Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA SFINTEI

ICOANEI A MAICII
DOMNULUI DIN
kazani
LA VECERNIA MARE pierdut, viață veșnică lumii
După obișnuitul Psalm se cântă: dăruind prin nașterea ta. Porțile
Fericit bărbatul..., starea întâi. Raiului le-ai deschis și toată
La Doamne strigat-am…, se pun bunătatea firii omenești i-ai
stihurile pe 8. dăruit. Și acum, Doamnă, prin
Dacă se dorește a se face
sfintele tale rugăciuni, izbăvește
împreună cu Slujba Sfinților Mucenici
pe robii tăi din toate nevoile.
Epictet, preotul, și Astion, monahul, se
va urmări tipicul de la sfârșitul acestei Ca ceea ce ești Împărăteasă și
broșuri. Maică a Marelui Împărat și
Glasul al 4-lea: preaînaltelor puteri, la cer
Podobie: Ca pe un viteaz...,
stând, înainte preacuratele tale
mâini le întinzi, ridicându-le
pentru noi, și pe pământ, ca o
a pe un frumos palat al
tare ajutătoare, prin dumne-
Cuvântului și scaun
zeiasca ta icoană, și cu duhul, cu
purtător de lumină,
robii tăi petreci, și cu bucurie
Născătoare de
mântuiești, și izbăvești de toate
Dumnezeu, Stăpână, pe
primejdiile pe cei ce cu evlavie,
Cuvântul Cel de un scaun cu
Născătoare de Dumnezeu, te
Părintele, în pântecele tău L-ai
mărturisesc.
încăput și, născându-L, Lumină
neapusă, întunericul nostru l-ai Ca un rai cu aurită strălucire
luminat. Înșelăciunea șarpelui o și loc preafrumos, și de
ai gonit și stricăciunea o ai Dumnezeu luminat, și lemn
4 LUNA IULIE

sfânt de Duhul Sfânt umbrit, miluiește, și mântuiește sufletele


încăperea Luminii celei noastre, ca un Milostiv. (de 2 ori)
neînserate, pe tine te cunoaștem Plecând cerurile, Împăratul
arătat strălucită de dumneze- Slavei S-a pogorât să înnoiască
iasca rază, cu Pruncul tău lu- pe Adam, păcatul cu totul
minând toată făptura, Curată, pierzându-l. Sălășluindu-Se
roagă-te, Împărăteasă, Născă- întru tine, Preacurată Fecioară,
toare de Dumnezeu, să și născându-Se, cheile fecioriei
mântuiască norodul, care nu le-a stricat, și pe mâinile tale
aleargă la tine, de toate nevoile. Prunc smerit, Împăratul
Ca și cu o porfiră împără- Arhanghelilor fiind, Se poartă;
tească și vison, icoana ta și a și acum rugăciunea ta o
Fiului tău, Născătoare de primește, și cererea ta cu totul o
Dumnezeu, biserica lui Dum- plinește, Născătoare de
nezeu s-a luminat împodo- Dumnezeu, cu dinadinsul, ca
bindu-se cu minunile; astăzi, Fiul tău și Dumnezeu, Căruia
întru arătarea ei, cheamă pe toți roagă-te să mântuiască sufletele
să prăznuiască; mai mult și noastre, ca un Milostiv.
decât razele soarelui strălucind Mai mult decât cortul lui
cu darul Sfântului Duh, Moise, cel făcut după chipul
bolnavilor și neputincioșilor celui ceresc, cu totul te-a sfințit
izvoare de vindecare izvorând, și Dumnezeu, Născătoare de
tuturor dăruindu-le bogată Dumnezeu, cu Duhul Sfânt tot
milă. sălășluindu-Se întru tine, pe
Altă stihiră glasul al 8-lea: omul tot l-a înviat. Pentru aceea
Preaînaltule Împărate și și icoana ta, mai mult decât
neajunsule, Cel împreună cu chivotul lui Aaron, umplându-se
Tatăl și cu Duhul pe scaun șe- de dumnezeiescul dar, izvorăște
zător, bine ai voit a Te naște pe sfințire sufletelor și trupurilor,
pământ din Fecioara neispitită căreia cu dragoste închinându-
de nuntă, Iisuse, miluind zidirea ne, cerem de la tine mare milă,
Ta, firea omenească, cu negrăite ca să mântuiești sufletele
bunătăți. Deci, primește noastre, binecuvântată
rugăciunile Maicii Tale cele ajutătoare.
aduse Ție pentru noi și nu Slavă..., Și acum...,
pomeni fărădelegile noastre, și glasul al 8-lea:
ZIUA A OPTA 5

Veniți să ne bucurăm de pu- pietrele locului aceluia și punându-


și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela.
ternicia Apărătoarei neamului Și a visat că era o scară, sprijinită pe
nostru, a Împărătesei pământ, iar cu vârful atingea cerul;
Născătoarei de Dumnezeu. iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se
Veniți la blândul și minunatul, și pogorau pe ea. Apoi S-a arătat
de îngeri cinstitul preacuratul Domnul în capul scării și i-a zis: «Eu
chip, să ne închinăm, căci sunt Domnul, Dumnezeul lui
Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui
dăruiește Născătoarea de Isaac. Nu te teme! Pământul pe care
Dumnezeu credincioșilor dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi.
îmbelșugate daruri de tămăduiri Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea
și neîncetatul izvor al sfintei pământului și tu te vei întinde la
icoane, bogat dar izvorând, ne Apus și la Răsărit, la miazănoapte și
izbăvește pe noi de întunericul la miazăzi, și se vor binecuvânta
ispitelor și al necazurilor, și de întru tine și întru urmașii tăi toate
neamurile pământului. Iată, Eu sunt
tot păcatul și pe cei ce cu bună- cu tine și te voi păzi în orice cale vei
credință, și cu plăcere de merge; te voi întoarce în pământul
Dumnezeu cinstesc prealumina- acesta și nu te voi lăsa până nu voi
ta și minunata sfânta icoană a împlini toate câte ți-am spus». Iar
Maicii lui Dumnezeu. Cu care când s-a deșteptat din somnul său,
cântând, să strigăm întâiului Iacov a zis: «Domnul este cu
chip: „Bucură-te, a lumii iubită adevărat în locul acesta și eu n-am
știut!» Și, spăimântându-se Iacov, a
ajutătoare spre mântuirea zis: «Cât de înfricoșător este locul
sufletelor noastre!” acesta! Aceasta nu e alta fără numai
casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta
cerului!»
VOHOD
LUMINĂ LINĂ… De la Ieșire citire,
Prochimenul zilei (III, 1-5)
În vremea aceea, Moise păștea oile
PAREMIILE: lui Ietro, preotul din Madian, socrul
său. Și, depărtându-se odată cu
turma în pustie, a ajuns până la
De la Facere citire:
muntele lui Dumnezeu, la Horeb; Iar
(28:10-17)
acolo i S-a arătat îngerul Domnului
Iar Iacov ieșind din Beer-Șeba, s-a într-o pară de foc, ce ieșea dintr-un
dus în Haran. Ajungând însă la un rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu
loc, a rămas să doarmă acolo, căci se mistuia. Atunci Moise și-a zis: «Mă
asfințise soarele. Și luând una din duc să văd această arătare minunată:
6 LUNA IULIE

că rugul nu se mistuiește». Iar, dacă fără de lege își atrage ocara. Nu certa
a văzut Domnul că se apropie să pe cel batjocoritor ca să nu te urască;
privească, a strigat la el, Domnul din dojenește pe cel înțelept și el te va
rug și a zis: «Moise! Moise!». Și el a iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va
răspuns: «Iată-mă, Doamne!». Și face și mai înțelept; învață pe cel
Domnul a zis: «Nu te apropia aici! Ci drept și el își va spori știința lui.
scoate-ți încălțămintea din picioarele Începutul înțelepciunii este frica de
tale, că locul pe care calci este Dumnezeu și priceperea este știința
pământ sfânt!». Și a adăugat lui: „Eu Celui sfânt. Căci prin Domnul se vor
sânt Dumnezeul părintelui tău, înmulți zilele tale și se vor adăuga ție
Dumnezeul lui Avraam și ani de viață.
Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul
lui Iacob”. Și și-a întors Moise fața că LA LITIE
se rușina să privească înaintea lui Glasul al 2-lea.
Dumnezeu. Și a zis Domnul către
Moise: „Văzând, am văzut necazul Cu adevărat, precum la
poporului Meu în Egipt și strigarea chivotul cel de demult,
lui am auzit-o, pentru cei ce-l silesc la Preacurată, când David,
munci. Că știu durerea lui și m-am aducând norodul, se veselea,
pogorât să-l scap din mâinile
acum icoanei tale, Născătoare de
egiptenilor și să-l scot pe dânsul din
pământul acesta și să-l duc la pământ Dumnezeu, asemenea îi stau
bun și desfătat, la pământul din care înainte soboarele arhiereilor și
izvorăște lapte și miere.” cu cetele îngerilor, împărații și
De la Pilde, citire: bogații, și toate mulțimile
(IX; 1-11) norodului, după vrednicie,
Înțelepciunea și-a zidit casă fericindu-te pe tine, Maica lui
rezemată pe șapte stâlpi. A Dumnezeu, și proslăvindu-te cu
înjunghiat vite pentru ospăț, a smerenie, te cinstesc și ți se
pregătit vinul cu mirodenii și a întins închină, rugându-se ție, după
masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să
strige pe vârfurile dealurilor cetății:
Dumnezeu, ca să împaci lumea
“Cine este neînțelept să intre la întru pravoslavie, și să
mine!”. Și celor lipsiți de buna- mântuiești de toate răutățile pe
chibzuială le zice: “Veniți și mâncați robii tăi, ceea ce ești una
din pâinea mea, și beți din vinul pe binecuvântată.
De
care eu l-am amestecat cu mirodenii.
Părăsiți neînțelepciunea ca să față stau, Doamnă,
rămâneți cu viață și umblați pe calea Născătoare de Dumnezeu, îna-
cea dreaptă a priceperii”. Cel ce intea Preacuratului tău chip
ceartă pe batjocoritor își atrage adunarea arhiereilor și toate
disprețul, și cel ce dojenește pe cel noroadele, monahii și mirenii,
ZIUA A OPTA 7
știindu-te pe tine cu adevărat Cu credință stându-i înainte, ne
ajutătoare puternică și închinăm ție, noi, robii tăi,
nebiruită, rugăciuni a-ți aduce cercetează-ne cu îndurările tale
din tot sufletul se nevoiesc, și te cele de Maică.
cheamă la rugăciune către Glasul al 7-lea:
Dumnezeu, trebuindu-le Munte mare ești și preaslăvit
ajutorul tău ca să tinzi de mai mult decât muntele
Dumnezeu purtătoarele tale Sinaiului, Născătoare de
mâini și să-L rogi pentru lume. Dumnezeu, că acela n-a suferit
Ia aminte, dar, și auzi, Stăpână, pogorârea slavei lui Dumnezeu
și dă mângâiere robilor tăi până cu închipuire și în umbră foc
când nu ne biruiesc păcatele arzând, și tunete, și fulgere acolo
noastre cele grele și cumplite, făcându-se. Tu însă, cu totul foc
pentru că al tău ajutor dumnezeiesc fiind, pe Cuvântul
totdeauna ne trebuie nouă, lui Dumnezeu în pântecele tău,
tuturor. nearzându-te, L-ai purtat, și la
Glasul al 8-lea: sânii tăi cu lapte L-ai hrănit pe
Cea întâi icoană a ta, pictată Acela, Ce cu puterea poartă
de binevestitorul Evangheliei toate. Și îndrăznirea de maică
celei de taină și la tine, către Dânsul având, ajută,
Împărăteasă, adusă ca să o Stăpână, celor ce prăznuiesc cu
primești, și să o faci puternică în credință cinstitul tău praznic și
a mântui pe cei ce te cinstesc, ne ajută cu milostivire a cerceta
văzându-o, te-ai bucurat ca ceea ca ceea ce ai luat de la
ce ești milostivă și Dumnezeu darul de a îndrepta și
pricinuitoarea mântuirii de a acoperi turma, cea cu
noastre, ca și cum ar fi avut numele lui Hristos numită, pe
icoana gură și glas, ca și când ai robii tăi.
zămislit pe Dumnezeu în
pântece, cântare i-ai cântat: „Că Slavă..., Și acum...,
iată de acum mă vor ferici toate glasul al 6-lea:
neamurile...”. Așa și la aceasta Toate neamurile omenești
căutând, ai zis cu stăpânire: “Cu daruri de laudă aduc ție,
icoana aceasta să fie darul meu Stăpână și se roagă ție, Împără-
și puterea”. Și noi, cu adevărat tesei și Maicii lui Dumnezeu;
crezând că așa ai zis, Doamnă, și proorocii cu înțelepciune te-au
prin icoana aceasta cu noi ești.
8 LUNA IULIE

propovăduit, preoții te-au Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă


binecuvântat, apostolii și mu- urechea ta, și uită poporul tău și casa
cenicii te-au mărturisit, îm- părintelui tău. (Psalm 44,24).
părații și domnii ți se închină, O, Fecioară doamnă, maica
arhiereii propovăduiesc, mona- Ziditorului, ceea ce ești bucuria
hii și mirenii ți se cucernicesc. cetelor cerești și neamului
Bogații și săracii, orfanii și omenesc ajutătoare binecuvân-
văduvele, și toată vârsta cu toată tată, roagă-te pentru mântuirea
starea: a bătrânilor și a sufletelor noastre.
pruncilor, sub acoperemântul Slavă..., Și acum...,
tău cel puternic, cu credință glasul al 5-lea:
alergăm, acoperă-ne și ne pă- Să cântăm, noroade, luminat,
zește, Doamnă, cu rugăciunile davidiceasca cântare pruncei,
tale și mântuiește din nevoi miresei lui Dumnezeu și Maicii
sufletele noastre. Împăratului Hristos: „Stătut-a
împărăteasa de-a dreapta Ta,
LA STIHOAVNĂ Stăpâne, în haine aurite
glasul al 2-lea: îmbrăcată și împodobită cu
Podobie: Casa Eufratului... dumnezeiasca cuviință. Pentru
Locaș al Preacuratei Lumini, că dintr-însa, ca din cea mai
Preacurată Născătoare de aleasă și bună între femei pe
Dumnezeu, cum te vom cânta care mai mult decât pe toată
noi, robii tăi, după vrednicie, lumea o ai îmbunătățit, ai
căci, cu arătarea icoanei tale și al binevoit a Te naște pentru mila
preaveșnicului Prunc, toate se Ta cea mare. Și pe aceasta o ai
sfințesc. dăruit ajutătoare norodului
Stih: Pomeni-voi numele Tău întru tot Tău, ca să-l mântuiască și să-l
neamul și neamul. (Psalm 44,20). acopere de nevoi, cu preaputer-
O, Fecioară preacurată, de nica și dumnezeiasca Ta putere.
Dumnezeu cu daruri dăruită! Pentru ale cărei rugăciuni,
Ce mulțumire cuviincioasă vom Hristoase Dumnezeule,
aduce ție; că, prin fericita mântuiește-ne pe noi.
nașterea Luminii celei cu totul
strălucitoare, pe toți la viață ne- La binecuvântarea pâinilor cântăm
ai adus. troparul Icoanei de trei ori.
TROPARUL
Glasul al 4-lea:
ZIUA A OPTA 9

Folositoare grabnică, Maica Sedealna întâi,


glasul al 3-lea:
Dumnezeului Celui de sus, Podobie: De frumusețea fecioriei...,
pentru toți te rogi lui Hristos,
Dumnezeul nostru, lucrând
mântuire tuturor celor ce oroadele cele evlavi-
aleargă la preaputernicul tău oase, drept-credincioa-
acoperământ. Apără-ne pe noi sele adunări cu numele
toți, o, Doamnă împărăteasă și lui Hristos numite,
Născătoare de Dumnezeu, în apropiați-vă toți cu
primejdii și scârbe, și în boli, în credință, căzând la
greutăți și de mulțimea dumnezeiescul chip al Maicii lui
păcatelor. Stăm înainte și ne Dumnezeu, căci cu bucurie
rugăm ție cu umilința sufletului dăruiește vindecare celor ce
și zdrobirea inimii, cu lacrimi bolesc, iar pe răii slăvitori, ca o
înaintea Preacuratului tău chip. săgeată din arc îi rănește,
Având neîndoită nădejdea la veselindu-ne luminat pe noi pe
tine ca să ne izbăvești de toate toți și cu darul luminându-ne
răutățile și să ne dăruiești cele prin rugăciunile sale.
folositoare, și pe toți să-i
mântuiești, Născătoare de Slavă..., Și acum...,
Dumnezeu, Fecioară: că tu ești
dumnezeiesc acoperământ Dumnezeu pe tine, Fecioară,
robilor tăi. te-a sfințit, pe cea bună și fără
prihană între femei, proorocii
mai înainte te-au închipuit
curat, preoții te-au binecuvântat
în Sfânta Sfintelor a petrece,
îngerului a te hrăni din ceruri
hrană - pâine a-ți aduce, iar
Singur Preabunul Unul-Născut,
Cuvântul lui Dumnezeu
LA UTRENIE sălășluindu-se întru tine și trup
luând, a ieșit din tine. Pentru
aceea, ne închinăm ție și te
La Dumnezeu este Domnul..., se
cântă troparul Icoanei (de trei ori). cinstim, ca ceea ce ești adevărată
Născătoare de Dumnezeu.
După prima catismă,
10 LUNA IULIE

După a doua catismă, sedealna a Stih 1: Adu-ți aminte, Doamne, de


doua, David și de toate blândețile lui. (Ps. 131,
Glasul al 4-lea: 1)
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif..., Mărimu-te pe tine, Preasfântă
Să sălteze luminat toată Fecioară, de Dumnezeu aleasă
mulțimea credincioșilor, să Pruncă, și cinstim icoana ta cea
suspine însă oastea demonilor, sfântă, prin care verși tămăduiri
văzând mult numitele praznicele tuturor celor ce cu credință
Maicii lui Dumnezeu strălucind, aleargă la tine.
să fericim pe Maica lui
Dumnezeu cu cântări Stih 2: Lucruri slăvite s-au grăit
dumnezeiești. Căci, unde cu despre tine, cetatea lui Dumnezeu. (Ps.
86, 2)
dumnezeiască cuviință se Stih 3: Din rodul pântecelui tău voi
slăvește preabinecuvântata pune pe scaunul tău. (Ps. 131, 11)
Născătoare de Dumnezeu, Stih 4: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul
Stăpâna, Prunca cea de Său; Dumnezeu este în mijlocul
Dumnezeu aleasă, vrăjmașilor cetății, de aceea nu se va clătina. (Ps.
este cădere, iar credincioșilor - 45, 4-5)
Stih 5: Casei tale se cuvine sfințenie,
tare întărire. Doamne, întru lungime de zile. (Ps. 92,
Slavă..., Și acum..., 7)
O, Preabinecuvântata Năs- Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu
în veac și în veacul veacului. (Ps. 88, 52)
cătoare de Dumnezeu, Stăpână,
Pruncă de Dumnezeu aleasă, Slavă..., glasul 1:
luminată plinire a proorocilor, Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
lauda Apostolilor, și a Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
mucenicilor mărturisire și Slavă Ție, Dumnezeule.
cunună, cea de îngeri cinstită și Și acum..., același glas:
de neamul omenesc cântată, și a Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
toată lumea dorita ajutătoare, Marie, Domnul este cu tine, zicând:
mântuiește pe robii tăi de Și prin tine cu noi.
osânda ce va să fie și de izvorul
cel de foc, una binecuvântată. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule (de trei ori)!
POLIELEU: „Cuvânt bun”.
După Polieleu, Sedealna,
glasul 1:
MĂRIMURILE: Podobia: Piatra fiind pecetluită...,
ZIUA A OPTA 11

Pe cei ce cu dreaptă credință pentru toate câte ne-a dat nouă (Ps.
115, 3)?
te cinstesc și pe poporul nostru, Toată suflarea.
ce către tine aleargă, și sfintei
icoanei tale cu dragoste se Evanghelia de la Matei (XI, 27-30):
închină, o, Maica lui Dumnezeu, ,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate
mântuiește-i și vrăjmașii să nu-i Mi-au fost date de către Tatăl Meu...”
risipească. Nici să vină asupră- (caută joi în săptămâna a IV-a după
Rusalii).
ne toate răutățile, pe care
păcatele noastre ni le-au Psalmul 50
pregătit nouă, nici fărădelegile
noastre să covârșească peste Slavă..., glasul al 2-lea:
capetele noastre, ci, cu
Pentru rugăciunile Născătoa-
rugăciunea ta cea de Maică, de
rei de Dumnezeu, Milostive,
Dumnezeu primită, pentru noi,
curățește mulțimea greșelilor
către Dumnezeu să le biruiești.
noastre.
Slavă..., Și acum...,
Și acum...,
Preacurată icoana ta, Năs-
Pentru rugăciunile Născătoa-
cătoare de Dumnezeu, Fecioară,
rei de Dumnezeu, Milostive,
vindecare duhovnicească a toată
curățește mulțimea greșelilor
lumea este, celor ce aleargă
noastre.
către ea, că ție închinându-ne, ne
cucernicim și o sărutăm, și o
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule,
cinstim, dar de vindecări
după mare mila Ta și după
scoțând dintru ea, și de
mulțimea îndurărilor Tale
neputințele trupești, și patimile
curățește fărădelegile noastre.
sufletești, cu rugăciunile tale, ne
slobozim.
Și idiomela,
glasul al 8-lea:
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Din tinerețile mele... Veniți să ne bucurăm de
puternicia Apărătoarei
Prochimen, glasul al 4-lea: neamului nostru, a Împărătesei
Cinstită este înaintea Născătoarei de Dumnezeu.
Domnului moartea cuvioșilor Veniți la blândul și minunatul, și
Lui (Ps. 115, 6). de îngeri cinstitul, preacuratul
chip, să ne închinăm, căci
Stih: Ce vom răsplăti Domnului
dăruiește Născătoarea de
12 LUNA IULIE

