Sunteți pe pagina 1din 9

Numele

Prezenta lucrare conține ___ pagini


Inițiala prenumelui tatălui
Prenumele
SIMULARE
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU Școala de proveniență
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a ............................................................................
Centrul de examen
Anul școlar 2021 – 2022
Localitatea:
Județul:
Limba și literatura română Nume şi prenume asistent Semnătura

NUMELE ŞI PRENUMELE
A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
C COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

1
 Toate subiectele sunt obligatorii.

 Se acordă zece puncte din oficiu.

 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

Ce viu sclipesc sub cer Bucegii!


Numai eternul Vârf cu Dor,
Înstreinat de lumea noastră,
Se pierde-n taina unui nor.

Zadarnic razele de soare


Vor să destrame vălu-i greu,
Zadarnic cearcă să-l patrunză
Și sufletul, și ochiul meu.

El înde el petrece singur,


Ca geniul cu gândirea lui
Nu-l mișcă vuietele vremii,
Nici rugăciunea nimănui.

Târziu, când ți-a pierit nădejdea,


Te lasă-o clipă să-l admiri,
Măreț din vălu-i se arată
Adânc uimitelor priviri.

Și-ncet se-nchide iar în taina-i


Nempărtășită nimănui,
Tăcut și mândru ca un rege
Gelos de maiestatea lui.

Panait Cerna, Vârful cu dor

2
Textul 2
Vitraliul și fereastra
,,Aşa se numeşte cartea mea despre poeţi contemporani. (...) Vitraliul şi fereastra – în
combinări infinite şi joc personalizat de doze şi imbricări – pot descrie şi vârstele biologice ale
poetului transferate în pagină. În cele din urmă, poemul e singurul loc la îndemâna omului în care
rostirea marilor întrebări face deja cât un răspuns.
Poezia e întrebare/îndoială disimulată, căci dă ocol metaforal datelor lumii pentru a prinde
în plasa vorbelor „enigma nesplicată”. Dinspre cititor privite lucrurile, vitraliul şi fereastra îşi arată
mai ales asemănările. Cum toată lumea ştie că „poezia e mai grea” – aşa se zice că ar fi
definit-o cândva un mare poet român –, cititorul de poezie îşi exersează în faţa oricărui poem, fie el
vitraliu ori fereastră, acelaşi instrument: descifrarea. Poemul/poetul conţine o intenţie de
comunicare, iar nouă ne cere să descoperim despre ce anume este vorba. Ambiguitatea limbii este
sau e bănuită a fi maximă în cazul unui poem.
Versurile sunt ziceri axiomatice, au efect catalizator nu doar direct, ci şi în gol. Te transpun
într-o stare meditativă, îndoită şi, neapărat, superioară. Rostirea unui mare vers nu pretinde
niciodată comentarii şi detalieri. Ea te situează automat în zona profunzimii şi a adevărurilor ultime.
Lectura unui poem te contaminează cu reflexivitatea lui disperată. Căci: „Poezia nu se poate defini.
Însă că poezia există nimeni nu se îndoieşte … departe de a fi lipsiţi de intelectualitate, poeţii par a
spune ceva... Tocmai această aparenţă că au de spus ceva, fără nici un interes de conţinut, este
miezul oricărui lirism... Ca să se facă înţeleşi, poeţii se joacă, făcând ca şi nebunii gestul comunicării
fără să comunice în fond nimic decât nevoia fundamentală a sufletului uman de a prinde sensul
lumii…” (G. Călinescu). Pendulând între vedere şi viziune (în sensul pe care îl dă termenilor Ioana
Em. Petrescu, de pildă), scrisul e metafora încăpătoare a cunoaşterii, pe cât de mirabilă, pe atât de
zadarnică.”
Irina Petraș, Vitraliul și fereastra,
(fragment despre poezie, cu referire la propriul volum)

A.

1. Identifică și notează rima și măsura versurilor din ultima strofă a poeziei. 2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
În opinia autoarei Irina Petraș, un instrument important al cititorului este:
a) rostirea.
b) analiza.
c) descifrarea.
d) comentariul.

Răspunsul corect: . 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1

Următorul vers din strofa întâi, ,,Ce viu sclipesc sub cer Bucegii!” Indică:

a) o imagine vizuală.

b) o imagine auditivă.

