Sunteți pe pagina 1din 4

Gancea Ligia Experti anul II

Testare semestriala
Subiectul nr.1 ntreprinderea Alfa achizi ioneaz la nceputul exerci iului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factur ). Managerii estimeaz o durat de utilizate de 5 ani i decid s amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorit cre terii valorii juste, managerii decid s reevalueze activul. Valoarea just la 31.12.N a fost estimat la 1.200 lei. La finalul anului N+1 exist indicii c activul a fost depreciat.Valoarea just a fost estimat la 400 lei. Datorit incertitudinilor de pe pia i a modific rilor procesului de fabrica ie managerii au decis c o estimare a valorii de utilitate nu este fiabil . La finalul anului N+2 valoarea just a fost estimat la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care s estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimeaz c n anul N+3 se vor ob ine ncas ri de 1.800 lei iar n anul N+4 ncas rile vor fi de 1.600 lei. Pl ile ocazionate de costurile opera ionale ata ate activului sunt estimate la 1.000 lei n N+3 i respectiv 900 n N+4. Rata de rentabilitate economic a teptat este de 30%. Utilajul a fost finan at dintr-un credit bancar al c rui cost a fost de 20%. n anul N+3 ntreprinderea pl nuie te s fac o modernizare a activului, opera ie din care se sper s se ob in un plus de ncas ri de 5% fa de estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)s se nregistreze n contabilitate opera iile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)s stabileasc valoarea n bilan a activului la sfr itul fiec rui an. Rezolvare: n exerci iul N: a)achizi ia echipamentului: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibil 404 1.190 Furnizori 1.000 de 190 imobiliz ri

b) amortizarea aferent exerci iului N: Amortizarea anului N = (1.000 lei/5 ani)x11 luni/12 luni = 183 lei 6811 Chelt. Privind amortizarea imobiliyarilor = 2813 183 Amortiyarea instalatiilor

c) la 31.12.N, echipamanetul se evalueaz la valoarea just : Valoarea contabil = 1.000 lei 183 lei = 817 lei Valoarea just = 1.200 lei Plus de valoare just 383 - anularea amortiz rii cumulate:
1

2813 = 2131 Amortiyarea Echipamente instalatiilor tehnologice - reevaluarea valorii r mase: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare

183

383

n exerci iul N+1: a)amortizarea aferent exerci iului N+1: 6811 = 2813 294 Cheltuieli din exploatare Amortizarea privind amortizarea instala iilor etc. imobiliz rilor 1.200x12luni/49 luni=294 b)realizarea rezervei din reevaluare: 105 Rezerve din reevaluare = 1065 94 Rezerve reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare

383x12 luni/49 luni=94 c)evaluarea la inventar a echipamentului: Valoarea contabil = 1.200 lei 294 lei = 906 lei Valoarea just = 400 lei Pierdere de valoare = 506 lei % 105 6813 n exerci iul N+2: a)amortizarea aferent exerci iului N+2: 6811 = 2813 130 = 2913 506 289 217

400x12 luni/37 luni= 130 b) evaluarea la inventar a echipamentului: Valoarea contabil = 400 130 = 270 lei Valoarea just = 500 lei Valoarea de utilitate = 615 + 414 = 1.029 lei N+3 ncas ri 1.800 (-)Pl i 1.000
2

N+4 1.600 900

(=)Flux net neactualizat 800 700 (x)factor de actualizare 1/(1+0,3)= 0,7692 1/(1+0,3)2=0,5917 (=)Flux net actualizat 615 414 Activul va trebui s fie prezentat n bilan ul anului N+2 innd cont de principiul pruden ei. Dac activul nu s-ar fi depreciat n anul N+1, el ar fi avut la 31.12.N+2 valoarea de 1200 2 x 294 = 612 lei. Prin urmare, va trebui s relu l la venituri deprecierea din N-1 n limita sumei de 612 270 = 342 lei 2913 = % 7813 105 342 217 125

Subiectul nr.2 Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditorului ca urmare a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile selectate, metoda aplicarii acestora sau caracterul adecvat al informatiilor furnizate in situatiile financiare, redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit).

AUDITOR......... ADRESA............ RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE SC ABC SA

CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Am auditat situatiile financiare ale SC ABC SA formate din: - bilant, contul de profit si pierdere, - situa ia modificarilor capitalului propriu, - situatia fluxurilor de trezorerie - notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2009, intocmite in conformitate cu OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care
3

sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente. Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca auditorul sa se conformeze cerintelor etice, sa planifice si sa realizeze auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. Auditul s-a efectuat prin examinarea pe baza de teste a probelor de audit ce sustin informatiile prezentate in situatiile financiare. Consider ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra. Astfel, cum este explicat n nota X", nu s-au constatat amortismente n situatiile financiare. Aceasta practica nu este, n opinia noastra, n acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat n active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear si a unei cote de 30%pentru cladiri si 20% pentru utilaje, trebuia sa se ridice la suma de 2549 lei, pentru exercitiul ncheiat la 31 decembrie 2009. In consecinta, amortismentele cumulate trebuiau sa se ridice la 7539 mii. lei, iar pierderea exercitiului si pierderile cumulate la 3624 mii. lei. Dupa parerea noastra, datorita incidentei faptelor mentionate n paragraful precedent, situatiile financiare nu dau o imagine fidela situatiei financiare a societatii la 31 decembrie 2009, contului de profit si pierdere, pentru exercitiul ncheiat la aceasta data, si nu sunt conforme cu prevederile legale si statutare. Auditor Data Adresa Semnatura