Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE

CATEDRA CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Studiu individual nr.2

Rezolvarea problemelor

A elaborat: Gaideu Silvia, grupa


CON1902 G

A verificat: Luchița Inga

Chişinău – 2022

1
Cuprins

1.Problema 4..........................................................3-4
2.Problema 5............................................................4
3.Problema 6............................................................5

2
Problemă 4
Metoda substituirii prin lant sub forma de tabel
Scrieți relația dependenței factoriale a volumului producţiei fabricate față de numărul mediu
scriptic de muncitori, numărul mediu de zile lucrate de un muncitor, productivitatea medie pe zi
a unui muncitor. Calculați gradul de influență a factorilor (după formule și în baza tabelului)
asupra indicatorului rezultativ – volumul producției fabricate.
(VPF= Nr muncitori * Nr zile*W zi), formulați concluzii
Date iniţiale pentru analiză

Indicatori Anul precedent Anul de


gestiune
0
1

1. Volumul producţiei fabricate în preţuri comparabile, mii lei 4.215.726 4.284.412,68


(R)

2. Numărul mediu scriptic de muncitori, persoane (a) 750 764

6. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an, zile 216 214


(b)

8. Productivitatea medie pe zi a unui muncitor, lei(c) 26,023 26,205

1. R=axbxc
2. R=750x216x26,023/1000=4.215,726 (mii lei)
3. R=764x214x26,205/1000=4.284,4126 (mii lei)
4. ∆R=(a1+b1-c1)-( a0+b0-c0)
5. ∆R=(764+214-26,205)-(750+216-26,023)=951,795-939,977=11,818
6. ∆R = (a 1 x b 1 x c 1) – (a 0 x b 0 x c 0)=68.686,68
7. (764x214x26,205)-(750x216x26,023)=4.284.412,68-4.215.726=68.686,68
8. ∆R a = (a 1 x b 0 x c 0) – (a 0 x b 0 x c 0)=38.930,41
9. (764x216x26,023)-(750x216x26,023)=4.254.656,41-4.215.726=38.930,41
10. ∆R b = (a 1 x b 1 x c 0) –( a 1 x b 0 x c 0)=38.930,41
11. (764*214*26,023)-(750*216*26,023)=4.254.656,41-4.215.726=38.930,41
12. ∆R c =( a 1 x b 1 x c 1) – (a 1 x b 1 x c 0)=
13. (764*214*26,205)-(764*214*26,023)=4.284.412,68-4.254.656,41=29.756,272
14. VPF= Nr muncitori * Nr zile*W zi
15. VPF=750*216*26,023=4.215.726

3
16. VPF=764*214*26,205=4.284.412,68

Concluzie

În urma analizei efectuate observăm că volumul producției fabricate s-a majorat față de anul
precedent cu 68.686,68 mii lei. Pozitiv asupra acestei majorări au influențat următorii factori:
1)creșterea numărului mediu scriptic de muncitori cu 14 persoane, a condus la majorarea VPF-
ului cu 4.215.726 mii lei
2)creșterea numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an cu o zi, a dus la majorarea VPF
3)majorarea productivitatea medie pe zi a unui muncitor cu 0,182 lei, a dus la sporirea VPF-ului
cu 29,64 mii lei.
Rezerve interne nu se înregistrează.
În urma analizei efectuate observăm că volumul producției fabricate s-a majorat față de anul
precedent cu 110,42 mii lei. Pozitiv asupra acestei majorări au influențat următorii
Problemă 5
Metoda diferentelor absolute dupa formule
Scrieți relația dependenței factoriale a fondului de retribuire a muncii față de numărul mediu al
personalului și salariul mediu a unui lucrător. Folosind informația din tabel calculați gradul de
acțiune a factorilor (sub formă tabelară) asupra fondului de retribuire a muncii
(F retribuire= Nr. lucrători*Salariu lucrător), formulați concluzii.
Date iniţiale pentru analiză

Indicatori Anul 2020 Anul 2019

1. Fondul de retribuire, lei 43.024,8 53.601,99

2. Numărul mediu scriptic de lucrători, persoane 788 823


a

6. Salariu mediu al unui lucrător, lei b 5460 6513

ea numă
F retribuire= Nr. lucrători*Salariu lucrător
1.F2020=5460*788/100=43.024,8 mii lei

2.F2021=823*6513/100=53.601,99 mii lei

3.R = a x b /100
4.788*5460/100=43.024,8 mii lei
5.823*6513/100=53.601,99 mii lei
6.∆R a = (a 1 – a 0 ) x b 0
7.(823-788)*5460=191,100 mii lei
8.∆R b = (b 1 – b 0 ) x a 1
4
9.(6513-5460)*788=-829.764 mii lei

Concluzie

În urma analizei efectuate observăm că fondului de retribuire a muncii s-a micșorat față de anul
precedent cu 10.577,19lei. Negativ asupra acestei micșorări au influențat factorii:
-micșorarea numărul mediu scriptic de lucrători cu 35 persoane, care a condus la micșorarea
fondului de retribuire cu 10.577,19 lei.
-micșorarea salariu mediu al unui lucrător cu 1050 lei, a condus la reducerea fondului de retribuir
a muncii cu 191,100 lei.
Rezervele interne constituie 829.764 lei, se recomandă creșterea numărului de muncitori, dar și
a salariului acestora.

Problema 6
Folosind astfel de procedee ca gruparea, comparația, calcularea indicatorilor şi informația din
tabel, efectuați următoarele:
a) grupați întreprinderile după gradul de îndeplinire a planului vânzărilor de mărfuri;
b) b) calculați modificările față de plan a vânzărilor de mărfuri pe fiece grupă de întreprinderi (în
sumă şi în %);
c) calculați ponderea fiecărui grup de întreprinderi în numărul lor total şi în totalul vânzărilor
efective. De formulat concluzii.

Informație pentru analiza vânzărilor de mărfuri (mii lei)

Nr. Perioada curenta Nr. Perioada curenta


Intreprin Program Realizat intreprin Program Realizat
derii Var 1 Var 2 derii Var 1 Var 2
1 2755 2347 9823 9 1123 1002 1009
2 4321 5432 4561 10 2234 2001 4005
3 3876 6751 4328 11 5546 4500 6007
4 2345 9812 9001 12 7765 4677 4550
5 2012 3456 2775 13 5567 6779 3005
6 1345 3245 4456 14 3456 2800 2075
7 2348 8147 4556 15 2349 2300 4446
8 7654 2861 3322 16 8800 4600 1001

S-ar putea să vă placă și