Sunteți pe pagina 1din 102

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 39

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen cuvântul / cuvintele din parantez care completeaz corect
fiecare dintre urm toarele afirma ii:
1. Pe un orbital p se pot repartiza maximum ……..electroni ( doi/ ase).
2. Conduce curentul electric ………………………………… (diamantul / grafitul).
3. Clorura de argint este o substan …….solubil în ap (u or/greu).
4. Num rul de oxidare al unei particule cre te într-un proces de…….…(oxidare/reducere).
5. Din reac ia clorului cu hidroxidul de sodiu rezult ap , clorura de sodiu i ……………
(clorit de sodiu / hipoclorit de sodiu).
10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Perechea de substan e chimice care formeaz molecule nepolare este:
a. NH3 i Cl2 b. H2O i NH3 c. CF4 i NH3 d. CF4 i Cl2
2. O cantitate de 10 moli de gaz, la 273 K i 760 mmHg ocup un volum egal cu:
a. 320 L b. 224 L c. 224 mL d. 448 L
3. Cel mai mare punct de fierbere din seria de substan e chimice H2, H2O, HBr , CO2, îl are:
a. CO2 b. H2O c. HBr d. H2
4. În clorura de sodiu, num rul ionilor Cl- care înconjoar un ion Na+ este :
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6
5. Masa de solu ie de acid clorhidric de concentra ie 3,65% consumat stoechiometric în
reac ie cu 8 g CuO este:
a. 2000 g b. 1000 g c. 200g d. 100 g
10 puncte

III. Cristalele care înglobeaz în ele ap , se numesc cristalohidra i.


1. Nota i formula chimic a unui cristalohidrat i a substan ei anhidre corespunz toare
acestuia. 2 puncte
2. Explica i sensul urm toarelor no iuni :
a. substan higroscopic;
b. solubilitate ;
c. substan eflorescent. 6 puncte
3. Determina i cantitatea de Na2CO3 ( moli) necesar pentru a prepara 265 g solu ie de
concentra ie 10 % . 3 puncte
4. Calcula i cantitatea (grame) de solu ie de hidroxid de sodiu de concentra ie 40% care
reac ioneaz stoechiometric cu 2,4 g CuSO4 ; scrie i ecua ia reac iei chimice. 4 puncte

IV. Elementul galvanic (pila electric ) este o surs care genereaz curent electric.
1. Descrie i construc ia unei pile Daniell (anod, catod, electrolit). 3 puncte
2. Scrie i ecua iile transform rilor chimice care au loc la electrozii unei pile Daniell.
4 puncte
3. Nota i rolul pun ii de sare în pila Daniell. 2 puncte
4. Calcula i cre terea masei catodului într-o pil Daniell dac masa anodului a sc zut cu
0,65 g ; scrie i ecua ia reac iei generatoare de curent. 5 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1


Varianta 39
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

V. Prin dizolvarea în ap a unor substan e se ob in solu ii apoase.


1. Nota i defini ia concentraiei molare. 2 puncte
2. Calcula i concentra ia molar a solu iei care con ine 1 milimol de substan dizolvat în
250 mL solu ie. 3 puncte
3. Determina i caracterul (acid, bazic, neutru) a solu iei rezultate în urma neutraliz rii unui
volum egal cu 100 cm3HCl 2 M cu 200 cm3NaOH 1 M; scrie i ecua ia reac iei chimice care
are loc. 5 puncte

VI. Amoniacul poate fi oxidat, cu formare de azot i ap : NH3 + O2 N2 + H2O .


1. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. 2 puncte
2. Folosind simbolul chimic al elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor,
modela i formarea urm toarelor molecule i indica i tipul leg turilor chimice în fiecare caz:
a. molecula de amoniac ;
b. molecula de azot. 6 puncte
3. Calcula i num rul de molecule con inute în :
a. 14 g azot ; 2 puncte
b. 11,2 L ( c.n.) azot . 2 puncte
4. Calcula i volumul (litri) de azot ob inut stoechiometric , în condi ii normale¸ dintr-un
amestec gazos ce con ine 3 moli amoniac i 3 moli de oxigen . 3 puncte

VII. Carbonul prezint forme alotropice.


1. Explica i sensul no iunii “ alotropie ” . 2 puncte
2. Nota i trei caracteristici structurale ale re elei cristaline a diamantului. 3 puncte
3. Explica i de ce grafitul are densitate mai mic decât diamantul. 2 puncte
4. Scrie i ecua ia de ardere complet a carbonului i calcula i volumul (litri) de gaz m surat
la 270C i presiunea de 3 atmosfere ob inut dintr-o prob de c rbune cu masa de 400g care
con ine 6% carbon (procente masice). 5 puncte
5. Scrie i ecua iile reac iilor chimice care au loc între :
a. carbon i acidul sulfuric ;
b. fer i clor. 4 puncte

Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, C-12 ,Cu-64, Na-23, Zn-65, N-14, S-32.
Numere atomice : N-7, Cl-17, O-8, F-9, H-1.
Num rul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.

Constanta molar a gazelor, R = 0,082 L.atm /mol.K.

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2


Varianta 39
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II
Proba E/F
Varianta 39
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii:
1. Izotopii unui element chimic au un num r……………….de electroni (egal/diferit).
2. Dintre formele alotropice ale carbonului ……………..….conduce curentul electric
(diamantul / grafitul).
3. Clorura de argint este un precipitat …….(alb/albastru).
4. Atomii nemetalelor se transform în ioni negativi prin……de electroni(cedare/acceptare) .
5. Din reac ia clorului cu ferul rezult ………………(FeCl2/ FeCl3).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Perechea de substan e chimice care formeaz molecule nepolare este:
a. NH3 i Cl2 b. H2O i NH3 c. CF4 i NH3 d. F2 i Cl2
2. Este corect afirma ia referitoare la elementul chimic cu num r atomic Z=35 :
a. se g se te în grupa 15 ( V A ), perioada 4
b. are 7 electroni pe stratul 4 (N)
c. se poate transforma în ionul X3+
d. are caracter metalic
3. Cel mai mare punct de fierbere din seria de substan e chimice H2, H2O, HCl , CO2, îl are:
a. CO2 b. H2O c. HCl d. H2
4. În clorura de sodiu, num rul ionilor Cl- care înconjoar un ion Na+ este :
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6
5. Masa de ap din 200 g solu ie de acid clorhidric de concentra ia procentual masic
3,65% este :
a. 7,3 g b. 14,6 g c. 192,7g d. 1,46 g
10 puncte
III. Carbonul se g se te în natur în stare nativ .
1. Nota i tipul leg turilor chimice i descrie i re eaua cristalin a diamantului (trei
caracteristici structurale). 4 puncte
2. Enumera i trei propriet i fizice ale diamantului. 3 puncte
3. Calcula i num rul de atomi de carbon con inu i în 2,8 g CO . 2 puncte
4. Determina i cantitatea de Na2CO3 ( moli) necesar pentru a prepara 10,6 g solu ie de
concentra ie procentual masic 10 % . 3 puncte

IV. Azotatul de argint este reactivul utilizat pentru identificarea ionului clorur .
1. Scrie i ecua iile reac iilor chimice care au loc între :
a. azotat de argint i clorur de calciu ;
b. azotat de argint i acid clorhidric. 4 puncte
2. Pentru identificarea ionului clorur se amestec 38g solu ie de clorur de magneziu cu
concentra ia procentual masic 0,5% cu o solu ie de azotat de argint cu concentra ia
molar 0,1M.
a. Scrie i ecua ia reac iei chimice . 2 puncte
b. Calcula i volumul (litri) de solu ie de AgNO3 consumat în reac ie. 2 puncte
c. Calcula i masa ( grame ) de precipitat ob inut din reac ie . 2 puncte
3. Nota i structura înveli ului electronic al ionilor Ca2+ i Cl- . 4 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II 1


Varianta 39
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

V. Prin dizolvarea în ap a unor substan e se ob in solu iile .


1. Nota i defini ia concentra iei molare. 2 puncte
2. Calcula i concentra ia molar a solu iei care con ine 1 mmol de substan dizolvat în
250 mL solu ie. 2 puncte
3. a. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre acidul clorhidric i hidroxidul de sodiu. 2 puncte
b. Determina i , prin calcule chimice , caracterul (acid, bazic sau neutru) solu iei rezultate
în urma ad ug rii unui volum de 100 cm3 HCl de concentra ie 2 M peste 200 cm3 NaOH de
concentra ie 1 M . 4 puncte

VI. Amoniacul poate fi oxidat, cu formare de azot i ap ; ecua ia reac iei chimice care are
loc este :
NH3 + O2 N2 + H2O
1. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. 2 puncte
2. Folosind simbolul chimic al elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor,
modela i formarea urm toarelor molecule i indica i tipul leg turilor chimice în fiecare caz:
a. molecula de amoniac ;
b. molecula de azot. 6 puncte
3. Calcula i num rul de molecule con inute în :
a. 14 g azot ; 2 puncte
b. 11,2 L ( c.n.) azot ; 2 puncte
4. Calcula i volumul (litri) de azot ob inut stoechiometric, în condi ii normale¸ dintr-un amestec
gazos ce con ine 2 moli amoniac i 2 moli de oxigen . 3 puncte

VII. Carbonul prezint forme alotropice.


1. Explica i sensul no iunii alotropie. 3 puncte
2. Nota i tipul re elei cristaline i descrie i re eaua cristalin a grafitului (trei caracteristici
structurale) 4 puncte
3. Explica i de ce grafitul are densitate mai mic decât diamantul. 2 puncte
4. O cantitate de 40g c rbune cu un con inut de 60% carbon în procente masice se arde
complet ; se formeaz dioxid de carbon i ap .
a. Scrie i ecua ia reac iei chimice . 2 puncte
b. Calcula i volumul (litri) m surat la 273K i 1 atm i masa (grame) a dioxidului de carbon
rezultat. 4 puncte
5. Scrie i ecua iile reac iilor chimice care au loc între :
a. amoniac i acid clorhidric;
b. fer i clor. 4 puncte

Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, C-12 , Na-23, N-14, Ca-20, Ag-108, Mg-24.
Numere atomice: N-7, H-1, Ca-20, Cl-17.
NA (Num rul lui Avogadro )=6,022.1023 mol-1

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II 2


Varianta 39
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I
Proba E/F
Varianta 84

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• Mărimile constante sunt notate la sfârşitul probei.

