beatrice pămîntească este încă
Dante este încins la brîu cu stuful în care el considera ca bine suprem din prima zi a apariției sale un
umilinței, pînă cînd o va dobîndi libertatea politică, așa cum evreii miracol trimis din ceruri, o întru-
cu adevărat pe vîrful muntelui consideră respectarea strictă a legii, pare a adevărului divin. Realitatea
și va fi încoronat domnitor peste el este înălțat la condiția realizării persoanei sale pămîntești nu este,
sine însuși de către Virgiliu. Este definitive, unde ceea ce contează așadar, extrasă din anumite date ale
libertatea eternă a copiilor lui nu mai sînt operele pămîntești ale unei tradiții istorice, ca în cazul lui
Dumnezeu, care disprețuiesc orice virtuții civile, ci „binele intelectu- Virgiliu sau al lui Cato, ci din pro-
bun pămîntesc; eliberarea sufletu- lui”, binele suprem, libertatea su- pria experiență, iar această experi-
lui din servitutea păcatului, pentru fletului nemuritor în viziunea lui ență o făcea să-i apară lui Dante
care este introdusă aici ca „figură” Dumnezeu. […] ca un miracol. Dar o întrupare, un
STEAUA 8.2021

alegerea liberă catoniană a morții, Înțelegerea caracterului figural miracol sînt lucruri care se întîmplă
în fața aservirii politice. Faptul că al Comediei nu oferă, desigur, o me- cu adevărat; miracolele se întîmplă
Dante a ajuns să-l aleagă pe Cato todă universal valabilă de explicare numai pe pămînt, iar întruparea
pentru acest rol se poate înțelege, a tuturor pasajelor controversate, se referă la carne. […] Explicațiile
dacă ne gîndim la poziția lui su- dar furnizează cîteva principii de noastre sînt destinate doar să arate
perioară și imparțială, reflectată interpretare. Putem fi siguri că orice că interpretarea teologică, mereu
de scriitorii romani, ca model personaj istoric sau mitologic, care utilă și indispensabilă, nu ne obligă
exemplar de virtute, dreptate, apare în poem, trebuie să reprezinte deloc să excludem realitatea isto-
47

milă și iubire de libertate. Dante ceva care are o strînsă legătură cu rică a Beatricei: dimpotrivă. 
Dosar
Doppelgänger

Antologia
Mornin’
Poets
(2018-2020)

2/3

Acest minidosar este un instantaneu


a ceea ce timp de 4 ani a însemnat o
serie de ateliere de scriere creatoare
ce stau sub titlul comunității
noastre – Mornin’ Poets. Antologia
Doppelgänger, ce urmează să apară în
această toamnă, strânge materialele
lucrului creativ al acestei echipe în
constantă transformare.
Au fost, până la momentul
redactării volumului de față, 29 de
ateliere. 19 sunt cuprinse într-un fel
sau altul în această carte. Au fost de
asemenea două lecturi publice.
Revenind la titlul volumului,
un Doppelgänger a fost și mutarea
atelierului Mornin’ Poets în online, în
contextul pandemiei de coronavirus.
Ne-am adaptat și acolo, iar cea mai
importantă recompensă primită
a fost aceea că am adus alături de
noi poeți și, mai ales, poete din
Sibiu, Iași, Vrancea, Cluj sau Piatra
Neamț. Pe o parte dintre ei îi
regăsim chiar în antologia ce ne dă o
imagine relevantă asupra demersului
acestei (deja) familii poetice. Pentru
că fie offline (Ceainăria de la
Lente), fie online, Mornin’ Poets a
fost mereu o comunitate și a vorbit
despre ideea de a fi împreună prin
poezie.

ANDREI ZBÎRNEA
vlog1: o zi productivă din viața mea carnaval de rio
astăzi sunt fix cine vreau eu să fiu am văzut lumea de pe cealaltă parte
mi-au promis multe la aterizare
sunt fata dintr-un thumbnail clickbait n-a menționat nimeni de ploaia de la tropice
destul de convingător cât să apeși, să lași de picioarele goale grătarele din fața porții
reclamele non-skippable să bubuie în boxe de cei pe saltele pe sub poduri
cu nivel minim de vinovăție în față hotelul cinci stele
un țânc murdar vine spre mine
șmecheroaica șmecheroaicelor, la curs apar un zâmbet cât o frunză de-aia mare
direct din Vamă sau orice fundal liniștitor obrigado, preafericitule
alternez între aceleași aplicații ca turbata tu cel fără prejudecăți
și nimeni nu mă poate sancționa în cinci ani vei râde cu toți dinții
în zece vei dansa pe străzile încinse
o voce obosită turuie-n fundal eu doar vei rupe orhidee de pe scoarța palmierilor
mimez contact vizual cu vreun coleg le vei duce mamei tale
îl împung în diverse puncte cu cursorul
și mut imaginea în cercuri tot mai mari vei trăi mereu ploaia în picioarele goale
până amețește

nu pot spune că mă simt prost, de fapt


mă simt destul de fresh. am actualizat
profilul meu virtual și youtube
STEAUA 8.2021

îmi trimite mailuri încurajatoare


lunar
49
dacă deschid geamul V
încheieturile orașului trosnesc găsesc interes pentru algoritmii platformei de streaming
mi-am pus o alarmă pentru sfârșitul lumii un singur scaun un calculator vechi un birou
locuiesc în tine ca într-un corp părăsit, demodat balta ascunde șerpi păsări mormoloci
București tati îmi arată câți dinți are lipsă își freacă limba de
văd moștenirea mea gratuită cei rămași
o frică indicibilă, ca un seism interior barieră rudimentară tehnicile de respirație benefice
când stai în casă și funcțiile gunoaie și pisici acolo fuseseră case și oamenii
vitale rămân în urmă avuseseră pisici pisicile nu plecaseră
ridul dintre sprâncene sapă
exact cum anticipam să ne gândim dacă:
viața de adult – putem rămâne impasibili
cearcăne și clickuri-viteză – putem reacționa
mamă, buricul tău – putem da un exemplu
era ocheanul lumii – e doar un spam
sunetul își făcea loc
prin lichidul vâscos tranzit printre inimioare care diversifică orizontul
important era să deschid gura, pulsează ca un sonar pastă între/ noapte bună/ și/sărut-
să măsor distanța dintre mine și oameni, mâinile/
în caz că era cineva care putea auzi când în fața mea vânzătoarea laudă
în caz că voia să audă punguța cu făină ceea ce
îmi doresc este ca feriga de la geam să rămână
în viață
50
Amintire Dimineața III
Dimineață, Topindu-te într-o cană de cafea
pantaloni scurți, cu lapte
pielea de găină, vechi de trei zile
mâna mamei, te lași îndulcită ca o acadea
bluza ei răcoroasă, cu lapte
cu buline, și caramel
soarele care trece munții, te lași mângâiată de sforile ucigător de fierbinți
ca o RATĂ întârziată, te lași adorată de el și de Zeus
abia după 11. și te lași sărutată de buze și dinți
Îmi bag capul în această amintire de dulceața și gemul de căpșuni
ca într-o căciulă din blană de iepure. pe care le ai în frigider
Mă lungesc lângă ea, în lumină, și le mănânci zilnic
cu voluptatea degeratului, când micul dejun și cafeaua devin singurul motiv
care-și afundă mâinile pentru care te ridici din pat.
în niște buzunare calde.
STEAUA 8.2021
51
Poem pentru bunica richard la clape
zgomotul oraşului se face mic, colecționez poeți care s-au sinucis
atât de mic încât se ascunde de preferință foarte tineri
în poşeta de piele întoarsă a bunicii. dar am o slăbiciune pentru cei care trag pe nas nori
bunica mergând pe calea victoriei, ai fost internat ca georg
cu pantofi peep-toe nr. 35. cel pierdut printre zarzăre galbene
ai înotat în japonia
februarie îşi cântă lumina ai băut peste tot
pe trotuar.
iar bunica îl serveşte cu bomboane de cacao aș fi vrut să beau ultimul whiskey cu tine
pe călinescu. să-mi arăți cum se folosește
magnumul 44
timpul se adăposteşte în pungile de hârtie, care te scutură ca pe dirty harry
pe şpalturile de ziare.
bunica e tânără, mignonă, apoi să ne uităm pe geam
să simțim focul curgînd
priveşte în ochi războiul: să mîngîiem buza paharului
capete de cai se ciocnesc de ziduri așteptînd clipa de carbid 
ca nişte proiectile.
e ceva în jur care muşcă din oameni
şi lucruri şi îi umple de găuri,
de uitarea vocilor, chipurilor, nuanţelor clipelor.
bunica îmi apare în vis,
călăuzită de rugăciuni,
ea risipeşte demonii
ca atunci când îmi descânta
în paharul cu apă rece şi tăciune de chibrit.
când eram mică, în poşeta bunicii
găseam rujul ei, câteva monezi din RPR,
verigheta ei cu safir bombat.
acum, în geanta neagră a bunicii,
moale ca mâinile ei care aveau răcoarea nopţii,
52

se ascunde zgomotul raiului.


P uțin contează cadrul. Sufletul
este important și el trebuie
luat în seamă înainte de orice. În
alți termeni, problema frontierelor
nu este niciodată dinafară, din ex-
terior – interiorul trebuie abordat.
Or, la fel, când se studiază un STATUL NU ESTE
stat, ceea ce interesează cu adevă-
rat, este să se degajeze două noți- NICIODATĂ DAT.
ESTE ÎNTOTDEAUNA FĂURIT
uni primordiale: cea de germen și
cea de solidaritate economică.
Nu există mic stat provincial
care să nu-și aibă germenele, punc-
tul său de plecare geografic; nu
există formațiune politică viabilă
la originea căreia să nu se poată
descoperi o combinație de forțe, un
soi de armătură rezistentă în jurul
căreia, puțin câte puțin, teritorii
diverse să se fi putut grupa, precum
părțile moi în jurul unui schelet
osos. Zicem: o combinație de forțe. La Terre et l’évolution humaine: introduction géographique
Într-un articol deja vechi, în 1898, à l’histoire (1926) de Lucien Febvre este socotită până astăzi un
Vidal de la Blanche scria: „un punct adevărat eveniment istoric, marcând turnura metodologică relevantă
solid, în jurul căruia, printr-un soi pentru raporturile dintre geografie, sociologie și istorie. Inedită în
de cristalizare, s-au grupat părțile limba română, ar fi putut clarifica încă de la apariție numeroase
anexe” – și conchidea: „În acest chestiuni legate și de trecutul românilor și al României.
sens statele se aseamănă cu fiin-
țele vii”. Punct solid, expresia este
un pic periculoasă, deși ceva mai traducere și prezentare de
departe Vidal și-a precizat foarte CAROL COLINARU
clar gândul, indicând cât este de
interesant pentru geograf să caute
„să discearnă, în aceste combinații
pe care le numim stat, forța inițială
care, cu timpul, a servit drept centru
de atracție”. La originea dezvoltării
Île-de-France, a Brandenburg-ului,
a ducatului Moscovei, a statului
New York, se observau în mod cu cele ale unei „țări”, în sensul fiecare formațiune politică, necesi-
clar „anumite trăsături locale care, geografic al cuvântului, în sensul tatea de a-și fi suficientă în toate, în
din aproape în aproape, au pus în pe care atât de bine l-a definit L. consecință, de a dispune de soluri
mișcare alte cauze”. Gallois nu cu mult timp în urmă. variate și de producții diverse, trece
Astfel, Vidal simțise corect pe- Dovada este ușor de adus; nu ai în prim-plan și devine în mod im-
ricolul acestei formulări: un punct decât să iei țările cele mai tipice, perios primordială. La fel, toate sta-
solid. Căci, într-adevăr, germenele cel mai bine caracterizate, cel mai tele sunt amalgamuri de fragmente,
unui stat nu este o țară mică, una net definite ale Franței; se va vedea asamblări de bucăți desprinse din
STEAUA 8.2021

dintre acele mici unități naturale cu ușurință că ele nu au constituit regiuni naturale diferite și care se
bine diferențiate, pe care munca niciodată unități istorice. completează unele pe altele, și care
răbdătoare a geografilor se stră- [...] Într-un anume sens, im- se cimentează, și care fac o unitate
duie să o regăsească cam peste tot, posibilitatea eșafodării unui stat din diversitățile lor asociate.
în vechile noastre state complicate. pe o țară dintr-o singură ținută, pe Omul face, în politică, ceea ce
Nu există stat, oricât de mic ar fi, una dintre aceste mici unități atât am văzut că făcea în lumea botanică.
care să poată fi redus la una dintre de clare, dar monotone, este cu Aici, el spulberă societăți vegetale
aceste unități, care își confundă sau atât mai mare cu cât reculăm mai pentru a reface, cu elementele lor
53

și-a confundat la origine limitele mult în trecut. Căci atunci, pentru disjuncte, asociații convenabile sieși:
câmpii sau pajiști; dincolo, spulberă adevărat în Africa, unde știm Și dacă, după ce s-au constituit și
unități naturale, țări, pentru a re- destul ce fecunditate politică au separat unele de altele, ele simt
forma altele, politice, cu ajutorul avut, în decusul unui trecut plin într-o perioadă ulterioară nevoia
bucăților desprinse din primele. de evenimente, regiunile variate de a se apropia și a se uni, această
Am arătat adeseori care fusese ge- din Sudan, dând naștere unei serii tendință își are în realitate rădăci-
neza micului stat din Comté, pe ce de dominații succesive, iscate din nile în trecutul cel mai îndepărtat.
combinație armonioasă de plante și aceleași raporturi, și eșalonându-se Sentimentul de unitate care se
de păduri, de pământuri cu grâu, de toate între acești doi termeni ex- manifestă atunci nu este decât o
pământuri cu vii, de pământuri cu tremi: Sahara la nord, pădurea amintire, ecoul – dacă vrem – al
păduri și de pământuri cu pășuni tropicală în sud. Este adevărat, în unui vechi sentiment care nu a
se întemeiase din timp și traversase fine, pentru America și curioasele dispărut niciodată. Panslavismul a
secolele. Camille Jullian, la rândul sale civilizații precolumbiene, atât existat de la începutul societăților
său, a făcut distincția fecundă între de vii și de originale. slave; la fel, pangermanismul actual
„țări” locuite de un trib – unități sau panelenismul de odinioară.
primordiale de cultivare și exploa- Să nu mergem prea departe, Este sigur că această sugestie ne
tare, protejate la margini de păduri, totuși. Trebuie să se știe impune permite să înțelegem mai bine anu-
de mlaștini sau de munți – și de re- limite gândirii prin analogie, fie ea mite fapte curioase și tulburătoare:
giuni infinit mai complicate, veri- în aparență oricât de corectă și de de exemplu, existența, în Galia
tabile unități strategice și econo- legitimă. Căci ceea ce este adevărat divizată în populații rivale și ostile,
mice formate din teritorii comple- pentru state într-un anume stadiu, a acestui sentiment patriotic galic
mentare, câmpii și munți, păduri și formațiuni de o anumită specie, nu atât de puternic, a cărui explozie
ascunzișuri, răzbătând la aceleași este în mod fatal la fel și pentru bruscă în timpul lui Vercingetorix
drumuri, convergând spre același statele superioare, formațiuni mai ne surprinde. Fără îndoială, nu
râu, comandându-se una pe alta complexe și de altă natură. Trecerea trebuie exagerat și, mergând prea
și trebuind să se înțeleagă pentru de la state regionale restrânse, pre- departe în sensul lui Durkheim, am
a schimba între ele produsele lor cum Franche-Comté, de exemplu, risca să diminuăm în mod arbitrar
și mijloacele de apărare; pe scurt, Burgundia, Lorena etc., la un mare rolul jucat de condițiile geografice
societăți de protecție și de solida- stat național precum Franța nu s-ar în geneza marilor state. [...] Dar este
ritate reciprocă, deopotrivă morală face, fără îndoială, fără greutate, constant că acest rol nu este același
și materială. Nu vom reveni la ele, dacă i s-ar pretinde să urmeze ace- când este vorba de aceste mari
decât pentru a remarca faptul că eași cale care a permis trecerea de state, cu precizie, sau de formațiuni
omul, când creează state, nu se mai la pagi galici, de la țări, la teritorii încă elementare, de formațiuni de
mulțumește cu adaptarea pasivă cu popoare, la domenii celtice. Este grad secund precum cele care con-
decât atunci când visează la viața sa evident că procesul nu mai este stituie statele provinciale. Și dacă
materială. același și că explicația prin asoci- remarca lui Durkheim n-ar avea
De aici urmează, în mod natu- erea complementarităților nu mai decât interesul că ne avertizează,
ral, că trebuie să existe în universul este valabilă aici. tot ar trebui reținută ca prețioasă.
locurilor privilegiate pentru naște- În alți termeni, dacă noua Dar are și alte merite, fără îndoială.
rea grupărilor politice viabile, zone problemă presupune, și ea, date În particular, ne rememorează în
de ecloziune favorizate de state. geografice, ele sunt de altă natură. mod util ceea ce am spus mai sus,
Să ne aruncăm ochii pe o hartă: Intervin elemente foarte diferite, despre apariția precoce a grupărilor
se va vedea foarte repede că există, considerente cu totul de alt fel. umane vaste – ba chiar de grupările
într-adevăr, regiuni asemănătoare; Apar sentimente al căror rol este foarte vaste. Ea ne pune în gardă, la
ele se situează, cum s-ar putea so- primordial și primează asupra celui rându-i, contra iluziei care renaște
coti a priori, cu precizie pe fron- al intereselor economice sau a legă- neîncetat a omului care nu concepe
tierele marilor formațiuni naturale turilor geografice. Durkheim, luând nici dezvoltarea societăților decât
diferite (stepe și savane, savane și seama la sentimentul de unitate în forma simplă a unei serii de
păduri intertropicale) și la punctul morală posedată în toate timpurile adiționări. Bărbatul, plus femeia,
de contact al acestor frontiere. de diferitele pământuri [terres] care, plus copiii: în total, familia. O fa-
Este adevărat în Asia, unde zona reunite, au constituit Rusia, pornea milie plus o familie, plus alte familii
limitrofă a stepelor constituie de acolo ca să conchidă că statele încă: tribul. Un trib plus alte triburi:
o veritabilă vatră de activitate particulare se formează printr-un populația. Niște populații reunite: o
politică; ea este cea care a văzut fenomen de diferențiere în sânul națiune mare. Toate formații pliate
aceste oscilații continue ale puterii societăților mai vaste, în care toți pe același plan și constituindu-se
între nomazi și sedentari, pe care membrii se simt uniți prin legă- printr-o serie de înrudiri succesive
54