Dumnezeu credincioșilor ortodocșilor, Călăuzitoare, întru


îmbelșugate daruri de tot lăudată Fecioară, O, umple-
tămăduiri. Și neîncetatul izvor mă de bucurie, ceea ce ești
al sfintei icoane, bogat dar dorirea lumii.
izvorând, ne izbăvește pe noi de Slavă...,
întunericul ispitelor și al Toți oamenii dănțuiesc și, cu o
necazurilor, și de tot păcatul, și unire, pururea toți îngerii în
pe cei ce cu bună-credință și cu ceruri și pe pământ strigă
plăcere de Dumnezeu cinstesc Odighitriei: „Fecioară, ceea ce
prealuminata și minunata, prin nașterea ta toate le-ai
sfânta icoană a Maicii lui umplut de bucurie!”
Dumnezeu. Cu care cântând, să Și acum...,
strigăm întâiului chip: „Bucură-
te, a lumii iubită ajutătoare, spre Pe ceea ce cu frică îți strigă:
mântuirea sufletelor noastre!” „Bucură-te, Odighitrie!”
învrednicește-i bucuriei, fiind
CANOANELE Maică a bucuriei și-i izbăvește
de toate scârbele și pe toți cei ce
Canonul Icoanei cu irmosul pe 12. aleargă la tine, miluiește-i.
Catavasie:
Cântarea 1
glasul al 4-lea:
Deschide-voi gura mea și se va
Irmos: umplea de Duh, și cuvânt
răspunde-voi Împărătesei Maici;
Să cântăm Domnului, Celui și mă voi arăta luminat prăznuind
«Ce a povățuit pe poporul Său
și voi cânta minunile Ei,
«prin Marea Roșie, cântare de
bucurându-mă.
«biruință, căci cu slavă S-a
«proslăvit». Cântarea a 3-a:
Cele de bucurie, acum, Cura- Irmos:
tă, sosind, laudă îți aduc, Tu ești tăria celor ce aleargă la
bucură-te, și cu lin glas, Călău- «Tine, Doamne; Tu ești lumina
zitoare, îți strig: „Bucură-te și «celor întunecați; și pe Tine Te
mă umple de cunoștință pe mine «laudă duhul meu».
cel ce încep a te lăuda!”
A Împăratului Hristos celui
Pe Hristos ai născut, Bucuria înalt, Maică, O, bucură-te,
noastră cea veșnică. O, bucură- Curată, palat neclintit și în-
te, întru tot cântată! Nădejdea
ZIUA A OPTA 13
suflețit, bucură-te, Călăuzi- Cuvântul...,
toare, bucură-te, că prin tine Dumnezeieștii Apostoli ai
nevătămat locașul nostru se Cuvântului, vestind Evanghelia
păzește. lui Hristos cu mare glas la toată
Pe Care, neputând făptura a- lumea, au zidit dumnezeiască
L încăpea, trupește L-ai încăput, biserică întru Preasfântul tău
Călăuzitoare, Fecioară nume, Născătoare de Dumnezeu
neispitită de nuntă, drept aceea și, venind către tine, Doamnă,
„Bucură-te”, îți cântăm, după te-au rugat să mergi ca să o
datorie, mântuiește-ne. sfințești pe aceea. Iar tu, o,
Slavă..., dumnezeiască Maică ai zis:
Bucuria cea mult cântată a “Mergeți cu pace și eu sunt cu
voi acolo”. Iar ei, mergând, au
lumii, pururea „bucură-te”, îți
aflat acolo pe zidul bisericii
cântăm ție, învrednicindu-ne,
asemănarea chipului tău,
Curată, veșnicei bucurii, prin
Stăpână, scris cu dumnezeiasca
ale tale, cele de Maică rugăciuni,
putere întocmai. Și, văzând, s-au
către Cel Ce S-a născut din tine,
închinat ție, și au preaslăvit pe
Odighitrie.
Dumnezeu, cu care și noi ne
Și acum...,
închinăm icoanei tale celei
Năstrapă de aur și sfeșnic, și dumnezeiești, cerând de la tine
toiag, și masă, curată Odighitrie, ca să dăruiești iertare de greșeli
te numim și glasul cel de bucurie robilor tăi, una binecuvântată.
ție pururea ți-l aducem,
împreună și cele multe însușiri. Slavă..., Și acum..., aceeași.
Catavasie:
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare Cântarea a 4-a:
Irmosul:
de Dumnezeu, izvorul cel viu și
îndestulat, care s-au împreunat Am auzit și cu frică am
ceată duhovnicească, întărește-i, «lăudat, Doamne, înomenirea
întru dumnezeiască mărirea Ta, «Ta, pe care mai înainte de veci
cununilor măririi învrednicindu- «ai hotărât-o și mai pe urmă ai
i. «binevoit a o săvârși».
Bucură-te, minunea minu-
SEDEALNA nilor, Stăpână Călăuzitoare,
glasul al 8-lea: bucură-te, bucuria tuturor,
Podobie: Pe înțelepciunea și
14 LUNA IULIE

păzitoarea creștinilor în nă- Cântarea a 5-a:


paste, zidul nebiruit al cetăților Irmosul:
și al satelor, și biruință asupra Din negura patimilor, ca
vrăjmașilor. «dintr-o noapte prea adâncă,
Bucură-te, bucură-te, lauda «mântuindu-mă, Te rog,
poporului ortodox și care ești «învrednicește-mă să mânece
oștii celei iubitoare de Hristos «duhul meu la lumina zilei
acoperemânt, Împărăteasa «poruncilor Tale, Hristoase».
tuturor. Bucură-te, Adânc de îndurări și de
Călăuzitoare, scăparea noastră bunătăți fiind, bucură-te,
a tuturor și întărirea. Călăuzitoare, Fecioară, ceea ce
Slavă..., tuturor credincioșilor le faci
Bucură-te, ceea ce tuturor ești bucurie. O, bucură-te, că celor
întru nevoi izbăvire, bucură-te, din nevoi și din scârbe ești foarte
a tuturor scârbiților gata grabnică apărătoare.
mângâiere, bucură-te, întru tot Din împlinirea minunilor tale
cântată, bucură-te, Odighitrie celor mari s-au umplut de
întru tot binecuvântată și bucurie toți cei ce le-au văzut,
tuturor neputincioșilor pentru care ne umplem și noi,
tămăduire. credincioșii, care nu le-am văzut
Și acum..., și numai le-am auzit, și cu toți îți
Bucură-te, că pe a ta mărire strigăm, și cântăm ție pururea și
toată făptura se silește, după în tot locul: „Bucură-te, Că-
datorie, a o slăvi și nu poate, lăuzitoare!”
Odighitrie. Și pentru aceasta, îți
strigă ție: „Bucură-te, Stăpână, Slavă...,
ceea ce ești locaș Dumnezeului Bucură-te, Odighitrie, ceea ce
celui neîncăput!” ești sălășluire și locaș
Catavasie: Dumnezeului nostru, prea-
Cel ce șade în slavă pe scaunul dumnezeiesc, Fecioară și al
Dumnezeirii, pe norul cel ușor, a negrăitei slavei Lui. O, bucură-
venit Iisus, Cel cu totul te, palat preaînfrumusețat,
dumnezeiesc, din Preacurata bucură-te, cetate însuflețită care
Fecioară, și a mântuit pe cei ce pururea împărățești.
cântă: Slavă puterii Tale,
Doamne. Și acum...,
ZIUA A OPTA 15

Te privim pe tine, pruncă, ca de jos tu le-ai împreunat, Că-


pe o bucurie neîmpuținată și ca lăuzitoare, drept aceea, acum
pe o mare Fecioară, Odighitrie, cerul și tot pământul cu o unire
și, bucurându-ne toți, îți strigăm îți strigăm ție: „Bucură-te!”
ție: „Bucură-te!” și, lăudându- Slavă...,
te, de la tine darurile cele O, bucură-te, întru tot cântată
dumnezeiești, pururea nevăzut, Odighitrie, care ești mângâierea
le așteptăm. văduvelor și săracilor. Bucură-
Catavasie: te, că izvorăști tuturor săracilor
Spăimântatu-s-au toate de bogăție nedeșertată.
dumnezeiască mărirea ta, că Tu, Și acum...,
Fecioară neispitită de nuntă, ai avut Ceea ce ești decât tot aurul
în pântece pe Dumnezeu Cel peste mai strălucită și decât soarele cel
toate și ai născut pe Fiul Cel fără de de dimineață mai luminată,
ani, Cel ce dăruiește pace tuturor locuință a lui Hristos, bucură-te,
celor ce Te laudă pe Tine. Odighitrie, bucură-te, Fecioară,
bucură-te, Mireasă nenuntită.
Cântarea a 6-a: Catavasie:
Irmos:
Înțelepții de Dumnezeu, care
Rugăciunea mea voi vărsa către faceți acest praznic dumnezeiesc
«Domnul și Lui voi spune și cu totul cinstit, al Maicii lui
«mâhnirile mele; că sufletul meu s- Dumnezeu, veniți să batem din
«a umplut de răutăți și viața mea s- palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel
«a apropiat de iad. Dar ca Iona mă ce S-a născut dintr-Însa.
«rog: „Dumnezeule, din
«stricăciune scoate-mă”». CONDACUL
Când ai primit pe Hristos, glasul al 8-lea:
Preacurată, ai auzit glas: Podobie: Apărătoare Doamnă...,
„Bucură-te!”, Călăuzitoare Să alergăm, noroade, la
Fecioară, pe Care și născându-L liniștitul acesta și bunul liman,
negrăit, de la toți auzi pururea: la grabnica ajutătoare, gata și
„Bucură-te!” caldă mântuire, la acoperămân-
Pe toate de bucurie le-ai tul Fecioarei, să grăbim la
umplut și pe cele de sus cu cele rugăciune sârguindu-ne la
pocăință, că izvorăște nouă
neîmpuținată milostivire
16 LUNA IULIE

Preacurata Născătoare de Născătoarea și pururea Fecioara


Dumnezeu, apucând înainte Maria.
spre ajutor, izbăvind de mari Icoana Maicii Domnului din Kazan
(Kazanskaya) este una dintre cele
nevoi și răutăți pe robii săi, cei mai cunoscute icoane făcătoare de
cu bune năravuri și de minuni din Biserica Ortodoxă din
Dumnezeu temători. Rusia, considerată ocrotitoarea
orașului Kazan și a poporului rus.
ICOS Numele icoanei vine de la localitatea
Kazan, unde icoana a apărut, a fost
Înțelegerea curățindu-ne și păstrată și de unde cinstirea ei s-a
răspândit în tot cuprinsul Rusiei.
mintea, să alergăm la Năs- Această icoană a Preasfintei
cătoarea de Dumnezeu cu Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul
luminate cântări fericind-o pe este unică prin faptul că în ea este
dânsa și pe Preacurata icoana ei zugrăvită o singură mână ‒ mâna
să o proslăvim, și să o cinstim, și, dreaptă a Pruncului Hristos, care
căzând, să ne închinăm ca și binecuvântează. Mâinile Maicii
Domnului și mâna stângă a
singura fiind aceleia. Că cinstea Mântuitorului nu sunt vizibile, ci se
icoanei trece la chipul cel dintâi află sub veșminte.
și cel ce o cinstește și se închină Două mari catedrale, în Moscova și
ei cinstește pe singur chipul cel în Sankt Petersburg, sunt închinate
dintâi, după cum dumnezeieștii Maicii Domnului din Kazan, dar și
părinți au zis. Dar cine nu alte numeroase biserici, din întreaga
cinstește pe Preasfânta Născă- Rusie.
Numele icoanei vine de la localitatea
toare de Dumnezeu și nu se unde a apărut icoana.
închină icoanei ei, anatema să Conform tradiției, icoana a fost
fie. Deci, să se rușineze și să adusă în Rusia de la Constantinopol,
piară cei ce n-o cinstesc pe ea, în secolul al XIII-lea. După ce tătarii
căci izbăvește de mari nevoi și au asediat și au cucerit orașul Kazan,
răutăți pe robii săi, cei cu bune l-au transformat în capitala
năravuri și de Dumnezeu Hanatului lor, în anul 1438, iar
icoana Maicii Domnului din Kazan
temători. nu a mai fost menționată în nicio
cronică. Informații despre icoană
SINAXAR încep să apară la câțiva ani după
În ziua a 8-a a lunii iulie, facem eliberarea orașului de sub stăpânirea
pomenirea Icoanei făcătoare de tătară, de către Ivan cel Groaznic, în
minuni din Kazani a Preasfintei anul 1552.
Stăpânei noastre de Dumnezeu
ZIUA A OPTA 17
Fără nicio îndoială, reprezintă voia Nicolae” din Kazan, unde un bărbat
lui Dumnezeu ca dreapta credință să care era orb s-a vindecat chiar în
se răspândească din Rusia în rândul acea zi. La această biserică slujea ca
poporului tătar. Iată, de ce cucerirea preot Ermoghen, care mai târziu a
orașului Kazan de către Țarul Ivan fost ales mitropolit de Kazan. El a
cel Groaznic nu a fost atât o cucerire mutat icoana în Catedrala „Buna
teritorială, cât un triumf religios. Vestire” din Kazan și a stabilit ziua
Această victorie a fost considerată de de 8 iulie ca zi de prăznuire a icoanei
care țar ca un dar al lui Dumnezeu, Maicii Domnului din Kazan. Aici,
primit prin mijlocirea Maicii Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Domnului. În 1552, după cucerirea a săvârșit numeroase tămăduiri
orașului, țarul a dat ordin să se sufletești și trupești prin sfântă
construiască catedrala cu hramul icoana sa. Despre aceste evenimente
Buna Vestire, în cinstea Împărătesei aflăm din Cronicile lui Ermoghen,
Cerurilor. Lucrările au început în care au fost scrise la cererea țarului,
1555, catedrala fiind finalizată cinci în anul 1595.
ani mai târziu. În anul 1612, când Ermoghen a
În 1579, Maica Domnului i s-a arătat devenit patriarh al Moscovei și al
în vis unei fetițe de zece ani, ce se Întregii Rusii, Moscova a fost
numea Matroana, spunându-i să ocupată de invadatorii polonezi.
scoată de sub ruinele unei case arse Patriarhul a făcut un apel către
chipul sfânt, frumos zugrăvit. poporul rus ca să se ridice la luptă și
Vedenia s-a repetat până când copila să-și apere pământurile. Icoana
a înțeles că icoana trebuia căutată făcătoare de minuni a Maicii
printre dărâmăturile indicate. Domnului din Kazan a fost adusă în
Conform instrucțiunilor primite în fruntea armatei condusă de cneazul
vis, Matroana a mers la arhiepiscop Dimitrie Pojarski.
și i-a povestit visele ei, dar acesta nu Când armata poloneză a fost în cele
a luat-o în serios. din urmă izgonită din Moscova, la 22
Pe 8 iulie 1579, Matroana a mers octombrie 1612, victoria a fost
împreună cu mama ei și a dezgropat atribuită mijlocirii Maicii lui
icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin icoana din Kazan.
Dumnezeu de sub cenușa unei case, În același an, atunci când țarul
unde fusese ascunsă mult timp de Mihail Feodorovici a urcat pe tron, a
furia tătarilor. Icoana descoperită instituit zilele de 8 iulie și 22
era strălucitoare și frumoasă, ca și octombrie ca sărbători în cinstea
cum ar fi fost nouă. Auzind cele icoanei Maicii Domnului din Kazan.
petrecute, arhiepiscopul a venit Vestea despre icoana descoperită în
îndată și s-a rugat înaintea icoanei, mod miraculos s-a răspândit în
pocăindu-se pentru necredința lui. întregul oraș. Grupuri întregi de
După aceasta, el a luat icoana și a oameni au început a se îndrepta către
așezat-o în Biserica „Sfântul
18 LUNA IULIE

