Sunteți pe pagina 1din 84
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40585 din 28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. UAT Municipiul Buzau, cu sediul in Buzu, str. Piata Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO64TREZ24A510103203001X deschis in Trezoretia Buzdu, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin gi Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. si 1.2, S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION cu sediul in str. " i. . telefon/fax . » Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. . . cod fiscal 1 + cont nr. F “, deschis la Trezoreria Buzéu, reprezentata prin ~ director general, in calitate de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract fi constituie prestarea unor servicii informative gi de promovare la postul de RADIO FOCUS cu privire la activitatea beneficiarului: emisiuri tematice, dezbateri pe hotarari de consiliu cu caracter normativ, dezbateri_privind dezvoltarea economia gi social a municipiulul Buzau ¢i atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunitati, inclusiv anunturile publice privind Convocarea Consiliului local al Municipiului Buzau in sedinte ordinare ( extraordinare sau de indata), anunturi privind hotararile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga s& plateasca pentru prestatille realizate suma de 5.042,02 leiluna fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 957,98 leiluna, respectiv 6.000 leifluna cu TVA inclus. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1, Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022, 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: ~ 8a se asigure difuzarea materialelor media in conformitate cu Logea audiovizualului nr. §04/2002 -sd informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunil in maxim 6 ore de la primirea comenzii; ~ $4 prezinte anexat la factura lunar un DVD continand materialul video tn condi tehnice corescunzatoare; ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru servicille prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: = £4 puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, ~ JP cazul In care solicta modificiri in programarea difuzarilor, PRESTATORUL va fi armetet cu cel putin 7 zile inainte, stabilind de comes acord 0 nou’ programare a ™aterialului informativ; Fon pléteascd PRESTATORULUI contravatoarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturi. 5.3. Ambele parti se obligd s& pastreze Confidentialitatea asupra continutului Prezentului contract si a materialelor informative 6. CLAUZE SPECIALE 6.2, Prestatorul igi rezervi dreptul dea nu realion I difuza materiale informative in (azul in care acestea ar prejudicia sub orice forma Persoane fizice sau juridice, ar incalea leglle in vigoare sau ar contraveni bunelor moravun 8.3. Obligafil reciproce de confidentialitate 6.3.1. Parfle se angajeaz’ ca, pe ‘intreaga durata de valabilitate a contractului incheiat intre ele, precum gi pe o perioada de 2 ani de ‘2 data tncetérii contractului, din orice cauza ar fiaceasta, sa: Protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri, 8.3.4.Partile nu vor transmite Informatie Confidentiale fara a obtine aprobarea prealabilé 2 celellaite pari. Dac’ orice informati Confidentiale sunt transmise (prin corespondents, anda magnetic’, transmisie prin email. sau orice alte suporturi de ‘comunicare) respectiva Parte va folosi $i se va asigura cA angajafi sdi vor folosi cel mai nat mor de diligenta Pentfu a proteja respectivele informafii impotriva intruziunii, interventillor neautorizate, furtului, pierderii si Incdlcarilor de confidentialitate. 6.3.5 Parile vor instinta reciproc in mod prompt (si tn orice caz in maxim 24 de ore din Fong” care lau cunostinta) in soris, cu privire la orice daund accidentala san infentionata, alterare, distrugete, divulgare neautorizata, pierdere, ullieee abuzivé sau furt 2) Sau asupra Informatilor Confidential (inclusiv accesul neautorizat le can utilizarea £36 .Obligatile de confidenfaltate asumate in prezentul document nu se vor aplica in maura in care Partie pot demonstra, prin dovezi clare si convingstoars, c& Tespectivele informati: (sunt sau au devenit in general cunoscute, fir nicio incdlcare de cdtre Paria Prevederilor prezentei clauze sau a oricdrui alt contract Inchelat de caitre Pai (i) se aflau in mod legal in posesia Pairfi, fara restritii de confidentialitate, inainte cusePectiva Parte sa le primeased conform celor precizate in prezenta clauzai; (i) aut fost obfinute in mod legal de Parte de la o terfa parte care avea dreptul de a divulga respectivele informati, fad restrictii de confidenfialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; (™) au fost dezvoltte in mod independent de cétre Parte fir utlizarea sau prin referire la Informatille Confidentiale; (fac obiectul unui contract scris tn conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta s& divulge informatie respective. 6.3.7. Obligatile de confidentialitate instituite prin prezenta clauz& nu se vor aplica in Definitie : Informatii confidentiale: (Jorice date (inclusiv dar fra a se limita la date cu Gracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor seu delegatilor celeiialte Part), informagi, documente, documentafi tehnice si procedurl, ‘sau orise oat documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinta Partilor in impul sau In legatura cu executarea Gontractulut, (i) informa, idei sau materiale de natura tohnica ca resuitate ce cercetare si) dezvoltare, desene/pianuri i specificalii gi alte materiale sau Concepte referitoare ia Produse si productie; (il) informati, idei "sau materiale de afaceri cam son informatii financiare ne-publice, informati privind costuri, profitur, produse, marketing, planuri de yenzare $i previziuni, pianuri de business si planuri financiare 1 previsien) si proiecte de dezvoltare si oportunitat, produse nelivrate pietei, alte documents care reprezinta pozitia pe piat& a Partilor. 7. FORTA MAJORA 7-1, Niciuna dintre péirjle contractante nu raspunde de neexecutarea la termen siisau de executarea in mod necorespunzaitor — total sau partial —@ orice obligafi care fi revine daca acest lucru se Produce din cauzd de forta majora. 8. INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmaitoarele cazur: ~— expirarea duratei stipulate in contract; 7 puna dintre pari nu tsi respects obligatile stipulate in contract, dupa ce a fost In Prealabil notificata tn scris de cealalta parte; = este declarata tn incapacitate de plata sau a fost demaratti Procedura de lichidare judiciara tnainte de inceperea derulairii prezentului capariea care invocd 0 cauzi de incetare a contractului sau rezilieroa acestuia va Notifica cealalta parte cu cel Putin 10 zile de la data de la care contractul inceteaza s& mai Produca efecte juridice. 9. LITIGH 8.1. Eventualele Iitigii vor fi rezolvate pe cale amiabild, péifile find obligate si depuni diligente in acest sens. Litigiile care nu vor Putea fi solutionate pe cale amiabild vor fi Forespunzattoare ale Codului Comercial, precum si cu alte acte normative tn vigoare la data ‘incheierii contractului, Prezentul contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara, ACHIZITOR, CONTRACTANTIPRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, PRIMAR, S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. Constantin To F Ry \ ((Sucout cruP \ DIRECTOR ECONOMIC, \rRooucrion | istian Stefan Ceausel Seuss VIZA LEGALITATE, Consilier juridic Viorel Dima | VIZAT PENTRU CONTROL \ IFINANCIAR PREVENTIV PROM \ NRt4 1 ian. L022 soma. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40618 din 28.02,2022 1, PARTILE CONTRACTANTE 1.1, UAT Municipiul Buzau, cu sediul in Buzau, str. Piata Daciei nr, 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN ROG4TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria Buzu, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. si 1.2. S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION cu sediul in : telefonifax inregistrata la Reaistrul Comertului sub nr. cod fiscal ° sont nr. deschis la Trezoreria Buziu, reprezentata prin ~ - director general, in calitate de PRESTATOR 2, OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constitule prestarea unor servici informative $i de promovare la postul de televiziune FOCUS TV cu privire la activitatea beneficiarulu: emisiuni tematice, dezbateri pe hotarari de consiliu cu caracter normativ, dezbateri privind dezvoltarea economic’ gi socialé a municipiului Buzu $i atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare @ comunitati, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzu in gedinte ordinare ( extraordinare sau de ndata), anunturi privind hotdrarile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se oblig& s plateasca pentru prestatiile realizate suma de 3.361,34 leiluna fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 638,66 lei/luna, respectiv 4.000 leifluna cu TVA inclus. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: ~ 84 se asigure difuzerea materialelor media in conformitate cu Legea audiovizualului nr. 504/2002 8a informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzéril emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzil; ~ $& prezinte anexat la factura lunaré un DVD continand materialul video in condifi tehnice corescunzatoare. ~ Sa prezinte Proces Verbal de receptie pentru servicille prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ 88 puna la dispozitia PRESTATORULU! DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, ~ Jr cazul in care solicité modifica in programarea difuzarilor, PRESTATORUL vafi eee ot Ce! putin 7 zile inainte, stabllind de comun acord © noua Programare a materialulul informativ; ten pateascd PRESTATORULUI contravaloarea contractulul n termen de 30 zie de la emiterea facturi, 5.3. Ambele patti se oblig& s& pastreze confidentialitatoa supra confinutului Prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.3. Obligatii reciproce de confidentialitete 6.3.1. Parfle se angajeaza ca, pe tntreaga duratd de valabiltate a contractului incheiat intre ele, precum i pe o perioad’ de 2 ani de la data Incetari contractului, din orice cauza ar fi aceasta, sé: ~ Becrette col putin acelasi grad de diligent cu privire la Informatile Confidentiale ale Cinll cocontractante pe care 1! exert pentru asi proteja Propriile Informati Confidentiale de naturé similara; si [a nivel minim, vor adopta, mentine gi urma practic si proceduri de securtate scrise si Cuprinzétoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatie Confidentiale impotriva piicarel (a) divulgari, acces, utiizari sau modificéri neautorizate, (b) ublicaa abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitati de a justia definerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Fad a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Parfile vor folosi sau reproduce Informatiile Confidenfiale doar in masura in care este necotar s8-§i Indeplineasoa obligate tn conformitate cu Contractul sau orice comanda de Iucrarl cas Aispozitie similara In conformitate cu Contractul. In plus, Parfile vor divulge Informatie Confidential doar Conngeulul (angalatiion) care justified © nevoie a cunoasteri respectivelor Informatii Confidentiale (si doar in masura In care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor Prevazute in Contract. iceman; CScutile interme i exteme anticipabile asupra secuntai, confidentialitatii gi integrtafi evidenjetor electronice, imprimate pe hartie si de alts natura core contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbundtlj, dups' caz, eflcaciates mecanismelor de Protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri, £34 Parfile nu vor transmite Informatite Confidentiale f8r8 a obfine aprobarea Prealabili Z,celeliate parti