I. Scrieţi, pe foaia de examen, cuvântul/ cuvintele din paranteză care completează corect
fiecare dintre următoarele afirmaţii:
1. Numǎrul de oxidare al ferului ............. în reacţia cu acidul sulfuric (creşte/ scade).
2. Ionizarea acidului clorhidric în soluţie apoasǎ este un proces chimic …………....
(reversibil/ ireversibil).
3. Electrodul negativ al acumulatorului cu plumb este format dintr-un grătar de plumb având
ochiurile umplute cu ………………. (dioxid de plumb/ plumb spongios).
4. Valoarea pOH-ului soluţiilor acide este mai ……. decât 7 (mare/ micǎ).
5. Moleculele de apǎ sunt molecule ………………….. (polare/ nepolare).
10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Ionul clorurǎ formeazǎ un compus greu solubil în reacţie cu:
a. acidul clorhidric b.acidul azotic c. azotatul de sodiu d. ionul Ag+
2. În 111 g CaCl2 se găsesc:
a. 6,022.1023 molecule de CaCl2
b. 2x6,022.1023 ioni Ca2+ şi Cl-
c. 2x6,022.1023 ioni Cl- şi 6,022.1023 ioni Ca2+
d. 6,022.1023 atomi de Ca2+ şi 6,022.1023 molecule de Cl2
3. Concentraţia molară a unei soluţii de HCl cu pH = 3 este:
a. 3 mol/ L b. 0,001 mol/ L c. 11 mol/ L d.0,003 mol/ L
4. Dintre următoarele ecuaţii ale reacţiilor chimice:
1. 2KClO3 → 2KCl + 3O2↑
2. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
3. MgO + H2O → Mg(OH)2
4. BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4↓
sunt reacţii cu transfer de electroni:
a. 1, 2 b. 1, 3, 4 c. 2, 3, 4 d. 3, 4
5. Dintre următoarele elemente chimice, numărul atomic al elementului situat
în grupa 16 (VIA) este:
a. 7 b. 16 c. 17 d. 18

10 puncte

III. Clorură ferică cristalizată (FeCl3.6H2O) se prezintă sub formă de cristale galbene.
1. Notaţi sensul noţiunilor:
a. cristalohidrat ;
b. eflorescenţă. 4 puncte
2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de fer.
b. Notaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai atomului de fer. 4 puncte
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre fer şi clor. 2 puncte
4. Determinaţi conţinutul procentual masic al sării anhidre în cristalohidratul dat. 3 puncte
5. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 27,05g FeCl3.6H2O în
172,95 grame de apă (densitatea soluţiei finale ρ =1,12g/ mL). 3 puncte

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I 1


Varianta 84
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

IV. pH-ul joacǎ un rol important pentru deplasarea unor echilibre chimice.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în soluţie apoasǎ a unui acid tare. 2 puncte
2. Notaţi definiţia pH-ului. 2 puncte
3. Calculaţi pH-ul unei probe biologice în care concentraţia ionilor H3O+ are valoarea
10-5 mol/ L. 2 puncte

4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autodisociere a apei şi notaţi expresia matematicǎ a produsului


ionic al apei, indicând semnificaţia mǎrimilor care intervin. 5 puncte
5. Notati ecuaţia reacţiei chimice care are loc între apă şi clor. 2 puncte

V. Acidul sulfuric este utilizat în tehnică.


1. Descrieţi construcţia unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit).
3 puncte
2. Scrieţi ecuaţiile transformărilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb,
atunci când acesta produce curent electric. 4 puncte
3. Calculaţi cantitatea (grame) de soluţie de H2SO4 de concentratie procentuală 80%
necesară pentru a prepara 4 litri de soluţie 2M. 3 puncte
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii de neutralizare la care să participe acidul sulfuric. 2 puncte

VI. În natură carbonul necombinat se găseşte sub formă de diamant şi grafit.


1. Notaţi definiţia alotropiei. 2 puncte
2. Indicaţi tipul legǎturilor chimice şi descrieţi reţeaua cristalinǎ a grafitului
(trei caracteristici). 4 puncte
3. Enumeraţi patru proprietăţi fizice ale diamantului. 4 puncte
4. Calculaţi masa (grame) a unui atom de carbon 12C. 2 puncte

VII. Clorul şi acidul clorhidric sunt substanţe chimice cu reactivitate mǎritǎ.


1. Numiţi tipul legăturilor chimice din molecula de clor şi modelaţi formarea moleculei,
folosind simbolul chimic al clorului şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte
2. Calculaţi cantitatea (grame) de magneziu care poate reacţiona cu 0,224 L clor (c.n.);
scrieţi ecuaţia reacţiei chimice. 4 puncte
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi NaOH. 2 puncte
4. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care justificǎ urmǎtoarea afirmaţie:
”Clorul poate înlocui iodul din combinaţiile lui”. 2 puncte
5. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre fer şi acid clorhidric; precizati agentul reducător.
3 puncte
6. Calculaţi numărul de molecule conţinute în 5,6 L clor, în condiţii normale de presiune şi
temperatură. 3 puncte

Mase atomice: Mg-24, Cl-35,5 , H-1, Zn-65, Fe-56, S-32, O-16, C-12, Na-23, Ca-40.
Numere atomice: C- 6 , Cl-17, H-1, O-8, I-53, Fe-26 .
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.

Constanta molară a gazelor, R = 0,082 L.atm/ mol.K.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I 2


Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba E
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I
Subiecte 2009
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Subiecte 2007

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I 10 puncte
1 – creşte; 2 – ireversibil; 3 – plumb spongios; 4 – mare; 5 – polare; (5x2p)
SUBIECTUL II 10 puncte
1 – d; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – b; (5x2p)
SUBIECTUL III 16 puncte
1. notarea sensului noţiunilor:
a. cristalohidrat;
b. eflorescenţă. 4p
2. a. scrierea configuraţiei electronice a atomului de fer 3p
b. notarea numărului orbitalilor monoelectronici ai atomului de fer 1p
3. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre fer şi clor. 2p
4. raţionament corect (2p), calcule (1p); % FeCl3 = 60,07 3p
5. raţionament corect (2p), calcule (1p); 0,56M 3p
SUBIECTUL IV 13 puncte
1. scrierea ecuaţiei reacţiei de ionizare în soluţie apoasǎ a unui acid tare 2p
2. notarea definiţiei pH-ului 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p); pH = 5 2p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei de autodisociere a apei 2p
notarea expresiei matematice a produsului ionic al apei 1p
indicarea semnificaţiei mǎrimilor care intervin 2p
5. notarea ecuaţiei reacţiei chimice care are loc între apă şi clor 2p
SUBIECTUL V 12 puncte
1. descrierea construcţiei unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit)
3p
2. scrierea ecuaţiilor transformărilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb,
atunci când acesta produce curent electric 4p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p); ms = 980 g 3p
4. scrierea ecuaţiei unei reacţii de neutralizare la care să participe acidul sulfuric. 2 p
SUBIECTUL VI 12 puncte
1. notarea definiţiei alotropiei 2p
2. indicarea tipului de legǎtură chimică şi descrierea a trei caracteristici ale reţelei cristaline a
grafitului 4p
3. enumerarea a patru proprietăţi fizice ale diamantului 4p
4. raţionament corect (1p), calcule (1p); mC = 1,99x10-23 g 2p
SUBIECTUL VII 17 puncte
1. numirea tipului legăturii chimice din molecula de clor şi modelarea formării moleculei, folosind
simbolul chimic al clorului şi punctele pentru reprezentarea electronilor 3p
2. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre clor şi magneziu 2p
raţionament corect (1p), calcule (1p); 0,24g Mg 2p
3. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre clor şi NaOH 2p
4. notarea ecuaţiei reacţiei chimice care justificǎ afirmaţia:
Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I SSubiecte 2007
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
”Clorul poate înlocui iodul din combinaţiile lui”. 2p
5. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre fer şi acid clorhidric 2p
precizarea agentului reducător 1p
6. raţionament corect (2p), calcule (1p); N = 0,25 NA molecule clor 3p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I SSubiecte 2007


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba E
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I
Subiecte 2009
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Subiecte 2007

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I 10 puncte
1. doi. 2.diamantul 3. greu 4. oxidare 5. hipoclorit de sodiu (5x2p)

SUBIECTUL II 10 puncte
1. d. 2.b 3. b 4. d 5. c (5x2p)

SUBIECTUL III 15 puncte

1. notarea formulei chimice a unui cristalohidrat şi a substanţei anhidre corespunzătoare acestuia


2 puncte
2. explicarea sensului următoarelor noţiuni: 6puncte
a. substanţă higroscopică; 2p
b. solubilitate; 2p
c. substanţǎ eflorescentǎ. 2p
3. raţionament corect 2p, calcule 1p, n Na2CO3= 0,25 moli 3puncte
4. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice 2p; raţionament corect 1p, calcule 1p; m sol. NaOH= 3g 4p
SUBIECTUL IV 14 puncte