le-am descris puțin mai sus. Este turi de familie, etnice sau morale. în linie dreaptă... 
s
n lu
e
I
traducere și prezentare de
AGHA SHAHID ALI Alex Văsieș

Agha Shahid Ali (1949-2001) s-a născut la New în memorie, o memorie umană,
Delhi și a crescut în Kashmir, iar ulterior s-a identifi- căci sunt umani, spun cei din Papago:
cat drept poet american și a început să scrie în limba
engleză. A ocupat funcții academice la universități nu doar pentru că au brațe și vene
precum Princeton și University of Massachusetts, și secrete. Ci pentru că sunt și ei un trib,
Amherst, publicând, în această perioadă, un studiu
critic despre T.S. Eliot și traducându-l pe Faiz vulnerabil în fața masacrului. „E ca
Ahmed Faiz din urdu. Poemul de mai jos exprimă, sfârșitul, poate începutul lumii”,
la fel ca mare parte din opera sa, „tripla moștenire”
(hindusă, musulmană și occidentală) a influențelor spune Sameetah, privind fix la brațele lor
care l-au făcut unul dintre cei mai interesanți poeți încărcate de zăpadă. Și conducem pe lângă
de limbă engleză ai secolului trecut.
oceanul care s-a evaporat aici, pe malurile lui,
trecutul întâmplându-se atât de repede, încât fiecare

semafor ne rănește în memorie, cerul


observându-ne rapid în timp ce întoarcem
*** pe Tucson Boulevard și intrăm în
Deșertul miroase ca ploaia: aici am citit: aeroport, și îmi dau seama că pământul
Siropul din care se face vinul sacru
se dezgheață dorind cu atâta dorință și
este extras din saguaros în fiecare că noi suntem uitați de acele brațe.
vară. Poporul Papago îl pune în borcane,
Zăpadă în deșert
unde într-un final se înmoaie, apoi se înnegrește
până ajunge de culoarea sângelui, deși are gustul „Fiecare rază de soare e de șapte minute”,
mi-a spus Serge în New York, într-o noapte de
decembrie.
ciudat de dulce, aproape alb, ca un vin sec.
Când îi spun asta lui Sameetah, mai avem încă „Deci, atunci când mă uit la cer, privesc în trecut?”
„Da, da”, mi-a spus, „mai ales într-o zi senină”.
șapte mile de mers. „Și știi că florile
saguaros înfloresc doar în timpul nopții?” Pe 19 ianuarie 1987,
când dis-de-dimineață o duceam
Mergem încet, drumul e de sticlă. pe soră-mea spre Tucson International,
„Gândește-te că aici era cândva o mare.
STEAUA 8.2021

ușile glisante ale ceții s-au deschis


Gândește-te doar!” Cerul e necruțător brusc pe Alvernon și 22nd Street,
ca un safir, iar trecutul se întâmplă repede;
iar zăpada, care căzuse toată noaptea, acum
saguaros s-au deschis, și-au întins aprinsă de soare, ne-a orbit, pământul s-a albit,
brațele spre raze vechi de milioane de ani,
ca de cocaină, plantele deșertului,
în fiecare rază un secret al originii culorile sale intens-minerale, s-au stins,
55

planetei, razele rănind fiecare cactus vinul a înghețat în venele cactusului.


avertismentele unui raid aerian.
Însă audiența, redusă la tăcere, nu s-a clintit.
***
Microfonul era mort, dar ea a continuat
să cânte, iar vocea ei
La aeroport, m-am uitat după avionul ei
până când fereastra a ajuns venea de la o mare
depărtare, de parcă deja murise.
din nou o oglindă.
Întorcându-mă spre dealuri, ceața Și chiar înainte ca luminile să o inunde
din nou, topind gheața
și-a închis ușile în urma mea pe Alvernon,
și am respirat mările uscate diamantului ei
în raze, a fost, la fel ca această întunecare
pe care pământul le pierduse,
malurile lor abandonate. Și mi-am amintit a ceții, un moment în care doar o mare pierdută
putea fi auzită, un moment
de un alt moment care se referă doar
la sine însuși: să-ți amintești
de fiecare umbră, de tot ceea ce pământul pierdea,
în New Delhi, într-o noapte,
în timp ce Begum Akhtar cânta, luminile s-au stins. un moment să te gândești la tot ceea ce pământul
și eu pierduserăm, la tot ceea
Poate că s-a întâmplat în timpul Războiului din
Bangladesh, ce aveam să pierd,
56

poate că s-au auzit niște sirene, la tot ceea ce pierdeam. 