Daca orice Informatii Confidentiale sunt transmise (pr ‘corespondenti, Panda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturt de ‘comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c& angajafii sti vor folost cel mal trait meot de diligenta Pentru a proteja respectivele informatii impotriva intruziunii, interventiilor neautorizate, furtului, pierderi si incalcarilor de confidentialitate, 8.3.5.Pairfle vor ingtiinja reciproc tn mod prompt (gi in orice caz in maxim 24 de ore din jmomentul in care lau cunostinta) in scris, cu privie la orice daund accidentala sau Datelor cu Caracter Personal aparfinand celeilalte Parfi, manevrarea sau stergerea inadecvata a datelor, furt al unor informafi si/eau divulgarea neautorizata accidentals ecg inentionata a Informafilor Confidenfiale) aftate in legatura cu Contractul.Pifie isi vor ofer feclpfoc Tntreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul efector incidentului 8.3.6.Obligatile de confidenfialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica in masura tn care Pale pot demonstra, prin dovezi clare gi convingatoare, ca respectivels informati: () sunt sau au devenit in general cunoscute, fra nicio incaleare de catre Paria Prevederilor prezentei clauze sau a oricdrui alt contract Incheiat de cate Pai (i) se aflau in mod legal in posesia Parti, fara restrict de confidenfialitate, inainte ca respectiva Parte s le primeascd conform celor Precizate In prezenta clauza; (iii) au fost obtinute in mod legal de Parte de lao terfa parte care avea dreptul de a divulga respectivele informatil, fara restrictii de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; (iv) au fost dezvoltate in mod independent de céitre Parte fara utilizarea sau prin referire la Informatille Confidentiale; () fac obiectul unui contract seris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta s& divulge informatile respective 6.3.7. Obigatile de confidentiaitate institute prin prezenta clauzé nu se vor aplica in masura in care Parjile sunt obligate s& divulge Informatie Confidentiale in conformtate co prevederile legii sau cu o dispozifie a unei instanfe, agentie de reglementare sau alta autoritate guvernamentala cu jurisdictie. Definitie : Informatii confidentiale: (orice date (inclusiv dar fara a se limita la date cu Paah netsonal ale reprezentanfilor, angejafilor, contractorilor sau delegafior celelaite Part), Informati, documente, documentatii tehnice gi proceduri, sau orice site documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinta P&rfilor in timpul sau tn legaturd ou executors Contractulu; (i) informati, idei sau materiale de natura tehnica ca rezultate de cercetarc i dezvoliare, desene/planuri si specificafi si alle materiale sau conceple refertoas f Produse si productie; (li) informatii, idei_ sau materiale de afaceri cum sunt informati financiare ne-publice, informatiprivind costuri, profitur, produse, marketing, planuri de ynzare $i previziuni, planuri de business si planuri financiare i previziuni $i proiects de dezvoltare si oportunitaf, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezinta Pozitia pe iat a Parfilor. 7. FORTA MAJORA 7-1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen silsau de executarea in mod necorespunzaitor — total sau partial — a oricare! obligatii care fi revine dac acest lucru se produce din cauza de fort majora. 8, INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele cazuri: — expirarea duratel stipulate in contract; 7 una dintre parti nu tsi respect obligatile stipulate in contract, dupa ce a fost in Prealabil notificata in scris de cealalté parte; ~ este deciarata In incapacitate de plat sau a fost demaraté Procedura de lichidare judiciara mainte de inceperea derularii prezentulul contract; — Partea care invocd o cauzé de Incetare a contractului sau rezilierea acestuia va notifica cealaltd parte cu ce! Putin 10 zile de la data de la care Contractul inceteazé s4 mai produca efecte juridice. 9. LITIGH 9.1. Eventualele litigii vor fi rezolvate pe cale amiabild, partile find obligate sa depuné diligente in acest sens. Litigiile care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabild vor fi Inaintate spre solutionare instanfelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI, In Grept, prezentul contract se completeaz& cu dispozitile Codului Civil, cu. prevederle corespunzatoare ale Codului Comercial, precum gi cu alte acte normative in vigoare la data ‘incheierii contractului. Prezentul contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara, ACHIZITOR, CONTRACTANTIPRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. py [Fmonucnone)| VIZA LEGALITATE, Consifier juridic Viorel Dima PRINARIA MUNIGIPIULUIBUZAU | VizZAr PENTRU CONTROL :FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU| i NR. 44 Shin PB LAL AINA. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40545 din 28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE {4. UAT Municipiului Buzau, cu sediul in Buzu, Piafa Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO64TREZ24A510103203001X deschis tn Trezorevia Buzau, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. si 1.2. 8.C, RTM Buziu S.R.L. cu sediul in 51, telefon: ‘srenistraté la Reaistrul Comertului sub nr. » cod fiscal Ont tn, deschis la Banca Transilvania, feprezentata prin [ + aecior, th calitate de PRESTATOR 2, OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract i! constituie prestarea unor servicil informative gi de promovare la postul de Radio BUZZ cu privire la activitatea beneficiarului:. emisiuni tematice, dezbateri pe hotaréri de consiliu cu caracter normativ, dezbateri privind Gezvoltarea economica gi social a municipiului Buzdu si atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunitai, inclusiv anunfurle publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzdu in gedinfe ordinare ( extraordinare eau de ‘ndata), anunturi privind hotérarile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga sa pliteasca pentru prestatille realizate suma de 1.000 in care 0 T.V.A. (firma nu e platitoare de TVA). 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31 12.2022 5. OBLIGATILE PARTILOR 5.1, PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: alu te ep eeu dlifuzarea_materialelor media in conformitate cu Legea audiovizualului nr. 504/2002 ~s4 informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzii; > 8a prezinte anexat la factura lunaré un DVD continand materialul video in condifii tehnice corescunzétoare ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ sa puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, ~ In cazul in care solicita modificari in programarea difuzarilor, PRESTATORUL va fi anunfat cu cel putin 7 zile Inainte, stabilind de comun acord o noua programare a materialului informativ; = 34 pliteasca PRESTATORULUI contravaloarea contractulul in termen de 30 zile de la emiterea facturii, 5.3. Ambele pari se obliga si pastreze confidentialitatea asupra confinutulu prezentulul contract gi a materialelor informative. 6, CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta in mod distinct gi in nume propriu obligatile financiare (taxe gi impozite) care decurg din operatiunile reglementate in prozentul conttart, 6.2. Prestatorul igi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in (azul in care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar incdloa egile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri, 6.3. Obligatii reciproce de confidenfialitate 6.5.1. Pale se angajeaza ca, pe intreaga durata de valabiltate @ contractulul incheiat Inire ele, precum si pe o perioadé de 2 ani de la data Incetatii contractului, din orice causa sr fiaceasta, sé ~ pxercite cel putin acelagi grad de diligent cu privire la Informafile Confidential ale Pari co-contractante pe care il exercité pentru a-si protela proprile Informati Confidentiale de natura similara; si ~ la nivel minim, vor adopta, mentine si urma practci gi proceduri de securtate scrise si Cuprinzétoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatie Confidenfiale impotive pricarel (a) divulgari, acces, utlizéri sau modificari neautorizate; (b) utiizari abuzive, {ur distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitati de a justiica detinerea respectivelo: Informatii Confidentiale. 8.3.2, Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Périle vor folosi sau reproduce Informatie Confidentiale doar in masura in care este necesar sé-si indepiineased pblgatile tn conformitate cu Contractul sau orice comandé de lucr&ri sau dispozifie simiard in conformitate cu Contractul. In plus, Partie vor divuiga Informatio Confidertiale deer Personalului (angajatilor) care justified © nevoie a cunoasterii respectivelor Informati Confidentiale (gi doar tn masura in care este necesar) pentru Indeplinirea scopurilor Prevazute in Contract. - Parte se vor asigura ca (a) fiecare angajat al lor care va intra In contact cu © Confidentiale va fi obligat sa tsi respecte obligatile de confidentialitate stabilite in ecard c& vor realiza evaluairi regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua In mod fezonabil riscurile interme si exteme anticipabile asupra securititi, confidential si 'ntegritafil evidenfelor electronics, imprimate pe hartie gi de alt naturé care contin Date cy Caracter Personal si vor evalua si imbunatafi, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de Protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri. £'3.4 Partie nu vor transmite Informatile Confidentiale fr8 a obfine aprobarea prealabilé pclae part. Daca orice Informatii Confidenfiale sunt transmise (prin corespondenta, 6.3.5.Pairfile vor ingtiinfa reciproc in mod prompt (si tn orice caz tn maxim 24 de ore din momentul in care lau cunostinfa) tn scris, cu privire la orice daund accidental sau inadecvaté a datelor, furt al unor informafi sisau divulgarea neauteriesta accidentala sau intentionata a Informatilor Confidentiale) aflate tn legatura cu Contract Partile igi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul efectelor incidentului £.3.6.Obligatile de confidentialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica in masura in care Parle pot demonstra, prin dovezi clare si convingétoare, ok respectivele informati (sunt sau au devenit in general cunoscute, far nicio incaloare de céitre Partia Prevederilor prezentei clauze sau a oricdrui alt contract incheiat de catre Pari, ($e affau in mod legal in posesia Parti, fré restrifii de confidenfiaitate, inainte Ch sePectiva Parte s& le primeascé conform celor precizate in prezenta clauz’; (ii) au fost obtinute tn mod legal de Parte de ia o terté parte care avea dreptul de a divulga respectivele informati, fara restricli de confidentialtate sau ievovand din dreptul de proprietate; () au fost dezvoltate in mod independent de catre Parte fara utiizarea sau prin referire la Informatille Confidentiale; (fae obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta s& divulge informatie respective. £.3,7. Obligatile de confidentialitate institute prin prezenta clauza nu se vor aplica in mrasura in care Parfile sunt obligate s& divulge Informatile Confidentiale tn confor tere cu brevererie legii sau cu 0 dispozitie a unei instante, agentie de reglementarc eect are autoritate guvernamentala cu jurisdictie. Definitie : informatii confidentiale: (orice date (inclusiv dar férd a se limita la date cu Garacter personal ale reprezentantilor, angajafilor, contractorilor sau delegatilor celeilalte Part), informati, documente, documentati tehnice gi procedur, sau orice se documente, ipelferent de suport, care ajung la cunostinta Parilor in timpul sau in logeturd ge executarea Contractulu; (i) informati,idei sau materiale de natura tehnioa ca restate oe cercetare gi dezvoltare, desene/planuri si specificati si alte materiale sou concepte referitoare la produse |i productie; (i) informati, idei “sau materiale de afaceri cum sont informatii financiare ne-publice, informatiiprivind costuri, profitur, produse, marketing, planuri de \ynzare I previziuni, planuri de business si planuri financiare gi previziun! si proiecte de cezvottare si Oportunita, produse nelivrate piefei, alte documenta care reprecitia pozitia pe Piaf a Parlor. 7. FORTA MAJORA 7-1, Niciuna dintre péirile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen siisau de executarea in mod necorespunzator — total sau partial - a onarel obligatii care ti revine daca acest lucru se produce din cauzai de fort majora. 8. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract Inceteazai de drept in urmatoarele cazuri: ~ expirarea duratei stipulate in contract; Tuna dintre parti nu isi respect’ obligatile stipulate In contract, dupa ce a fost In Prealabil notificata in scris de cealaltd parte; pate dectarata tn incapacitate de platé sau a fost demarata procedura de lichidare Judiciaré tnainte de inceperea derularii prezentului contract; ccPartea care invocs 0 cauza de tncetare a contractului sau rezilierea acestuia va hotifica ceaialté parte cu cel putin 10 zile de la data de la care contractul Inccteacs ea mai Producd efecte juridice. 9. LITIGH Sage entualele lita vor fi rezolvate pe cale amiabilé, pate find obligate s& depunai diligente in acest sens. Litigille care nu vor Putea fi solutionate pe cale amiabil& vor fi forespunzétoare ale Codului Comercial, precum gi cu alte acte normative tn vigoare la data Inchelerii contractului. Prezentul contract a fost semnat tn 2 (dou) exemplare originale, c&te unul pentru fiecare parte semnatara, ACHIZITOR, ‘CONTRACTAN’ ITIPRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, PRIMAR, OR S.C.RTM Buzéu SRL. DIRECTOR NOMIC, Stefan Cristian CEAUSEL VIZA LEGALITATE, Consilier juridic Viorel OMA RMR ROMEPUCO A S| \ VIZAT PENTRU CONTROL \_ fFINANCIAR PREVENTiV -POPRIU 14 oy 5G, | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40602 din 28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE. 1.1, UAT Municipiului Buzau, cu sediul in Buzau, str. Piafa Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO64TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria. Buzdu, feprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. gi 1.2. S.© TV BUZAU TRUST CAMPUS SRL cu sedit 7 - 1, telefon. Inrenintrati Io Segistrul Comert!ui sub nr. . od fiscal » cont nr. = . Jeschis la Trezoreria Buzau, reprezentata prin ~ » iN Gane de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea unor servicii informative si de promovare la postul televiziune CAMPUS TV cu privire la activitatea beneficiarului: emisiuni tematice, dezbateri pe hotarari de consillu cu caracter normativ, dezbateri privind Gezvoltarea economic’ si social a municipiului Buzau si atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunitati, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzdu in gedinfe ordinare ( extraordinare sau de indata), anunturi privind hotarérrile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se oblig& s& plateasca pentru prestatiile realizate suma de 4000 leiflund fara TVA, respectiv 4760 lei cu TVA inclus. 4, DURATA CONTRACTULU! 4.1, Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022. 5. OBLIGATILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: ~ s& se asigure difuzarea materialelor media in conformitate cu Legea audiovizualului nr. 504/2002 -sd informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzii; ~ sa prezinte anexat la factura lunar un DVD confinand materialul video in condifi tehnice corescunzaitoare. ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru servicille prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: — sd puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizrii materialului, —n cazul in care solicits modificari in programarea difuzairilor, PRESTATORUL va fi anuntat cu cel putin 7 zile inainte, stabilind de comun acord © noua programare a materialului informativ; — sai platea de la emiterea facturii. PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile 5.3. Ambele parfi se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra confinutulul Prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta tn mod distinct si in nume propriu obligatile financiare (taxe si impozite) care decurg din operatiunile reglementate in prezentul contract. 6.2, Prestatorul tsi rezervai dreptul de a nu realiza gi difuza materiale informative in cazul in care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar inedlca legile tn vigoare sau ar contraveni bunelor moravuti. 6.3. Obligatii reciproce de confidentialitate 6.3.1, Parfile se angajeaza ca, pe intreaga durati de valabilitate a contractulul inchelat Intre ele, precum si pe 0 perioada de 2 ani de la data incetairii contractului, din orice cauza ar fiaceasta, sa: ~ _exercite cel putin acelasi grad de dlligenté cu privire la Informatile Confidentiale ale Pari co-contractante pe care Il exercité pentru a-si proteja proprile Informatii Confidentiale de natura similara; gi ~ la nivel minim, vor adopta, mentine gi urma practici gi proceduri de securitate scrise gi Cuprinzéitoare care sunt suficiente pentru a proteja informatille Confidentiale tmpotriva oricarel (a) divulgai, acces, utilizéri sau modificari neautorizate; (b) utlizéri abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacititi de a justifica definerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, PArfle vor folosi sau reproduce Informatie Confidentiale doar in masura in care este necesar sé-si Indeplineascd Obligatile in conformitate cu Contractul sau orice comand de lucrari sau dispozitie similard in conformitate cu Contractul. In plus, Parfle vor divulga informatile Confidentiale doar Personalulul (angajafiior) care justificd o nevoie a cunoasterii respectivelor_Informati Confidentiale (si doar in masura tm care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor Prevazute in Contract. 6.3.3. Partile se vor asigura ca (a) fiecare angajat al lor care va intra in contact cu Informatille Confidentiale va fi obligat sa isi respecte obligatille de confidentialitate stabilite in Prezentul document; si (b) mentin si urmeaza practici si proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indic& existenja posibilaé a unui furt sau a unei utiizri abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Parfile vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Partile declaré ca vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua in mod rezonabil riscurile interne si exteme anticipabile asupra securtéti, confidentialtatii gi integritafi evidentelor electronice, imprimate pe hértie gi de alta natura care contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbunatati, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de Protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri 8.3.4 Parle nu vor transmite Informatile Confidentiale fara a obtine aprobarea prealabilé 2 celeilalte part. Daca orice Informatii Confidentiale sunt transmise (prin corespondent’, panda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respective Parte va folosi si se va asigura c& angajafii sai vor folosi cel mai inait nivel de diligenta Pentru 2 Proteja respectivele informatii impotriva intruziunil, interventilor neautorizate, furtulul, pierderi $i incailcdrilor de confidentialitate. 8.3.5.Pairjile vor instiinfa reciproc in mod prompt (| in orice caz in maxim 24 de ore din momentul in care lau cunostinf) in scris, cu privire la orice daund accidental sau intentionaté, alterare, distrugere, divulgare neautorizatd, pierdere, utilzare abusiva sau furl al ‘sau asupra Informatilor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utlizares atslor cu Caracter Personal aparjinand celeilate Pari, manevrarea sau stergerea inadecvata a datelor, furt al unor informatii s/sau divulgarea neautorizata accidentals saa Infenfionata a informatilor Confidenfiale) affate tn legatura cu Contractu Parfle ‘gi vor oferi Feciproc Intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul’ efectelor incidentului £.3.6.bligatile de confidentialitate asumate tn prezentul document nu se vor eplica in masura In care Parjle pot demonstra, prin dovezi clare gi convingatoare, cA respectivele informati: (© sunt sau au devenit in general cunoscute, fairs nicio Incdlcare de citre Pai a Prevederilor prezentel clauze sau a oricérui alt contract incheiat de catre Par}; (®) se aflau in mod legal in posesia Pari, fara restriofii de confidentialtate, inainte ca respectiva Parte s& le primeascd conform celor precizate in prezenta clauza; (il) au fost obtinute in mod legal de Parte de la o terté parte care avea dreptul dea divulga respectivele informatii, fara restricfii de confidentialitate sau izvordnd din dreptul de proprietate; (™) au fost dezvottate In mod independent de cétre Parte far utlizarea sau prin referire la Informatiile Confidentiale; (¥) fac obiectul unui contract seris tn conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractant s& divulge informatie respective, £.37. Obligatile de confidentialtate insttuite prin prezenta clauz& nu se vor aplica in masura In care Parle sunt obligate sa divulge Informatie Confidentiale in conformitate ca Prevederile legii sau cu o dispozitie a unei instante, agentie de regiementare sau alta autoritate guvernamentala cu jurisdictie. Definitie : Informatil confidentiale: (i)orice date (inclusiv dar fara a se limita la date cu Garacter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegafilor celeilate Part), informati, documente, documentali tehnice si proceduri, sau orice alte documento, Indiferent de suport, care ajung la cunostina Parfilor in impul sau in legatura cu executares Contractului; (i) informati, idei sau materiale de natur& tehnicd ca rezultate de cerestare si Gezvoltare, desene/planuri si specificati gi alte materiale sau concopte refentoare fy Produse si productie; informatii, idei_ sau materiale de afaceri cum sunt informatil financiare ne-publice, informatii privind costuri, profitur, produse, marketing, -planutl ae vanzare 3i previziuni, planuri de business si planuri financiare gi previziuni si proiecte de Gezwottare $1 oportunitaj, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezinta pozitia pe Piaf a Partilor. 7. FORTA MAJORA 7.1. Niciuna dintre pérfile contractante nu raspunde de neexecutarea la temen silsau de executarea in mod necorespunzator — total sau parfial —_a oricarel obligatii care Ti Tevine daca acest lucru se produce din cauza de for{a majora. 8. INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele cazuri: ~ expirarea duratei stipulate in contract; {una dintre parti nu 1si respect obligatille stipulate tm contract, dupa ce a fost in Prealabil notificata in scris de cealalta parte; | ste declarata in incapacitate de plata sau a fost demaraté procedura de lichidare judiciard inainte de Inceperea derulairii prezentului contract; = Partea care invoca o cauzé de tncetare a contractului sau rezilierea acestula va Rotifica cealalté parte cu cel putin 10 zile de la data de la care contractul inceteaza 4 mal produc’ efecte juridice. 9. LITIGH 9. vor fi rezolvate pe cale amiabila, partile fiind obligate sa depuna diligente in acest sens. Liigile care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabla vor f Tnaintate spre solutionare instantelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI. In drept, prezentul contract se completeazé cu dispozitiile Codului Civil, cu prevederile corespunzatoare ale Codului Comercial, precum ‘gi cu alte acte normative in vigoare la data ‘Incheierii contractului. Prezentul contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cAte unul pentru fiecare parte semnatara. ACHIZITOR, CONTRACTANTIPRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, PRIMAR, S07 S.C. TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. < mit DIRECTOR ECONOMIC, aa Cristian Stefan Ceausel VIZA LEGALITATE, Consilier juridic = sien ioral ima are Vv ees PENTRE Arie ROPRY | AT Ee 5 |FINANCIAR PROMS ss Ys 7zZ,.tuNanO CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40594 din 28.02.2022 4. PARTILE CONTRACTANTE 1.4. UAT Municipiul Buzéu, cu sediul In Buzdu, Piata Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO64TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria Buzdu, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR si 1.2.8 RTM Buzdu S.R.L. cu sediul in : 51, telefor «-_» Thregistrat& fa Reoietrl Comertului sub nr. , cod fiscal «: * corte aschis la Banca Transilvania, reprezentata prin — _ director, in camate ce PRESTATOR. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract fl constituie prestarea unor servicii informative si de promovare la postul de televiziune TV BUZAU cu privire la activitatea beneficiarului: emisiuni tematice, dezbateri pe hotarari de consiliu cu caracter normativ, dezbateri privind dezvoltarea economica gi social a municipiului Buzdu $i atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunitiii, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzau in gedinte ordinare ( extraordinare sau de ‘Indati), anunfuri privind hotdrérile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI : 3.1. Beneficiarul se obligé s& pléteasca pentru prestafii suma de 3000/und, T.V.A. inclus, pentru prestatille realizate. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: - sa se asigure difuzarea materialelor media in conformitate cu Legea audiovizualului nr. 504/2002 “84 informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzii; ~ 84 prezinte anexat la factura lunar un DVD continand materialul video in condifi tehnice corespunzatoare. - $a prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga ~ 88 puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, — in cazul in care solicit& modificari in programarea difuzarilor, PRESTATORUL va fi anunjat cu cel putin 7 zile inainte, stabilind de comun acord o noua programare a materialulul informativ; ~ 8a pléteasca PRESTATORULUI contravaloarea contractului th termen de 30 zile de la emiterea facturil 5.3. Ambele parti se oblig’ sa pastreze confidentialitatea asupra_confinutului prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta in mod distinct si in nume propriu obligatile financiare (taxe $i impozite) care decurg din operatiunile reglementate 1n prezentul contract. 6.2, Prestatorul tsi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in cazul in care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar Inclca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligafii reciproce de confidenfialitate 6.3.1. Parfile se angajeaz& ca, pe intreaga durata de valabilitate a contractului incheiat intre ele, precum si pe o perioada de 2 ani de la data Incetdirii contractului, din orice cauz’ ar fiaceasta, s&: ~ _exercite cel putin acelagi grad de diligent& cu privire la Informatille Confidentiale ale Parlii co-contractante pe care il exercit’ pentru a-si proteja proprile Informafi Confidentiale de natura similara; gi ~ la nivel minim, vor adopta, mentine si urma practici si proceduri de securitate scrise si Cuprinzatoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatille Confidentiale Impotriva oricarei (a) divulgri, acces, utiizari sau modificari neautorizate; (b) utilizéri abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitati de a justifica detinerea respectivelor Informatii Confidentiale 6.3.2, Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Parfile vor folosi sau reproduce Informatile Confidentiale doar in m&sura in care este necesar sé-si indeplineasca obligatiile in conformitate cu Contractul sau orice comanda de lucrari sau dispozitie similara {in conformitate cu Contractul. In plus, Parfle vor divulga Informatile Confidentiale doar Personalului (angajatilor) care justificd 0 nevoie a cunoasteri respectivelor Informati Confidential (si doar in masura in care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor prevazute in Contract. 8.3.3. Pariile se vor asigura c& (a) fiecare angajat al lor care va intra in contact cu Hille Confidentiale va fi obligat sa igi respecte obligatile de confidentialitate stabilite in prezentul document; si (b) menfin si urmeaz& practici $i proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indicd existenfa posibilé a unui furt sau a unei utilizéti abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Parle vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Partle declara ca vor realiza evaluatri regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua in mod rezonabil riscurile interne gi externe anticipabile asupra securitati, confidentialitati’ si integritati evidentelor electronice, imprimate pe hartie si de alta natura care contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbundtati, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri 6.3.4.Partile nu vor transmite Informatie Confidenjiale fara a obtine aprobarea prealabilé a celellae parfi. Dac’ orice Informatii Confidentiale sunt transmise (prin corespondent’, banda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c& angajafi sti vor folosi cel mai tnalt nivel de diligent Pentru @ proteja respectivele informafii impotriva intruziunii, interventilor neautorizate, furtului, pierderi gi inedlcarilor de confidentialitate. 6.3.5.Parfile vor Instiinta reciproc in mod prompt (si In orice caz In maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinfi) in scris, cu privire la orice daund accidental sau intenfionata, alterare, distrugere, divulgare neautorizatd, pierdere, utlizare abuziva sau furt al sau asupra Informatillor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utiizarea Datelor cu Caracter Personal apartinand celeilalte Parj, manevrarea sau stergerea inadecvata a datelor, furt al unor informati si/sau divulgarea neautorizata accidentals’ sau intenfionata a Informatilor Confidentiale) aflate in legaturd cu Contractul. P&rile isi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul’ efectelor incidentului 6.3.6 Obiigatile de confidenfialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica In masura in care Parfile pot demonstra, prin dovezi clare si convingiitoare, ca respectivele informati: () sunt sau au devenit in general cunoscute, fara nicio inealcare de catre Parfia Prevederilor prezentei clauze sau a oricarui alt contract incheiat de catre Pair (i) se aflau in mod legal in posesia Parti, fara restrict de confidentialitate, inainte ca respectiva Parte si le primeasca conform celor precizate in prezenta clauza; (ii) au fost obfinute in mod legal de Parte de la o torfa parte care avea dreptul de a divulga respectivele informatii, fara restrictii de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; () au fost dezvoltate in mod independent de catre Parte fara utiizarea sau prin referire la Informatille Confidentiale; (») fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta sa divulge informatille respective. 6.3.7. Obligatile de confidentialitate instituite prin prezenta clauzA nu se vor aplica in masura in care Parfile sunt obligate s& divulge Informatiile Confidentiale in conformitate cu Prevederile legii sau cu o dispozitie a unei instanfe, agentie de reglementare sau alta autoritate guvernamentalé cu jurisdictie. Definitie : Informaii confidentiale: (jjorice date (inclusiv dar fér& a se limita la date cu Caracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegafilor celeilalte Part), informatii, documente, documentatii tehnice si proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinta Périilor in timpul sau in legatura cu executares Contractului; (i) informati, idei sau materiale de natura tehnica ca rezultate de cercetare si dezvoltare, desene/planuri si specificafii si alte materiale sau concepte referitoare ie Produse i productie; (ji) informati, idei ‘sau materiale de afaceri cum sunt informati financlare ne-publice, informatii privind costuri, profituri, produse, marketing, - planuri de vanzare $i previziuni, planuri de business si planuri financiare si previziuni gi proiecte de dezvoltare si oportunitai, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezinta poziia pe piaté a Partilor. 7. FORTA MAJORA 7.1. Niciuna dintre parfile contractante nu réspunde de neexecutarea la termen silsau de executarea in mod necorespunz&tor — total sau parfial — a oricarei obligatii care Ti revine daca acest lucru se produce din cauza de fort majora. 8. INCETAREA $1 REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in umaitoarele cazuri: ~ expirarea duratei stipulate in contract; ~ una dintre parfi nu ti respecta obligafile stipulate in contract, dupa ce a fost in Prealabil notificata in scris de cealaltd parte; — este declarata in incapacitate de plata sau a fost demaratd procedura de lichidare judiciara inainte de inceperea derulirii prezentului contract; ~ Partea care Invoca 0 cauza de incetare a contractului sau rezilierea acestuia va Notifica cealalté parte cu cel putin 10 zile de la data de la care contractul inceteazs s4 mai Produca efecte juridice, 9. LITIGH 8.1. Eventualele iitigii vor fi rezolvate pe cale amiabild, pértile fiind obligate s& depuna diligente in acest sens. Litigile care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila vor fi inaintate spre solufionare instanjelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI, In drept, prezentul contract se completeazé cu dispozitile Codulul Civil, cu prevederile Corespunzétoare ale Codului Comercial, precum si cu alte acte normative in vigoare la data ‘Incheierii contractului, Prezentul contract a fost semnat tn 2 (doug) exemplare originale, céte unul pentru fiecare parte semnatard. ACHIZITOR, CONTRACTANTI/PRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, S.C, RTM Buzau S.R.L. onacron ome Cristian Stefan Ceausel 2 \ VIZA LEGALITATE, Consilier juridic Viorel Dima VIZAT PENTRU CONTROL. IFINANCIAR PREVENTIV-PROPRIU, 1 NR Lago tl Zhou [AN 20 LUNA, Lda CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40574 din 26.02.2022 1, PARTILE CONTRACTANTE, 4.4. UAT Municipiul Buzéu, cu sediul tn Buzau, str. Unirii nr. 163, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO84TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria Buzau, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. si 1.2, S.C TY BUZAU TRUST CAMPUS SRL cu. 1, telefon/ta: ~ “aistres§ = Denietril Camertulul sub nr. a fiscal » cont nr » deschis la Irezorena tuzdu, reprezentata prin — Mihai Bunaziua director, in calitate de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentulul contract il constituie prestarea unor servicil informative gi de promovare la postul de Radio CAMPUS cu privire la activitatea beneficiarului: emisiun| tematice, dezbateri pe ' “‘arari de consiliu cu caracter normativ, dezbateri privind Gezvoltarea economic . social’ a municipiului Buzdu gi atragerea de fonduri europene, Gezbateri privind programele de dezvoltare @ comunitai, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzau in gedinte ordinare ( extraordinare sau de Indata), anun{uri privind hotéirarile consiliului local, 3, VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga s& pléteasca pentru pentru prestatille realizate suma de 3000 lei/lund fara TVA, respectiv 3570 lei cu TVA inclus. 4. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022, 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: alu epee gu® ‘Sifuzarea _materialelor media in conformitate cu Legea audiovizualului nr. 504/2002 -8i informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzii; ~ 8 prezinte anexat la factura lunara un DVD continand materialul video in conditii tehnice corescunzatoare. ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ 8 puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, — in cazul in care solicit modific&ri in programarea difuzarilor, PRESTATORUL va fi anuntat cu cel pufin 7 zile inainte, stabilind de comun acord o noua programare a ‘materialului informativ; — sd plateasc’ PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturil. 5.3. Ambele parfi se obligé s& pistreze confidenfialitatea asupra confinutului Prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta in mod distinct si in nume propriu obligatille financiare (taxe i impozite) care decurg din operafiunile reglementate in prezentul contract. 6.2. Prestatorul igi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in cazul in care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar incdilca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligafii reciproce de confidenfialitate 6.3.1. Parle se angajeazd ca, pe Intreaga duraté de valabilitate a contractului incheiat Intre ele, precum si pe 0 perioada de 2 ani de la data incetéirii contractului, din orice cauza ar fiaceasta, sa: - exercite cel putin acelasi grad de diligenta cu privire la Informatille Confidentiale ale Parfii_ co-contractante pe care il exercité pentru a-si proteja proprile Informatii Confidentiale de natura similara; gi - la nivel minim, vor adopta, mentine si urma practici si proceduri de securitate scrise si cuprinzétoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatille Confidentiale Impotriva oricarei (a) divulgari, acces, utiizéri sau modificari neautorizate; (b) utiizéri abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacititi de a justifica detinerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Parfile vor folosi sau reproduce Informatie Confidentiale doar in mésura in care este necesar s&-si indeplineasca Obligatile in conformitate cu Contractul sau orice comanda de lucréri sau dispozitie similara {in conformitate cu Contractul. in plus, Pérfile vor divulga Informatille Confidentiale doar Personalului (angajatilor) care justificd 0 nevoie a cunoasterii respectivelor Informafii Confidential (si doar in masura in care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor prevazute in Contract. 6.3.3. Partile se vor asigura ci (a) fiecare angajat al for care va intra tn contact cu Informatille Confidentiale va fi obligat sa tsi respecte obligatille de confidentialitate stabilite in prezentul document; si (b) menfin si urmeaz practici si proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indic& existenta posibila a unui furt sau a unei utllizari abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Parfile vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitéti suspicioase. Parjle declara c& vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua In mod rezonabil riscurile interne si externe anticipabile asupra securitafi, confidentialitafii gi integritatii evidentelor electronice, imprimate pe hartie si de alt natura care contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbun&taji, dup’ caz, eficacitatea mecanismelor de protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri. 8.3.4.Partle nu vor transmite Informatile Confidentiale fara a obtine aprobarea prealabila @ celeilalte pari. Daca orice Informatii Confidenfiale sunt transmise (prin corespondent’, banda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c8 angajafi sai vor folosi cel mai inalt nivel de diligent Pentru a proteja respectivele informajii impotriva intruziunii, intervenfilor neautorzate, furtului, pierderii si incalcarilor de confidenfialitate. 6.3.5.Partle vor ingtiinfa reciproc in mod prompt (si in orice caz In maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinfa) fn scris, cu privire la orice dauna accidentalé sau intentionata, alterare, distrugere, divulgare neautorizata, pierdere, utilizare abuziva sau furt al sau asupra Informatillor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utiizarea Datelor cu Caracter Personal apartinand celeilalte Parti, manevrarea sau stergerea inadecvaté a datelor, furt al unor informatii si/sau divulgarea neautorizata accidentala sau intenfionata a Informatilor Confidentiale) aflate tn leg&tura cu Contractul. Partie isi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia gi reduce impactul efectelor incidentului 6.3.6.Obligatile de confidenfialtate asumate tn prezentul document nu se vor aplica in masura in care Parfile pot demonstra, prin dovezi clare si convingatoare, ca respectivele informati: (@ sunt sau au devenit in general cunoscute, fara nicio incdlcare de c&tre Parti a Prevederilor prezentei clauze sau a oricérui alt contract incheiat de cétre Pari; (se aflau in mod legal in posesia Parti, fara restrictii de confidentialitate, tnainte Ca respectiva Parte s4 le primeascd conform celor precizate in prezenta clauza; (ii) au fost obfinute in mod legal de Parte de a o terté parte care avea dreptul de a divulga respectivele informatii, féré restrictii de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; (™) au fost dezvoltate tn mod independent de catre Parte fara utiizarea sau prin referire la Informatiile Confidentiale; (%) fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta s& divulge informatiile respective. 6.3.7. Obligatile de confidenfialitate instituite prin prezenta clauzd nu se vor aplica in masura Tn care Parle sunt obligate s& divulge Informatie Confidentiale in conformitate cu Prevederile legli sau cu o dispozitie a unei instanje, agentie de reglementare sau alld autoritate guvernamentala cu jurisdi Definitie : Informatii confidentiale: (iJorice date (inclusiv dar fara a se limita la date cu caracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegatilor celeilalte Part), informatii, documente, documentati tehnice gi proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinta Parjilor in timpul sau In legatura cu executarea Contractului, (i) informati, idei sau materiale de naturd.tehnicd ca rezultate de cercetare $i dezvoliare, desene/planuri si specificatii si alte materiale sau concepte referitoare la produse si productie: (ii) informatii, idei sau materiale de afaceri cum sunt informatii financiare ne-publice, informatii privind costuri, profituri, produse, marketing, planuri de vanzare si previziuni, planuri de business si planuri financiare si previziuni gi proiecte de dezvoltare si oportunitati, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezint& pozitia pe Piaf’ a P&rflor. 7. FORTA MAJORA 7.1. Niciuna dintre parfile contractante nu réspunde de neexecutarea fa termen si/sau de executarea in mod necorespunzator — total sau partial — a oricérei obligatii care fi revine dacd acest lucru se produce din cauza de fort major’. 8. INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele cazuri: ~ expirarea duratei stipulate tn contract; ~ una dintre parji nu isi respect obligatile stipulate in contract, dupa ce a fost In prealabil nofificata in scris de cealaltd parte; ~ este declarata In incapacitate de plata sau a fost demaratd procedura de lichidare judiciara inainte de inceperea derularii prezentulul contract; = Partea care invoca 0 cauza de incetare a contractului sau rezilierea acestuia va Nofifica cealalta parte cu cel putin 10 zile de la data de la care contractul inceteaz& sd mai produca efecte juridice, 9. LITIGH 9.1, Eventualele Iitigii vor fi rezolvate pe cale amiabila, péirtile find obligate s& depuna diligente in acest sens. Litigile care nu vor putea fi solufionate pe cale amiabila vor fi Inaintate spre solutionare instantelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI. In Grept, prezentul contract se completeaz& cu dispozitile Codului Civil, cu prevederile corespunzétoare ale Codului Comercial, precum si cu alte acte normative tn vigoare la data Tincheierii contractului. Prezentul contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatard. ACHIZITOR, CONTRACTANT/PRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Director, PRIMAR, S.C, TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. | a PR % io 4 ctu mass DIRECTOR ECONOMIC. Cristian Stefan Ceaus VIZA LEGALITATE, - Consilier juridic Tee | Viorel Dima a CRI Sexton cmH 5 PRAT PENTA FO CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40627 din 28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. UAT Municipiului Buzau, cu sediul in Buzau, str. Piata Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO64TREZ24A510103203001X ‘deschis tn Trezoreria Buzdu, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin si Director executiv, Cristian Stefan Ceausel, in calitate de BENEFICIAR. gi 42. S.C. TVSAT 2002 S.R.L. cu sediul in Z aia . Snreaistrata la Reaistrul Comertului sub nr. . » cod fiscal =. _, cont nr. -=+, deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata prin Adrian Neagu - director general, in calitate de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea unor servicll informative $i de promovare la postul de televiziune TVSat cu privire la activitatea beneficiarului: emisiuni tematice, dezbateri pe hotarari de consiliu cu caracter normativ, dezbateri_privind dezvoltarea economic $i social a municipiului Buzu si atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunitatii, inclusiv anunfurile publice privind Convocarea Consiliului local al Municipiului Buzu in gedinfe ordinare ( extraordinare sau de indata), anunturi privind hotarérile consiliului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga sa pliteasca pentru prestatile realizate suma de 3361 leifuna, din care 639 lei/luna T.V.A. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1, Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.12.2022. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1, PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: - sa se asigure difuzarea materialelor media n conformitate cu Legea audiovizualului nr, 504/2002 -84 informeze beneficiarul in imposibilitatea difuzarii emisiunii in maxim 6 ore de la primirea comenzii; ~ 8 prezinte anexat la factura lunar un DVD continand materialul video in conditii tehnice corescunzatoare; - sa prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ 8 puné la dispozifia PRESTATORULUI DE SERVICII informafii sau alte elemente necesare realizarii materialului, ~ In cazul tn care solicit modificari in programarea difuzarilor, PRESTATORUL va fi anunfat cu cel putin 7 zile inainte, stabilind de comun acord 0 noua programare a materialului informativ; ~ s& plateascé PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturii 5.3. Ambele parfi se oblig’ s8 pastreze confidenfialitatea asupra confinutului prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 5.1. Fiecare parte din contract suporta In mod distinct si in nume propriu obligatille financiare (taxe si impozite) care decurg din operafiunile regiementate in prezentul contract. 6.2, Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in cazul in care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar incalca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligafii reciproce de confidentialitate 6.3.1. Parfle se angajeaza ca, pe intreaga duratd de valabilitale a contractului incheiat Intre ele, precum $i pe 0 perioada de 2 ani de la data incetarii contractului, din orice cauza ar fiaceasta, s&: ~ _exercite cel putin acelasi grad de diligent’ cu privire la Informatiile Confidentiale ale Pari co-contractante pe care 1! exercité pentru asi proteja proprile Informalii Confidentiale de natura similara; gi ~ lanivel minim, vor adopta, menfine gi urma practici si proceduri de seourtate scrise si cuprinzéitoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatile Confidentiale impotiva oricdret (a) divulgari, acces, utilizari sau modificari neautorizate; (b) utilizar abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacititi de a justifica detinerea respectivelot Informatii Confidentiale, 6.3.2. Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Parjle vor folosi sau reproduce Informatille Confidentiale doar in masura in care este necesar s8-si indeplineasca obligatile in conformitate cu Contractul sau orice comanda de iucréri sau dispozitie similara in conformitate cu Contractul. In plus, Pértile vor divulga Informatile Confidentiale doar Personalulul (angajatilor) care justific’ © nevoie a cunoasterii respectivelor Info i Confidential (si doar in masura in care este necesar) pentru indepliniea scopurilor Prevazute in Contract. 6.3.3. Pairtile se vor asigura c& (a) fiecare angajat al lor care va intra in contact cu Informatile Confidentiale va fi obligat sa tgi respecte obligatile de confidentialtate stabilite In Prezentul document; si (b) mentin si urmeaza practici si proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indica existenfa posibilé a unui furt sau a unei utilizéri abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Partie vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Périle deciara c& vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica gi evalua in mod fezonabil riscurile inteme gi exteme anticipablle asupra securitif, confidentialitatit i integrtat evidentelor electronice, imprimate pe hartie gi de alta natura care contin Date cu Caracter Personal gi vor evalua si imbunataji, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de Protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri, 6:3.4.Partile nu vor transmite Informatille Confidentiale far a obtine aprobarea prealabila a celellalte part. Daca orice Informatii Confidentiale sunt transmise (prin corespondenta, banda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c& angajafii sai vor folosi cel mai inalt nivel de diligenta Pentru a proteja respectivele informatii impotriva intruziunii, interventilor neautorizate, furtului, pierderii gi incalcarilor de confidentialitate, 6.3.5.Parlile vor ingtiinta reciproc in mod prompt (si in orice caz in maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinfa) in scris, cu privire la orice dauna accidentala sau intentionaté, aiterare, distrugere, divulgare neautorizata, pierdere, utiizare abuziva sau furt al Sau asupra Informatillor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau ulllizares Patelor cu Caracter Personal aparjinand celellaite Parl, manevrarea sau stergerea inadecvat a datelor, furt al unor informatiisi/sau divulgarea neautorizaté accidentala sau intentionaté a Informatilor Confidentiale) aflate in leg&tura cu Contractul. Partie Tsi vor oferi Feciproc Intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul efectelor incidentutui £.3.6-Obligafile de confidentialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica in masura in care Partile pot demonstra, prin dovezi clare si convingatoare, c& respectivele informati (sunt sau au devenit in general cunoscute, fara nicio Incdlcare de c&tre Parti a Prevederilor prezentei clauze sau a oricérui alt contract Incheiat de c&tre Pai; (i) se aflau in mod legal in posesia Parti, fara restrict de confidentaltate, thainte ca respectiva Parte s le primeasca conform celor precizate in prezenta clauza; au fost obfinute in mod legal de Parte de la o tertd parte care avea dreptul de a divulga respectivele informatii, fara restrict’ de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; (iy) au fost dezvottate in mod independent de catre Parte fard utilzarea sau prin referire la Informatiile Confidentiale; (¥) fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta sa divulge informatiile respective. 8.3.7. Obligatile de confidentialitate instituite prin prezenta clauz nu se vor aplica in masura in care Parjile sunt obligate s divulge Informatie Confidentiale in conformitate cu Prevederile legli sau cu o dispozitie a unei instanfe, agentie de reglementare sau alld autoritate guvernamentala cu jurisdictie, Definitie : informatii confidentiale: (orice date (inclusiv dar fard a se limita la date cu Caracter personal ale reprezentanjilor, angajatilor, contractorilor sau delegaflor celeilalte Part), informati, documente, documentati tehnice si proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinta Parflor in timpul sau in legatura cu executares Contractului; (i) informafi, del sau materiale de natura tehnicd ca rezultate de cercetare gi dezvoltare, desene/planuri si specificafii si alte materiale sau concepte referitoare Ia Produse $i producfie; (i) informati, idei_sau materiale de afaceri cum sunt informati financiare ne-publice, informati privind costuri, profitur, produse, marketing, planuri de vanzare $i previziuni, planuri de business gi planuri financiare gi previziuni gi proiecte de dezvoltare si oportunitaf, produse nelivrate piefei, alte documnente care reprezinté.pozifia pe piata a Parlor. 7. FORTA MAJORA 7.1. Niciuna dintre partie contractante nu rispunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzéitor — total sau partial - a oricarel obligatii care fi fevine daca acest lucru se produce din cauza de forfé major, 8, INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1, Prezentul contract inceteazé de drept in urmatoarele cazuri; ~ expirarea duratel stipulate in contract; ~ una dintre parti nu Tsi respect’ obligatile stipulate tn contract, dupa ce a fost in prealabil notificata In scris de cealalté Parte; ~ este deciaratd tn incapacitate de plata sau a fost demarat procedura de lichidare judiciard inainte de inceperea derularii prezentului contract; ~ partea care invocd o cauza de incetare a contractulul sau rezilierea acestuia va notifica cealalta parte cu cel Putin 10 zile de la data de la care contractul inceteazi s& mai produca efecte juridice. 9. LITIGH 9.1. Eventualele litigii vor fi rezolvate pe cale amiabila, paifile find obligate si depuna diligente in acest sens. Litigile care nu vor putea fi solufionate pe cale amiabila vor fi inaintate spre solutionare instantelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI. In Grept, prezentul contract se completeazA cu dispozifile Codului Civil, cu prevederile corespunzatoare ale Codului Comercial, precum si cu alte acte normative in vigoare la data inchelerii contractului, Prezentul contract a fost seminat th 2 (dou8) exemplare originale, céte unul pentru fiecare parte semnatara, ACHIZITOR, CONTRACTANT/PRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU___ Director, S.C. S.C. TVSAT 2002 S.R.L. S.R.L. DIRECTOR ECONOMIC, &. Cristian Stefan Ceausel VIZA LEGALITATE, Consilier juridic Viorel Dima ia MUNIGIPTOLU |" VIZAT PENTRU CONTROL *INANCIAR PREVENTIV PROPRIU| 1 aR oy WN LOY LONA Oda) wu CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 41010/28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. UAT Municipiului Buzau, cu sediul in Buzéu, Piata Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN ROG4TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria Buzau, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin gi Director executiv, Cristian Stefan Ceaugel, in calitate de BENEFICIAR. si 1.2. S.C. OVAL GREEN PUBLISHING S.R.L. c: sc nr. 41 tt Aeaietentk t= Danictnil Camertulul sub hrs 2 20d fiscal 7 a, cont nr Re deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata prin », in calitate de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract jl constituie prestarea unor servic informative $i de promovare la postul de radio on-line Supersonic Radio.ro, cu privire la activitatea beneficiaruiul: emisiuni tematice, dezbateri pe hotarari de consiliu cu caracter normativ, Gezbateri privind dezvoltarea economicé gi social a municipiului Buzau $i atragerea de fonduri europene, dezbateri privind programele de dezvoltare a comunititii, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliulul Local al municipiului Buzau in sedinte ordinare (extraordinare sau de indata), anunturi privind hot&rdrile Consilului local. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga s& plateasc’ pentru prestatii suma de 2.400 lei/lund, la care se adauga TVA in suma de 456 lei/luna, respective 2.856 lei/luna inclusive TVA. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.10.2022. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: 84 publice materialul informativ conform programétilor stabilite de comun acord; — S& urmareasca realizarea obiectului contractului la standardele prevazute In contract; 7 88 execute materialele informative solicitate la termenele si in condifile stabilite; ~ Sd prezinte anexat la factura lunard ziarele cu materialele promovate; ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru servicille prestate, 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ 84 puné la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente Necesare realizarii materialului, cu excepfia mijloacelor tehnice care intré in sarcina PRESTATORULUI; = 84&gi asume intreaga responsabilitate in leg&tura cu materialele solicitate a fi realizate; ~ 8a plateasca’ PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturil, 5.3. Ambele pari se obliga s& pastreze confidenfialitatea asupra continutului Prezentului contract gi a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta in mod distinct si in nume propriu obligatile financiare (taxe si impozite) care decurg din operafiunile reglementate In prezentul contract, 6.2. Prestatorul igi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in cazul In care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar incdlca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligafii reciproce de confidentialitate 6.3.1. Partile se angajeaza ca, pe intreaga durata de valabilitate a contractului incheiat intre ele, precum gi pe 0 perioada de 2 ani de la data incetirii contractului, din orice cauza ar fiaceasta, sa: ~ exercite cel putin acelasi grad de diligenf& cu privire la Informatie Confidentiale ale Partil co-contractante pe care il exercita pentru a-gi proteja proprile Informati Confidentiale de natura similards; si ~ la nivel minim, vor adopta, menfine si urma practici gi proceduri de securitate scrise gi Suprinzéitoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatie Confidentiale tmpotriva oricarei (a) divulgari, acces, utiizari sau modificari neautorizate; (b) utiizari abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitafi de a justifica definerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Far a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Pértile vor folosi sau Feproduce Informatie Confidentiale doar in m&sura tn care este necesar sé-gi Indeplineasc& obligatile in conformitate cu Contractul sau orice comand de lucréri sau dispozitie similara in conformitate cu Contractul. In plus, Partile vor divulga Informatiile Confidentiale doar Personalului (angajatilor) care justified o nevoie a cunoasterii respectivelor Informati Confidentiale (gi doar in masura in care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor prevazute in Contract. 