1. descrierea construcţiei unei pile Daniell (anod, catod, electrolit). 3 puncte


2. scrierea ecuaţiilor transformărilor chimice care au loc la electrozii unei pile Daniell.
4 puncte
3. notarea rolului punţii de sare în pila Daniell. 2 puncte
4. raţionament corect 2p, calcule 1p, m Cu= 0,64g
scrierea ecuaţiei reacţiei generatoare de curent. 2p 5 puncte
SUBIECTUL V 10 puncte

1. notarea definiţiei concentraţiei molare. 2 puncte


2. raţionament corect 2p, calcule 1p, CM= 0,004 moli/ L 3 puncte
3. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice care are loc 2p, determinarea caracterului acido-bazic al
soluţiei, raţionament corect 2p, calcule 1p, mediu neutru 5 puncte

SUBIECTUL VI 15 puncte
1.notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
2. modelarea formării următoarelor molecule şi indicarea tipului legăturilor chimice în fiecare caz:
a. molecula de amoniac; 3p
b. molecula de azot. 3p 6 puncte
3.a. raţionament corect 1p, calcule 1p, N=0,5NA 2 puncte
b. raţionament corect 1p, calcule 1p, N=0,5NA 2 puncte
4. raţionament corect 2p, calcule 1p, V N2= 33,6L 3 puncte

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I SSubiecte 2007


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL VII 16 puncte


1. explicarea sensului noţiunii “alotropie ” 2 puncte
2. notarea a trei caracteristici structurale ale reţelei cristaline a diamantului. 3 puncte
3. explicaţia densităţii mai mici a grafitului faţă de diamant. 2 puncte
4. scrieţi ecuaţiei reacţiei de ardere completǎ a carbonului 2p, 5 puncte
raţionament corect 2p, calcule 1p, V CO2= 16,4L
5. scrierea ecuaţiior reacţiilor chimice care au loc între : 4 puncte
a. carbon şi acidul sulfuric;2p
b. fer şi clor 2p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I SSubiecte 2007


2
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II
Proba E/F
Varianta 84

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii:
1. Energia electronilor este cu atât mai mare cu cât ace tia sunt mai……… de nucleul
atomic(apropia i / îndep rta i).
2. Substan ele ionice sunt ……… în solven i nepolari (solubile/insolubile).
3. Se formeaz ………… în urma reac iei dintre sodiu i ap (peroxid de sodiu/hidroxid de
sodiu).
4. Nodurile re elei cristaline ale clorurii de potasiu sunt ocupate de ………(ioni/molecule).
5. Moleculele de ap sunt molecule …………………..(polare/nepolare).
10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Ionul clorur formeaz un compus greu solubil în reac ie cu :
a. acidul clorhidric b.acidul azotic c. azotatul de sodiu d. ionul Ag+
2. În 111 g CaCl2 se g sesc:
a. 6,022·1022 molecule de CaCl2
b. 2x6,022·1023 ioni Ca2+ i Cl-
c. 2x6,022·1023 ioni Cl- i 6,022·1023 ioni Ca2+
d. 6,022·1023 atomi de Ca2+ i 6,022·1023 molecule de Cl2
3. Electronii de valen ai atomului cu Z =19 i A=39 sunt situa i pe stratul :
a. 1 b. 2 c. 3 d.4
4. Substan a chimic a c rei molecul este nepolar are formula chimic :
a. HCl b. H2S c. CO2 d. H2O
5. În ecua ia reac iei chimice de formare a acidului hipocloros, dintre clor i ap , raportul
molar clor : ap are valoarea:
a. 1,5 b. 2 c. 3 d. 1
10 puncte
III. În natur , numai 21 de elemente apar ca elemente unitare (monoizotopice), restul se
prezint ca amestecuri de izotopi..
1. Nota i defini ia no iunilor:
a. element chimic;
b. izotopi. 4 puncte
2. Scrie i structura înveli ului electronic al atomului de sulf i nota i pozi ia (grupa, perioada)
acestui element chimic în tabelul periodic. 4 puncte
3. Calcula i num rul de atomi care se g sesc în 0,2 g de calciu. 2 puncte
4. Calcula i masa atomic relativ a ferului tiind c se g se te în natur într-un amestec de
izotopi ce con ine 5,8%54Fe, 91,7%56Fe i 2,5%57Fe. 3 puncte
5. Nota i simbolurile chimice ale izotopilor cu urm toarele caracteristici :
a.oxigen : 10 neutroni, sarcina nuclear +8 ;
b.tritiu : 3 nucleoni, un proton. 2 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II 1


Varianta 84
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

IV. Van der Waals a fost primul savant care a studiat for ele intermoleculare.
1. Transcrie i pe foaia de examen tabelul de mai jos i completa i rubricile libere ale
acestuia.

Formula chimic HCl O2 Ne HF Cl2


Tipul interac iilor
intermoleculare
5 puncte
2. Ordona i în sensul cre terii punctelor de topire formulele urm toarelor substan e chimice:
HCl, O2, HF, Cl2. 4 puncte
3. Explica i de ce, în condi ii standard de temperatur i presiune, apa este lichid i acidul
fluorhidric este gaz. 2 puncte
4. Nota i ecua ia reac iei chimice care are loc între ap i un metal. 2 punct

V. Acidul sulfuric este utilizat în industria coloran ilor, medicamentelor, rafinarea petrolului.
1. Calcula i masa (grame) de solu ie de H2SO4 de concentratie procentual masic
80% necesar pentru a prepara 4 litri de solu ie 2M. 3 puncte
2. Scrie i ecua ia unei reac ii de neutralizare la care s participe acidul sulfuric. 2 puncte
3. Acidul sulfuric reac ioneaz i cu unele nemetale , de exemplu carbonul:
H2SO4+C CO2 +SO2 +H2O .
a. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. 2 puncte
b. Calcula i masa (grame) de solu ie de H2SO4 de concentra ie procentuala masic 60%
care reac ioneaz integral cu 1,2 grame de carbon. 3 puncte
4. Nota i defini ia concentra iei molare. 2 puncte

VI. În natur carbonul necombinat se g se te sub form de diamant i grafit.


1. Nota i defini ia alotropiei. 2 puncte
2. Indica i tipul leg turilor chimice i descrie i re eaua cristalin a grafitului
(trei caracteristici structurale) . 4 puncte
3. Enumera i patru propriet i fizice ale diamantului. 4 puncte
4. Calcula i masa (grame) a unui atom de carbon 12C. 3 puncte

VII. Clorul i acidul clorhidric sunt substan e chimice cu reactivitate chimic m rit .
1. Numi i tipul leg turilor chimice din molecula de clor i modela i formarea moleculei
folosind simbolul chimic al clorului i punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte
2. Calcula i masa (grame) de magneziu care poate reac iona cu 0,224 L clor (c.n.) ; scrie i
ecua ia reac iei chimice. 4 puncte
3. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre clor i sodiu. 2 puncte
4. Nota i ecua ia reac iei chimice care justific urm toarea afirma ie :
Clorul poate înlocui iodul din combina iile lui . 2 puncte
5. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre fer i clor ; denumi i substan a ob inut . 3 puncte
6. Calcula i num rul de molecule con inute în 5,6 L clor, în condi ii normale de presiune i
temperatur . 3 puncte

Mase atomice : Mg-24, Cl-35,5 , H-1, S-32, O-16, C-12, Na-23, Ca-40, F-19.
Numere atomice : C- 6 , Cl-17, S-16, K-19, H-1, O-8, Ne-10, F-9.
NA ( Num rul lui Avogadro )= 6,022.1023 mol-1

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC II 2


Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009
Probă scrisă CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Proba E/F

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (30 puncte) Varianta 039

Subiectul A
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele afirmaţii:
1. Pe un orbital p se pot repartiza maximum ……........ electroni (doi/ şase).
2. Clorura de sodiu, în stare ………, conduce curentul electric (solidǎ/ topitǎ).
3. În cazul moleculelor diatomice de gaze cu atomi identici se formeazǎ legǎturi covalente
………….. ( polare/ nepolare).
4. Numărul de oxidare al unei specii chimice creşte într-un proces de ……………….
(oxidare/ reducere).
5. Din reacţia clorului cu hidroxidul de sodiu rezultǎ apǎ, clorura de sodiu şi ……………
(clorit de sodiu/ hipoclorit de sodiu).
10 puncte
Subiectul B
Pentru fiecare item al acestui subiect , notaţi pe foaia de examen numai litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Perechea de substanţe chimice, care sunt formate din molecule nepolare este:
a. HCl şi Cl2 b. H2O şi NH3 c. CF4 şi H2O d. H2 şi Cl2
2. O cantitate de 10 moli de gaz, 273 K şi 760 mm Hg ocupǎ un volum egal cu:
a. 320 L b. 224 L c. 224 mL d. 448 L
3. Electronul distinctiv al atomului care are sarcina nuclearǎ +16 este plasat în substratul :
a. 3p b. 4s c. 3d d. 4p
4. În clorura de sodiu, numărul ionilor Cl- care înconjoară un ion Na+ este :
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6
5. Cantitatea de soluţie de acid clorhidric de concentraţie procentuală masică 3,65%
consumată stoechiometric în reacţie cu 8 g CuO, potrivit ecuaţiei
2HCl + CuO→ CuCl2 +H2O, este :
a. 2000 g b. 1000 g c. 200g d. 100 g
10 puncte
Subiectul C
1. Calculaţi efectul termic al reacţiei de formare a CO2 din monoxid de carbon şi O2,
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g) , utilizând ecuaţiile termochimice:
C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393,5 kJ
C(S) + ½ O2(g) → CO(g) + 110,5 kJ 2 puncte
2. Determinaţi cǎldura care se degajă la arderea unei cantitǎţi de 1 kmol acetilenă (C2H2)
utilizând entalpiile molare de formare :
∆ f H C0 2 H 2 ( g ) = +227 kJ/ mol, ∆ f H H0 2O ( g ) = - 241,8 kJ/ mol, ∆ f H CO
0
2(g)
= - 393,5 kJ/ mol.3 puncte
3. Calculaţi căldura necesară pentru descompunerea a 2 kg CaCO3 pe baza ecuaţiei
termochimice: CaCO3(s) + 118kJ → CaO(s) + CO2(g) . 2 puncte
4. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie endotermǎ. 1 punct
5. Notaţi enunţul legii lui Hess. 2 puncte

