Sunteți pe pagina 1din 3

Sentinta nr.

1518/2017 din 30-mar-2017, Judecatoria Giurgiu, cerere de valoare redusa


(Civil)

Sentinta
din 30 martie 2017
1518/2017
Text speţă
Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
Cod ECLI ECLI:RO:JDGRG:2017:015.xxxxxx
Operator de date cu caracter personal nr. 8756
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA G______
SECŢIA CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1518/2017
Şedinţa din camera de consiliu de la 30 Martie 2017
Instanţa constituită din:
P_________ D____ E____ P_____
Grefier A_______ G______ S____
Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant L____ P_______ şi pe pârâ ţii B______
M____, V_____ L________-L_____ , având ca obiect
cerere de valoare redusă .
Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 27.3.2017,
când s-au formulat concluzii asupra fondului cauzei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, iar instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru
data de astăzi, 30.03.2017, când, în aceeaşi compunere, a pronunţat, prezenta hotărâre.
INSTANŢA
În fapt, prin cererea introdusă la data de 14.03.2014 şi înregistrată pe rolul judecătoriei
Z_______ cu nr. XXXXXXXXXXXX, de unde a fost declinată în favoarea judecătoriei
G______ prin sent. civ. nr. 1458/13.10.2014, creditorul I.I. L____ P_______, a chemat în
judecată pe debitorii B______ M____ şi V_____ L________ L_____ , solicitând instanţei ca
prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea acestora la plata sumei de 1305 lei
debit principal şi 2349 lei penalităţi de întârziere. Cererea a fost admisă în parte, pârâţii fiind
obligaţi, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 1305 lei reprezentând contravaloare
marfă, instanţa respingând capătul de cerere cu privire la penalităţile de întârziere, ca
neîntemeiat.
Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat apel, iar prin sentinţa civilă
nr.453/30.05.2016 a Tribunalului G______ s-a admis apelul declarat de apelanta reclamantă
II L____ P_______ împotriva sentinţei civile nr. 305/26.01.2015 pronunţată de Judecătoria
G______ în contradictoriu cu intimaţii pârâţi B______ M____ şi V_____ L________
L_____, şi s-a anulat în parte sentinţa apelată doar în ceea ce priveşte capătul de cerere
privind penalităţile de întârziere, cauza fiind trimisă spre rejudecare instanţei de fond.
Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că apelul este fondat, întrucât instanţa de fond a
soluţionat cauza fără să pună în discuţia părţilor caracterul abuziv al clauzei contractuale
referitoare la penalităţile de întârziere, încălcând principiul dreptului la apărare, conform
căruia părţile au dreptul să propună probe şi să îşi facă apărări faţă de orice împrejurare de
fapt sau de drept invocată de celelalte părţi sau din oficiu.
În rejudecare, a fost încuviinţată proba cu interogatoriul pârâţilor, însă aceştia, deşi legal citaţi
nu s-au prezentat la termenul de judecată.
Pârâţii nu au formulat întâmpinare în cauză.
A nalizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:
În fapt, între părţi a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate
nr. 67/03.07.2013 – f. 6 şi urm., având ca obiect vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru preţul
total de 1305 lei, ce urma a fi achitată de către pârâţi în 2 rate lunare egale, a câte 652,5 lei
fiecare, scadente în data de 30 a fiecărei luni.
Pentru neplata benevolă sau cu întârziere a ratelor, s-a prevăzut în sarcina cumpărătorilor,
prin art. III din contract, obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere în cuantum de 1,8%
pentru fiecare zi de întârziere cu titlu de daune moratorii, cu posibilitatea ca acestea să poată
depăşi în cuantum debitul restant.
În executarea contractului, a fost emisă factura cu nr. C 3375/03 .07.2013.
În ceea ce priveşte penalităţile solicitate, conf. art. 1538 şi art. 1539NCC, când părţile
stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei
principale, această prevedere are valoarea unei clauze penale, penalitatea putând fi cumulată
cu executarea în natură a obligaţiei atunci când a fost stipulată pentru neexecutarea
obligaţiilor la timp.
În drept, având în vedere calitatea părţilor, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Directivei
93/13/CEE din 5 aprilie 1993, publicată în JOCE la 21 aprilie 1993, privind clauzele abuzive
încheiate cu consumatorii, care a fost transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 193/2000
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
Astfel, în speţă este aplicabil art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în forma în vigoare la
data încheierii contractului, conform cu care o clauză contractuală care nu a fost negociată
direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte
prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-
credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
Prin anexa la Legea nr. 193/2000 sunt stabilite, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca
abuzive, printre care sunt enunţate drept abuzive şi următoarele:
- clauza care obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de
profesionist – alin. (1) lit. i) din Anexă
Analizând prevederea contractuală de la art. III din contract, în lumina dispoziţiilor legale
mai sus menţionate, instanţa constată că aceasta reprezintă o clauză abuzivă, pentru
următoarele considerente:
- sunt îndeplinite cerinţele art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 pentru a fi considerată o
clauză abuzivă, în sensul că nu a fost negociată direct cu consumatorul şi, prin ea însăşi,
creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Clauza este
considerată a nu fi fost negociată direct cu consumatorul prin aceea că face parte dintr-un
contract standard preformulat şi astfel nu s-a dat posibilitatea consumatorului să influenţeze
natura ei;
- prevederea contractuală analizată se încadrează în exemplele de clauze abuzive enunţate de
anexa la Legea nr. 193/2000 alin. (1) lit. i). Astfel, art. III din contract constituie o estimare
anticipată disproporţionat de mare a prejudiciului suferit de vânzător ca urmare a
neîndeplinirii obligaţiilor de plată de către cumpărător.
Pentru a aprecia astfel, instanţa a avut în vedere cuantumul debitului solicitat, perioada pentru
care s-au solicitat penalităţi de întârziere, precum şi cuantumul penalităţilor invocate,
cuantum care depăşeşte suma solicitată cu titlu de debit.
Astfel, aplicând procentul stipulat de vânzător de 1,8% pe zi de întârziere s-a ajuns ca pentru
un debit în cuantum de 1305 lei consumatorul să fie obligat să achite pentru un număr de 100
de zile de întârziere suma de 2349 de lei, respectiv 23.49 lei pentru fiecare zi de întârziere.
Astfel, instanţa apreciază că prin stabilirea unor penalităţi care depăşeşc preţul produselor
achiziţionate, s-a produs, în defavoarea consumatorului, un dezechilibru semnificativ între
drepturile şi obligaţiile părţilor, fiind incidentă sancţiunea nulităţii absolute şi totale a clauzei
contractuale, având în vedere natura interesului protejat , conform art. 6 din Legea nr.
193/200 şi art. 6 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 05.04.1993.
Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează să respingă cererea
formulată de reclamant, privind plata penalităţilor de întârziere.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Respinge cererea formulată de reclamanta I.I. L____ P_______ cu sediul în
_______________________________ în contradictoriu cu pârâţii B______ M____
domiciliat în G______, _______________________. 14, jud. G______ şi V_____
L________ L_____ domiciliat în G______, ___________________. 240 Gars.,
____________, jud. G______ , ca neîntemeiată.
Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la
judecătoria G______.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Martie 2017
P_________, GREFIER,
P_____ D____ E____ S____ A_______ G______
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro