Sunteți pe pagina 1din 108

Program de formare continuă în vederea constituirii

Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

Modulul 2 – Evaluarea în cadrul examenelor și concursurilor naționale

Procesul de evaluare a probelor scrise, realizat de către profesorul-evaluator în cadrul evaluărilor,


examenelor și concursurilor naționale se focalizează pe două componente principale: itemii și schemele de
notare corespunzătoare, respectiv, testele și baremele de evaluare și de notare corespunzătoare.

2.1. TIPOLOGIA ITEMILOR. SCHEME DE NOTARE CORESPUNZĂTOARE ACESTORA

2.1.1. ITEMUL

Conform DEX, itemul reprezintă un element constitutiv al unui test, chestionar etc. cu o notă
specifică în cadrul unei problematici, referindu-se la un fragment strict determinat şi unic al acesteia.
În practica pedagogică, itemii sunt componente ale instrumentelor de evaluare, proiectate în
concordanță cu scopul evaluării şi cu competențele ce urmează a fi formate și dezvoltate în procesul
complex de predare – învățare – evaluare.
Itemul poate fi definit ca o unitate de măsurare care include un stimul şi o formă prescriptivă de
răspuns, fiind formulat din perspectiva evaluării şcolare, prin teste docimologice, cu intenţia de a solicita
un răspuns de la cel examinat, pe baza căruia se pot face aprecieri cu privire la nivelul achiziţiilor
acestuia.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Definiția de lucru a itemului este, conform literaturii de specialitate (Stoica, 2011, 95):

„item = sarcină de lucru + formatul acesteia + răspunsul aşteptat”.

Itemul poate fi administrat izolat sau în strânsă corelație cu alți itemi de același tip sau de tipologii
diferite, într-un test docimologic, care este însoțit de baremul de evaluare şi de notare, ce prevede un
anumit punctaj pentru rezolvarea corectă a fiecărui item. Din punctul de vedere al proiectării, al
www.rocnee.eu

administrării şi al notării, itemii trebuie să respecte aceleași exigențe, indiferent dacă sunt incluși în teste
standardizate sau în teste elaborate de către profesor.
Reguli generale de elaborare a itemilor
Proiectarea corectă a itemilor presupune corectitudine științifică, respectarea normelor limbii
literare, respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie și adecvarea vocabularului la
particularitățile cognitive ale candidaților.

CPEECN, Modulul 2, pag. 1 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
De asemenea, itemul trebuie să conțină informațiile necesare și suficiente pentru rezolvare,
înlăturând-se informațiile suplimentare, lipsite de relevanță pentru competențele de evaluat vizate.

2.1.2 TIPOLOGIA ITEMILOR

Obiectivitatea în evaluare și în notare reprezintă măsura cu care mai mulți evaluatori independenți
interpretează în același mod baremul de evaluare și de notare.
După criteriul obiectivității în evaluare și în notare, itemii pot fi:
cu alegere duală
Itemi obiectivi cu alegere multiplă
de tip pereche sau de asociere
de completare
Itemi semiobiectivi cu răspuns scurt
de tip întrebare structurată
de tip rezolvare de probleme
Itemi subiectivi de tip eseu

Fiecare tip de item are avantaje și limite specifice, fiind necesar să se respecte anumite reguli de
proiectare. În elaborarea unui test docimologic, trebuie avută în vedere complementaritatea tipurilor de
itemi şi abordarea gradată a dificultății acestora.

2.1.3. ITEMII OBIECTIVI


Itemii obiectivi pot fi utilizați pentru testarea formării/dezvoltării unui număr mare de competențe
specifice într-un interval de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

rezultatelor învățării. Itemii obiectivi presupun identificarea răspunsului corect din mai multe variante
propuse. Acești itemi permit măsurarea exactă a rezultatelor şi sunt utilizaţi mai ales în testele
standardizate. Obiectivitatea acestor itemi are în vedere obiectivitatea construcției itemului (cerința este
explicită și structurată) și obiectivitatea evaluării și a notării (evaluatori diferiți acordă același punctaj
pentru același răspuns al itemului).

Avantaje Limite
www.rocnee.eu

– în general, măsoară competențe asociate


– sunt relativ ușor de construit și de evaluat
nivelurilor cognitive inferioare
–asigură o obiectivitate ridicată în evaluarea
– încurajează învăţarea bazată pe recunoaştere
rezultatelor
– punctajul se acordă în funcție de marcarea
răspunsului corect
–pentru unii itemi obiectivi, probabilitatea de
– permit feedback rapid
„ghicire” a răspunsului este semnificativă
– permit evaluarea unui volum mare de rezultate
ale învățării în timp scurt

CPEECN, Modulul 2, pag. 2 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2.1.3.1. ITEMII CU ALEGERE DUALĂ

În general, itemii cu alegere duală evaluează, în special, comportamente corespunzătoare


nivelurilor taxonomice inferioare (cunoaşterea şi înţelegerea) și pot fi utilizaţi în evaluare la majoritatea
disciplinelor de studiu. Utilizarea itemilor cu alegere duală poate fi adecvată când se dorește să se
evalueze:
– competențe de identificare/recunoaștere a unor informații punctuale, date factuale, termeni,
definiții, legi, principii, formule;
– competențe de identificare a unor relații de tip cauză-efect, a succesiunii logice sau cronologice
a unor evenimente.

Caracteristici ale itemilor cu alegere duală


− Itemii cu alegere duală se elaborează sub forma unor enunţuri pentru care candidatul trebuie să
stabilească valoarea de adevăr. Un item cu alegere duală este alcătuit dintr-o instrucţiune pentru cel
examinat, un enunţ și două variante de răspuns: da – nu; adevărat – fals etc.
− Răspunsurile corecte pot fi marcate cu ajutorul unor iniţiale, de exemplu A – F, dacă răspunsul
este considerat adevărat, respectiv fals sau Corect – Incorect, DA – NU, răspunsurile fiind plasate în faţa
fiecărui enunţ sau după acesta.

Avantaje Limite
– nu permit utilizarea informațiilor în scop
diagnostic, simpla alegere a valorii de adevăr a
– precizia şi simplitatea sarcinii de rezolvat cresc
unui enunț nu oferă informații evaluatorului cu
fidelitatea şi obiectivitatea acestui tip de itemi
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

privire la raţiunile pentru care examinatul a ales


una sau alta dintre cele două variante
–permit evaluarea unui număr relativ mare de
competențe și pot acoperi conţinuturi extinse într-
un timp scurt, dat fiind faptul că răspunsurile sunt
anterior formulate, iar examinatul indică numai
– în comparație cu celelalte tipuri de itemi, se
valoarea de adevăr a acestora
poate aprecia că utilizarea acestora permite 50%
– favorizează evaluarea unor comportamente
posibilitatea ca elevul să ghicească răspunsul
asociate unor nivele taxonomice diferite chiar
corect
dacă evaluează comportamente corespunzătoare
www.rocnee.eu

nivelelor taxonomice inferioare


– proiectarea lor este relativ simplă, iar
rezultatele sunt uşor de cuantificat

Reguli de proiectare a itemilor cu alegere duală


− Enunțurile se vor formula clar și precis, evitându-se formulările lungi și inexacte care nu permit
orientarea elevului testat către răspunsul corect.
− Dacă se solicită aprecierea cu „adevărat” sau „fals”, atunci se vor evita enunțurile foarte generale.

CPEECN, Modulul 2, pag. 3 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
− Numărul enunțurilor adevărate și false trebuie să fie echilibrat.
− Lungimea răspunsurilor adevărate și a celor false trebuie să fie aproximativ aceeași, pentru a nu-
i induce elevului testat o posibilă intenție de a ghici răspunsul corect, speculând că enunțul mai elaborat
este adevărat.
− Se vor selecta enunțuri relevante pentru domeniul de cunoaștere sau categoria de competențe testată
(uneori, efortul de a realiza enunțuri care să fie fără echivoc adevărate sau false, duce la elaborarea unor itemi
nesemnificativi din punct de vedere educațional sau banali din punct de vedere științific).
− Este necesară testarea unui singur element de conținut/concept printr-un singur item.
− Se va evita utilizarea enunțurilor negative și, în special, folosirea dublei negații, care induce un
grad înalt de ambiguitate si împiedică înțelegerea enunțului itemului de către elev.
− Se va evita introducerea a două idei într-un singur enunț, cu excepția cazurilor în care se dorește
evidențierea relației cauză – efect; în această situație, cea mai bună soluție este aceea de a utiliza doar
propoziții adevărate și de a cere elevilor să decidă adevărul sau falsitatea relației dintre acestea.

EXEMPLE

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Limba și literatura română (model – Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare şi nonliterare,
continue, discontinue şimultimodale
Conținuturi asociate: Inferențe; Textul explicativ
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru

Citește cu atenție textul următor:


PASIUNILE
[…] Cea mai populară pasiune este muzica. Unii preferă cantoul, alții – mai curajoși sau mai
hotărâți – aleg să studieze un instrument, iar alții se rezumă să participe la concertele artiștilor preferați.
Beneficiile pe care muzica, înțeleasă ca pasiune, le aduce sunt foarte multe. S-a dovedit că
www.rocnee.eu

participarea la un proiect precum „Cantusmundi” crește bucuria din ochii copiilor. Detalii se pot găsi pe
www.cantusmundi.ro, de unde aflăm că proiectul sprijină pasiunea pentru muzică a copiilor care aparțin
diverselor culturi, învățându-i să conviețuiască, să manifeste empatie prin limbaj muzical. Cu alte
cuvinte, fiecare copil are șansa de a fi aproape de celălalt de vârsta lui, de creațiile compozitorilor
renumiți, să asculte un sunet cu tot sufletul, să fie interactiv cultural și să demonstreze mottoul „Doar
muzica ne poate uni!”. Toate acestea dezvoltă curiozitatea față de mirajul unui sunet creat de cei mari și
recreat de cei mici.
A doua pasiune, apropiată de muzică, dincolo de statistici, este dansul, care lărgește cercul de
prieteni și provoacă emoție, dă ritm și grație. […]
CPEECN, Modulul 2, pag. 4 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din text. 6 puncte

Enunț Corect Incorect


a) Toți care iubesc muzica studiază un instrument.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Se acordă câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăreia dintre afirmații
6 x 1 punct = 6 puncte
• Alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea rezolvării exercițiului.
Enunț Corect Incorect
a) Toți care iubesc muzica studiază un instrument. x

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– bifarea de către candidat a celor două casete și acordarea punctajului;
– corectarea unui răspuns, astfel încât opțiunea elevului să nu fie clară, caz în care elevul este punctat.

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Matematică (model – Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: VII.CS6.3 Transpunerea unei situații date într-o reprezentare adecvată (text,
formulă, diagramă, grafic)
Conținutul asociat: Elemente de organizare a datelor

ITEMUL
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Sarcina de lucru
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
5p 6. Un autoturism se deplasează în intervalul orar 18 : 30 – 22 :15 , apoi staționează. Mircea
afirmă că „după trei ore de la plecare, autoturismul staționează”. Afirmația lui Mircea este:
a) adevărată
b) falsă
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
www.rocnee.eu

• Nu se acordă punctaje intermediare.


6. b) 5p

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– încercuirea celor două litere (una dintre ele este și litera corectă);
– scrierea răspunsului corect, fără încercuirea literei.

Tipul itemului: item cu alegere duală


CPEECN, Modulul 2, pag. 5 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Disciplina: Limba franceză (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în situaţii de comunicare
L1 – 1.1 Identificarea sensului global al unui mesaj.
1.2. Identificarea ideilor principale/ de informaţii cheie/ de detalii specifice/ extragerea esenţialului
din texte autentice.
L2 – 1.1 Desprinderea sensului global/ ideilor esenţiale dintr-un text dat.
1.2. Identificarea şi selectarea, din mesaje variate, de informaţiişi opinii relevante/ de informaţii
punctuale/ de informaţii specifice.
L3 – Desprinderea semnificaţiei globale; identificarea şi selectarea informaţiei relevante/ ideilor
principale şi a unor detalii din mesaje/ documente simple/ fragmente/ texte autentice simple pentru
îndeplinirea unor sarcini de lucru.
Conținutul asociat: DOMENIUL TEMATIC – DOMENIUL PERSONAL – Viaţa personală (stil de
viaţă, alimentaţie, sănătate, educaţie)

ITEMUL
Sarcina de lucru
Lisez attentivement le texte ci-dessous:
« On prépare des générations de sourds »
Écouter de la musique fort et souvent, comme le font une majorité de jeunes, peut entraîner des
dommages irréversibles, rappelle le Docteur Alain Londero dans une interview :
Les décibels ne parlent pas obligatoirement aux gens. Le bruit d'une brasserie, entre les gens qui parlent,
des verres, se situe aux alentours de 80 décibels. Une pièce calme, c'est 35 – 40. Être exposé à plus de
80 décibels pendant plus de huit heures par jour, cinq jours par semaine, pendant la durée d'une vie
professionnelle, c'est déjà toxique pour le système. Quand vous êtes à plus de 100 décibels, quelques
minutes d'exposition peuvent avoir un effet traumatisant.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Écouter de la musique peut-il rendre sourd(e) ?


C'est certain. Les jeunes s'exposent plusieurs heures par jour à des niveaux souvent
déraisonnables, avec des traumatismes aigus, le problème n'est plus réservé aux personnes âgées. On
prépare des générations de sourds, parce que la durée de vie augmente. Si on commence à abîmer son
système auditif à 18 ans, quand on aura 80 – 85 – 90 ans, on aura – en plus – le vieillissement naturel!
Pour le coup, on va tous vieillir très sourds! Ce qui pose un problème de santé publique et de coût social
parce qu'il faut envisager des appareillages auditifs qui coûtent beaucoup d'argent aux patients et à la
société. Sans compter qu'une foisqu'on n'entend plus, on a une socialisation qui est bien moins bonne.
CULTUREBOX 05/01/2015
www.rocnee.eu

Choisissez la variante VRAI ou FAUX et écrivez-la sur la feuille d'examen, en la justifiant avec une
phrase ou une expression du texte. (24 points)
VRAI FAUX
1. Les effets d’une musique trop forte sont réversibles quand on est jeune.
Justification:……………………………………………………………………
……………

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă câte 8 puncte pentru fiecare răspuns corect: 3 răspunsuri x 8 puncte = 24 de puncte
CPEECN, Modulul 2, pag. 6 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
VRAI FAUX
1. Les effets d’une musique trop forte sont réversibles quand on est jeune. x
Justification: « Écouter de la musique fort et souvent, comme le font une majorité
de jeunes, peut entraîner des dommages irréversibles. »

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea punctajului exclusiv pentru identificarea valorii de adevăr, în absența justificării.

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Biologie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la
om, precum şi a funcţiilor acestora
Conținutul asociat: Organe de simț la mamifere

ITEMUL

Sarcina de lucru

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă,
scrieţi pe foaia de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial
afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată.
Nu se acceptă folosirea negaţiei.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1. Scăriţa este unul dintre cele trei oscioare din urechea internă a mamiferelor.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)

D 4 puncte
Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect: 1 F. 2 puncte
Se acordă câte 2 p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 1 x 2p. = 2 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

– elevul nu respectă cerința itemului, nu scrie în dreptul cifrei corespunzătoare (1 – 5) litera A sau F, ci
scrie afirmația preluată din test, iar în dreptul ei trece una dintre cele două litere. Este acordat punctajul
www.rocnee.eu

din barem, chiar dacă nu este respectată cerința itemului.


– acordarea unui punctaj intermediar (în acest caz un punct din două), pentru modificarea parțială a
afirmației false, pentru ca aceasta să devină adevărată, deși modificarea nu este corectă în totalitate. În
barem se precizează clar: Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele
decât cele precizate explicit în barem.

CPEECN, Modulul 2, pag. 7 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item cu alegere duală
Disciplina: Chimie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor unui
sistem chimic.
Conținutul asociat: pH-ul soluţiilor apoase
ITEMUL

Sarcina de lucru

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, scrieţi numărul de ordine al
enunţuluişi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, scrieţi numărul de ordine al enunţuluişi litera F.

3. O soluţie în care concentraţia ionilor hidroniu este mai mare decât concentraţia ionilor hidroxid are
caracter acid.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)

3. A 2 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

– elevul nu respectă cerința itemului, scrie în dreptul numărului de ordine al enunţului ambele litere A și F;
– elevul scrie numărul de ordine al enunțului și cuvântul adevărat sau fals, ceea ce poate fi considerat
semn de către evaluator.

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Economie (model – Examenul de bacalaureat național, 2021)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): cunoaștere
Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice


Conținuturi asociate: Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

ITEMUL
Sarcina de lucru
B. Pentru fiecare enunț scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şinotaţi în dreptul ei litera A,
dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:
1. Utilitatea economică desemnează capacitatea unui bun de a satisface o anumită trebuință. […]
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 1 – F […] 6 x 2 p. = 12 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– precizarea, de către candidat, în conținutul foii de examen, în locuri distincte, a ambelor litere (a – pentru
adevărat, respectiv f – pentru fals) pentru același enunț, fără să anuleze (printr-o linie orizontală) vreunul din
răspunsuri, caz în care nu ar trebui acordat punctajul.

CPEECN, Modulul 2, pag. 8 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– justificarea, de către candidat, a valorilor adevărat sau fals pentru enunțul respectiv, fără însă a
preciza A – adevărat sau F – fals (evaluatorul recunoaște, de fapt, argumentarea pro sau contra). În acest
caz, candidatul nu respectă cerința, deci nu ar trebui acordat punctajul.

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Logică, argumentare și comunicare (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament/analiză/sinteză): raționament
Competența evaluată: Analizarea structurii şi/sau corectitudinii formelor şi operaţiilor logice
Conținutul asociat: Silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea
validităţii prin metoda diagramelor Venn)

ITEMUL
Sarcina de lucru
1. Fie următorul silogism: „Dacă unele compromisuri sunt fapte inadmisibile, atunci unele
compromisuri nu sunt acceptate, având în vedere că niciun fapt inadmisibil nu este acceptat“.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false
(notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):
1. Termenul major este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie.

2. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă.

3. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „compromisuri“.

4. Subiectul logic al concluziei este nedistribuit atât în premisă, cât și în concluzie.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1 – A, 2 – F, 3 – F, 4 – A 4 x 1 p. = 4 puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– notarea de către candidat în dreptul fiecărei cifre a ambelor litere, caz în care punctajul nu trebuie acordat.

Tipul itemului: item cu alegere duală


Disciplina: Protecția mediului (model – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2021)
www.rocnee.eu

Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de
specialitate
Conținutul asociat: Structura trofică a biocenozei

CPEECN, Modulul 2, pag. 9 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEMUL
Sarcina de lucru:
Citiţi afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F.

1. Două populații aparținând unor specii diferite pot avea nișe identice.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. F 2 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare :
– notarea numărul de ordine al itemului și copierea textul corect, fără a scrie litera corespunzătoare acestuia.

2.1.3.2. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ


Itemii cu alegere multiplă solicită subiectului evaluat alegerea răspunsului corect dintr-un număr
de răspunsuri propuse, din care unul este corect.
Caracteristiciale itemilor cu alegere multiplă
Itemii cu alegere multiplă sunt alcătuiți din două elemente: premisa (Mândruţ, 2001; Popham, 2003),
reprezentând partea introductivă a itemului în care este formulată și cerința (Stoica, 2011: 101) și un număr de
variante, răspunsuri posbile, dintre care unul este corect, iar restul sunt numiți distractori. Distractorii sunt
răspunsuri plauzibile, independente. De obicei, distractorii sunt constituiți pe baza unor greșeli tipice ale
examinaților, acest fapt sprijinind utilizarea răspunsurilor în scop diagnostic.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Avantaje Limite
– sunt adecvați pentru evaluarea oricărui nivel al
abilităților, de la recunoașterea unor informații – nu sunt adecvați evaluării capacității de
factuale, identificarea unor concepte, fenomene, exprimare în scris sau a discursului pe o temă dată,
până la aplicarea unor algoritmi de calcul, analiza de argumentare a unui punct de vedere sau a unei
unor situații noi, evaluarea unor contexte noi sau idei
familiare
– permit flexibilitate în abordarea conținuturilor
– necesită un timp relativ lung de proiectare
– dacă sunt exclusiv utilizați în testele de evaluare,
– premisa poate fi un material-stimul narativ,
se înregistrează, în timp, efecte negative asupra
grafic, cartografic etc.
www.rocnee.eu

procesului de învățare
– rezultatele pot fi înregistrate electronic – rezultatele pot fi influențate de ghicirea
răspunsului corect, chiar dacă într-o măsură mai
– facilitează evaluarea rapidă.
mică decât în cazul itemilor cu alegere duală

Reguli de proiectare a itemilor cu alegere multiplă


Premisa itemului:
– trebuie să fie adecvată competenței de evaluat;
– trebuie să conțină un singur verb care să orienteze sarcina și să determine alegerea răspunsului corect;
CPEECN, Modulul 2, pag. 10 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– va include cât mai mult din conținutul de evaluat, evitându-se în același timp propoziții prea lungi;
– se recomandă evitarea folosirii negației în formularea premisei. În cazul în care este necesară,
se recomandă accentuarea acesteia fie prin subliniere, fie prin bolduire.
– se recomandă utilizarea mai multor distractori (itemii ar trebui să aibă minimum patru sau cinci
variante de răspuns date: un răspuns corect și trei, respectiv, patru distractori).
Distractorii:
– trebuie să fie plauzibili, deoarece în caz contrar se reduce numărul alternativelor din care poate fi
selectat răspunsul corect și crește probabilitatea ca examinatul să ghicească răspunsul corect;
– trebuie să fie independenți;
– nu trebuie să conțină indicii pentru alegerea răspunsului corect;
– se construiesc, de regulă, pe baza unor greșeli tipice ale examinaților;
– nu sunt recomandate, în formularea distractorilor, sintagmele toate cele... sau nici una dintre cele...
Ordinea plasării răspunsurilor corecte trebuie să fie aleatoare. Dacă răspunsurile sunt constituite
dintr-un singur cuvânt acestea vor fi așezate în ordine alfabetică, datele vor fi așezate în ordine
cronologică, valorile numerice în ordine crescătoare/descrescătoare etc. Răspunsurile trebuie să aibă
lungimi aproximativ egale pentru a nu influența alegerea răspunsului corect.
În cazul în care testul este alcătuit din mai mulți itemi cu alegere multiplă, aceștia trebuie să fie
independenți și să nu conducă prin răspunsurile date la rezolvarea altor itemi. De asemenea, răspunsul
de la un item nu trebuie să ofere indicii de rezolvare pentru un altul.

EXEMPLE

Tipul itemului: item cu alegere multiplă


Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Disciplina: Limba și literatura română (model – Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată:
1.1. Identificarea informaţiilor importante, a temei, a ideilor principale/secundare din texte literare şi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
Conținuturi asociate: Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară; Textul explicativ, textul multimodal
ITEMUL
Sarcina de lucru
www.rocnee.eu

Citește cu atenție textul: Pasiuni


PASIUNILE Pictură 20
Din cele mai vechi timpuri, omul a avut pasiuni dintre cele 21
Dans 22
mai diverse; chiar dacă termenul hobby, cu sensul pe care îl 27
cunoaștem astăzi (de ocupație preferată în afara profesiei), a Muzică 28
câștigat teren abia la finalul secolului al XX-lea, individul a fost 0 10 20 30
mereu preocupat de a-și petrece calitativ timpul. Astăzi, pasiunile Procent
cel mai des întâlnite, conform statisticilor, sunt: muzica, sportul,
dansul, fotografia, pictura și călătoria.

CPEECN, Modulul 2, pag. 11 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Deseori, în zilele noastre, pasiunile pierd în fața tentației de a evada în virtual. Dar, spre deosebire
de mirajul oferit de rețelele sociale, o pasiune îl reprezintă pe om, îl ajută să se dezvolte armonios,
întreține bucuria, zâmbetul pe buze, dorința de a-și face prieteni și de a avea o atitudine deschisă față de
ceilalți, diminuând sau chiar alungând plictiseala sau inerția.
Cea mai populară pasiune este muzica. Unii preferă cantoul, alții – mai curajoși sau mai hotărâți –
aleg să studieze un instrument, iar alții se rezumă să participe la concertele artiștilor preferați. […]
A doua pasiune, apropiată de muzică, dincolo de statistici, este dansul, care lărgește cercul de
prieteni și provoacă emoție, dă ritm și grație. […]

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat.
Statistic, a doua pasiune preferată de oameni este
a. dansul.
b. fotografia.
c. muzica.
d. sportul. 2 puncte
Litera corespunzătoare răspunsului corect este .

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Se acordă punctajul pentru răspunsul corect, astfel: d – 2 puncte.
• Alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea rezolvării exercițiului.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– bifarea de către candidat a celor două casete, și punctarea acestuia;
– corectarea unui răspuns, astfel încât opțiunea elevului nu este clară, caz în care elevul este punctat incorect.

Tipul itemului:item cu alegere multiplă


Disciplina: Matematică (model – Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: CS5.3 Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă utilizând numerele întregi
Conținutul asociat: Adunarea numerelor întregi, proprietăți; scăderea numerelor întregi

ITEMUL
Sarcina de lucru
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
www.rocnee.eu

5p 3. Într-o zi, dimineața, temperatura aerului era de −6 C , iar la prânz de +3C . În acea zi,
temperatura măsurată la prânz este mai mare decât temperatura măsurată dimineața cu:
a) −9 C
b) 3 C
c) 6 C
d) 9 C

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


CPEECN, Modulul 2, pag. 12 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
3. d) 5 p.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– încercuirea mai multor litere, printre care și litera corectă;
– scrierea răspunsului corect, fără încercuirea literei.

Tipul itemului: item cu alegere multiplă


Disciplina: Limbi moderne (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament)*: aplicare
Competența evaluată:
L1 – 1.1 Identificarea sensului global al unui mesaj.
1.2. Identificarea ideilor principale/ de informaţii cheie/ de detalii specifice/ extragerea esenţialului
din texte autentice.
L2 – 1.1 Desprinderea sensului global/ ideilor esenţiale dintr-un text dat.
1.2. Identificarea şi selectarea, din mesaje variate, de informaţiişi opinii relevante/ de informaţii
punctuale/ de informaţii specifice.
L3 – Desprinderea semnificaţiei globale; identificarea şi selectarea informaţiei relevante/ ideilor
principale şi a unor detalii din mesaje/ documente simple/ fragmente/ texte autentice simple pentru
îndeplinirea unor sarcini de lucru.
Conținutul asociat:
DOMENIUL TEMATIC – DOMENIUL PERSONAL – Viaţa personală (stil de viaţă, alimentaţie,
sănătate, educaţie, activități în timpul liber, călătorii etc.)

ITEMUL
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Sarcina de lucru

− Limba engleză
Read the text below. For questions 1-2, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best
according to the text.

Some 95% of teens now say they have or have access to a smartphone, which represents a 22-percentage-point
increase from the 73% of teens who said this in 2014 – 2015. Smartphone ownershipis nearly universal among
teens of different genders, races and ethnicities and socioeconomic backgrounds. A more nuanced story
www.rocnee.eu

emerges when it comes to teens’access to computers. While 88% of teens report having access to a
desktop or laptop computer at home, access varies greatly by income level. Fully 96% of teens from
households with an annual income of $75,000 or more per year say they have access to a computer at
home, but that share falls to 75% among those from households earning less than $30,000 a year.
Computer access also varies by the level of education among parents. Teens who have a parent with a
bachelor’s degree or more are more likely to say they have access to a computer than teens whose parents
have a highschool diploma or less (94% vs. 78%).

As smartphone access has become more prevalent, a growing share of teens now report using the Internet
on a near-constant basis. Some 45% of teens say they use the Internet “almost constantly,” a figure that
CPEECN, Modulul 2, pag. 13 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
has nearly doubled from the 24% who said this in the 2014 – 2015 survey. Another 44% say they go
online several times a day, meaning roughly nine-in-ten teens go online at least multiple times per day.

(adapted from http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018)


(12 puncte)
1. The first paragraph states that
A. there has been an increase in smartphone ownership.
B. smartphones have become more expensive.
C. teenagers want to have more and more performant smartphones.
D. everyone is now the possessor of a smartphone.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă 6 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1-A [...]

– Limba franceză
Lisez attentivement le texte ci-dessous:

« On prépare des générations de sourds »


Écouter de la musique fort et souvent, comme le font une majorité de jeunes, peut entraîner des
dommages irréversibles, rappelle le Docteur Alain Londero dans une interview :
Les décibels ne parlent pas obligatoirement aux gens. Le bruit d'une brasserie, entre les gens qui parlent,
des verres, se situe aux alentours de 80 décibels. Une pièce calme, c'est 35 – 40. Être exposé à plus de
80 décibels pendant plus de huit heures par jour, cinq jours par semaine, pendant la durée d'une vie
professionnelle, c'est déjà toxique pour le système. Quand vous êtes à plus de 100 décibels, quelques
minutes d'exposition peuvent avoir un effet traumatisant.
Écouter de la musique peut-il rendre sourd(e) ?
C'est certain. Les jeunes s'exposent plusieurs heures par jour à des niveaux souvent
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

déraisonnables, avec des traumatismes aigus, le problème n'est plus réservé aux personnes âgées. On
prépare des générations de sourds, parce que la durée de vie augmente. Si on commence à abîmer son
système auditif à 18 ans, quand on aura 80 – 85 – 90 ans, on aura – en plus – le vieillissement naturel!
Pour le coup, on va tous vieillir très sourds! Ce qui pose un problème de santé publique et de coût social
parce qu'il faut envisager des appareillages auditifs qui coûtent beaucoup d'argent aux patients et à la
société. Sans compter qu'une fois qu'on n'entend plus, on a une socialisation qui est bien moins bonne.
CULTUREBOX 05/01/2015

Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d'examen. (16 puncte)


www.rocnee.eu

1. Le texte ci-dessus est extrait d’:


A. une chronique musicale.
B. un fait divers.
C. une interview.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă 8 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1 – C [...]

CPEECN, Modulul 2, pag. 14 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
− Limba italiană
ITEMUL
Sarcina de lucru
Leggi attentamente il seguente testo:

Ore 17: voglia di fare uno spuntino

La merenda è un'abitudine tipica di bambini e adolescenti. Secondo una ricerca il 100%


dei ragazzi consuma merende: il sapore salato, 56%, prevale sul dolce, 44%. I salati preferiti
sono i panini imbottiti, poi le patatine e la pizza. I prodotti confezionati, merendine e biscotti,
rappresentano la quasi totalità delle merende dolci. Non ci sono dati sulle merende che
mangiano gli adulti, ma con molta probabilità è un'abitudine che scompare con il passare degli
anni, con l'ingresso nel mondo del lavoro. „È un peccato”, dice il dottor Oliviero Sculati, „perché
una pausa alimentare che spezza il pomeriggio, specie se si ha l'abitudine di cenare tardi la sera,
potrebbe essere utile anche per i grandi, per arrivare meno affamati all'ora di cena”. „Spezzare
il digiuno tra pranzo e cena”, continua il dottor Sculati, „evita di caricare troppo i pasti principali,
che rendono pesante la digestione e fanno diminuire l'attenzione sul lavoro. Ovviamente non
bisogna esagerare. A seconda dell'attività fisica della giornata la merenda dovrebbe apportare
tra le 100 e le 300 calorie. Si va da un semplice frutto a un panino e un frutto”.

„Scegliere il dolce o il salato”, dice il dottor Sculati, „è solo una questione di gusto,
l'importante è ottenere sazietà con un basso apporto di calorie. Il panino, da questo punto di
vista, è meglio di una merendina confezionata, così come il frutto intero è meglio del succo di
frutta. Le patatine fritte dovrebbero essere un'eccezione: contengono infatti 300 calorie per una
confezione da 50 grammi e proprio per questo sono adatte a chi fa regolare attività sportiva e
consuma ai pasti molta frutta e verdura. Attenzione anche alle bevande gassate e dolcificate.
Una lattina di aranciata vale 130 calorie. Meglio bere acqua minerale, che non contiene calorie”.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

www.lastampa.it
Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli una delle proposte che ti diamo e
scrivi sul foglio di esame la lettera che contrassegna la risposta corretta:

1. Lo spuntino del pomeriggio è:


A. un'usanza tipica degli italiani;
B. un'abitudine propria dei ragazzi;
C. un modo per stare in compagnia.
www.rocnee.eu

2. I bambini, in genere, a merenda preferiscono mangiare:


A. cibi salati;
B. prodotti confezionati;
C. biscotti fatti in casa;

3. Per il dottor Sculati la merenda è una buona abitudine perché ci aiuta a:


A. lavorare meglio;
B. mangiare meno a cena;
C. mantenere la linea;

CPEECN, Modulul 2, pag. 15 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
4. Per il dottor Sculati la quantità di cibo che si deve mangiare varia in base:
A. all'attività fisica;
B. al tipo di lavoro;
C. al momento della giornata;

5. Le patatine fritte sono adatte a:


A. chi mangia molta carne;
B. chi è molto magro;
C. chi fa regolarmente sport;
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. – B; 2. – A; 3. – B; 4. – A; 5. – C
Se acordă 8 puncte pentru fiecare răspuns corect. 5 răspunsuri x 8 puncte = 40 de puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– răspunsul corect este indicat cu literă mică și nu cu literă de tipar, așa cum este scris în varianta de subiect;
– transcrierea integrală a răspunsului corect, fără menționarea literei corespunzătoare acestuia.

Tipul itemului:item cu alegere multiplă


Disciplina: Biologie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Caracterizarea unor taxoni, structuri, funcţii ale organismelor, a unor fenomene,
procese biologice, a unor boli care afectează organe, sisteme de organe etc.
Conținutul asociat: Nutriţia autotrofă – fotosinteza

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă
de răspuns.
Biologie vegetală şi animală
C
2. Fotosinteza la plante:
a) este un tip de nutriţie heterotrofă
b) eliberează energie luminoasă
c) necesită prezenţa oxigenului
d) produce substanţe organice
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Biologie vegetală şi animală
Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect: 5 d.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– în cazul în care candidatul nu trece pe foaia de examen, în dreptul cifrei itemului, litera
corespunzătoare răspunsului corect, ci copiază din test afirmația considerată corectă, pot apărea diferențe
între evaluatori privind acordarea celor două puncte.

CPEECN, Modulul 2, pag. 16 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item cu alegere multiplă
Disciplina: Chimie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor unui sistem
chimic.
Conținutul asociat: Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
Clasificarea elementelor în blocuri: s, p, d. Corelaţii între structura învelişului electronic pentru
elementele din perioadele 1, 2, 3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor.

ITEMUL
Sarcina de lucru
Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Despre elementul chimic ai cărui atomi au 11 protoni în nucleu este adevărat că:
a. are caracter electronegativ;
b. atomii săi formează ioni negativi;
c. face parte din blocul de elemente s;
d. ionii săi au configurația electronică a argonului.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


1. c 2 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– elevul nu scrie pe foaia de examen, în dreptul numărului de ordine al itemului, litera corespunzătoare
răspunsului corect, ci copiază din test răspunsul considerat corect;
– elevul scrie pe foaia de examen, în dreptul numărului de ordine al itemului, mai multe litere, printre
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

care și cea corespunzătoare răspunsului corect.

Tipulitemului: item cu alegere multiplă


Disciplina: Economie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
Conținuturi asociate: Mecanismul concurenţial
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei litera
răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect:

8. Piața cu numeroși cumpărători și câțiva vânzători cu putere economică mare este denumită:
a. de monopol b. de monopson c. de oligopol d. de oligopson
[…]

CPEECN, Modulul 2, pag. 17 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel: […] 8 – c, […] 10 x 3 p. =30 de
puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– notarea de candidat a literei corespunzătoare unui răspuns și, fără să anuleze răspunsul inițial (printr-o linie
orizontală) scrierea în foaia de examen a literei corespunzătoare răspunsului corect. în mod normal nu ar trebui
acordat punctajul;
– nerespectarea cerinței: candidatul copiază textul răspunsului corect sau copiază toate cele patru litere și
încercuiește/subliniază și răspunsul corect. În acest caz, lucrarea candidatului conține semne distinctive, care
ar permite identificarea lucrării și ar trebui să atragă după sine anularea lucrării scrise respective.

Tipul itemului: item cu alegere multiplă


Disciplina: Fizică (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: 1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor și
teoremelor fizicii, a definițiilor mărimilor fizice și a unităților de măsură ale acestora;
Conținutul asociat: 1.5. Legea lui Hooke.

ITEMUL
Sarcina de lucru
I. Pentru itemii 1 – 5, scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15
puncte)
3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a legii lui
Hooke este:
F F  F  F 
a. = E   0   b. =E 0 c. = d. =E (3 p.)
 S0 E   0
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

S0 S0 S0 0

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă 3 p. pentru răspunsul corect.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
− elevul notează numărul de ordine al itemului și copiază apoi textul răspunsului corect, fără a scrie
litera corespunzătoare acestuia, așa cum este precizat în cerință. În acest caz, demonstrează atingerea
competenței evaluate, dar nu respectă cerința (de a nota litera corespunzătoare răspunsului corect),
punând în dificultate profesorul evaluator în ceea ce privește acordarea punctajului.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item cu alegere multiplă


Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:

Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere

CPEECN, Modulul 2, pag. 18 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Competența evaluată: Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei și
ale României reprezentate pe hărţi
Conținutul asociat: harta politică a Europei

ITEMUL
Sarcina de lucru 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește:
a. Bosnia și Herțegovina b. Croația c. Muntenegru d. Slovenia 2 puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
2. b 2 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– candidatul scrie numărul de ordine al itemului și o literă mică, apoi, fără să taie, scrie altă literă mică,
punând profesorul evaluator în dificultate; de exemplu: 2. a 2. b. În acest caz, nu se acordă punctajul.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– candidatul scrie numărul de ordine al itemului și textul răspunsului corect, fără a scrie litera mică
corespunzătoare acestuia, așa cum este precizat în cerință. În acest caz, deși scrie răspunsul corect, nu
respectă cerința (de a nota numai numărul de ordine al itemului și litera corespunzătoare răspunsului
corect), punând profesorul evaluator în dificultate în ceea ce privește acordarea punctajului. Această
situație este rezolvabilă prin barem, unde, la prima bulină se precizează: „Se punctează orice
formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.”
www.rocnee.eu

CPEECN, Modulul 2, pag. 19 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item cu alegere multiplă
Disciplina: Informatică (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea
problemelor cu ajutorul calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
Conținutul asociat: Grafuri neorientate – terminologie (nod/vârf, […] lanț elementar, […])

ITEMUL
Sarcina de lucru
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
[...]
Indicați un lanț elementar în graful neorientat cu 5 noduri, numerotate
de la 1 la 5, reprezentat alăturat.

a. 1,2,3,1 b. 1,2,3,4 c. 1, 2, 3, 4, 5 d. 1, 3, 2, 1, 5
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
[…] b […] 4 p.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
− candidatul scrie numai răspunsul nu și litera corespunzătoare;
− candidatul scrie mai multe litere, printre care și cea corectă;
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Tipul itemului: item cu alegere multiplă


Disciplina: Logică, argumentare și comunicare (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilorşi instrumentelor specifice logicii în
argumentare
Conținutul asociat: Argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea)
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de
mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Raționamentul „Nicio inferență nevalidă nu este corectă, deci toate inferențele nevalide sunt
incorecte.“ este:
a. o obversiune
b. o conversiune simplă

CPEECN, Modulul 2, pag. 20 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
c. o conversiune prin accident
d. un raționament deductiv mediat

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


1–a

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare:


– candidatul notează în dreptul fiecărei cifre mai multe litere, printre care și răspunsul corect, caz în
care punctajul nu trebuie acordat.

2.1.3.3. ITEMII DE TIP PERECHE SAU DE ASOCIERE


Itemii de tip pereche sau de asociere evaluează abilitatea elevului de a identifica relația existentă
între două elemente. De cele mai multe ori, această abilitate presupune recunoașterea relației, adică
antrenează capacităti de tip reproductiv.

Caracteristici ale itemilor de tip pereche sau de asociere


− Acești itemi solicită elevului stabilirea unor corespondenţe între informaţiile distribuite pe două coloane.
Prima coloană conţine informaţii de tip enunţ și se numesc premise sau stimuli, cea de-a doua coloană conţine
informaţii de tip răspuns. Candidatului i se solicită să asocieze fiecare enunţ cu un răspuns unic.
− Cele două coloane sunt precedate de instrucţiuni de asociere în care se explică candidatului
tehnica de formare a perechilor (să unească printr-o linie, să rescrie perechile asociate sau doar
elementele lor de identificare etc.) şi se precizează dacă un răspuns este valabil pentru o singură
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

premisă/stimul sau pentru mai multe, eventual dacă există răspunsuri pentru care nu există
premise/stimuli. (Numai în cazul şcolarilor mici se poate sugera marcarea relaţiilor dintre premise şi
răspunsuri prin săgeţi sau linii simple.)
− Premisele şi răspunsurile pot fi perechi de evenimente şi date, termeni şidefiniţii, reguli şi
exemple, simboluri şi concepte, autori şitiluri de cărţi, plante, animale şi clasificări, principii şiaplicaţii,
cauze şi efecte, afirmaţii teoretice şi experimente etc.
− În funcţie de natura conţinuturilor, există şi moduri alternative de prezentare a premiselor şi a
www.rocnee.eu

răspunsurilor, cu ajutorul hărţilor, diagramelor, imaginilor etc., care să-l ajute pe elev în rezolvarea sarcinii.
− Reprezintă, de fapt, un caz particular de itemi cu alegere multiplă, deoarece fiecare dintre
premise, împreună cu setul răspunsurilor, constituie, de fapt, un item cu alegere multiplă.

Avantaje Limite

CPEECN, Modulul 2, pag. 21 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– pot viza deopotrivă nivele – în majoritatea situaţiilor evaluative, sunt utilizaţi pentru a aprecia
taxonomice inferioare şi acurateţea asimilării informaţiilor de tip factual: nume, date,
superioare evenimente, locuri, rezultate, termeni etc.
– proiectarea acestor itemi poate fi dificilă în cazul în care se
– sunt relativ uşor de administrat
vizează evaluarea unor abilități de nivel înalt

Reguli de proiectare a itemilor de tip pereche sau de asociere


– materialul utilizat pentru proiectarea itemului trebuie să fie omogen (conceptele utilizate să fie similare
sau să aparțină unui domeniu relativ restrâns) astfel încât elevul să nu poată asocia elementele din cele
două liste prin excluderea răspunsurilor atipice, fără legătură logică cu celelalte.
– numărul premiselor nu trebuie să fie egal cu numărul de răspunsuri propuse, astfel încât să se asocieze
corect n-1 premise dintre cele n răspunsuri și să nu rezulte automat răspunsul pentru cea de-a n-a premisă
(de obicei coloana din dreapta/coloana răspunsurilor este mai lungă).
– descrierea sarcinii de rezolvat trebuie să fie clară, precizându-se logica asocierilor pe care trebuie să
le realizeze elevul.
– trebuie precizat de câte ori poate fi utilizat un răspuns în realizarea asocierilor (sau, după caz, de câte
ori premisele pot fi utilizate în stabilirea relaţiilor cu răspunsurile).
– numărul premiselor şi a răspunsurilor trebuie să fie rezonabil – în literatura de specialitate
recomandarea este de 4 – 5 premise, respectiv 5 – 6 răspunsuri.
– formatul itemului presupune ca premisele si răspunsurile acestuia (cele două coloane) să se plaseze pe
aceeasi pagină pentru a nu genera confuzii sau omisiuni.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

EXEMPLE
Tipul itemului: item de tip pereche sau de asociere
Disciplina: Limba și literatura română pentru secțiile și școlile cu predare în limba maghiară (model
pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată:
1.1. Identificarea informațiilor importante, a temei, a ideilor principale/secundare din texte literare şi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
www.rocnee.eu

Conținuturi asociate: Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară; Textul explicativ, textul multimodal

ITEMUL
Sarcina de lucru
Citește cu atenție textul de mai jos.

Într-o zi, pescarii împărătești se sculară dis-de-dimineață și-și aruncară mrejele* în apă. Tocmai în clipa
când cele din urmă două stele se stinseră pe cer, unul dintre pescari ridică mreaja și văzu ce n-a mai văzut: doi

CPEECN, Modulul 2, pag. 22 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
peștișori cu solzii de aur. Pescarii s-adunară să vadă minunea, iar după ce văzură și se minunară, hotărâră ca, așa
vii precum sunt, să ducă peștișorii la împărat și să-i facă cinste.
— Nu ne duce acolo, că de acolo venim, de-acolo suntem și acolo e pieirea* noastră, grăi unul dintre peștișori.
— Ce să fac dar cu voi? întrebă pescarul.
— Pune-te și adună rouă de pe frunze, lasă-ne să înotăm în rouă, pune-ne la soare și apoi nu veni până
ce razele soarelui nu vor fi sorbit roua de pe noi, grăi al doilea peștișor.
Pescarul făcu precum i s-a zis. [...] Ce-a văzut? Doi copilași, feți-frumoși cu părul de aur și cu stea în
frunte, unul ca celălalt, încât cine îi vedea trebuia să știe că sunt gemeni. Copiii crescură repede... În fiecare
zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor*, când stelele se stingeau pe cer, trei ani într-o clipită.
Și apoi creșteau precum alții nu cresc: de trei ori în vârstă, de trei ori în putere și tot de trei ori în înțelepciunea
minții. Când se împliniră trei zile și trei nopți, copiii erau de doisprezece ani în vârstă, de douăzeci și patru în
putere și treizeci și șase în înțelepciunea minții.
— Acuma lasă-ne să mergem la tatăl nostru, grăi unul dintre copii către pescar.
Pescarul îi îmbrăcă frumos pe amândoi, le făcu câte o căciulă de miel, pe care o traseră pe cap ca nimeni
să nu vadă părul de aur și steaua în frunte, apoi feții porniră către curtea împăratului. [...]
— Vrem să vorbim cu împăratul! grăi unul dintre feți către străjerul* ce sta încărcat de arme la poarta curții.
— Nu se poate, fiindcă tocmai acuma șade la masă, îi răspunse străjerul.
— Tocmai pentru că șade la masă! vorbi al doilea făt intrând îndărătnic* pe poartă.
Străjerii se adunară, voind să scoată pe feți din curte, dar aceștia trecură printre dânșii precum trece
argintul-viu printre degete. Cu trei pași înainte și alți trei în sus se pomeniră tocmai înaintea casei celei mari,
unde împăratul ospăta cu curtenii săi.
— Vrem să intrăm! grăi unul dintre feți aspru către slujitorii ce stau la ușă.
— Nu se poate, răspunse un slujitor.
— Ei! vom vedea noi dacă se poate ori nu se poate! strigă celălalt făt, cotind îndărătnic pe slujitori în
dreapta și în stânga.
Dar mulți erau slujitorii și feții numai doi. Se făcu o îmbulzeală și o larmă înaintea ușii, încât răsuna curtea.
— Ce e acolo afară? întrebă împăratul mânios.
Feții se deteră pașnici când auziră vorbele tatălui lor.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

— Doi băieți voiesc să intre cu puterea! zise un slujitor intrând la împăratul.


— Cu puterea? Cine să intre cu puterea în curte la mine? Cine sunt băieții aceia? strigă împăratul într-o răsuflare.
— Nu știu, înălțate împărate, răspunse slujitorul, dar nu-i lucru curat, căci băieții sunt tari ca puii de lei,
încât au străbătut prin străjuirea de la poartă, și acuma ne dau nouă de lucru! Ș-apoi, de îndărătnici ce sunt,
nici căciulile nu și le iau din cap!
Împăratul se roși de mânie.
— Scoateți-i afară, strigă el, înhățați*-i cu câinii!
— Lasă, că mergem noi și așa – grăiră feții plângând de asprimea vorbelor ce auziră – și porniră în jos
pe trepte. Când era să iasă pe poartă, îi opri un slujitor ce venea în ruptul sufletului.
www.rocnee.eu

— A zis împăratul să veniți, că împărăteasa vrea să vă vadă!


Băieții se gândiră puțin, apoi se întoarseră, suiră treptele și intrară la împăratul cu căciulile în cap.
Ioan Slavici, Doi feţi cu stea în frunte

1. Notează, în al doilea tabel, litera corespunzătoare acțiunii realizate de fiecare personaj. 4 puncte

Personajul Acțiunea
1. pescarul a) le face câte o căciulă
2. cei doi băieți b) se mânie foarte tare

CPEECN, Modulul 2, pag. 23 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
3. străjerii c) se opun intrării străinilor în curtea împăratului
4. împăratul d) îl caută pe împărat
e) vrea să îi vadă pe băieți

Răspuns:
Personajul Litera corespunzătoare
răspunsului corect
1
2
3
4

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 4 x 1 punct =4 puncte
• În cazul în care se trec două sau mai multe litere în căsuță, răspunsul se anulează.
Coloana A Litera corespunzătoare
răspunsului corect
1 e
2 c
3 d
4 b

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– bifarea de către candidat a celor două casete, și punctarea acestuia;
– corectarea unui răspuns prin tăiere sau prin ștergere, iar opțiunea elevului nu mai este clară. În acest
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

caz, el poate fi punctat sau depunctat incorect.

Tipul itemului: item de tip pereche sau de asociere


Disciplina: Chimie (Examenul național de Bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate de
contexte de comunicare.
Conținutul asociat: Utilizări ale substanţelor studiate.
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al compusului organic din coloana A însoţit de litera din coloana
B, corespunzătoare unei utilizări a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

A B
1. polietenă a. combustibil casnic
2. poliacetat de vinil b. fabricarea foliilor pentru ambalaje

CPEECN, Modulul 2, pag. 24 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
3. metan c. obținerea aspirinei
4. acid salicilic d. agent frigorific
5. celuloză e. fabricarea adezivilor
f. fabricarea hârtiei
10 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


1. b; 2. e; 3. a; 4. c; 5. f. (5 x 2 p.)
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– asocierea mai multor litere pentru un număr de ordine.

Tipul itemului: item de tip pereche sau de asociere


Disciplina: Psihologie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii,
precum şi a corelaţiilor dintre ele
Conținutul asociat: Procese cognitive superioare

ITEMUL
Sarcina de lucru
A.
În coloana din stânga sunt enumerate procedee ale imaginației, iar în coloana din dreapta sunt
numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

a. Substituirea 1. Prin acest procedeu s-au creat personaje mitologice precum


sirena sau centaurul.
b. Aglutinarea 2. Constă în înlocuirea într-o structură existentă a unui element
sau a unei funcții cu ceva nou.
c. Diminuarea 3. A fost folosită pentru crearea unor personaje precum Neghiniță
sau Degețica.
d. Schematizarea 4. Presupune păstrarea neschimbată a unor componente sau
funcții ale obiectelor cunoscute și modificarea altora.
www.rocnee.eu

5. Este un procedeu utilizat atunci când se reprezintă schița unui


traseu pe o hartă.
12 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:
a–2
b–1
c–3

CPEECN, Modulul 2, pag. 25 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
d–5
4 x 3 p. = 12 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare:
– candidatul notează în dreptul fiecărei litere mai multe cifre, printre care și răspunsul corect, caz în
care punctajul nu trebuie acordat.

2.1.4. ITEMII SEMIOBIECTIVI

Itemii semiobiectivi (clasificați cu această denumire în funcție de obiectivitatea în evaluare și în


notare) solicită elaborarea unuia sau a mai multor răspunsuri la cerința/cerințele formulate prin item, cu
diferite niveluri de complexitate – de la un cuvânt/concept, o formulă/expresie numerică, o soluție a unei
probleme, până la un eseu relativ restrâns. Ca urmare, evaluarea acestor itemi implică un anumit grad de
subiectivism pentru că presupune emiterea de către profesorul evaluator a unei judecăți de valoare asupra
corectitudinii răspunsului, dar și interpretarea similară a baremului de evaluare și de notare de către doi
evaluatori independenți. Acest subiectivism se poate reduce substanțial prin respectarea baremului de
evaluare și de notare și prin manifestarea competențelor demonstrate de profesorul evaluator.
Dintre caracteristicile itemilor semiobiectivi, amintim (Stoica: 2001, 107):
– adecvarea pentru evaluarea competențelor de diverse niveluri taxonomice;
– favorizarea evaluării mai multor rezultate ale învăţării: cunoaşterea/recunoașterea de concepte, de
reguli, de metode şi procedee de acţiune, redarea/interpretarea informațiilor furnizate de diverse
materiale-suport (desene, hărţi, diagrame etc.), utilizarea simbolurilor matematice, rezolvarea unor
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

probleme prin utilizarea informațiilor identificate/deduse pe baza materialului-suport etc.;


– posibilitatea măsurării originalității/capacității de inovare pentru rezolvarea unor situații-problemă noi;
– proiectarea și evaluarea/notarea sunt relativ ușor de realizat, dar implică elaborarea unei scheme de
evaluare și de notare clare, care să reducă posibilitatea de interpretare și subiectivismul;
– acceptarea mai multor variante corecte de răspuns, dacă acestea sunt precizate în schema de notare.

În categoria itemilor semiobiectivi sunt incluși:


www.rocnee.eu

– itemii de completare;
– itemii cu răspuns scurt;
– itemii de tip întrebare structurată.

CPEECN, Modulul 2, pag. 26 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2.1.4.1. ITEMII DE COMPLETARE
(cu variantele: textul lacunar, textul „perforat”)

Itemii de completare solicită un răspuns care completează cuvintele care lipsesc dintr-o afirmație
incompletă și îi conferă acesteia valoarea de adevăr. Cel mai adesea, ei au forma unei afirmații
incomplete.

Caracteristici ale itemilor de completare (Potolea, Neacșu, Manolescu: 2011, 79)


– Cuvintele care trebuie completate sunt termeni importanți, având o încărcătură informațională
mare și orientând căutarea răspunsului în direcția dorită.
– Textul lacunar este util pentru verificarea definițiilor, a regulilor, a clasificărilor, a structurilor,
pentru învățarea unei limbi străine, pentru comunicarea în limba maternă, pentru verificarea
vocabularului sau aplicarea regulilor gramaticale etc.
– Se eludează dezavantajele specifice itemilor obiectivi, de tipul ghicitului răspunsurilor.
– Gradul de obiectivitate este ridicat, în condițiile elaborării unei scheme de notare adecvate.

Avantaje Limite
– sunt potriviți atunci când se verifică înțelegerea – este necesar un număr suficient de mare de
unui text/concept/mesaj, precizia vocabularului etc. itemi pentru o evaluare a competențelor de
diferite niveluri taxonomice
– permit evaluarea unor competențe de nivel – nu sunt recomandaţi pentru evaluarea abilităților
taxonomic superior celor care implică superioare – rezolvarea de probleme, analiza,
recunoaştereaşi reactualizarea cunoștințelor sinteza, formularea de argumente, formularea de
soluţii posibile şi exprimarea opiniilor
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– permit, prin cerința formulată şi răspunsul solicitat, – libertatea de a reorganiza informaţia primită şi de
corelarea evidentă cu competența evaluată a oferi răspunsul în forma dorită este restrânsă
– se elaborează relativ uşor şi rapid
– se evaluează şi se notează cu un grad ridicat de
obiectivitate, dacă li se asociază o schemă de
notare adecvată

Reguli de proiectare a itemilor de completare (Potolea, Neacșu, Manolescu: 2011, 80)


– Sarcina de lucru este clar formulată, fără informații inutile.
www.rocnee.eu

– Răspunsul așteptat trebuie să fie unic (excepție făcând sinonimele), fără echivoc.
– Este recomandabil ca secvențele/cuvintele omise să fie situate la mijlocul sau la sfârșitul enunțului, nu
la începutul frazei, astfel încât să existe deja informațiile necesare completării enunțului.
– Trebuie să se menționeze unitățile de măsură dorite, eventual gradul de precizie, dacă răspunsul așteptat
este cantitativ.
– Excesul de spații libere este de evitat, eliminându-se doar cuvinte cheie, pentru a nu se pierde sensul enunțului
oferit spre completare, precum și pentru a nu obține alte răspunsuri corecte decât cele așteptate.

CPEECN, Modulul 2, pag. 27 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Spațiile libere pot sugera, prin lungimea lor, răspunsul așteptat.
– În cazul mai multor itemi succesivi cu răspuns scurt, este recomandat ca spațiile pentru răspunsuri să aibă lungimi egale.
– Utilizarea unor texte din manualele școlare/auxiliare didactice este de evitat pentru a nu încuraja memorarea
mecanică, învăţarea de tip reproductiv și evaluarea unor competențe diferite de cele vizate, de fapt.

EXEMPLE

Tipul itemului: item de completare


Disciplina: Limba și literatura română (model, Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea şi producerea unor texte
diverse
Conținutul asociat: Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul şi timpul);
Pronumele (Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv; Folosirea corectă a pronumelor şi a
adjectivelor pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire);
Adjectivul (Acordul adjectivului cu substantivul)

ITEMUL
Sarcina de lucru
Completează spațiile libere din răspunsul lui Mihai, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.
4 puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Dragă Andrei,
M-a bucurat mesajul tău. Și eu voi citi această carte. Cred că le-________________ (a plăcea,
condițional-optativ, prezent) și colegilor _____________________(nostru) să descopere peisajele
unei lumi _____________________ (fascinantă) și personajele __________________ (care)
aventuri nu le vor uita.

Mihai
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se punctează doar formele corecte, astfel: câte 1 punct pentru completarea cu fiecare formă corectă a
cuvintelor scrise între paranteze (ar plăcea, noștri, fascinante, ale căror) 4 x 1 punct = 4 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– punctarea altor forme sau punctarea unor forme intermediare.

CPEECN, Modulul 2, pag. 28 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item de completare
Disciplina: Biologie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi
principii specifice ştiinţelor biologice.
Conținutul asociat: Structura, ultrastructura şi rolul componentelor celulei.

ITEMUL
Sarcina de lucru
A
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare,
astfel încât aceasta să fie corectă.
Peretele celular şi ............ sunt componente ale celulei ............ .
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
A 4 puncte
Se acordă câte 2 p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2 p. = 4 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

În acest caz, poate apărea o eroare la aplicarea baremului de evaluare și de notare dacă nu se ține cont de
faptul că pot fi folosite și sinonime ale unor noțiuni care, prin completarea lacunelor, fac afirmația adevărată.
O altă eroare poate apărea dacă nu se are în vedere faptul că pot fi folosite mai multe noțiuni,
diferite, care fac afirmația adevărată, iar evaluatorul ar acorda punctajul corespunzător doar pentru
anumite noțiuni pe care acesta le are în vedere. Evaluarea competențelor permite ca răspunsurile la
anumite cerințe să fie diferite, dar toate să fie adevărate.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Tipul itemului: item de completare


Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat naţional – 2020)
Profilul itemului:

Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere


Competența evaluată: Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei și
ale României reprezentate pe hărţi
Conținutul asociat: Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: – relieful
www.rocnee.eu

major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

CPEECN, Modulul 2, pag. 29 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEMUL
Sarcina de lucru

1. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2 puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. C – 2 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
S-au întâlnit lucrări în care răspunsul era trecut cu literă mică: 1.c. În acest caz se poate acorda punctajul,
deoarece nu se poate face confuzie cu nicio altă literă.

Tipul itemului: item de completare


Disciplina: Limba engleză (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 2020)


Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: utilizarea corectă şi adecvată contextual a limbii engleze
Conținutul asociat: Elemente de construcție a comunicării: morfologie și sintaxă
Sarcina de lucru
Write one word in each gap. 10 points
Compulsory vaccination was first introduced in the UK – where no vaccines are currently mandated –
through the 1853 Vaccination Act. The law required that all children whose health permits be vaccinated
(1) _____smallpox, and obliged physicians to certify that vaccination had (2) _____place. Parents who
www.rocnee.eu

refused vaccination could befined £1.


Since then, vaccine mandates have evolved to include a variety of incentives and penalties. In some US
states, children cannot access public schools (3) _____being vaccinated; in Australia, compliance (4)
_____childhood immunisation schedules has(5) _____linked to pre-school admission and to family
assistance payments.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. against, 2. taken, 3. without, 4. with, 5. been.

5 răspunsuri x 2 puncte = 10 puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 30 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– posibilitatea transcrierii greșite a cifrelor corespunzătoare fiecărui cuvânt de completat;
– oferirea mai multor variante de răspuns, printre care și cea corectă (deși se cere clar UN cuvânt);
– pot exista alte soluții, dar evaluatorii omit să le puncteze dacă nu sunt trecute în barem.

2.1.4.2. ITEMII CU RĂSPUNS SCURT


(cu variantele: întrebarea clasică, exercițiul, chestionarul cu răspunsuri deschise scurte, textul indus)

Itemii cu răspuns scurt solicită elaborarea unui răspuns reprezentat de una sau mai multe propoziţii/fraze,
doar un cuvânt, un simbol, un număr etc., limitat ca spațiu, formă, conținut. Sunt formulați într-o manieră directă
și concisă, specificând în mod clar natura răspunsului corect. (Radu, 2000, 217)

Caracteristiciale itemilor cu răspuns scurt (Potolea, Neacșu, Manolescu: 2011, 75-78)


– Asigură evaluării un grad de obiectivitate ridicat în condițiile elaborării unei scheme adecvate
de notare (existând precizări clare pentru variantele de răspuns posibile).
– Solicită un anumit grad de coerență în elaborarea răspunsului.
– Pot fi formulați sub forma întrebărilor cu diferite grade de complexitate.
– Chestionarul cu răspunsuri deschise scurte se deosebește de întrebarea directă prin faptul că
forma și conținutul răspunsului cerut au un anumit grad de libertate în interiorul unor limite:
menționați/precizați..., prezentați două..., enumerați componentele... etc.
– Textul indus solicită elaborarea, de exemplu, a unui text pornind de la o listă dată de expresii, cuvinte,
concepte, imagini etc.; termenii se utilizează într-o anumită ordine sau nu, sunt caracterizați sau nu, textul
este limitat ca dimensiune sau nu etc., în funcție de precizările incluse în cerință.
– Vizează, de regulă, domenii cognitive precum cunoașterea și aplicarea.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Avantaje Limite
– este necesar un număr suficient de mare de itemi
– contribuie la discriminarea fină între
pentru o evaluare a competențelor de diferite niveluri
competențele evaluate
taxonomice
– se elaborează relativ uşor şi rapid
– se evaluează şi se notează cu un grad de
obiectivitate ridicat dacă li se asociază o
schemă de notare adecvată, care trebuie să – sunt mai puțin adecvați pentru evaluarea unor
conțină toate răspunsurile posibile competențe taxonomice de nivel superior, precum
– textul indus permite depistarea înțelegerii analiza/sinteza/ rezolvarea de probleme și nu
www.rocnee.eu

greșite a sensurilor unui termen/concept, încurajează dezvoltarea acestora


integrarea noțiunilor într-un ansamblu,
organizarea logicii interne
– nu există riscul ghicirii rezultatului

Reguli de proiectare a itemilor cu răspuns scurt (DeCeE: 2008, 122)


– Cerința este concretă, clară, precisă, cu logică internă, fără inexactități, fără confuzii, fără informații inutile.

