Sunteți pe pagina 1din 9

Alexandru I.

Modernizare drumuri de interes local în comuna


1 comună 3.989.910,51
Cuza Alexandru Ioan Cuza, județul Iași
Alexandru I. Modernizare infrastructură rutieră în comuna
2 comună 5.010.089,49
Cuza Alexandru Ioan Cuza, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
3 comună Andrieșeni 9.000.000,00
Andrieșeni, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
4 comună Aroneanu 9.000.000,00
Aroneanu, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare
5 comună Balș 5.331.513,67
în comuna Balș, județul Iași
Amenajare podețe, șanțuri și rigole betonate în
6 comună Balș 3.668.486,33
comuna Balș, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în satele
7 comună Bălțați Bălțați, Sârca, Mădârjești, Cotârgaci, Valea Oilor și 11.500.000,00
Podișu, comuna Bălțați, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
8 comună Bârnova 11.500.000,00
Bârnova, județul Iași
Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu
9 comună Belcești 15.976.178,71
Nou, comuna Belcești, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
10 comună Bivolari 9.000.000,00
Bivolari, județul Iași
Ranforsare drum comunal DC 94 km 2+990 - km
11 comună Brăești 7+250, Rediu-Albești-Brăești, în comuna Brăești, 3.669.743,62
județul Iași
Modernizare drumuri sătești în sat Cristești, comuna
12 comună Brăești 3.669.911,20
Brăești, județul Iași
Lucrări de construire trotuare, amenajare estetică
13 comună Butea și întreținerea străzilor din comuna Butea, județul 9.000.000,00
Iași
Extindere sistem de canalizare din comuna
14 comună Ceplenița Ceplenița prin înființare sistem de canalizare din 16.693.998,73
satul Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași
Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna
15 comună Ceplenița 3.999.991,82
Ceplenița, județul Iași
Modernizare infrastructură rutieră în comuna
16 comună Ciohorăni 7.500.000,00
Ciohorăni județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
17 comună Ciortești 7.586.453,91
Ciortești, județul Iași
Modernizare prin asfaltare a drumului
18 comună Ciortești comunal DC 69B și drumuri sătești din 1.413.546,09
satul Șerbești, comuna Ciortești, județul Iași
Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere
19 comună Ciurea 15.024.140,90
în comuna Ciurea, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
20 comună Coarnele Caprei 3.987.831,80
Coarnele Caprei, județul Iași
Reabilitare și modernizare drumuri în comuna
21 comună Coarnele Caprei 5.012.168,20
Coarnele Caprei, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
22 comună Comarna 7.830.377,99
Comarna, județul Iași
Modernizare drumuri în comuna Comarna, județul
23 comună Comarna 3.669.622,01
Iași
Modernizare drum județean DJ 282B: intersecție DN
Consiliul
24 județ 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersecție cu DJ 29.146.277,30
Județean Iași
282F, km 0+000 – 12+918
Consiliul Modernizare drum județean DJ 282 A: Popricani –
25 județ 63.043.885,97
Județean Iași Larga Jijia, km 0+000 – 10+400
Modernizare DJ 249D: intersecție DJ 249E – Moreni –
Consiliul
26 județ Prisăcani - Măcărești– Grozești – intersecție DJ 244F 21.832.518,87
Județean Iași
de la km 7+660 – km 36+329
Consiliul Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu –
27 județ 10.430.344,22
Județean Iași Vladomira, km 5+600 – km 8+800
Modernizare drum judeţean DJ 201C: limită județ
Consiliul
28 județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN 28, km 10+500 – 15.546.973,64
Județean Iași
16+350