N umărul dublu al României
literare se deschide cu edi-

torialul De ce se „rup” partidele,
semnat de Nicolae Manolescu. REVISTA
REVISTELOR
„În democrație e normal să existe
mai mulți candidați, precum și
o luptă între ei. O problemă re-
ală constă în mijloacele folosite,
care, vai, sunt uneori departe de
a fi democratice”. Este o analiză
necesară a istoriei recente, dar și
a ideii de democrație ori a ambi-
țiilor personale ca parte a naturii puzderiei de nume și de titluri 
umane. din care orice cititor poate face o
O avanpremieră editorială oferă
Mircea Mihăieș. Este vorba de un
fragment dintr-un volum dedicat
selecție „de inimă”, este de notat
amplul grupaj – interviu, selecție
plastică în culori – dedicat de lide-
L itera 13 an. VII, nr. 27, trimes-
trul III, 13 iulie 2021, revistă
manifest – după cum anunță încă
analizei cărții Finnegans Wake, de rul publicației pictoriței Tatiana din subtitlu –, care apare în comuna
James Joyce, oferit spre publicare Carapostol, născută în Basarabia, Siliștea din județul Brăila, fondată
Editurii Polirom, rod al unor „re- dar stabilită la Veneția, în ultimele de dramaturgul Ion Bălan, dar
lecturi succesive” și revelatoare. pagini ale revistei. Printre revăr- condusă acum de Mihai Vintilă, își
Ancheta realizată de Cristian sările lirice consistente cantitativ, mărturisește masiv vocația lirică,
Pătrășconiu pune o întrebare care critica abia respiră, mai mult cu publicând în abundență poezie.
atinge un punct nevralgic: „Dacă un plămân istorico-literar. De Printre autorii versurilor se nu-
ar depinde de dumneavoastră, ce citit și evocarea prozastică a lui mără: Corneliu Antoniu și Aurel
anume ați schimba, astfel încât Mihai Barbu despre I.D. Sîrbu și M. Buricea (ambii post mortem),
viața literară, condiția scriitorului un episod deloc îmbucurător din Codruța Tudoriu, Jenică Chiriac
român, literatura română în ge- vremea promenadelor poetice ale Lipsesc, deocamdată, paginile de
neral să arate mai bine?” Răspund Clujului anilor 50, intrat definitiv critică literară mai ambițioase, cu
scriitori din toate zonele geografice în mitologia beletristică. bătaie mai lungă, cele care consti-
și din toate generațiile: Gabriel tuie un adevărat botez al focului și
Coșoveanu, Daniel Cristea-Enache,  actul deplinei conștiințe literare de
Vasile Dan, Gellu Dorian, Horia sine, deși volume recente sunt dis-
Gârbea, Dan Gulea, Andrea H.
Hedeș, Vasile Igna, Nicolae Jinga,
Adrian Lesenciuc, Alexandra Flo-
M ozaic an. XXIV, nr. 6-7
(272-273), 2021 vine cu
o ofertă suculentă. Fragmentul
cutate de Jenică Chiriac și Dumitru
Anghel.

rina Mănescu, Ioan Moldovan, de roman al lui Liviu G. Stan, 


Andrei Novac, Irina Petraș, Savu „Pământul s-a liniștit”, recomandă
Popa, Adrian Popescu, Andreea
Răsuceanu, Ileana Roman, Vasile
Spiridon, Dan Stanca, Liviu Ioan
un prozator viguros, pe de plin
format. Plasticianul Lucian Iri-
mescu semnează o cronică de
N umărul 8 al revistei bistrițene
Răsunetul cultural marchează
și sărbătorirea a 100 de numere
Stoiciu, Mihók Tamás, Florin expoziție ce atrage atenția asupra apărute, prilej de a le ura o cît mai
Toma, Laurențiu Ciprian Tudor, plasticianului Mihai Țopescu care lungă și luminoasă apariție. O secți-
Cornel Ungureanu, Marcel Vișa, „... în loc să ne risipească ideile, une e dedicată decernării Premiului
Răzvan Voncu, Varujan Vosganian. visele, speranțele despre Paradisul pentru Literatură al Orașului
aproape pierdut, ne coboară în- Bistrița cunoscutului critic și poet
 tr-un același Paradis...”. Tot de clujean Ion Pop. „Poezia lui, mai
STEAUA 8.2021

dimensiunea paradisiacă trebuie ales în ultimele volume, e foarte

B anchetul, an. VI, nr. 64-65-


66 (aprilie-mai-iunie) 2021
apare cu o paletă amplă de cola-
că ține și prezența mult celebra-
tului Dante Alighieri, răsfirată
generos pe două dintre paginile
realistă, cu notaţii agresive, dar care
nu lasă niciodată lumea căzută în
băltoacă. O ridică de acolo, măcar
borări, grație numărului generos revistei. Emil Boroghină a oferit prin demnitatea ei simbolică pe
de pagini mari (306 de astă dată) un recital scenic pus sub genericul care el o retrăieşte de fiecare dată
și, mai cu seamă, amplei deschi- „Călătoria lui Dante. 700 de ani când scrie o poezie”, notează Al.
deri practicate de redactorul său de la marea trecere”, consemnat Cistelecan în laudatio-ul reprodus
șef, Dumitru Velea. În pofida de George Popescu.
57

57

în revistă. 
Departe de arta
dezlănţuită

Radu Toderici

G ata. Anul ăsta, putem declara


toată povestea cu ciorba ter-
minată. 80 de secunde de cină târzie
Adică mediul familiar în care
crescuse o generație întreagă de
regizori, refăcut cinematografic.
(doar atât are secvența), filmate de De-a lungul anilor, cu ceva variați-
Corneliu Porumboiu în 2009, au uni: dramă tot între patru sau mai
bântuit cinemaul românesc mai mulți pereți (de obicei bucureșteni),
bine de un deceniu. Umbla vorba doar că blocul putea să fie mai pe
răutăcioasă că, de pe la acest film, regim vechi (o stafie urbanistică
spectatorii români au început să bântuie Noul Cinema Românesc)
sufle în filmele românești mai ceva sau mobilat mai middle class. Ce-i
ca în celebrul iaurt. Cred, totuși, că drept, 2021 nu e primul an în care
altfel stau lucrurile: cu cât filmele filmele românești ies din aparta-
Noului Cinema Românesc erau ment, din București. Au mai fost:
mai premiate în afară, cu atât se- Marian Crișan la Salonta, Adrian
mănau mai mult cu programa de Sitaru la Oradea și tot așa. Doar că,
la bac – un canon moștenit, pe care prin acumulare, 2021 pare diferit.
mulți spectatori nu pricepeau de ce Întregalde al lui Radu Muntean e
trebuie să-l admire. De înțeles ce e filmat aproape tot în județul Alba,
acolo, nu mai vorbesc: înțelegerea în apropierea localității care dă
nu coexistă bine cu obligația. Așa că titlul filmului. Tata mută munții de
a rămas ciorba. Ar fi mai corect spus Daniel Sandu e filmat la Bușteni
bucătăria, livingul, apartamentul. și în munții Bucegi. Neidentificat
de Bogdan George Apetri își are vechea formulă, cine știe? O fi și Vedeta discretă a acestui TIFF
acțiunea în Piatra Neamț, și e făcut un statement, așa cum îl pronunță mi s-a părut însă Întregalde. A venit
cu un ochi pentru spectacol urban Daniel Sandu într-un interviu de la Cannes cu presă bună, dar fără
cum rar s-a mai văzut recent în pentru AperiTIFF, când declară premii. Motivul, cred, e că trioul
filme românești. Putea să fie un orgolios și cu subînțelesuri că spec- Muntean – Răzvan Rădulescu –
film cu blocuri gri, comuniste, dar tatorii români s-ar duce la cinema Alexandru Baciu au livrat cu acest
punctul de vedere pe care îl alege dacă ar avea ce să vadă. Măcar aici, film capodopera lor intraductibilă.
uneori Apetri, survolând cu camera Sandu are dreptate. Filmele astea Se vede în filmul acesta inteligența
pe deasupra orașului (o versiune sunt, înainte să apuci să le anali- lor, plăcerea de a scrie dialoguri și
de God’s eye view, parte început de zezi, eye candy, spectacol aruncat în apartenența lor iremediabilă la o
Psycho, parte cam orice film de acți- retina publicului, un tur de forță în- cultură și o vârstă proprie. Pentru un
une american începând cu anii ’90) drăzneț în intenții. E încă devreme spectator român care a crescut cam
face din locul natal al regizorului o de zis dacă, auzind că acum au ce deodată cu ei, ce scriu ei e spumos
vitrină de admirat cu ochii mari. să vadă, spectatorii vor și merge și plin de trimiteri la cultura popu-
Așadar, s-a cam dus cadrul fix la cinema. Dar, în ceea ce privește lară. Într-un moment, un personaj
pe personaj și drama mocnită și filmul lui Sandu, Tata mută munții, aduce în discuție piesa „Regina
claustrofobă de apartament. O fi schimbarea de direcție e vizibilă. E tristeții” a celor de la Impex. Într-
din negocierea continuă cu pu- un film cu coloană sonoră compusă altul, un alt personaj se autoironi-
blicul, o fi din plictiseala față de special, cu o intrigă bine stăpânită, zează drept cel care salvează situa-
cu un Adrian Titieni care face unul ția fredonând piesa din reclama de
dintre cele mai bune roluri ale sale la Anitra (care, la rândul ei, a mai
(de notat că Titieni e de obicei mult trecut și prin Apocalypse Now). Sunt
mai bun când fumegă pe interior și și trimiteri care pot să gâdile ironic
de abia își stăpânește rictusurile, un spectator străin: la un Hellboy,
ca aici, decât atunci când i se dau de exemplu, sau la Forrest Gump.
de interpretat replici cu emoție la Cu toate acestea, Întregalde e un
vedere – și la auzire). Are ceva din film pe care cred că-l poți vinde în
noul populism cinematografic care străinătate doar pe jumătate. S-ar
tot reapare în filmele celor care-și putea să-și găsească un public și
fac acum un nume. Adică, se flir- acolo, e un cvasi-thriller filosofic
tează discret cu teme care trimit despre cum și cât poți să ajuți pe
la inegalitățile economice și de cineva. Mă tem însă că filmul
statut din România, deși mediul în funcționează la toate butoanele
care se petrece acțiunea tot fericit doar în limba română. Nu în ulti-
middle class e. Doar că, dincolo de mul rând, din cauza marelui pariu
micile reproșuri care i se pot aduce reușit al lui Muntean, care a făcut
(un film românesc făcut cu un ochi dintr-un țăran octogenar întâlnit
la Hollywood tot ca o franciză în prospecție, pe numele lui Luca
europeană, pe bani mai puțini, o Sabin, unul dintre marile personaje
să arate), Tata mută munții e foarte ale filmului românesc recent. E un
bine organizat: Sandu știe cum să perfect caz de serendipitate. Sabin
strecoare o temă în plot, apoi s-o joacă un țăran guraliv și băgăreț,
reia și s-o dezvolte într-un moment genul care zice vrute și nevrute și
ulterior, astfel încât să ai plăcerea se ține de tine ca scaiul. Se vede
aceea pe care ți-o dă o poveste cla- însă, când intră în cadru alți actori
sică și bine gândită. De dragul unui neprofesioniști, găsiți de Muntean
asemenea demers, comercial, dar de tot în zonă, cât de norocos a fost
STEAUA 8.2021