Mase atomice: H-1, O-16, Cu-64, Cl-35,5, Ca-40, C-12.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Subiectul II (30 puncte) Varianta 003

Subiectul D
Fosforul alb se poate obţine în urma reacţiei dintre fosfatul neutru de calciu, dioxidul de
siliciu şi carbon, la temperaturi înalte, conform ecuaţiei reacţiei chimice:
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C → CaSiO3 + P4 + CO
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul
oxidant şi agentul reducător. 4 puncte
2. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie
H2SO4 98% cu 100g apă. 3 puncte
3. Descrieţi procesul de dizolvare a acidului clorhidric în apă. 2 puncte
4. Amoniacul reacţioneazǎ cu acidul clorhidric şi formeazǎ clorura de amoniu (NH4Cl).
Determinaţi volumul (litri) soluţiei de acid clorhidric de concentraţie molarǎ 0,5M, care
reacţionează stoechiometric cu doi moli de NH3.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.
4 puncte
5. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor. 2 puncte

Subiectul E
1. Notaţi culoarea fenolftaleinei şi a turnesolului în mediu bazic. 2 puncte
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare. 2 puncte
3. Într-un cristalizor ce conţine apă distilată (ρ=1g/ cm3) se introduc 4,6 g sodiu.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 2 puncte
b. Notaţi formula chimicǎ a unei baze mai slabe decît hidroxidul de sodiu. 1 punct
c. Calculaţi volumul de hidrogen (măsurat în condiţii normale) format în reacţia a 4,6 g sodiu
cu o cantitate stoechiometrică de apă. 3 puncte
4. Notaţi formula chimicǎ a acidului conjugat apei. 1 punct
5. Pentru obţinerea FeCl3, reacţioneazǎ 11,2 g Fe cu cantitatea stoechiometricǎ de clor.
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi masa (grame) de FeCl3
rezultată din reacţie. 4 puncte

Mase atomice: Na-23, O-16, H-1, Fe-56, Cl-35,5, N-14.


Numere atomice: H-1, Cl-17.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II)


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Subiectul III (30 puncte) Varianta 022

Subiectul F
1. Pentru elementul chimic al cǎrui atom are sarcina nuclearǎ (+11), indicaţi:
a. numǎrul substraturilor ocupate cu electroni; 2 puncte
b. poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic. 2 puncte
2. Indicaţi numărul orbitalilor monoelectronici pentru următorii atomi:
a. azot; 2 puncte
b. clor. 2 puncte
3. Calculaţi numǎrul moleculelor conţinute în 24 grame de hidrogen. 2 puncte
4. Într-un recipient cu volum de 5 litri se găseşte Cl2 la temperatura 300 K şi presiunea
16,4 atm. Calculaţi masa (grame) clorului din recipient. 3 puncte
5. Notaţi semnificaţia noţiunii: element chimic. 2 puncte

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


În procesul de obţinere a acidului sulfuric o etapă intermediară este obţinerea trioxidului de
sulf, în prezenţa catalizatorului V2O5. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:
2SO2 + O2 ⇄ 2SO3
1. a. Notaţi semnificaţia noţiunii: catalizator. 2 puncte
b. Precizaţi dacă prezenţa V2O5 influenţează deplasarea echilibrului chimic. 2 puncte
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de sulf; precizaţi blocul de elemente din care
face parte acesta. 3 puncte
3. Determinaţi numǎrul atomilor de oxigen conţinuţi în 12,8 grame SO2(g) . 2 puncte
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare, în prima treaptă, a acidului sulfuric (H2SO4) în apă.
2 puncte
5. Calculaţi volumul (c.n.) de O2 care se consumă stoechiometric în reacţie cu un volum
de 5,6 m3 (c.n.) SO2 . 4 puncte

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)


1. Studiul cinetic al reacţiei reprezentatǎ prin ecuaţia chimicǎ: 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g)
a demonstrat urmǎtoarele:
a. triplând concentraţia NO şi păstrând neschimbatǎ concentraţia Cl2, viteza creşte de trei ori;
b. triplând concentraţia Cl2 şi păstrând neschimbatǎ concentraţia NO, viteza reacţiei creşte
de trei ori.
Determinaţi expresia matematicǎ a ecuaţiei vitezei de reacţie. 3 puncte
2. Notaţi formula chimicǎ a reactivului Tollens. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se
obţine reactivul Tollens, utilizând soluţii de AgNO3, NaOH şi NH3. 5 puncte
3. Scrieţi configuraţia electronică a elementului cu Z=26; precizaţi blocul de elemente din
care face parte acesta. 3 puncte
4. Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier. 2 puncte
5. Notaţi expresia matematicǎ a produsului ionic al apei (Kw ). 2 puncte

Numere atomice : H-1, O-8, N-7, Cl-17, S-16.


Mase atomice : H-1, O-16, S-32; Cl-35,5.
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II)


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba E
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Subiecte 2009
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Subiecte 2009

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I 30 de puncte
Subiectul A 10 puncte
1 – creşte; 2 – ireversibil; 3 – plumb spongios; 4 – mare; 5 – polare; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – a; 2 – b; 3 – b ; 4 – a ; 5 – a; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. scrierea enunţului legii lui Hess 2p
2. raţionament corect (1p), calcule (1p); n = 30 moli piatră de var 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p); ∆Hvap= +277,5 kJ/mol 2p
4. raţionament corect (1p), calcule (1p); n = 0,32 moli C2H6 2p
5. notarea sensului noţiunii «entalpie de reacţie» 2p
SUBIECTUL al lI - lea 30 de puncte
Subiectul D 15 puncte
1. scrierea ecuaţiei procesului de oxidare; scrierea ecuaţiei procesului de reducere
precizarea agentului oxidant
precizarea agentului reducător 4p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice 2p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p); m = 0,38 g FeSO4 3p
4. ecuaţia transformării chimice la catod
ecuaţia transformării chimice la anod
ecuaţia transformării chimice globale 5p
5. notarea formulei unui compus chimic în care oxigenul are numărul de oxidare (-1)
1p

Subiectul E 15 puncte

1. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice 2p


raţionament corect (1p), calcule (1p); n= 2,5·10-4 moli Mg(OH)2 2p
2. descrierea procesului de dizolvare a HCl în apă 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p); masa soluţiei = 100g 2p
4. notarea ecuaţiei reacţiei chimice dintre un acid slab şi o bază tare 2p
5. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice 2p
raţionament corect (2p), calcule (1p);
m= 5,35g NH4Cl 3p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II) SSubiecte 2009


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL al lII - lea 30 de puncte


Subiectul F 15 puncte
15
1. a. scrierea configuraţiei electronice pentru atomul izotopului 7 N 2p
b. numărul protonilor; numărul neutronilor 2p
2. notarea naturii legăturii chimice din clorura de sodiu; 1p
modelarea formării legăturii chimice în NaCl 3p
3. precizarea a două caracteristici ale cristalului de NaCl 2p
4. indicarea a două întrebuinţări ale NaCl 2p
5. raţionament corect (2p), calcule (1p); V(Cl2) = 45 L 3p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. scrierea semnificaţiei noţiunii de inhibitor 2p
2. a. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice de descompunere a apei oxigenate 2 p
b. precizarea rolului MnO2 în această reacţie 1p
3. scrierea configuraţiei electronice a ionului Cl- ; 2p
precizarea blocului de elemente din care face parte clorul 1p
4. a. raţionament corect (1p), calcule (1p); N = 10 NA molecule;
b. raţionament corect (1p), calcule (1p); N = 0,1 NA molecule; 4p
5. raţionament corect (2p), calcule (1p); p = 74,62 atm 3p

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte

1. a. stânga ; b. dreapta ; c. dreapta 3p


2. raţionament corect (2p), calcule (1p); KC = 0,46 L . mol-1 3p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p); vO2( g ) = 2,2 . 10-5 mol/L.s 3p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei de ionizare a unui acid slab HA, în apă 2p
5. a. scrierea expresiei matematice a constantei KW 2p
b. scrierea semnificaţiei noţiunii viteză de reacţie 2p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II) SSubiecte 2009


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba E
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (NIVEL I/ II)
Subiecte 2009
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Subiecte 2009

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I 30 de puncte

Subiectul A 10 puncte
1 – doi; 2 – topitǎ; 3 – nepolare; 4 – oxidare; 5 – hipoclorit de sodiu (5x2p)

Subiectul B 10 puncte
1 – d; 2 – b; 3 – a ; 4 – d ; 5 – c; (5x2p)

Subiectul C 10 puncte
1. raţionament corect (1p), calcule (1p), ∆H = -283 kJ 2p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 1255,8 MJ 3p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), Q = 2360 kJ 2p
4. explicarea noţiunii reacţie endotermă 1p
5. enunţul legii lui Hess 2p

