Sunteți pe pagina 1din 16
bedetuteden ‘D) nume predicath atribut; 4) complement indirect, ‘)conditionala. ‘44. Prin contragerea subordonatei din fraza: Ca la note prea mult coruptie, se obtine: a) un subiect; b) un atribut; un complement direct; 4) un complement indirect. E. SINTAXA FRAZEI 36, esteindiscu E11. SUBORDONATA PREDICATIVA BI pecare, 4 In fraza: Sdn te gandestilaexamene inséarnna sa nu tepregatesti, propozl ) subiectiva, predicativa; tiv cum in fraza: Cand fiomulin ¢) temporala, predic 2. In fraza: Orie lucru era ca sicum nu ar a) subiectiva; b) atributiva; ©) predic 4d) circumstantialé de mod. in textul: Planul de a rémdine cum |-au montat a esuat, propozi @) principals, predicativa; © principals, circumstar 4. Nu poate urma subordonaté predicativa dupa regenta a) Miarfiplicu b) Nu voi parea.. ©) Conditia a d) Ela deven. eae 5: In fazele:E/porec-nunfelege Pore nu inelegl, propo ia subordonaté din fraza: A-lignora in aceast situate penibilae ca sicum l-ai a) amandoua predicat ©) amandous subiect bcd; am, ) PR. canine o subordonaté: raza: Impresille noastre de cdldtorie au fost cum ai p za: Cand ma gdndesc la examene eca si cand as fibolnay., propozitile subordo- nt, in ordine: 121 120 TESTE-GRILA PENTRY ADMITEREA LA ACADEMIA DE {UCTURATE IN FUNCTIE DE NIVELURILE LIMBI 158, PP,S8,CD; —_d) SB, PP,SB,CD. ‘cizati in ce poate fi contrasi ultima propozitie din urmatorul enunt: Obicel tea toatd ziva. th b) complement direct; c) nume predicativ; d) atribut. RDONATA SUBIECTIVA d) alta varianta, 19. Prin expansiunea cuvantulul a munci din enuntukAinvaainseamnda ze: ste de dort s:/ere, propociasubordonath este; | fine o subordonata: icativ’s ®)crumstanal de mot a)sublectiv’; ——_b)predicativ; —c) completivadirect’;—d) alts pletiva direct’; sul raza: V-a convenit sé avefiincd oz liber, propozitia subordonaté este: iva direct’; 20. Indicativarianta cu ordinea corecté a propozitilor din fraza: eeacestive varul, <) completiva indirects. a) SB+PP4+PI 7 ) RK; _-b) PRIPPSB; ©) SB+PR4SB, atta i erat cow: 21. Propozitia subordonaté din fraza: Cum era acum zece ani, asa.a rimas Mé b) subiectiv’; ‘ 4) completiva indirect. untuk: Nu se cuvine sd ne certam., conjunctia subordonatoare sd introduce: b) osubiectiva; d) o circumstantiala indirecta. b) SB; PR: dans 22, Marcati analiza corectd a fra a)CDTPP.CD; —_bLCDT, PRP 1cd ai Invafat inseamna cA vel reusi iva direct’; ©) SB, PP, PR; alta vi mpletiva direct raza urmStoare: Nu-iconvine sd se apuce de treaba., propozitia subordonats este: b) subiectiva; 23, In fraza: Mis-a parutintotdeauna cd nu e usor sé fitcum fi doresc d) circumstantiala de cauza. subordonate sunt: 3, subiectiva, compl Gresit ar fi fost sd procedezi asa, subordonata es )subiectiva; ¢) completiva directa; d) circumstant ©) subiectiva, completiva directa, circumstantiala de mod; 4) completiva directa, subiectivs, completiva indirecta. d) predicativa. 24, In fraza: Daca vor asculta sfaturile pe care le dau| de ceea ce au realizat., propozit a) completivs indirect, are ca regent’: 12 sublect; a doua ~ complement direct: completiva direct’ b) completiva indirect; ) subiectiva; 4) predicativ. jecte; iplemente directe, 8. Propozitia sub predicativa, )completiv’ direct’ d) subiectiva. subordonate din fraza: $1 ori of putea i2b inapoi nu m-oi mal intoarce, 8 stu (2 obtine un: 19, n ordinea predicatel sese sdio obsedeze. exist’ ‘2)CLPP.PR; . B)PP.CIPR: OAT.CD.PRCL: a) PRAT fraza: Ideea de ase fi bazatpe cell promisese' 4d) subiect. 