Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCIȚII

1. Scrieţi configuraţia electronică fundamentală a unui atom aparţinând celui de al șasele element din
perioada a patra. Indicați poziția elementului în sistemul periodic, caracterul electrochimic, numărul
electronilor necuplați, numerele de oxidare minim și maxim.
2. Efectuaţi următoarele transformări:
a. 1,2L = ................. cm3 = .................... m3
b. 750 mL = ............... dm3 = ................ dL
c. 55 kg = .................... mg = ..................... μg = .................. t
3. Calculaţi masa în grame corespunzătoare pentru:
a. 0,5 mmoli de acid azotic c. 8 molecule-gram de acid fosforic
b. 12,046·1023 ioni de amoniu d. 179,2 dm3 clorură de hidrogen
4. Care este volumul ocupat în condiții normale de temperatură și presiune de următoarele substanțe?
a. 3 kmoli de clor d. 1,2046∙1026 molecule dioxid de carbon
b. 192 g oxigen e. 38,4 t dioxid de sulf
c. 85 kg de amoniac
5. Care este numărul de protoni conținuți de nucleul atomului unui element care are numărul de
masă 91 și a cărui sarcină electrică este 6,4084∙10-18C? Calculați numărul de moli și masa de
substanță elementală E care conține în nucleele atomilor un număr de 6,14244∙1025 neutroni, știind
că masa atomică relativă a acestui element este 91! Scrieți configurația electronică fundamentală a
acestui atom și identificați poziția lui în sistemul periodic al elementelor. Indicați numerele de
oxidare maxim și minim ale elementului în combinațiile sale.
6. Ce cantitate de azot molecular reprezintă atomii care au în învelișurile electronice un număr de
1,68616∙1023 electroni? Care este sarcina electrică a acestor nuclee atomice? Azot:
7. Calculați sarcina electrică totală a protonilor din nucleele atomilor conținuți într-o masă de 3,2 g de
cupru (masa atomică relativă = 64). Câți orbitali monoelectronici are atomul de 29Cu în configurația
electronică fundamentală? Cupru:
8. Care este numărul atomilor de fosfor care conțin 4,5165∙1024 electroni? Calculați numărul de
neutroni, numărul de moli și masa de substanță elementală corespunzătoare acestor date. Câți orbitali
monoelectronici are atomul în configurația electronică fundamentală? Indicați numărul de oxidare
maxim și minim al elementului în combinațiile sale. Fosfor:
9. Care este numărul de masă al unui atom al cărui nucleu are sarcina 8,0105∙10-18 C și conține 68
de neutroni? Scrieți configurația electronică fundamentală a acestui atom și identificați poziția lui în
sistemul periodic al elementelor. Câți orbitali atomici de tip « p » complet ocupați cu electroni are
atomul în configurația electronică fundamentală? Indicați numărul de oxidare maxim și minim al
elementului în combinațiile sale.
10. Calculați masa de substanță elementală bariu care conține în nucleele atomilor un număr de
9,75564∙1025 neutroni (masa atomică relativă 137). Care este sarcina electrică a acestor nuclee
atomice de bariu? Calculați numărul de electroni, respectiv numărul de moli corespunzători acestor
date! Bariu:
11. Determinați numărul atomic al unui element metalic cu masa atomică relativă 80, care conține
într-o cantitate de 20 g un număr de 1,5055∙1023 atomi, știut fiind că fiecare atom are în nucleu 45 de
neutroni. Indicați numărul de oxidare maxim și minim al elementului în combinațiile sale.
12. Denumiţi următorii compuşi chimici: HClO, K2Cr2O7, Na[Al(OH)4], BaO2, Cr(OH)3, NaHSO3,
N2O5.
13. Scrieţi formulele chimice corespunzătoare următoarelor substanţe: oxid de dihidrogen,
dihidrogenofosfat de sodiu, hidrură de calciu, permanganat de potasiu, tetraclorură de carbon, acid
ortosilicic, azotat de amoniu.
14. Dintre compuşii prezentaţi la exerciţiile (12) şi (13) identificaţi:
a. oxizii, acizii, bazele şi sărurile
b. substanţele cu structură ionică; scrieţi pentru fiecare sarcinile ionilor
c. moleculele polare şi moleculele nepolare
d. numărul de oxidare pentru elementul subliniat.
1
15. Scrieţi şi egalaţi ecuaţiile următoarelor reacţii chimice; precizaţi şi justificaţi în fiecare caz tipul de
reacţie (acido-bazică, redox, etc.):
1. Al + H2O + NaOH 
2. Al2O3 + H3PO4 
3. Cu + HNO3 
4. CO2 + NaOH 
5. KCN + HCl 
6. ZnO + H2O + NaOH 
7. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 
8. NH4Cl + Ca(OH)2 
9. H2SO4 + BaCl2 
10. Na2O + N2O5 
16. Se dau două soluţii de acid clorhidric: soluţia (1) care are concentraţia procentuală 23,29% şi
densitatea 1,115 g/mL, soluţia (2) care are concentraţia molară 9,505 M şi densitatea 1,150 g/cm3.
Identificaţi şi explicaţi care dintre acestea este soluţia mai concentrată.
17. Selectați enunțurile corecte cu privire la o soluție de HCl cu pH = 2 și cu volumul de 10 dm3:
A. Neutralizează 8 mL soluție de NaOH de concentrație 40% și densitate 1,43 g/mL
B. Se formează prin diluarea a 200 mL souție de HCl de concentrație 1M cu 1,8 L de apă
C. Reacționează cu 1,02 g Al2O3 și formează 0,01 moli de sare
D. Recționează cu 6,3 g Na2SO3 și formează 5,85 g de sare
E. Reacționează cu 6,5 g de zinc metalic și formează 100 mg de hidrogen
18. Selectaţi enunţurile corecte privind reacţia: KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3  ..., ştiind că se consumă
315 mg agent reducător:
A. Se consumă 10 mL soluţie agent oxidant de concentraţie 10-2M
B. Se oxidează 2,5·10-3 moli agent reducător
C. Reacţionează 14,7 g soluţie H2SO4 de concentraţie 10%
D. Se formează 302 mg MnSO4
E. Se formează 87 mg de K2SO4
19. Selectaţi afirmaţiile incorecte:
A. Hidracidul H2CO3 este un compus ionic în care carbonul are numărul de oxidare +3
B. Oxoacidul H2S este un compus cu molecule nepolare, deci greu solubil în apă şi uşor solubil în
benzen şi toluen
C. 1 mol de sare de fosfat de magneziu (neutru) conţine mai mulţi cationi decât 2 moli de sulfat de
aluminiu
D. 2 moli de sare de clorură de aluminiu conţine mai mulţi anioni decât 3 moli de clorat de potasiu
E. Atomul mai electronegativ din ionul de hidroniu are numărul de oxidare mai mic decât al
atomului mai electronegativ din ionul de amoniu.
20. Selectaţi afirmaţiile corecte:
A. Hidroxidul de zinc, ZnOH, este o bază tare decât hidroxidul de sodiu, Na(OH)2
B. Din reacţia trioxidului de sulf cu apa rezultă un acid mai tare decât din reacţia oxidului de fosfor
(V) cu apa
C. Compusul covalent cu molecule nepolare, dioxidul de carbon, este anhidrida acidului carbonic,
un acid diprotic slab
D. Azotatul de nichel este un compus covalent polar în care elementul cel mai electronegativ are
numărul de oxidare -1
E. Compusul ionic oxid de clor (VII) este anhidrida acidului clorhidric, acid de tărie medie

S-ar putea să vă placă și