SUBIECTUL II 30 de puncte

Subiectul D 15 puncte
1. determinarea coeficienţilor stoechiometrici (2p) 4p
agent oxidant: Ca3(PO4)2 (1p)
agent reducător: C (1p)
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), concentraţia procentuală masică a soluţiei: c=65,33%
3p
3. descrierea procesului de dizolvare a HCl în H2O 2p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice (2p) 4p
raţionament corect (1p), calcul (1p), n HCl = 2 moli, Vs= 4L
5. scrierea definiţiei concentraţiei molare a soluţiilor 2p

Subiectul E 15 puncte

1. culoarea fenolftaleinei şi a turnesolului în mediu bazic. 2p


2. ecuaţia oricărei reacţii între un acid slab şi o bază tare 2p
3. a. ecuaţia reacţiei chimice dintre sodiu şi apă 2p
b. formula chimicǎ a unei baze mai slabe decât hidroxidul de sodiu 1p
c. raţionament corect (2p), calcule (1p); n Na= 0,2 moli, n H2= 0,1 moli, VH2= 2,24L 3 p
4. formula chimicǎ a acidului conjugat apei 1p
5. ecuaţia reacţiei chimice (2p) raţionament corect (1p), calcule (1p), n Fe= 0,2 moli,
n FeCl3= 0,2 moli, m = 32,5 g FeCl3 4p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (NIVEL I/ II) SSubiecte 2009


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III 30 de puncte

Subiectul F 15 puncte

1. a. scrierea numărului substraturilor electronice pentru atomul cu sarcina nucleară +11 2 p


b. poziţia elementului în tabelul periodic (grupa, perioada) 2p
2. a. scrierea numărului orbitalilor monoelectronici ai azotului 2p
b. scrierea numărului orbitalilor monoelectronici ai clorului 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), N=12NA molecule H2 2p
4. raţionament corect (2p), calcule (1p), m (Cl2) = 236,66g 3p
5. semnificaţia noţiunii element chimic 2p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte

1. a. semnificaţia noţiunii catalizator 2p


b. prezenţa V2O5 nu influenţează echilibrul chimic 2p
2. scrierea configuraţiei electronice a sulfului (2p); blocul p (1p) 3p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), N=0,4 NA atomi de oxigen 2p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei de ionizare, în prima treaptă, a acidului sulfuric în apă 2p
5. raţionament corect (3p), calcule (1p), V (O2) = 2,8 m3 4p

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte

1. raţionament corect (2p), calcule (1p), v = k[NO][Cl2] 3p


2. formula chimică a reactivului Tollens (1p), scrierea ecuaţiilor reacţiilor de obţinere a acestuia
(2x2p) 5p
3. scrierea configuraţiei electronice a elementului cu Z=26 (2p); blocul d (1p) 3p
4. enunţul principiului lui Le Châtelier 2p
5. scrierea expresiei matematice a constantei KW 2p

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (NIVEL I/ II) SSubiecte 2009


2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecŃia mediului
Filiera vocaŃională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A. 10 puncte
1 – neutroni; 2 – grupe; 3 – +1; 4 – apă; 5 – slabă; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – b; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. precizarea numărului de neutroni 1p
2. a. notarea numărului de nucleoni 1p
b. notarea repartizării electronilor 1p
3. determinarea numărului de protoni 2p
4. modelarea formării legăturii chimice din molecula de acid clorhidric utilizând simbolurile
elementelor chimice şi punctele pentru repartizarea electronilor 3p
5. scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice care justifică afirmaŃia dată 2p
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. notarea coeficienŃilor stoechiometrici ai reacŃiei 2p
2. precizarea agentului oxidant (1p) şi reducător (1p) 2p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), c = 30% 4p
4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre hidroxidul de magneziu şi acidul clorhidric 2p
raŃionament corect (1p), calcule (1p), n(MgCl2) = 5 moli; m(MgCl2) = 475 g 2p
5. scrierea ecuaŃiilor reacŃiilor chimice care au loc la electrozii unui element al acumulatorului cu
plumb, când acesta produce curent electric (3x1p) 3p
Subiectul E 15 puncte
1. raŃionament corect (1p), calcule (1p), pH = 2 2p
2. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice care are loc 2p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p), n(Cl2) = 2 moli; V(Cl2) = 24,6 L 2p
3. a. notarea formulelor chimice ale acizilor conjugaŃi bazelor: Cl-, NH3 2p
b. notarea formulei chimice a unui acid mai tare decât acidul carbonic 2p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p); Vs1 : Vs2 = 1 : 1 3p
5. explicaŃie corectă 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. raŃionament corect (2p), calcule (1p) ∆rH = 178,5 kJ >0 3p
2. raŃionament corect (2p), calcule (1p), Q = 357 kJ 3p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 16,72 kJ 4p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), ∆rH = - 836 kJ 3p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Model


Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

5. ordinea creşterii stabilităŃii substanŃelor HBr(g) şi HCl(g) (1p), justificarea ordinii alese în funcŃie de
entalpia lor de formare (1p) 2p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. precizarea rolului clorurii de aluminiu în reacŃia de alchilare 2p
2. notarea repartizării electronilor pentru ionul azotură 2p
3. modelarea formării ionului hidroniu utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru
reprezentarea electronilor (2p), notarea tipului legăturilor chimice în acest ion (2p) 4p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), H : C : O = 1: 6 : 24 3p
5. a. raŃionament corect (1p), calcule (1p), N = 5·NA molecule H2CO3 2p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p), N = 0,2·NA molecule N2 2p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Kc = 2,5 4p
2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic la îndepărtarea I2 (g) din sistem 1p
3. raŃionament corect (2p), calcule (1p), n = 3 3p
4. aranjarea formulelor chimice în ordinea crescătoare a acidităŃii (2p); justificarea ordinii alese (1p)
3p
5. scrierea ecuaŃiilor reacŃiilor chimice menŃionate în text 4p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Model


Barem de evaluare şi de notare
2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Model
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecŃia mediului
Filiera vocaŃională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A.
ScrieŃi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele afirmaŃii:
1. Speciile de atomi care au acelaşi număr de protoni, dar număr diferit de ………. se numesc
izotopi. (neutroni/ electroni)
2. Tabelul periodic al elementelor conŃine 18 ………. notate cu cifre arabe. (grupe/ perioade)
3. În clorura de sodiu, ionul de sodiu are sarcina electrică ………. . (+1/ -1)
4. Între atomii moleculei de ………. se stabilesc două legături covalente polare simple. (apă/ acid
clorhidric)
5. Amoniacul este o bază mai ………. decât hidroxidul de sodiu. (tare/ slabă)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaŃi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Elementul chimic al cărui atom are 6 electroni pe stratul L, are simbolul chimic:
a. O b. Cl c. Na d. Mg
2. Între cei doi atomi ai moleculei de clor se formează:
a. o legătură covalentă polară dublă b. o legătură covalentă polară simplă
c. o legătură covalentă nepolară simplă d. o legătură covalentă nepolară triplă
3. 40 g de hidroxid de sodiu se dizolvă într-o masă de apă de 4 ori mai mare. ConcentraŃia
procentuală a soluŃiei obŃinute este:
a. 10% b. 20% c. 30% d. 40%
4. Catodul pilei Daniell:
a. este confecŃionat din cupru b. are polaritate negativă
c. este electrodul la nivelul căruia are loc oxidarea d. este confecŃionat din zinc
5. Numărul de molecule conŃinut în 36 g apă este:
a. NA b. 2NA c. 3NA d. 0,1NA
10 puncte
Subiectul C.
1. PrecizaŃi numărul de neutroni pentru atomii 64 29 Cu . 1 punct
2. Pentru specia de atomi 146 C notaŃi:
a. numărul de nucleoni; 1 punct
b. repartizarea electronilor în învelişul de electroni. 1 punct
3. DeterminaŃi numărul de protoni pentru atomul elementului chimic (X) căruia îi lipsesc 2 electroni
pentru a avea stratul 2 (L) complet ocupat cu electroni. 2 puncte
4. ModelaŃi formarea legăturii chimice din molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile
elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte
5. ScrieŃi ecuaŃia unei reacŃii chimice care justifică afirmaŃia:
“Clorul substituie bromul din compuşi datorită caracterului nemetalic mai pronunŃat.” 2 puncte

Numere atomice: H- 1; O- 8; Na- 11; Mg- 12; Cl- 17; Br- 35.
Mase atomice: H- 1; O- 16.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Model


1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
Oxigenul se poate obŃine în laborator prin acŃiunea acidului sulfuric asupra dioxidului de mangan:
...MnO2 + ...H2SO4 → ...MnSO4 + ...O2 + ...H2O.
1. NotaŃi coeficienŃii stoechiometrici ai ecuaŃiei reacŃiei chimice. 2 puncte
2. PrecizaŃi agentul oxidant şi agentul reducător pentru reacŃia chimică de mai sus. 2 puncte
3. Se amestecă 100 g soluŃie de acid sulfuric de concentraŃie procentuală masică 50% cu 100 g
soluŃie de acid sulfuric de concentraŃie procentuală masică 10%. DeterminaŃi concentraŃia
procentuală masică a soluŃiei obŃinute. 4 puncte
4. O cantitate de 5 moli de hidroxid de magneziu reacŃionează cu o soluŃie de acid clorhidric. NotaŃi
ecuaŃia reacŃiei chimice care are loc. CalculaŃi masa de clorură de magneziu (în grame) obŃinută în
urma reacŃiei. 4 puncte
5. ScrieŃi ecuaŃiile reacŃiilor chimice care au loc la electrozii unui element al acumulatorului cu
plumb, când acesta produce curent electric. 3 puncte

Subiectul E.
1. CalculaŃi pH-ul unei soluŃii de acid clorhidric în care concentraŃia ionilor de hidroniu (H3O+) este
10-2 M. 2 puncte
2. Sodiul arde într-o atmosferă de clor.
a. ScrieŃi ecuaŃia reacŃiei chimice care are loc. 2 puncte
b. CalculaŃi volumul de clor (în litri), măsurat la temperatura de 27 °C şi presiunea de 2 atm, necesar
stoechiometric reacŃiei cu 4 moli de sodiu. 2 puncte
3. a. NotaŃi formulele chimice ale acizilor conjugaŃi ai bazelor: Cl-, NH3. 2 puncte
b. NotaŃi formula chimică a unui acid mai tare decât acidul carbonic, H2CO3. 2 puncte
4. CalculaŃi raportul volumelor în care trebuie amestecate două soluŃii de HCl: o soluŃie (I) de
concentraŃie molară 2 M, cu o soluŃie (II) de concentraŃie molară 4 M pentru a obŃine o soluŃie (III)
cu concentraŃia molară 3 M. 3 puncte
5. ExplicaŃi faptul că uleiul şi apa sunt lichide nemiscibile. 2 puncte

Mase atomice: H- 1; O- 16; Mg- 24; Cl- 35,5.


Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L.atm/ mol.K.
Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Model
2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
Calcarul este încălzit la o temperatură înaltă într-un cuptor, când se obŃine var nestins şi dioxid de
carbon.
CaCO3(s)→ CaO(s) + CO2(g)
1. DemonstraŃi că descompunerea calcarului este un proces endoterm. Se cunosc datele
termochimice: ∆ f H0CaCO3 (s) = - 1207 kJ/ mol, ∆ f H0CaO(s) = - 635 kJ/ mol, ∆ f H0CO2 (g) = - 393,5 kJ/ mol.
3 puncte
2. CalculaŃi căldura (în kJ) absorbită la descompunerea a 0,2 kg de calcar. 3 puncte
3. CalculaŃi căldura (în kJ) care se degajă la răcirea a 100 g apă de la temperatura t1 = 78 °C la
temperatura t2 = 38 °C (capă = 4,18 J/g·K). (Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.)
4 puncte
4. CalculaŃi variaŃia de entalpie a reacŃiei 2Al(s)+Fe2O3(s)→ Al2O3(s)+ 2Fe(s) pe baza următoarelor
ecuaŃii termochimice:
2Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s) ∆H1 = - 1672 kJ/ mol
2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s) ∆H2 = - 836 kJ/ mol. 3 puncte
5. OrdonaŃi crescător, în funcŃie de stabilitatea moleculelor, următoarele substanŃe: HCl(g), HBr(g)
justificând ordinea aleasă. Se cunosc următoarele constante termochimice:
0 0
∆ f HHCl(g) = - 92,3 kJ/ mol ; ∆ f HHBr(g) = - 36,4 kJ/ mol . 2 puncte
Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
Benzenul se alchilează cu clorometan rezultând toluen şi acid clorhidric, conform ecuaŃiei reacŃiei
AlCl3
chimice: C6H6 + CH3Cl  → C6H5 CH3 + HCl
1. PrecizaŃi rolul AlCl3 în procesul de alchilare a benzenului. 2 puncte
2. NotaŃi repartizarea electronilor, în învelişul de electroni, pentru ionul azotură. 2 puncte
3. ModelaŃi formarea ionului de hidroniu (H3O+), utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte
pentru reprezentarea electronilor. NotaŃi tipul legăturilor chimice în acest ion. 4 puncte
4. CalculaŃi raportul masic al elementelor în acidul carbonic, H2CO3. 3 puncte
5. DeterminaŃi numărul de molecule existente în:
a. 310 g de acid carbonic; b. 4,48 L de azot (c.n). 4 puncte
Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
→
1. Pentru reacŃia: H2(g) + I2(g) ← 2HI(g) se cunosc concentraŃiile componentelor la echilibru:
[H2] = 0,1 mol/ L, [I2] = 1 mol/ L, [HI] = 0,5 mol/ L. CalculaŃi valoarea constantei de echilibru (KC).
4 puncte
→
2. NotaŃi sensul de deplasare a echilibrului chimic H2(g) + I2(g) ←  2HI(g) dacă, la echilibru, se
îndepărtează I2(g) din sistem. 1 punct
3. Pentru o reacŃie chimică de forma A + B → Produşi, s-au obŃinut următoarele date
experimentale:
v (mol/L·s) [A] (mol/ L) [B] (mol/ L)
0,05 0,01 0,02
0,10 0,02 0,02
0,20 0,01 0,04
CalculaŃi ordinul de reacŃie. 3 puncte
4. AranjaŃi formulele chimice ale următorilor acizi: HCN, HF, HClO în ordinea crescătoare a
acidităŃii, pe baza informaŃiilor din tabelul următor, justificând răspunsul:
Acidul HCN HF HClO
Ka (mol/ L) 4,0·10-10 6,7·10-4 3,5·10-8
3 puncte
5. La tratarea unei soluŃii de CuSO4 cu o soluŃie de NaOH, se obŃine un precipitat albastru
gelatinos. Precipitatul obŃinut este solubil în soluŃie de amoniac. ScrieŃi ecuaŃiile reacŃiilor chimice
menŃionate în text. 4 puncte
Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Ca- 40;
Volumul molar: V = 22,4 L/ mol; Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Model


3
CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

Evaluarea la disciplina Chimie


în cadrul examenului de bacalaureat 2012

Conform OMECTS. nr.5218/29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea


examenului de bacalaureat 2012, examenul de bacalaureat – 2012 se desfăşoară în
conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat –
2011, aprobată prin ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011.
În conformitate cu Art. 41 (1) din Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/2010 în cadrul
probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, elevii pot opta, în conformitate cu filiera,
profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie
sau informatică.
În consecinŃă, pot susŃine probă scrisă la disciplina Chimie, elevii care au absolvit liceul
la profilul real din filiera teoretică, la profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecŃia
mediului din cadrul filierei tehnologice şi la profilul militar din filiera vocaŃională.
Elevii care susŃin bacalaureatul la chimie, ca probă scrisă pe durata de 3 ore, pot opta
pentru Programa I chimie organică sau pentru Programa II chimie generală şi anorganică.

Structura probei scrise la disciplina Chimie

Testul este proiectat pentru realizarea evaluării sumative la finalul învăŃământului


preuniversitar. Acesta are un grad de complexitate corespunzător conŃinutului programei de
bacalaureat, putând fi tratat în timpul stabilit.
Testului este structurat pe trei subiecte, fiecare a câte 30 de puncte. Subiectele conŃin
itemi de completare, itemi tip alegere multiplă, itemi tip întrebare structurată şi itemi tip rezolvare
de probleme. Subiectele nu vizează conŃinutul unui manual anume. Manualul şcolar este doar
unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi, care ajută la parcurgerea
programei şcolare.

Str. General Berthelot nr. 26, Sector


1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 314 44 11
Fax: +40 (0)21 310 32 07
www.edu.ro/ www.rocnee.eu
CompetenŃe de evaluat la disciplina Chimie

CompetenŃe de evaluat pentru Chimie organică (programa I)


♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba numai din conŃinuturi
TC (NIVEL I)
♦ F
 iliere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba din conŃinuturi TC şi
CD (NIVEL II)
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaŃa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea compuşilor organici în funcŃie de natura grupei funcŃionale.
1.2. DiferenŃierea compuşilor organici în funcŃie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportării compuşilor organici studiaŃi în funcŃie de clasa de apartenenŃă.
2. Investigarea comportării unor substanŃe chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaŃii pentru evidenŃierea unor caracteristici, proprietăŃi, relaŃii.
2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaŃii de tip cauză-efect.
2.3. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaŃiei susŃin predicŃiile iniŃiale.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaŃii relevante, demonstrând
raŃionamente deductive şi inductive.
3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaŃie.
3.3. Justificarea explicaŃiilor şi soluŃiilor la probleme.
4. Comunicarea înŃelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaŃiilor, în conducerea investigaŃiilor şi în raportarea de rezultate.
4.1. Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de
comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informaŃii şi realizarea distincŃiei dintre informaŃii
relevante/ irelevante şi subiective/ obiective.
4.3. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înŃelegerea relaŃiei acestuia cu limbajul
comun.
5. Evaluarea consecinŃelor proceselor şi acŃiunii produselor chimice asupra propriei
persoane şi asupra mediului.
5.1. Analizarea consecinŃelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi
folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importanŃei compuşilor organici.

2
CompetenŃe de evaluat pentru Chimie anorganică şi generală (programa II)
♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba numai din conŃinuturi
TC (NIVEL I)
♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba din conŃinuturi TC şi
CD (NIVEL II)
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaŃa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.3. DiferenŃierea substanŃelor chimice după natura interacŃiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.4. Structurarea cunoştinŃelor anterioare, în scopul explicării proprietăŃilor unui sistem chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, în scopul identificării
aplicaŃiilor acestora.
2. Investigarea comportării unor substanŃe chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaŃii pentru evidenŃierea unor caracteristici, proprietăŃi, relaŃii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaŃiile din surse de documentare, grafice, scheme,
date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaŃiilor în vederea obŃinerii unor explicaŃii de natură ştiinŃifică.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaŃii relevante, demonstrând
raŃionamente deductive şi inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaŃiile relevante, etapele rezolvării.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaŃii din cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/
condiŃiilor analizate.
4. Comunicarea înŃelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaŃiilor, în conducerea investigaŃiilor şi în raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinŃifice în descrierea sau explicarea
fenomenelor şi proceselor.
4.2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinŃelor proceselor şi acŃiunii produselor chimice asupra propriei
persoane şi asupra mediului.
5.1. Compararea acŃiunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau asupra
mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor acŃiuni specifice asupra mediului înconjurător.