20, Propoutile din raza: Poatesdse convinga singurcé nua ngelat cine {n ordines predicatelor. 'a) PP, CD, Cl, SB; - b) PP, SB, Cl, SB; ¢) PP,CD, CZ, $8; d) PP, SB, \directe juxtapuse si doua completive directe coor 2 la el gandindu-se cum intr cineva de bunavoie in conflicte, cum 21. Subordonata din fraza: Dandu-mi seama cd am gre a) CD; byCs; ack i subordonate completive crcumstantile de mod juxtapuse si doud subiective donate copulativ: +2, ropoxiilesubordonate din faze: Nusestiedacd sporti rebuie sd redirect dou jutapuse si dou coordonate copulat sa fie nevole sd 0 facé., sunt: '5, completiva direct’ inseamna cite bazezic sti dejalecia, sunt. pe rand: 'b) CDT, PP, $B, CD; d) SB, PP, PR Cl. b) subiectiva, subiectiva, sublect o)subiectiva, predicativa, subiectiva, completiva indirect; recta, sublectiva, predicativa, subiectiva. fraza: Cum de n-a lzbutit sa treaca examenul si de ce, despre aceasta ar fost necesar sé discutdi deschis, succesiunea 11 $B;2 CD; 3 $Bi4 CD; 5 ©) 1.0D;2 CD; 3 CD; 4 PP; 5 CD;6 CD; RDONATA CIRCUMSTANTIALA DE LOC drcumstantiale de loc din fraza: Std de vorbd cumin nul regent al propozit inde m-ag afl, este: utiune verb: bun verb predicativs jpronume; a) un adverb. <4: In raza: Nu-mi place ca trebuie siti aduc mereu aminte de cea vent aici yuri de subordonate: va indirect’; to subiectiva, o completiva direct slo completiva indirect ‘o) doud subiective so comp! d) o subiectiva si doua completive indirecte. ja subordonatd este: sumstantiala de tims ‘umstantiala de mod. raza: Asteaptd-md unde te-am lsat. propor icativas yumstantiala de loc ¢) raza: Merg unde vreau, dar nu facce vreau ‘ordine, urmatoarele propoziti: 95: In raza: sts rézn clipe tragic inseamnd astapa tragic exist CL PP,CD; b)PPAT, PPC SCLATPRCD; 4) PRCD,PP.PR. 2) opredicativ’s b) osubiectivs; completiva direct; d) osubiectiva si o predicativ’. re ctrorpovestilecunost cu pleat dupa inendluunde au veut contine: "ubordonatd atributivs so circumstantialé de #7 vubordonata aributva so circumstantial de i cd n-a avut timp de n-a venit, asta it revine propozitile sunt, in ordinea numerotar a) CV+CV+AT+SB4PP: b) CD+CD+CNS+?P+S8; ssubordonaté completivs rcumstantial de loci )CZACZ+AT+SB4PP: d) CVACV+AT+CD4PP subordonatd completiv ;cumstantialé de mod. 14 TESTE-GRILA PENTRU ADMITEREA LA ACADEMIA OCTURATEIN FUNCTIE DE NIVELURILE LIMBI 135 —————————— 9. Marcati interpretarea corecté a structuril frazel, urmering Org ne FT deliritarea proporitillor: Find convins n-are ce vedea acolo, mai ales tot ‘arenuntat sd-si mai ia doud zile de concediu. a) CZ+CD+CZ+PP+CI: CHCZ+PP+CI: d) alt variant. 10. Se dau frazele: 1.Imi pare bine cd a reusit. 2. bine cd totul s-a terminal subordonate se pot contrage I sia bine cd nu studiase suficient. Propozi a) complemente directe; b) primele dou’ in subiecte, prima a trela in complement direct; de cauzi. 11. in fraza: Era mai bine sd-i telefonez, cd, de unde nu, s-arfi suparat sinu | cummine,oriedt as firugat-o. exist, indiferent de ordine, ursistoarele props rate: 2) predicativ’, 0 conditionala, o concesiva, dous cauzale; b) subiectiva, 0 temporal8, o modal’, doua cauzale; €)subiectiva, 0 conditionala, o concesiva, dou’ cauzale;

S-ar putea să vă placă și