Sunteți pe pagina 1din 30
AMINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA, INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENTA | MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDETULUL AST ‘ut, Lasols Catargi nr.59, cod 700107, Telefon: 0252/41.21.21 Fax 0252/21.36.17, WEB: btp/zyjis.o, e-mail isujisi@gmail.com NOTA DE CONTROL heiat astizi 221 06_/ _2021_ ou prilejul controlului privind aplirarea impotriva incendiilor si protectia, civilt, executat potrivit prevederilor Legil nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificiile tlterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civil, republicat8, eu modificarile ulterioare, ale Ordonanjei de ‘urgenft a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Manegement al Situatiilor de Urgen{i, eprobati cu modifie&ri si completiri prin Legea nr. 15/2005 si ale Hotirdrii Guvernului nr. 1492/2004 privind principle de “organizare, funcfionarea si atribufile serviciilor de urgengB profesioniste. a UNITATE CONTROLATA ‘MUNICIPIUL PASCANI ADMINISTRATOR! or ‘CONDUCATOR, Primar - PINTILIE Marius-Nicolae ADRESA ‘Mun, Pascani, str. $tefan cel Mare nr. 16, jud. lagi NUMAR INTREGISTRARE CAF: 4541360 23.08.1993 REGISTRU COMERTULUI zs \ DESFASURAT IN PERIOADA 22.06.2021) x L INSPECTORI / ‘Mr. DUMITRUC Ovidiu Pit. adj. BORDEANU Victor-Andrei PARTICIPANT! DIN PARTEA 1 ‘UNITATI CONTROLATE ‘Mun, Pageani, str. Stefan cel Mare nr. 16, jud. Yagi (en od 22.06.2021 .-Acte normative aplicabile TLegea nr. 307/2006 privind eplrarea impotriva incendilor, eu modifcdrileulterioae, ale Legit nr. 481/2008 privind protectie vil, republicat, cu modificrileulterioare; .U.G, nr. 21 /'2004 privind Sistema National de Management al Situafillor de gent, aprobat cu Legea nr. 15 / 2005; H.G.R. nr. 1492/ 2004 priv principile de organizare, funcionares si etribuile cilor de urgenfa profesionste; O.M.A.. nt, 163/2007 pentru aprobarea "Normelor generale de aparare impotrivaineendilor” SMALL nr. 786/2008 privind modificarea si completarea O.M.A.L. nf.712/2005 pentru aprobarea ,Dispozitiilor generale privine (ostroixesselariatilor in domeniul situaillor de urgen{i; Normativ de siguranta la foc a constructillor- indicativ P118; .Normatiy tru proiecarea, execufia si exploatareainstalajilorelecrice aferente clidiilor ~ indicativ 1 7 — 2011"; ,Normativ privine curtatee la incendiu a constructor Partea a T-a — Instalati de stingere" indicativ P118/2-2013; ,Dispoziti generale privint reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostaice - D.G.PS. — 004” aprobate cu Ordinul MI. nt la constructi si instal [O.M.ALL nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitilor generale de aparare impotriva incendillor 1a ateli ii; Ordinului comun nr. $487/1494/2020 din 31 august 2020 privind de organizare a actvit itiilor/insitufilor de invéjimént in condifi de siguranf& epidemiologic8 pentru prevenirea imbolnivirilor cu virust TL. Domeniul de activitate controlat “Verificare unitsilor de tavaytmént in ceea ce priveste misurile de aptrare impot -O.1G. 93111 /26.042021. .cendiilor ~ control tematic. Scanned with CamScanner oh Constatiri we Neel 7 1,_[Organizatorice Primaria. MUNICIPIUL PASC. (CLF. 4541360), in calitate de proprietar Jadirilor de fnvifimént, Sala de Sport $co! lain mun. Pagcani, jud. Iasi (din subordi ‘olegiului Nafional “Mibail Sadoveanu” dis i i) si Scoala Gimnazi Astesti (pentru investitia consolidare sco on 2, Feabilitare termic& yeoal8, grup sanity j fost septic’ + racordiri, conform AC| 145/18.10.2007 emisa de Primaria Mun. escani), prin reprezentant legal domnul primar) INTILIE Marius-Nicolae, ca urmare 9 liucririlor executate (Reabilitare/Extindere/ [Modernizare/ Dotare /Construire — dup% caz), ls lconstructiile mentionate anterior, cu destinatiile lde invitimant gi suprafafele construite liesfisurate mai mari de 150 mp, nu a solicitat si lobtinut autorizatiile de securitate la incendiv, if . Se incaley 2019. Conform prevederilor lit. ¢), alin. II dis lonexa nr, 1 a H.G.R. nr. 571 din 10 august 201 [pentru aprobarea categoriilor de constructii si menajiri care se supun avizirii si/sa sutorizirii privind securitatea la _incendiu, supraveghere, ingrijire sau cazare/adipostire Lopiilor prescolari, elevilor, _studenfi bitranilor, persoanelor ou dizabilititi sau lipsit |, prin neobfinerea autorizatiei dq ate la incendiu nu s-au realizat masuril linireaceringei ormitate cu Legea nr. 230 din 2: hnoiembrie 2019 privind aprobarea Ordonantei de i a Guvernului nr. 23/2019 pentra pletarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, (), autoritiile administrafiei publice locale, spectiv. proprietarii imobilelor in care s Hesfisoar’ activititi de invatimfnt au obligati 4 asigure condifiile de functionare, inclusi bbfinerea si menfinerea autorizatia de securitat la incendiu. Nota — Obiectivul Sala de Sport Sco! ivind apdrarea impotriva incendiilor ce trebui Wie Leges o 30772006 a at 30, alin, sn * Art 45/1Vii) 5.001- 10.000 Scanned with CamScanner fn mun, Pagcani, jud. lagi (din i jegiului, Nafional’ “Mihail Sadovern” wun. Pagcani, jud. lagi) exist o adrest spuns/retur din data de 15.07.2020. 1.-Aslatenf tebnick “A fost prezentat HGR. nr. 5371/2016, pentru aprobarea categorilor de construct si ‘amenajiii care se supun aviziri/autorizirii privind securitatea la incendiu line sau spfile smengjatcn lit. “A fost prezentat O.M.A.L nr. 129/2016, pentr aprobarea Normelor ‘metodologice privind avizarea $i autorizarea de securitate la incendiu si protectie civilé. “in conformitate cu Legea nr. 230 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanfei de Urgent 2 Guvernului nr, 23/2019 pentru completarea Legii Educafiei Nafionale nr. 1/2011, autoritaile administrafici publice locale, respectiv proprietari imobilelor in care se desfisoarl activitafi de invapimant au obligatia si asigure condifiile de functionare, inclusiv obfinerea $i menfinerea autorizatiei de securitate Ia incendiv. “pain semnarea prezentei note de control, reprezentantul beneficiarului ia la cunostinté, infelege si isi ‘sum’ neregulile constatate, cft si misurile necesare pentru remedierea acestore. 4 et TV-Sanctiuni apileate— . Weregilasncjonath sania | (se consemneszl poz din Seri / mami Principle : Persoanesancionath = consenneck Pont 0 FO c3.e | Tpalsmenl | Valoae aed TD | Oeil Woe -[MUNICIPIUL PASCANI Ta Faaor0so | Amends |] 10000 a £ cu pvr Ia medul n cre au fot remote dfcetleconstaate ve informa! 8 Inspectoratul pentru Situafii de Urgent “ina Seon Sore” al ude ai lan. fix 0252-213617 su prin eal isjasi@msi.com pnt la data de _07.07.2021_ prema proces verbal sa nchit n _3_sxemplae, dnc ea aplar Ta taspectoratal pentraSituai de Urgent» “exemplar ia: MUNICIPIUL PASCANI _ ‘Mihail Grigore Sturdza "al judefulut Iasi; TREPREZENTANTUL REFREZENTANTOL Inspectortlu pent Situ de Unset (OPERATORULUI ECONOMIC / INSTITITIEt Mil Grigore Strdea” al Judea Tas rasta Te ec lng cl on) Tranle 5 premanale lar sma) ake ‘Med boeisare document / Loe ampli i ‘WR TS RUC seria Am 0920422 din 22062021 =a 3 Scanned with CamScanner ‘MINISTERUL AFACERILOR INTERNE [jg DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE UKG} INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATH DE Ut INSPECTORATUL PENTRU SITUATH DE URGENTA MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL, SUDETULULIAS Str, Lascir Catargi nr.59, cod 700107, Telefon: 0232/41.21.21 Fax 0232/21.36.17; WEB: hitpisujis.o, e-mal:iujiasi@gmail.com PROCES VERBAL DE CONTROL - eS Tncheiat astizi_26_/_09_/_2019_, Ta primiria Mun. PASCANT eu prilejul controlalut privind apirare: ‘impotriva incendiilor si protecfia civili, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilé, republicati, cu modificirile ulterioare, ale Ordonantei de urgenji a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgent’, aprobati cu modificéri si completiri prin Legea nr.15/2005 si ale Hotirarii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcfionarea si atribufiile serviciilor de urgenf profesioniste. MUNICIPIUL PASCANT LOCALITATEA CONTROLATA Tel. 0232-76230, fax 0232-766259 CIF 4541360 : PRIMAR Ing. DUMITRU PANTAZI. DESFASURAT iN PERIOADA 2: 2019 ‘Mir. Mociniga Ovidiu Cpt. Micu Cristi Cpt. Rogu Ionel INSPECTORI Cpt. Dumitruc Ovidiu Pit. maj. Ciuciudau Costici Pit. maj. Bordeanu Andrei Viceprimar: Nedelou Gabriela Consilier Mirt Jacob Sa pyr ARE ‘Sef gospodarie comunala Popa Stefan UNITATIL CONTR’ Inspector Protectie civili/ Cadru tehnic PSI Ailiesei Ioan Administratia piefelor Menegon Cristian, ‘Municipal Pagcani, Judeful Iasi LOCUL SIDATA Pr 6.09.2019 —controlate 1-OperatorieconomtcVinstitasi pubic fn subordi Sel ins mpl Pap eet caer | situatilor de | i Local pentru Situagii de Urgenya; {omparinest rd wee, Comite iid Urge ‘Regt amenond a Good of GospodileComunalt eal ~in salen, Servic sens oi vor Cree. ay “ Camin e Ajotor Soil Pagan “Serial wel impo ale Sevill Adi ior Pasa ervicil Urbanism Arena Tesi; Compartinent Parinons Si Conn, = Case aniipala ecard Sudovea “siteea munihpall"Leoserd Gv Gb Sporty Mancipal Pon Pagina I din Scanned with CamScanner T1-Acte normative aplicabile Tage, 3072006 piving aprars inpouie| Legea nf, 48/2008 privind protetinctil HGR. 5712016 pene pipbares cle iooindiy, sone ange i : HGR. ni'437 din 6 funie 3007 peivnd stabiliea gi senfionarea contravene LGR. 1579 2005 peat aprobaea Satta personal +] HOX w. 1491 din 9 seplembrie 2004 pets ‘aprobarea Sa otarea coinitefelor si centelor operitive penta stuai de urgent eval de oacuare in situati de urgent; ONAL 118472006 penta aprobrea Nomelorprivind organiza si asgueen activi sat gesionares situafilor de urgenih OME TOM AT ar 96/160 tn 2008200 pecs pobre Regent pvind reve $= specie roel acuremar sagalet dees ars MAL nr. ‘pentru aprobarea "Normelor generale de aparare impotriva a. 6 Dispozitiilor generale privind instruires OAL wr 108008 vind mnie st complies OAT 37122005 pea apobaea Dispoziilor eral privind a sslaiatilorin domentul stator de gens = aoe le cae MAL 16627 al 2010 para sohr Dispar ene viepre tose ‘nceiilor Ia construti insalatils OMTAL 21 in23 epee 2010 penn probarea"Dspoiior gee de paar inpotiva incendie pai de intreyinere sitar : ‘ OM.AL 26272010 Bisport sealed at neni la pil i consiufipetn routs tt ‘#servicilot privaté pentru 'situafii de urgent’; ‘Normativ de siguranta la for a constructor” = indicaiv PIB; ‘Normatiy privind securitatea la incendia a P es Ceara Panes He asa de singe, indcay P1182-2013, eu modiiale "Norm pevind sei incndi a sir, Pate aa — 7 ae ‘Rerun sc iin cll, Poo a — Uli ctr, mie ee in omy pet proleae, exe alone inser cei afeei ie”—ndcatly 17-2011, lone tehniceprivind prolectaea, exccutaea si exploataeasstemelar de alimentare cu gaze naturale” - AND. nt. 89 din 10.05.2018 THL.-Constatari 1.211, Unmatoarele obiective sunt puse in fmctiune ‘irk objinerea autorizatici de securitat a ncendi 1. La data contolului, : imobilal "Primicia ‘Monicipinlui Pagcani ~ sediul autortalor pubice locale gi sal multifuncfionala” din mun. Pascani, sir, Stefan cel Mare si Sfint nr. 16, era pus in finofune fra a fi objimutS autorizatic de securtate Ja incendiu, obligatorie conform prevederilor ‘Anexei nr. 1 art I, lit ¢) si lite) din HGR 571/2016, nefiind astfel certificati asigurarea misurilor minime de securitate la incendiu pentru aceasta categorie de obiectiv.' Neregula a fost consemnata si in procesele verbale aterioare (PVC 3441028 din 18.10.2018, PVCSC 10031401 din art. 30, Legea 16.11.2017, PVCSC 0047585 din 17.11.2015). alin. (1) din 3072006 | 19.099 {in vederea reducerii riscului de incendiu, primaral | Municipiul | Legea | -- | x | republicata ‘mun. Paseani, domnul ing. Pantazi Dumitru a emis | Pagcani | 307/206 at 45~ | 50,599 ispozitia 19895 din 26.11.2018 prin care dispune ‘modificata alin.v.- | ci mu se vor organiza activitifi in sala republicatt lit) ‘multifuncfionalé pind la data obfinerii autorizatic de securitate la incendiu. ‘A fost depust documentatia tehnict in vederea ‘emiterii avizalui de securtae la incendiu, isk pnd Ja data controlului nu a fost objinut ‘avizul de securitate la incendin. =] |-Z-TaVEsitia ,Amenajare spafi comerciale ~ Piaja Vale” din six. Ceferigilor nr. 4 — conform prevederilor din Anexa nr. 1, Ti lit a din HGR. 571/2016 pentru eategoria de constructii comer, cu aria desfigurati mai mare sau egalé cu 600 mp (Gefine avizul de securitate Ia ineendiu nr. 977.724. 1 din 02.03.2012), 3, Hala piaia Agroalimentard din mun. Pascani str Patina? din Scanned with CamScanner Ceferiplor ar. 4— a fost schimbatat desthajia Gi y hala agroalimentar tn hala cu destinatia de comedt s si depozitare. A fost incheiat contractul de prestiri servieii nr, 6734/12.08.2018 pentru elaborarea. documentatel tehnice pentru Reamenajare pia, st. Ceferigtlor 2 4, min, Pasar 1 data conirolului mu au fost prezentae evan Planurile de interventieavizate de ISU Tas, pentru . art. 19 it AAs 1. Serviciul administrafa piefelor, Dai alin UI it. | 5 3 Servcil gospodarie comunalé arcul auto); | Puncteiucru | Legea | - | x | oedin | 25% 3. Serviciul taxe gi impocite 307/206 Legea | 5.00 4. Stadionul municipal Pascan republicata 2072006 5, Sediile primariei Mun, Pascani. Tepublicata 123 Prin certficaul de urbanism 1052018 ma @ a “Art 43 fos solic avi desea a ices pe a aint | 5 »Construire spatiu productie P+M — cu respectarea | Municipiul ney x | odin 2 Aavizelor eliberate in baza certficatului de urbanism | — Pasceni sormons - Legea | 5 oo nr. 125/2018”, find emisa autorizatia de construire a 3077006 | © ar. 8 din 17.01.2019. eee, epublicata 124 La nivel UAT Pajeanl au este incall ‘OMAT Aias funcfia de cadru tehnic cu atibuft in domenial 10672007 wien piri mpotrva incendiflor Ar.2 Dida | 1001 Lega | ~ | x 7 07006 shteee, | 2.500 republicata ublicata ‘Art 11 a 13. Pregitie = 5 r= : : 2, | Tehnie— constructive 5 1 Pia dia seestora, : ¥ sl Re omar ZL. Le dain control, ta spate comercial | Eeiste/| MAT, sAstel ais fnchiriate de Ia Serviciul' Administratia Piefclor lita | 109 Ciaja din str. Ceferistlor nr. 4), instlafia electrica Sef]: Lia) ce alimenta consumatorii standurilor comercale se SERGE | 500 explosta cu improvizaii, contacte imperfecte la \| coneziuni si legitur, existind astfel pericolal producerii unui incendin. 2.12 Hidranfitinteriori aferenfialel comercalo din Piata Valea din str. Ceferiglor nr. 4 nu sunt| Pisjadin {| OMAT Antal. | 999 Snwetinuiinstae de funeyonae (ou sunt echipaticu| a. |] 1saz007 |_| | “Srey” | 1 SBHGR | 2 S00 5372007 realizarea i operativ de observare si anunfare a incendiulu, Art 1 ala, precum si de alertare in cazul producer unui astfel ~ |x | 3tea | 1% de eveniment — nu este echipaid cu instalaic de diaHGR | 5 3,5 detectc, semnalizare, avetizare si slamare tn caz de s37mo07 | Inca functional (sant monn! decode | SC Mul | 32018 2.1.4 Nu sunt fincfionale toate corpurile de Tuminat | Sedial | T7B0T1 de securitate pentru evacuare si marcareahidranfilor | Primtsiei| | 7.23.72 \ | interior. mun, || _OMAT an.tain | a5 Nu ‘este previnst iluminat de securiate pentru} Pageant || 1637007 | _ | | 3,tnpdia| 1% evacuare,astfel: Piajadin || 07/6) HGR | og = la ficcare ust de iegre destinata a fi folosita im caz | str s37no07 | > de ugents; Ceferigtilor = Ia lecareschimbare de directc. mid 2.1.5. Nu este previzut iluminst de securiate pentru | Piaja din | T7017 Satta ‘marearea hidranflor interior. st. 723.11 Lala. | 1.000 Ceferigior | oMAt | — | x | 3litodin| 1% ar.4 | 16372007 HOR | 2.500 eee 3372007 \ 2.16. Tevile de refulare univerale cu cae sunt | Seal [An 4190 = : echipeti hidranti interiori nu sunt previzute cu| Primtriei | 4.20din | ~ E Pragina3 din Scanned with CamScanner 1363/2007 ‘Art. Talo. a OMAL 2D | reno | - | * | dinHGR | 5, 80/4), 139 o 537/2007 Ag 1 ain. | 000 : are 3,ti. ain | 1 Dis, Din foierd sili mulifnejonle sm | Fosters) prises | | xX | HGR | 2 Soy Prevzute ust plsante Mx8. afi previzate si wsi | multimeli | 76,15 s37no07_| 2" onnale pe balamaleseipivop Gu bare antipanict. | onalé a Zi Ta momental Controfului ta wnele spafi ale | Sedo | ape 74, tit {ieee | 20 constr insaljia elcid ea flash im sare | Primései | sigan} "| | EES | defect, uzatt si cu improvizatii a instalaieielectrice | mun. | “’Gygaq 