Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor Doca Ana

Clasa a XI-a
Obiectul: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Unitatea de învăţare: Romantismul
Subiectul: Floare albastră, de Mihai Eminescu
Tipul lectiei: mixtă
Timpul-1 oră
Competenţe generale:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor.
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportarea la epocă sau la curente culturale / literare.
4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Competenţe specifice:
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură
3.3. Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală
Competenţe operaţionale:
a) cognitive:
1. să încadreze textul poetic Floare albastră în specia lirică a meditaţiei;
2. să comenteze semnificaţia titlului;
3. să prezinte structura şi compoziţia poeziei, precum şi cele două planuri poetice;
4. să recunoască trăsăturile geniului eminescian, întâlnite în poezie;
5. să indice aspectele de idilă şi de elegie;
6. să comenteze ultimul vers, sub raportul confuziei totuşi-totul;
b) afective:
7. Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii
8. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
9. Participarea cu interes/activă la actul de învăţare/comunicare
Strategie didactică:
(a) Metode şi procedee: banda video,reacţia ascultătorului,conspect de reper,problematizare,lucrul în grup,cadranul diagrama
Wenn,eseul liber,3-2-1.
(b) Forme de organizare a activităţii: se va alterna activitatea frontală, cu activitatea independentă individuală şi lucrul pe grupe.
(c) Mijloace de invatamant: manualul, fişe de lucru, coli desenate.
(d) Resurse:
 capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
 cunoştinţele lor anterioare;
 timpul de învăţare: 90 min.
(e) Material bibliografic:
- Limba şi literatura română (Manual pentru clasa a XI-a)
- Mihai Eminescu, Poezii.
Etapele lecţiei Demersul didactic tehnici timp
Evocare În postură de adolescent,eşti la vârsta florilor:cu ce floare te asemeni,ce semnifică ele pentru tine? Banda
Dar florile albastre?Argumentează convingător răspunsul. muzicală ,,dansu
l florilor”
-prezentarea răspunsurilor Eseu
argumentativ
Descifrarea semnificaţiei motivului florii din Dicţionarul de simboluri

Realizarea sensului Lectura textului de pe banda video Reacţia


ascultătorului
-ce sentimente îţi produce lectura acestui text?Selectaţi din petalele florii
şi argumentaţi. Argumentul

Activitate de grup
Grupa I – urmareste prima secventa a textului (strofele I,II si III)
1. Comentati in 3-5 randuri incipitul poeziei. Activitate în
2. Identificati figurile de stil din versurile date si explicati semnificatia lor. grup
3. Ce teme si motive romantice regasim in primele trei strofe ale poeziei? Cadranul
4. Ce rol are avertismentul din finalul strofei a III-a?

Grupa a II-a - urmareste a doua secventa a textului (strofa a IV-a)


1. Identificati ideea centrala a versurilor date.
2. Precizati figurile de stil din strofa a IV-a si rolul lor.
3. Este prezent eul liric in aceste versuri? In ce ipostaza apare acesta?
4. Comentati semnificatia titlului Floare albastra facand referire la continutul poeziei

Grupa a III-a – urmareste a treia secventa a textului ( strofele V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)3
1. Cum este organizata a treia secventa poetica?
2. Identificati elementele cadrului natural si motivele prezente.Ce figure de stil intalnim in
aceasta secventa si care este rolul lor?
3. Textul dat cuprinde mai multe specii literare. Care este specia lirica care predomina?
Argumentati-va raspunsul.
4. Realizati un portret al fetei si precizati de ce foloseste verbele la timpul viitor.

Grupa a IV-a – urmareste ultima secventa a textului (strofele XIII-XIV)


1. Ce surprinde ultima secventa a textului?
2. Care este figura de stil care sta la baza poeziei? Ce alte figuri de stil intalnim in ultimile doua
strofe?
3. Identificati verbele din ultima strofa si precizati semnificatia acestora .
4. Precizati rima, ritmul si masura poeziei.

Prezentarea răspunsurilor
Reflecţie
-Critica a afirmat că versul final,prin valoarea adverbului ,,totuşi”,devine un plîns continuu,dar nu Problematizare
disperat.Eşti de aceeeaşi părere?Formulează-ţi opinia convingător.

-Citeşte fragmentul din romanul lui Novalis Heinrich von Ofterdingen şi desprinde sensurile multiple
ale florii albastre; Analiza
Compară sensurile identificate aici cu semnificaţiile din poezia eminesciană,angajînd Logos-ul ca comparativă
reper documentar,pag.148 Diagrama Wenn

-Descrieţi în stil romantic un peisaj,surprins ori imaginat într-un timp al dimineţii/al amurgului/al
înserării,plasînd în acest cadru natural omul visător,meditativ.
Eseu liber
-prezentarea răspunsurilor

Feedbask-ul 3 idei înţelese la oră. 3-2-1


2 lucruri pe care le pricepi a face bine.
1 gînd materializat pînă în seară,referitor la subiectul orei.

Transferul Scrie,în limita de 1,5 pag.,un comentariu poetic cu tema ,,Floare albastră e plînsul poetic eminescian
după dorul de absolut”.

Notarea

S-ar putea să vă placă și