casa lor pentru a o vedea și a i se «este Dumnezeul părinților


închina. «noștri”».
Dusă din locul cu pricina, icoana
Maicii Domnului din Kazan este Bucură-te, Născătoare de
purtată în procesiune în Biserica Dumnezeu Călăuzitoare,
Sfântului Nicolae, iar apoi în bucură-te, ceea ce pururea pe
Catedrala Blagovesteniei (a Bunei toți credincioșii îi povățuiești a
Vestiri), loc în care mulți credincioși călători drept spre toată cărarea
alergând, au primit tămăduire
sufleteasca și trupeasca.
mântuirii; bucură-te, Stăpână,
Aceste minunate fapte, și nu numai că prin tine pururea ne izbăvim
ele, l-au determinat pe Ivan cel de primejdia barbarilor celor ce
Groaznic să zidească pe locul ne stau de fată.
apariției o mănăstire de maici, unde Bucură-te, Călăuzitoare,
a așezat icoana. Tânăra Matroana și
mama sa au devenit primele bucură-te, ceea ce priveghezi și
viețuitoare ale acestui așezământ. te rogi pentru noi către
În 1594, au început lucrările la o Dumnezeu, și pe toți, și tot
nouă catedrală închinată Maicii norodul de toate răutățile și
Domnului. După un an, a fost sfințită scârbele, Născătoare de
de către Mitropolitul Gherman. Dumnezeu, prin a ta mijlocire, îi
Țarul a ferecat icoana Maicii
izbăvești.
Domnului într-o îmbrăcăminte de
aur, pietre prețioase și perle. Mai Slavă...,
târziu, a fost făcută o nouă Bucură-te, bucură-te,
ferecătură de către împărăteasa Preasfântă Odighitrie, care pe
Ecaterina.
ale noastre cereri spre al nostru
Pentru solirile Preacuratei Maicii
tale, Hristoase Dumnezeule, folos le împlinești și voiești
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. pururea și totdeauna tuturor
Amin. bună unire și dragoste, iar mai
vârtos, între cei aleși.
Cântarea a 7-a: Și acum...,
Irmosul:
Bucură-te, bucură-te, ceea ce
Tinerii cei de Dumnezeu ești povățuitoarea corăbiilor
«cinstitori, în Babilon, chipului celor ce înoată cu primejdie și
«celui de aur nu s-au închinat; izbăvire credincioșilor, și care
«ci, în mijlocul cuptorului celui mântuiești de toate scârbele și pe
«de foc fiind rourați, cântare au cele de multe feluri neputințe
«cântat, grăind: „Binecuvântat îndelungate, degrab le dezlegi.
ZIUA A OPTA 19
Catavasie: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
N-au slujit făpturii cugetătorii Sfântul Duh, Dumnezeu.
de Dumnezeu, ci numai Bucură-te, ceea ce pe toate
Făcătorului; ci groaza focului puterile cerești fără de
bărbătește înfruntându-o, se asemănare le întreci; bucură-te,
bucurau, cântând: Prealăudate Odighitrie, bucură-te, că,
Dumnezeul părinților noștri și născând pe Dumnezeu, pe toată
Doamne, bine ești cuvântat. făptura o stăpânești cu
adevărat, Stăpână întru tot
Cântarea a 8-a: cântată. Bucură-te, că petreci
Irmos: Fecioară curată și după naștere.
Tinerii cei grăitori de Și acum...,
«Dumnezeu, în cuptor împreună Bucură-te, ceea ce ești slava
«cu focul și văpaia călcând, au tuturor femeilor și locaș
«cântat: „Binecuvântați, toate preasfințit al Dumnezeului
«lucrurile Domnului, pe nostru. Bucură-te, Odighitrie;
«Domnul”». bucură-te, mântuitoare de
Bucură-te, Prealăudată suflete a toată lumea, bucură-te,
Marie, că din tine întru tot nor acoperitor, care ești mai
binecuvântatul Dumnezeu S-a desfătată decât cerurile;
îmbrăcat, întru mine tot omul. bucură-te, ceea ce ești ca un vas
Și, îmbrăcându-Se, m-a unit plin de mir al dumnezeiescului
Dumnezeirii Sale cu negrăită Mir.
unire, Fecioară Călăuzitoare,
bucură-te, cea plină de dar și Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne
care ești bucuria la toată lumea. închinăm Domnului, cântându-I și
preaînălțându-L pe Dânsul întru toți
Bucură-te, ceea ce ești vecii.
izgonitoare a duhurilor celor Catavasie:
viclene; bucură-te, Născătoare Pe tinerii cei bine-credincioși,
de Dumnezeu Călăuzitoare; în cuptor, nașterea Născătoarei
bucură-te, că pe tine oștile cele de Dumnezeu i-a mântuit, atunci
nevăzute cerești pururea te fiind închipuită, iar acum plinită;
slavoslovesc și, ca pe una ce ai pe toată lumea ridică să-Ti cânte
fost Maica lui Dumnezeu, te Ție: pe Domnul lucrurile lăudați-
măresc. Bucură-te, că pe cele de L și-L preaînălțați pe Dânsul
jos le-ai unit cu cele de sus. întru toți vecii.
20 LUNA IULIE