500 si sau receptor electric, exisaa capete de| Pagcani- | 662010 37/2007 conductori electrici lisati neizolati. subsol, - At ish. Tio 2.1.10, La balconul sii multfinfionale, pe waseat | Belen | are. 110 3, litt) din | *°! c&ilor de evacuare sunt amplasate tn ambele plrti mult , | din OMAL. | -_X sd HGR 2.500 seaune cu strapontine fixate fn pardoseal8. Me | 16372007 s372007_| 2" TAA, Nu sunt previzate wl rectene Ta foo Te i {ncdperea tn care este amplasata centrala de detecie | Seaiat | PAID Art.1ala. | 1 999 si semnalizare a incendilor si apaatal de contol si| Primiriei | .9') AS o| cate) : Semmnalizare a instalatiei de sprinklere, tnciperea aoe GinHGR | 5 55, tablourilor clectrice ce alimenteaz’ consumatori_ 122 537/2007 P blo ‘2.1.12 Usile casei de sciri intericari m au Pri i P118/99 dispozitive de autoinchidere. amt Art. 2.6.23, - x - - Page ees aE Ear aia Sed Ae Tai 2.1.13 Prin deschiderea usilor casei de sciri inchisa, | ,Sediul tT al se reduce gabe ohit-de evauare pe podesnl | Panic! | Pues |_| | 31-9 ain 1.000 caselor de sei. =, ESR | 2500 23 Boieiie ult faa 231, Nu este amensjat punct de comands | Primaria din x | epee Ge protectic civil la sediul primisiet municipnlui | 5™™ | GR | ~ agi2004 | ~ Pagcani. = 62/2016 ‘23.2, Sistemul de instiintare-avertizare a populatiei seste uzat (echipamente produce in anol 1954 si An 75; An 76 1960). sie Pe OE | tooo. Conexiune cu dispeceratul ISUF asi mu este | avertzare | Legea aes || 3000 functionals 481/2004 48172004 Cera de alarmare nu este functions. 233 Na se asigu mijlosce de ingore gf flammare sufiienepentu a alama tneaga populate a muniipiuli in situa de protectic : Legea | ii Tn pect sun ta, 1 me, xe Primaria | sgizsooa, | — | 3¢_ | 48172004, | 1.000- epredinil un procent de sproximativ 04, 75/0), | 2.000 2017 a fost realiza un studiu de audibiltate nr. 380| Pseei | 27/3) Tella) din data de 21.08.2017 in care sububile sounicpilui Pogcan nu sunt inclue tn stud) 3 Secviciul voluntar/privat pentra’situatil de urgent 73 Adina oe i : a : : 4 er esolufionate care au fost constataté cu prilejul controalelor anterioare- 7 ‘erogulile de la punctele 12.15 122; 24.1; 212; n13; 2A 2.5; 21.6; 21.7; 2185 231; 23. - : Eee c 7 1V--Activitsti de informare preventivi l alte activitii desftsurate pe timpul controtulul(instruiri, analize, exeritii, et.) Pagina ins Scanned with CamScanner aa Nair a ‘Subiet (rie) abordt® rp pantcigngs | Ob Treendiainundate Adal 140 = iiprivind: le eee mitt salariatilor din cadrul structurlorservicilorsubordonate Consiiului Local Pagean,referitor Ia modul de intervene | c urgenta, avand ca rise/subiect abordat incendlu a fost consatat faptul ca selariati cunosc regulile si masurile ee trebuies ul de interventie in caz de situati de urgenta: de ease, 2.—Materaledesiminate Formade, | —Numir_ [Ober M Bie aordat | Forma: Be aaeacar Denumiree BENE preneatre? | exemplare* | vai 1 7 z 5 as met we | Tita, Be | aac patie | OF i ed | ete teat | mutta? | won? | joa? Tea | Sires | siemee | eh 1 | Monicnie | Cae | 5 ~ [| [we | - | - | - : : 2 | Manica [ Pare [5 =| 0 [tee | - | - | - Z : 4,—Asistengi tehnica "Pe segmental avizIrl autoriarilsa pelucnt OMA. LIOIG penta aprobarea Normalor metodologice privind vizarea gi autorizaea de secure lance in vederea bine aoe de securtate de nce. ‘Pe segmental prevenrllcendilor a fst cords arta init Se speiainte prin preucrarea OLMA. nr. 163/2007 pentru aproborea Nommelor generale de eparare inpotiva inendilor; OMAN wi. 1662010 pentru sprobarea Dipositilor generale de ‘plrarea tnpotrivaincendlilor ta constructs istalatiafrente TV-Saneffuni aplicate g ‘Nergula Seat we] Pesca soci, | S/n Fas SET ce |G smofona ee Faces a aaa % - dabei Cont) Sees ‘(iei) ieee, eee. 1a 10041397 ‘Amends 20,000-50.000 > | Primaria mmuniciulal |, > g ‘Averisment fr Pascani : : 3: See eet ee ees toos9ais | Amendi =<) es ‘Murariu Simona Andreea ~ ‘Amnend 100-500 eS 241 10069014 } : 5_| Menegon Cristian Dumitra 212 10069036, | 1.000-2.500 = | Menegon Cristian Dumitru | 2.14 a io = 7_| Miry Tacob = = z ‘S| Pert flan z = = 9” | Ailiesei oan 2.110 a 5 : Pagina din 6 Scanned with CamScanner MINISTERUL AFACERILOR INTERNE iL chy ue DED SENTRG SURE Exons «Lather UBEE™ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATI DE URGENTA. : INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENTA - MIFAIL GRIGORE STURDZA" AL JUDETULUT IASI ‘St, Lascar Catargi nr 59, cod 700107, Telefe -18_/_10_/_2018_, Ia primiria Mun. PASCANI cu prilejul controlulul privind ‘apararea {mpotriva incendiilor si protecia civili, execuat potivt prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, eu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind proteotia civil, republicatl, cu modificanle Uulterioare, ale Ordonanfei de urgenté a Guvermului nr. 21/2004 privind ‘Sistemul National de’Management al Situatiilor de Urgenti, aprobati cu modificiri si completéri prin Legea nr.15/200S si ale Hotirérii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributile serviciilor de urgenta profesioniste. ‘MUNICIPIUL PASCANT LOCALITATEA CONTROLATA Tel. 0232-762300, fax 0232-76259 CIF 4541360 =| 1 PRIMAR Ing, DUMITRU PANTAZI DESFASURAT IN PERIOADA 16-18.10.201. ir. Mocdinija Ovidiu Cpt. Mien Cristi Lt. Rosu Ionel | INSPECTORI Sit, Prigoream Gabriel Plt, maj. Ciuciudiu Costica Plt. maj. Bordeanu Andrei Primar ing. Pantazi Dumitra Viceprimar: Nedelcu Gabriela _ PARTICIPANTI DIN PARTEA Sef Serviciu Urbanism - Leah Vasile UNITATI CONTROLATE. ‘Cadru tehnic PSI Mic a Pertu Iulian Inspector Protectie civila Ailiesei Toan ‘Manicipial Pagcani, Tudeful Tash LOCUL $IDATA TED AIE: tori economleV/nstituti public in subordine - control 1-09 “Set crs pa 1 Sthul Sret Payee _ purines geen si dre Com Ls pnt Sha Un {Rep autor Ge Gone Coot oer, Sevicil pesto vee Scent Fees nd ltr oc Pus + Sort topo Ect A cu 2 SE Ohi Amen Terri 1 GStparines Princo Somme sn manip esd Mi udoen “Sloane manpll"Lesré Gey 1SCiBeniiac si Th Sper Mune: + Senin oor sont Pagina din Scanned with CamScanner Hi-Acte normative aplicabile Tei 301205 iv Teen Sa cone pao. pnd pce cil rpulizal 8 mode SA ; : EGR Sniane Ft a ede cer 8 men ew es PN sian strc vind sect y Insel ia luni 2007 privnd sbiic ssancfonara conse omnele de prevent i stinger] a incendie, BG 597d pm a : a eee neronbre 2004 pena apobarea Replamentlcaes PS A ae ogarzaoric, abil, funonare TG. Oy etelor tecncor operative pera suai de wae a osara cms ents os Nm pn organize i ies SO vacua in situate wees MAL 11BA2000 ps rtte0 cin 200/200 pe apcbreaRepulemesslt vid Stigestonareasituailr de rgeni Specific sell utemure gay slunecs ere spre cll cate tera" Nemior pene spare np OMA 1632007 en rears compere OAL a 7122005 peed ONS _isporiilr generale privindinstsrea ‘Stasi in domenial stati de wrgets St ord pen sprobaa “Dios ena pein apres IFO? in sferente™; ‘ONE. 21 din 2 septembrie 2010 per pobre Dispose ove de spare ingtiva incendilor laste srt de fntrfinere cendilor la construct instalaile Spt mo per gen deena eat na me Pe Seog pein Consties, ncadares gota servi ohne retiree peas de uracil: Sree sigur afore constr ~ env PUI “Ria peut en cicavP1182-2013 “Ser in abe ee acs eter semi avertzaes nda PLISD- “Roroa pr pear, cl loi le Ses casio ~iniativ 7201 erat pent pri eco explnre ser dale upc nae =O. IDE. 169 din 10052018 iva incendil TDI, Urmatoarele objective au fost puse in Fncfune fra obsinerea autrizaiel de secuitate la incendiu: T gediului administativ al Primlriei Muniipiotat Pagean ¢*Sal& mulfunefonala” din st. Stefan cel Mare Sfint ar. 16 — obligatoria conform revoderlor Anexei ar, 1 at. I lite s lit ¢ dit BGR. 571/2016 pentru categoria de construct TTT ale. autoitfilor publice locale, cu aria Jfice domeniului secu a 30, glomerste",indiferent ais. din de injime ori destinatis Leges Legea Aeintine Sento aecumentaile | ua | Sa 30772006 | 20.000 ae oe ni716102018 Pen | pyran | POU | x | ma | - Gunner avizaul de securtate le incendi pent = si alin. V.