calitate (până acum, pariul regizo- regizorul să dea peste acest om


rilor de film comercial a cam fost histrionic, cu un control excelent
acela că publicul autohton e cam al jocului și – din cauza turnurii pe
tâmpițel și nu suportă prea multă care scenariul i-o dă personajului
inteligență în scenariu), poți să în- – cât se poate de tragic. În bună
ghiți cele câteva replici dulcege, de parte grație acestui om, Întregalde
Hallmark, puse în scenariu să mai e cel mai bun film despre rural de
netezească niște conflicte, și tot să la Moromeții încoace. Și asta fi-
59

te declari mulțumit. indcă zona asta, care e de multe ori


motiv de suspin nostagic pentru cei din Boogie, sunt puse pe față în mai mare decât bugetul filmului lui
din urban, e tratată de Muntean, momentele de tensiune problema Muntean, e greu de zis dacă o să-și
Rădulescu și Baciu în mai multe rolurilor de gen. E un film departe recupereze cheltuielile. Dacă iese
nuanțe. Se strecoară în acest film cu de indiferența (la) politică de până acest pariu pe bani buni, s-ar putea
trei orășeni care trebuie să supra- a acum a unui produs standard să avem primul hit plasat undeva
viețuiască o noapte în pădure, tăiați Muntean. Și are îndrăzneala asta la mijloc, între pretențiile de artă
de tot confortul lor tehnologic lăudabilă, de a-și căuta subiectul ale cinemaului românesc arthouse
și emoțional, ceva din anxietățile dincolo de cei patru (sau mai mulți) și dorința producătorului de a ieși
legate de ruralul needucat. Adică, pereți, între care te poți închide și cu ceva în plus din afacere. Ar fi un
ruralul e motiv de mișto și de milă repeta, de la film la film, decent și gamechanger. Și, în subtext, un vot
(cum e în prima parte a poveștii), interesant, dar autosuficient. împotriva unui tip de cinema care
până devine motiv de groază. Celor Întregalde e un film care, cu de ani buni face concesii cu pași
trei scenariști le-a ieșit mai bine niște note de subsol, ar putea avea foarte mici – ba o simulare a unei
decât în alte filme textul fiindcă șanse la un Oscar. E făcut însă într- structuri de gen, ba o schimbare de
își expun de la început, prin câteva o perioadă de criză a finanțărilor rețetă înspre altceva, tot artsy, dar
replici strecurate discret, poziția în domeniul cinematografic – și la cu alte ingrediente. Și, oricât de
lor de observator ingrat. Filmul a noi, și în afară. E un film relativ mult îmi place felul în care filmele
pornit dintr-o experiență personală scump pentru standardele autoh- unor noi regizori capătă nuanțe din
a regizorului, care a dus ajutoare tone, a costat în jur de un milion ce în ce mai politice – Neidentificat
așa cum fac și cele trei personaje de euro. La câte proiecte se înghe- de Apetri face niște statement-uri
din film. Ceva din conștiința care suie acum să primească finanțare, asamblate un pic stângaci, dar
a rămas după această experiență s-a s-ar putea să mai treacă o vreme interesante, despre poziția precară
strecurat și în film. La final, când până să mai apară încercări din a romilor în România, iar Câmp
două personaje ajung la o casă și acestea de a insera spectacol și un de maci de Eugen Jebeleanu are
cer să li se facă o cafea, o țărancă îi alt fel de puls în filmul autohton. niște momente extrem de intense
întreabă: „Ness de la ajutoare, sau Chiar Muntean declara într-un și admirabil stăpânite în interiorul
cafea?”. „Cafea”, vine răspunsul. E interviu că, la cum arată lucrurile dramei lui queer –, tot parcă aș vrea
un moment clar, simplu, extrem anul ăsta, probabil va trebui să se să văd rezolvată o dată, amiabil și
de puternic, din cauza felului în concentreze pe proiecte mai ief- neașteptat, disputa mocnită dintre
care separă cele două lumi și pune tine. Sau poate modelul oferit de cineaști și publicul românesc. Cea
excelent la îndoială superioritatea Daniel Sandu – opulență vizuală și în care regizori foarte capabili
morală a celor care au și dau. Și nu entertainment fix într-un moment par să creadă că a explora formal
e singurul. Mai că-mi vine să cred de penurie – s-ar putea să funcțio- posibilitățile filmului și a face un
că scenariștii au mai tras cu urechea neze. Produs de Mobra Film pen- film pentru un public posibil e un
la ce critici mai vin de la stânga și tru o sumă pentru care e greu să pas spre viitor, iar publicul pare
au făcut un film în care, de exem- găsești o sursă sigură pe internet, să creadă că aceste filme, la urma
plu, departe de băiețeala voioasă dar care e cam de două ori și ceva urmei, cam bat pasul pe loc.

catifea, o publicitate bogată, rafi-


10 de la TIFF 20 nată, îmbietoare. Casa Tiff, 270
de voluntari, concerte, dezbateri,
terase – iată sublimul câmp de
Alexandru Jurcan bătaie spirituală. Plutește adesea și
o briză de snobism, în sensul că un
film de la Tiff are spectatori gră-
madă, dar când același film intră în
rețea, vedem doar câțiva spectatori
în sală.
Iată câteva filme bifate la acest
Tiff (cu 100000 de spectatori)…

M ă întreb cum ar arăta Clujul


fără febra Tiff-ului, un fes-
spre controverse ideatice prelun-
gite. Broșuri subliniate, adnotate,
1. Another Round – 2020,
Oscar film străin, cu Mads
60

tival ambițios, care agită cinefilii nopți destul de albe, nostalgii de Mikkelsen. Niște profesori ajung
la pragul blazării, dar află că ar fi m-a convins. Începutul promite: descărcare benefică de adrenalină.
bine să ai ceva alcool în sânge în hazardul unei întâlniri amoroase. Umor negru, thriller și evitarea
fiecare zi. Ca să fii destins și cura- Fata, Lisa, nu mai poate fi ca îna- sistematică a sordidului.
jos. Să-l ia model pe Hemingway, inte. Filmul demarează în ritm de 8. Început – Georgia-Franța
nu? Doar că urmează baruri, or- basm. Patru prieteni o sfătuiesc – regia Ia Sukhitashvili. Un
gii și depășirea limitelor. Martin pe Lisa: burlanul, camera de su- grup extremist atacă martorii lui
ajunge în pragul divorțului, pro- praveghere, copacul, vântul. Idee: Iehova (liderul e David, căsăto-
ful de sport se sinucide (un fel de dragostea schimbă înfățișarea rit cu Yana). Din acel moment,
sacrificiu spre trezirea celorlalți?). fizică! Nici ea, nici Georgi nu mai nimic nu va mai fi ca înainte.
Dansul final e acel finis coronat arată ca înainte. Din păcate, vocea Mulți spectatori au părăsit sala,
opus de nota zece. Suntem, deci, din off invadează ecranul, plus din cauza lentorii filmului, a radi-
pe planeta Zorba. Încrâncenare, muzică în ambalaj de videoclip. calității estetice. Un stil auster, o
tristețe, durere și speranță. Mar- Ca să nu mai vorbesc de meciul de estetică greoaie. Trebuie să fii fa-
tin ia energie de la tineri. Re- fotbal filmat au ralenti (regizorul miliarizat cu Dreyer și Haneke să
gizorul Thomas Vinterberg și-a declară într-un interviu că încă poți savura cadrele interminabile.
pierdut fiica în timpul filmărilor, nu s-a decis total între cele două De neuitat rămâne scena violului,
dar nu s-a oprit din munca la pasiuni – cinemaul și fotbalul). Cu filmată de departe, în zgomot
film. Proful Tommy a murit, dar greu au trecut cele 150 de minute. asurzitor de ape, ca o revoltă a
Martin continuă. Undeva există E prima dată când la un film scrie naturii. Despre credință, păcat,
un câștig… pe ecran „închideți ochii, dragi ostilitate, societate patriarhală.
2. Annette – 2021, muzical spectatori”. Ludic-ludic, dar mai Cu rezonanțe biblice.
semnat de Leos Carax, cu Adam bine i-aș fi închis… 9. L′Inferno după Dante, de
Driver și Marion Cotillard. O 5. Ultima baie – Portugalia – Francesco Bertolini și Adolfo Pa-
operă rock, cu grupul californian regia David Bonneville. Un film dovan. Cine-concert acompaniat
Sparks. Comedie, dar și dramă care m-a cucerit. Are fir narativ live de colectivul Edison Studio.
shakespeariană, plus thriller și clar, suspans și mesaj. Un pei- E primul lungmetraj italian din
fantastic. Oare nu e prea mult? E saj biblic, labirintic, stratificat. istorie, inspirat de gravurile lui
excesiv, oniric, dar și kitsch. Uneori Josefina e călugăriță. Se întoarce Gustave Doré. Copie restaurată.
ridicol, în ciuda bogăției plastice. în satul natal pentru înmormân- Coborâre în tenebre. Dante și
Și oare despre ce ar fi vorba? tarea tatălui. Apoi rămâne să Virgilio. Stânci, grote, lacuri sor-
Cuplul sufocat de celebritate sau aibă grijă de nepotul abandonat dide. Peisaj arid. Mereu citate din
nebunia subită a unui artist ratat? (Alexandre). Tăceri, gesturi grăi- operă. Oniric, halucinant, angoa-
Când e vorba de Leos Carax pre- toare. Despre religie în tonuri la- sant. Monștri, oameni-pești, mușu-
fer să-i revăd filmul Les amants du ice. Trupul tânăr al nepotului de- roaie de corpuri umane. Desigur,
Pont Neuf. clanșează viața. Revoltă carnală, gesturile sunt teatrale. Nu lipsesc
3. Pregătire pentru a fi împreună mici atingeri, briză de Moarte la accentele horror.
o perioadă nedeterminată de Lili Veneția. 10. Vara lui ’85 de François
Horvath – un film excelent des- 6. Suzanna Andler de Benoît Ozon (autor al filmelor Potiche,
pre îmblânzirea unui vis. Ca să-l Jacquot, după o piesă de Mar- Jeune et jolie, Dans la maison,
transforme în realitate. Regizoarea guerite Duras. Practic, e teatru Frantz). Fimul e realizat după
știe să povestească, să te țină filmat. O vilă pe malul mării. romanul La Danse du Coucou de
captiv în propunerea sa filmică. Minciuni, adevăruri, slalom toxic Aidan Chambers, cu Felix Lefebre
Marta e neurochirurg și revine din printre sentimente contradictorii. și Benjamin Voisin. Un film homo-
America la Budapesta, convinsă Magia filmului vine de la actrița erotic, care pune accent pe dra-
că pe Podul Libertății va găsi Charlotte Gainsbourg. Regăsim goste, pe frumusețea clipei. Păcat
iubirea cea totală și mistuitoare. intactă recuzita durasiană: alcoolul, că se sugerează finalul din primele
„Ce proaste sunt femeile, chiar soțul, amantul, ménage à trois… clipe. Asistăm la o iubire năvalnică,
STEAUA 8.2021

și cele deștepte!” – zice un vecin, 7. Cavalerii dreptății – Dane- adolescentină, când se fac promisi-
fără a intui misterul feminin, nici marca – regia Anders Thomas uni totale, unele derutante, bizare.
caruselul karmei. Iubirea ca vis Jensen. Cu starul Mads Mikkelsen, Aici: cel ce va rămâne în viață, va
total, desigur, pentru care trebuie care joacă rolul lui Markus, proas- dansa pe mormântul celui mort.
o pregătire specială. Va fi cu Janos? păt sosit din Afganistan, după ce Apoi: rolul scrisului, terapeutica
Ce îi spune psihologul? Să fie o soția sa a murit într-un accident binevenită. Scrisul transformă, însă
tulburare de comportament? feroviar. Aliat unui grup comi- pentru a scrie, trebuie să fi trăit mai
4. Privește către cer (Georgia) co-bizar, Markus devine vindica- întâi. De remarcat alchimia dintre
61

de Alexandre Koberidze – nu tiv, într-o narațiune ce provoacă o cei doi actori.


evitând astfel executarea de către
Vot de spectator trupele naziste din Germania
anului 1942. Ce îl salvează, de
fapt? Recompensa pe care o oferă
Eva Sărășan unul dintre comandanții lagărului
pentru un persan care să-l învețe
limba lui. De aici începe dansul
celor două personaje principale.
Pe de-o parte, unul ambițios, cu
visul de a-și deschide propriul
restaurant în Iran, după încheierea
războiului, pe de alta, unul plin de
SPIRALA mixurile de cadre în close-up, care teroare, în care fiecare cuvânt te
surprind câteva detalii subtile, dar duce mai aproape de libertate sau