CPEECN, Modulul 2, pag. 31 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Cerința trebuie să fie formulată, de regulă, folosind imperativul: prezintă/prezentați,
identifică/identificați, rezolvă/rezolvați etc.
– Dacă itemul este formulat interogativ, se încheie fraza cu semnul întrebării și răspunsurile se scriu,
dacă este cazul, cu literă mare.
– Răspunsurile numerice la itemii care vizează rezolvarea unor probleme simple impun precizarea tipului
de răspuns așteptat, unitățile de măsură și gradul de precizie.

EXEMPLE
Tipul itemului: item cu răspuns scurt
Disciplina: Matematică (Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: VIII.CS1.1. Recunoașterea apartenenței unui număr real la o mulțime
Conținutul asociat: Mulțimi de numere reale

ITEMUL
Sarcina de lucru
Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele.

5p 3. Cel mai mic număr natural din intervalul I = 10, 20 este egal cu .

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

3. 10 5 p.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– scrierea unei rezolvări complete, deși cerința itemului este de a scrie doar rezultatul.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Limba și literatura română (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competența evaluată: 2.2.Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de
compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ
Conținutul asociat:
– tipuri de perspectivă narativă

CPEECN, Modulul 2, pag. 32 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEMUL
Sarcina de lucru
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Bufnind pe nări, țâșnind fuioare lungi de aburi, se opri înaintea peronului. Câteva clipe nu se mai
putu vedea decât o mare învălmășeală de oameni și de geamantane. Spre norocul lui, Vasile Murășanu ajunse
într-un vagon în care erau tot străini. Un loc mai era liber, dar Vasile nu intră, ci rămase pe coridorul
vagonului. O clipă se gândi să se coboare, să cerceteze unde este vreun coleg de-al lui, dar nu se putu hotărî,
de teama să nu scape trenul. [...]
Nici nu avu vreme să se gândească mult, se auzi un fluierat prelung, și trenul porni. Vasile Murășanu
avu o tresărire de adâncă bucurie, de plăcere: mergea acasă! Era trecut de douăzeci și trei de ani, adeseori în
ceasurile de studiu își făcuse planuri serioase, bărbătești, – credea el, – asupra viitorului, și, totuși, bucuria ce-o
simți acum era copilărească, dulce, ușoară, ca o alintare. Gara, casele din oraș, stâlpii de telegraf zburau în
urma lui, și el simțea, ușor, deliciul apropierii de casa părintească. Căci în clipa dintâi el nu se gândea decât la ai
lui, la părinți, la cele două surori mari, la frățiorul mai mic, la casa, la curtea, la grădina lor. Și la gândul că le va
revedea în curând, o căldură, o moleșire plăcută i se răspândeau în tot trupul, ca și când ar fi fost iarăși băiat de
șase ani și ar fi adormit în mângâierile mamei, care și-ai fi purtat domol degetele prin părul lui.
Ion Agârbiceanu, Arhanghelii
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat 6 puncte
– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte
– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana a III-a etc.
• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte
• încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0 – 1 greşeli
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0 – 1 greşeli de punctuaţie –
1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea altor punctaje, decât cele precizate în barem.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Limba engleză/Limba franceză/Limba italiană (Examenul de bacalaureat național, 2019) (Proba orală)
Limba engleză
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
COMPETENȚE SPECIFICE
www.rocnee.eu

L1
2.2 Prezentarea, oral/ în scris, de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi
de domeniul de specializare.
L2
2.1 Elaborarea, oral/ în scris, de descrieri clare şi detaliate pe subiecte din domenii de interes personal şi / sau
profesional.
L3
2.1 Relatarea, oral / în scris, a unei activităţi / unui fapt divers / eveniment / film / a unor experienţe /
întâmplări personale pe baza unui plan dat.
Conținutul asociat:
DOMENII TEMATICE

CPEECN, Modulul 2, pag. 33 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
DOMENIUL PERSONAL – Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu,
opţiuni pentru carieră, hobby-uri); Relaţii interpersonale/inter-umane/profesionale, viaţa de echipă;
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII
L1, L2, L3
- A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
- A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere.

ITEMUL
Sarcina de lucru
1. Answer the following question: What kind of clothes do you enjoy wearing? Why?
2. We all appreciate loyalty and friendship. Tell about a time in your life when friendship proved to be
of great importance to you.

Limba franceză
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
L1
2.1 Descrierea unor activităţi cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte legate
de domenii de interes personal şi de domeniul de specializare.
L2
2.1 Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală/ din alte surse.
L3
2.1. Povestirea/ Relatarea unei activităţi, unui fapt divers/ eveniment/ film, unor experienţe/ întâmplări personale.
Conținutul asociat:
DOMENII TEMATICE
L1, L2
DOMENIUL PERSONAL – locuinţă, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber, călătorii; factori de risc etc.).
DOMENIUL PUBLIC – Ţări, regiuni, oraşe – obiective/situri culturale şi turistice (din Franţa metropolitană/
spaţiul francofon).
L3
DOMENIUL PERSONAL
– Petrecerea timpului liber: aniversări, activităţi sportive/artistice, emisiuni de radio/televiziune/excursii/
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

vacanţe etc.;
– Universul adolescenţei (viaţă cotidiană, preocupări, idoli, vestimentaţie, modă etc.);
DOMENIUL PUBLIC – Orientarea în spaţiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport;
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII
L1, L2
A identifica/a descrie persoane, obiecte, locuri, activităţi, experienţe personale;
L3
A exprima gusturi, preferinţe;
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Elemente de fonetică, lexic şi semantică –
cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative specificate
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
1. Vos vêtements préférés. Présentez-les !
2. Vous envisagez de faire le tour du monde. Quelles sont vos attentes ?

Limba italiană
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament) : aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
L1

CPEECN, Modulul 2, pag. 34 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2.1 Descrierea unor activităţi cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte legate
de domenii de interes personal şi de domeniul de specializare.
L2
2.4 Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experienţe
personale)/ profesional.
L3
2.1. Povestirea/ Relatarea unei activităţi, unui fapt divers/ eveniment/ film, unor experienţe/ întâmplări
personale.
Conținutul asociat:
DOMENII TEMATICE
L1, L2
DOMENIUL PERSONAL – stil de viaţă, locuinţă, alimentaţie, sănătate
DOMENIUL PUBLIC – Ţări, oraşe, călătorii – obiective/ situri culturale şi turistice;
L3
DOMENIUL PERSONAL – Petrecerea timpului liber: aniversări, activităţi sportive/artistice, emisiuni de
radio/televiziune/ excursii/vacanţe etc.;
DOMENIUL PUBLIC – Orientarea în spaţiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport;
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII
L1
A exprima gusturi, preferinţe;
A descrie obiecte, locuri, fenomene.
A realiza descrieri/ prezentări de oraşe, personalităţi/ aspecte culturale şi sociale;
L2
A solicita şi a oferi informaţii despre locuri de interes cultural/ turistic;
A descrie obiecte, locuri, fenomene;
A cere şi a exprima o părere/ o dorinţă/ o preferinţă;
L3
A descrie un obiect, o persoană;
A exprima motivul, cauza;
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Elemente de fonetică, lexic şi semantică -
cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative specificate

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1. Quale città italiana vorresti visitare? Per ché?


2. Descrivi il regalo che vorresti ricevere per il tuo compleanno.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Subiectul I 20 de
puncte
• formulează un răspuns scurt, adecvat subiectului, folosind expresii/fraze simple, asigurând prin
relatorii cel mai des folosiţi legătura între acestea 14 puncte
• foloseşte un repertoriu lexical elementar, adecvat temei 2 puncte
www.rocnee.eu

• foloseşte relativ corect forme şi structuri gramaticale foarte simple 2 puncte


• pronunţă relativ corect cuvintele folosite 2 puncte

Subiectul al II-lea 30 de
puncte
• povesteşte/descrie/expune cu precizie o serie de elemente distincte legate de tema propusă,
producând un discurs destul de clar pentru a putea fi urmărit şi exprimându-se cu uşurinţă
15 puncte
• foloseşte un repertoriu lexical suficient pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupra
temei propuse şidovedeşte o bună stăpânire a vocabularului elementar 5 puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 35 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
• dovedeşte o bună stăpânire a structurii frazei simple şi a frazelor complexe cel mai des folosite
şi are un bun control gramatical, în ciuda unor influenţe ale limbii materne 5 puncte
• pronunţă clar şi se exprimă cursiv, dar cu pauze ocazionale 5 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– cea mai frecventă greșeală în evaluarea exprimării orale este supraevaluarea unei pronunții corecte,
chiar dacă discursul este lipsit de conținut.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Chimie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice
Conținuturi asociate: Noțiuni de cinetică chimică. Reacții lente, reacții rapide
ITEMUL
Sarcina de lucru
1. Hidroxidul de cupru(II) se obține din reacția clorurii de cupru(II) cu hidroxidul de potasiu:
CuCl2(aq) + 2KOH(aq) → Cu(OH)2(s) + 2KCl(aq).
Notați tipul reacției, având în vedere viteza de desfășurare a acesteia. 1
punct
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. notarea tipului reacției, având în vedere viteza de desfășurare a acesteia: reacție rapidă 1 punct
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– scrierea ambelor răspunsuri posibile (lentă/rapidă) astfel încât evaluatorul să decidă acordarea sau nu
a punctajului.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Economie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competența evaluată: Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
Conținuturi asociate: Relaţia cerere – ofertă – preţ în economia de piaţă

ITEMUL
Sarcina de lucru
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați ce
efect va avea creșterea prețului fructelor asupra cererii de înghețată de fructe, ofertei de înghețată de
www.rocnee.eu

fructe și a prețului înghețatei de fructe. 9


puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
2. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele trei efecte cerute, astfel: cererea de înghețată de
fructe rămâne constantă, oferta de înghețată de fructe scade, prețul înghețatei de fructe crește
3 x 3 p. = 9
puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

CPEECN, Modulul 2, pag. 36 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– deși prin barem ar trebui punctată precizarea efectului (crește, scade, rămâne constant), unii
evaluatori nu acordă punctajul pentru precizarea corectă a efectului cerut întrucât candidatul nu a
explicat raționamentul prin care a ajuns la efectul precizat, deși prin cerință nu se solicită
explicare/justificare.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat naţional, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei și
ale României reprezentate pe hărţi
Conținutul asociat: harta politică a Europei

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

2. Precizați numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13. 2 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


2. Sofia – 2 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


Nu există.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Informatică (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;
Conținutul asociat: Operatori aritmetici, logici, relaționali. […] Expresii

ITEMUL

CPEECN, Modulul 2, pag. 37 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Sarcina de lucru

Variabilele e_luna șie_zi, de tip întreg, memorează luna și respectiv ziua desfășurării unui
eveniment din anul 2019, iar variabilele d_luna și d_zimemorează luna și respectiv ziua
corespunzătoare unei date calendaristice din același an. Scrieți o expresie C/C++ care are valoarea 1
dacă și numai dacă data calendaristică precizată este anterioară datei desfășurării evenimentului.
(6 p.)

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Pentru rezolvare corectă 6 p. (*) Se acordă numai 3 p. dacă doar unul dintre cazuri
– verificare a condiției impuse (*) 5 p. (date în aceeași lună, date în luni diferite) s-a tratat
– corectitudine globală a secvenței1) 1 p. conform cerinței.
[…]
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– candidatul scrie corect expresia cerută, dar o utilizează în cadrul unei instrucțiuni de decizie,
corespunzător sensului din enunț, adăugând eventual și mesaje de tipul Da/Nu, așa cum este obișnuit
într-un program complet; evaluatorul nu acordă cele 5 p. pentru verificarea condiției impuse, deși aceasta
corespunde cerinței.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Sociologie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale
Conținuturi asociate: Probleme sociale (discriminarea, infracţionalitatea, conflictele sociale, corupţia,
sărăcia)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
„Unele studii indică asocierea comportamentului infracțional, într-o anumită măsură, cu patologii
sociale sau personale, ca sărăcia, locuințe proaste, cartiere mizere, lipsa facilităților recreaționale,
familii necorespunzătoare și demoralizate, instabilitate emoțională... Alte studii au demonstrat că
indivizi din clasa socioeconomică înaltă încalcă legea, deși nu trăiesc în sărăcie, săvârșind infracțiuni
de corupție, cum ar fi: mita, traficul de influență, primirea de foloase necuvenite ...”
(Vlăsceanu, L., coord., 2011. Sociologie. Iași, Ed. Polirom)
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
www.rocnee.eu

[…]
3.Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia contactul individului cu
comportamente deviante în cadrul grupurilor din care face parte l-ar putea determina să săvârșească
infracțiuni. 3
puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


[…]
3. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată 3
puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 38 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– deși candidatul nu construiește niciun argument, i se acordă punctajul pentru că a fost precizată o
premisă sau candidatul „a scris ceva, acolo”. Motivul invocat de evaluatori este acela că prin barem nu
se precizează un punctaj intermediar.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Educație fizică și sport (Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competențe evaluate: Cunoașterea locului și rolului disciplinei Educație fizică și sport; utilizarea
conceptelor domeniului în subsistemele educației fizice și sportului.
Conținuturi asociate: Efortul în educaţie fizică şi sport: definiție, caracteristici, tipuri de efort,
parametri.
Exercițiul fizic – definiție, structură, criterii de clasificare, taxonomia exercițiilor fizice.
Densitatea lecției de educație fizică și sport: definiție, tipuri, caracteristici.
Componentele procesului de învăţământ la educaţie fizică şi sport: – cunoştinţe de specialitate:
definiție, categorii; 3 – indici morfologici și funcţionali: definire, categorii; – calități
motrice/aptitudini motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea): definiții,
forme de manifestare, factori de condiționare, indicații metodice privind abordarea acestora la diferite
vârste; – deprinderi şi priceperi motrice: definiții, caracteristici, tipuri, etapele formării deprinderilor
motrice; - atitudini şi obişnuinţe specifice: definiții, categorii.

ITEMUL
Sarcina de lucru
1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe:
a. Precizaţi tipul de densitate a lecţiei, determinat de variaţia intensității și complexității efortului fizic.
b. Definiți exercițiul fizic.
c. Menţionaţi un obiectiv aferent etapei a II-a a formării deprinderilor motrice.
d. Prezentaţi unul dintre parametrii efortului.
e. Precizați unul dintre factorii de condiționare a calității motrice viteza.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

(5 x 3 puncte = 15 puncte) – Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, după cum urmează:
a. Se acordă 3 puncte pentru precizarea corectă a tipului de densitate a lecţiei, determinat de variația
intensității și complexității efortului.
b. Se acordă 3 puncte pentru definiția corectă și completă a exercițiului fizic. Pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
c. Se acordă 3 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a oricărui obiectiv aferent etapei a II-a a
formării deprinderilor motrice. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
d. Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă și completă a oricărui parametru al efortului. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
e. Se acordă 3 puncte pentru precizarea corectă și completă a oricărui factor de condiționare a calității
www.rocnee.eu

motrice viteza. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– evaluatorul nu respectă ceea ce prevede baremul de evaluare și de notare, și anume: nu se acordă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem și acordă 2 puncte pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, deși baremul prevede acordarea de 1 punct în această situație.
– pot apărea diferențe între doi evaluatori privind în cazul cerințelor care solicită prezentarea unui
concept, dacă un evaluator apreciază prezentarea ca fiind corectă şicompletă și celălalt nu.

CPEECN, Modulul 2, pag. 39 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item cu răspuns scurt
Disciplina: Istorie (Examenul național de definitivare în învățământ, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competența evaluată: explicarea continuităţii, schimbării şi a cauzalității în cadrul faptelor/proceselor
istorice
Conținutul asociat: Prăbușirea comunismului în Europa

ITEMUL
Sarcina de lucru
Explicați două cauze și două consecințe ale prăbușirii comunismului în Europa. 20 de puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două cauze și a oricăror două consecințe ale prăbușirii
comunismului în Europa (2 p. x 4 = 8 puncte)
câte 3 puncte pentru explicarea fiecărei cauze și a fiecărei consecințe menționate
(3 p. x 4 = 12
puncte)

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea punctajului pentru explicare se realizează în funcție de criterii care nu sunt prevăzute de
barem.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Limba română și literatura pentru copii, Pedagogie și elemente de psihologia educației –
Educator-puericultor (Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): analiză


Competența evaluată: Managementul carierei și al dezvoltării personale
Conținutul asociat: Specii literare accesibile. Valorile educative și formative ale textelor literare
destinate copiilor

ITEMUL
Sarcina de lucru
Explicați, într-un text de 30-50 de cuvinte, semnificațiile secvenței: Iar duminică în zori / Margarete și
cicori, / Prin seninul adierii / Țes cămașe primăverii.
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


5 puncte pentru explicarea semnificației secvenței date, repartizate astfel:
4 puncte pentru explicarea adecvată a semnificației secvenței date (punctaj intermediar: 4 puncte
pentru explicare adecvată; 1 punct pentru încercare de explicare)
1 punct pentru respectarea precizării privind numărul de cuvinte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– există posibilitatea ca evaluatorul să fie sau nu de acord cu ideile enunțate de către candidat. În aceste
condiții, poate apărea situația ca un evaluator să acorde punctele pentru explicare adecvată, iar celălalt
evaluator să acorde punctajul pentru încercare de explicare.

CPEECN, Modulul 2, pag. 40 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item cu răspuns scurt
Disciplina: Consiliere psihopedagogică (Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competențele evaluate:
– utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere, autocunoaştere şi consiliere psihologică;
– realizarea unor parteneriate cu familia şi alte instituţii din comunitate implicate în educaţie.
Conținuturi asociate: Consilierea cadrelor didactice (Principiile lucrului cu adulții; Dezvoltarea relațiilor
școală – elev – părinți; Modalități de intervenție în optimizarea climatului școlar); Consilierea asistată de
calculator (utilizarea internet-ului în consiliere: avantaje/dezavantaje; tipuri de programe informatice
utilizate în consilierea carierei: utilitate, clasificare, analiză comparativă, avantaje/dezavantaje);
Comunicarea (Rolul comunicării în procesul de consiliere).

ITEMUL
Sarcina de lucru
Activitatea consilierului școlar se realizează formalizat, prin intermediul unității de învățământ. Școala
este o instituție socială, un loc în care grupuri de elevi din medii sociale diferite și largi se întâlnesc. Atât
cultura socială dominantă, cât și contextul psiho-economic de funcționare al școlii influențează relațiile
și schimburile sociale între cei care funcționează în mediul școlar. Dar școala nu mai este un spațiu
închis, o enclavă a societății, ea preia tensiunile și problemele acesteia, conflictele și dilemele ei și
presupune interacțiunea continuă a numeroși actori educaționali: elevi, părinți, cadre didactice.
A. Enumerați două avantaje și două dezavantaje ale utilizării internetului în consiliere. 4 puncte
B. Menționați trei categorii de programe informatice utilizate în consilierea carierei, precizând totodată în
ce constă fiecare dintre acestea și specificând particularitățile câte unui program informatic,
corespunzător categoriilor menționate. 9 puncte
C. Formulați cinci principii în elaborarea programelor de învățare utilizate în consilierea cadrelor
didactice/a părinților. 5 puncte
D. Construiți un argument care să confirme ipoteza potrivit căreia un proces educațional de calitate
presupune o implicare profundă a tuturor actorilor educaționali. 3 puncte
E. Elaborați o analiză SWOT în vederea inițierii unor strategii de intervenție în optimizarea climatului
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

școlar. 5 puncte
F. Redactați un text coerent, semnificativ științific, de 10 rânduri, în care să precizați importanța
comunicării online în procesul de consiliere. 4 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


A. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror două avantaje și a oricăror două dezavantaje ale utilizării
internetului în consiliere (2 x 1 p.) + (2 x 1 p.) = 4 puncte
B. – câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei categorii de programe informatice utilizate în consilierea
carierei 3 x 1 p. = 3 puncte
– precizarea cerută pentru fiecare dintre cele trei categorii de programe informatice menționate
www.rocnee.eu

3 x 1 p. = 3
puncte
– specificarea particularităților programelor informatice corespunzătoare fiecăreia dintre cele trei
categorii menționate 3 x 1 p.=3 puncte
C. câte 1 punct pentru formularea oricăror cinci principii în elaborarea programelor de învățare
utilizate în consilierea cadrelor didactice/a părinților 5 x 1 p. = 5
puncte
D. construirea argumentului cerut 3
puncte
E. elaborarea analizei SWOT, astfel:

CPEECN, Modulul 2, pag. 41 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– câte 1 punct pentru elaborarea fiecăruia dintre cele patru elemente componente ale analizei
SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) în vederea inițierii unor strategii de
intervenție în optimizarea climatului școlar. 4 x 1 p. = 4
puncte
– coerența celor patru elemente componente ale analizei SWOT 1 punct
F. – precizarea importanței comunicării online în procesul de consiliere 2 puncte
– coerenţa textului redactat 1 punct
– respectarea numărului de rânduri precizat 1 punct

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


A. se acordă punctajul integral, deși candidatul enumeră un număr mai mare de avantaje, dezavantaje și
chiar limite ale utilizării internetului în consiliere, fără a preciza care dintre ele sunt avantaje și care
dezavantaje; mai mult, unele dintre ele nu se pot integra în nicio categorie
B. candidatul confundă categoriile de programe informatice utilizate în consilierea carierei cu programele
informatice și totuși evaluatorii acordă punctajul integral
C. punctajul pentru formularea principiilor (în elaborarea programelor de învățare utilizate în consilierea
cadrelor didactice/a părinților) este acordat integral, deși aceste principii sunt doar enumerate, fără a fi
formulate sau nu vizează elaborarea programelor de învățare (ci evaluarea programelor de învățare) sau
corespondența programe de învățare – consiliere a cadrelor didactice/a părinților nu este corectă (este
vizată, spre exemplu, consilierea elevilor)
E. elaborarea analizei SWOT este făcută global, fără a respecta baremul detaliat

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Cultură civică și Educație socială (Concursul naţional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză/sinteză
Competența evaluată: Cunoaşterea conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia
disciplinei cultură civică șieducație socială, precum şi a metodicii de specialitate
Conținuturi asociate: Statul democratic și principiul separării puterilor
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru
România este stat de drept, democratic şi social.
A. Enumeraţi cinci caracteristici ale statului democratic. 10
puncte
B. Explicaţi în ce constă democraţia reprezentativă. 3
puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


www.rocnee.eu

A. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror cinci caracteristici ale statului democratic
5 x 2 p. = 10 puncte
B. explicarea democraţiei reprezentative: explicare adecvată şinuanţată – 3 p./ explicare superficială,
ezitantă – 1p. 3 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului la cerința itemului care se referă la explicarea noțiunii de democrație
reprezentativă, la care evaluatorul poate avea tendințe subiective în evaluare, întrucât se așteaptă la o
abordare detaliată a cerinței, itemul cerând, totuși, un răspuns sintetic, care punctează elementele
esențiale ale noțiunii.

CPEECN, Modulul 2, pag. 42 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipulitemului: item cu răspuns scurt
Disciplina: Economie și educație antreprenorială (Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, 2019)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): cunoaștere
Competența evaluată: Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică
Conținuturi asociate: Factorii de producţie

ITEMUL
Sarcina de lucru
Formulați un enunț, corect din punct de vedere economic, prin care să evidențiați distincția dintre
capitalul folosit și capitalul consumat. 3 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


formularea enunțului cerut 3 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Deși prin barem se acordă punctaj pentru răspunsul (scurt) printr-un enunț, evaluatorii acordă punctajul
indiferent de întinderea răspunsului (mai multe enunțuri) argumentând că în conținutul răspunsului există
și enunțul cerut. Considerăm acordarea eronată a punctajului întrucât itemul vizează și capacitatea de
sinteză (concizie) a candidatului. O posibilă remediere ar fi includerea în barem a următoarei indicații
Notă: Punctajul se acordă doar în situația în care candidatul tratează subiectul I.3. printr-un singur
enunț.

Tipul itemului: item cu răspuns scurt


Disciplina: Pedagogie (Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competența evaluată: Cunoaşterea conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia
disciplinelor pedagogice, precum şi a metodicii predării acestor discipline
Conținuturi asociate: Evaluarea. Strategiile de evaluare a rezultatelor școlare
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru
Răspundeți la următoarele cerințe:
A. Definiți conceptul de evaluare. 2 puncte
B. Precizați cinci strategii de evaluare. 5 puncte
C. Descrieți două strategii de evaluare, la alegere. 4 puncte
D. Menționați două avantaje și două dezavantaje ale utilizării strategiilor de evaluare descrise la
punctul anterior. 4 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


www.rocnee.eu

A. definirea conceptului de evaluare 2 puncte


B. câte 1 punct pentru precizarea oricăror cinci strategii de evaluare 5 x 1 p. = 5 puncte
C. câte 2 puncte pentru descrierea fiecăreia dintre cele două strategii de evaluare alese: descriere
corectă și completă – 2 p./ descriere superficială și ezitantă – 1p. 2 x 2 p. = 4 puncte
D. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje, respectiv a oricăror două dezavantaje ale
utilizării strategiilor de evaluare descrise la punctul anterior (2 x 1 p.) + (2 x 1 p.) = 4 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului la cerința itemului care se referă la descrierea celor două strategii de
evaluare, candidatul putând folosi un limbaj pedagogic neadecvat, neștiințific.
CPEECN, Modulul 2, pag. 43 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2.1.4.3. ITEMI DE TIP ÎNTREBARE STRUCTURATĂ
Acest tip de itemi conţine mai multe sarcini de lucru (subîntrebări) a căror coerenţă şi succesiune
derivă dintr-un element comun și care solicită elaborarea răspunsurilor pe baza/pornind de la un
material/stimul (text, tabel, imagine, diagramă etc.). Subîntrebările, conectate la material/stimul, pot fi
însoțite de alte elemente de conținut (date suplimentare) care pot reprezenta repere în elaborarea
răspunsului așteptat. Itemul de tip întrebare structurată, formată din material cu rol de stimul și
subîntrebări, realizează trecerea de la itemii obiectivi la itemii subiectivi. (Stoica: 2001, 111)

Caracteristici ale itemilor de tip întrebare structurată


– Evaluează majoritatea competențelor, cu accent pe cele de nivel taxonomic superior.
– Ghidează elaborarea răspunsului prin modul de prezentare și de structurare al subîntrebărilor.
– Sarcinile de lucru se construiesc progresiv, pe nivel de dificultate/complexitate.
– Favorizează multiperspectivitatea prin elaborarea subîntrebărilor care vizează abordarea unei
probleme/teme din diferite puncte de vedere.
– Stimulează dezvoltarea originalității și a creativității.
– Este menționat punctajul în dreptul fiecărei cerințe.

Avantaje Limite
– utilizează materiale de tip stimul (grafice, hărţi, – proiectarea necesită mult timp, iar elaborarea
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

diagrame etc.) care fac acest tip de item să fie mai schemelor de evaluare şi de notare este
atractiv pentru candidați şi mai adecvat în laborioasă
evaluarea unor abilități dificil de abordat prin
intermediul altor categorii de itemi.
– permit transformarea unor itemi de tip eseu într- – materialele-stimul pot ridica probleme tehnice
o serie de itemi obiectivi şisemiobiectivi, fapt ce în proiectare, legate de acurateţeaşi de claritatea
contribuie la creşterea obiectivității evaluării. imaginilor, a graficelor etc. și de posibilitatea
– la primele subîntrebări, și anume cele care alegerii lor.
evaluează domenii cognitive de tip
cunoaștere/recunoaștere, majoritatea candidaților
www.rocnee.eu

poate răspunde.
(DeCeE: 2008, 126-127)
Reguli de proiectare a itemilor de tip întrebare structurată (Stoica: 2001, 112)
– Subîntrebările, prin succesiunea lor, asigură creşterea treptată a gradului de dificultate.
– Subîntrebările presupun elaborarea unui răspuns deschis, dar nu extins.
– Fiecare subîntrebare solicită, de regulă, un răspuns care nu depinde de răspunsul la subîntrebarea
precedentă (de preferință, fiecare subîntrebare trebuie să fie autoconţinută).

CPEECN, Modulul 2, pag. 44 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Subîntrebările trebuie să fie în concordanţă cu materialul/stimulul utilizat, astfel încât acesta să
constituie un suport în rezolvarea cerințelor.
– Schema de notare se realizează simultan cu elaborarea subîntrebărilor pentru că se reglează reciproc.

EXEMPLE
Tipul itemului: item de tip întrebare structurată
Disciplina: Matematică (model Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: a) VIII.CS2.2 Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale exprimate prin
litere, b) VIII.CS2.3 Utilizarea formulelor de calcul prescurtat și a unor algoritmi
Conținutul asociat: Calcul algebric

ITEMUL
Sarcina de lucru

Scrieți rezolvările complete.


 2 x 2 − 7 x − 17 x + 1  1
2. Se consideră expresia E ( x ) =  2 − , unde x  \ −3,3,7 .
 x − 10 x + 21 x − 7  x 2 − 9
5p :
 
(2p) a) Arată că x − 10 x + 21 = ( x − 3)( x − 7 ) , pentru orice număr real x .
2

(3p) b) Demonstrează că E ( x ) = ( x + 2 )( x + 3) ,pentru orice x  \ −3,3,7 .

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

2. a) x 2 − 10 x + 21 = x 2 − 3x − 7 x + 21 = 1p
= x ( x − 3) − 7 ( x − 3) = ( x − 3)( x − 7 ) , pentru orice număr real x 1p
2 x 2 − 7 x − 17 − ( x + 1)( x − 3)
b) E ( x ) =  ( x − 3)( x + 3) = 1p
( x − 3)( x − 7 )
x 2 − 5 x − 14 ( x + 2 )( x − 7 )( x + 3) = x + 2 x + 3
www.rocnee.eu

=  ( x + 3) = ( )( ) ,pentru orice x \ −3,3,7 2p


x−7 x−7

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– Scrierea doar a răspunsului corect, fără rezolvarea completă.
– Rezolvări parțiale, iar evaluatorul nu estimează corect ponderea răspunsurilor corecte.
– Rezolvări corecte prin alte metode, diferite de metoda prezentată în barem.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Limba și literatura română (Examenul de bacalaureat național, 2020)
CPEECN, Modulul 2, pag. 45 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competența evaluată: 1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte orale sau scrise
Conținutul asociat: –texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare
– memorialistice, epistolare, jurnalistice,juridic-administrative,
ştiinţifice,argumentative,mesajedindomeniulaudio-vizualului
– sensdenotativşisensuriconotative
– calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, concizie, precizie, puritate,
corectitudine,variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie
– elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, contextul
– ficţiune,imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr
–scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc.