— | 50.000 Se Primisel mun. Pageani in vedere iti completa tb) Tepalitie. cu Legea Pimnr mun. Pagcani, domnul ing, Pantazh rroa01s Dumitra declard cf sala multifmesionalé nu este Past in fanciune gi cB va emit sium document pin pase te dispune nefolosirea acesteia ping ln date miter autorizafiel de securtate la incendiu. STinvesttia ,Amenajare spafii comerciale — Piola Yale” din se. Ceferigilor mr. 4 — neconform ‘evederlor din Anexa nf, 1, Th It din HGR: F71/2016 pentru categoria de construtii comer, 8 ha desfagurath mai mare suv egall cu 600 mp GGejine aval desecrate Ia incendin ne. 97-72% 1 din 02.03.2012); 3 Hala pita Agpoalimentar din mun, Pagcani Befetior nr 4 a fost chimbatattdesnatia. din agin 2in6 Scanned with CamScanner hala agroalimentard in hala cu destinatia de comert spear A fost incheiat contractul de prestiri servic Grsai2.042018 penta ebowen dosanetfl ‘ehnice pentru Reamenajare pia, str. Ceferitlor snr. 4, mun, Pagcani. Sea Seal 1.22, Nu sunt complete corepunzto imine | SPCLEP | ag n ‘et train | 999 Inspectoratului pentru Situati de Urgensi al] pSSU | wan | _ | y | 3ta)ain| 1% judul Tastfigele obiectivului care si respecte | Pani OMAI HGR | 9 59 Proveert aot din OMA B92OTS pm, | sssanor ssia007 Ponbed, ie Vale 1.2.3, Nu este fntocmit si avizat planul de ara te TEL ed fet rotor Sesh i weixo wioehl aie a mavioter ao woe pins $8 Perel denied mel ait abit | so 1. Serviciul administatia pietelor; Fcsrart| 2M |e Ih | ean = 2, Serviciul gospodarie comuneld (Parcul auto); Legea Legea | 5.000 3. Servicul taxes impozte; 30772006 rome: 4 Seaton mal Paean 5. sel part Men Pana Sa" tndbat es cecbea pad. hoi planurilor de interventie. 1a a srl ean S| TE a panels de iad. fmiul ls Pa ar oe | Cool { Cater neil Ltn Sienna | anaeir’ | 2490002 |_| x 3492000 | 100 Ten fe fama nina cepa fy | a ‘La “data controlului, 1a spatiile comercisle ‘nchiriate de Ia Serviciul Administrafia Piejelor (Gi dno Cueva. pede Eee eee ca aids Gents ois SUE caauta Gaosauis cee ot ieee eee cen me | cua opal, ainda fees poder uni | I” Pata an ad Aaa. | og es oon iy ' Sammne | OMA, gBHGR | gig Stamat ssi wee | Moy ens Hac ra fe 7 a 4 Sacom [2a Ta Gea cabo Angoawe de toma] Fan ds Sebi amen mane ena | ie To, Administratia Piejelor de cAtre {1 Ciuciu D Joan nu | Ceferigtilor |, OMAT 3,lit.py | 1000 tanowfane confomnomear serine | eae | 's9a0r7 | = | x | ike | ‘Ciuciu D ma) s37i007 | 2-500 \ ; = {ia aT eR stan Getta oon | Fea _ nae n sy de hucfets ma se | oma, ‘Sup | 100° sceesorl pentru trecerea ape, cu robineracordur | Cefeigilor | 1092 ~ |] gance | ss ‘si nu sunt verificati pelede ati fel posibila ond 13910) ss7ao07 | 2500 eae soda men a, a Scanned with CamScanner | acai | TSN arma oe ora ‘creatine pms cure gine Nv'ece pew Damon de owns pot de ere dein a 6 esi ese 218, Insalata de sngee cu spe teens 219, Dia fonend ah muons sot | Foe lt Pwovinte gi pine ft 2 rote | mel ‘Erle ella piven br sta. DBL. Ne ese amenjt pune de comin prt i I seal pie! msi Savill oltre peste sual oes Panett Scanned with CamScanner {| Neregullsiesolutionate earé au fost constatate cu prileal contvoalclor anterioar ‘Nerepuile dela punctele 12.15 1.22; 125 12 j Dad 21.2; 21.35 21.45 215; 216 217 231; | - = aye : Bt 214 17; 23.4; analize, exercitii, ete) ~Activititi de informare preventivi si alte activititi desfisurate pe timpul controtulut (insti, ‘Conga ati dea i 5, refeitor Ia modul i ‘ume instru salaiailoe din cadrlstucurlrservcilrsubordonate Consul Local Pascal, referieh © Te ce rebuiese caz de stuai de urgenta,avand ca rse/ubletabordstincenda a fot consaat fel ea salariath ewnese aaa respectate precum si modi de interventi in xz de stat de urgent T Lane des see exude ensue, 2 needy caer asap STAG Soden vt eit Activ destigurat gis Asvildesfguate __ eR ee = Tl ava cor aces ee | 1 Tnstruire Tncendiwinundatic Adult i 2 Mui et = ae i Tl demi = [ee | ong 2 aaa coe ee ee a Spee eae eee 3 pee ese Te sn = 38 eee eee a semf eee [ee | a Te et ee ott ST eS ee Eee ce a eas | a ee ee ee pole ee Brogars (15 em x21 rm) ‘incendiu pentru siguranta familie tle) a ae | : ae ee ee = Sie —amea| een | ee 10, | Alig (48m x67 em) instalpilorelectrice genereazA 170 vitime/an = = x eS ee i z z ; TSE Ges opined Geese © B® | tyeadin | Tait 3 12._| Alig 48m x67 em) incendiv peciru siguracta farilici tale” us z = O09 Leet gies EET eas | Tote ; age [Ss Be AGC api pe A ae We ROI | penta w E eee 1s To | ma a Tans ae aw ecient gg i a el see Se [a] Pea | tes [es aa os Te tat red : = 3 [eee i | a ao TAPES mi aren oon kersos 12D estaba al 4. -Asistentd tend [/—_ Pe segmental avi ~autorihl sa pclcrat O.MAL. 1292016 petra aprobarea Normelor metodologice privind avisarea gt aworzarea de secwitee la icendiun edereaobfneriteuorzaficl de securtate de incendie. Pe segmental preveniilincendilor a fst acordathaistenhtehnia de specalitate prin prelucrarea O-M.AL. nr. 163/2007 pentru ‘eprobarea Normelor generale de apdrare impoiriva incendilor; OM.AJ. a. 16672010 pontra aprobarea Dispozijilor generale de Srareatmpotrivatncendilor la consruti intalaiaferent Pagan Sin Scanned with CamScanner Leas 1V-Sanetiunl aplicate Xe Pensa & | ecient == 5 ec ee (219 | si i sm [230 - 3) Feee semicon 214 10041310 ‘Amend 2.500 = 4a Air eae |e 2d 10041035, ee 500 E p pesmrem SPAT iy | worms | 2 : & [Bes aise SESH ar [rower | =e 7 | Bronanesl Aew Mie =) a [ toosinse | Ane fs a : = [Fems_Maoe = Sa toonase | Ane ae ie ee a | oe | 3 \- vo [Sues eI] aig | wonsoe [Amel ee Ne ai | Seine Tolan = WTaeis [1.24 | tooni2se [Amend [10 [- 2 [Fiore flan Cezar Zito | oosiso7 | Amends \ 500 = 09.11.2018_ Prezentul proces verbal s-afncheiat in «= doua exemplare a Inspectoratul pent Situai un exemplar la :_Primfria eee Pagcani_ (Cu privire la modul in cae au fost remediate deficentele constatate va fi informal in seri Inspectoratul pentru Situa de Uren al judefului Iasi, Strada Lascar Catargi nr. 59, fax 0232 213617 sau e-mail: 5_exemplare, din care : de Urgenta , Mibsil Grigore Sturdza "al judetului lagi i@gmail.com pind la data de REPREZENTANIIE Inspectoratului pentr Sitti de Urgent Mihail Grigore Sturdza} fl Sudefului Tas Participangi la control din partea autoritiii agminisaipplice locale Pit, maj. Ciuciudiu Costick (iume si prenume in clar, numa legiimayie de control sisemnéitura) i Mir Mocinita Ovidiu yi Sy, 3954 Cpt. Micu Cristian 3826 Sit, Prigoreanu Gabriel fpr . ‘4177 Reprezentant gospodtird di ing. Mir Tacob 3184 Cadru tehnic PSI Ailiesei Joan (ume, prenume in élar si semnéitura) ‘Nr. 3441028 din 18.10.2018 ‘Nr. 17734 din 18.10.2018 ‘Nr102 din RUC seria A nr. 0920422. Pasian in Scanned with CamScanner INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENT: s»MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDETULUI IASI Su. Lascar Catargin.59, cod 700107, Telefon: 0252/41 21.21 sTERUL jan . is ent? ‘ Uagys Judeyal TAST ipiul PASCANI ax 0252721.36.17, WEB: hpy/faujis.o, email: syasi@gmailcom PROCES VERBAL DE CONTROL Tnchetatasiel 107 impotriva incendiilor s1 ulterioare, ale Ordonantei de urgenti a Guvernului nx. Situatilor de Urgent, aprobata cu modifica’ si complet 1492/2004 privind principle de organizare, functionarea si aribufle seri 2017, la primiria Mun, idtecta civil, executat potrivit prevederilor Legi n. 307/2006 privind apsrarea impotriva incendiilor, cu modificirile ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 PASCANI cu prilejul controfului privind apararca privind protectia civila, republicati, cu modificarile 1/2004 privind Sistemul National de Management al prin Legea nr.15/2005 si ale Hotirérii Guvernului nr. lor de urgent’ profesioniste, LOCALITATEA CONTROLATA MUNICIPIUL PASCANI Tel. 0232-762300, fax 0232-76259 CIF 4541360 PRIMAR Ing. DUMITRU PANTAZI \ DESFASURAT iN PERIOADA. Cia i207 INSPECTORI ‘Mr. Mocinija Ovidia Lt. Rosa Ionel Sit. Prigoreanu Gabriel Plt. adj. Guguianu Vasile Plt. maj. Ciuciudau Costies Plt. maj, Bordeanu Andrei PARTICIPANTIDIN PARTEA UNITATH CONTROLATE Viceprimar: Nedeleu Gabricla Sef Serviciu Urbanism - Leahu Vasile Cadru tehnie PSI ~ Mir Iecob ‘Compartiment Invesifi- Pertu Tulian Inspector Proteofe civil Ailiesei oan LOCUL $IDATA “Manicipiul Pascani, Judepal Tasi 16.11.2017 1 -Operatorieconomiciastituf publice fa subordine—controlate Sel Pieri acpi ape Sel SPCLEP Pace Comparten se Sala Cs Come Servi ser pt eas Ciena aca Canon e Ajo Seca Pagani Srv tes Epon eae Sercl Admins cea Pac rte Ci, Comil Lacal ey Siti de Ugeinlscle dentine laa spate Pagina dn Scanned with CamScanner aia. V— | sooo 2.000 1095 1000 200 Scanned with CamScanner 125. No este intoomit_qf_aviea’ plana ae inne de 1SUI Iasi penta wreak obiective, in vederea asigurinii_ intervene! aaa operative a servcilr de urgeni profesioniste gia it. at ce Seas ea oe a siti | 2 1. Serviciladnnisatiapiceler Puneetuers| Pe |. | x | "e.g | = 2 Serviiulgospodsrie comunald Pacul auto); 20772006 ieee | $000 3, Servciltaxeimpozites Mraies 4 Stadion municipal agcai 5, Sele primariei Mun, Pascan. 