3
Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Chimie

CompetenŃele de evaluat, înscrise în programele pentru examenul de bacalaureat 2011


la Chimie, sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere raportul dintre competenŃă şi
comportamentele cognitive corespunzătoare.
Baremul de evaluare şi de notare este elaborat cu un grad înalt de obiectivitate şi
aplicabilitate, astfel încât să reducă diferenŃele de notare dintre evaluatori. În cazul itemilor de
tip întrebare structurată/ tip rezolvare de probleme candidatul primeşte punctaj pentru
rezolvările parŃiale ale cerinŃei itemului. Se punctează corespunzător oricare metodă de
rezolvare corectă a itemului.

4
Evaluarea la disciplina Chimie
în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010

Conform Ordonanţei de urgenţă nr.97/2009, pentru modificarea Legii


Învăţământului nr. 84/1995 şi în conformitate cu Art. 41 (1) din Anexa 2 la OMECI
nr. 5507/06.10.2009, privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare
şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2010, la examenul de bacalaureat
2010 elevii pot opta, în cadrul probei E - d), în conformitate cu filiera, profilul şi
specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie
sau informatică.
În consecinţă, pot susţine probă scrisă la disciplina chimie elevii care au
absolvit liceul la profilul real din filiera teoretică, la profilul tehnic şi profilul resurse
naturale şi protecţia mediului din cadrul filierei tehnologice şi la profilul militar din
filiera vocaţională.
Elevii care susţin bacalaureatul la chimie, ca probă scrisă cu durata de 3
ore, pot opta pentru Programa I chimie organică sau pentru Programa II chimie
generală şi anorganică.

Structura probei scrise


Testul este astfel proiectat încât să contribuie la îndeplinirea funcţiilor evaluării
urmărite prin examenul de bacalaureat, realizând o evaluare sumativă la finalul
învăţământului preuniversitar. El asigură o cuprindere echilibrată a materiei studiate,
are un grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor şcolare şi
programei de bacalaureat, putând fi tratat în timpul stabilit (3 ore).
Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar este
doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi, care ajută la
parcurgerea programei şcolare.

Chimie 1 Examenul de bacalaureat 2010


Structura testului pentru proba scrisă este aceeaşi cu cea din anii 2008 şi
2009: acesta conţine trei subiecte, fiecare a câte 30 de puncte. Subiectele conţin
itemi de tipul: itemi de completare, itemi tip alegere multiplă, itemi tip întrebare
structurată, itemi tip rezolvare de probleme.

Competenţe de evaluat
Proba scrisă la disciplina chimie, susţinută în cadrul examenului de
bacalaureat 2010, evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului
liceal, în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a, în
vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2010.
Competenţele de evaluat în cadrul probei scrise la chimie a examenului de
bacalaureat sunt:

COMPETENŢE DE EVALUAT PENTRU CHIMIE ORGANICĂ (PROGRAMA I)


♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din
conţinuturi TC (NIVEL I)
♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba din
conţinuturi TC şi CD (NIVEL II)
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de
apartenenţă.
2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi,
relaţii.
2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.
2.3. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,
demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.
3.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme.

Chimie 2 Examenul de bacalaureat 2010


4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în
formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de
rezultate.
4.1. Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate de
contexte de comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre
informaţii relevante/ irelevante şi subiective/ obiective.
4.3. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia
cu limbajul comun.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra
propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante
şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importanţei compuşilor organici.

COMPETENŢE DE EVALUAT PENTRU CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ


(PROGRAMA II)

♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din


conţinuturi TC (NIVEL I)
♦ Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba din
conţinuturi TC şi CD (NIVEL II)

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.


1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni,
molecule.
1.4. Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor unui
sistem chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, în scopul
identificării aplicaţiilor acestora.

Chimie 3 Examenul de bacalaureat 2010


2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi,
relaţii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice,
scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaţiilor în vederea obţinerii unor explicaţii de natură ştiinţifică.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,
demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele
rezolvării.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaţii
din cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor/ condiţiilor analizate.
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în
formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de
rezultate.
4.1. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea
fenomenelor şi proceselor.
4.2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra
propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Compararea acţiunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane
sau asupra mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător.

Chimie 4 Examenul de bacalaureat 2010


Precizări referitoare la evaluarea probei scrise

Ponderea diferitelor comportamente cognitive în evaluarea competenţelor


elevilor prin proba scrisă la examenul de bacalaureat 2010, disciplina chimie, este
ilustrată în tabelul de mai jos:
Competenţă
Cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi, atitudini
Tip de
comportament

Comportamente Analiză –
Cunoaştere Înţelegere Aplicare Evaluare
cognitive Sinteză

Pondere 10% 20% 40% 15% 10%

Cunoaşterea fenomenelor, conceptelor, principiilor, legilor, proceselor se


evaluează prin sarcini de lucru precum: precizaţi semnificaţia, numiţi/ menţionaţi,
notaţi etc.
Înţelegerea conceptelor, principiilor, legilor se evaluează prin sarcini de lucru
precum: explicaţi, indicaţi, specificaţi, identificaţi etc.
Aplicarea conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităţilor de operare şi
abordare specifice chimiei în contexte noi şi în rezolvarea de probleme se evaluează
prin sarcini de lucru precum: demonstraţi, exemplificaţi, justificaţi, rezolvaţi etc.
Analiza - Sinteza conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităţilor de operare
şi abordare specifice disciplinei chimie în contexte noi şi în rezolvarea de probleme
se evaluează prin sarcini de lucru precum: calculaţi, scrieţi, formulaţi, aranjaţi,
comparaţi etc.
Evaluarea conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităţilor de operare şi
abordare specifice chimiei în contexte noi şi în rezolvarea de probleme este urmărită
prin sarcini de lucru precum: argumentaţi, comparaţi, selectaţi etc.
Competenţele de evaluat, înscrise în programele pentru examenul de
bacalaureat 2010 la chimie, sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere
raportul dintre competenţă şi comportamentele cognitive corespunzătore, conform
prezentării anterioare.
Testul prezentat este un model pentru examenul propriu-zis, elaborat în
vederea asigurării transparenţei şi informării persoanelor interesate.

Chimie 5 Examenul de bacalaureat 2010


Prin baremul de evaluare şi de notare candidatul primeşte punctaj chiar şi
pentru rezolvări parţiale ale cerinţei itemului. Pentru o evaluare unitară, în barem se
vor regăsi rezolvări complete ale itemilor. Se vor puncta însă corespunzător oricare
alte metode de rezolvare corectă a problemei.

Chimie 6 Examenul de bacalaureat 2010


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2010


Proba E - d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar
MODEL
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A
Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele afirmaţii:
1. Nucleul atomic are sarcina electrică …………………. (pozitivă/ negativă).
2. Soluţia care are pH=3 prezintă caracter ………………. (bazic/ acid).
3. La anodul unui element galvanic are loc un proces de ................... (oxidare/ reducere).
4. Cristalul de clorură de sodiu are celula elementară un ………….. (cub/ hexagon).
5. Reacţia dintre acidul clorhidric şi hidroxidul de sodiu este o reacţie cu transfer de
…............……. (protoni/ electroni). 10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Solubilitatea în apă creşte cu creşterea presiunii, în cazul substanţei cu formula:
a. NaOH(s) b. H2SO4(l) c. Na2CO3(s) d. CO2(g)
2. Volumul ocupat de 146 g acid clorhidric la temperatura 270C şi presiunea 4 atm este:
a. 22,4 L b. 12,64 L c. 24,6 L d. 44,77 L
3. Legăturile chimice care există în moleculele de apă sunt:
a. covalentă nepolară b. ionică c. covalentă polară d. covalentă coordinativă
4. Creşterea caracterului nemetalic în grupa a VII-a este reprezentată corect în seria:
a. I < Br < Cl < F b. F > Cl > Br < I c. Cl < F < Br < I d. Cl > Br < F < I
5. Un atom conţine 6 protoni şi 7 neutroni. Suma lor reprezintă:
a. numărul atomic b. numărul de masă c. masa atomică relativă d. sarcina nucleară
10 puncte
Subiectul C.
1. Determinaţi cantitatea de căldură degajată de arderea a 134,4 L (c.n.) amestec
echimolecular de etenă (C2H4) şi etan (C2H6) pe baza următoarelor ecuaţii termochimice:
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ∆r H1 = - 1322kJ
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g) ∆rH2 = - 2861kJ
3 puncte
2. Explicaţi sensul noţiunii: entalpie de reacţie. 2 puncte
3. În furnal are loc reacţia descrisă de următoarea ecuaţie termochimică:
3CO(g) + Fe2O3(s) → 2Fe(s) + 3CO2(g) + 32kJ
Calculaţi masa de Fe2O3 care se consumă atunci când din proces rezultă Q=160 MJ.
2 puncte
4. Precizaţi tipul reacţiei de ardere a unui alcan (exotermă/ endotermă). 1 punct
5. Cunoscând variaţiile de entalpie ale următoarelor reacţii chimice:
C(grafit) + O2(g) → CO2(g) ∆r H1 = - 393,5 kJ
C(diamant) + O2(g) → CO2(g) ∆r H2 = - 395,1 kJ
Calculaţi ∆rH3 pentru transformarea descrisă de ecuaţia reacţiei chimice:
C(diamant) → C(grafit).
2 puncte
Numere atomice: F-9; Cl-17; Br-35; I-53.
Mase atomice: Fe-56; O-16 ; Cl-35,5; H-1.