Cântarea a 9-a: curăție, le biruiești, de


Irmos: Dumnezeu Născătoare. Bucură-
Străin lucru este maicilor te, pruncă, bucură-te,
«fecioria; străină este și Odighitrie, minune și auzire a
«fecioarelor nașterea de fii. Iar toată lumea.
«în tine, Născătoare de Și acum...,
«Dumnezeu, amândouă s-au Zilele vieții noastre le păzești
«rânduit. Pentru aceasta, toate nevătămate cu al tău ajutor,
«semințiile pământului pe tine Fecioară pruncă. Și ne
«neîncetat te fericesc». învrednicești ca sfârșit bun să
Bucură-te, făclie ce ai purtat aflăm cei ce îți cântăm și
pe Lumina cea neînserată și strigăm: „Bucură-te, întru tot
care, întru nașterea ta, pe fericită și Preacurată Născătoa-
întunericul multei nedumnezeiri re de Dumnezeu, Odighitrie!”
l-ai surpat și din prăpăstiile Catavasie:
iadului, pe oameni i-ai scăpat. Tot neamul omenesc să salte cu
Bucură-te, Născătoare de duhul, fiind luminat; și să
Dumnezeu, Călăuzitoare, prăznuiască firea minților celor
înainte părtinitoare a tuturor fără de trup, cinstind sfânta
bunătăților. prăznuire a Maicii lui Dumnezeu
Bucură-te, pământul cel și să cânte: Bucură-Te,
înțelegător și însuflețit dintru Preafericită Născătoare de
care ne răsari nouă, Dumnezeu, Curată, pururea
credincioșilor, spicul cel ceresc Fecioară.
și pe toată lumea de foametea
cea pierzătoare de sufletele o ai Luminânda
izbăvit. O, bucură-te, via care
ne-ai născut Strugurele vieții, Să se cinstească întru tot
Preacurată Născătoare de lăudata Maica lui Dumnezeu, ca
Dumnezeu, Călăuzitoare. ceea ce viață fiind, a născut pe
Slavă..., Hristos, Dumnezeul nostru,
Bucură-te, ceea ce ești deschizătoarea ușilor Raiului și
curățirea a toată lumea,
preafrumoasă, rai al tainicelor
chemarea la viață, aceasta este
flori. Bucură-te, Maică
cea grăită de prooroci, acesteia
Fecioară, că pe mințile cele
închinându-ne, ne închinăm lui
nevăzute, prin a ta străină
ZIUA A OPTA 21
Dumnezeu și Mântuitorului Să se tânguiască veșnic
sufletelor noastre (de 2 ori). adunarea necredincioșilor celor
Slavă..., Și acum..., ce nu te mărturisesc întru
Veniți, credincioșilor, cu naștere curată Născătoare de
bucurie să mărim pe Minunata Dumnezeu și nu se închină
Icoană a Preacuratei Maicii preacuratei icoanei tale. Iar noi,
Dumnezeului nostru și a dum- norodul cel credincios,
nezeiescului Prunc, Mântuitoru- bucurându-ne, te mărturisim
lui Hristos, pe Carele, ca ceea ce adevărată Fecioară Născătoare
L-a născut, pe mâini L-a purtat de Dumnezeu, căci cu adevărat,
și îndrăzneală de maică către ai născut cu trup pe Hristos,
Dânsul având, neîncetat Îl roagă Dumnezeul nostru. Ai călcat
pentru noi și dă bogată milă. stricăciunea lui Adam și toată
lumea o ai curățit de păcat, viață
fără de sfârșit dăruind, intrarea
LA LAUDE Raiului credincioșilor deschi-
zând, prin dumnezeiască
Se pun stihirile pe 4. nașterea ta, pe Care roagă-L să
Glasul al 4-lea: ne mântuiască pe noi, cei ce
Podobie: Dat-ai semn... cântăm cu credință taina ta.
Să proslăvim, credincioșii, pe Bucură-se dar și să se ve-
cea cu daruri dăruită, Năs- selească, cu negrăită bucurie,
cătoare de Dumnezeu, mai toată mulțimea credincioșilor:
vârtos având în gurile noastre să cadă, dar, și să se închine, cu
totdeauna sfântul și binecuvân- toată cucernicia, Maicii lui
tatul numele ei, neîncetat Dumnezeu, cu temere
alergând la Preacurata și pur- mulțumindu-i aceleia, după
tătoarea de vindecări icoana ei, Dumnezeu, ca mijlocitoare către
căci printr-însa aflăm toate cele Dumnezeu, de atâtea mari
bune și folositoare pe pământ și bunătăți la care doresc îngerii să
de opririle ce sânt în văzduh, ale privească, Care a dăruit
dracilor, ne izbăvim. Ca o Maică credincioșilor, prin Născătoarea
care a născut pe Făcătorul de Dumnezeu, icoana sa,
tuturor, mântuiește din nevoi Hristos, Dumnezeul nostru, Cel
sufletele noastre (de 2 ori). Ce are mulțimea îndurărilor și,
mare și preabogată milă.
22 LUNA IULIE