1.26. La data contoulu nu sunt actalizteo pare OMA din actele de autrtate i documentele si evidentele | Gging | 46/2013, specifie aparariiimpotivaincenilr. Cantina | siya LEGEA | 559 Seca! | EGEA | ~ | x | 307/006, | 250 3077206, avid Paseani | 2S Ila a 76, | 1000 resuse tcnico-materiale necestre protejeicvile, |= ~ | x | oainte | - previzute in planurile specific. 4812004 | 2.000 ‘Tehnic~ constructive : i temas 21, Constuctispati/amena seestor, 241, Pentru Tucrarle de verifiare gi punere in ‘metune executael: at 19 i, Anas 1. insalata de pomp inceniu; cuidire | “Dain atin | 2.501 2. instalafile automate de stingere de tp sprinkler si| Primaria | Lega | ~ | x | odin | — Arencer din dotarea Sait Mulifinctionsl; Pascani_ | 307/2006 Legea_ | 5.000 3: instal de hidrang interior. rmodofcata 30772006 ‘mu au fost prezetat acte justifeative ca sceste Iucrari au executate de care persoae fiicefsiice autrizate. ‘iz, Nu sau mania diecori de fam pene ONAL Spafille ce apartn corpuluiadministrtval Pomel 16307, in bara unui proect tehnicavizat At5,]it@) HGR Comp | sidsier | _ | y | 3372007 | 2500. primarie | ° "255i ati, pet 4, | $000 Nomatv ie” 1872-02, at 421. era ule de acces Ta sala multunyionTa cu eapacitatea de 458 de locuri dispuse la cota 0 2 OMA a ugh, cola +35 (4 us) sf #7 (2 us), construct | Ctidie | or sorrates, | 2s0o. GC. Moldoconsruct S.A, si SC. Incom S.A. ts) | Paimaa | rosrzoor, | — | x | 3072006, | 2s00- tu au preentat agrementetcnice din are sarezute | Pagcasi | art. 18, ee cf acesteaindeplinese condita de etangetate Ia foe i) it de minim 15 minute; LA, Calea de acces principal inkrre pint dn str. Ceferisilr nr. 4 ~ culoar nemaret gi Boost ae nee istics pea 2 Pia Vale | 16372007 33772007 | 1000- jul hae apetinenare din Pit vate snl} PENA | 162007 | | x | 372007 | 1000 sola leeinecat dsoaie de sgwaogl OM | “OA Ghliey., neconforme scare Bocheaznggeuneyzevacur OMAL persoanelr. Lt 2.15. Cental tea afeenia "Atelier pare ao" om HGR. ‘vest conform nonmelor (ep improvieth; | Gopodare | MSR Min | || sszr67 | 2500. J | comunais | MAL ‘An. alin | 5000 4uliva ZIG. Ta moment conotaat fh unele spat ale | Gopodarre ‘construct intaljia electric era feos in stare | comunel Aefets, watts cu improviati instal electrice | Clubul | Ar. 74,1 An. teatin | 169 i sau roeptori electric, exitau capete de| sporiv | @sik)din x | hla conductor electric Isa elo oMaL | ~ ginHGR | 6 Deasemeni exsta corpuri de iluminatincandescente 16672010 ss7aa07 | 5 in spaile n care se. depocitead gi / sau pstreaal aterialcle combustbile are nu Sunt proteate Pagina ding Scanned with CamScanner slobusi de protecie, Tar acolo unde ear Posibilittea si fie lovite nu sunt montateapératr! de proteti. 2.17. parte din cille de evacuare na Sint mareate orespunzitr cu inicatonre sandardizate conform |. | Art. 108, 1000 regent ence specif asl inet tasede | SHU, | sin cain |_| ag a Acestra si fie resunosoute cu suring, at zua ett | SPCLEP | * Gyyay 2500 ‘si noaptea, de persoane care le utilizeazd in caz de — 1163/2007 $37/2007 incendiu isufeiente marca), Fa 6 ds OMAl 16672010 At 123, Ast 1, alin Sp ABC eve, mu, SESE 2500 alin. (1) $i alin. (2) din OMAl 16/2007 Sead SFPL Pajean | Art. 80 219. Miloacele teice de spirare importa} Sedial” | alin (@ At alms | 99 incendilr (ejesua de hiram interior) nu sunt] sPcteP | ar.i39, | _ | x | lip) | 1 verifiste conform prevederior tence de cite 0 | Pageanis | alin(3) din ea Hak | 2500 pevsoand fired seu juried tesa in acest sens. | Chubul | | OMA 3372007 sporiv | 163/2007 sinspa Pear Ra in 2.1.10, In spate i care se pelure shiva din OMA oe cairal SPCLEP Payeni matte combuntile | cacy np | 1030010 | yy | e Gossrle) mo reserts_o dana de siguran ‘10, oot (Guinim 1 my) fai de sursele de oSldurs. ite) din OMAr 1462013 Art 4.19 4.20 robinej care st permit pzifile de epar: inchidere | nds | 22013, * | dineR | 4 Sop filet pulverzat psu jet compat. a es 33772007 16/2007 ‘23, Protectie civil ‘Anexa 2 23 Ne gin | | yg | tegen de protege civ la seul prime! mans HGR 81/2008 Page, 36272016 Az, Sisal de inlnare averare a populate este uzat (echipamente produse in antl 1954 si An. 75 Ast TH 1960). sisem |") x] 4 | 100 Conesione eu aispecerstl SUI lasi mu este| avertzare | Legea Lege | 2000 funcional 81/2004 4812008 Central de lamar ny ete functional 13, Protec civ 131 (Nu seasigud milsce do inginiare sf Legea alarmare suficiente pentra a alarma fat Prima | giSSte x | 4812008, | 1.000- Populi comune in sual de pte evil fn | Mfroaen] “812004, | ~ 7519," | 2000 Drezent sunt instalate 11 are reprezintéi un | Pageant! 0.3) 76/(1Y/8) rocent de aproximati 85% dm anul 2017 a fost] ” Pan din Scanned with CamScanner [| realiza un studiu de audibilitate nr. 380 din data & 21.08.2017 in care suburbiile munieipilui Pageant ‘nu sunt incluse in studi) 2.2, Allmentiri cu api penimajnlerwentie 2.2.1, Nu este asigurati marcarea corespunztioare potrivit reglementatilor tehnice specifice cu aes a 1000- indicatoare standardizate a hidrangilor exteiri in| ~~ | OMAL | ~ | x LGR. | 2500 run, Pascani; ra 37/2007 3._| Serviciul voluntar/privat pentru suai de urgent ‘3.2, Preeilirea si organizarea inlerventiel a 7 ae a : 33, Acivitatea prevent c z sare 2 - 4. | Neregill nesolutionate care au fost constatate eu prilejul éontroalelor anteridare ‘Neregulile de la punctele 1.2.1, 1.255 2.1; 21.2; 2.3; 2.1.4; 2.1.5; 211.6231, 1--Actvitati de informare preventvi alte activi destigurate pe tnpulcontoluel (insur, analize, exer, ee.) Irae defigurate Be [oct Tal ee Sede abort Gp? paar | OOO 1 Esta Tecndiviadaie aa 0 Cer isnt ese di ee sexcuroecilor sbrdnste Consist! LoalPacn, feito la modal de intervetc in cuz de situti de urgenta, avand ca riscsubiectabordat incendiu 2 fst consatatfapul ca salarai!cunoscregulile si masurile ce trebuiesc precum si modul de inerventie in caz de stuat de urgent Material desiminate Tale ma ay Pe ee, ee | Oar Fe transaid | aoe ae a FR asa ay | FOC he oma nee 1 Be (bansdies) see nee Gee {tee | — 1s] Bot antes) —] oe ga ra San [ et} — Hettenriier AS [Rise Ou kara f wie] eeews tee fis Sear tee haan [mete] a Brows (senx2lem) | istlaioreeevice ecreszs 170 vcimelea) | _Heendia | Tipit 150 a ee se 9 [naveecaxereny | RRC Nea vis eto mnie || pe [0 ea BSC peas apa ve [Asratcmxerem [ESC gon SARTRE | cams | eee | a | Tamera Saeeneorene a TRC cue d pasl Gaia & BF 2 [amremxcren) | RSC aCum dpsed Gemeente © WL wey | tex | as] | Aavetemxeremy | Rg ST AN a BR Gs | tame Pas | | Aenesemxereny | OS, A ARR IR REN rae as fn dome infer preventive: Fuori] poate ‘Cenu de | Mas] EXerstitaplcai planitcare r ‘sfizaj | Inforinire | ‘informare: | taedia, detente’. al | romcom [Comets [| wo |e | - | 1 ; : 2c | Bai RISC zm 40 | Ayere Seema FR beet eth nate cp vane iene : SCRtoe aman ae 4. ~Asistenghtehnied Paonia Scanned with CamScanner tru aprobarea cat (p16 pentru aprobareacategrilor de const (fiies a inceniss privind HOR. 862 te 16 at cae fo bapa avzke relies ages Samii 2016 pent potas etgrior de const 2 [icndh de protect civil rotectie civil, precum gia cer la care se amenajeazl puncte de ‘Informarea si educarea ivi. privir re he eal abngailce, Looms _ Eoin riscurilor de incendiu 1a explostarea construct setratectea bunurlr si medifui impotiva efetlr ea nie pop 5 exo exo, ‘precum tae ee ee de securitate la incendiu, rispunderea exclusivi 1 si amenajirilor din vedere al asiguriril eerinfel de incendiu revine beneficiarilor investiillor din punet de vedere al asigurirt ceria 9 in ceea ce priveste ssecuritate Ia IV.