ITEMUL
Sarcina de lucru
Citește următorul fragment:
Treizeci și opt de ani s-au scurs de atunci.
Printre profesorii mai vârstnici de la liceul de băieți din Timișoara, apăruse un magistru* tânăr,
înzestrat cu vioiciune contagioasă, exaltând un optimism șocant, niciodată adumbrit de încruntare. Din
ochii lui scânteietori răzbătea o căldură care ne cucerea, ne umplea de o nestăpânită nerăbdare, în
așteptarea orelor când trebuia să pătrundă în clasă.
Venise de undeva din străinătate, din îndepărtatul Paris sau de pe meleagurile însorite ale Italiei,
și hotărâse să poposească în provinciala Timișoară, de pe atunci, în ținuta modestă a unui profesor
suplinitor, eclipsându-i pe unii colegi ai săi din corpul didactic al școlii cu ceea ce era el însuși, cu ceea
ce purta sub fruntea înaltă. Locuia anonim într-o casă de margine și nimeni nu-și amintea să-l fi văzut
altundeva decât trecând grăbit pe stradă sau venind la orele de curs, îmbrăcat în același costum bleumarin
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

de un croi ales, dar fără ostentație și purtând o bască de modă franțuzească, argument vestimentar care
pe atunci nu era încă un lucru banal. Omul era G. Călinescu...
Ne preda limba română sau, pentru cei câțiva care ne înscriseserăm facultativ, și limba italiană.
Când profesorul de istorie, uneori suferind, lipsea, nu pregeta să-l înlocuiască și atunci venea în clasă
spre bucuria noastră, cu câteva notițe în mână și cu o întreagă enciclopedie în memorie, oferindu-ne-o
darnic, cu verbul săurar și cald.
Eram patruzeci de elevi în clasa a șasea a liceului și sunt încă astăzi destui în viață ca să-și mai
aducă aminte de figura lui. […]
G. Călinescu a stat puțin la Timișoara. A părăsit-o plecând spre un destin prodigios* de muncă, de
creație, de profesorat. […] Cu puțin timp înainte de a se stinge, zeci de mii de oameni l-au revăzut, prin
mijlocirea unei emisiuni televizate, când, în locuința lui din București, asaltat de o maladie grea, mai găsea
www.rocnee.eu

destulă energie să arate unui grup de actori care-l vizitau cum se execută pașii de menuet și cum se citește
o operă de dramaturgie modernă. Micul ecran ne înfățișa tragic o figură devastată de boală, cu părul vâlvoi,
așa cum îl purta și pe atuncea, dar de astă dată albit; cu niște ochi însă și un verb din care atotputernicia
vieții și a unei tinereți neînvinse țâșnea impetuos, icoană a dimensiunilor unei personalități pline de
vitalitate și încredere, cuceritoare și debordante în fața căreia moartea nu însemna nimic.
Așa mi-a rămas în amintire G. Călinescu: o figură rară a unei eterne tinereți, capabilă să se
transmită prinea însăși și altora.

Mircea Bandu, Amintiri despre G. Călinescu


*magistru – (livresc) profesor
*prodigios – ieșit din comun, uluitor, extraordinar
CPEECN, Modulul 2, pag. 46 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței s-au scurs. 6 puncte
2. Menționează un aspect vestimentar prin care se distingea G. Călinescu, utilizând informaţiile din textul
dat. 6 puncte
3. Precizează starea de spirit a elevilor atunci când G. Călinescu îl înlocuia pe profesorul de istorie,
justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte
4. Explică un motiv pentru care profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi.
6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul de viață al lui G. Călinescu, în perioada în care acesta locuiește
în Timișoara, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Secvența are sensul de au trecut. etc.) – 4 puncte;
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6
puncte
2. menționarea unui aspect vestimentar prin care se distingea G. Călinescu (un costum bleumarin/o bască de
modă franțuzească) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 6
puncte
3. precizarea stării de spirit a elevilor atunci când G. Călinescu îl înlocuia pe profesorul de istorie (de exemplu:
bucurie) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvenţă semnificativă din text (Când profesorul de istorie,
uneori suferind, lipsea, nu pregeta să-l înlocuiască și atunci venea în clasă spre bucuria noastră.) – 2
puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
4. explicarea unui motiv pentru care profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi (de exemplu:
Profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi datorită inteligenței/optimismului/datorită modului în
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

care preda/datorită faptului că era cel mai tânăr dintre profesori etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte;
încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea modului de viață al lui G. Călinescu, în perioada în care acesta locuiește în Timișoara (de
exemplu: G. Călinescu locuia anonim, trăia modest, rămânând în amintirea elevilor săi drept o figură
rară a unei eterne tinereți, înzestrat cu o vioiciune contagioasăetc.): prezentare adecvată şinuanţată – 4
puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1 punct 2 puncte
www.rocnee.eu

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea altor punctaje, decât cele precizate în barem.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: istorie (Examenul național de bacalaureat, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competențele evaluate:
1.3. Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice

CPEECN, Modulul 2, pag. 47 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2.1. Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere
3.3. Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice
4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
Conținuturile asociate:
Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şidisidenţă anticomunistă. Construcţia
democraţiei postdecembriste.
ITEMUL
Sarcina de lucru
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „La preluarea puterii, Ceaușescu era hotărât să meargă mult mai departe decât predecesorul său
în distanțarea de Moscova. De la prima vizită la Moscova (1965), spre surprinderea gazdelor [...] Ceaușescu
a cerut restituirea tezaurului dus la Moscova în 1916-1917 [...].
Individualizarea României în cadrul blocului sovietic s-a conturat şi mai viguros în 1967, datorită
celor două demersuri care au plasat-o în centrul atenției internaționale. Primul a fost refuzul de a se
conforma consemnului Moscovei – urmat de toate celelalte țări ale Pactului de la Varșovia – de a rupe
relațiile diplomatice cu Israelul în urma [...] «Războiului de șase zile» din iunie 1967. Cel de al doilea a
fost recunoașterea RFG [Republica Federală Germania] şi vizita lui Willy Brandt, pe atunci vicecancelar
şi ministru de externe, în România, în timp ce țările subordonate Uniunii Sovietice nu recunoșteau decât
RDG [Republica Democrată Germană]. [...] Mai puțin spectaculoase, dar tot atât de importante, au fost
progresele intervenite în raporturile româno-americane. În timp ce fostul vicepreședinte al SUA, Richard
Nixon, fusese tratat cu ostentativă nepăsare la Moscova fiindcă era considerat un exponent al
antisovietismului, Ceaușescu l-a primit la București cu toate onorurile [...].”
(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)
B. „Confruntați cu măsurile severe de austeritate pe care le-a introdus Ceaușescu pentru a plăti datoria
externă a României, cei mai mulți dintre români au început să se întrebe dacă autonomia merita sacrificiul.
Întrebarea s-a pus și mai des după ce Mihail Gorbaciov a ajuns lider de partid, în martie 1985. În momentul
vizitei lui Gorbaciov, în mai 1987, s-a produs o remarcabilă întoarcere de 180 de grade în perceperea de către
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

români a Uniunii Sovietice și a relațiilor acesteia cu regimul de la București. [...] Într-un discurs transmis în
direct, în timpul vizitei sale la București, la 26 mai 1987, Gorbaciov a prezentat românilor conceptele sale –
«perestroika» și «glasnost»* – și, prin acesta, a criticat implicit rezistența lui Ceaușescu față de reformă. În
iulie 1988, entuziasmul pentru reformă putea fi văzut în cozile ce s-au format în fața agenției sovietice
«Aeroflot» din București, unde bucureștenii erau lăsați să intre câte cinci deodată nu ca să cumpere bilete de
avion, ci ca să primească gratuit exemplare ale versiunii în limba română ale raportului liderului sovietic la
cea de-a XIX-a Conferință a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice [...]. Ceaușescu și-a reafirmat
angajamentul față de planificarea economică centralizată rigidă și, în cuvântarea rostită la 14 decembrie 1987
[...], a subliniat că mecanismele de piață erau incompatibile cu societatea comunistă.”
* perestroika – restructurare; glasnost – transparență
www.rocnee.eu

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, S. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)


Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi alianța politico-militară precizată în sursa A. 2 puncte
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la evenimentele din 1987. 2 puncte
3. Menţionaţi liderul politic și un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii își manifestă
entuziasmul față de reformă. 3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 48 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
6. Prezentaţi alte două practici politice utilizate de regimul totalitar din România postbelică, în afara
celor la care se referă sursele date. 6 puncte
7. Menţionaţi o asemănare între acțiunile desfășurate în România, în ultimul deceniu al secolului
al XX-lea. 4 puncte
Schema de notare
1. 2 puncte pentru răspunsul: Pactul de la Varșovia Se punctează orice mod de redactare a răspunsului
corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: vizita lui Gorbaciov în România, în mai 1987, Ceaușescu și-a
reafirmat angajamentul față de planificarea economică centralizată rigidă și, în cuvântarea rostită la 14
decembrie 1987 [...], a subliniat că mecanismele de piață erau incompatibile cu societatea comunistă
etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau
în enunț).
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns:Ceaușescu, România/București/Uniunea Sovietică Se punctează orice
mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). (3 p. x 2 = 6 p.)
4. 3 puncte pentru scrierea literei B
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A,
precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
Exemple: Cauză: datorită celor două demersuri care au plasat-o în centrul atenției internaționaleși
efect:Individualizarea României în cadrul blocului sovietic s-a conturat şi mai viguros în 1967. SAU
Cauză: fiindcă era considerat un exponent al antisovietismului și efect: Richard Nixon, fusese tratat cu
ostentativă nepăsare la Moscova etc.
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două practici politice utilizate de regimul totalitar din
România postbelică, în afara celor la care se referă sursele date (1 p. x 2 = 2
p.)
Exemple: adoptarea Constituției din 1948/1952/1965, colectivizarea agriculturii etc.
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care sunt
precizate două informații referitoare la practica politică (2 p. x 2 = 4 p.)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între acțiunile desfășurate în România, în ultimul
deceniu al secolului al XX-lea
Exemple: consolidează democrația, vizează respectarea drepturilor cetățenești etc. Se punctează orice
mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea punctajului pentru răspuns parțial, deși baremul nu prevede această situație;
– extrapolarea cerinței astfel încât răspunsul candidaților să corespundă unor criterii/repere care nu sunt
înscrise în schema de notare, dar la care se raportează evaluatorul în activitatea didactică desfășurată la
clasă;
– existența răspunsurilor corecte din punct de vedere științific, dar inexistente în manualul utilizat de
evaluator la clasă, situație în care punctajul nu este acordat.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Biologie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi
principii specifice ştiinţelor biologice
Conținutul asociat: Funcţiile de relaţie; Sistemul nervos; Analizatorii.

ITEMUL
Sarcina de lucru
CPEECN, Modulul 2, pag. 49 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
1.
Informaţiile din mediul extern şi din mediul intern al organismului ajung la sistemul nervos prin
intermediul analizatorilor.
a) Precizaţi numele unui analizator şi cele trei segmente ale analizatorului respectiv.
b) Explicaţi în ce constă funcţia de conducere a sistemului nervos somatic.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Hemoragii cerebrale
– Efecte ale stimulării sistemului nervos vegetativ parasimpatic
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. 14 puncte
a) precizarea numelui unui analizator; 1 punct
– precizarea celor trei segmente ale analizatorului respectiv; 3 x 1 p. = 3 puncte
b) explicarea corectă; 2 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop,
informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2 p. = 8 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
În acest caz, poate apărea o eroare la aplicarea baremului pentru punctul b) al problemei. Se
acordă punctajul corespunzător cerinței, chiar dacă răspunsul elevului nu este o explicație. Elevul scrie
o informație corectă, referitoare la funcţia de conducere a sistemului nervos somatic, dar care nu
reprezintă o explicare a acestei funcții.
În cazul punctului c), poate apărea o eroare în aplicarea baremului de evaluare și de notare dacă este
acordat punctajul corespunzător acestei cerințe, deși elevul nu a respectat cerința în totalitate. A scris
patru enunțuri corecte, a utilizat limbajul ştiinţific adecvat, dar enunțurile nu sunt construite câte două
pentru fiecare conţinut indicat în cerință.

Tipulitemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Economie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare


Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi
compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice
Conținuturi asociate: Piaţa capitalurilor
ITEMUL
Sarcina de lucru
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Se dă următorul text: Atunci când agentul economic are disponibilități financiare suplimentare el
poate depune banii în bancă, într-un depozit. Rezistă astfel tentației de a cheltui și îi protejează și de
www.rocnee.eu

evenimente neplăcute. Depozitele și certificatele de depozit sunt garantate până la 100.000 de unități
monetare (euro), echivalent în lei. Dacă deținătorul capitalului dorește să investească în instrumente
financiare cu câștig potențial mai mare (obligațiuni/acțiuni, fonduri de investiții, fonduri de pensii)
trebuie să știe că și riscurile pe care și le asumă cresc proporțional.
a) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat. 4 puncte
b) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate. 6 puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. a) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4 x 1 p. = 4 puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 50 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
b) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două noțiuni alese
2 x 3 p. = 6 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
a) Deși prin barem se acordă punctaj pentru oricare noțiune economică enumerată corect din text, unii
evaluatori confundă noțiunea (exprimată printr-un cuvânt sau o sintagmă) cu termenul (exprimat
printr-un singur cuvânt). Astfel, noțiuni ca disponibilități financiare, evenimente neplăcute, câștig
potențial nu sunt punctate.
b) Evaluatorii punctează din exces de zel doar caracteristici definitorii, fundamentale sau definiția
noțiunii. În fapt, itemul solicită menționarea unei caracteristici. De exemplu, pentru acțiune candidatul
poate indica drept caracteristică „poate fi de tip la purtător”, răspuns care nu indică o caracteristică
definitorie a acțiunii.
Există și posibilitatea ca, din cauza lipsei pregătirii științifice/de specialitate a evaluatorilor, să nu fie
punctată o caracteristică menționată corect. De exemplu, acțiunea arată o investiție.

Tipul itemului: întrebare structurată


Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat naţional, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare/raționament
Competența evaluată: Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru
interpretarea realităţii geografice a Europei şi a unor ţări
Conținutul asociat: EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ: relieful
major activităţile economice – caracteristici generale.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă producția de cereale (tone)
obținută în câteva state europene, în anul 2016. Sursa: Eurostat

Producția de cereale în câteva state europene în


tone anul 2016
60,000,000

50,000,000
www.rocnee.eu

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
Franța Austria România Italia Norvegia Serbia

CPEECN, Modulul 2, pag. 51 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
A. Precizați:
1. valoarea celei mai mari producții de cereale obținute într-un stat care nu este membru al Uniunii
Europene;
2. valoarea producției de cereale obținute în România;
3. valoarea producției de cereale obținute în Austria;
4. valoarea producției de cereale obținute în Franța. 4 puncte

B. 1. Precizați numele unei câmpii din Italia care reprezintă o importantă regiune de cultură a cerealelor.
2. Prezentați un factor natural care determină producția mare de cereale obținută de Franța.
3. Prezentați un factor natural care determină producția mică de cereale obținută de Norvegia.
6 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


A. Se acordă 4 p. astfel:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 10.000.000 și 11.500.000 tone – 1 p.;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 21.000.000 și 22.000.000 tone – 1 p.;
3. 6.000.000 tone – 1 p.
4. 54.000.000 tone – 1 p. Total (1+2+3+4) = 4
puncte

B. Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect:


1. numele unei câmpii din Italia care reprezintă o importantă regiune de cultură a cerealelor – 2 p.;
2. un factor natural care determină producția mare de cereale obținută de Franța, corect prezentat
(pentru răspuns parţial se poate acorda punctaj intermediar 1 p.) – 2 p.;
3. un factor natural care determină producția mică de cereale obținută de Norvegia, corect prezentat
(pentru răspuns parţial se poate acorda punctaj intermediar 1 p.) – 2 p.
Total (1+2+3) = 6 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– La subpunctul A, pot apărea la aplicarea baremului atunci când valorile scrise de candidat ies din marja
din barem (sunt, cu foarte puțin, mai mari sau mai mici). Unii evaluatori acordă punctaj, alții nu. Nu ar
trebui acordat, deoarece marjele sunt destul de largi.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– La subpunctul B, pot apărea la întrebările 2 și 3 când evaluatorul acordă (nejustificat) punctajul complet
de 2p, chiar dacă răspunsul dat de candidat este format doar dintr-un singur cuvânt, fără să existe o
explicație propriu-zisă (de ex, la 2 candidatul a răspuns doar „relieful”, iar la 3 doar „clima”, fără să
explice cum influențează acești factori producția de cereale). A se face diferența între sarcinile
„precizați” și „prezentați”!

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Informatică (Examenul de bacalaureat național 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare a), c), d), raționament b)
www.rocnee.eu

Competența evaluată:
a), b) analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluției valorilor variabilelor prelucrate de
algoritmul corespunzător;
c) identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
[…] identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
d) abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenți;
Conținutul asociat:
a), b), d)
Algoritmi:
Noțiunea de algoritm, caracteristici. Date, variabile, expresii, operații. Structuri de bază (liniară,
alternativă și repetitivă). Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)
CPEECN, Modulul 2, pag. 52 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
c)
Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere):
Vocabularul limbajului. Constante. Identificatori. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici,
relaționali. […] Variabile. Declararea variabilelor. […] Structura programelor. Comentarii. Expresii.
Instrucțiunea de atribuire. Citirea/scrierea datelor. Structuri de control (instrucțiunea compusă,
structuri alternative și repetitive).
ITEMUL
Sarcina de lucru
[...] Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară. [...]
Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. citește n,k
S-a notat cu a%b restul împărțirii numărului natural a la numărul natural (numere naturale, k număr prim)
nenul b și cu [c] partea întreagă a numărului real c. p0; i1
┌cât timp i≤n execută
a) Scrieți valoarea afișată dacă se citesc, în această ordine, numerele │ xi
10 și 3. (6p.) │┌cât timp x%k=0 execută
b) Dacă pentru k se citește numărul 5, scrieți trei numere care pot fi ││ x[x/k]; pp+1
│└■
citite pentru n astfel încât, în urma executării algoritmului, pentru
│ ii+1
fiecare dintre acestea, valoarea afișată să fie 10. (6p.)
└■
c) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.) scrie p

d) Scrieți în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, înlocuind prima structură cât timp...execută
cu o structură de tip pentru...execută. (6 p.)
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
• Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț este acceptată dacă
acest lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului.
[…]
a) Răspuns corect:4 6 p.
b) Pentru răspuns corect 6 p. Se acordă câte 2 p. pentru fiecare dintre cele trei numere
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

conform cerinței (oricare dintre numerele 45,46,47,48,49).


c) Pentru program corect 10 p. (*) Se acordă numai 2 p. dacă doar una dintre instrucțiunile
–declarare variabile 1 p. repetitive este conform cerinței.
–citire date 1 p.
–afișare date 1 p.
–instrucțiuni repetitive (*) 4 p.
–atribuiri 2 p.
–corectitudine globală a programului1) 1 p.
d) Pentru algoritm pseudocod corect 6 p. (*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are o structură
–echivalență a prelucrării realizate, repetitivă conform cerinței, principial corectă, dar nu este
conform cerinței (*) 5 p. echivalent cu cel dat.
www.rocnee.eu

–corectitudine globală a algoritmului1) 1 p. Se va puncta orice formă corectă de structură repetitivă


conform cerinței.
[…]
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Pentru a)
– Candidatul nu scrie valoarea cerută, ci scrie expresia de calcul a valorii respective, de exemplu
1+1+2=4; evaluatorul nu acordă punctaj maxim, chiar dacă valoarea cerută a fost precizată.
CPEECN, Modulul 2, pag. 53 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Candidatul scrie valoarea cerută, dar adaugă un mesaj explicativ, eventual pentru ca așa a fost obișnuit
să scrie algoritmii la clasă (de exemplu, scrie pe foaia de examen: „p=4” sau „numărul afișat este 4”);
chiar dacă răspunsul demonstrează atingerea competenței vizate, evaluatorul poate considera că acesta
nu reprezintă valoarea afișată de algoritm și nu acordă punctajul.
Pentru b)
– Candidatul nu scrie valorile, ci exprimă în limbaj natural proprietatea acestora (de exemplu, răspunde
„numere din intervalul [45,49]”); evaluatorul acordă un punctaj maxim, deși răspunsul nu corespunde
cerinței.
Pentru c)
– La declararea variabilelor, candidatul utilizează un tip de date care permite memorarea numerelor
întregi, nu doar a numerelor naturale, fără a afecta funcționarea programului; evaluatorul consideră că
aceste declarări nu se încadrează în situația precizată în partea introductivă a baremului, și nu acordă 1p.
pentru declararea variabilelor.
– La scrierea programului, candidatul nu scrie cod pentru a verifica dacă numerele citite sunt naturale,
respectiv dacă al doilea număr citit este prim; evaluatorul consideră că lipsa acestei secvențe nu se
încadrează în situația precizată în partea introductivă a variantei de subiecte, referitoare la validarea
datelor, și nu acordă 1p. pentru citirea datelor/declararea variabilelor/corectitudinea globală a
programului.
– La scrierea instrucțiunilor repetitive din cadrul programului, candidatul scrie corect condițiile de
continuare, respectă structura instrucțiunilor de acest tip, dar face unele erori de sintaxă (de exemplu nu
utilizează acolade pentru a delimita blocurile de instrucțiuni, sau nu le închide corect); evaluatorul
consideră că nu trebuie să acorde punctajul nici pentru instrucțiunile repetitive și nici pentru
corectitudinea globală a programului.
– La scrierea programului în C sau C++, candidatul uită să includă bibliotecile corespunzătoare
operațiilor de citire/scriere, deoarece aceste linii de cod sunt completate automat în mediul de programare
utilizat; evaluatorul poate considera că trebuie să nu acorde punctajul nici pentru corectitudine globală,
nici pentru citire și nici pentru scriere.
Pentru d)
– Candidatul alege să utilizeze o formă atipică de pseudocod, care cuprinde însă elementele cheie
specifice unei structuri de tipul cerut: inițializare contor, condiționarea executării structurilor
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

subordonate/precizarea limitelor iteratorului, modificarea iteratorului; deși în cazul pseudocodului nu


există reguli de scriere bine stabilite, acesta fiind doar o modalitate de reprezentare a algoritmilor
apropiată de limbajul uman, evaluatorul consideră că forma atipică aleasă, care nu se regăsește în nicio
variantă de subiecte dată la examenul de bacalaureat, nu corespunde precizării din barem „Se va puncta
orice formă corectă de structură repetitivă conform cerinței” și deci nu trebuie punctată.
– Candidatul scrie doar secvența înlocuită, asigurând o transformare echivalentă a acesteia, dar nu scrie
și restul algoritmului, astfel încât soluția dată nu este un algoritm echivalent cu cel dat; evaluatorul
consideră că acel candidat a realizat partea cea mai importantă a cerinței și alege să acorde punctajul
maxim.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Psihologie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii,
precum şi a corelaţiilor dintre ele
Conținutul asociat: Procese cognitive superioare

ITEMUL

CPEECN, Modulul 2, pag. 54 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Sarcina de lucru
Citiți, cu atenție, următorul text:
Nicolae Iorga a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt.
Nu l-a întrecut nimeni până astăzi, și încă mulți ani de aici înainte nu-l va întrece nimeni. Râvna lui
adâncă de a cunoaște și de a împărtăși și altora cunoștințele sale l-a făcut: cercetător în cele mai variate
ramuri de cultură; creator, în scris și în cuvânt, de o fecunditate fără seamăn. Nu este răstimp, fie cât
de întunecat, din trecutul poporului român, în care înțelegerea lui ageră să nu fi pătruns pentru a aduce
lumină. Contribuția lui în acest domeniu se poate socoti la sute de volume. Ea formează baza de granit
pe care vor clădi istoricii de mâine. În legătură cu istoria poporului român, cu intenția de a o face
tocmai pe aceasta mai închegată și mai documentată, N. Iorga a studiat deopotrivă și istoria popoarelor
învecinate, punând între ele multiple corelații, pe care ridica pe urmă sinteze, care pot fi discutate, dar
care totdeauna vor rămâne interesante.
Alături de cercetarea pe câmpul faptelor istorice, merge la Nicolae Iorga cercetarea în domeniul
literaturii și al artei. Toate manifestările literare și artistice îl ating și îl pasionează. El vibrează cu cele
trecute și cu cele actuale, destul dacă ele sunt manifestări de adevărată cultură românească.
Însușirile de cercetător nu întunecă pe acelea de creator. Dimpotrivă. Incomparabil cetitor de
documente, este tot atât de incomparabil ca animator și gânditor. Au fost momente, și încă des repetate,
în care el a trecut, pentru toată lumea, ca reprezentantul de necontestat al culturii române. La congresele
ce se țineau în străinătate; la locurile de cinste oferite de academiile străine României, persoana căreia
nu i se discuta niciodată întâietatea era aceea a lui Nicolae Iorga. A fost gânditorul care, prin scrisul și
prin cuvântul lui, a răscolit cel mai adânc inima conaționalilor săi. Din această răscolire s-au trezit în
sufletele contemporanilor săi multe sentimente nobile, dar și destulă ură. Asupra țării au mers
sentimentele nobile, pregătind înarmarea morală a generației care a făcut războiul de întregire a
neamului; asupra lui a mers ura. […]
Scriitor și orator fecund, în același timp, coleg cu intimitatea cea mai comunicativă, prezența lui
dogorea ca un foc. Era sclipitor în glumă; fermecător în tot ce spunea. Era mai presus de toate. Critic
tăios, dar fără răutate. Iar când recunoștea cuiva un merit, nimic pe lume nu l-ar fi împiedicat să-l
proclame. Figură ce se proiecta pe diferite planuri și care, cu toate acestea, era de o unitate perfectă.
O figură de legendă, încă din timpul vieții, și care va câștiga în grandoare cu cât timpul va trece.
C. Rădulescu-Motru, Mărturisiri
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al luiNicolae Iorga. Precizați, din
text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte
B. Considerați că Nicolae Iorgaa avut contribuții importante în cultura română? Precizați, prin apel la
text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4
puncte
C. Textul precizează, cu privire la Nicolae Iorga, faptul că acestaa întrupat puterea de muncă
intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt. Menționați, pe baza textului dat, două motive
care susţin această afirmație. 6 puncte
D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Nicolae Iorga, conform teoriei lui
G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia.
10
www.rocnee.eu

puncte
E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia între temperament și caracter
nu există nicio legătură. 4 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


A. – menţionarea tipului temperamental al lui Nicolae Iorga, conform teoriei lui C.G. Jung (extravertit)
2 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică
răspunsul dat 2 x 2 p. = 4
puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 55 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
B. – menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: Nicolae Nicolae
Iorga a avut contribuții importante în cultura română) 1
punct
– precizarea, prin apel la text, a unui motiv prin care se susține răspunsul dat 3
puncte
C. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin afirmația
că Nicolae Iorga a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt
2 x 3 p. = 6 puncte
D. – evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului lui Nicolae Iorga 2
puncte
– câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale 2 x 2 p. = 4
puncte
– coerența prezentării 2
puncte
– încadrarea în limita de spaţiu precizată 2
puncte
E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată 4 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare:


– Cu toate că la subpunctele A., B. și C. se solicită, în mod explicit, menționarea sau precizarea
unor informații punctuale cu privire la informațiile din textul dat, evaluatorul nu acordă punctajul
corespunzător prevăzut în barem pe motiv că elevul/candidatul nu a prezentat amplu răspunsul.
– La subpuntul D., în situația în care elevul/candidatul realizează o prezentare generală,
superficială a caracterului personajului la care face referire textul, fără a evidenția, explicit, o trăsătură
cardinală și două trasături principale, evaluatorul îi acordă o parte din punctaj, pe motiv că a scris ceva.
Similar se poate întâmpla și la subpuntul E.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Construcții (Examenul naţional de definitivare în învăţămȃnt2020)
Profilul itemului:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere


Competența evaluată: 1. Cunoașterea și aprofundarea de către candidați a conținuturilor științifice și
metodice de specialitate
Conținutul asociat: 4. Tehnologii specifice lucrărilor de construcţii
ITEMUL
Sarcina de lucru
Se dau următoarele poziții ale soclului în raport cu planul fațadei. 16 puncte
www.rocnee.eu

CPEECN, Modulul 2, pag. 56 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
a. Precizați cele trei tipuri de poziții ale soclului.
b. Precizaţi denumirea reperelor notate 1,2,3,4,5.
c. Menționați trei condiții pe care trebuie să le satisfacă materialele din care se realizează
soclurile.
d. Precizați cinci materiale din care se se realizează soclurile.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare) (16 puncte)
a. – câte 1 punct pentruprecizarea celor trei tipuri de poziții ale soclului. 3 x 1 p. = 3 puncte
b. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărui reper al celor trei socluri. 5 x 1 p. = 5 puncte
c. – câte 1 punct pentru menţionareaoricăror trei condiții pe care trebuie să le satisfacă materialele din
care se realizează soclurile. 3 x 1 p. = 3 puncte
d. – câte 1 punct pentru precizarea oricăror cinci materiale din care se realizează soclurile.
5 x 1 p. = 5 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului la subîntrebarea b. Exemplu: candidatul scrie la reperul 1 numai
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

tencuială în loc de tencuială exterioară. Denumirea reperului este incompletă și nu se poate acorda
punctaj intermediar, conform precizărilor din barem.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina – Confecții textile – tricotaje – finisaj textil (Concursul național de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:cunoaşterea și aprofundarea de către candidați a conținuturilor științifice de
www.rocnee.eu

specialitate (…) pentru disciplinele tehnologice.