Slavă..., Și acum...,
glasul al 8-lea:
Sfânta și întocmai închipuita
icoana ta, Născătoare de LA LITURGHIE
Dumnezeu, Fecioară, cu darul Fericirile din cântarea a 3-a, pe 4, și
tău, s-a făcut izvor prea- din cântarea a 6-a, pe 4.
îndestulat, încălzind partea cea
Întru împărăția Ta când vei veni,
de sub soare și luminând toată pomenește-ne pe noi, Doamne, când
lumea cu razele cele de lumină vei veni întru împărăția Ta.
strălucitoare ale Sfântului Duh Pe 12
și luminatele vindecări, pentru Fericiți cei săraci cu duhul, că a
că tu pe Cuvântul lui Dumnezeu acelora este împărăția cerurilor.
negrăit L-ai născut cu trup, de la Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
Arhanghel auzind aceasta: mângâia.
„Bucură-te, cea plină de dar, Pe 10
Domnul este cu tine și Duhul Fericiți cei blânzi, că aceia vor
Sfânt va umbri peste tine spre moșteni pământul.
zămislire”. Asemenea ai zis și tu Fericiți cei flămânzi și însetați de
către cea întâi scrisă icoana ta dreptate, că aceia se vor sătura.
căutând la ea: „Cu aceasta să fie Pe 8
darul meu”. Și cuvântul tău cu Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
milui.
stăpânirea icoanei a fost și chip,
și glas, și putere, și lucru, și toată A Împăratului Hristos celui
mintea o covârșea dumnezeies- înalt, Maică, O, bucură-te,
cul Dar, rămânând veșnic. Curată, palat neclintit și în-
Semne și minuni neîncetat suflețit, bucură-te, Călăuzi-
lucrând și de suflet folositoare toare, bucură-te, că prin tine
vindecare se dă tuturor celor ce nevătămat locașul nostru se
vin cu credință, Maica lui păzește.
Dumnezeu, prin ale tale Fericiți cei curați cu inima, că aceia
neîncetate rugăciuni către vor vedea pe Dumnezeu.
Dumnezeu. Pe Care, neputând făptura a-
Doxologia mare, troparele, L încăpea, trupește L-ai încăput,
ecteniile și otpustul.
Călăuzitoare, Fecioară
neispitită de nuntă, drept aceea
ZIUA A OPTA 23
„Bucură-te”, îți cântăm, după de jos tu le-ai împreunat, Că-
datorie, mântuiește-ne. lăuzitoare, drept aceea, acum
Fericiți făcătorii de pace, că aceia cerul și tot pământul cu o unire
fiii lui Dumnezeu se vor chema. îți strigăm ție: „Bucură-te!”
Bucuria cea mult cântată a Slavă...,
lumii, pururea „bucură-te”, îți O, bucură-te, întru tot cântată
cântăm ție, învrednicindu-ne, Odighitrie, care ești mângâierea
Curată, veșnicei bucurii, prin văduvelor și săracilor. Bucură-
ale tale, cele de Maică rugăciuni, te, că izvorăști tuturor săracilor
către Cel Ce S-a născut din tine, bogăție nedeșertată.
Odighitrie. Și acum...,
Fericiți cei prigoniți pentru Ceea ce ești decât tot aurul
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
mai strălucită și decât soarele cel
de dimineață mai luminată,
Bucură-te, minunea minu- locuință a lui Hristos, bucură-te,
nilor, Stăpână Călăuzitoare, Odighitrie, bucură-te, Fecioară,
bucură-te, bucuria tuturor, bucură-te, Mireasă nenuntită.
păzitoarea creștinilor în nă-
paste, zidul nebiruit al cetăților
TROPARUL
și al satelor, și biruință asupra Glasul al 4-lea:
vrăjmașilor.
Fericiți veți fi când, din pricina
Folositoare grabnică, Maica
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și, Dumnezeului Celui de sus,
mințind, vor zice tot cuvântul rău pentru toți te rogi lui Hristos
împotriva voastră. Dumnezeul nostru, lucrând
Când ai primit pe Hristos, mântuire tuturor celor ce
Preacurată, ai auzit glas: aleargă la preaputernicul tău
„Bucură-te!” Călăuzitoare acoperământ. Apără-ne pe noi
Fecioară, pe Care și născându-L toți, o, Doamnă împărăteasă și
negrăit, de la toți auzi pururea: Născătoare de Dumnezeu, în
„Bucură-te!” primejdii și scârbe, și în boli, în
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata greutăți și de mulțimea
voastră multă este în ceruri. păcatelor. Stăm înainte și ne
rugăm ție cu umilința sufletului
Pe toate de bucurie le-ai și zdrobirea inimii, cu lacrimi
umplut și pe cele de sus cu cele înaintea Preacuratului tău chip.
Având neîndoită nădejdea la
24 LUNA IULIE

tine ca să ne izbăvești de toate Aliluia, Glasul al 8-lea:


răutățile și să ne dăruiești cele Ascultă fiică și vezi...
folositoare, și pe toți să-i Stih: Feței tale se vor ruga...
mântuiești, Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară: că tu ești EVANGHELIA
Dumnezeiesc acoperământ Evanghelia de la Luca:
(10: 38-42; 11: 27-28):
robilor tăi.
(caută la 8 Septembrie, la liturghie).
CONDACUL
glasul al 8-lea:
CHINONICUL:
Podobie: Apărătoare Doamnă...,
Paharul mântuirii voi lua și
Să alergăm, noroade, la numele Domnului voi chema.
liniștitul acesta și bunul liman,
la grabnica ajutătoare, gata și
caldă mântuire, la acoperămân-
tul Fecioarei, să grăbim la
rugăciune sârguindu-ne la TIPIC
pocăință, că izvorăște nouă Slujba Sfinților Mucenici; Epictet
neîmpuținată milostivire preotul, și Astion, monahul, se poate
Preacurata Născătoare de cânta împreună cu Slujba Icoanei
Dumnezeu, apucând înainte Maicii Domului din Kazani după cum
urmează:
spre ajutor, izbăvind de mari
nevoi și răutăți pe robii săi, cei
LA VECERNIE
cu bune năravuri și de
Dumnezeu temători.
❖ La “ Doamne, strigat-am...” 10
stihiri: 6 ale Icoanei, 4 ale Sfinților,
Slavă... a Sfinților, Și acum... a
Icoanei.
Apostolul ❖ Paremii: 3 ale Icoanei.
Prochimen, Glasul al 3-lea:
Mărește, suflete al meu, pre Domnul, și
❖ La Litie: stihirile Icoanei și ale
Sfinților, Slavă... a Sfinților, Și
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu
acum... a Icoanei.
Mântuitorul meu.
Stih: Că a căutat spre smerenia roabei ❖ La Stihoavnă: stihirile Icoanei,
sale, că iată de acum mă vor ferici toate Slavă... a Sfinților, Și acum... a
neamurile. Icoanei.
Din Epistola către Evrei ..., ❖ La binecuvântarea pâinilor:
(9: l-7): Troparul Icoanei, o dată, a Sfinților
(caută în 21 Noiembrie). o dată și Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară .... o dată.
ZIUA A OPTA 25

LA UTRENIE
❖ La “Dumnezeu este Domnul...”
Troparul Icoanei, (de două ori),
Slavă..., al Sfinților, Și acum..., al
Icoanei.
❖ Sedelnele: Icoanei Slavă... a
Sfinților Și acum... a Icoanei.
❖ Mărimuri: 3 ale Icoanei, și 3
ale Sfinților.
❖ Evanghelia: Icoanei.
❖ Canoanele: se pun 2: al
Icoanei, pe 8, și al Sfinților, pe 4.
❖ Catavasie: ale Bunei-Vestiri:
Deschide-voi gura mea ...,
❖ După cântarea a III-a:
Condacul și Icosul Sfinților.
❖ Sedelna: Sfinților, Slavă..., Și
acum..., a Icoanei.
❖ După Cântarea a VI-a: Con-
dacul și Icosul Icoanei și Sinaxarul.
❖ Luminânda: Sfinților, Slavă...,
Sfinților, Și acum..., a Icoanei.
❖ La Laude: 3 ale Icoanei, și 3 ale
Sfinților Slavă..., Sfinților, Și acum...,
a Icoanei.
❖ Troparele: Sfinților o dată:
Slavă..., Și acum..., al Icoanei.

LA LITURGHIE
❖ La Fericiri: 4 stihiri ale Icoanei
din Cântarea III și 4 ale Sfinților din
Cântarea VI.
❖ Apostolul și Evanghelia: 1. ale
Icoanei; 2. ale Sfinților; 3. ale zilei
săptămânii.

S-ar putea să vă placă și