D ebutul în lungmetraj al clu-


jencei Cecília Felméri e po-
vestea unui ecosistem care se des-
importante pentru mai târziu, și
performanța celor 3 actori, Diána
Magdolna Kiss ( Janka), Alexandra
de moarte.
Dincolo de narațiune se vede
o poveste a Holocaustului care
compune în timp, lent și seducător, Borbély (Nóra) și Bogdan Du- construiește mai aplecat și mai
exact ca o relație. Spirala (2020) te mitrescu (Bence). Fiind o copro- empatic în jurul agresorului decât
prinde în criza amețitoare a unui ducție maghiaro-română, filmată în jurul victimei. O poveste ris-
triunghi amoros dintre un bărbat aproape de Budapesta, limba vor- cantă, care devine rapid una pro-
și două femei, pe parcursul a patru bită e maghiara. Și deși accentul blematică. Acesta este și punctul
anotimpuri. nu e deloc pus pe jocul de replici, în care Perelman eșuează, ghidând
Deopotrivă mesmerizant și lucrul interesant e că Dumitrescu emoțiile audienței spre puncte pre-
apăsător, acest film se consumă la a fost nevoit să exerseze maghiara cise și trasând stângaci dinamica de
foc mic, într-un ritm organic, care cu un profesor înainte de filmări, putere dintre comandat și tânărul
îți permite să simți fiecare pulsație pentru a prinde fluiditatea con- Reza. O poveste în care relația asu-
a personajelor și a decorului pito- versațiilor, fiind totuși dublat în pritor-asuprit este fățiș idilizată, în
resc. Nu întâmplător ales, acesta varianta oficială a filmului. care importantă este prietenia care
din urmă, fiindcă atmosfera filmu- Atunci când ecosistemul se se leagă între cei doi și nu nenumă-
lui se construiește singură în jurul destramă, tot ce mai rămâne de ratele momente de groază în care
lacului în care Bence și Janka s-au făcut e să încerci să-l reechilibrezi Reza este la un pas de moarte, în
izolat, îngrijind somni devoratori. sau să fugi. Iar aici, Cecília Felméri care violențele sunt artificiale, iar
Evenimentele nefirești sunt aștep- a ales varianta lipsită de riscuri. victimele acesteia sunt filmate de la
tate și sunt mereu anunțate prin o distanță de siguranță.
semne ale naturii (animale moarte, Ce face Perelman aici este mai
schimbarea anotimpurilor, neliniș- LECÞII DE PERSANÃ degrabă o parabolă lingvistică,
tea molcomă care se instalează pe
lac), iar dacă le dai câtuși de puțină
importanță, cursul evenimentelor
L ecții de persană (2020), unul
dintre filme așteptate la
TIFF 20, a reușit ce și-a propus:
decât un film atent la mizele sale
etice. Viața lui Reza depinde de
dexteritatea lui de a inventa o
devine unul previzibil. Dar nu să emoționeze audiența printr-o limbă nouă. Una pe care să o și
despre asta este vorba în film, ci poveste despre Holocaust, prin rețină. Idea prinde volum abia în
despre abilitatea de a ieși din cer- cinematografia impecabilă, prin momentul în care acesta desco-
curile care se strâng în jurul tău și finalul tulburător. Problema este peră un sistem – construiește un
de a întrerupe ciclurile copleșitoare că Perelman a pretins mai multe vocabular din numele a mii de
care te țin ancorat în același punct. de la acesta. Filmul nu pierde victime care au trecut prin lagărul
Iar Bence este pus tocmai în fața deloc timp să intre în subiect, iar de concentrare. Iar finalul tocmai
acestor alegeri, când o întâlnește regizorul leagă la suprafață toate în zona aceasta plusează.
pe Nóra, care îl ajută să obțină un firele evenimentelor, astfel încât Deși e intimidantă perfor-
grant pentru lacul lui – pentru a narațiunea să se potrivească piesă manța celor doi actori, filmul e
duce mai departe istoria tatăl său. cu piesă. Este și ușor de urmărit, implauzibil și previzibil, ridicân-
Spirala e o dramă psihologică cu aproape prea ușor pentru un film du-se mai degrabă pe stereotipuri
efecte de thriller, a cărei putere stă care își propune astfel de mize: de personaje și pe diverse stra-
tocmai în narativa stabilă, redată Gilles (sau Reza, în varianta per- tegii de construcție a tensiunii,
minimalist, atât la nivel cinematic, sană), un tânăr evreu de origine rămânând departe de a-și atinge
62

cât și auditiv. Remarcabile sunt și belgiană, pretinde a fi iranian, potențialul. 


P e când aveam 14 ani, în anii
1960, lumea-mi părea arhaică,
anacronică, sclerotică, dar conta-
minată de rhythm & blues, în timp

FORMAȚII DE
ce muzica beat entuziasma gene-
rația mea. Savuram, împreună cu
companionii mei, relaxarea celor
10 ani de tranziție de la stalinism la
ceaușism (1964-1974). Albumele
GHITARE ARTIZANALE
de vinil cu Beatles, Rolling Stones,
Shadows, Kinks, Who, Animals,
Spencer Davis Group… pătrundeau
în România, iar tinerii își alcătuiau
formații de 2-3 ghitare electrice, Infatigabilul teleast Doru Ionescu a publicat câteva interesantisime
baterie și orgă electronică. Atâta cărți sub genericul Timpul chitarelor electrice. Ele documentează
doar că nu se prea găseau instru- un fenomen apărut, la noi, în anii de relaxare ai regimului totalitar:
mente electronice. În consecință, așa-numitele „formații vocal-instrumentale”. Nenumărate asemenea
ele trebuiau manufacturate la Cluj.
Nu puteam sta cu mâinile în sân
tinere trupe, generate de ecloziunea beatlemaniei, apăruseră pe
și contempla impasibili muzica întreg cuprinsul patriei. Dintr-una făcusem parte eu însumi, ca un
de import, care ne energiza acasă fel de preludiu la reorientarea mea către jazz. Recent, vechiul meu
(prin radio, pick-up sau magneto- coleg de liceu & bun amic Radu-Adrian Mleșniță mi-a transmis
fon), sau la „jour”-urile private și următoarea evocare a adolescentinelor noastre tribulațiuni muzicale.
serile de dans organizate la școală. (Virgil Mihaiu)
La cinema mai scăpa câte un film de
muzical cu Shadows, Cliff Richard, RADU-ADRIAN MLEȘNIȚĂ
Gianni Morandi... sau chiar la TV,
concerte cu The Federals sau invi-
tații „Cerbului de Aur” (între care
și neuitatul recital al marelui blues-
man Memphis Slim, ce avea să cu profesoara Ilse László-Herbert, Dintre numele adoptate de
influențeze decisiv întreaga carieră reputată interpretă la viola da formația noastră, rețin două:
a lui Harry Tavitian). Noua mu- gamba); Oleg Decanovici/ ghitară Transcendental și Ideea. Primele
zică pop, ce se opunea sistemului solo, electronist. Toți eram elevi contacte cu publicul s-au întâm-
învechit, exprima starea de spirit, clujeni – primii trei la Racoviță, plat la minunatele jour-uri (azi
valorile și sentimentele confrați- iar Oleg la „Ady-Sincai”. Acestui li s-ar zice, probabil, party-uri)
lor mei. Eu o înțelegeam și prin grup ad-hoc i s-au alăturat, în di- organizate între amici (unul me-
prisma celor opt ani de studiere a verse formule de componență, Ioan morabil s-a ținut în casa directo-
muzicii pe instrumente clasice sau Brie/ blockfloete, ghitară acustică, rului Obsevatorului Astronomic,
în cadrul corurilor. Mi s-a părut Alin Popluca/pian, Gelu Cornea/ dl. Chiș, a cărui fiică era colegă
relativ simplu să compun și să-mi vocalist, Monica Șurtea/textieră. de clasă cu noi). Am mai cântat
descopăr parteneri pentru versuri De asemenea, printre colaboratorii în săli de festivități sau de sport
și interpretare. Preluând modelul noștri ocazionali s-a aflat și apreci- din diverse licee clujene, la baluri
Beatles, alături de trei prieteni crea- atul viitor dirijor de orchestre sim- organizate în onoarea părinților
tivi din clasele a opta și a noua, am fonice Marius Bâzu. Către 1970, o noștri (cum a fost cel din sala de
început repetițiile, reproducând „achiziție” majoră a fost excelentul spectacole a Casei Armatei), în
piese din repertoriul mondial, sau ghitarist Cornel Moldovan, care case de cultură din localități mai
STEAUA 8.2021