6.3.3. Pairjle se vor asigura c& (a) fiecare angajat al lor care va intra In contact cu Informafiile Confidentiale va fi obligat sa isi respecte obligatile de confidentialitate stabilite in Prezentul document; gi (b) menfin si urmeaza practici $i proceduri de securitate care sunt suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indicd existenja posibilé a unui furt sau a unei utilizéri abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Partile vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Parte deciars ca vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua in mod rezonabil riscurile inteme si externe anticipabile asupra securitati, confidentialititi’ si integritafii evidenfelor electronice, imprimate pe hairtie si de alta natura care contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbundtati, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri. 6.3.4.Partile nu vor transmite Informatiile Confidentiale fara a obtine aprobarea prealabilé a celeilalte pari. Daca orice Informafii Confidenfiale sunt transmise (prin corespondenta, band’ magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c& angajatii sai vor folosi cel mai inalt nivel de alligenta Pentru a proteja respectivele informatii impotriva intruziur furtului, pierderil si incalcdrilor de confidentialitate, 6.3.5.Partile vor ingtiinta reciproc In mod prompt (si in orice caz in maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinta) in scris, cu privire la orice dauna accidental sau intenfionaté, alterare, distrugere, divulgare neautorizat’, pierdere, utiizare abuzivé sau furt al sau asupra Informatiilor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utiizarea Datelor cu Caracter Personal aparjinand celellalte Pérfi, manevrarea sau stergerea inadecvata a datelor, furt al unor informati si/sau divulgarea neautorizaté accidentala sau intentionata a Informatilor Confidentiale) aflate in leg&tura cu Contractul. P&rile Isi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul efectelor incidentului 6.3.6.Obligatile de confidenfialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica in masura in care Parfle pot demonstra, prin dovezi clare gi convingdtoare, c respectivele informatii: () sunt sau au devenit in general cunoscute, fad nicio incdlcare de cétre Parti a Prevederilor prezentei clauze sau a oric&rui alt contract incheiat de cditre P&rti (i) se afiau in mod legal in posesia Parti, fara restricfii de confidentialitate, inainte ca respectiva Parte si le primeasca conform celor precizate in prezenta clauza; (ii) au fost obtinute in mod legal de Parte de la o tert parte care avea dreptul de a divulga respectivele informatii, fara restrictii de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; () au fost dezvoltate tn mod independent de catre Parte fara utlizarea sau prin referire la Informatille Confidentiale; (») fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta sa divulge informatiile respective. 6.3.7. Obligatille de confidentialitate instituite prin prezenta clauz nu se vor aplica in masura in care Partile sunt obligate s& divulge Informatiile Confidentiale in conformitate cu prevederile legii sau cu o dispozitie a unei instanfe, agentie de reglementare sau alta autoritate guvernamentala cu jurisdictie. Definitie : Informatii confidentiale: (ijorice date (inclusiv dar fér& a se limita la date cu caracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegatilor celeilalte Part), informatii, documente, documentatii tehnice si proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinfa Pariilor in timpul sau in legaturd cu executarea Contractului, (i) informati, idei sau materiale de naturé. tehnicd ca rezultate de cercetare gi Gezvoltare, desene/planuri si specificatii si alte materiale sau concepte referitoare la produse i productie; (li) informati, idei_sau materiale de afaceri cum sunt informati financiare ne-publice, informatii privind costuri, profituri, produse, marketing, planuri de vanzare 3i previziuni, planuri de business si planuri financiare gi previziuni gi proiecte de dezvoltare si oportunitati, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezinté.pozitia pe piatd a Partilor. 7. FORTA MAJORA intervenfilor neautorizate, 7.1. Niciuna dintre parle contractante nu réspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator — total sau partial — a oricarei obligati care Ti revine daca acest lucru se produce din cauza de forfa majora. 8, INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract Inceteaza de drept in urmatoarele cazuri: — expirarea duratel stipulate in contract; 7 una dintre parti nu isi respecta obligatile stipulate In contract, dupa ce a fost In Prealabil notificata in scris de cealalta Parte; 5 este declarata in incapacitate de plata sau a fost demarata procedura de lichidare judiciara inainte de tnceperea derularii Prezentului contract; sePartea care invocd o cauza de incetare a contractulul sau reziierea acestuia va notiica cealalté parte cu cel putin 10 zile de la data de la care contractul Inceteaz’ s& mai Produca efecte juridice. 9. LITIGH 8.1. Eventualele litigi vor fi rezolvate pe cale amiabila, pétfile find obligate si depuna dilgente in acest sens. Ltigile care nu vor putea fi solufionate pe cale arnishia core Spre solutionare instanfelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI. In rept, prezentul contract se completeaz& cu dispozifile Codului Civil, cu prevederile Ferpepunzitoare ale Codului Comercial, precum gi cu alte acte nonmative in vigoare la data ‘ncheierii contractului. Prezentul contract a fost semnat th 2 (doua) exemplare originale, céte unul pentru fiecare parte semnatar’. ACHIZITOR, CONTRACTANT/PRESTATOR, UAT MUNICIPIUL BUZAU Administrator, S.C. OVAL GREEN PUBLISHING S.R.L. DIRECTOR EXECUTIV, 4] Cristian $tefan Coaugel VIZA LEGALITATE, Consilier juridic Viorel DIMA \ caer BU Buzéiu, reprezentata prir . dl, 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentulul contract il constituie prestarea unor servicil informative si de promovare jn_ziar on-line www.opiniabuzau.ro , cu privire la activitatea beneficiarului, inclusiv anunturile publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzdu tn sedinfe ordinare (extraordinare sau de indat3), anunfuri publice privind promovarea de Proiecte de hotarari, anunturi publice cu privire la programele de dezvoltare a comunitii, ‘mesaje de felicitare pentru evenimente gi s4rbatori legale. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1, Beneficiarul se obliga s plateasca pentru prestatii suma de 1.000 lei/luna, la care se adaug& TVA 0 lei, pentru prestatille realizate. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.10.2022. §. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga: —S publice materialul informativ conform programéfrilor stabilite de comun acord; — S4 urmareasca realizarea obiectului contractulul la standardele prevazute in contract; ~ 8a execute materialele informative solicitate la termenele si in conditile stabilite; ~ 8 prezinte anexat la factura lunara ziarele cu materialele promovate; ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2, BENEFICIARUL se obliga: ~ 8A puna la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialulul, cu exceptia mijloacelor tehnice care intré in sarcina PRESTATORULUI; — Sai asume intreaga responsabilitate in legdturé cu materialele solicitate a fi realizate; ~ sa plateasca PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturii, 5.3. Ambele parti se obliga sd pastreze confidentialitatea asupra continutului prezentului contract si a materialelor informative. 6, CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suport in mod distinct i in nume propriu obligatille financiare (taxe si impozite) care decurg din operafiunile reglementate in prezentul contract. 6.2. Prestatorul igi rezerva dreptul de a nu realiza si difuza materiale informative in cazul In care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau juridice, ar Inceilca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligatii reciproce de confidenfialitate 6.3.1. Partile se angajeaza ca, pe Intreaga duraté de valabilitate a contractului ncheiat intre ele, precum gi pe o perioadé de 2 ani de la data incetarii contractului, din orice cauza ar fi aceasta, sa: > exercite cel putin acelagi grad de diligent cu privire la Informatiile Confidentiale ale Parti co-contractante pe care il exercité pentru a-si proteja proprile Informati Confidentiale de natura similard; si ~ la nivel minim, vor adopta, mentine si urma practici gi proceduri de securitate scrise si cuprinzéitoare care sunt suficiente pentru a proteja Informafille Confidentiale impotriva oricarel (a) divulgéri, acces, utilizari sau modificari neautorizate; (b) utilizari abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitati de a justifica detinerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Partile vor folosi sau Teproduce Informatiile Confidentiale doar in m&sura In care este necesar 88-si indeplineasca obligatille 1n conformitate cu Contractul sau orice comanda de lucrari sau dispozitie similara 1h conformitate cu Contractul. In plus, Périile vor divulga Informatille Confidentiale doar personalului (angajatilor) care justificd o nevoie a cunoasterii respectivelor Informati Confidentiale (si doar in masura in care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor Prevazute in Contract. 6.3.3. Parle se vor asigura ca (a) fiecare angajat al lor care va intra in contact cu Informatile Confidentiale va fi obligat sd isi respecte obligafille de confidentialitate stabilite in prezentul document; si (b) mentin si urmeaza practici $i proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indica existenta posibila a unui furt sau a unei utilizdri abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Partile vor raporta in mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Pairfile declara ca vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua in mod rezonabil riscurile inteme si extemne anticipabile asupra securititi, confidentialitafii si integritatii evidentelor electronice, imprimate pe hartie si de alt natura care contin Date cu Caracter Personal gi vor evalua si imbun&tati, dup caz, eficacitatea mecanismelor de protectie pentru limitarea unor asemenea riscuri. 6.3.4.Partile nu vor transmite Informatile Confidenfiale fara a obtine aprobarea prealabila a celeilalte parfi. Daca orice Informatii Confidentiale sunt transmise (prin corespondent’, banda magnetica, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi $i se va asigura cd angajatii sai vor folosi cel mai inalt nivel de diligent Pentru a proteja respectivele informatii impotriva intruziunii, interventillor neautorizate, furtului, pierderi gi incdlcarilor de confidentialtate. 6.3.5.Parile vor instiinta reciproc in mod prompt (si in orice caz In maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinta) in scris, cu privire la orice daund accidentalé sau intenfionaté, alterare, distrugere, divulgare neautorizata, pierdere, utiizare abuziva sau furt al sau asupra Informatilor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utilizarea Datelor cu Caracter Personal aparjinand celeilalte Par, manevrarea sau stergerea inadecvata a datelor, furt al unor informatii gi/sau divulgarea neautorizata accidental’ sau intenfionata a Informatilor Confidenfiale) aflate tn legéitura cu Contractul. Partie igi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia gi reduce impactul efectelor incidentului 8.3.6.Obligafile de confidentialitate asumate in prezentul document nu se vor aplica in masura in care Parfile pot demonstra, prin dovezi clare i convingatoare, c& respectivele informati: () sunt sau au devenit in general cunoscute, far nicio Incdilcare de c&tre Parti a Prevederilor prezentei clauze sau a oric&rui alt contract inchelat de cétre Parti () se aflau in mod legal in posesia Parti, fara restrict de confidentialitate, inainte ca respectiva Parte s4 le primeasc conform celor precizate in prezenta clauz’; (ii) au fost obfinute in mod legal de Parte de la o terfé parte care avea dreptul de a divulga respectivele informafi, fara restrictii de confidentialitate sau izvordnd din dreptul de proprietate; (v) au fost dezvoltate in mod independent de catre Parte fara utlizarea sau prin referire la Informatiile Confidentiale; (v) fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta s& divulge informatille respective. 