Conținuturi asociate:
Tehnologii de obținere a tricoturilor:
– Pregătirea firelor pentru tricotare
Întreținerea utilajelor din textile-pielărie
– Curățarea utilajelor: locuri de curățare, ustensile de curățare
Sănătatea și securitatea muncii
– Locuri de muncă periculoase specifice domeniului

ITEMUL
Sarcina de lucru
CPEECN, Modulul 2, pag. 57 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
I.1. Procesul tehnologic de fabricare a produselor tricotate cuprinde, printre alte operații, și operațiile de
pregătire a firelor pentru tricotare. Operațiile de pregătire a firelor pentru tricotare se realizează cu
ajutorul mașinilor de bobinat și al mașinilor de urzit. 16 puncte
a. Enumerați câte trei scopuri specifice fiecărei operații de pregătire a firelor pentru tricotare.
b. Descrieți modul în care se realizează curățarea zilnică a mașinilor de bobinat și a mașinilor de urzit.
c. Menționați două zone periculoase ale mașinii de bobinat.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


I.1. (16 puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror trei scopuri specifice fiecăreia dintre cele două operații
depregătire a firelor pentru tricotare (bobinarea și urzirea). 3 x 1 p. x 2 = 6 puncte
b. (6 puncte)
– 3 puncte pentru descrierea modului în care se realizează curățarea zilnică a mașinilor de bobinat.
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet.
– 3 puncte pentru descrierea modului în care se realizează curățarea zilnică a mașinilor de urzit.
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet.
c. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două zone periculoase ale mașinii de bobinat.
2 x 2 p. = 4 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– acordarea de punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. De exemplu: la
punctul b, evaluatorul acordă câte 2 puncte pentru fiecare descriere corectă, dar incompletă, deși în
barem nu este menționat acest lucru, considerând că, dacă respectă baremul, depunctează prea mult în
raport cu ceea ce a scris candidatul.
– acordarea punctajului maxim (vezi punctul b) pentru fiecare descriere incompletă a modului în care se
realizează curățarea zilnică a mașinilor.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Disciplina: Electrotehnică, electromecanică (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor


declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiințifice şi a principalelor
tendinţe în evoluţia disciplinelor de pregătire profesională […]
Conținuturi asociate: Sisteme de reglare automată
Traductoare: clasificare, schema bloc, principiul general de funcţionare a traductoarelor electrice,
neelectrice, parametrice, generatoare
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
În figura alăturată este reprezentat traductorul termoelectric
(termocuplu).
a. Precizați tipul elementului sensibil specific acestui traductor.
b. Menționați elementele componente, ale traductorului
termoelectric (termocuplu), notate cu: 1, 2, 3, 4.
c. Precizați rolul aparatului notat cu 4 în figura dată.
d. Descrieți principiul de funcționare al termocuplului.

CPEECN, Modulul 2, pag. 58 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
e. Specificați efectul care stă la baza funcționării termocuplului. 14 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


14 puncte
a. 2 puncte pentru precizarea tipului de element sensibil
b. câte 1 punct pentru menționarea elementelor 1, 2, 3, 4 4 x 1 p. = 4 puncte
c. 3 puncte pentru precizarea rolului aparatului
d. 3 puncte pentru descrierea principiului de funcționare al termocuplului
e. 2 puncte pentru specificarea efectului care stă la baza funcționării termocuplului

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului la subîntrebarea d. De exemplu, evaluatorul nu respectă ceea ce
prevede baremul de evaluare și de notare, și anume: nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem. Acesta acordă punctaje intermediare la subîntrebarea d, și anume la
descrierea incompletă de către candidat a principiului de funcționare.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina – Farmacie – maiștri instructori (Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice
de specialitate;
Conținuturi asociate:
Procedee de sterilizare utilizate în practica farmaceutică – descrierea metodelor fizice, chimice şi aseptice

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

II.1. Sterilizarea este o operație necesară și obligatorie în actul medical și farmaceutic.


a. Definiți operația de sterilizare conform F.R.X.
b. Precizați cele cinci condiții în care este obligatorie sterilizarea.
c. Enumerați trei grupe de procedee de sterilizare întrebuințate în practica farmaceutică.
d. Precizați cele cinci metode termice de sterilizare.
15 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


II.1. 15 puncte repartizate astfel:
a. – pentru definirea operației de sterilizare; 2 puncte
www.rocnee.eu

b. – câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele cinci condiții în care este obligatorie sterilizarea;
5 x 1 punct = 5 puncte
c. – câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele trei grupe de procedee de sterilizare întrebuințate
în practica farmaceutică; 3 x 1 punct = 3 puncte
d. – câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele cinci metode termice de sterilizare.
5 x 1 punct = 5 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– pot apărea erori la aplicarea baremului de evaluare și notare la subîntrebarea b. și c. Spre exemplu, la
întrebarea b., candidatul enumeră cinci condiții în are sterilizarea este obligatorie, însă sub o formă în
care nu le acoperă pe cele menționate în bibliografia programei. Sterilizarea este obligatorie, spre
CPEECN, Modulul 2, pag. 59 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
exemplu, pentru toate formele farmaceutice (suspensii, unguente, pulberi) care se aplică pe răni, pe arsuri
și pe pielea sugarilor. Candidatul poate răspunde însă astfel: sterilizarea este obligatorie pentru
suspensiile aplicate pe arsuri (o condiție) și sterilizarea este obligatorie pentru unguentele aplicate pe
pielea sugarilor (o altă condiție). În acest fel, candidatul deși enumeră o singură condiție, lasă impresia
că a enumerat două, iar evaluatorul punctează răspunsul cu două puncte, deși i se cuvenea un singur
punct. La subîntrebarea c., există posibilitatea ca în loc să enumere grupele mari de procedee de
sterilizare (fizice, chimice și aseptice), candidatul să enumere metode de sterilizare aparținând acestor
grupe, răspunsul fiind astfel greșit și ca atare nu ar trebui punctat de evaluator.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților
instructiv-educative în grădinița de copii (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere șiaplicare
Competența evaluată: Disponibilitatea de a-și organiza și revizui propria învățare, atât individual, cât
și în grup;Informarea/ formarea continuă cu noutățile în domeniu
Conținutul asociat: – Nivelul fonetic: norme ortografice și ortoepice, sunet, silaba, despărțirea
cuvintelor în silabe, diftongi, triftongi, hiat, accent;
– Nivelul lexico-semantic: cuvânt, categorii semantice (sinonime, antonime,
omonime, paronime), cuvinte monosemantice/ polisemantice. unități frazeologice (expresii/
locuțiuni), sensul cuvintelor, vocabular (mijloace de îmbogățire a vocabularului: derivarea,
compunerea, schimbarea valorii gramaticale, împrumuturile);
– Nivelul morfosintactic: părți de vorbire flexibile (substantiv, articol, adjectiv,
pronume, numeral, verb), părți de vorbire neflexibile (adverb, conjuncție, prepoziție, interjecție), părți
de propoziție principale (subiect, predicat, probleme de acord), părți de propoziție secundare (atribut,
complement, relația determinat/ determinant);
– Nivelul ortografic și de punctuație: aspecte privind aplicarea normelor de
ortografie și de punctuație în receptarea/construirea mesajului scris;
ITEMUL
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Sarcina de lucru
Se dă textul:
O fată cenușie cu jarul ochilor în plete negricioase, ca bălăriile sărate ale mării, a fost osândită
odinioară să i se reteze capul cu securea, pentru o greșeală. Pe vremea din poveste, stăpânii puteau să
scurteze viața cui pofteau, cu nejudecată, pentru că nicio judecată nu era mai dreaptă decât a lor.[...]
Fata cenușie a cerut stăpânului să o cruțe, făgăduindu-i să-i spuie seara povești, să-i legene
cruzimea cu basme frumoase, dacă se va îmbuna să o ierte până la isprăvitul poveștilor ei; și numai
după aceea să o trimită gâdelui* împărătesc.
Împăratului i s-a părut făgăduiala plăcută. Dete porunci și primi pe Fată la picioarele lui, să
șadă pe o papură de catifea cusută cu aur și să-i depene, în auzul lui, furca de basme. În copilărie, Fata
făcuse covoare, care începeau tot din furca de tors, se răsuceau în suluri și gheme, se vopseau cu coji
www.rocnee.eu

de copac și buruieni fierte în vase de aramă, se prindeau în războaie și, urzindu-se tari, se țeseau bătute
cu pieptenele de fildeș. Acum, la curtea celui mai puternic împărat din țara depărtată a răsăritului de
soare, ea se legase să scoată de-a dreptul covoarele din furcă, fără războaie, fără văpsele, fără nici
lână, nici mătase, ci numai din vorbe, așa cum fac stelele lumină numai cu văzduh.
Împrejurarea era grea și munca Fetei cumplită. Din pământ, din zare, din flori și din închipuiri
trebuiau să se zămislească poveștile care îi întârziau zilnic moartea cu o zi. Când nici nu începuse, ea
se temea că se va opri odată, într-o seară, pe negândite, și firul povestirii se va rupe.
(Tudor Arghezi, Fata de demult)
*gâde - persoană care executa condamnații la moarte; călău.

CPEECN, Modulul 2, pag. 60 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la textul de mai sus:
1. Menționați câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: începeau, grea. 2 puncte
2. Scrieți două cuvinte care aparțin familiei lexicale a verbului a primi. 2
puncte
3. Precizați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunțul: Fata cenușie a cerut stăpânului să o cruțe.
3
puncte
4. Rescrieți, din al doilea paragraf al textului dat, un predicat verbal și un complement direct. 2 puncte
5. Explicați rolul cratimei în secvența: să-i spuie seara povești. 2
puncte
6. Construiți câte un enunț în care să folosiți corect următoarele omofone, fără a le modifica forma: v-a, va, să-i, săi.
4
puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
1. câte 1 punct pentru menționarea oricărui antonim potrivit pentru sensul din text al fiecăruia dintre
cele două cuvinte date (de exemplu: începeau – (se) terminau; grea - ușoară)
(2 antonime x 1 punct = 2 puncte)
2. câte 1 punct pentru scrierea oricăror două cuvinte care aparțin familiei lexicale a verbului a primi (de
exemplu: primitor, primire, a reprimi, reprimire etc.) (2 cuvinte x 1 punct = 2 puncte)
3. câte 1 punct pentru precizarea valorii morfologice a fiecăruia dintre cele trei cuvinte subliniate
(cenușie – adjectiv propriu-zis, stăpânului - substantiv comun, o – pronume personal)
(3 cuvinte x 1 punct = 3 puncte)
4. câte 1 punct pentru rescrierea, din al doilea paragraf al textului dat, a oricărui predicat verbal (de
exemplu: a cerut, să cruțe, să spuie, să legene etc.), respectiv a oricărui complement direct (de
exemplu: o, povești, cruzimea etc.) (1 predicat verbal x 1 punct + 1 complement direct x 1 punct = 2 puncte)
5. 2 puncte pentru explicarea rolului utilizării cratimei în sintagma dată (de exemplu: marchează
căderea vocalei „î”, rostirea într-o singură silabă a celor două cuvinte)
6. câte 1 punct pentru construirea oricărui enunț corect cu fiecare dintre cele patru omofone date, fără
modificarea formei (de exemplu: Mi-a spus că v-a văzut în parc. Ne-a promis că va termina proiectul.
Am hotărât să-i ajutlatreabă. S-a întâlnit cu prietenii săi.) (4 omofone x 1 punct = 4 puncte)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– există posibilitatea ca răspunsurile date de candidați să nu se regăsească în exemplele din baremul
de evaluare și de notare, ceea ce implică, din partea evaluatorului, disponibilitatea de a parcurge o
etapă suplimentară – verificarea corectitudinii răspunsului candidatului.

Tipul itemului: item de tip întrebare structurată


Disciplina: Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolarăşi elemente de didactică generală
aplicate disciplinelor din învăţământul primar – învățători/Limba română (Concursul naţional de ocupare
a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
www.rocnee.eu

Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conținutului științific al disciplinei limba română și
aplicarea lui în situații educaționale concrete, valorizând valențele formative
Conținuturi asociate: Nivelul fonetic. Nivelul lexico-semantic
ITEMUL
Sarcina de lucru
Se dă textul:

CPEECN, Modulul 2, pag. 61 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Cine zice Lache zice Mache și viceversa. Cel dintâi s-a născut la Severin tot în ziua și ceasul în
care a văzut cel de-al doilea lumina la Dorohoi: pe amândoi i-a tras ața la București, pentru a
îmbrățișa cariera de copist.[...]
Lache și Mache sunt tineri cu carte; ei știu de toate câte nimic, așa sunt adevărații
enciclopediști. Lache este înalt la închipuire, Mache e adânc. Așa dânșii iau parte cu mult succes la
toate discuțiile ce se ivesc la cafeneaua lor obișnuită: poezie, viitorul industriei, neajunsurile sistemei
constituționale, progresele electricității, microbii [...].
(I. L. Caragiale, Lache și Mache)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe:


1. Precizați un antonim potrivit sensului din text pentru cuvântul progresele. 1 punct
2. Scrieți, din primul alineat, două cuvinte care conțin diftongi. 2 puncte
3. Construiți o propoziție în care cuvântul tineri ( Lache și Mache sunt tineri cu carte...) să aibă o altă
valoare morfologică, precizând-o. 2 puncte
4. Precizați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunțul: pe amândoi i-a tras ața la
București, pentru a îmbrățișa cariera de copist. 2 puncte
5. Transcrieți, din text, un predicat nominal. 2 puncte
6. Construiți o frază în care un pronume relativ selectat din textul dat să introducă o propoziție
subordonată predicativă. 2 puncte
7. Menționați rolul virgulei în enunțul: Lache este înalt la închipuire, Mache e adânc. 2 puncte
8. Explicaţi, într-un text de 3-5 rânduri, semnificaţia enunţului:
Lache și Mache sunt tineri cu carte; ei știu de toate câte nimic, așa sunt adevărații enciclopediști.
2 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


1. precizarea oricărui antonim potrivit sensului din text pentru cuvântul dat (de exemplu: regresele,
stagnările) 1 punct
2. câte 1 punct pentru scrierea, din alineatul dat, a oricăror două cuvinte care conțin diftongi (de
exemplu: dintâi, ziua etc.) 2 puncte
3. construirea oricărei propoziții în care cuvântul tineri să aibă o altă valoare morfologică (de
exemplu: Copacii tineri au înflorit mai devreme.)
– construirea propoziției
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1 punct
– precizarea valorii morfologice a cuvântului dat: adjectiv 1 punct
4. câte 1 punct pentru precizarea valorii morfologice a fiecăruia dintre cele două cuvinte (amândoi
– numeral colectiv; de – prepoziție simplă) 2 x 1 p. = 2 puncte
5. transcrierea, din text, a oricărui predicat nominal (de exemplu: e adânc) 2 puncte
6. construirea oricărei fraze în care un pronume relativ selectat din textul dat să introducă o
propoziție subordonată predicativă (de exemplu: Problema este ce vom face mâine.) 2 puncte
7. menţionarea rolului virgulei în enunțul dat, astfel: marchează raportul de coordonare prin
juxtapunere între cele două propoziții principale) 2 puncte
8. explicarea semnificației enunțului dat: explicarea adecvată conținutului și nuanțată a
semnificaţieienunţului dat, cu încadrare în limita de spațiu indicată – 2p./explicarea superficială,
www.rocnee.eu

ezitantă sau explicarea adecvată și nuanțată a semnificaţieienunţului dat, dar fără încadrare în
limita de spațiu indicată – 1p. 2
puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului la cerința itemului care se referă la explicarea semnificației
enunțului dat.

2.1.5. ITEMII SUBIECTIVI

CPEECN, Modulul 2, pag. 62 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Prin denumirea lor, itemii subiectivi, ca itemi situați la polul opus celor obiectivi, pot indica
existența unui grad relativ ridicat de subiectivism în evaluarea și în notarea răspunsurilor, dar prin
proiectarea corectă a itemului se poate evita subiectivismul evaluatorilor, întrucât modul de rezolvare a
acestui tip de itemi diferă de la un candidat la altul. Înțelegerea baremului de evaluare și de notare și
evaluarea acestor itemi în concordanță cu cele stipulate în barem asigură diminuarea subiectivității.
Dintre caracteristicile itemilor subiectivi, amintim (Stoica: 2001, 107):
- evaluează competențe care presupun rezultate complexe ale învățării, precum analiza, sinteza,
argumentarea etc.;
- implică o varietate de răspunsuri corecte posibile;
- presupun timp relativ mare de rezolvare (din această cauză testul nu poate conține un număr mare
de itemi de acest tip);
- încurajează originalitatea demersului și a exprimării;
- presupun o perioadă de timp pentru evaluarea răspunsului mai mare decât în cazul altor tipuri de
itemi.
În categoria itemilor subiectivi sunt incluși:
− itemi de tip rezolvare de probleme;
- itemi de tip eseu.

2.1.5.1. Itemii de tip rezolvare de probleme


Caracteristici ale itemilor de tip rezolvare de probleme
Pentru rezolvarea acestui tip de itemi este necesară parcurgerea unor etape, precum:
– identificarea problemei;
– analizarea și selectarea datelor relevante;
– formularea unor ipoteze ce urmează a fi evaluate și, eventual, validate;
– identificarea metodei/procedurii de rezolvare (în unele cazuri, identificarea unor metode diferite
care permit comparații);
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– crearea unor modele;


– propunerea unei soluții;
– evaluarea soluției obținute;
– formularea concluziei, implicând și eventuale considerații asupra acurateței soluției obținute sau
a posibilelor surse de erori. (Stoica: 2001, 117)
Nu toți itemii de acest tip permit parcurgerea tuturor acestor etape.
Există o diversitate de situații-problemă, care se pot dezvolta între două extreme:
www.rocnee.eu

- situații „închise”, simple, în care sunt oferite datele necesare, scopul este clar specificat, iar
strategia de rezolvare este sugerată prin succesiunea cerințelor;
- situații „deschise”, în care sunt sugerate numai anumite elemente pentru găsirea soluției,
subiectul evaluat având posibilitatea de a alege strategia de rezolvare dintr-o gamă largă de posibilități.

Avantaje Limite
Stimulează gândirea creativă, euristică a elevilor. Proiectarea acestor itemi este cronofagă.

CPEECN, Modulul 2, pag. 63 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Antrenează independența de gândire, spiritul Elaborarea schemei de notare este dificilă.
critic, reflexiv.

Încurajează dezvoltarea capacitătii de


Timpul de administrare şi de evaluare este mai
autoevaluare, autoreflexivitatea, capacitatea de a
îndelungat decât în cazul itemilor obiectivi şi
opta si de a gândi în termeni de optim.
semiobiectivi.
Oferă posibilitatea analizei erorii și a rolului ei în
cunoaștere.

Reguli de proiectare a itemilor de tip rezolvare de probleme:


- Cerințele itemului trebuie să fie în concordanță cu competențele evaluate.
- Schema de notare trebuie elaborată cu atenţie, pentru a minimiza efectele subiectivităţii evaluatorului.
- Pentru a asigura caracterul formativ al evaluării prin probe care includ itemi de tip rezolvare de
probleme, cerințele trebuie să fie diversificate pentru a evita rutina.

EXEMPLE

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Matematică (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: X.CS.3. Utilizarea informațiilor oferite de o configurație geometrică pentru
deducerea unor proprietăți ale acesteia și calcularea unor distanțe și a unor arii
Conținutul asociat: Reper cartezian în plan. Distanța dintre două puncte în plan

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M (1,0 ) , N ( 7,0 ) și A ( a,3) , unde a este
număr real. Știind că AM = AN , arătați că segmentul AO are lungimea egală cu 5.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
www.rocnee.eu

5. AM = AN , de unde obținem a = 4 3p

A ( 4,3 ) , deci AO = 32 + 42 = 5 2p

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– scrierea doar a răspunsului corect, fără rezolvarea completă;
– rezolvări parțiale, iar evaluatorul nu estimează corect ponderea răspunsurilor corecte;

CPEECN, Modulul 2, pag. 64 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– rezolvări corecte prin alte metode, diferite de metoda prezentată în barem.

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Biologie (Examenul național de bacalaureat, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: Rezolvarea unor probleme, situaţii-problemă date etc.;
Conținutul asociat: Acizii nucleici – compoziţia chimică; tipuri de ARN, structură şi funcţii;
funcţiaautocataliticăşiheterocatalitică.
ITEMUL
Sarcina de lucru
A. În procesul de biosinteză proteică la eucariote sunt implicate mai multe tipuri de ARN.
a) Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, două caracteristici structurale şi funcţia
îndeplinită.
b) Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN
bicatenar, alcătuit din 420 de nucleotide, dintre care 98 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:
– numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele
necesare rezolvării acestei cerinţe);
– secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’ – 3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’ – 5’, secvenţa
de nucleotide este următoarea: GCAATT;
– numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţiiştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţicerinţa pe care aţi propus-o.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
A. 18 puncte
a) caracterizarea unui tip de ARN, precizând:
– denumirea; 1 punct
– două caracteristici structurale; 2 x 1 p. = 2 puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– funcţia îndeplinită. 1
punct
b) – numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (98); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (196); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (224); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţinadenină (112); 1 punct
– secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGTTAA; 2 puncte
– numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (112); 2 puncte
– numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (98); 2 puncte
Notă
www.rocnee.eu

Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor
calculării numărului de nucleotide cu adenină.
c) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

– În cazul punctului b): stabiliți – numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN
bicatenar, poate apărea o eroare la aplicarea baremului dacă evaluatorul acordă punctajul total
corespunzător numărului nucleotidelor cu adenină conținute de fragmentul de ADN bicatenar, chiar dacă

CPEECN, Modulul 2, pag. 65 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
elevul nu respectă indicația de a scrie toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe, ci scrie direct
numărul acestor nucleotide.
–În barem sunt acordate punctaje intermediare corespunzătoare etapelor rezolvării problemei.
– În cazul punctului c) care solicită elevului completarea problemei cu o altă cerinţă pe care să o formuleze,
folosind informaţiiştiinţifice specifice biologiei și pe care să o rezolve, eroarea în aplicarea baremului poate fi
cauzată de faptul că evaluatorul punctează cerința formulată de elev și rezolvarea ei, chiar dacă elevul propune,
de exemplu, întrebări pur teoretice, care nu au legătură cu rezolvarea de probleme.

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Chimie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată:Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând
raţionamente deductive şi inductive
Conținuturi asociate: Oxidarea glucozei (reactiv Tollens și Fehling)
ITEMUL
Sarcina de lucru
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care pune în evidenţă caracterul reducător al glucozei şi în urma căreia se
formează un precipitat roşu-cărămiziu. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.
b. Glucoza din 50 mL de soluţie de concentraţie 2 M se tratează cu reactivul de la punctul 4.a., în
exces. Calculaţi cantitatea de precipitat obținută, exprimată în moli. 4
puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
4. a. scrierea ecuației reacției dintre glucoză și reactivul Fehling, utilizând formule de structură pentru
compușii organici – pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de
reacție (1 p.), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1 p.)
b. raţionament corect (1 p.), calcule (1 p.), nCu2O = 0,1 mol 4 p.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea punctajului la scrierea ecuației reacției, chiar dacă nu au fost utilizate formule de structură
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

pentru compușii organici (s-au utilizat formule moleculare).

Tipul itemului: item de tip rezolvare de problemă


Disciplina: Economie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză
Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi
www.rocnee.eu

compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice


Conținuturi asociate: Factorii de producţie şi combinarea acestora
ITEMUL
Sarcina de lucru
Pornind de la valori numerice fictive ale capitalului fix, consumului de capital fix și duratei de amortizare
a capitalului fix, calculați explicit modificarea procentuală a duratei de funcționare a capitalului fix,
precizând totodată sensul acestei modificări, în condițiile în care valoarea amortizării capitalului fix se
reduce cu 20%, iar capitalul fix sporește cu 20%. 10 puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
CPEECN, Modulul 2, pag. 66 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– alegerea valorilor numerice cerute 4 puncte
– calcularea explicită a modificării procentuale a duratei de funcționare a capitalului fix: 50% 4 puncte
Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la un rezultat/rezultat
corect se acordă 2 puncte din cele 4 puncte posibile.
– precizarea sensului modificării: crește 2 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– deși prin barem se acordă 4 puncte pentru calcularea explicită și obținerea rezultatului (cu punctaj
intermediar în situația în care nu este obținut rezultatul/rezultatul corect), unii evaluatori acordă punctaj
intermediar doar pentru scrierea corectă a unei formule (din cadrul algoritmului de calcul), chiar dacă
algoritmul nu este corect/complet sau dacă demersul de calcul (înlocuirea explicită a simbolurilor cu
valori) nu este redactat.

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Fizică (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: 2. Utilizarea noțiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic și aplicativ
Conținutul asociat: 5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ

ITEMUL
Sarcina de lucru
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte)
Două becuri având aceeaşi tensiune nominală Un = 12 V şi puterile nominale P1 = 24 W respectiv
P2 = 36 W sunt conectate la o baterie cu tensiunea electromotoare
E = 30 V şirezistenţa interioară r . Pentru a asigura funcţionarea
becurilor la parametrii nominali de tensiune şi putere se utilizează
montajul din figura alăturată. Calculaţi:
a. energia consumată împreună de cele două becuri într-un interval de
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

timp t = 10 minute;
b. puterea totală dezvoltată de baterie;
c. valoarea rezistenţei rezistorului R care asigură funcţionarea becurilor la parametrii nominali;
d. valoarea rezistenţei interioare a bateriei.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
III. Pentru:
3p
a.
W = (P1 + P2 ) t 2 p.
rezultat final W = 36 kJ 1 p.
www.rocnee.eu

b. Pentru: 4p
Ps = E  I n2 2 p.
P
I n2 = 2 1 p.
Un
rezultat final Ps = 90 W 1 p.
c. Pentru: 4p
P
I n1 = 1 1 p.
Un

CPEECN, Modulul 2, pag. 67 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Un
IR = 1 p.
R
I n2 = I n1 + IR 1 p.
rezultat final R = 12  1 p.
d. Pentru: 4p
E =U +u 1 p.
U = 2Un 1 p.
u = In 2  r 1 p.
rezultat final r = 2  1 p.
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– pot apărea în situația în care metoda de rezolvare aleasă de candidat este diferită de metoda de
rezolvare din barem. În acest caz, conform indicațiilor din barem, „Se punctează oricare alte modalități
de rezolvare corectă a cerințelor”, profesorul corector trebuie să decidă modul de distribuire a punctajului
total aferent subpunctului respectiv.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat naţional, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
www.rocnee.eu

Competența evaluată: Rezolvarea de probleme


Conținutul asociat: Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României

ITEMUL

Sarcina de lucru

CPEECN, Modulul 2, pag. 68 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă evoluția numărului de angajați
în perioada 2006 – 2014, în statele Irlanda, Norvegia și Slovacia.

Evoluția numărului de angajați în perioada 2006-2014,


Număr de în trei state europene
angajați
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
anul 2006 anul 2010 anul 2014

Irlanda Norvegia Slovacia

1. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Norvegia în perioada 2006 – 2014.
2. Calculați cu cât a scăzut numărul angajaților din Slovacia în perioada 2006 – 2014.
3. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Irlanda în perioada 2010 – 2014. 6
puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect:
1. 500.000 de angajați – 2 p.;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 130.000 și 170.000 de angajați – 2 p.;
3. se acceptă orice valoare cuprinsă între 460.000 și 500.000 de angajați – 2 p.
Total (1+2+3) = 6 puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului atunci când rezultatele calculate de candidat ies din marja din barem
(sunt, cu foarte puțin mai mari sau mai mici);
– o altă posibilă sursă de eroare apare atunci când valoarea obținută este negativă, iar candidatul nu trece
semnul minus (-) , dar valoarea este corectă. Nu trebuie acordat punctaj, deoarece rezultatul este greșit.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Informatică (model Examenul de bacalaureat național 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată:
– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare și reprezentarea lor prin
intermediul programelor pseudocod și programelor scrise în limbaj de programare ([…]);
– identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;

CPEECN, Modulul 2, pag. 69 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– identificarea și utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul
calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control și module
de program.
Conținutul asociat:
Algoritmi:
Noțiunea de algoritm, caracteristici. Date, variabile, expresii, operații. Structuri de bază (liniară,
alternativă și repetitive). Descrierea algoritmilor (programe pseudocod).

Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere):


Vocabularul limbajului. Constante. Identificatori. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici,
relaționali. […] Variabile. Declararea variabilelor. […] Structura programelor. […] Expresii.
Instrucțiunea de atribuire. Citirea/scrierea datelor. Structuri de control (instrucțiunea compusă,
structuri alternative și repetitive)
[...]
Tipuri structurate de date
Tipul șir de caractere – operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare,
căutare, extragere, inserare, eliminare și conversii (șir  valoare numerică)

ITEMUL
Sarcina de lucru
• Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț este
acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului.
[…]

Într-un text cu cel mult 100 de caractere, cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

englez și sunt separate prin unul sau mai multe spații.


Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un astfel de text, cu cel puțin trei cuvinte, și
construiește în memorie un șir de caractere format din prima consoană a primului cuvânt, urmată de
prima vocală a celui de al doilea cuvânt, respectiv de ultima literă a ultimului cuvânt, în ordinea în
care acestea apar în text. Șirul obținut se afișează pe ecran, iar dacă nu se poate obține un astfel de șir,
se afișează pe ecran mesajul nu exista. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u.
Exemplu: pentru textulel prefera sa mearga la schi
se afișează pe ecran șirullei
iar pentru textul ei prefera sa mearga la schi
se afișează pe ecran mesajul nu exista (10 p.)
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)

CPEECN, Modulul 2, pag. 70 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Pentru program corect 10 p. (*) Se acordă câte 1 p. pentru fiecare aspect al cerinței
–declarare a unei variabile care să (acces la un caracter al unui șir, identificare a unei
memoreze un șir de caractere 1 p. vocale/consoane, identificare a primei
–citire a datelor 1 p. vocale/consoane, identificare a ultimei litere a unui șir,
–determinare a șirului cerut (*) 6 p. cuvinte suport, construire în memorie ca șir de
–afișare date și tratare caz nu exista 1 p. caractere).
–declarare a variabilelor simple,
corectitudine a globală a programului1) 1 p.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– candidatul declară, din obișnuință, o variabilă care să memoreze un șir de caractere, dar care depășește
dimensiunea necesară conform cerinței; deși declararea nu afectează buna funcționare a programului,
evaluatorul consideră că aceste declarări nu se încadrează în situația precizată în partea introductivă a
baremului, și nu acordă 1p. pentru declararea variabilelor.
– candidatul utilizează unele funcții pentru citirea șirurilor de caractere, dar uită să adauge bibliotecile
corespunzătoare; evaluatorul nu acordă nici punctajul referitor la corectitudinea globală a programului,
nici pe cel pentru citirea datelor;
– pentru determinarea șirului cerut, candidatul alege o rezolvare atipică, utilizând eventuale funcții
predefinite și biblioteci care depășesc programa de examen și care cuprind, indirect, unele aspecte ale
cerinței, dar greșește pe parcurs; evaluatorul nu știe cum poate realiza corespondența dintre aspectele
precizate în barem și cele corespunzătoare abordate indirect, prin intermediul funcțiilor predefinite
utilizate.
– pentru rezolvare, candidatul definește unele subprograme care îl ajută în scrierea modulară a
programului cerut; evaluatorul interpretează enunțul restrictiv, considerând că nu s-a specificat în enunț
că este permisă utilizarea subprogramelor, și nu acordă punctajul pentru corectitudinea globală.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
www.rocnee.eu

CPEECN, Modulul 2, pag. 71 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme
Disciplina: Logică, argumentare și comunicare (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată:Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale
Conținuturi asociate: Probleme sociale (discriminarea, infracţionalitatea, conflictele sociale, corupţia,
sărăcia)
ITEMUL
Sarcina de lucru
Fie următoarele două moduri silogistice: eio-2, aee-4.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date
şiconstruiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de
inferenţă. 8 puncte
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)

1. – câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri
silogistice date, astfel:
PeM PaM
SiM MeS
SoP SeP 2 x 2 p. = 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme de
inferenţă 4 puncte
2. – câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia dintre
cele două moduri silogistice date 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat grafic:
eio-2 – mod silogistic valid, aee-4 – mod silogistic valid 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic
rezultă din reprezentarea grafică a acestuia.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– deși există Notă prin care se precizează explicit faptul că Punctajul se acordă numai în situația în
care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic rezultă din reprezentarea grafică a acestuia, în
situația în care elevul/candidatul nu reprezintă grafic corect, dar, întâmplător, menționează că silogismul
este valid (și acest fapt este conform baremului), evaluatorul îi oferă punctajul corespunzător, ceea ce
este, în mod evident, greșit.

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora – învățători/Matematică
(Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
www.rocnee.eu

Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată: recunoaşterea unor figuri și corpuri geometrice în configuraţii date și aplicarea
proprietăților și a formulelor de calcul pentru determinarea unor elemente ale acestora; utilizarea
formulelor de calcul pentru aflarea perimetrului, ariei (pătrat, dreptunghi) și exprimarea acestora în
unități de măsură corespunzătoare
Conținuturi asociate: Elemente de geometrie. Poligoane. Unități de măsură pentru lungime, arie

CPEECN, Modulul 2, pag. 72 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEMUL
Sarcina de lucru
2L
Se dă dreptunghiul ABCD , cu perimetrul de 210mm și l = , unde l este lățimea și L este
5
2
lungimea. Pe laturile AB și, respectiv, CD se iau punctele E  AB și F  CD , aflate la de punctul
5
A și, respectiv, de punctul C.
a) Calculați lățimea dreptunghiului dat, desenând totodată o sferă care are raza egală cu lățimea
calculată.
2 puncte
b) Arătați că ADEBC = 4 A ADE (A este aria). 3 puncte
c) Demonstraţi că patrulaterul DEBF este paralelogram. 5 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


a) – calculul lățimii dreptunghiului 30mm 1 punct
– desenarea sferei cu r = 30mm 1 punct

( EB + DC )  BC
b) DEBC este trapez,  DEBC = 1 punct
2
AD  AE
triunghiul ADE este dreptunghic, ADE = 1 punct
2
1800mm2 = 4  450mm2 1 punct

c) EB DF ( E  AB, F  CD, ABCD dreptunghi) 2 puncte


EB  DF = 45mm 2 puncte
două laturi opuse sunt paralele și congruente  DEBF este paralelogram 1 punct
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea la aplicarea baremului, întrucât se acceptă orice modalitate de rezolvare a problemei.

Tipul itemului: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Confecții textile – tricotaje – finisaj textil (Concursul național de ocupare a posturilor
didactice /catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:cunoaşterea și aprofundarea de către candidați a conținuturilor științifice de
specialitate (…) pentru disciplinele tehnologice.
www.rocnee.eu

Conținuturi asociate:
Materii prime și materiale:
– Fire textile: proprietăți fizice și mecanice

ITEMUL
Sarcina de lucru
II.1. Un mosor cu fir cântărește 850 g, mosorul gol cântărește 150 g. Știind că lungimea firului de pe
mosor este de 35 Km, să se calculeze:
a. Fineţea firului exprimată în Nm, Tt, Td, utilizând relațiile de definiție;

CPEECN, Modulul 2, pag. 73 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
b. Forța de rupere, știind că firul are lungimea de rupere de 25 km.
15 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


II.1. (15 puncte)
a. 11 puncte
Mfir = 850 – 150 = 700 g
Pentru determinarea masei firului se acordă 1 punct.

L = 35 x 1000 = 35000 m
Pentru transformarea lungimii se acordă 1 punct.

L(m) 35000
Nm = = = 50
M (g) 700
M (g) 700
Tt = = = 20tex
L(1000 m) 35000
1000
M (g) 700
Td = = = 180den
L(9000m) 35000
9000
Pentru fiecare relație de calcul se acordă câte 1 punct (3 x 1 p. = 3 puncte).
Pentru fiecare determinare a fineții firului se acordă câte 2 puncte (3 x 2 p. = 6 puncte).

b. 4 puncte
𝐹𝑟
𝐿𝑟 = 𝑇𝑡 [ km] Fr = Lr  Tt [cN] Fr = 25  20 = 500 cN
Pentru fiecare relație de calcul se acordă câte 1 punct (2 x 1 p. = 2 puncte).
Pentru rezultat corect, care include și unitatea de măsură, se acordă 2 puncte.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea de punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem (de exemplu, la punctul
a, evaluatorul acordă câte 1 punct pentru fiecare înlocuire în formulă, care nu este, însă, însoțită și de
rezultatul corect, pe principiul: „A înlocuit corect, dar a greșit la calcule. Se mai întâmplă, să-i acord
jumătate din punctaj.”;
– acordarea punctajului maxim (vezi punctul b) pentru rezultatul corect al valorii forței de rupere, dar
care nu include și unitatea de măsură, așa cum este specificat în barem.
În ambele situații prezentate, evaluatorul nu ține cont de faptul că acest concurs are funcție de selecție și
că trebuie să existe o departajare clară între candidați.
www.rocnee.eu

Tipul itemului:: item de tip rezolvare de probleme


Disciplina: Electrotehnică, electromecanică (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): raționament
Competența evaluată- Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinelor tehnologice şi
problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire
Conținuturi asociate: Bazele electrotehnicii/ Electrocinetică
Circuite electrice de c.c. (elemente ideale şi reale de circuit).

CPEECN, Modulul 2, pag. 74 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEMUL
Sarcina de lucru
Un generator cu tensiunea electromotoare E și rezistența interioară r =1 Ω alimentează un bec legat in
serie cu un rezistor R. La bornele becului se conectează un voltmetru care are rezistența internă rv = 150
Ω. Tensiunea indicată de voltmetru este 30 V. Puterea disipată de rezistor este P= 5,76 W, iar valoarea
intensității curentului electric care străbate generatorul este 1,2 A.
a. Reprezentați, pe foaia de concurs, schema electrică a circuitului.
b. Calculați rezistența electrică a rezistorului R.
c. Calculați valoarea puterii nominale a becului.
d. Determinați tensiunea electromotoare a generatorului.
e. Se deconectează voltmetrul de la bornele becului și se înlocuiește rezistorul R cu un alt rezistor R 1,
astfel încât becul legat în serie cu R1 funcționează la puterea nominală.
Determinați puterea disipată pe rezistorul R1. 16 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


16 puncte
a. 4 puncte pentru reprezentarea schemei electrice
b. 3 puncte
– 2 puncte pentru raţionament corect
– 1 punct pentru calcul corect
R=4Ω
c. 3 puncte:
– 2 puncte pentru raţionament corect
– 1 punct pentru calcul corect
Pbec = 30 W
d. 3 puncte:
– 2 puncte pentru raţionament corect
– 1 punct pentru calcul corect
E = 36 V
e. 3 puncte:
– 2 puncte pentru raţionament corect
– 1 punct pentru calcul corect
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

P=5W
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– pot apărea la aplicarea baremului la subîntrebarea a. Spre exemplu, candidatul face schema greșit și
de multe ori evaluatorul îi acordă acordă punctaj intermediar, în ideea că a desenat ceva.
– evaluatorul interpretează greșit baremul și scade 2 p., când ar fi trebuit să scadă 1 p., dacă din trei
calcule pe care candidatul trebuie să le efectueze, acesta greșește la oricare două dintre ele.

2.1.5.2. ITEMII DE TIP ESEU


www.rocnee.eu

ESEUL STRUCTURAT

Itemii de acest tip vizează elaborarea unui răspuns în care se păstrează un anumit grad de
libertate, în funcție de reperele date (domeniul cognitiv vizat și/sau natura științifică, limbajul,
structura/forma redactării etc.), în formularea răspunsurilor de către candidați.
Caracteristici ale itemilor de tip eseu structurat (Stoica, 2001, 118-120)
– Evaluează competențe care presupun rezultate complexe ale învățării.
– Stimulează originalitatea și creativitatea.
– Evaluează abilitatea de redactare de text, de organizare și de exprimare a ideilor.
CPEECN, Modulul 2, pag. 75 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Utilizarea lor este cu precădere în evaluările sumative.

Avantaje Limite
Permit evaluarea, în cadrul unui singur item, a Evaluarea răspunsurilor se realizează într-un
mai multor competențe. timp mai îndelungat.
Redactarea răspunsului de către candidați se
Presupun un anumit grad de originalitate și
realizează într-un timp îndelungat și cu efort mai
creativitate a răspunsului.
mare.
Este perceput ca fiind dificil de către candidați,
Este relativ simplu de proiectat. ceea ce generează o oarecare anxietate față de
acest tip de itemi.

Reguli de proiectare a itemilor de tip eseu structurat

– Schema de evaluare/notare se realizează simultan cu elaborarea reperelor pentru că se reglează


reciproc.
– Reperele trebuie să fie clare, exprimate în funcție de nivelul de dezvoltare/înțelegere al candidaților
cărora li se adresează.
– Reperele trebuie să fie construite, în manieră măsurabilă, astfel încât să direcționeze construirea
răspunsului așteptat prin cerință și să fie utilizate drept criterii de evaluare în schema de notare.
– Reperele sunt ierarhizate, de regulă, în funcție de nivelul de complexitate a competențelor de evaluat.
– Acordarea punctajului se realizează, în cazul proceselor cognitive superioare, prin defalcarea
punctajelor pe fiecare domeniu cognitiv inclus (de exemplu, compararea a două aspecte include
identificarea trăsăturilor/aspectelor fiecăruia dintre cele două elemente comparate).
– În cazul în care răspunsul candidatului va fi evaluat și din perspectiva redactării (ortografie, punctuație,
limită de spațiu, structură agreată, formă de prezentare etc.), toate aceste aspecte trebuie să fie cuprinse
explicit în reperele date, deci, trebuie regăsite în schema de notare.

EXEMPLE
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Limba și literatura română (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competența evaluată:
2.3.Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului
dramatic
Conținutul asociat:
– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic
– particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
–modalităţi de caracterizare a personajelor
www.rocnee.eu

–registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului


– specii dramatice: comedia

ITEMUL
Sarcina de lucru
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei comedii studiate.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere:

CPEECN, Modulul 2, pag. 76 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două scene relevante pentru tema comediei studiate;
– analiza a două componente de structură și de limbaj, semnificative pentru comedia studiată (de exemplu:
acțiune, personaj, notațiile autorului, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.)

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Conţinut – 18 puncte
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un curent
cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte
• precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice: 2 puncte
• numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice
precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte
• evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte
– comentarea a două scene relevante pentru tema comediei studiate 6 puncte
• precizarea temei comediei: 2 puncte
• câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două scene relevante pentru tema comediei
(comentare adecvată – 2 puncte; simpla numire a unor scene sau tendința de rezumare – 1
punct): 2 x 2 puncte = 4 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură și de limbaj, semnificative pentru
comedia studiată 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru comedia studiată – 3 puncte;
• abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte
• relaţieparţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţiparţial relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0 –1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0 –1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


www.rocnee.eu

− raportarea strictă la conceptele menționate între paranteze la reperul al treilea;


− este ignorată prevederea din barem cu privire la „respectarea numărului de cuvinte”, prin acordarea
punctajului.
− evaluatorul nu respectă ceea ce prevede baremul de evaluare și de notare, și anume: nu se acordă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem; evaluatorul acordă punctaj defalcat
chiar dacă nu este prevăzut.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Istorie (Examenul de bacalaureat național, 2019)
CPEECN, Modulul 2, pag. 77 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză/sinteză
Competențele evaluate:
1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
1.3. Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
3.3. Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice
4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
4.2. Construirea de sinteze tematice
Conținuturile asociate:
Autonomii locale şiinstituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX – XVIII)
Spaţiul românesc între diplomaţieşi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii

ITEMUL
Sarcina de lucru

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre acțiunile militare și diplomatice desfășurate de
români în Evul Mediu şi la începuturile modernității, având în vedere:
– precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în Evul Mediu;
– menționarea a două acţiuni militare la care participă românii în a doua jumătate a secolului
al XIV-lea – prima jumătate a secolului al XV-lea și a două asemănări între acestea;
– prezentarea unei acţiuni militare desfășurate în spațiul românesc, în a doua jumătate a secolului al XV-lea;
– formularea unui punct de vedere referitor la diplomația promovată de românila sfârșitul Evului Mediu și
începuturile modernitățiişisusţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării,
evidenţierearelaţiei cauză – efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric
relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.
30 de puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Schema de notare
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
– 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc, în Evul Mediu (de
exemplu: Domnia, Biserica etc.)
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni militare la care participă românii în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea – prima jumătate a secolului al XV-lea (de exemplu: lupta de la Rovine
desfășurată la sfârșitul secolului al XIV-lea, lupta de la Nicopole din 1396, lupta de la Varna din 1444
etc.) (3 p. x 2 = 6 p.)
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări între acestea (de exemplu: caracter
antiotoman, se înscriu în politica de cruciadă, implicarea voievozilor români etc.)
www.rocnee.eu

(3 p. x 2 = 6 p.)
– 2 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni militare desfășurată în spațiul românesc, în a doua
jumătate a secolului al XV-lea (de exemplu: lupta de la Vaslui din 1475, lupta de la Codrii
Cosminului de la sfârșitul secolului al XV-lea etc.)
– 3 puncte pentru prezentarea acțiunii militare menționate – o scurtă expunere în care sunt precizate
două informații referitoare la acțiunea militară și se utilizează relația cauză-efect
1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiunea militară
– 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la diplomația promovată de români la sfârșitul
Evului Mediu și începuturile modernității (de exemplu: Diplomația promovată de români la sfârșitul Evului
Mediu și începuturile modernității are caracter antiotoman. SAU La sfârșitul Evului Mediu și începuturile
modernității, diplomația promovată de români este orientată spre puteri creștine. etc.)
CPEECN, Modulul 2, pag. 78 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea
oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
– 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
– 1 punct pentru structurarea eseului (introducere – cuprins – concluzie)
– 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
– 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– acordarea punctajului chiar dacă nu se respectă cerința (se punctează prezentarea în locul
argumentării, se punctează prezentarea, deși e absentă relația de cauzalitate etc.);
– acordarea punctajului numai în situația în care există informații punctuale (care nu sunt solicitate
explicit prin cerință).

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Biologie (Examenul de bacalaureat național, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată: Aplicarea cunoştinţelor de biologie în elaborarea unui text coerent după un
algoritm dat, utilizând termeni specifici;
Conținutul asociat: Funcţiile de nutriţie: Respirația – ventilaţia pulmonară, transportul gazelor,
schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii

ITEMUL
Sarcina de lucru
2. c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Mecanismul ventilaţiei pulmonare la mamifere”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

− enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;


− construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze, folosind
corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
2. c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţiaştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
− pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p.; 6 x 1 p. = 6 puncte
− pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte
www.rocnee.eu

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– În cazul punctului c), poate apărea o eroare la aplicarea baremului, în sensul că, deși cerința este de
enumerare, mai întâi, a șase noțiuni specifice temei minieseului, apoi cu ajutorul acestor noțiuni să se
construiască un text coerent, este scris direct textul. Este acordat punctajul corespunzător celor șase
noțiuni, chiar dacă, în lucrarea elevului, nu sunt scrise cele șase noțiuni, motivându-se că textul scris este
corect. Unii elevi subliniază în textul scris șase noțiuni. Și în acest caz, deși nu ar trebui, conform cerinței
itemului, uneori este acordat punctajul maxim.
– Respectarea celor două etape, în ordinea prevăzută în cerința itemului este importantă. Elevul trebuie,
mai întâi, să se gândească la tema itemului, apoi să aleagă șase noțiuni specifice temei respective. Fiecare
CPEECN, Modulul 2, pag. 79 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
elev, în funcție de pregătirea lui, va putea identifica șase noțiuni specifice temei sau mai puține noțiuni.
Punctajul intermediar acordat permite ca fiecare noțiune corectă, specifică, să fie punctată, astfel încât elevul
va primi atâtea puncte câte noțiuni corecte, specifice temei minieseului, a scris.
În etapa următoare, elevul va trebui să construiască textul coerent, folosind corect și în corelație noțiunile
alese. Este mai dificil de corelat corect, coerent noțiunile enumerate într-un text decât să scrie de la
început un text, apoi să selecteze din text șase noțiuni. Este motivul pentru care unii elevi subliniază în
textul scris șase noțiuni care, uneori, nici nu sunt toate specifice temei.
O altă cerință este aceea că textul trebuie să fie format din maximum trei – patru fraze.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Biologie (Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Utilizarea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor biologice
Conținutul asociat: Țesuturi animale

ITEMUL
Sarcina de lucru
C
b) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Ţesutul epitelial”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a zece noţiuni specifice acestei teme;
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum cinci fraze, folosind corect
şi în corelaţie noţiunile enumerate.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
C. 15 puncte
b) Alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p. 10 x 1 p.= 10 puncte
– pentru coerenţa textului, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu
celelalte noţiuni, se acordă 3 p. 3 puncte
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– pentru respectarea lungimii textului – maxim cinci fraze – se acordă 2 p. 2 puncte


Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– În cazul punctului b), poate apărea o eroare la aplicarea baremului, în sensul că, deși cerința este de
enumerare, mai întâi, a zece noțiuni specifice temei eseului, apoi cu ajutorul acestor noțiuni, să se
construiască un text coerent, este scris direct textul. Este acordat punctajul corespunzător celor zece
noțiuni, chiar dacă, în lucrarea candidatului, nu sunt scrise cele zece noțiuni, motivându-se că textul scris
este corect. Unii candidați subliniază în textul scris zece noțiuni. Și în acest caz, conform cerinței
itemului, nu trebuie acordat punctajul maxim.
Respectarea celor două etape, în ordinea prevăzută în cerința itemului, este importantă. Mai întâi,
candidatul trebuie să se gândească la tema minieseului, apoi să aleagă zece noțiuni specifice temei
www.rocnee.eu

respective. Fiecare candidat, în funcție de pregătirea lui, va putea identifica zece noțiuni specifice temei
sau mai puține noțiuni. Punctajul intermediar acordat permite ca fiecare noțiune corectă, specifică, să fie
punctată, astfel încât candidatul va primi atâtea puncte câte noțiuni corecte, specifice temei minieseului
a scris.
În etapa următoare, candidatul va trebui să construiască textul coerent, folosind corect și în corelație
noțiunile alese. Este mai dificil să coreleze într-un text noțiunile enumerate anterior. Este mai simplu să
scrie de la început un text, apoi să selecteze din text zece noțiuni. Este motivul pentru care unii candidați
subliniază în textul scris zece noțiuni, care uneori nici nu sunt toate specifice temei.
O altă cerință este aceea că textul trebuie să fie format din maximum cinci fraze.

CPEECN, Modulul 2, pag. 80 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Uneori, se acordă punctajul corespunzător acestei cerințe, chiar dacă este scris un text alcătuit din mai
mult de cinci fraze, motivându-se că ceea ce au scris candidații este corect, că au asimilat multă
informație.
Trebuie avut în vedere faptul că, prin acest item, pe lângă respectarea corelației temă –noțiuni specifice
temei respective, corelarea corectă, coerentă a acestor noțiuni în realizarea unui text este evaluată și
capacitatea de sinteză a candidaților, și nu cantitatea de informație asociată temei respective.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Cultură civică și Educație socială (Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză, sinteză
Competența evaluată: Cunoaştereaconţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia
disciplinei cultură civică și educație socială, precum şi a metodicii disciplinei
Conținuturi asociate: Argumentarea unui punct de vedere personal. Modalități alternative de a formula
răspunsuri. Condiții pentru acceptarea unui argument formulat de o altă persoană. Stereotipii și prejudecăți.
Persuasiunea

ITEMUL
Sarcina de lucru
Elaboraţi un eseu de două – trei pagini, în care să prezentați necesitatea argumentării unui punct de
vedere personal în comunicarea interumană.
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere:
̶ precizarea înţelesului conceptelor de argumentare şipersuasiune;
̶ prezentarea a trei modalităţi alternative de a formula răspunsuri;
̶ menţionarea a trei condiţii pentru acceptarea unui argument formulat de o altă persoană;
̶ enumerarea a cinci stereotipii/prejudecăţi manifestate în relaţiile interumane.
Notă: Se punctează coerenţa textului elaborat (2 puncte) şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată
(1 punct) 35 de puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

̶ câte 3 puncte pentru precizarea înţelesului fiecăruia dintre cele două concepte 2 x 3 p. = 6 puncte
̶ câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror trei modalităţi alternative de a formula răspunsuri
3 x 2 p. = 6 puncte
̶ câte 4 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele trei modalităţi alternative de a formula răspunsuri:
prezentare adecvată şinuanţată – 4 p. / prezentare superficială, ezitantă – 1 p.
3 x 4 p. = 12 puncte
̶ câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei condiţii pentru acceptarea unui argument formulat de o
altă persoană 3 x 1 p. = 3 puncte
̶ câte 1 punct pentru enumerareaoricărorcincistereotipii/prejudecăţi manifestate în relaţiile interumane
5 x 1 p. = 5 puncte
̶ coerenţa textului elaborat 2 puncte
www.rocnee.eu

̶ încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată 1 punct

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– Pot apărea la aplicarea baremului, în cazul cerinței care se referă la precizarea de către candidat a
înțelesului conceptelor de argumentare și persuasiune. Întrucât nu există, în problematica culturii civice
și educației sociale, lucrări de specialitate care să trateze expres tema argumentării unui punct de vedere
personal în comunicarea interumană, candidatul poate fi tentat să abordeze cerințele mai mult din
perspectiva filologică, respectiv inserând în răspuns definiții ale celor doi termeni luate din dicționare

CPEECN, Modulul 2, pag. 81 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ale limbii române, fără a integra elementele de conținut ale definițiilor în context social, fără a le raporta
la contextul social.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Geografie (Examenul naţional de definitivare în învăţământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competența evaluată: realizarea unei instruiri moderne și eficiente prin însușirea conținuturilor și
aplicarea strategiilor didactice, cu adecvarea acestora la conţinuturi și la particularităţile de vârstă ale
elevilor; raportarea conţinuturilorştiinţifice la competenţele prevăzute în curriculumul şcolar;
aplicarea informaţiilor de specialitate şi de didactica specialităţii în activitatea de predare – învăţare –
evaluare la disciplina geografie.
Conținutul asociat: Metode de învăţământ utilizate în predarea-învăţarea geografiei; Mijloacele de
învăţământ utilizate în predarea–învăţarea geografiei: funcţii, clasificări şi integrarea lor în actul
didactic; Organizarea instruirii în viziunea formării competenţelor; toate acestea cu aplicație la
conținutul Trăsături geografice ale continentelor (Asia).

ITEMUL
Sarcina de lucru

Aveți în vedere conținuturile „ASIA. Caracteristici generale - Poziţia geografică, limitele, întinderea;
Relief; Climă. Ape” din programa școlară pentru clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr.
5097/09.09.2009.
a. Precizați o metodă de instruire centrată pe activitatea profesorului și un exemplu de activitate de
învățare care să permită dezvoltarea la elevi a competenței „3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor
specifice geografiei continentelor extraeuropene” prin intermediul conținuturilor menționate.
b. Prezentați două caracteristici ale metodei de instruire pentru care aţi optat la subpunctul a.
c. Precizați o metodă de instruire centrată pe activitatea elevilor și un exemplu de activitate de învățare
care să permită dezvoltarea la elevi a competenței „7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi
procese după un algoritm dat” prin intermediul conținuturilor menționate.
d. Prezentați două caracteristici ale metodei de instruire pentru care aţi optat la subpunctul c.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

e. Precizaţi patru mijloace de învăţământ care pot fi utilizate de profesorul de geografie în activitatea de
predare-învățare a conținuturilor respective.
f. Realizaţi o detaliere a conţinuturilor date, precizând patru idei principale, cu conținut științific, care
pot fi discutate în activitatea de instruire. 22 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


a. – o metodă de instruire centrată pe activitatea profesorului, care să permită dezvoltarea la elevi a
competenței „3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor
extraeuropene” prin intermediul conţinuturilor menționate – 1 p.;
www.rocnee.eu

- un exemplu de activitate de învățare care să permită dezvoltarea la elevi a competenței „3.2. Explicarea
fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor extraeuropene” prin intermediul
conţinuturilor menționate – 2 p. (pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p).
b. 2 caracteristici ale metodei de instruire precizate la subpunctul a – 4 p. (2 x 2 p.) (pentru fiecare
răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p);
c. – o metodă de instruire centrată pe activitatea elevilor, care să permită dezvoltarea la elevi a
competenței „7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat” prin
intermediul conţinuturilor menționate – 1 p.;
- un exemplu de activitate de învățare care să permită dezvoltarea la elevi a competenței „7.5.
Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat” prin intermediul

CPEECN, Modulul 2, pag. 82 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
conţinuturilor menționate – 2 p. (pentru fiecare răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar
1p).
d. 2 caracteristici ale metodei de instruire precizate la subpunctul c – 4 p. (2 x 2 p.) (pentru fiecare
răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p);
e. 4 mijloace de învăţământ care pot fi utilizate de profesorul de geografie în activitatea de predare-
învățare a conținuturilor respective – 4 p. (4x1p);
f. 4 idei principale, cu conținut științific, care pot fi discutate în activitatea de instruire – 4 p. (4 x 1 p.)
22 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– Pot apărea diferențe între evaluatori acolo unde se acordă câte 2 p. pentru un răspuns corect, dar
evaluatorii au viziuni diferite asupra complexității răspunsului si unul acordă 2 p., iar celălalt 1 p.
Mai pot apărea erori la punctul f: „ Realizaţi o detaliere a conţinuturilor date, precizând patru idei
principale, cu conținut științific, care pot fi discutate în activitatea de instruire – 4 p. (4 x 1 p.)” unde
evaluatorii au acordat punctaj chiar în cazul în care candidatul nu a detaliat ideile, ci doar le-a enumerat
ca pe niște titluri (cerința este clară: Realizaţi o detaliere a conţinuturilor.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Informatică și tehnologia informației (Examenul național de definitivare în învățământ, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): aplicare
Competența evaluată:
– cunoașterea conținuturilor științifice ale disciplinelor informatice de la toate nivelurile și
specializările la care se studiază aceste discipline;
– aplicarea adecvată a principiilor specifice didacticii disciplinelor informatice;
– aplicarea cunoștințelor de metodica predării disciplinelor informatice;
– utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;
– integrarea mijloacelor didactice tradiționale și moderne în cadrul secvențelor didactice;
Conținutul asociat:
Strategii didactice utilizate în procesul de predare – învățare – evaluare la disciplinele informatice:
Metode didactice (de exemplu […]).
Forme de organizare a activității didactice: frontală, individuală, pe grupe.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Mijloacele de învățământ:
– funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ;
– tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor;
– integrarea mijloacelor de învățământ în procesul de predare – învățare – evaluare: organizarea
activității în clasă și laborator; alegerea manualului, a produselor software (sistem de operare, mediu
de programare) și a auxiliarelor didactice necesare;
– valorificarea software-ului educațional intra-, inter- și transdisciplinar; utilizarea platformelor de e-
learning ca resursă educațională; valorificarea rețelei Internet ca resursă educațională.

ITEMUL
Sarcina de lucru
www.rocnee.eu

Secvențele următoare, notate cu A și B, cuprind extrase din programele școlare de liceu pentru
disciplinele informatică și tehnologia informației și a comunicațiilor.
A:
Competențe specifice Conținuturi
4.2. Identificarea necesității Tipuri structurate de date
structurării datelor în […]
tablouri • Tablouri bidimensionale
4.3. Prelucrarea datelor […]
structurate Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri

CPEECN, Modulul 2, pag. 83 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
[…]
• parcurgerea tablourilor bidimensionale pe linii/coloane
(Programe școlare de INFORMATICĂ, OMECI nr. 5099/09.09.2009)
B:
Competențe specifice Conținuturi
3.2.Enumerarea serviciilor oferite în Internet • FTP
și descrierea acestora
(Programe școlare de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, OMECI nr. 5099/09.09.2009)

Pentru una dintre secvențele A sau B (la alegere), prezentați aspecte ale strategiei didactice aplicate, în
cadrul căreia utilizați un mijloc de învățământ adecvat, având în vedere:
– precizarea mijlocului de învățământ utilizat și a două argumente ale alegerii acestuia din perspectiva
formării/dezvoltării competențelor specifice indicate pe baza conținuturilor corespunzătoare;
– exemplificarea valorificării mijlocului de învățământ ales, precizând unele elemente ale proiectării
didactice: o metodă didactică utilizată, o formă de organizare a clasei, o activitate de învățare și scenariul
didactic pentru aceasta, detaliind activitatea profesorului și activitatea elevilor, cu respectarea
corectitudinii științifice a informației de specialitate. (15 puncte)
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
15 puncte
– precizare a unui mijloc de învățământ conform cerinței 1 p.
– precizare a argumentelor alegerii mijlocului de învățământ, conform cerinței 2 x 2 p. = 4 p.
– precizare a metodei didactice utilizate, adecvată exemplificării cerute 1 p.
– precizare a formei de organizare, adecvată exemplificării cerute 1 p.
– precizare a unei activități de învățare adecvate exemplificării cerute 2 p.
– detaliere a activității profesorului, conform cerinței 3 p.
– detaliere a activității elevilor, conform cerinței 3 p.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– Candidatul argumentează alegerea mijlocului de învățământ, dar evaluatorul apreciază, într-o manieră
subiectivă, că argumentele aduse nu sunt concludente și decide să nu acorde punctajul corespunzător.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– Candidatul detaliază activitatea profesorului/elevului dar face unele greșeli științifice, iar evaluatorul
decide să acorde 2 puncte dintre cele 3 puncte alocate, motivând că, totuși, a scris ceva.
www.rocnee.eu

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Literatura română (Examenul național de definitivare în învățământ, Limba şi literatura
română şi matematică, metodica predării acestora – învățători, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Utilizarea adecvată a conținutului științific al disciplinei limba română și aplicarea
lui în situații educaționale concrete, valorizând valențele formative

CPEECN, Modulul 2, pag. 84 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Conținuturi asociate: Structura discursului poetic (titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele comunicării
poetice, mărci lexico-gramaticale ale eului poetic; elemente de prozodie); figuri de stil (aliterația, asonanța,
antiteza, comparația, epitetul, enumerația, hiperbola, metafora, personificarea, repetiția).