3
c) o imagine olfactivă.

d) o imagine motorie.

Răspunsul corect: 2 puncte

În textul descriptiv în versuri, intitulat Vârful cu dor, scris de Panait Cerna, se evidențiază:
a) portretul unei ființe dragi.
b) descrierea artistică a unui pisc de munte.
c) reprezentarea poetică a unui codru.
d) tabloul unei nopți de toamnă.

Răspunsul corect: 2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe
informațiile din cele două texte. 6 puncte

Enunțul Corect Incorect


O caracteristică a textului literar poetic 1 este utilizarea unui limbaj
figurat.
Adjectivul pronominal poesiv ,,meu”, din strofa a doua a poeziei, reprezintă o
marcă lexico-gramaticală a prezenței eului liric în text.
În textul liric Vârful cu dor, poetul nu admiră maiestatea muntelui.
Potrivit Irinei Petraș, poemul sau poetul solicită cititorului să descopere
mesajul transmis.
Lectura unui poem te contaminează cu idei marețe.
Scrisul este perceput ca o metaforă a cunoașterii.

6. Menționează tiparul textual pentru versurile de mai jos și argumentează în 2-3 enunțuri alegerea făcută.
,,Măreț din vălu-i se arată
Adânc uimitelor priviri.”

6 puncte

7. Interpretează, în cel puțin 30 de cuvinte, o figură de stil identificată în textul 1, pe care o vei preciza.
6 puncte

8. . Care este emoția transmisă prin atmosfera descrisă în textul poetic al lui Panait Cerna? Motivează-ți răspunsul, în 50-90
de cuvinte, valorificând textul dat.
6 puncte

4
9. Asociază cu un alt text literar textul Vârful cu dor, de Panait Cerna, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare
culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

5
B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Conțin diftong, hiat și diftong, în ordine, cuvintele din seria:
a) viu, numai, ochiul
b) ți-a, nimănui, vălu-i
c) ți-a, viu, cearcă
d) ți-a, înstreinat, pierde-n

Răspunsul corect: 2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Seria care conține doar cuvinte prin derivare este:
a) înstreinat, numai
b) înstreinat, neîmpărtășită
c) înstreinat, pătrunză
d) sclipesc, neîmpărtășită

Răspunsul corect: 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cuvântul ,,lumea’’ este corect utilizat în enunțul:
a) A venit lumea în parc.
b) Și-a luat lumea în cap.
c) I-a sărit lumea în cap.
d) Cochetează cu o lume mai bună.
Răspunsul corect: 2 puncte

4. Alcătuiește un enunț în care să ilustrezi sinonimul cuvântului ,,taina”. 2 puncte

5. Selectează din fragmentul următor trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza: Lectura unui poem te
contaminează cu reflexivitatea lui disperată.
6 puncte

6. Alcătuiește o propoziție dezvoltată afirmativă, în care verbul din structura ,,Ce viu sclipesc sub cer Bucegii!’’ să aibă
funcția de atribut (a) și un enunț negativ, în care substantivul ,,soare’’ să aibă funcția sintactică de complement prepozițional
(b).
6 puncte

(a)
(b)

6
7. Scrie o frază alcătuită dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată atributivă care să surprindă opinia ta
despre peisaje. 6 puncte

8. Enunțurile următoare reprezintă impresiile unui adolescent în ceea ce privește importanța peisajelor. Rescrie-le, corectând
greșelile de orice natură. 6 puncte
Eu citi despre peisajele care mi leai recomandat și mi-ar place să le vizitez de oare ce piscurile a cărui frumusețe le-am văzut,
m-au impresionat.

SUBIECTUL AL ll-LEA
Imaginează-ți că ai fost în excursie la munții Bucegi.
Redactează un e-mail, de cel puțin 150 de cuvinte, adresat prietenului tău Răzvan, prin care să îl
convingi să viziteze munții Bucegi, inserând în mesaj o secvență narativă, una descriptivă și una
argumentativă. Adresa de e-mail a lui Răzvan este răzvan123@abc.ro, iar a ta este mihai456@abc.ro
sau mihaela456@abc.ro.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor –
1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;
lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

De la:
Către:
Subiectul:

7
8
9

S-ar putea să vă placă și