Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la dizolvarea unei instituții medico-sanitare publice, modificarea


Hotărârii Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
---------------------------------------------------------

În temeiul art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98/2012 privind administrația
publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, și art. 6 lit. k) și art. 7 lit. e) din
Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău (număr


de identificare de stat 1020600013951) se dizolvă cu demararea procedurii de
lichidare.

2. Ministerul Sănătății va institui în termen de 30 zile de la data publicării


prezentei hotărâri comisia de lichidare care va asigura derularea procesului de
lichidare a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinău.

3. În anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la


organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 346), poziția 44 se exclude.

4. Se abrogă:
1) Hotărârea Guvernului nr. 315/2020 cu privire la Instituția medico-
sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2020, nr. 118-123, art. 403);
2) Hotărârea Guvernului nr. 715/2020 cu privire la transmiterea în folosință
a unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 241-
245, art. 844).

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\8655\8655-redactat-ro.docx
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul sănătății Ala Nemerenco

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\8655\8655-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la dizolvarea unei instituții
medico-sanitare publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr.148/2021 cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la dizolvarea unei instituției
medico-sanitare publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 148/2021 cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și abrogarea unor
hotărîri ale Guvernului” a fost elaborat de Ministerul Sănătății.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul în cauză este elaborat în scopul executării prevederilor pct. 14 al
Dispoziției nr. 10 din 15 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova.
În temeiul Dispoziției nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova a fost instituită Instituția medico-sanitară
publică Centrul Covid-19 Chișinău, instituție publică în care Ministerul Sănătății
Muncii și Protecției Sociale este fondator al acesteia.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 315/2020 cu privire la Instituția medico-
sanitară publică „Centrul Covid-19 Chișinău” s-a luat act de crearea Instituției
medico-sanitare publice „Centrul Covid-19 Chișinău” (număr de identificare de
stat 1020600013951) prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 10 din 31 martie 2020, instituție publică în care
Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale va exercita calitatea de fondator.
Conform pct. 2 s-a stabilit că activitatea temporară a Instituţiei medico-
sanitare publice „Centrul COVID-19 Chişinău” se va desfăşura pe adresa:
municipiul Chişinău, strada Ghioceilor, nr.1 (în cadrul complexului Centrul
Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”.
Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2020 cu privire la transmiterea
în folosință a unor bunuri imobile, s-a dispus transmiterea, din administrarea
Agenției Proprietății Publice (gestiunea S.A. Centrul Internațional de Expoziții
„MoldExpo”) în administrarea Consiliului municipal Chișinău (gestiunea IMSP
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (număr de identificare de stat (IDNO)
1003600152592), în folosință temporară gratuită, în funcție de evoluția
pandemiei cu infecția COVID-19, începând cu data de 1 octombrie 2020,
bunurile imobile aflate în municipiul Chișinău, strada Ghioceilor, nr. 1 (în cadrul
complexului Centrul Internațional de Expoziții „MoldExpo”), în scopul
amenajării desfășurării activității subdiviziunii de primiri urgente COVID-19 al
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” conform contractului de
comodat încheiat între părți și actelor de transmitere–primire.
Potrivit pct.13 al Dispoziției nr. 10 din 15 martie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul conjugării eforturilor
privind implementarea Planului Operațional ONU pentru Refugiați și prestării
serviciilor de asistență refugiaților cu implicarea personalului, prin derogare de la
prevederile Hotărârii de Guven nr. 715/2020 cu privire la transmiterea în
folosință a unor bunuri imobile, încetează prevederile contractului de comodat
Nr.3009-20, din 30.09.2020 încheiat între S.A.”Moldexpo” și IMSP Spitalul
Clinic Municipal ,,Sfinta Treime”, iar conform pct. 14 s-a decis a pune în sarcina
Agenției Proprietății Publice în colaborare cu Ministerul Sănătății revizuirea
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 715/2020 și Hotărârii Guvernului nr.
315/2020 și înaintarea Guvernului propuneri de modificare sau abrogarea
hotărârilor menționate.
În acest context este necesar de menționat, că actualmente se atestă o
diminuare vădită a cazurilor noi de COVID-19. Mai exact, în săptămâna a zecea
a anului 2022 (7-13 martie) incidența a constituit 67 de cazuri la 100 mii
populație, în scădere cu peste 32% comparativ cu a noua săptămână.
Menționăm că, media zilnică a persoanelor spitalizate, în perioada 7-13
martie curent, a constituit 514 persoane în toate instituțiile medico-sanitare din
țară, cu peste 33% mai puține față de a noua săptămână.
Menționăm faptul că, în baza Ordinului nr. 113 din 17.03.2022 a Agenției
Proprietății Publice a fost instituită comisia de transmitere a bunurilor S.A
,,Centrul Internațional de Expoziții ,,Moldexpo” din administrarea Consiliului
mun. Chișinău, gestiunea IMSP Spitalul Municipal ,,Sfânta Treime”, în
gestiunea S.A ,,Centrul Internațional de Expoziții ,,Moldexpo”.
Respectiv, luând în considerație că la moment situația epidemiologică din
țără este una relativ stabilă, iar pe parcursul ultimului val al pandemiei COVID-
19, spațiile Centrului Internațional de Expoziții ,,Moldexpo” S.A. au fost
utilizate într-o proporție foarte mică și în exclusivitate pentru trierea bolnavilor și
transferul acestora către alte instituții medicale, se impune încetarea activității
„Centrului COVID-19 Chișinău” dislocat la Centrul Internațional de Expoziții
„Moldexpo” și dizolvarea acestuia, cu derularea procedurii de lichidare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul în cauză prevede:
 dizolvarea Instituţiei medico-sanitare publice „Centrul COVID-19
Chișinău” cu demararea procedurii de lichidare;
 excluderea poziției „44. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul
COVID-19 Chișinău” din Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;
 abrogarea Hotărîrilor de Guvern nr. 315/2020 cu privire la Instituția
medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” și nr. 715/2020 cu
privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile.
Totodată, ținând cont de faptul că dispozițiile Comisiei pentru Situații
Excepționale sunt obligatorii și executorii și de faptul că Republica Moldova
urmează să implementeze Planul Operațional ONU pentru Refugiați și prestarea
serviciilor de asistență refugiaților, se propune ca hotărârea de Guvern să intre în
vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Fundamentarea economico-financiară
Sub aspect financiar, realizarea prezentei hotărâri nu va necesita cheltuieli
suplimentare din contul bugetului de stat. Cheltuielile ce țin de dizolvarea prin
lichidare a Instituției medico-sanitare publice „Centrul Covid-19 Chișinău” vor fi
suportate de Ministerul Sănătății în limita bugetului aprobat pentru anul 2022.
6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare
Prezentul proiect prevede modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului
nr. 148/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și
abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 315/2020 cu privire la Instituția medico-
sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” și Hotărârii Guvernului nr.
715/2020 cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional proiectul hotărârii și nota informativă sunt publicate pentru
consultări publice pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății
(www.ms.gov.md) la compartimentul transparență decizională.
Totodată, proiectul a fost avizat de Agenția Proprietății Publice și
Ministerul Finanțelor fiind comunicat lipsa propunerilor și obiecților.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Conform expertizei proiectul nu conține factori de risc care să genereze apariția
riscurilor de corupție și careva propuneri de revizuire nu au fost constatate.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost expertizat de Ministerul Justiției fiind comunicat lipsa
obiecțiilor și propunerilor de ordin juridic.

Ministru Ala NEMERENCO

S-ar putea să vă placă și