-Sanctiuni aplicate Neregula Sanefiont Be Pre socjents | Stelaute Principle copier sao scent So : species | NCS. [Fp To) 1. Primaria Pageant 10031401] Amend 76,000-50,000 |] = BE Pantazi Dumitru 2.2 - ‘Avertisment = {= 3._[ Mandrie Bogdine! x ToasTssE_[—Amenas_—_ [500 : | Florea lun Cezar 0031396 | Amends 300. = 3. | Menegon Cristian Dumitru 7 Rverisment : Cu privire la modul fn care au fost remediate deficientele constatate va fi tent atta gel Situaii tejasi@gmail.com pind Ia data de dde Urgent al judefului Iai, Strada Lasoie Catrgi nr. $9, fax 0292 213617 sau e-mAl aut BT pourra stn 3 ogi ea Eel ee tl rhe Sn ela ee oa ne ea Participanti la control din. qutoritatii cepa ee Lae spe cvgare Sul Jou Pennie IR Mi Mocinita Ovidiu PRIMAR ; oe Trent Ros Tene eased pif en Pf. sess | ‘\ adj, Guguiane ( mma Cade tebe PSI \ Pea e Pit. maj. Ciucivdau - ing. Mirg aco ES 3184 pit, maj. Bordeant Inspector Protect i 3167 Ailiesei Ioan & (tue sprenune alr, mar legtinaie de contr 3 semndtura) (te premme lars senna) ‘Ne 3136780 din 16.11.2017 din 16.11.2016 Ne 0 dia RUC seria A ne. 0920822 Pann Scanned with CamScanner Pagina I din MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATI DE URGENTA INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, »MIRAIL GRIGORE STURDZA" AL JUDETULULIASE ‘Str. Lasedr Catarg ar.59, cod 700107, Telefon: 0232/41.21.21 ax 025221.36.17; WEB: htp/isujis.o, email: isyjiasi@gmaiLeom PROCES VERBAL DE CONTROL Tacheiat astiai _26_7_09_7 2015_, Ia primiria Mun. PASCANI cu pagal contoluial prvind apirarcs {mpotriva incendiilor si protects civil, executat potrvit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apsrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile ultericare, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile Ulterioare, ale Ordonanfei de urgent a Guvemului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al > Situatilor de Urgent, aprobatd cu modifictri si completiri prin Legea nr.15/2005, i ale Hotérarii Guvemului or 1492/2004 privind principiile de organizare, funcfionarea si atibufile sevicilor de urgen{& profesioniste. MUNICIPIUL PASCANI LOCALITATEA CONTROLATA Tel, 0232-762300, fax 0232-766259 PRIMAR Ing. DUMITRU PANTAZI DESFASURAT IN PERIOADA [ 21-23.09,2015 Col. Timpau Vasile Col. Fareas Radu-Constantin Mr. Carlescu Dan Cpt. Moctnita Ovidiu Plt. maj. Ciuciudiu Costics Plt. maj. Ivan Mihai-Catalin INSPECTOR Viceprimar: Axinte Vasile PARTICIPANTIDIN PARTEA Sef Serviciu Urbanism - Prisacaru Ciprian rt Cadra tehnic PSI—_Mirt Tacob ‘UNITATI CONTROLATE ‘Compartiment Investti - Perfu Iulian / Botnar Vasile Inspector Protectie Civilé — Colibi Vasile ‘MUNICIPIUL PASCANI, Judeful Tasi LOCUL $I DATA 21-23.09.2015 | ‘L-Operatori economict/institufii publice fn subordine ~ controlate SEDIUL PROMARIET MUNICIPULUI PASCAMT, ; COMPARTIMENTUL STUATIIDE URGENTA S1PROTECTIE CIVIL, COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATILDE URGENTAMMULOACELE DE INSTINTARE SI ALARMARE, SPATIIDE ADAPOSTIRE, LOCATH Dé EVACUARE) “SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA TASCAM, {SERVICIUL SERA SISPaTH VEU, TCRESANRL 1 PASCAN TEANTINADE AJUTOR SOCIAL Pasa, {SERVICIUL TA st biPoztre LOCALE 7 SERVICIUL ADMINISTRATIA PIETELOR PASCANL 1 SERVICIUL URBANISM SIAMENAJARITERITOMALE, "COMPARTMENT PATRIMONIU SICONTRACTES "MUZEUL MUNICIPAL PASCAMT CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL Pascan RAGCL PASCAM SG PRESTSERY APA PASCANL 36 CLP ECO SALUBRITATESA Pascant, Scanned with CamScanner Pagina 2a 5 Ti-Acte normative aplicabile Tages mi. 3072006 privind aplrarea fupowivainomdlor modiRenk gt complet cu Lagea 170/015, Legen ae. ABT/2009 privat rote cll, reublicas, co modificle uleiosre, OMA. ne1632007 penis aprobares "Nermelor generale de apirare Snpotive Treendir", OUGR ne. 21/2005 privindSistenul Naina de Management l Sitar de UrgeniS, OUGR nr. 68 din 30 august 2001 prvine {nfintrea, orgaizaressifnetonarea serviilrpublicecomunitae penta situati de urgent, HGR. 1579 2005 pentru aprobarea Stautula Desonaufl vluntar din seville do urgeta voluntare, HLGR. ss. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Reguamentli-cade Davind soucturaorganzatrc,atbuil,funefonarea i dtarea eomtecor fi ceatrlor operative penis situa de urgenS, HGR. nz. 1735 Gin 06/12/2006, penta eprobaea cxtgorlor de construc siemens care se supun aviziilsusau autorizkci privind securtate le {neendiumodifiat sl compltat es H.G.19-2014, H.G.R. 837 din 6 iunie 2007 privind stables sancionareacontravenfilor la nomele de prevenie gi stinger a incendilr, O.MAL. 116472006 pentrasprobarea Normelor privindorganicare si asigurare activi de evacuare in Frsott de ugenta, OMTCT/ON.AL, nr 1995160 gin 200872006 pent spobaren Regulamentului pnvind preveiren si gesionarea Stuailor de urpent® speifice risculi la cutremure gs aluneeSd de tren, O.M.AL nt. 7862005 privind modifier gi completarea OMA. nn 712/2005 pentru sprobarea "Dispocitilr generale privnd jnstrirea salar fn domeniel 160 dia 23 feruare 2007 penta aprobaren Regulamentlui de panfcare, erganizre, desfasurere si fnalizare a activitati de prevenice 2 Siuailor de urgent prestae de servile volutes private pentru situa de wrgenta, O.M.ALL nr. 718 din 30 janie 2005 pentu eprobaree terior de perforani prvind struct orgniatore i doteea serv i de urgent, OMAL. a 1662010 pens sprobaea" Dispel generale privndeplrarea impotrveincendilor la eonsrui ql instalaile afeente ™ (Cuan om, Le) hte as | Organizatorices= 5 1.1. Comitetal local pentru situatii de urgent - i, £ = s is 12. Api ios nesailor Bos MUrmitoarele objective au fost 1. Sediului administativ al Primériei Municipal Paseani si “Sala multfimcfonalf” - neconform prevederilor art. 1, lit. j). din HGR. 1739/2006 rodificat si completat cu HGR. 19/2014 2. ,Construfie spait penta inchriere si amenajare platon piafa producitori din st. Cefeigtilor ar. 4” | 70 3 ; Comput dia dou claditi (nonson 1 - 439m! si| a alin. V.— ] 50.000 troason 2 ~ 696 m* ) ~ neconform prevederilor at. 1, coaiples Ted) lit. e). din H.G.R. 1739/2006 modificat si completat Sapa cu HGR. 192014- detine avia ar. 9777241 din 02.03.2014; 3, Sala de spor Stadion neconform prevederilor ar. : 1, lit. b). din HGR. 17392006 modifcat i completat cu H.G.R. 19/2014; EL ieee noi via ial eweae de ISU Iasi pentru urmitoerele abiective, in vederea iguicii interventiei operetive a servicilor de diene urgenf& profesioniste gia personalului de la locul de a alin. I smunci: ; 1 Serviciul administrafia piefelor, Remselecm | Lage | > | 2 Serviciul gospodarie communal (Parcul aut); 3, Serviciultaxe si imporite; 30772006 4, Stadiomel municipal Pascans 5 Sedile primarei Mua, Pascani “Tehnie== condtradtive ap Sy z 5 = 2.1. Consiructi/spali/amensiri/instalati aferente acest BAELAPentru lucrarile de verificere si punere in art. 19 fit An. 44 fanetiune executate la: cae | D-cia alin. TT 1-instalatia de pomp incendi, tie | Legea x | leo. 2 instalaile automate de stingere de ip sprinkler si| SOm™* | 307/2006 drencer din dotare Sélii Mutifunctionate; rmodoficata Legea 3. insalaia de hidragi interior. 30772006 sa au fost prezentate acte justfcative ca aceste lucrart fu execulate de _catre _persoane _fizice/juriice art. 30, alin. din Legea Legea Consist | 307/2006 307/2006 | 20.000 Local | modificata | -- | X | art.44— 2.501 3.000 2.501 5.000 Scanned with CamScanner Pegina3 din autorizate, ‘-au montat detectori de fam pentru spafile ‘OMATar ce aparjin corpului administrativ al Primiriel in beza 163/07, ‘unui project tehnic avizat; Pitas a Hit Pea ath od si” - Para | Start. 