Modernizare drumuri sătești și comunale în comuna


29 comună Costești 7.500.000,00
Costești, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
30 comună Costuleni 11.500.000,00
Costuleni, județul Iași
Modernizare drumuri comunale și sătești în satele
31 comună Cotnari 11.500.000,00
comunei Cotnari, județul Iași
Modernizare drumuri sătești în comuna Cozmești,
32 comună Cozmești 7.767.196,35
județul Iași
Extindere sistem de alimentare cu apa în comuna
33 comună Cristești 7.017.572,97
Cristești, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
34 comună Cristești 3.663.847,70
Cristești, județul Iași
35 comună Cucuteni Amenajare străzi în comuna Cucuteni, județul Iași 7.500.000,00
Modernizarea infrastructurii rutiere locale din
36 comună Dagâța 9.000.000,00
localitatea Dagâța, comuna Dagâța, județul Iași
Extindere sistem de alimentare cu apa în comuna
37 comună Deleni 7.933.954,60
Deleni, județul Iași
Modernizare drumuri sătești în comuna Deleni,
38 comună Deleni 4.000.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri sătești în comuna Dobrovăț,
39 comună Dobrovăț 3.669.548,60
județul Iași
Reabilitare și modernizare drumuri comunale și
40 comună Dolhești 9.000.000,00
sătești în comuna Dolhești, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
41 comună Dragușeni 7.500.000,00
Drăgușeni, județul Iași
Modernizare drumuri sătești în sat Dumești, comuna
42 comună Dumești 11.500.000,00
Dumești, județul Iași
Înființarea sistemului centralizat de canalizare
43 comună Erbiceni menajeră în satul Sprânceana, comuna Erbiceni, 3.774.906,89
județul Iași
Modernizare prin asfaltare drumuri echipate cu
44 comună Erbiceni 7.840.798,14
rețea de canalizare în comuna Erbiceni, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în
45 comună Fântânele 9.000.000,00
comuna Fântânele, județul Iași
Realizare rețea de canalizare
46 comună Focuri gravitațională, pompată și racorduri, în 30.000.000,00
comuna Focuri, județul Iași
Modernizare drumuri în comuna Golăiești, județul
47 comună Golăiești 9.000.000,00
Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
48 comună Gorban 7.427.255,20
Gorban, județul Iași
Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile
Poiana cu Cetate, Pădureni, Cărbunari și Grajduri,
49 comună Grajduri 16.670.235,55
comuna Grajduri, județul Iași și extindere rețea de
canalizare în comuna Grajduri, județul Iași
Înființare retea canalizare în comuna Gropnița,
50 comună Gropnița 23.753.071,24
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în satele
51 comună Grozești Grozești, Sălăgeni și Colțu Cornii, comuna Grozești, 7.500.000,00
județul Iași
Amenajare scurgere ape (șanțuri, rigole și trotuare)
52 comună Hălăucești în satele Luncași și Hălăucești, comuna Hălăucești, 7.287.882,62
județul Iași
Reabilitare și modernizare drumuri locale
în satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii
53 comună Hărmănești 9.000.000,00
Noi și Boldești, comuna Hărmănești,
județul Iași
54 oraș Hârlău Modernizare străzi în orașul Hârlău, județul Iași 11.638.592,99
Modernizare drumuri de interes local în comuna
55 comună Heleșteni 9.000.000,00
Heleșteni, județul Iași
Modernizare prin asfaltare străzi în comuna
56 comună Holboca 14.300.000,00
Holboca, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
57 comună Horlești 9.000.000,00
Horlești, județul Iași

Reparații capitale infrastructură pasaj superior


58 municipiu Iași 37.314.336,27
Socola
Modernizare străzi în municipiul Iași - strada Aurel
59 municipiu Iași Vlaicu, tronson cuprins între intersecția cu strada 5.685.663,73
Ion Creanga până la limita U.A.T. Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion
60 comună Ion Neculce 11.500.000,00
Neculce, județul Iași
Modernizare drum și construire pod în comuna
61 comună Ipatele 3.669.207,51
Ipatele, județul Iași
Reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de
62 comună Ipatele 3.830.792,49
calamități în comuna Ipatele, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
63 comună Lespezi 11.500.000,00
Lespezi, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
64 comună Lețcani 7.830.377,99
Lețcani, județul Iași
Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna
65 comună Lețcani 3.669.622,01
Lețcani, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în satele
66 comună Lungani Lungani, Crucea, Goești, Zmeu, comuna Lungani, 11.500.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
67 comună Mădârjac 7.500.000,00
Mădârjac, județul Iași
Extindere retea canalizare în comuna Mircești,
68 comună Mircești 10.865.237,91
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
69 comună Mironeasa 11.500.000,00
Mironeasa, județul Iași
Extindere sistem de canalizare în comuna
70 comună Miroslava 38.000.000,00
Miroslava, județul Iași
Modernizare drumuri locale în comuna
71 comună Miroslovești 9.000.000,00
Miroslovești, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
72 comună Mogoșești 3.978.710,53
Mogoșești, județul Iași

