Sunteți pe pagina 1din 4

Decizie nr.

467/2017 din 21-apr-2017, Tribunalul Giurgiu, cerere de valoare redusa


(Civil)

Decizie
din 21 aprilie 2017
467/2017
Text speţă
Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică
Acesta este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2017:004.xxxxxx
Operator de date cu caracter personal nr.3727
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
TRIBUNALUL G______
SECŢIA CIVILĂ
DECIZIE CIVILĂ Nr. 467/2017
Şedinţa publică de la 21 Aprilie 2017
Completul compus din:
PREŞEDINTE I__ C_____-M____
Judecător G_______ T________
Grefier M_______ P___
Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe apelant I.I. L____ P_______ CU S_____ A___ LA
AV. F_____ C__________ şi pe intimat M____ I___, intimat B_____ M_____, având ca
obiect cerere de valoare redusă.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pentru termenul de astăzi
procedura de citare a fost legal îndeplinită , părţile au lipsit, însă au solicitat judecata în lipsă.
Tribunalul, constată procesul în stare de judecată şi reţine cauza spre soluţionare.
INSTANŢA
Asupra apelului civil de faţă;
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu la data de 04.02.2016, sub nr.
XXXXXXXXXXXXX, reclamantul I.I. L____ P_______ a solicitat obligarea pârâţilor
M____ I___ şi B_____ M_____ la plata sumei de 580 lei reprezentând contravaloare facturi,
penalităţi de întârziere de 0,12% din valoarea debitului restant pentru fiecare zi de întârziere,
calculate de la data de 20.09.2014, precum şi la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de
250 lei.
Prin Sentinţa nr 1567 din data de 18.04.2016 a Judecătoriei Cornetu, instanţa a admis
excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Cornetu şi a declinat competenţa de
soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei G______.
Prin sentinţa civilă nr. 6930/19.10.2016 pronunţată de Judecătoria G______ s-a admis în
parte cererea de valoare redusă formulată de către reclamantul L____ P_______, cu sediul în
_________________________________, cu sediul procesual ales în comuna Pietroşani,,
______________________. 52, jud. Teleorman, în contradictoriu cu pârâţii M____ I___,
domiciliat în G______, __________________/3D, ____________, jud. G______ şi B_____
M_____, domiciliat în comuna Oinacu, _________________________, jud. G______.
Au fost obligaţi pârâţii în solidar la plata către reclamant a sumei de 580 de lei reprezentând
debit neachitat.
S-a respins capătul de cerere privitor la obligarea pârâţilor la plata penalităţilor de întârziere,
ca fiind neîntemeiat.
Au fost obligaţi pârâţii în solidar la plata către reclamant a sumei de 650 de lei reprezentând
cheltuieli de judecată.
Pentru a se pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că procedura cu privire la
cererile cu valoare redusă reglementată de art.1026 si urmat. Cod procedură civilă se aplică
cererilor al căror obiect principal, delimitat de dobânzi, cheltuieli de judecată sau alte
accesorii adăugate capitalului, care nu intra in calculul valorii litigiului, este mai mic sau egal
valorii de 10.000 lei.
Verificând condiţiile de admisibilitate ale cererii, prima instanţă constată că cererea de
sesizare a instanţei s-a făcut prin completarea formularului de cerere si care cuprinde
identificarea părţilor, valoarea pretenţiilor si a accesoriilor, indicarea probelor, elemente
necesare soluţionării cauzei si precizarea ca reclamanta nu solicita o dezbatere orală, fiind
întrunită şi condiţia privitoare la valoarea obiectului cererii expusa mai sus.
Referitor la fondul cererii, între reclamant şi pârâţi s-a încheiat un contract de vânzare-
cumpărare cu plata în rate nr 40/24.07.2013 (filele 5-6). Potrivit contractului, reclamanta şi-a
asumat obligaţia de a vinde anumite produse, iar pârâţii şi-au asumat obligaţia de a achita
preţul de 580 lei. În temeiul contractului a fost emisă factură fiscală nr C 1289/24.07.2013
(fila 7), însuşită prin semnătură.
Deşi toate înscrisurile anterior indicate le-au fost comunicate legal pârâţilor, conform
proceselor-verbale de înmânare, aceştia nu au depus la dosar înscrisuri din care să rezulte
acoperirea parţială sau totală a debitelor restante. Faţă de această situaţie, instanţa va face
aplicarea dispoziţiilor art. 1030 alin. 2 C.pr.civ., urmând a soluţiona prezenta cerere în raport
cu actele aflate la dosar.
În temeiul art. 1270C.civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile
contractante. De asemenea, potrivit art. 1350 alin. 1 C.civ., orice persoană trebuie să-şi
execute obligaţiile pe care le-a contractat iar potrivit alin. 2 atunci când, fără justificare, nu îşi
îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi
este obligată să repare acest prejudiciu, conform legii.
Aşadar, în materia răspunderii civile contractuale, în măsura în care creditorul face dovada
existenţei creanţei, respectiv a obligaţiei de plată, debitorul este prezumat în culpă cu privire
la neexecutarea obligaţiei, atâta vreme cât nu dovedeşte executarea sau imposibilitatea de