25 si % | fret, pet | ‘S000 ‘Normativ I 4, lite” 182-02, at 42.1. ‘WBFP entra usile de acces in sala malifunctionala cu capacitatea de 488 de locusi dispuse Ia cota 0 (2 us), MAI Legea ar cote +3.5 (4 usi) si +7 (2 ug), constructor (S.C. ar 307/2006 | yop, ‘Moldoconstruct S.A. si S.C. Incom S.A. Iasi) au au 163007, | ~ | xX | ,artaa, | Zon prezentat agremente tehnice din care sa rezulte of at. 18, ally, lt acestea indeplinese conditia de etangeitate la foc de lit f” aa ‘minim 15 minute; |FREFLa data controlului mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotarea sediului HGR vechi a primariei mun, Pascani (stingatoare) erau| seqiy | OMALnr rit Predate la o firma atestata in vederea verifcari| veei | 163/207, | x | _ | 29/07 | asoo. periodice, neasigurandu-se masuri altemative de| Primate | art 139, 42" | 5000 aparare impotriva incendiilor, fpt ce nu asigura| Pessini | al? fae realizares interventici operative in cazul unui eventuel - incendiu, 7 : 215,-Pe caloarele acces echipaje interventie sun |, ' oe expuse produse, care reduc gabaritul aestore. (desi | Pisa vad) “30 din x | 732207 | r000- sunt delimitate culosrele de circulate, mu se respecta | Hala ee lo at ds |: 2500 ‘marcejul de catre comercianti). teal oe -1.6. Centrala tenmien afereata “Atelier pare Sa" ba EGR. este conform normelar (de tip improvizata) sre | ABE 69 din 37/2007 Scownas | OMAL | ~ | x | area, | 2500 16672010 alin 4, ° lita wD pdin 2.17. O parte din instalaiaelecick se exploateazt in| | Spati | OMA. stare uzata si neconforma (sigurante necalibrate, | *Petinand cabluri electrice postate pe materiale combustibile fara | Piat# 7 ~|x 100. rotectie, iluminat necorespunzator neprotejat cu an 500 globur). Bitiowea | "LS OMAI 1662010 28. Nu se respecta distantele de siguranta inte tarabelspatile de depozitare / vanzare marfa si blocul {| B28 cin imediata apropiere (amplasate alii); Art.2.22 Pe aleca betonata de acces auto (autospecisle | Pisa vate | dinnP | — | x | tit roe interventie ISU-Ambulanta, fumizori utlitet) sunt 118/199 HGR. | 7500 amplasete chioscuri/ tarabe, ‘fiind blocat zccesul 37/2007 HGR 5360/2005, Primasia | modificat ab mn | coHGR | — | x : payeat| “30006 4481/2004 Ast, alin. 22, Alimentiri cu api pentru intervene OMAT 221. Nu tofi bidranfii subterani (25 buc.) din ar, HGR municipiul Paseani sunt in stare de functionare -| .M%~ | 63/2007, | - | x | 537/207 | 2500. alimenfafi cu ap5; " art. 81 alin. art 1, pet | 5000 ® 4, lit Scanned with CamScanner Pagina 4 dia 222. Nu este asigurati marcarea corespunzitoare Z| 3 ART potrvit reglementirilor tehnice specifice ca aut, 133 in. 3, po : : 3 alin. 3, indicatoere standardizate a hidrantlor exteriori din din iw. [1000 un, Pascani; > Joman | 7 | %] ain | 2s0c | Seeiciul Volta pHIVAt pentru situa Ge UrgentE™: 3.1, Constituire/incadrare/dotare 3.2 Pregitirea si organizarea interventiei 733, Activitatea five [-Nereguli nesolufionate care aul fost constatat® eu pail ‘Neregulile de la punctele 1.2.15 1.2.25 21.1; 21.2; 2.135214, Roo Ted elual privind act urale : . ‘Canlaon ace eee srvcuclotericilor sibrdonste Cons Loa! PASCANT,referitor i modal de interven ‘caz de suai de urgenta, avand ca rscsubiect abordt incendi a fost consattfeptl ca salariatitcunose regulile si masurile ce trebuies espectate precum si modal de intervente in caz de stuati de urgent Ta Lee dt sue, eee de ers 2 Men eee oust . 3AM sade lo pei 8 : ae oe : : Soar F Sar | one 2 Sa == apa Ta A Mi ep Treen cuter e- Jgurarea respectiri obligaiilor in domeniulinforméri prevent Fee sees eee Sienna oka 4, AsistentStebnicd CA fost instrut servictal de urbanism ca pivre Ia modul de aplicare a prevederiior pivind HGR. nr. 1739 din 06/12/2006 pentna oprobai flor de construct i amenajis care se supun avizii g/sau autoriziellprivind secritatea la incendiu,modificat si competat eu H.G.1 ‘42. ‘informarea $i educarea preventivl privind reducer rscurilor de incendia la explostaea constructor, instalatiilor si amenajerior, tsigurare a conditilor penta limitares propagarii si dezvoltari acestora, precum si de protectie e bunurilor si mediului impotriva efecte incendilor IV.-Sanefiunt ap! eee wellibSad | Scarier Ey Eieeeas 1) ene | Sacra ra = eo ee | ENS Gie ea 7 Pie ig. Daria Panta Ta 5 T[Averiement | = Cu privir la modul fn care au fost remediate deficientele fn seris Inspectoratul pentru Situaii Segue in, Sota Lak aro 5, fo 252 213617 ss em st @gmcom pa ade rezenil proces verbal ¢-aincheistin_3_exemplare, din care - dou8 exemplar la Inspectoratul petra Situstil de Urgeni , Mihail Grigore Sturdza "el judefuluiIagi “hn exemplar la: + PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI_ Scanned with CamScanner >» Pagina $i Participanfi la control din pariea autoritaji ‘administrajiei publice locale PRIMAR Raia icol. dr Farcag Radu-Constantig ay. ae ing. DUMITRU PANT: eon 2889) cpt. Mosiaie Oviia Viceprimar pit. maj. Ciuciudau Costica ig Ante Vote 3184 io "i ee Sef Serviciu Urbanism A Plt, maj. nya iba! ing, Prisacara Ciprian SE Cadra tehnic PSI 7s (ume si prenume in clar, numér legitimatie de control i semnditura) ing. Mirt Jacob Inspector Protectie Civilé [ 0 Colibé Vasil (ume, prenume in clar si semndtura) Ne [4% 55 din 23.09.2015 Ne 3414425 din 73.09.2015 Scanned with CamScanner MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectratl pentru Siva de Urgen «Mikal Grigore Strdeo "al etal ‘Strada LasetsCetargin59, cod 700107 lagi- ROMANIA Tel. 0232/41.21.21. TOFax 023221.36.17; 023221.4.70 WEB: worwisuliszo* e-mail: isujissi@gmailcom PROCES VERBAL DE CONTROL Tncheiat astii _ 24 _/ _09_/_2014_, la primtria Mun. PASCANI cu prilejul controlului privind apirarea impotriva incendiilor si protectia civil executat potrvit prevederilor Legié nr. 307/2006 privind apaarea impotriva incendiilor, cu modificdrle ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civil8, republicatd, cu modifiearile gierionre, ale Ordonangei de urgenfé a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Nafional de’ Management al Situaiilor de Urgenf&, aprobaté cu modificiri si completiri prin Legea nr.15/2005, si ale Hotirarii Guvernului '1¥-1492/2004 privind principiite de organizare, funcfionarea si atribufile servciilor de urgenf& profesioniste. MUNICIPIUL PASCANT LOCALITATEA CONTROLATA Str. Stefan cel Mare nr. 16 Tel, 0232-762300, fax 0232-766259 PRIMAR Ing. Pantazi Dumitru \ DESPASURATIN PERIOADA name | : Col. Timpi Vasile Cpt. Mocanita Ovidiu Lt. Micu Cristian INSPECTORI Pit. maj. Niculita lulian Plt. maj. Ciuciudau Costica Pit. maj. Presura Iulian Pit. maj. Bordeanu Andrei Sef Servicia Urbanism — Pri pr PARTICIPANTI DIN PARTEA Cada tec PSL Min top Mirt lacob UNITATI CONTROLATE Compartiment Invest "er lan Inspector Protectie Civili — Coliba Vasile LOCUL $I DATA MUNICIPIUL PASCANT, JUDETUL IAST _POZOTI Oper cual nite sr [CERIUL SPCLEP PASCANI, ee See erent in rome morzcnecn noms tna i SEA coupe oc remy satu oe “EEUERE Sectrceitgsgn Orono sete seve ceo -RESA NR. | PASCANT, r. ~~ CLUBUL SPORTIV MUNI P -RAGCL PASCANI; Seen "SG PREST SERV APA Pascan, SC CLPECOSALUBRTIATES A Pagcan, Scanned with CamScanner Pains 2 H.-Acte normative aplicabile eee ni ane Pind spaces Tapotive Tenia ci elTate wares, Uapea TEVADOY pied pracea Ge SPSS Fried terion, OMA. n.1632007 penta aprabuea “Nomelor geneae de stare Impotiveiceaior" OUOR me HGS phe Seam National e Managemen al Siar de Urge, OUGR Bin 30 aust 201 privin ifs tranizarea i fnconrea servlet Bent sal de wrpeta, HGR. 1579 2005 pen erbarea Saul pescalll Youn cin sevice ce urgent lune HGR ne iat are OMAL 11847200 per sprbsie Norco privnd wzanare i xgueen elvis de evacaIn stale rpene: OMTCTO NEw SSeS) in 2008200 pen sprobreaRegunmentllprvnd previa geonaenstsile ge urge specie riscul ie eavemure yh aanenal ce ergy OMAL rx. 7862005 privnd motifnra gi eorpleares OMA. 712/005 pent spobtea "Duper genes vind mevsoes aaron omenial tailor de gens", OMA. e160 da 23 (etna 2007 pein sprobueaRepulomeul de panics, open terse one ‘ctv de preven stutor de urgent reste de svc volun 3 iva eau sia de wget O MAT a, 718 in. 20 ane 2008 penn ‘rotaea Crit ée pefomantprivind sinc erganatrs gl core sellin vont pens sti de gen OMA Lr e200 pena rotavea"Dispontilr general prvnd oleesingetiva ceil a sonsbur sli ee ! 