ITEMUL
Sarcina de lucru
Redactaţi un eseu de minimum 500 de cuvinteîn care să prezentaţi particularităţile unui text liric, prin
referire la o creație poetică aparţinând lui George Bacovia. 20 de puncte
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere:
– încadrarea textului liric ales într-un curent cultural/literar/într-o orientare culturală/tematică;
–prezentarea a trei elemente de structură, de construcție a discursului liric și de limbaj, semnificative
pentru opera poetică aleasă (de exemplu: titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele comunicării poetice,
mărci lexico-gramaticale ale eului liric, elemente de prozodie, figuri de stil);
– comentarea a două idei/imagini poetice semnificative pentru tema și viziunea despre lume din opera
poetică selectată.
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutuleseului veţi primi 16 puncte.
Pentru redactarea eseului veţi primi 4 puncte (organizarea ideilor în scris, abilităţi de analiză şi de
argumentare – 1 punct; utilizarea limbii literare – 1 punct; ortografia, punctuaţia – 1 punct; aşezarea
în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 500 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Conţinut – 16 puncte
– încadrarea textului liric într-un curent cultural/literar/într-o orientare culturală/tematică 2
puncte
–prezentarea a trei elemente de structură, de construcție a discursului liric și de limbaj, semnificative
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

pentru opera poetică aleasă (de exemplu: titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele comunicării poetice,
mărci lexico-gramaticale ale eului liric, elemente de prozodie, figuri de stil) 3 x 4 p. = 12 punct
– comentarea a două idei/imagini poetice semnificative pentru tema și viziunea despre lume din opera
poetică selectată: prezentare elaborată, adecvată conţinutului și nuanțată – 2 p./prezentare schematizată,
ezitantă – 1 p. 2 puncte
Redactare – 4 puncte
– organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică); abilităţi de analiză şi
de argumentare (relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente convingătoare,
formulare de judecăți de valoare relevante) 1
punct
www.rocnee.eu

– utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, sintaxă
adecvată) 1
punct
– ortografia (0 – 1 erori); punctuaţia (0 – 1 erori) 1
punct
– aşezarea corectă a textului în pagină; lizibilitatea 1
punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 500 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.

CPEECN, Modulul 2, pag. 85 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Candidatul poate realiza prezentarea a trei elemente de structură, de construcție a discursului liric și de
limbaj, dar care nu sunt semnificative pentru opera poetică aleasă.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Limba română și literatura pentru copii, Pedagogie și elemente de psihologia educației –
Educator – puericultor (Examenul național de definitivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competența evaluată: Conducerea și monitorizarea procesului de instruire
Conținutul asociat: Factorii dezvoltării personalității umane – interacțiuni și dominante.
Educabilitatea

ITEMUL
Sarcina de lucru
Realizați un eseu argumentativ, de 300 – 600 de cuvinte, având ca temă mediul, ca factor extern al
dezvoltării personalității umane.
În elaborarea eseului, veți avea în vedere următoarele aspecte:
– prezentarea conceptului de mediu, din punctul de vedere al dezvoltării personalității umane;
– exprimarea unui punct de vedere argumentat, cu privire la rolul mediului în dezvoltarea personalității umane.
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conținutul eseului veți primi
20 puncte, iar pentru redactare veți primi 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilități de
analiză și de argumentare – 4 puncte; ortografie, punctuație, așezare în pagină și lizibilitate – 3 puncte;
încadrare în limita de spațiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de cuvinte și
să dezvolte subiectul propus.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


a) 20 de puncte pentru prezentarea conținutului, repartizate astfel:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

5 puncte pentru prezentarea conceptului de mediu, din punctul de vedere al dezvoltării personalității umane
15 puncte pentru exprimarea unui punct de vedere argumentat, cu privire la rolul mediului în dezvoltarea
personalității umane (punctaj intermediar: 15 puncte pentru argumentare adecvată și nuanțată, cu
referire la dezvoltarea personalității umane; 7 puncte pentru argumentare corectă din punct de vedere
teoretic, însă fără referire la dezvoltarea personalității umane; 2 puncte pentru încercare de argumentare)

b) 10 puncte pentru redactare (în vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 300 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus), repartizate astfel:
2 puncte pentru organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: introducere – cuprins – încheiere; construcția paragrafelor subliniază ideile; succesiune
www.rocnee.eu

logică a ideilor)
4 puncte pentru demonstrarea abilităților de analiză și de argumentare (succesiune logică a ideilor și susținere
a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)
3 puncte pentru utilizarea corectă a normelor de ortografie și de punctuație, respectiv pentru așezare
corectă în pagină și lizibilitate
1 punct pentru încadrare în limita de spațiu indicată

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


Faptul că nu există punctaje intermediare poate reprezenta un motiv de diferențiere. De exemplu, la
prezentarea conceptului de mediu, evaluatorul poate acorda sau nu punctajul precizat, în funcție de
CPEECN, Modulul 2, pag. 86 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
obiectivitatea sa, deoarece este posibil să fie de acord sau nu cu prezentarea realizată de către candidat.
De asemenea, există posibilitatea ca unul dintre evaluatori să acorde punctele, iar celălalt evaluator să
nu acorde punctele prevăzute de baremul de evaluare și de notare. La fel de subiectivă este și situația
referitoare la acordarea punctajului prevăzut pentru demonstrarea abilităților de analiză și de
argumentare. Deși sunt precizate câteva aspecte pe care evaluatorul ar trebui să le urmărească
(succesiune logică a ideilor și susținere a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv;
abilitate de interpretare critică), există posibilitatea ca evaluatorul să acorde sau nu punctele prevăzute
în barem, în funcție de obiectivitatea sa.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Religie adventistă (Examenul național de definitivat, 2021)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competența evaluată: Înțelegerea dezvoltării istorice a conceptelor, principiilor teologice în contextul religios și a
dezbaterilor privitoare la ereziile apărute de-a lungul istoriei. Înțelegerea acestora și a felului în care au influențat
istoria bisericească și a cauzelor care au dus la diferitele schisme în cadrul bisericilor creștine.
Conținuturi asociate: Influența societății civile și a diferitelor orânduiri sociale asupra fenomenului religios
în anumite epoci istorice și pe anumite teritorii statale.

ITEMUL
Sarcina de lucru

Redactați un eseu cu tema Conciliile bisericești – oglindă a dezvoltării teologiei creștine, dezvoltând
următorul plan de idei:
a) Prezentare generală a conciliilor bisericești din secolele IV – VII;
b) Prezentare generală a contextului istoric, în care s-au desfășurat aceste concilii;
c) Prezentare generală a erezilor teologice apărute în creștinism în contextul vieții religioase
din perioada respectivă;
d) Menționarea principalelor argumente teologice, pentru respingerea ereziilor în cadrul
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

acestor concilii.
e) Prezentarea generală a principalelor subiecte teologice dezvoltate în cadrul acestor concilii.
Notă: Se punctează și structurarea prezentării, ordonarea și explicarea ideilor, utilizarea limbajului
teologic.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Total: 30 puncte - Conciliile bisericești – oglindă a dezvoltării teologiei creștine
Conținut – 25 puncte
a) 5 puncte pentru prezentarea generală a conciliilor bisericești din secolele IV – VII;
b) 5 puncte pentru prezentarea generală a contextului istoric în care s-au desfășurat aceste concilii;
c) 5 puncte pentru prezentarea generală a erezilor teologice apărute în creștinism în contextul vieții
www.rocnee.eu

religioase din perioada respectivă;


d) 5 puncte pentru menționarea principalelor argumente teologice, pentru respingerea ereziilor în cadrul
acestor concilii;
e) 5 puncte pentru prezentarea generală a principalelor subiecte teologice dezvoltate în cadrul acestor
concilii;
– în situația prezentării parțiale a fiecărui punct a), b), c), d) și e) se acordă câte 3 puncte pentru fiecare.
Redactare – 5 puncte:
2 puncte pentru structurarea prezentării;
1 puncte pentru ordonarea şi explicarea ideilor într-o succesiune logică;
2 puncte pentru utilizarea limbajului teologic.

CPEECN, Modulul 2, pag. 87 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Pot apărea la aplicarea baremului ca evaluatorul să nu respecte ceea ce prevede baremul de evaluare și
de notare, și anume: să acorde punctaje diferite, altele decât cele precizate explicit în barem.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Religie ortodoxă (Examenul național de definitivare în învățământ, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată:cunoașterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credință și a
elementelor de didactica religiei
Conținutul asociat: Dogmatică

ITEMUL
Sarcina de lucru

Se dă următorul text din Sfânta Scriptură:


Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, orice vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6, 31 – 33)
Pornind de la afirmaţia de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Definiţi pronia divină.
2. Prezentaţi aspectele providenţei divine.
Notă! Se punctează şi structurarea prezentării, ordonarea şi explicarea ideilor, utilizarea limbajului teologic.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


I.A. TOTAL 30 PUNCTE
1. 7 puncte pentru definirea proniei divine;
2. 18 puncte pentru prezentarea aspectelor providenței divine, câte 6 puncte pentru fiecare aspect (6 p. x 3 = 18 p.);
Redactare – 5 puncte:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

2 puncte pentru structurarea prezentării;


1 punct pentru ordonarea și explicarea ideilor într-o succesiune logică;
2 puncte pentru utilizarea limbajului teologic.

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare:


– uneori, definiția este dată incomplet, iar corectorul nu știe dacă este corect să acorde punctajul sau nu;
ar trebui ca acest punctaj să nu se acorde dacă definiția nu este corectă și completă.
– în prezentarea unei noțiuni de credință, dificultatea constă în aceea că unii dintre candidați fac legătura cu
textul dat, alții pur și simplu îl ignoră ca și cum acesta nu ar exista. Sau prezentările sunt corecte, dar laconic fără
trimitere la textele biblice sau patristice. De aceea, este greu să știi cum este corect.
– unii concurenți nu înțeleg exact verbele utilizate în cerințe și, în loc să scrie o definiție corectă, fac
www.rocnee.eu

prezentare. Uneori și invers: în loc de prezentare fac o schemă sau dau o definiție.
– mulți dintre ei uită că există un punctaj pentru redactare, astfel că redactarea este la nivelul gimnazial.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Silvicultură (Examenul național de defintivare în învățământ, 2020)
Profilul itemului:

CPEECN, Modulul 2, pag. 88 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere/aplicare
Competența evaluată: Înţelegerea conceptelor, principiilor și teoriilor lucrărilor de refacere a arboretelor
necorespunzătoare , demonstrarea cunoașterii științifice și aplicarea cunoștințelor în anumite situații date.
Conținuturi asociate: Refacerea arboretelor necorespunzătoare din zonele de dealuri și coline joase

ITEMUL
Sarcina de lucru
II.2. În diversitatea fondului forestier se întâlnesc şi arborete necorespunzătoare din punct de vedere
funcţional şi ecologic.
Alcătuiți un eseu în care să caracterizaţi procesul de refacere a unui arboret necorespunzător, din punctul
de vedere al scopului urmărit şi al arboretelor care necesită aplicarea acestei lucrări.
În eseu vor fi prezentate:
a. definirea noțiunii de refacere a arboretelor;
b. tehnica de lucru la câmpie și coline joase;
c. caracteristicile lucrării de refacere a arboretelor necorespunzătoare de gorun.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
II.2. 18 puncte pentru prezentarea conţinuturilor ştiinţifice caracteristice lucrărilor de refacere a arboretelor
necorespunzătoare.
a. 4 puncte pentru definirea noțiunii
b. 8 puncte pentru prezentarea procedeelor în „ochiuri” și a celui „în coridoare” (4 x 2 = 8 p.)
– 2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.
c. 6 puncte pentru:
– 2 puncte pentru prezentarea tipurlui de lucrare de refacere în arboretele de gorun;
– 2 puncte pentru precizarea stadiului de dezvoltare în care se aplică lucrarea;
– 2 puncte pentru mărimea coridoarelor la aplicarea acestui tip de lucrare.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– eroarea poate proveni din faptul că evaluatorul nu respectă ceea ce prevede baremul de evaluare și de
notare, și anume: nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Acesta
acordă două puncte din cele patru puncte posibile, dacă procedeele de refacere au fost prezentate
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

incomplet, fără a preciza unele aspecte tehnice importante.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Sociologie (Examenul naţional de definitivare în învăţământ, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): sinteză
Competențele evaluate:
– Identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, fenomenelor şi a proceselor sociale
– Utilizarea unor instrumente specifice sociologiei pentru analiza vieţii sociale
– Analizarea procesului socializăriişi a rolului unor agenţi de socializare – familia, mass-media,
www.rocnee.eu

instituţiieducaţionale, grupuri – în realizarea socializării


– Caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social (de
prieteni, colegi ş.a.)
Conținuturi asociate: Structura socială (Status şi rol, Relaţiişireţele sociale, Grupuri sociale,
Instituţiişiorganizaţii sociale: şcoala); Socializarea (Rolul socializării, Agenţii de socializare: școala)

ITEMUL
Sarcina de lucru

CPEECN, Modulul 2, pag. 89 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
A. Se dă următorul text:
În accepțiunea comună sociologică, distanța socială vizează diferența percepută și conștientizată ca atare
între persoane și grupuri, prin raportare la un criteriu. [...] distanța socială scade pe măsură ce oamenii se
cunosc mai bine, dacă participă la realizarea unor obiective comune, iar barierele psihologice pot fi depășite
treptat, în timp ce crește încrederea și cooperarea. […]
Mutarea învățării în Classroom, predarea online, transformarea cadrului didactic în Profesor Digital,
ridică în mod legitim întrebarea: învățământul va deveni unul centrat pe tehnologie? [...] Miza este dată
de faptul că tehnologia facilitează învățarea, comunicarea și colaborarea. [...] Efortul semnificativ din
punct de vedere didactic nu pare să se refere atât la organizarea accesibilă a învățării, a găsirii unor
mecanisme de activare motivațională, cât mai cu seamă la recuperarea relației profesor-elev. Mă refer
la atitudinea potrivită, la interesul epistemic arătat față de o temă anume, la starea de satisfacție
cognitivă care trebuie transmisă în învățare.
(Cristina Ștefan – Educația în vremea distanței sociale în Tribuna învățământului, nr. 4–5, 2020)

Pe baza textului dat, analizați, în trei pagini, ansamblul relațiilor ce caracterizează sistemul social actual,
prin examinarea următoarelor elemente: status şi rol; relaţiişireţele sociale; grupuri sociale; şcoala, ca
instituţie socială. În analiză, veţi realiza:
– clarificarea conceptuală a raportului status – rol social;
– definirea rețelei sociale;
– specificarea conținutului teoriei rețelelor (sau analizei rețelelor sociale), construind totodată un
exemplu prin care să ilustrați o posibilă aplicație a teoriei rețelelor sociale în învățământ;
– formularea unei posibile accepții sociologice a conceptului de apropiere socială, pornind de la
detalierea complementarității relații interpersonale – relații sociale;
– caracterizarea clasei de elevi în sens de grup social;
– prezentarea instituției școală, precizând totodată importanța acesteia în sistemul social actual;
– argumentarea unui punct de vedere personal referitor la rolul școlii, ca agent de socializare, în contextul
realității sociale de astăzi.
Notă: Pentru respectarea numărului de pagini precizat se acordă 1 punct. 40 de puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

A.
– valorificarea adecvată a textului dat 3 puncte
– clarificarea conceptuală a raportului status – rol social 5 puncte
Notă: În situația în care candidatul definește noțiunile, fără să realizeze clarificarea conceptuală a
raportului, se acordă câte 2 puncte pentru fiecare noțiune.
– definirea rețelei sociale 3 puncte
– specificarea conținutului teoriei rețelelor (sau analizei rețelelor sociale) 3 puncte
– construirea oricărui exemplu prin care să fie ilustrată o posibilă aplicație a teoriei rețelelor sociale în
învățământ 3 puncte
– detalierea complementarității relații interpersonale – relații sociale 5 puncte
Notă: În situația în care candidatul explică noțiunile, fără să detalieze complementaritatea, se acordă câte
www.rocnee.eu

2 puncte pentru fiecare noțiune.


– formularea oricărei posibile accepții sociologice a conceptului de apropiere socială 3 puncte
– caracterizarea clasei de elevi în sens de grup social 3 puncte
– prezentarea instituției școală 3 puncte
– precizarea importanței instituției școală în sistemul social actual 3 puncte
– formularea punctului de vedere personal cerut 2 puncte
– argumentarea punctului de vedere personal formulat 3 puncte
– respectarea numărului de pagini precizat 1 punct

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare

CPEECN, Modulul 2, pag. 90 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
– erori din cauza lipsei pregătirii științifice/de specialitate a evaluatorilor (de exemplu, dacă în definirea
rețelei sociale nu este reprodusă definiția din manualul de sociologie aflat la îndemâna evaluatorului, nu
se acordă punctajul, deși candidatul precizează corect definiția);
– deși cerința solicită ca analiza (ansamblului relațiilor ce caracterizează sistemul social actual) să fie
făcută pe baza textului dat, candidatul tratează subiectul ignorând această cerință, urmând structura
eseului independent de text (sau fără să facă nicio referire la text), evaluatorul acordă totuși inclusiv
punctajul pentru „valorificarea adecvată a textului dat”;
– punctajul pentru „argumentarea punctului de vedere personal formulat” este acordat, deși textul
redactat (corect din punct de vedere științific) nu vine în sprijinul punctului de vedere formulat; în aceste
condiții, recomandăm acordarea punctajului doar pentru „formularea punctului de vedere personal
cerut”;
– este ignorată prevederea din barem cu privire la „respectarea numărului de pagini precizat”, prin
acordarea punctajului, invocându-se principiul evaluării în favoarea candidatului.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: asistență medicală generală (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe
baza cunoștințelor teoretice și clinice existente, și de a planifica, organiza și pune în aplicare asistența
medicală în tratarea pacienților, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea îmbunătățirii
practicii profesionale
Conținuturi asociate: îngrijirea pacienților cu boli metabolice
ITEMUL
Sarcina de lucru
Precizaţi rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu diabet zaharat, respectând următorul plan: 15
puncte
a) definiţi diabetul zaharat;
b) numiți şase dintre manifestările de dependenţăprezente în diabetul zaharat;
c) precizaţi şapte dintre intervenţiile asistentei medicale la pacientul cu diabetul zaharat.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


II.1. (15 puncte)
a) definirea diabetului zaharat: 2 puncte
1 punct pentru răspuns corect dar incomplet;
b) câte 1 punct pentru numirea corectă a oricăror şase dintre manifestările de dependenţă prezente în
diabetul zaharat: 6 x 1 punct = 6 puncte
c) câte 1 punct pentru precizarea corectă a oricăror şapte dintre intervenţiile asistentei medicale la
pacientul cu diabet zaharat: 7 x 1 punct = 7 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
www.rocnee.eu

– pot apărea, la aplicarea baremului, erori privind definiția diabetului zaharat, având în vedere conceptele
prezentate diferit în literatura de specialitate. Evaluatorul nu acordă șansa candidatului de a obține 1
punct pentru o altă definiție (de asemenea, corectă) decât cea acceptată de el însuși. O altă eroare se poate
produce la evaluarea modului de prezentare a răspunsurilor legate de numirea manifestărilor de
dependență, evaluatorul punctând doar manifestările de dependență numite cu caracteristicile lor, cerință
ce nu este menționată în text.

CPEECN, Modulul 2, pag. 91 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item de tip eseu structurat
Disciplina: Confecții textile – tricotaje – finisaj textil (Concursul național de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: cunoaşterea și aprofundarea de către candidați a conținuturilor științifice de
specialitate (…) pentru disciplínele tehnologice.
Conținuturi asociate:
Tehnologii de obținere a tricoturilor:
– Bazele tricotării: organe de formare a ochiurilor

ITEMUL
Sarcina de lucru
II.1.Transformarea firelor în ochiuri, pe mașinile de tricotat, este realizată prin acțiunea sincronizată a
organelor de formare a ochiurilor. Prezentați organele de formare a ochiurilor, răspunzând următoarelor
cerințe: 18 puncte
a. clasificați presele după formă și după modul în care acționează asupra acelor;
b. reprezentați, pe foaia de concurs, un ac cu limbă cu două capete și un ac cu limbă cu un capăt,
identificând părțile componente ale fiecăruia dintre ele;
c. precizați denumirea organului auxiliar de formare a ochiurilor care acționează acul cu limbă cu
două capete;
d. menționați trei operații tehnologice la care participă organe auxiliare de formare a ochiurilor cu
funcțiuni tehnologice, precizând, pentru fiecare operație, denumirea organelor auxiliare utilizate.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


II.1. (18 puncte)
a. – 2 puncte pentru clasificarea preselor după formă
– 2 puncte pentru clasificarea preselor după modul în care acționează asupra acelor
b. – câte 1 punct pentru reprezentarea fiecărui tip de ac (ac cu limbă cu două capete, ac cu limbă cu un
capăt). 2 x 1 p. = 2 puncte
– 2 puncte pentru identificarea tuturor părților componente ale acului cu limbă cu două capete.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet.


– 2 puncte pentru identificarea tuturor părților componente ale acului cu limbă cu un capăt.
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet.
c. 2 puncte pentru precizarea denumirii organului auxiliar de formare a ochiurilor care acționează acul
cu limbă cu două capete.
d. – câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei operații tehnologice la care participă organe auxiliare
de formare a ochiurilor cu funcțiuni tehnologice. 3 x 1 p. = 3 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea denumirii fiecărui tip de organ auxiliar corespunzător fiecărei operații
tehnologice menționate. 3 x 1 p. = 3 puncte
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
www.rocnee.eu

– acordarea de punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem (de exemplu, la punctul
a, evaluatorul acordă câte 1 punct pentru fiecare clasificare corectă, dar incompletă, deși în barem nu
este menționat acest lucru.)
– acordarea punctajului maxim (vezi punctul b) pentru identificarea incompletă a părților componente
ale acelor, pe principiul: „A scris aproape tot, a uitat să menționeze numai un singur element, dar pe
toate celelalte le-a scris corect, iar eu nu pot să depunctez atât de mult.” În acest caz, evaluatorul nu ține
cont de faptul că acest concurs are funcție de selecție și că trebuie să existe o departajare clară între
candidați.

CPEECN, Modulul 2, pag. 92 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Tipul itemului: item de tip eseu structurat
Disciplina: Educație fizică și sport (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Organizarea și conducerea eficientă a procesului de instruire la disciplina
Educație fizică și sport
Conținuturi asociate: Componentele procesului de învăţământ la educaţie fizică şi sport/calități
motrice/aptitudini motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea): definiții,
forme de manifestare, factori de condiționare, indicații metodice privind abordarea acestora la diferite
vârste

ITEMUL
Sarcina de lucru
Capacitățile coordinative reprezintă una dintre componentele capacității motrice.
a. Definiţi capacitățile coordinative.
b. Prezentaţi cele trei forme de manifestare ale capacităților coordinative.
c. Precizaţi cinci dintre factorii care condiţionează capacitățile coordinative.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
15 puncte
a. Definirea capacităților coordinative. 4 puncte
Se acordă 4 puncte pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se
acordă 2 puncte.
b. Prezentarea celor trei forme de manifestare. 6 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei forme de manifestare. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte)
c. Precizarea a cinci dintre factorii de condiţionare. 5 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă şi completă a oricăror cinci factori de condiţionare.
(5 x 1 punct = 5 puncte)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– pot apărea diferențe între doi evaluatori privind în cazul cerințelor care solicită o prezentare, dacă un
evaluator apreciază prezentarea ca fiind corectă şicompletă, iar celălalt, nu.
– evaluatorul nu respectă ceea ce prevede baremul de evaluare și de notare, și anume: nu se acordă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem și acordă 3 puncte sau 1 punct pentru
răspuns partial corect sau incomplet, deși baremul prevede acordarea de 2 puncte în această situație.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Farmacie – maiștri instructori (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor
www.rocnee.eu

declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 2020)


Profilul itemului
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competențaevaluată: Cunoaştereaşi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilorştiinţificeşi metodice
de specialitate;
Conținuturi asociate: Comprimate şi drajeuri: –definiţie FR X , clasificare, preparare, exemple.

ITEMUL
Sarcina de lucru

CPEECN, Modulul 2, pag. 93 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
II.2. Alcătuiţi un eseu cu tema „Comprimate și drajeuri” având în vedere următoarele aspecte:
a. definiți comprimatelor F.R. X;
b. clasificați comprimatele acoperite după locul de acțiune și după modul de preparare;
c. enumerațișase faze ale comprimării prin intermediul granulării;
d. explicați modul de preparare a comprimatelor acoperite prin peliculizare.
15 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


II.1. 15 puncte repartizate astfel:
a. 2 puncte pentru definirea comprimatelor conform F.R. X.
b. 5 puncte pentru precizarea fiecărui tip de comprimat acoperit, repartizate astfel:
După locul de acțiune:
1 punct pentru comprimate gastrosolubile;
1 punct pentru comprimate enterosolubile.
După modul de preparare:
1 punct pentru drajeuri;
1 punct pentru comprimate acoperite prin comprimare;
1 punct pentru comprimate filmate.
c. câte 1 punctpentru enumerarea fiecăreia dintre cele șase faze ale comprimării prin intermediul
granulării; 6 x 1 punct = 6 puncte
1 punct pentru uscarea substanței active
1 punct pentru pulverizarea componentelor
1 punct pentru amestecarea pulberilor
1 punct pentru granulare
1 punct pentru uscarea granulatului și amestecarea cu excipienții lubrefianți
1 punct pentru comprimare
d. – 2 puncte pentru explicarea corectă și completă a modului de preparare a comprimatelor acoperite
prin peliculizare.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Deși itemul este unul de tip eseu structurat, în care răspunsul aşteptat este orientat prin indicii şicerinţe
clare, există posibilitatea ca evaluatorul să nu țină cont de structura impusă pentru conceperea eseului,
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

acordând punctaj și pentru alte informații științifice și de specialitate care nu sunt enumerate. De
asemenea, o importanță ce trebuie acordată de către evaluator este folosirea corectă a limbajului de
specialitate de către candidat, aspect ce poate proba atât capacitatea de sinteză, cât și rigoarea științifică.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Filosofie (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament/analiză/sinteză): aplicare
www.rocnee.eu

Competențe evaluate:
– Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu
care este susţinutăsoluţia
– Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a
premiselor şi a consecinţelor acestora
– Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică
Conținutul asociat: Politica

ITEMUL
Sarcina de lucru

CPEECN, Modulul 2, pag. 94 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
2. Fie următorul text:
În condițiile supremației dreptului, statul se mărginește la fixarea unor reguli care stabilesc condițiile
de folosire a resurselor disponibile, lăsând pe seama indivizilor decizia privitoare la scopurile pentru
care urmează a fi folosite (...). Regulile la care se recurge în condițiile supremației dreptului pot fi
elaborate anticipat, sub forma unor reguli formale, care nu țintesc către împlinirea dorințelor și a
nevoilor unor indivizi anume. Intenția este doar ca ele să fie de folos în urmărirea variatelor scopuri
individuale. Ele sunt, ori s-ar cuveni să fie, concepute pentru perioade atât de lungi, încât este imposibil
să știi dacă vor veni în sprijinul anumitor oameni, mai degrabă decât al altora. Aproape că putem spune
despre aceste reguli că sunt un fel de instrumente de producție ce ajută oamenii să prevadă comportarea
celor cu care trebuie să colaboreze, iar nu niște eforturi de satisfacere a unor nevoi particulare. (...)
Regulile formale le spun oamenilor, cu anticipație, cum va acționa statul în anumite tipuri de situații,
definite în termeni generali, fără referire la timp, loc sau anumiți oameni. Ele vizează situații tipice, în
care fiecare se poate afla și în care existența acestor reguli va fi utilă pentru o mare varietate de scopuri
individuale.
(F. A. Hayek, Drumul către servitute)

Pornind de la textul dat, elaboraţi un eseu filosofic, de aproximativ 3 pagini, despre problematica
dreptății, pe baza următoarelor repere: 20 puncte
– prezentarea perspectivei filosofice susţinute de Hayek referitoare la problematica dreptății
– enunțarea unei alte perspective filosofice privind dreptatea, precizând şi raportul existent între aceasta
şi punctul de vedere susţinut de Hayek
– formularea unei obiecţii la adresa tezei lui Hayek privind rolul statului în elaborarea unor reguli care
să aibă valabilitate și aplicabilitate pe o perioadă foarte lungă de timp
– argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea concepției lui Hayek privind dreptatea, în
contextul societății contemporane.
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), organizarea prezentării –
introducere, cuprins, concluzie (1 punct) şiîncadrarea în limita de spaţiu precizată (1 punct).

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


2.
– prezentarea perspectivei filosofice susţinute de Hayek referitoare la problematica dreptății
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

5 puncte
– enunțarea unei alte perspective filosofice privind dreptatea 3 puncte
– precizarea raportului existent între cele două perspective filosofice 2 puncte
– formularea unei obiecţii la adresa tezei lui Hayek privind rolul statului în elaborarea unor reguli care
să aibă valabilitate și aplicabilitate pe o perioadă foarte lungă de timp 3 puncte
– argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea concepției lui Hayek privind dreptatea, în
contextul societății contemporane 3 puncte
– utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 2 puncte
– organizarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie); punctajul se acordă numai dacă toate cele trei
elemente sunt prezente 1 punct
www.rocnee.eu

– încadrarea în limita de spaţiu precizată 1 punct


Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare:
Posibilitatea ca evaluatorul să realizeze o notare de tip holistic (globală), în locul unei notări de tip
analitic, așa cum prevede baremul de evaluare și de notare

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Fizică (Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate
în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
CPEECN, Modulul 2, pag. 95 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competențele evaluate:1. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor și principiilor științifice
necesare asigurării unui demers didactic adecvat, specific predării fizicii.
Conținuturi asociate: Fenomene superficiale în lichide (tensiunea superficială, capilaritate).

ITEMUL
Sarcina de lucru:
I.1. Fenomene superficiale în lichide (tensiunea superficială, capilaritate). Dezvoltarea temei trebuie
să cuprindă: definirea stratului superficial și a forțelor de tensiune superficială, descrierea unui
experiment care pune în evidență orientarea forțelor de tensiune superficială, definirea coeficientului de
tensiune superficială, caracterizarea stratului superficial din punct de vedere termodinamic, descrierea
fenomenelor care apar la suprafața de contact lichid-solid, forțe de adeziune și de coeziune, descrierea
unui experiment care pune în evidență existența fenomenelor capilare, deducerea legii lui Jurin.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
I .1. Pentru: 15 p
definirea stratului superficial 1p
definirea forțelor de tensiune superficială 1p
descrierea unui experiment care pune în evidență orientarea forțelor de tensiune
2p
superficială
definirea coeficientului de tensiune superficială 1p
caracterizarea stratului superficial din punct de vedere termodinamic 2p
descrierea fenomenelor care apar la suprafața de contact lichid-solid 2p
forțe de adeziune și de coeziune 2p
descrierea unui experiment care pune în evidență existența fenomenelor capilare 2p
deducerea legii lui Jurin 2p
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Pot apărea în cazul cerințelor care solicită descrierea unui experiment sau a unui fenomen, dacă un
evaluator apreciază descrierea ca fiind completă și altul nu. De asemenea, în cazul cerinței referitoare la
caracterizarea stratului superficial din punct de vedere termodinamic, un evaluator ar putea considera că
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

o caracterizare la nivel calitativ este suficientă, în timp ce altul ar putea considera că este necesară și o
modelare matematică.