executare datorată existenţei unei cauze exoneratoare de răspundere.
Analizând înscrisurile depuse la dosar, respectiv contractul de vânzare nr 40/24.07.2013
(filele 5-6) şi factura nr. C 1289/24.07.2013 (fila 7), instanţa constată că preţul convenit de
părţi este de 580 lei. Prin urmare, suma datorată de către pârâţi este de 580 lei.
Cu privire la solicitarea reclamantei de a obliga în solidar pârâţii la plata debitului restant,
instanţa de fond reţine că, în temeiul art. 1445C.civ., solidaritatea dintre debitori nu se
prezumă, ea există atunci când este stipulată expres de părţi ori este prevăzută de lege. În
speţă, potrivit art. III pct. 6 din contract, obligaţia asumată de către cumpărători privind plata
preţului şi a eventualelor daune moratorii este o obligaţie solidară, astfel încât vânzătorul
poate cere plata de la oricare dintre cumpărători, fără ca aceştia să poată opune beneficiul de
diviziune.
În raport de aceste dispoziţii, instanţa de fond a dispus obligarea în solidar a pârâţilor la plata
către reclamant a debitului în cuantum de 580 lei.
În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, potrivit art. 1535C.civ. în cazul în care o sumă de
bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadenţă până
la momentul plăţii în cuantumul prevăzut de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a
trebui să dovedească vreun prejudiciu.
Cu privire la cuantumul penalităţilor de întârziere, analizând contractul de vânzare nr
40/24.07.2013 (filele 5-6) depus în original la dosar de către reclamant, prima instanţă
constată că acesta este modificat.
Raportat la aceasta, pârâţii, deşi au fost citaţi cu menţiunea de a depune în original contractele
aflate în posesia lor, nu au depus înscrisurile solicitate de către instanţă, şi astfel, nu au putut
fi comparate cu contractul depus de către reclamant, în vederea stabilirii însuşirii
modificărilor de către aceştia.
Aşadar, întrucât, în cauză, cuantumul penalităţilor de întârziere a fost modificat, iar părţile nu
au semnat în dreptul clauzei în vederea însuşirii modificărilor, prima instanţă, constată că
sunt aplicabile dispoziţiile art. 291Cod proc. civ., potrivit cărora, ştersăturile, radierile,
corecturile şi orice alte modificări, menţiuni sau adăugiri, făcute într-un înscris, nu vor fi
luate în considerare decât dacă au fost constatate sub semnătură de cel competent să îl
întocmească sau de partea de la care emană înscrisul, după caz.
Având în vedere aceste aspecte, şi întrucât la dosarul cauzei părţile nu au depus un înscris din
care să rezulte care a fost cuantumul dobânzilor penalizatoare înainte de modificare, instanţa
nu va mai analiza caracterul abuziv al clauzei privind penalităţile de întârziere.
Raportat la considerentele antemenţionate, prima instanţă a respins capătul de cerere privind
penalităţile de întârziere, ca neîntemeiat.
Faţă de dispoziţiile art. 1031 alin. 1 şi art. 453 alin. 1 C.pr.civ., instanţa de a obliga pârâţii în
solidar la plata către reclamant a sumei de 650 lei, reprezentând cheltuieli de judecată,
constând în taxă judiciară de timbru de 50 de lei, potrivit chitanţei nr PPTR1
xxxxxxxxxx/22.01.2016 (fila 11), onorariu avocat de 200 lei, potrivit chitanţei nr
xxxxxxx/26.01.2016 (fila 12), onorariu de avocat de 400 de lei xxxxxx/12.04.2016 (fila 47).
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel I.I. L____ P_______ criticând-o pentru nelegalitate
şi netemeinicie.
Analizând motivele de apel, probele administrate în cauză şi apărările intimaţilor, Tribunalul
constată următoarele:
Potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. 40/24.07.2013 încheiat între părţi, pentru plata
cu întârziere a ratelor de pret convenite, cumpărătorii trebuie să plătească penalităţi de 0,12%
pe zi de întârziere.
Instanţa de fond a constatat în mod temeinic că apelanta a modificat unilateral cuantumul
penalităţilor de întârziere fără a consulta în prealabil intimaţii astfel încât a procedat justificat
la aplicarea prevederilor art.291C.pr.civ., neluând în considerare respectivele menţiuni.
Pentru aceste considerente, tribunalul urmează să, respinge ca nefondat apelul formulat de I.I.
L____ P_______ împotriva sentinţei civile 6930/19.10.2016 a Judecătoriei G______.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge ca nefondat apelul formulat de I.I. L____ P_______ cu sediul ales la av. F_____
C__________ în _____________________________________ în contradictoriu cu M____
I___, cu domiciliul în G______, __________________/3D, ____________, Judeţul G______
şi B_____ M_____, cu domiciliul în _________________________,
_________________________, Judeţul G______ împotriva sentinţei civile 6930/19.10.2016
a Judecătoriei G______.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 21.04. 2017.
Red.T.Gh.
5ex/3com./jud.fond L.A.A.
01.08.2017
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
Pentru preşedinte aflat în C.O.,
Judecător,
I__ C_____-M____, semnează preşedintele
G_______ T________
instanţei
Grefier,
M_______ P___