chiar improvizând muzicalmente a imprimat muzicii grupului o mici (de exemplu, la Teiuș, unde
în cadrul unor veritabile ... jam ses- tentă latino, inspirată din (pe ne-au găzduit bunicii fraților
sions domestice. Distribuția era ur- atunci) recent apărutul ansamblu Mihaiu). Eventualele remunerații
mătoarea: Radu-Adrian Mleșniță/ al ghitaristului mexicano-ameri- (quasi-simbolice) erau puse de-o
ghitară armonie, vioară, voce, can Carlos Santana. Semnificativ, parte sub formă de „bani pentru
compoziții; Virgil Mihaiu/ghitară Marcel Moldovan (fiul lui Cornel) mers în vacanță la Mare”. Probabil,
bas, percuție, textier; Horațiu a continuat tradiția paternă, deve- singura recunoaștere certă a valorii
Mihaiu/baterie & violoncel (pe nind un muzician notabil în jazzul muzicii noastre a venit sub forma
63

care îl studiase, tot timp de opt ani, român de azi. unei epistole elogioase primite de
la generosul promotor al muzicii asta o pot face eu.” Așa că Sőni cu traforajul. Când totul a fost
tinere Florin-Silviu Ursulescu, Tâmplarul a confecționat corpul gata, a venit momentul conectării
căruia îi trimisesem o bandă cu în- și gâtul instrumentului, le-a lipit și cablului la amplificatorul de 10 W,
registrări instrumentale, în cadrul a vopsit ghitara în negru și roșu. la Oleg acasă. În apartamentul de
cărora excela Cornel Moldovan. Corzile si bareele le-am cumpărat la etajul 4, pe colțul dintre str. Petru
Același Florin-Silviu nu a ezitat să de la magazinul „Muzica”. Mai Groza și Piața Operei, la primul
ne programeze și într-una dintre greu fu cu cele 6 chei de ghitară, acord de Mi Major... zdraang! ...
emisiunile pe care le realiza pe intruvabile în comerț. A trebuit am auzit întâiul sunet electronic,
postul național de radio. să utilizăm unele de mandolină. produs în istoria Liceului de niște
În opinia mea, cel mai inova- Doar că, fiind câte 4 la pachet (8 „racovițiști” dintr-a 8-a și a 9-a.
tiv moment al aventurii noastre a în total), am tăiat două din ele. A urmat, la finele aceleiași săp-
constat în tranziția de la ghitarele Suportul de corzi l-am fă- tămâni, sâmbăta „Dans-la-Raco-
reci, dotate cu doze și amplificate cut din metal nichelat, la uzina viță”, în sala de sport, cu tot li-
electonic pe stații de 10 W, la „Metalul Roșu”, printr-o pilă a ceul în teniși, iar profu’ de sport
confecționarea primelor ghitare părinților; călușul pentru distanța- Ciubucă responsabil de eveni-
electrice realizate de acești ado- rea corzilor l-am comandat la Buci ment, sedus de două fascinante
lescenți creativi. Iată cum s-au Baci (celebrul lutier clujean), de pe liceene în mini-jupe să contribuie
petrecut lucrurile: Horațiu, cel mai str. Baba Novac; cureaua lată am la lansarea formației noastre. O
tânăr dintre noi, a primit o revistă obținut-o de la un pielar de lângă nebunie, începută cu Dizzy Miss
Bravo din Germania. În paginile ei cinematograful „Steaua Roșie” (pe Lizzy, apoi câteva inedite com-
era pozată o ghitară Hofmann. A strada Paris!). poziții proprii și power play-urile
caroiat fotografia ghitarei și apoi a „Electronica” (mufele mamă/ noastre Mellow Yellow și I’m a
mărit caroiajul pe un carton, la o tată cu 6 piciorușe) fu improvizată Man, unde: Gil cânta voce și bass
dimensiune convenabilă. Trebuia de la un magnetofon cehesc Tesla, guitar, RAdrianu era voce și ghi-
căutat un tâmplar, întrucât noi nu cele două potențiometre le-am tară armonie, Oleg ghitară solo,
ne-am fi încumetat să o fabricăm la luat de la un radio mai vechi, iar Horațiu avea 3 tobe de pionieri
anemicul atelier al școlii (pe atunci iar partea cea mai palpitantă a (pe care le-a acordat scoțând de pe
țineam orele de lucrări practice la constat în montarea dozelor sub ele două-trei arcuri), plus un cinel
„Ady-Sincai”). Nicio problemă. corzi. Cum le-am produs? Am și calul de sărituri, pe post de tobă
Lipit de zidul Bastionului Croi- cumpărat câteva mosoare cu fir de mare în care lovea cu călcâiul.
torilor, se afla un atelier de mobilă, cupru, magneți cilindrici și hârtie Proful de sport Ciubucă (fără
unde se producea la comandă pentru bobinat. Oleg ne-a arătat aprobarea directorului „Pițulă”)
celebrul bufet standard, vopsit în „tehnologia” fabricării dozelor, pe ne-a dat imensa stație de 15 W
albastru cu contururi galbene, din care le-a acoperit cu două cutiuțe a școlii; funcționa doar o dată pe
bucătăriile clujencelor. Un vecin, din metal nichelat, îndoit de el an, de 15 septembrie, la inaugu-
Sőni Tâmplarul, era unul din ar- însuși. rarea anului școlar, ca să nu i se
tizanii ce lucrau acolo. M-am dus Pe platanul pick-ului Supra- ardă lămpile rusești, imposibil
la atelier cu ghitara din carton și phone, Gelu Cornea a bobinat de procurat din comerț). În plus:
meșteșugarul mi-a explicat „teh- (cu răbdarea indispensabilă) două două difuzoare din geamul sălii
nologia”, adăugând prețul de 25 doze cu 30.000 spire. Apoi, Oleg de sport și prețiosul microfon.
lei/bucata, cu condiția să-i furni- a sculptat cu dalta în corpul chi- Mare curaj din partea sa, dar era
zez piesele necesare: „Îți fac ghi- tarei cele două lăcașuri și șanțurile și el tânăr, proaspăt absolvent de
tara din 2 bucăți de lemn de paltin: pentru fire, până la orificiul pentru facultate. Ca versat „beatnic”, cro-
corp și gât. Să-mi aduci dacă mai mufă, și le-a cositorit. Era dotat cu nometra permanent, iar după 10
e ceva de adăugat după poză, lac scule pentru electronică, inclusiv minute de utilizare stingea stația,
DUCO pentru vopsit și banii.” ciocan de lipit cositor. Tot el a să- să se răcească și să nu-i puște
Am discutat cu Oleg, un pat cu traforajul șanțurile pe gâtul lămpile.
autodidact talentat la muzică și ghitarei, în care a bătut baremurile. Apoi am cântat pentru UTC, la
tehnologii. El se pricepea oarecum Operațiunea s-a făcut „după ure- prețul de 1 leu intrarea, îmbrăcați
la traforaje și piese electrice, plus chea” sa fină, prin ajustări după „civilizat”, cu pletele ascunse după
că avea deja o ghitară rece, căreia îi ghitara sa rusească. Mai rămăsese urechi, ca să nu ne trimită la tuns
confecționase o doză și un amplifi- de montat plăcuța de plexiglas alb Tova Socol, profa de socialism și
cator de 10 W cu o boxă. Mi-a zis: pentru acoperirea sârmăraiei cu li- responsabila cu devierea noastră
„Nu merită să-i dăm tâmplarului pituri, precum și estetica, fabricată ideologică... Până la urmă asta
bani, ca să monteze pe ghitară cor- la „Napochim” prin bunăvoința m-a costat, dar o voi relata cu altă
64

zile și electronica, fiindcă operația unei cunoștințe a părinților, tăiată ocazie. 

S-ar putea să vă placă și