111-Constatiri | LJ. Comitetul local pentru situati de urgent 12. Apitrarea impotriva incendiilor 1.2.1, Urmtoarele obiective au fost puse in Runcfiune fir solicitarea si obfinerea autorizaiilor de securitate la incendiu: 1. Sediufui administrativ al Primriei Manicipiului Pagcani si “Sala multifncyonala? — neconform prevederilor art. 1 lt). din HGR. 1739/2006 modificat si completat cu HGR. Legea 1972014; CConsitist | _Legeane 30772006 | 559, 2. ,Constructie spati_ pentru tnchiriere si] Local [30772006,an | ~ | x | “an.aa, | 2500 amenajare platou piafa productiori din str. Paseani | 30,al1si2 alin IY, Ceferistilor nr.4” compust din dou clidiri Tin. | (tonson 1 — 439m? si tronson 2 - 696 m? ) — | neconform prevederilor at. 1, lit. e). din HGR. 1739/2006 modificat si completst cu HGR. 19/2014; 3. Sala. de sport Stadion — neconform prevederilor art. 1, lit b). din H.G.R. 1739/2006 i modificat si completat cu H.G.R. 19/2014; vederea intervenfiei operative a serviciilor de iw urgenta profesioniste gia personalulu de lalocul | | ar. 1919. alin de munck: Funes | “ainLegea’ | — | x | it cvdin | 1000 1. Serviciul taxe si impozite; 307/2006 Legea | 2500 2. Serviciul administratia piefelor; 30772006 | 3. Serviciul gospodarie comunala (Parcul auto); 4, Stadionul municipal Paseani 123. In podul cladiriibibliotecit sunt depocitate coal materiale combustibile fant ce majoreaza sarcina 16372007 termica de incendiu, Municipele | art.92 Pascani | alin (1) 3 Profectie cul HGR, 1.3.1. Nu este amengjat punct de comands ta | Primaria | s60/2005, sediul primétiei municipiului Paseani un | modifcateu | - | x / Pagani | HGR 3712006 ‘LA, Preghtire HGR 3372007 + | x] oant alin. 3 lit k 1000- 2500 eee Scanned with CamScanner Pains HGR. 19/2014; IL ‘3.1, Constituire/Incadrareldotare 21. : at i/amenajarVinstalagit ‘OMAT aferente acestora. 16372007 HOR 211, Dotarea cu mijloace tehnice de aparare Serine | ANexaae 6 sarc | 99 impotriva incendiilor nu este completi (| S.A. ina SO stingatoare) ; asceni | 163200 ae lib 72.12. Nu a fost pust in funcjiune staja de pompe incendiu aferent&: uit 1. Instalajiilor automate de stingere de tip] Gusie | 153/07, HR sprinkler si drencer din dotarea slit | fis, sar70o7 | 2500- Multifunctionale ce face parte din categoria Payeani | “sia ar T,pet | 5000 sililor aglomerate de tip S1; mane ad 2. Intalafiilor de hidransi interiori ferent clair 2.1.3, Nu sau montat detector de fam pentru OMAT ar spafile ce apartin corpului administativ al] 4. | at S icar cae Primériei in baza unui proiect; ee Mat “palert 33772007 | 9499. perenne, wa | 2 1972-02, at 42.1. ZL: Instalafia automat de stingere Up sprinkler din dotarea scenei stlii multifuncjionale nu este fn stare de funcfionare ( nu respect proiectul de execufie fn sensul cB toate capetele sprinkler sunt = LLegea ne montate deflectoral tn jos (contrar| Cite | tease 30772006 | s000- documentatiei tehnice — planga $8 - schema! ent | 30,015 att al | 10000 izometrica). Perdeaua de drencere de protectie a Wyitae scene fatd de sala aglomerath este previzutl cu capete de dispersie a apei tip sprinkler (capete de dispersie a apei de tip inchis); ! DLS. Pentru usile de acces in sala} multifuncfionala ew capacitatea de 488 de locuri tages dispuse la cota 0 (2 usi), cota +3.5 (4 usi) si +7 (2 athe 30772006 | 509. ui), constructor (S.C. Moldoconstruct S.A. si Lev, antag, | 2500 S.C. Incom S.A. Iasi) nu au prezentat agremente ee anf tehnice din care sa rezulte e& acestea ndeplinese of condifia de etangeitae la foe de minimés minute; 2.16. Hidranfi interiori din dotarea slit de a Sport nu sunt in stare de funetionare (nu asigur obit si presiunea necesarl la parame | chur | MAL, 5372007 | gq, proiectefi), fapt ce mu asiguri realizarea| Sporiv | AO32°07, atl | 2500 intervenfiei operative in cazul unui eventual | Manisipl ry incendiu; [__Pescanl 22. Alimentdri cu apd pentru fl T 22.1. Nutofi hidrangilor subterani (28 buc. ) din oat Hor ‘municipiul Pasceni ag sunt fn stare de functionare 16372007, s372007 | ~alimenfati cu apa at 81 alin at, pot = Se executh = tucriri_ de o ‘rlie” | 500. reparafilextindere/modemnizare la refeaua de| pi, i 3000 hidranfi exteriori aferent& municipiului Pagceni, |” — sano fr a solicita si obfine aviz de securitate la 3077006, at am incendiu, neconform prevederilor at. 1 it) din 30,al 1 alin. 1V, HGR. 1739/2006 modificet $i completat cu | ith). Sg SI (rea si organizarea inlerventiei Scanned with CamScanner rrartens 4.2, Apirarea impotriva incendilor fl | 42 Urmstoarele obiectve au fost puse ta funfune fir solicitarea gi objinerea autorizatilor de securtate la incendiu: || Sait sammie al Pine Meni Pees “Salt munca ~ seo peer at gin HGR. 17590006 moda f cmp co HOR bea 19/2014; Consitiul Legea nr 307/2006 | 509. 2 Conse penethie anne tape | “Loss” | 30706 x | aes | 30 roduc Sins Caetano inten | Papi | tal 512 fan, (tonson 1 - 439m? si tronson 2 - 696 m? ) — form With). Proveteee at Ii) Gn HGR, 1392006 mos Coupeatcuitane aao4 5: po Sen neato reer a 89. Gin HOR T9M006 modten complet co HOR twig [22 No Se fae 7 WA pal pa tires, sae en eveate pote ‘evo de gem potas pono dela Aum sth seomek rote | “Gntage | - | x [akan | 5 1. Serviciul taxe gi impozite; -" 3072006 Legea 2 seri ecto pl, so7fons 5: eri pod com (alee neal Pan mE ctor stl pis | nae | st, ee temjereecmmatantivint | ranwn | se, | | | reas | "HOR 31a Ta bapa hae aE a ee : Teli atoms de ged ip iter ner |S she 2500 din dotares Sai MutAnefonale ce faze pare din catgoria | FAME 000, {tir tgent tet i Sige dea ier arena Tig He sat net toe en pa oR 2, ape ccna Pintd ber pecs, : ae i Primaria. | Art5, lit” ao ‘mun | sietsins | | 2300. sageant, | Noma ‘ore iunon et iar LL Ta sana ges pa a Se ae ‘pest powe eseape t soml toe cpl aoe pole "oat moras er deficral to Jor Coat se! | x som. ema oor jg SF = he one ea, io Peon denece doce 4 edt de mers rv cpt Ge Gap sel See esp edges ap eo a ‘ZLS, Pentru usile de acces in sala multifunctional cu Bec Mdkeapakenoau ens | cia | OMAL Goan sr7 emma Ge Madsen Sag | CME | ae tes00, 2st ‘SC. Incom S.A I) na au prezetstagemene tebe din | aia an 18, ae ‘3000 ‘care sa rezulte cA acestea indeplinese condifia de etangeitate a - Ait f {Seeman nine fiat oo See ae pm e| Sae = tet efnctonre (sige diulypesirecont i | pot pecncl pec) pt sige zx teres | chan | ,OMAL $572001 | ag, Spree al rs ca get | sam |. | x | Sec” | 10 | Se, | eens ana iss tis) 1V-Aet de formar prevent ale nti despurate pe tinpulcotroltl isu anlize, exe, et.) 1.-Activitii desfugurate Sa ti enact cae T= Lecpe deh sire, exerci de ecu, o = Soa Scanned with CamScanner 2 reed cavema,rndapi Ada tude, lev, eles 2.—Materiale desiminate Incendis, | Tiparit informare cu priviee I protjres fall silocuitet : eee eaeee Curemar vin flsite echipuentlr si peter lectin. od Goropinsor Seance frei ee elected gare natal. T FS na Tragic dps hen ene nla oe 3-foumak pnp abe cena apene 3, —Asigurarca respectirii obligatilor in domeniul informer Plante, brosur T= Manip ong cea 2 Plat fryer ein fm clay peal 2}cinemnaiacunem tipo ‘SCE dalam ee ; 5 ; eee aqueous ce jloatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, 1 eODOes Fee n aae Hr rora sal, Boa Sena, ‘igure conic pnt etuve Ropes dna acest, pec 5 de prote a burrs med ipo inden T._[__ Primar Domitra Pantazi {— werent [1 : te va f informat in scris|Inspectoratul pentru Situatii rela jul in care au fost remediate deficienfele cons Ga prvi Ta modal in ere a To c spe de Urgent al judepull Iasi Strada Lasetr Catarg nr. $9, fax: 0232 2 rezentl proces verbal -aincheiat in_2__ exemplar, din ea ; ee Pim cremblr le Inport per Sl de Urge Wel Grigor Sure al jules Quest ‘un exemplar le: _ PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI_ O73. ‘REPREZENTANTIT Parise cond da pare aol Inspectoratull pentru Sinai de rgent ‘administrate’ publice oeale ee Mibail Grigore Sturéza" al Sudha fasi_~ SE / Col. Fimpau Vasile PRIMAR oS / 3041 Ing. Dumitru PANTAZI “5 Cpt. Mocinija Ovidiu y | 3097 Lt. Micu Cristian Viceprimar 2034 Ing. Vasile AXINTE Pit, maj. Niculita lui 2173 : Pit. maj. Bordeany Apdgsh Cadru tehnic PSI Plt. maj, Ciuciudau Mirt lacob 3188 tik Pi mj Pres alia Inspector Protectie Civila 3046 i oe ; Coliba Vasil (¢ | tame ren dr legitimagie de control ce senatura (Nume, prenume in clar si semnétura) Nr__imis___ din 23.10.2014 Nr. 3228294 din 25.10.2014 Scanned with CamScanner

S-ar putea să vă placă și