6.3.7. Obligatile de confidenfialitate instituite prin prezenta clauzd nu se vor aplica tn masura in care Parle sunt obligate s& divulge Informatie Confidentiale in conformitate cu Prevederile legit sau cu o dispozitie a unei instante, agentie de reglementare sau alta autoritate guvernamentala cu jurisdictie. Definitie : Informatii confidentiale: ()Jorice date (inclusiv dar fra a se limita la date cu Caracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegatilor celeilalte Parti), informatii, documente, documentatii tehnice gi proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinfa Pairtilor in timpul sau in legatura cu executarea Contractului, (i) informati, idei sau materiale de natura. tehnicd ca rezultate de cercetare gi dezvoltare, desene/planuri i specificafii si alte materiale sau concepte referitoare la produse si productie; (i) informatii, idei_sau materiale de afaceri cum sunt informati financiare ne-publice, informatii privind costuri, profituri, produse, marketing, planuri de vanzare $i previziuni, planuri de business si planuri financiare $i previziuni si proiecte de dezvoltare $i oportunita, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezint& pozitia pe iafa a Partilor. 7. FORTA MAJORA, 7.1. Niciuna dintre partite contractante nu raspunde de neexecutarea la termen siisau de executarea in mod necorespunzéttor — total sau parfial — a oricdrei obligatii care fi revine daca acest lucru se produce din cauza de forté major’. 8. INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele cazur: ~ expirarea duratei stipulate in contract; ~ una dintre par{i nu igi respect obligatille stipulate in contract, dupa ce a fost In prealabil notificatd in scris de cealalta parte; ~ este declaraté in incapacitate de plata sau a fost demarat procedura de lichidare judiciara inainte de inceperea derularii prezentului contract; ~ Partea care invoc’ o cauzi de incetare a contractului sau rezilierea acestuia va notifica cealalta parte cu ce! putin 10 zile de la data de la care contractul Inceteaza s& mai produc efecte juridice. 9. LITIGH 9.1. Eventualele litigii vor fi rezolvate pe cale amiabild, parfile fiind obligate s& depuna diligenfe in acest sens. Litigiile care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabil& vor fi Inaintate spre solutionare instanfelor de judecata la sediul central al PRESTATORULUI. In drept, prezentul contract se completeaz& cu dispozitille Codului Civil, cu prevederile corespunzatoare ale Codului Comercial, precum si cu alte acte normative in vigoare la data ‘ncheierii contractului. Prezentul contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara ACHIZITOR, CONTRACTANT/PRESTATOR, ‘UAT MUNICIPIUL BUZAU ‘S.C. INFO MEDIA HOUSE S.R.L. PRIMAR, fo* NaN Director General, Constantin refs ) cf DIRECTOR ECONOMIC, Cristian $tefan Ceaugel IZA LEGALITATE, Consilier Juridic Viorel Dima he __ epi ele y | cen OP EGNTROL, ay | PRIN at PENT JRINANCIAR PR aaa nape i \ > una Oa (pu donee CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 41163/28.02.2022 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.4, UAT Municipiului Buzau, cu sediul in Buzau, Piata Daciei nr. 1, Cod fiscal 4233874, cont IBAN RO84TREZ24A510103203001X deschis in Trezoreria Buzéu, reprezentat prin PRIMAR, Toma Constantin gi Director executiv, Cristian Stefan Ceaugel, in calitate de BENEFICIAR si *° $6. INFO MENIA HOUSE S.R.L. cu sediul in Buzdu, =, a 2 & Rgpemintonas t= Pantintent Comertulul subnr Ad fiscal AUN. we = Joa is. la Trezorenia Buzau, reprezentaté prin Calin Bostan- Director general, in calitate de PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea unor servicii informative si de promovare in ziarul cotidian OPINIA , cu privire la activitatea beneficiarului,inclusiv anunturile Publice privind convocarea Consiliului local al Municipiului Buzdu in sedinte ordinare (extraordinare sau de indata), anunturi publice privind promovarea de proiecte de hotarari, anunfuri publice cu privire la programele de dezvoltare a comunitafii, mesaje de felicitare pentru evenimente si sarbatori legale. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1. Beneficiarul se obliga s& pléteasca pentru prestatii suma de 1.500 leilun’, la care se adauga TVA in valoare de 0 lei (firma neplatitoare de TVA) pentru prestatile realizate. 4, DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata contractului este de la 01.03.2022 pana la 31.10.2022, incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obliga — 88 publice materialul informativ conform programétilor stabilite de comun acord; ~ 8& urmareasca realizarea obiectulul contractului la standardele prevazute In contract; — 8& execute materialele informative solicitate la termenele gi in condifile stabilite; ~ $A prezinte anexat la factura lunara ziarele cu materialele promovate; ~ 8a prezinte Proces Verbal de receptie pentru serviciile prestate. 5.2. BENEFICIARUL se obliga: ~ 84 puné la dispozitia PRESTATORULUI DE SERVICII informatii sau alte elemente necesare realizarii materialului, cu exceptia mijloacelor tehnice care intré in sarcina PRESTATORULUI; ~ S&-si asume intreaga responsabilitate In leg&tura cu materialele solicitate a fi realizat ~ 8d pliteascé PRESTATORULUI contravaloarea contractului in termen de 30 zile de la emiterea facturi, 5.3. Ambele parfi se obliga s& pastreze confidentialitatea asupra_confinutului Prezentului contract si a materialelor informative. 6. CLAUZE SPECIALE 6.1. Fiecare parte din contract suporta in mod distinct si in nume propriu obligafile financiare (taxe $i impozite) care deourg din operatiunile reglementate tn prezentul contract. 6.2. Prestatorul isl rezerva dreptul de a nu realiza gi difuza materiale informative in cazul In care acestea ar prejudicia sub orice forma persoane fizice sau jutidice, ar tncdlca legile in vigoare sau ar contraveni bunelor moravuri. 6.3. Obligafii reciproce de confidenfialitate 6.3.1. Partile se angajeaza ca, pe intreaga durati de valabilitate a contractului incheiat intre ele, precum si pe 0 perioada de 2 ani de la data incetrii contractului, din orice cauz& ar fiaceasta, sa: ~ _exercite cel putin acelasi grad de diligenfa cu privire fa Informatiile Confidentiale ale Parfii co-contractante pe care il exercité pentru a-gi proteja proprile Informatit Confidentiale de natura similara; si ~ la nivel minim, vor adopta, mentine gi urma practici gi proceduri de securitate scrise si cuprinzatoare care sunt suficiente pentru a proteja Informatille Confidentiale Impotriva oricarei (a) divulgair, acces, utilizari sau modificari neautorizate; (b) utlizari abuzive, furt, distrugeri sau pierderi; sau (c) incapacitafi de a justifica definerea respectivelor Informatii Confidentiale. 6.3.2. Fara a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, Parfile vor folosi sau reproduce Informatile Confidentiale doar in masura in care este necesar 84-5 indeplineascd obligatille in conformitate cu Contractul sau orice comandé de lucrari sau dispozitie similara in conformitate cu Contractul. in plus, Partile vor divulga Informafiile Confidentiale doar Personalului (angajatilor) care justificd 0 nevoie a cunoasterii respectivelor Informatii Confidentiale (si doar in masura in care este necesar) pentru indeplinirea scopurilor prevazute ‘in Contract. 6.3.3. Parfile se vor asigura cA (a) fiecare angajat al lor care va intra in contact cu Informatie Confidentiale va fi obligat sa si respecte obiigatille de confidentialitate stabllite in Prezentul document; si (b) mentin si urmeaza practici si proceduri de securitate care sunt Suficiente pentru a detecta tipare, practici sau forme specifice de activitate care indic& existenta posibila a unui furt sau a unei utilizar abuzive a Datelor cu Caracter Personal. Partile Vor raporta In mod prompt toate aceste incidente sau activitati suspicioase. Parte declara c& Vor realiza evaluari regulate ale riscurilor pentru a identifica si evalua in mod rezonabilriscurile inteme si externe anticipabile asupra securititii, confidentialititi’ si integrtatii evidentelor electronice, imprimate pe hartie gi de alta natura care contin Date cu Caracter Personal si vor evalua si imbundtafi, dupa caz, eficacitatea mecanismelor de protectie pentru limitarea unor asemenea riscur. 6.3.4.Parfile nu vor transmite Informatiile Confidentiale féra a obtine aprobarea prealabilé a celeilaite parfi. Dacd orice Informatii Confidentiale sunt transmise (prin corespondenté, banda magneticd, transmisie prin email sau orice alte suporturi de comunicare) respectiva Parte va folosi si se va asigura c angajatii sai vor folosi cel mai Inalt nivel de diligent pentru a proteja respectivele informatii impotriva intruziunii, interventilor neautorizate, furtului, pierderi si incalcarilor de confidentialitate, 6.3.5.Parjle vor instiinta reciproc in mod prompt (gi in orice caz in maxim 24 de ore din momentul in care iau cunostinta) in seris, cu privire la orice dauna accidentala sau intentionats, alterare, distrugere, divulgare neautorizatd, pierdere, utilizare abuzivi sau furt al sau asupra Informatillor Confidentiale (inclusiv accesul neautorizat la sau utilizarea Datelor cu Caracter Personal apartinand celeilalte Parti, manevrarea sau stergerea inadeovat a datelor, furt al unor informatii si/sau divulgarea neautorizata accidentalé sau intentionata a Informatillor Confidentiale) aflate in legatura cu Contractul. Péitile igi vor oferi reciproc intreaga cooperare pentru a investiga, remedia si reduce impactul efectelor incidentului 6.3.6.Obligatille de confidentialitate asumate tn prezentul document nu se vor aplica in masura tn care Parfile pot demonstra, prin dovezi clare si convingatoare, c& respectivele informati: () sunt sau au devenit in general cunoscute, fara nicio Incdlcare de catre Parti a prevederilor prezentei clauze sau a oricarui alt contract incheiat de catre Pari (i) _ se afiau tn mod legal in posesia Parji, fara restrictii de confidentialitate, inainte ca respectiva Parte sa le primeasca conform celor precizate in prezenta clauz’; (il) au fost obfinute in mod legal de Parte de la o terta parte care avea dreptul de a divulga respectivele informati, fra restrictii de confidentialitate sau izvorand din dreptul de proprietate; (iv) au fost dezvoltate in mod independent de cétre Parte fara utiizarea sau prin referire la Informatiile Confidentiale; (v) fac obiectul unui contract scris in conformitate cu care Partea a autorizat Partea co-contractanta sa divulge informafiile respective. 6.3.7. Obligatille de confidentialitate instituite prin prezenta clauz& nu se vor aplica in masura in care Partile sunt obligate sa divulge Informafille Confidentiale in conformitate cu prevederile legii sau cu o dispozitie a unei instante, agentie de reglementare sau alta autoritate guvernamentalai cu jurisdictie Definitie : Informatii confidentiale: (iJorice date (inclusiv dar fara a se limita la date cu caracter personal ale reprezentantilor, angajatilor, contractorilor sau delegafilor celeilalte Part), informatii, documente, documentatii tehnice gi proceduri, sau orice alte documente, indiferent de suport, care ajung la cunostinfa Partilor in timpul sau in legatura cu executarea Contractului; (ji) informatii, idei sau_materiale de natura tehnicd ca rezultate de cercetare si dezvoltare, desene/planuri si specificati si alte materiale sau concepte referitoare la produse si productie; (ii) informatii, idei sau materiale de afaceri cum sunt informatii financiare ne- Publice, informatii privind costuri, profituri, produse, marketing, planuri de vanzare si previziuni, planuri de business si planuri financiare gi previziuni si proiecte de dezvoltare gi Oportunitati, produse nelivrate piefei, alte documente care reprezinté pozifia pe pial a Partilor 7. FORTA MAJORA 7.1. Niciuna dintre parfile contractante nu réspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator — total sau partial — a oricrei obligatii care fi revine daca acest lucru se produce din cauza de forta majora.

S-ar putea să vă placă și