Tipul itemului:item de tip eseu structurat


Disciplina: Limba italiană (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: cunoașterea conţinuturilor disciplinei;
Conținutul asociat: Limba italiană – Sintaxă
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
Le proposizioni condizionali
(Definire il concetto, indicare i modi verbali utilizzati per esprimere le condizionali, indicare le
congiunzioni e le locuzioni congiuntive che introducono le condizionali, esempi).
(Contenuto, svolgimento dell’argomento – 25 p; correttezza linguistica – 5 p.).
Schema de notare (barem de evaluare și de notare )
Le proposizioni condizionali
Punctajul se acordă astfel:

CPEECN, Modulul 2, pag. 96 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
A. Conţinut / redactare 25 de puncte
• 2 p. – definirea conceptului de propoziție condițională
• 8 p. – identificarea modurilor verbale utilizate pentru a exprima propoziții condiționale (conjunctiv,
indicativ, gerunziu, participiu trecut)
• 8 p. – identificarea şi exemplificarea corectă a conjuncțiilor și locuțiunilor conjuncționale care
introduc propoziții condiționale (qualora, purché, anche se, seppure, a menoche, nelcasocheecc.)
• 7 p. – exemple.
B. Corectitudine lingvistică 5 puncte
• 3 p. – gramatică: 3 p.: 0 – 1 erori; 2 p.: 2 – 3 erori; 1 p.: 4 – 5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori
• 2 p. – lexic/ ortografie: 2 p.: 0 – 1 erori; 1 p.: 2 – 3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– supraevaluarea tratării unuia dintre repere
– evaluarea globală, nedefalcată pe fiecare reper în parte

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Mecanică (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament):cunoaștere
Competența evaluată: Cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor
tendinţe în evoluţia disciplinelor de pregătire profesională […]
Conținutul asociat: Operaţii de prelucrare

ITEMUL
Sarcina de lucru
Elaborați un eseu cu titlul Găurirea și prelucrarea găurilor, având în vedere următoarele aspecte:
– generalități despre operația de găurire;
– clasificarea sculelor folosite la găurire;
– tehnologia de prelucrare manuală a alezajelor;
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

– controlul suprafeţelor prelucrate prin găurire;


– norme de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate la realizarea operației de găurire.
15 puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
15 puncte repartizate astfel:
– 3 puncte pentru generalități despre operația de găurire;
– 3 puncte pentru clasificarea sculelor folosite la găurire;
– 3 puncte pentru tehnologia de prelucrare manuală a alezajelor;
– 3 puncte pentru controlul suprafeţelor prelucrate prin găurire;
www.rocnee.eu

–3 puncte pentru norme de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate la realizarea operației de
găurire.
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– Răspunsul poate fi interpretat de către evaluator;
– Evaluatorul nu respectă punctajul din baremul de evaluare și de notare;
– Se acordă punctaj pe ansamblul subiectului, nu pe secțiuni.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat

CPEECN, Modulul 2, pag. 97 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Disciplina: Pedagogie (Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învăţământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): analiză, sinteză
Competența evaluată: Cunoaştereaconţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia
disciplinelor pedagogice, precum şi a metodicii predării acestor discipline
Conținuturi asociate: Procesul de instruire ca expresie a interacțiunii dintre predare, învățare și evaluare

ITEMUL
Sarcina de lucru
Având în vedere paradigma triangulară predare – învăţare – evaluare, care definește procesul de instruire,
realizaţi un eseu în care să evidenţiaţirelaţia de interdependenţă dintre predare, învăţareşi evaluare,
respectând următoarele repere:
− explicarea conceptelor de proces de instruire, predare, învăţareşievaluare; 4 puncte
− prezentarea a câte unui element definitoriu al activităţilor de predare, învăţare şi evaluare; 6 puncte
− descrierea relaţiei dintre cele trei activităţi. 2 puncte

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


̶ câte 1 punct pentru explicarea fiecăruia dintre conceptele date 4 x 1 p = 4 puncte
̶ câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele trei elemente definitorii (de exemplu: accepţiuni
ale predării, ipostaze ale învăţăriişcolare, funcţii ale evaluării): prezentare corectă și completă – 6 p. /
prezentare superficială și ezitantă – 3 p. 3 x 2 p = 6 puncte
̶ descrierea relaţiei dintre cele trei activităţimenţionate anterior: descriere corectă și completă – 5 p./descriere
superficială și ezitantă – 2 p.) 5 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


Candidatul ar putea să nu evidențieze clar relațiile existente între cele trei componente ale procesului de
instruire, să nu găsească acele elemente conectoare între cele trei activități sau să enumere niște legături
nereprezentative. De aceea, evaluatorul trebuie să fie atent la această posibilă problemă.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Protecția mediului (Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: cunoaşterea de către profesor a conţinuturilorştiintificeşi a principalelor
tendinţe în evoluţia disciplinelor de pregătire profesională […]
Conținutul asociat: Poluarea solului
www.rocnee.eu

ITEMUL
Sarcina de lucru
Elaborați un eseu cu titlul „Modalități de dispersie a poluanților solului”, având în vedere următoarele aspecte:
15 puncte
– generalități despre poluarea solului;
– surse de poluare directă și indirectăa solului;
– mijloace și metode de dispersie.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
CPEECN, Modulul 2, pag. 98 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
15 puncte repartizate astfel:
–3 puncte pentru generalități despre poluarea solului
–3puncte pentru surse de poluare directă a solului
–3 puncte pentru surse de poluare indirectă a solului
–3 puncte pentru mijloace de dispersiea poluanților solului
–3 puncte pentru metode de dispersie a poluanților solului
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– răspunsul poate fi interpretat de către evaluator;
– evaluatorul nu respectă punctajul din baremul de evaluare și de notare;
– se acordă punctaj pe ansamblul subiectului, nu pe secțiuni.

Tipul itemului: item de tip eseu structurat


Disciplina: Religie baptistă (Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/
rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament):cunoaștere
Competența evaluată: Cunoașterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credință și a
elementelor de didactica religiei; capacitatea de a înțelege, practica și transmite valorile morale și
spirituale specifice acestei discipline.
Conținutul asociat: Revelația lui Dumnezeu. Necesitatea revelației. Revelația generală (în creație, în
conștiință, în istorie)

ITEMUL
Sarcina de lucru
1.Redactaţi un textcu tema Dumnezeu S-a descoperit pe Sine, după următorul plan de idei:
a) Semnificația conceptului de „revelație” și tipuri de revelație;
b) Trei căi ale revelației generale.
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1. TOTAL 15 PUNCTE
a) Pentru prezentarea corectă a conceptului de revelație, se acordă 2 puncte; pentru prezentarea
corectă a tipurilor de revelație, se acordă 4 puncte;
b) Pentru prezentarea celor trei căi ale revelației generale, se acordă 9 puncte; câte 3 puncte
pentru fiecare cale a revelației (3 p x 3 = 9 p).

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– erorile pot să apară la aplicarea baremului pentru punctul a) în situația în care evaluatorul acordă un
punctaj intermediar pentru un răspuns parțial corect sau incomplet, în funcție de ponderea răspunsului
www.rocnee.eu

corect, acesta nefiind specificat explicit în baremul de evaluare și notare. De sesizat, de asemenea, faptul
că nu există niciun punctaj pentru redactarea textului.

ESEULNESTRUCTURAT/LIBER

CPEECN, Modulul 2, pag. 99 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Eseul nestructurat este, în esență, produsul gândirii, al imaginației și al creativității celui care
scrie, exprimând un punct de vedere la care autorul a ajuns după reflecția, analiza sau interpretarea unui
subiect, a unei teme, a unui text.
Caracteristici ale eseului nestructurat
– Stimulează originalitatea și creativitatea candidatului.
– Evaluează abilitatea de redactare de text, de organizare și de exprimare a ideilor.
– Este utilizat, în special, în evaluările sumative.

Avantaje Limite
Permit evaluarea, în cadrul unui singur item, a Evaluarea răspunsurilor se realizează într-un
mai multor competențe. timp mai îndelungat.
Presupun un anumit grad de originalitate și Redactarea răspunsului se realizează de către
creativitate a răspunsului. candidați într-un timp îndelungat.

Reguli de proiectare a itemilor de tip eseu nestructurat(Stoica, 2001, 118, 119)


– Formularea itemului trebuie să fie clară, exprimată în funcție de nivelul de dezvoltare/înțelegere al
candidaților cărora li se adresează.
– În cazul în care răspunsul candidatului va fi evaluat și din perspectiva redactării (ortografie, punctuație,
limită de spațiu, structură agreată, formă de prezentare etc.), toate aceste aspecte trebuie să fie cuprinse
explicit în reperele date, deci, trebuie regăsite în schema de notare.
EXEMPLE
Tipul itemului: item de tip eseu nestructurat
Disciplina: Geografie (Examenul de bacalaureat naţional, 2020)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/raționament): cunoaștere
Competența evaluată: Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi
din România
Conținutul asociat: Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: – relieful
major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ITEMUL
Sarcina de lucru
D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E (Grupa Făgăraș) şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu litera G (Subcarpații Getici).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief,
orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi
nu separat. 6 puncte
www.rocnee.eu

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


D. Se acordă câte 2 p. pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupei Făgăraș şi relieful
Subcarpaților Getici. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor
principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ, nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte
CPEECN, Modulul 2, pag. 100 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
Pot apărea atunci când evaluatorii acordă punctajul întreg (de 2 p.) pentru o deosebire corectă, dar
formulată incomplet. Un exemplu de răspuns corect și complet este: Grupa Făgăraș înregistrează altitudini
peste 2500 m/sau altitudinea maximă de 2544 m, în timp ce Subcarpații Getici înregistrează altitudini sub
1500 m /sau altitudinea maximă de 1218 m. Totuși, în unele cazuri evaluatorii acordă punctajul maxim
de 2 p. și pentru un răspuns incomplet, ca de exemplu: Grupa Făgăraș are altitudini mai mari decât
Subcarpații Getici (caz în care, de fapt, ar trebui acordat punctajul parțial de 1 p.), iar în alte cazuri
evaluatorii nu acordă punctaj pentru acest gen de răspuns.

Tipul itemului: item de tip eseu nestructurat


Disciplina: Limba engleză (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
Conținutul asociat:
DOMENIUL TEMATIC
DOMENIUL PUBLIC – Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice,
ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII
– a da detalii şi explicaţii
– a caracteriza persoane, fapte, acţiuni
– a argumenta/justifica opinii/puncte de vedere personale

ITEMUL
Sarcina de lucru
You have recently participated in a class discussion on the topic of improving the environment. The
discussion centred around three main ideas: recycling, public transport and planting trees. You have
decided to write an essay on this topic for your teacher describing three ideas to improve the environment
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

and their beneficial effects. You may use the ideas provided or come up with solutions of your own.
Write your essay in 180 – 200 words.
60 de puncte
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Conţinut 30 de puncte
• scrie un text adecvat situaţiei/tipului de text propus 10 puncte
• respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat 10 puncte
• argumentează opiniile prezentate 10 puncte
www.rocnee.eu

Organizarea textului 10 puncte


• utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenţia relaţiile dintre idei 5 puncte
• foloseşte corect paragrafele 5 puncte

Corectitudine gramaticală: 10 puncte


• folosește corect structurile gramaticale 5 puncte
• foloseşte o gamă variată de structuri gramaticale 5 puncte

Vocabular 10 puncte
• foloseşte vocabularul în mod corect 5 puncte
• foloseşte un vocabular variat şi adecvat temei 5 puncte
CPEECN, Modulul 2, pag. 101 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– corectarea multiplă a unei erori gramaticale redundante ;
– supraevaluarea unei puneri în pagină agreabile și trecerea cu vederea peste scăpările de conținut;
– corectarea unei lucrări mai slabe după una excelentă poate conduce la subevaluare.

Tipul itemului: item de tip eseu nestructurat


Disciplina: Limba franceză (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/ analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de
comunicare
Conținutul asociat:
DOMENIUL TEMATIC
DOMENIUL PERSONAL
– viaţa personală (stil de viaţă, locuinţă, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber, călătorii etc.);
– relaţii între tineri
FUNCŢII COMUNICATIVE
L1, L2
– a susţine cu argumente un punct de vedere;
L3
– a oferi o părere personală.
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
L1, L2, L3
Elemente de fonetică, lexic şi semantică
– cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şifuncţiilor comunicative specificate
– relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte);

ITEMUL
Sarcina de lucru
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Un monde sans violence, serait-il à envisager? Qu’en pensez-vous ? Donnez votre opinion dans un
développement structuré et argumenté de 160 à 180 mots. (60 de puncte)
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Conţinut 30 de puncte
• scrie un text adecvat situaţiei/tipului de text propus 10 puncte
• respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat 10 puncte
• argumentează opiniile prezentate 10 puncte

Organizarea textului 10 puncte


www.rocnee.eu

• utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenţia relaţiile dintre idei 5 puncte
• folosește corect paragrafele 5 puncte

Corectitudine gramaticală: 10 puncte


• folosește corect structurile gramaticale 5 puncte
• folosește o gamă variată de structuri gramaticale 5 puncte

Vocabular 10 puncte
• folosește vocabularul în mod corect 5 puncte
• folosește un vocabular variat și adecvat temei 5 puncte

CPEECN, Modulul 2, pag. 102 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare
– corectarea multiplă a unei erori gramaticale redundante;
– supraevaluarea unei puneri în pagină agreabile și trecerea cu vederea peste scăpările de conținut;
– corectarea unei lucrări mai slabe după una excelentă poate conduce la subevaluare.

Tipul itemului: item de tip eseu nestructurat


Disciplina: Limba italiană (Examenul de bacalaureat național, 2019)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/ analiză, interpretare): aplicare
Competența evaluată: Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate
de comunicare
Conținutul asociat:
DOMENIUL TEMATIC
L1, L2, L3
DOMENIUL PERSONAL
– viaţa personală (stil de viaţă, locuinţă, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber, călătorii;
etc.);
– relaţii între tineri
FUNCŢII COMUNICATIVE
L1
– a exprima gusturi, preferinţe;
– a argumenta un punct de vedere personal;
L2
– a exprima o părere/ o dorinţă/ o preferinţă;
– a exprima acordul/ dezacordul, satisfacţia sau regretul;
L3
–a exprima gusturi, preferinţe;
–a exprima o opinie personală;
– a exprima acordul, dezacordul;
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
L1, L2, L3
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Elemente de fonetică, lexic şi semantică


– cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şifuncţiilor comunicative specificate;
– relaţii semantice (sinonime, antonime, familii de cuvinte);

ITEMUL
Sarcina de lucru
Presenta le tue ambizioni e i tuo isogni di adolescente, alla fine del liceo. Devi scrivere da 160 a 180 parole.
(60 puncte)
Schema de notare (barem de evaluare și de notare)
Conţinut
www.rocnee.eu

30 de
puncte
• scrie un text adecvat situaţiei/tipului de text propus 10
puncte
• respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat 10
puncte
• argumentează opiniile prezentate 10
puncte

Organizarea textului 10
puncte
CPEECN, Modulul 2, pag. 103 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
• utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenţiarelaţiile dintre idei: 5 puncte
• folosește corect paragrafele 5 puncte
Corectitudine gramaticală: 10 puncte
• folosește corect structurile gramaticale 5 puncte
• folosește o gamă variată de structuri gramaticale 5 puncte
Vocabular 10 puncte
• folosește vocabularul în mod corect 5 puncte
• folosește un vocabular variat și adecvat temei 5 puncte

Posibile surse de erori în aplicarea baremului de evaluare și de notare


– corectarea multiplă a unei erori gramaticale redundante;
– supraevaluarea unei puneri în pagină agreabile și trecerea cu vederea peste scăpările de conținut;
– corectarea unei lucrări mai slabe după una excelentă poate conduce la subevaluare.

2.2. BAREMUL DE EVALUARE ȘI DE NOTARE – COMPONENTĂ A INSTRUMENTULUI


DE EVALUARE

O probă de evaluare trebuie să fie mai mult decât o enumerare de întrebări sau de sarcini de
lucru. Elaborarea acesteia este o activitate complexă care solicită respectarea unor cerinţe
epistemologice, logice, psihologice şi pedagogice, alături de parcurgerea unor etape impuse de anumite
exigenţe metodologice. Asigurarea fidelităţii unei probe de evaluare presupune elaborarea unui barem
de evaluare şi de notare cu grad înalt de obiectivitate şi aplicabilitate, menit să reducă la minim
diferenţele de notare dintre corectori. Realizarea acestuia se constituie într-o etapă laborioasă şi dificilă,
din cauza complexităţii obiectivelor evaluării şi a varietăţii probelor şi a itemilor de evaluare.

Elaborarea baremului de evaluare şi de notare se concretizează în stabilirea punctajului pentru


fiecare item, iar în cazul itemilor subiectivi, ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea
răspunsurilor, chiar pentru componentele fiecărui item. În accepţia lui I. T. Radu (2000, pp. 220-221), în
contextul evaluării rezultatelor şcolare, termenul de „barem” are două semnificații:
• pe de o parte, etalon de apreciere a unei probe, indicând condiţiile principale ale răspunsului aşteptatşi
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

punctajul atribuit fiecărui item; în contextul evaluărilor, examenelor și concursurilor naţionale, se


operează cu această accepţiune a baremului de corectare şi notare;
• pe de altă parte, performanţele minime în legătură cu realizarea obiectivelor corespunzătoare
conţinuturilor verificate, indicând nivelul minim de pregătire al elevului necesar continuării programului
cu şanse de reuşită; sub acest aspect, baremele sunt concepute pentru evaluarea randamentului elevilor
şi reglarea activităţii instructiv-educative, constituindu-se ca repere pentru definirea performanţelor
acceptabile în vederea delimitării stării de reuşită de cea de eşec.

Proiectarea unei probe de evaluare este o activitate complexă, ce presupune parcurgerea mai
multor etape, obiectivate în anumite componente ale probei, fiecare având anumite funcţiişisemnificaţii
în raport cu proba de evaluare privită ca întreg.
www.rocnee.eu

Elaborarea probei de evaluare are caracter procesual, realizându-se în etape consacrate unor
demersuri specifice (Panţuru, coord., 2008, pp. 310-322):
• stabilirea scopului probei – presupune anticiparea finalităţii evaluative, respectiv, a funcţiilor pe care
este destinată să le îndeplinească evaluarea; scopul probei determină natura probei;
• precizarea obiectivelor/competenţelor vizate de evaluare – delimitarea acestora determină structura probei;
• stabilirea conţinuturilor supuse verificării;
• construirea matricei de specificaţii – presupune stabilirea corespondenţelor dintre competențe şi
conţinuturi;
• redactarea probei în concordanţă cu competențele vizate;
• alcătuirea grilei de corectare (modelul răspunsurilor corecte şi complete);

CPEECN, Modulul 2, pag. 104 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
• elaborarea baremului de evaluare şi de notare.
Chiar dacă, temporal, baremul este plasat la finalul elaborării unei probe de evaluare, el se constituie ca
un reper semnificativ în toate etapele şi componentele acesteia. Şi în acest caz, devine adevărată afirmaţia
potrivit căreia în educaţie trebuie „început cu sfârşitul”. În fond, un barem de corectare reprezintă un
referenţial de evaluare care, înainte de această ipostază, se regăseşte în referenţialul de formare. Astfel,
construirea probei de evaluare în ansamblu trebuie realizată pornind de la referenţialul de formare care
devine şireferenţial de evaluare. Precizarea este cu atât mai necesară dacă avem în vedere orientarea
învăţământului românesc spre formarea, respectiv evaluarea competenţelor elevilor, şi nu a informaţiilor
punctuale, izolate, însumate.

Evaluarea competenţelor înseamnă, înainte de toate, a determina în detaliu ansamblul


componentelor sale care permit ca ea să fie înţeleasă de evaluator. Aşa cum precizează J. Vogler,
„competenţa nu este reductibilă la o sumă de activităţi sau exerciţii prezentate într-o ordine oarecare. Ea
nu este un punct de sosire, ci un punct de plecare, pornind de la care trebuie reorganizate activităţile de
evaluare şisituaţiile de învăţare” (apud Potolea, Manolescu, 2005, p. 65).

Proiectarea baremului de evaluare şi de notare se constituie într-un demers complex ce


presupune realizarea corespondenţelor dintre competențe, unităţile de conţinut și criteriile de evaluare.
Baremul obţinut este determinat de natura disciplinei, competenţele vizate, conţinuturişi tipologia
itemilor care intră în componenţa probei.

După cum arată D. Potolea şi M. Manolescu (2005, pp. 227-228), baremul de evaluare şi de
notare conţine indicatori de natură cantitativă şi calitativă, astfel:
• în cazul itemilor de tip obiectiv, predomină criteriul de corectare cantitativă; în cazul examinărilor orale
se pot face şi descrieri privind calitatea răspunsului (spre exemplu, se apreciază rapiditatea răspunsurilor
la întrebări, sprijinul/lipsa de sprijin din partea cadrului didactic, concentrarea atenţiei
elevului/candidatului etc.);
• în cazul itemilor semiobiectivi şi, în special, al celor subiectivi, reperele de corectare îşi diminuează
aspectul cantitativ, intervenind criteriile calitative, cărora li se asociază puncte sau note.
În viziunea autorilor menţionaţi, în cadrul procesului de evaluare, asocierea aspectelor cantitative cu cele
calitative este firească şi necesară, întrucât „două dintre operaţiile principale ale evaluării sunt măsurarea şi
aprecierea. Măsurarea se exprimă cantitativ, aprecierea se exprimă calitativ”. (idem, p. 228).
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

În accepţia lui A. Stoica (2007, p. 108), există două modalităţi principale de proiectare a
baremului de evaluare şi de notare, bazate pe două tipuri de notare: notarea analitică şi notarea holistică
(globală). Notarea analitică se utilizează, în special, în cazul testelor de tip formativ, când principalul
scop este acela de a identifica şi analiza erorile elevilor, în vederea ameliorării procesului instructiv-
educativ. Procedeul presupune determinarea principalelor performanţe (unităţi de răspuns) pe care elevul
trebuie să le evidenţieze în răspunsul său la fiecare item. Unităţilor de răspuns li se acordă puncte care,
însumate, determină punctajul pentru fiecare item (Stoica, 2001, p. 85).
În ceea ce priveşte nota atribuită probei de evaluare, I. T. Radu (2000, pp. 221-222) distinge
două situaţii posibile:
• când totalul punctajului stabilit este corespunzător sistemului de notare pe scala 1 – 10; în acest caz,
nota atribuită reprezintă totalul punctelor acumulate la fiecare dintre itemii probei;
www.rocnee.eu

• când totalul punctajului depăşeşte lungimea scalei de notare (punctajul total este de 100); în acest caz,
se recurge la convertirea punctajului obţinut în note, folosindu-se formula:
nr. total de puncte obţinute x 10 număr total puncte
Notarea analitică are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării, favorizând realizarea unei
aprecieri obiective. Fiind utilizată şi în cazul evaluărilor, examenelor și concursurilor naţionale, această
procedură este destinată diminuării diferenţelor de notare dintre profesorii corectori.
Referindu-se la aspectele critice ale notării analitice, A. Stoica subliniază următoarele
dezavantaje:
• oricât de bine ar fi determinată lista performanţelor (unităţilor de răspuns), deoarece în cazul itemilor
semiobiectivişi, în special, al celor subiectivi, nu există „răspunsuri fixe”, ne putem aştepta oricând din

CPEECN, Modulul 2, pag. 105 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
partea elevilor la un răspuns corect neanticipat. O atare situaţie poate ridica probleme serioase în cazul
unui examen naţional, când mii de examinatori utilizează acelaşi barem de evaluare și de notare. Pentru
evitarea acestui dezavantaj, în unele ţări, odată cu proiectarea testului, se alcătuieşte o schemă de notare
provizorie, care va fi definitivată după ce un număr semnificativ de lucrări au fost corectate (aproximativ
20% din numărul total);
• profesorii evaluatori au nevoie de un efort de concentrare şi de un timp îndelungat pentru corectarea
lucrărilor pe baza schemei/baremului de evaluare şi de notare;
• pentru evitarea erorilor de aplicare a schemei/baremului de evaluare și de notare, este necesară
corectarea fiecărei lucrări de cel puţin doi examinatori (cf. Stoica, 2007, p. 108).
Notarea holistică (globală) se utilizează în cazul itemilor subiectivi, evaluarea realizându-se pe
baza unui barem care cuprinde categorii de răspunsuri cărora le corespund diferite intervale de punctaj.
Această procedură constă în formarea de către examinator a unei impresii generale despre răspuns şi
încadrarea acestuia într-una din categoriile stabilite anterior.

L. M. Carey (1988, apud Stoica, 2007, p. 109) distinge şapte etape în proiectarea unui barem de
evaluare şi de notare de tip holistic:
• stabilirea categoriilor care vor fi utilizate. De exemplu, răspunsurile pot fi plasate într-una dintre
următoarele categorii: admis/respins; bun/satisfăcător/slab; 0 – 2 puncte/2 – 4 puncte/4 – 6 puncte/6 – 8
puncte/8 – 10 puncte. Numărul categoriilor depinde de scopul testului şi nu trebuie să fie prea mic sau
prea mare. În caz contrar, devine dificilă încadrarea răspunsurilor în diferite categorii (de regulă, se
consideră că cinci este un număr corespunzător de categorii) (CNCEIP, 2008: 122)
• determinarea criteriilor de evaluare pentru fiecare categorie. Spre exemplu, ce capacităţi trebuie să
demonstreze candidatul pentru ca răspunsul său să fie clasificat drept „excelent”?
• citirea rapidă, de către examinator, a tuturor răspunsurilor la proba de evaluare şi formarea unei impresii
generale. Dacă numărul lucrărilor este prea mare, se va alege un eşantion de 30 – 40 de lucrări pentru a
avea o imagine globală asupra performanţelor elevilor.
• încadrarea răspunsurilor în categoriile stabilite. Dacă se vor stabili cinci categorii denumite A, B, C, D
şi E, profesorul evaluator va alege cea mai bună şi cea mai slabă lucrare şi le va încadra în categoriile A,
respectiv, E. Pasul următor constă în identificarea unei lucrări din categoria C, aflată la jumătatea
„distanţei” valorice dintre A şi E. În final, se vor alege două lucrări care se situează calitativ între A şi
C, respectiv între C şi E. Aceste cinci lucrări vor constitui reperele pentru aprecierea celorlalte.
• recitirea lucrărilor plasate în cadrul aceleiaşi categorii şi realizarea de comparaţii
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

• reîncadrarea anumitor lucrări în categorii superioare sau inferioare categoriei în care au fost plasate
iniţial
• acordarea aceleiaşi note tuturor testelor încadrate în aceeaşi categorie. De exemplu, toate lucrările din
categoria „bine” vor primi 4 puncte, cele din categoria „foarte bine” vor fi notate cu 5 puncte etc.

Baremele de evaluare și de notare corespunzătoare probelor orale/scrise administrate în evaluările,


examenele și concursurile naționale sunt caracterizate de existența unor repere (trei sau patru, în funcție
de specificul fiecărei discipline de studiu) care favorizează evaluarea pozitivă prin acceptarea oricărei
modalități de rezolvare corectă a cerințelor și care stabilesc, în mod unitar, la nivelul întregii lucrări
scrise, modul de acordare a punctajului, respectiv cel de calculare a notei.
www.rocnee.eu

Proiectarea itemilor în cadrul probelor scrise ține cont de câteva calități indispensabile:
– validitatea = acuratețea cu care testul respectiv măsoară asumarea unor competențe
– fidelitatea = calitatea unui item de a produce rezultate constante în urma aplicării sale repetate

Relația dintre validitate și fidelitate


Fidelitatea este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru validitate.
Un item poate fi fidel fără a fi valid, deoarece poate măsura altceva decât și-a propus să măsoare.
CPEECN, Modulul 2, pag. 106 din 108
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Dacă un item nu este fidel, el nu este nici valid.
În încercarea de a îmbunătăți fidelitatea, este important ca un asemenea demers să nu afecteze
validitatea itemului respectiv.
Asigurarea validității are prioritate față de fidelitate.

– obiectivitatea = gradul de concordanță între aprecierile făcute de evaluatori independenți


– aplicabilitatea = calitatea unui item de a fi administrat și interpretat cu ușurință

Demersul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în
Educație, este îndreptat spre identificarea căilor de îmbunătățire a evaluării. Politicile educaționale
nominalizează calitatea predării drept una dintre modalitățile de a asigura calitatea educației prin
creșterea achizițiilor în strânsă corelație cu calitatea curriculumului.

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:


– măsurarea rezultatelor prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit
(probe orale/practice, practice etc.);
– aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare și notare,
descriptori de performanță etc.);
– formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obținute, în vederea
adoptării deciziei educaționale adecvate.

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează


datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unor judecăți
de valoare pe care se bazează deciziile în plan educațional.

În general, evaluarea performanțelor candidaților are următoarele funcții:


– diagnostică, pentru a face cunoscute situațiile și factorii care conduc la obținerea anumitor
rezultate ale elevilor/candidaților, cu scopul de a stabili eventualele proceduri de remediere a
punctelor critice;
– prognostică, în sensul anticipării performanțelor viitoare ale elevilor/candidaților, pe baza
rezultatelor înregistrate, dar și în sensul planificării secvențelor următoare ale activității de
învățare; de obicei, această funcție a evaluării se asociază celei de diagnoză, fiind
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

complementare;
– de certificare a nivelului de cunoștințe și abilități al elevilor/candidaților, la sfârșitul unei
perioade lungi de instruire (ciclu de învățământ, învățământ obligatoriu etc.);
– de selecție a candidaților pentru accesul într-o etapă superioară de învățământ sau într-un
program specific de instruire (gimnaziu, liceu, învățământ superior, cursuri postuniversitare,
cursuri speciale în domenii artistice etc.); realizarea acestei funcții permite ierarhizarea
elevilor/candidaților în urma rezultatelor obținute, în condițiile existenței, de obicei, a unui
număr limitat de locuri pentru frecventarea cursurilor/formei de învățământ respective;

În afara funcțiilor generale menționate anterior, evaluarea mai îndeplinește și o serie de funcții
www.rocnee.eu

specifice, dintre care menționăm:


– funcția motivațională, de natură să stimuleze activitatea de învățare a elevilor/candidaților prin
valorificarea optimă a feedbackului pozitiv oferit de actul evaluării în sine;
– funcția de orientare școlară și profesională, prin intermediul căreia evaluarea performanțelor
furnizează informații utile elevilor/candidaților în vederea alegerii formei corespunzătoare de
învățământ.

CPEECN, Modulul 2, pag. 107 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Referințe

1. Potolea, D., Neacșu, I., Manolescu, M. (2011). Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor,
București: ERC PRESS.
2. Radu, I.T. (2000). Evaluarea în procesul didactic. București: EDP.
3. Stoica. A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă și examenele. Ghid pentru profesori. București:
Prognosis.
4. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar – CNCEIP (București).
(2008). Programul Național „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”.
București: Euro Standard.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
www.rocnee.eu

CPEECN, Modulul 2, pag. 108 din 108


Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și