Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL - 2007


Proba scris de limba i literatura român
Varianta 17
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)


Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai
jos.

1. Din belşugul de verdeaŃǎ Cǎrǎbuşul de aramǎ


cǎrǎbuşul de aramǎ s-a oprit pe caldu-Ńi umǎr.
vine din turnǎtoria
verii, sǎ-l luǎm în seamǎ. 4. Mişcǎ? Stǎ sǎ-nchege gânduri?
Se destinde? Se descalŃǎ?
2. Zgomotos ca o reptilǎ Parc-ar şti cǎ de pe umǎr
printre vreascuri se avântǎ, numai zborul mai înalŃǎ.
sǎ arate cǎ-i din lumea
celor ce nu prea cuvântǎ.[...] 5. Şi o ia cǎtre stǎpânul
iulie, cuptorul – astru,
3. Susur mare de lǎcuste sǎ ne ducǎ fericirea
şi de gâze fǎrǎ numǎr. spre uitare în albastru.
(Lucian Blaga, C r bu ul de aram )
*turnǎtorie, turnǎtorii = atelier, secie, întreprindere în care se execut operaiile de turnare a metalelor (loc în
care este foarte cald)
*vreasc, vreascuri = creang, ramur uscat i desprins de pe copac

A. Limba român
1. Desparte în silabe cuvintele: ,,belşugul”, ,,turnǎtoria”, ,,gânduri”, ,,astru”. 4 puncte
2. Precizeaz mijlocul de îmbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
,,turnǎtorie”, ,,numai”. 4 puncte
3. Scrie câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: ,,a cuvânta”, ,,mare”. 4 puncte
4. Transcrie, din prima strof, substantivul în cazul nominativ i substantivul în cazul genitiv. 4 puncte
5. Stabilete valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate:
,,Cǎrǎbuşul de aramǎ/s-a oprit pe caldu-Ńi umǎr”. 4 puncte
6. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor subliniate din versurile: ,,Parc-ar şti cǎ de pe umǎr/
numai zborul mai înalŃǎ”. 4 puncte
7. Alctuiete câte un enun în care substantivul ,,lǎcustǎ” s aib funcia sintactic de
atribut substantival, respectiv, de complement circumstanial de mod. 4 puncte
8. Transcrie o propozi ie simpl din versul ,,Mişcǎ? Stǎ sǎ-nchege gânduri?”. 4 puncte
9. Realizeaz expansiunea/ transformarea prii de propoziie subliniate în propoziie
subordonat corespunztoare ca sens, precizându-i felul: ,,Cǎrǎbuşul de aramǎ / s-a oprit...”. 4 puncte
B. În elegerea textului
10. Precizeaz ritmul poeziei. 2 puncte
11. Transcrie, din prima strof, o structur care s con in o metafor. 2 puncte
12. Men ioneaz un tip de imagine artistic identificat în versurile ,,Susur mare de lǎcuste/ şi de
gâze fǎrǎ numǎr”. 2 puncte
13. Transcrie dou versuri în care apar mrci lexico-gramaticale ale prezenei eului liric. 2 puncte
14. Explic, pe scurt, semnifica ia versurilor: ,,Şi o ia cǎtre stǎpânul/ iulie, cuptorul – astru”. 4 puncte

Partea a II-a (18 puncte)


Te nume ti Mihai/ Mihaela Andronache, locuie ti în Arad, pe Strada Zorilor, la num rul 30, e ti elev/
elev în clasa a VIII-a, la coala cu Clasele I - VIII ,,Aurel Vlaicu”, i dore ti s ob ii un permis de cititor la
Biblioteca ,,Mihai Eminescu”, din localitate, întrucât îndrge ti lectura i ai vrea s cite ti cr i pe care nu le
ai în biblioteca personal .
Redacteaz, pe o pagin distinct a foii de examen, o astfel de cerere, adresat directorului
bibliotecii. În cerere, trebuie:
• s utilizezi conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte
• s expui clar i concis con inutul solicitrii; 8 puncte
• s respec i normele de exprimare, de ortografie, de punctua ie. 4 puncte
Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerin ! Data redact rii cererii este 18.06.2007.

1
Proba scris de limba i literatura român Varianta 17
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Partea a III-a (24 de puncte)


Scrie o compunere în care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului
citat la Partea I (Lucian Blaga, C r buul de aram ). În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat în fragmentul din poezia Crbuul de aram;
• exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
• sublinierea unei idei prezente în text i a mijloacelor artistice folosite în exprimarea acesteia;
• sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic
a opiniei, prezen a unui argument/ a motivrii care s justifice opinia exprimat ).

Not ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru
con inut (câte 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenŃa textului -
2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conŃinutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaŃia -
3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 20 de
rânduri scrise.

2
Proba scris de limba i literatura român Varianta 17

S-ar putea să vă placă și