Modernizare străzi prin asfaltare din satele


73 comună Mogoșești-Siret Mogoșești-Siret, Tudor Vladimirescu și Muncelu de 3.842.206,00
Sus, comuna Mogoșești Siret, județul Iași
Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul
74 comună Moșna 3.993.153,10
Iași
75 comună Moșna Modernizare prin asfaltare drumuri în sat Moșna 3.833.177,71
Modernizare drumuri de interes local în comuna
76 comună Moțca 11.500.000,00
Moțca
Modernizare drumuri comunale în satele Larga-Jijia,
77 comună Movileni Potângeni și Iepureni din comuna Movileni, județul 9.000.000,00
Iași
Extindere rețea de alimentare cu apa în comuna
78 comună Oțeleni 3.748.094,00
Oțeleni, județul Iași
Extindere rețea de canalizare în comuna Oțeleni,
79 comună Oțeleni 20.051.412,00
județul Iași
Modernizare străzi în municipiul Pașcani, județul
80 municipiu Pașcani 9.677.505,41
Iași
Modernizare străzi în municipiul Pașcani, judeţul
81 municipiu Pașcani 4.622.494,59
Iași - lotul 2
Reabilitare drumuri de interes local în comuna
82 comună Plugari 9.000.000,00
Plugari
83 oraș Podu Iloaiei Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul Iași 14.300.000,00
Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare
84 comună Popești 33.000.000,00
în comuna Popeşti, judeţul Iași
Extindere rețea canalizare în satele Popricani și
85 comună Popricani 19.377.660,92
Cârlig, comuna Popricani, județul Iași
Extindere rețea de canalizare în comuna Prisăcani,
86 comună Prisăcani 33.000.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
87 comună Probota 9.000.000,00
Probota, județul Iași
Înființare rețea de canalizare în comuna Răchiteni,
88 comună Răchiteni 20.106.425,00
județul Iași
Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și
89 comună Răducăneni săteşti, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și 11.500.000,00
DJ 244F, în comuna Răducăneni, judeţul Iași
Extindere rețea de canalizare în comuna Rediu,
90 comună Rediu 3.953.823,92
județul Iași - tronsoane canalizare 1
Extindere rețea de canalizare în comuna Rediu,
91 comună Rediu 9.892.317,93
județul Iași - tronsoane canalizare 2
92 comună Rediu Construire podeț în comuna Rediu, județul Iași 1.133.105,00
Asfaltare a aprox. 900m drum: Dealul Zorilor spre
93 comună Rediu 1.398.511,15
strada Lacului
Înființare rețea de canalizare în comuna Românești,
94 comună Românești 17.000.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
95 comună Roșcani 7.500.000,00
Roșcani‚ județul Iași
Modernizare prin asfaltare străzi în comuna
96 comună Ruginoasa Ruginoasa, judeţul Iași – în lungime totală de 4,400 3.999.963,40
km
Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare
97 comună Scânteia 39.975.789,91
în comuna Scânteia, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
98 comună Scânteia 3.024.210,09
Scânteia, județul Iași
Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare
99 comună Schitu Duca 25.000.000,00
în comuna Schitu Duca, județul Iași
Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna
100 comună Schitu Duca 18.000.000,00
Schitu Duca, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
101 comună Scobinți 11.500.000,00
Scobinți, județul Iași
Îmbrăcăminte bituminoasa ușoară în comuna
102 comună Sinești 9.000.000,00
Sinești, județul Iași
Modernizare, reabilitare DC 148, Sirețel – Satu Nou
103 comună Sirețel 9.000.000,00
– Humosu
Stolniceni- Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local
104 comună 3.669.622,01
Prăjescu în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași
Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare
Stolniceni-
105 comună în sat Stolniceni Prăjescu și sat Cosmești, comuna 25.644.194,61
Prăjescu
Stolniceni Prăjescu, județul Iași
Extindere rețea canalizare în comuna Strunga,
106 comună Strunga 30.000.000,00
județul Iași
Extindere rețea de alimentare cu apa și canalizare
107 comună Șcheia 25.378.045,44
în comuna Șcheia, județul Iași
108 comună Șipote Modernizare drumuri în comuna Șipote, județul Iași 9.000.000,00
Modernizare drumuri de interes local în comuna
109 comună Tansa 9.000.000,00
Tansa, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
110 comună Tătăruși 11.500.000,00
Tătăruși, județul Iași
Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos, județul
111 oraș Târgu Frumos 6.991.706,33
Iași
Modernizare drumuri locale în comuna Todirești,
112 comună Todirești 11.500.000,00
județul Iași
Extindere sistem de canalizare pe străzile Plopu,
113 comună Tomești antreprenorilor și tineretului în comuna Tomești, 3.715.701,39
județul Iași
Extindere sistem de alimentare cu apa și canalizare
114 comună Tomești 26.368.594,22
în comuna Tomești, județul Iași
Construire podețe în localitățile Tomești, Chicerea
115 comună Tomești 2.108.769,93
și Vlădiceni, comuna Tomești
Modernizare drumuri în satele comunei Trifești,
116 comună Trifești 9.000.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
117 comună Țibana 11.500.000,00
Țibana, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
118 comună Țibănești 11.500.000,00
Țibănești, județul Iași
Extindere rețea de canalizare menajeră în satele
Cârniceni și Țigănași și înființare rețea canalizare
119 comună Țigănăși 30.000.000,00
menajeră în satul Mihail Kogălniceanu, comuna
Țigănași, județul Iași"
Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora,
120 comună Țuțora 30.000.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
121 comună Ungheni 9.000.000,00
Ungheni, județul Iași
Reabilitare și modernizare drumuri afectate de
122 comună Valea Lupului calamități, în anul 2021, în comuna Valea Lupului, 14.300.000,00
județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în comuna
123 comună Valea Seacă 11.500.000,00
Valea Seacă, județul Iași
Modernizare drumuri în comuna Vânători, județul
124 comună Vânători 9.000.000,00
Iași
Modernizare drumuri locale din satele Victoria,
125 comună Victoria 9.000.000,00
Icușeni din comuna Victoria, județul Iași
Extindere rețea de canalizare în comuna Vlădeni,
126 comună Vlădeni 30.000.000,00
județul Iași
Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă
127 comună Voinești potabilă în satele Schitu Stavnic, Slobozia, 18.333.568,00
Vocotești, comuna Voinești, județul Iași

S-ar putea să vă placă și