Sunteți pe pagina 1din 4

GRADUL II

2008

BUCUREŞTI

1. Fie a ∈ N şi Ga = (a, ∞). Pentru x, y ∈ Ga definim x ? y = xy − a(x + y) + a2 + a. Să se arate că:
a) (Ga , ?) este grup abelian.
b) (Ga , ?) este izomorf cu ((0, ∞), ·).
c) Dacă H este un subgrup al lui Ga care conţine orice număr natural n > a, atunci conţine orice număr
raţional q > a.
2. Fie o funcţie f : R → R dată prin f (x) = arccos(2 sin x). Se cere:
 
π 3π
a) Să se studieze continuitatea şi derivabilitatea funcţiei pe intervalul − , .
2 2
Z 4π
b) Să se calculeze f (x) dx.
0
c) Să se traseze graficul funcţiei.
3. Determinaţi locul geometric al punctelor din plan pentru care suma distanţelor la două drepte date este constantă.
4. Inducţia matematică. Aplicaţii (exemple din algebră, analiză, geometrie).

1
CONSTANŢA

1. Fie polinoamele f = X 3 + 4X 2 + mX + 15, g = X 3 − X 2 + 3X − 10 ∈ R[X], iar x1 , x2 , x3 rădăcinile lui f ı̂n C.


a) Determinaţi m ∈ R astfel ı̂ncât x21 + x22 + x23 = 0.
b) Pentru m = 8, rezolvaţi ecuaţia algebrică f (x) = 0.
c) Găsiţi m ∈ R astfel ca f şi g să aibă rădăcini comune ce trebuie precizate.
2. Fie funcţia f : R → R, f (x) = |x|ex .
a) Determinaţi asimptotele la graficul funcţiei f .
b) Aflaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
Z 1
c) Calculaţi f (x) dx.
−1

3. Fie ABCD un tetraedru ı̂n care AB ⊥ CD şi AC ⊥ BD. Demonstraţi că:


a) AD ⊥ BC.
b) Înălţimile tetraedrului sunt concurente.
c) AB 2 + CD2 = AC 2 + BD2 = AD2 + BC 2 .
4. a) Aspecte metodice ı̂n predarea noţiunii de grup la clasa a XII - a.
b) Arătaţi că mulţimea Un = {z ∈ C | z n = 1}, ı̂mpreună cu ı̂nmulţirea, formează grup. Ce puteţi spune
despre acest grup?

2
IAŞI
PROFESORI I

 
λ λ−1
1. Se consideră mulţimea L a matricelor de forma A = , λ ∈ R\{0}.
0 1

a) Să se arate că L ı̂nzestrată cu operaţia de ı̂nmulţire a matricelor este grup comutativ.
   
x 0
b) Să se arate că pentru orice A ∈ L , sistemul algebric liniar A · = are soluţie unică şi să se afle
y 1
această soluţie.
 
1
2. Să se demonstreze că perpendiculara pe tangenta la curba de ecuaţie 3y = 6x − 5x3 ı̂n punctul M 1, trece
3
prin originea sistemului de coordonate.
3. Subiect metodic: Dreaptă perpendiculară pe un plan. Să se ilustreze prin rezolvarea problemei:
Se dă tetraedrul ABCD ı̂n care AB ⊥ CD şi AC ⊥ BD. Notăm cu H proiecţia ortogonală a punctului A pe
planul (BCD).
a) Arătaţi că H este ortocentrul triunghiului BCD.
b) Arătaţi că AD ⊥ BC.

3
PROFESORI II

1. Se dă funcţia f : R → R, f (x) = λx2 − 2x + 4λ, λ ∈ R\{0}.


a) Să se afle λ astfel ı̂ncât punctul de minim x0 al funcţiei f să fie egal cu 1.
b) Pentru λ determinat mai sus, să se determine punctul V (x0 , f (x0 ))
c) Să se scrie, ı̂n plan, ecuaţia dreptei OV , unde O este originea axelor de coordonate.
2. Notăm cu O intersecţia diagonalelor trapezului ABCD (AB k CD). Paralela prin O la AB taie laturile AD şi
BC ı̂n E şi F . Fie M şi N mijloacele bazelor AB şi DC.
a) Arătaţi că punctele N , O şi M sunt coliniare.
2 · AB · DC
b) Arătaţi că EF = ·
AB + DC
c) În ce caz patrulaterul EM F N este paralelogram?
3. Subiect metodic: Cel mai mare divizor comun a două numere ı̂ntregi.
9165187
Folosind, eventual, algoritmul lui Euclid, să se simplifice fracţia ·
994000891

S-ar putea să vă placă și