Probă scrisă la Chimie anorganică 7


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Subiectul D.
Determinarea cantităţii de fer se poate realiza prin reacţia cu dicromat de potasiu în mediu
acid. Ecuaţia reacţiei care are loc este:
K2Cr2O7 + H2SO4 +FeSO4 → K2SO4+Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 +H2O
1. Scrieţi definiţia procesului de oxidare. 2 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul oxidant şi
agentul reducător. 4 puncte
3. Calculaţi concentraţia procentualǎ masicǎ a unei soluţii care se obţine prin amestecarea a
400 mL soluţie de acid sulfuric de concentraţie molarǎ 4 M (ρ = 1,12 g/ mL) cu 552 g de apǎ
distilatǎ. 3 puncte
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu, ştiind cǎ se
obţine sulfat de sodiu (Na2SO4) şi apǎ; calculaţi masa de soluţie (în grame) de acid sulfuric
de concentraţie procentuală masică 20%, consumată stoechiometric în reacţia cu 5,6 g de
hidroxid de sodiu. 4 puncte
5. Indicaţi variaţia a doi factori care favorizeazǎ dizolvarea NaCl în apǎ. 2 puncte

Subiectul E.

Iodul este foarte puţin solubil în apă, dar se dizolvă uşor în sulfura de carbon (CS2), formând
o soluţie de culoare violet.
1. Explicaţi de ce iodul este foarte puţin solubil în apǎ. 2 puncte
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi iodură de potasiu. Calculaţi volumul (în litri)
de Cl2 (c.n.) necesar pentru a reacţiona cu întreaga cantitate de iodură de potasiu conţinută
în 500 mL soluţie de concentraţie molarǎ 0,2 M. 5 puncte
3. Explicaţi semnificaţia noţiunii reacţie de neutralizare. 2 puncte
4. Indicaţi între ce valori variază pH-ul solului într-o regiune poluată pentru care concentraţia
ionului hidroniu variazǎ între limitele: 10-5 moli/ L < [H3O+] < 10-4 moli/ L . 3 puncte
5. Calculaţi cantitatea (în moli) de HCl conţinută în 500 cm3 soluţie de HCl de concentraţie
procentuală masică 36,5 % (ρ = 1,2 g/ cm3). 3 puncte

Mase atomice: H-1; Cl-35,5; K-39; I-127; S-32; O-16; Na-23.


Numere atomice: I-53; C-6; S-16; H-1; O-8; Na-11; Cl- 17.

Probă scrisă la Chimie anorganică 8


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
1. Pentru elementul chimic al cǎrui atom are sarcina nuclearǎ +17, notaţi:
a. poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic; 2 puncte
b. configuraţia electronicǎ; 2 puncte
c. numǎrul orbitalilor monoelectronici. 2 puncte
2. Notaţi semnificaţia noţiunii: element chimic. 2 puncte
3. Calculaţi numǎrul atomilor din 20 moli O2. 2 puncte
4. Într-un recipient cu volum 4,1 litri se găseşte Cl2, la temperatura 300 K şi presiunea
12 atm. Calculaţi masa (grame) clorului din recipient. 3 puncte
5. Indicaţi douǎ utilizǎri practice ale clorurii de sodiu. 2 puncte

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


Acidul clorhidric se oxideazǎ în prezenţa oxidului de cupru (II). Ecuaţia reacţiei chimice este:
4HCl(g) + O2(g) ⇄ 2Cl2(g) + 2H2O(g) .
1. a. Notaţi rolul CuO în aceastǎ reacţie chimicǎ. 1 punct
b. Indicaţi modul în care influenţează echilibrul chimic prezenţa CuO. 1 punct
2. Scrieţi configuraţia electronică a ionului Cl- ; precizaţi blocul de elemente din care face
parte clorul. 3 puncte
3. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular de Cl2(g) şi H2O(g). 3 puncte
4. Determinaţi numǎrul de molecule care se găsesc în:
a. 5,6 litri (c.n.) HCl; 2 puncte
b. 3,2 grame O2. 2 puncte
5. Calculaţi presiunea la care se găsesc 4 moli de HCl într-un recipient cu volumul de 5 litri la
temperatura 270C. 3 puncte

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)


Fosgenul (COCl2) este un gaz toxic. El se descompune potrivit ecuaţiei chimice:
COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g)
1. Calculaţi valoarea constantei Kc, cunoscând concentraţiile componenţilor la echilibru:
[CO] = 0,0456 mol/ L, [Cl2]=0,0456 mol/ L şi [COCl2]=0,449 mol/ L. 2 puncte
2. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii, la echilibru:
a. scade presiunea; 1 punct
b. creşte concentraţia clorului. 1 punct
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare (prima treaptǎ) în apă, a acidului carbonic
(H2CO3).
2 puncte
b. Notaţi expresia matematică a constantei Ka, pentru prima treaptă de ionizare, a
H2CO3. 2 puncte
4. Ordonaţi formulele chimice H2SO3, H3BO3, H2S, în ordinea descrescătoare a tăriei acizilor,
utilizând informaţii din tabelul urmǎtor:
acid H2SO3 H3BO3 H2S
ka 1,3.10-2 6. 10-10 10-7
3 puncte
5. a. Notaţi formula chimicǎ a reactivului Tollens. 1 punct
b. Indicaţi natura legăturilor chimice în reactivul Tollens. 3 puncte

Numere atomice: H-1; O-8; Cu-29; Cl-17.


Mase atomice: H-1; O-16; Cl-35,5.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023.mol−1.
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K.

Probă scrisă la Chimie anorganică 9


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2010
Proba E – d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică – profil real,
Filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională– profil militar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


MODEL
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A 10 puncte
1 – pozitivă; 2 – acid; 3 – oxidare; 4 – cub; 5 – protoni; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – d; 2 – c; 3 – c; 4 – a; 5 – b; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 8257,5 kJ 3p
2. explicarea sensului noţiunii: entalpie de reacţie 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), mFe= 800 Kg 2p
4. precizarea tipului reacţiei de ardere a unui alcan 1p
5. raţionament corect (1p), calcule (1p), ∆rH3 = -1,6 kJ 2p
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. scrierea definiţiei procesului de oxidare 2p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici 2p
precizarea agentului oxidant: K2Cr2O7 1p
precizarea agentului reducător: FeSO4 1p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 15,68% 3p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu 2p
raţionament corect (1p), calcule (1p), ms(acid sulfuric) = 34,3 g 2p
5. indicarea variaţiei a doi factori care favorizează dizolvarea NaCl în apă 2p
Subiectul E 15 puncte
1. explicarea solubilităţii mici a iodului în apă 2p
2. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre clor şi iodură de potasiu 2p
raţionament corect (2p), calcule (1p); V = 1,12 L clor reacţionat 3p
3. explicarea semnificaţiei reacţiei de neutralizare 2p
4. 4<pH<5 3p
5. raţionament corect (2p), calcule (1p), n= 6 moli HCl 3p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. a. notarea grupei (1p); notarea perioadei (1p) 2p
b. notarea configuraţiei electronice a elementului 2p
c. notarea numărului de orbitali monoelectronici ai elementului 2p
2. notarea semnificaţiei noţiunii de element chimic 2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), N = 40.NA atomi de oxigen 2p
4. raţionament corect (2p), calcule (1p), m(Cl2) = 142 g 3p
5. indicarea a două utilizări practice ale clorurii de sodiu 2p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. a.notarea rolului CuO 1p
Barem de evaluare şi de notare la Chimie anorganică 10
(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
b. indicarea modului în care CuO influenţează echilibrul chimic 1p
2. scrierea configuraţiei electronice a ionului Cl- (2p); precizarea blocului de elemente din care face
parte (1p) 3p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), m = 267g 3p
4. a. raţionament corect (1p), calcule (1p), N = 0,25.NA molecule de clor 2p
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), N = 0,1.NA molecule de oxigen 2p
5. raţionament corect (2p), calcule (1p), p = 19,68 atm 3p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. raţionament corect (1p), calcule (1p), KC = 4,63.10-3 mol/ L 2p
2. a. indicarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, la scăderea presiunii (1p);
b. indicarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, la creşterea concentraţiei clorului (1p);
2p
3. a. scrierea ecuaţiei reacţiei de ionizare, (pentru prima treaptă) în apă, a acidului carbonic
2p
b. scrierea expresiei matematice a constantei Ka, pentru prima treaptă de ionizare, a H2CO3
2p
4. ordonarea formulelor chimice în ordinea descrescătoare a tăriei acizilor 3p
5. a. notarea formulei chimice a reactivului Tollens 1p
b. indicarea naturii legăturilor chimice în reactivul Tollens 3p

Barem de evaluare şi de notare la Chimie anorganică 11


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2010
Proba E – d)
Proba scrisă la CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică – profil real,
Filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar

MODEL
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A.
Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
afirmaţiile următoare:
1. Formula CnH2n-6 corespunde unei hidrocarburi .................... (aciclice cu o legătură triplă/
aromatice).
2. Propena şi 1-butena sunt .................................... (izomeri/ omologi).
3. Acidul propanoic prezintă punctul de fierbere mai ...................... decât alcanul cu acelaşi
număr de atomi de carbon (mare/ mic).
4. Săpunurile folosite pentru spălare sunt săruri ale acizilor graşi cu ................. (sodiu/ plumb).
5. Zaharoza este o ............................... (monozaharidă/ dizaharidă). 10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen, numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Alchina cu un singur atom de carbon terţiar în moleculă este:
a. acetilena b. 2-pentina c. 3-metil-1-butina d. 1-butina
2. Valenţa atomului de oxigen în molecula propanolului este:
a. I b. II c. III d. IV
3. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens conduce la :
a. oxid cupric b. acid glutamic c. argint d. hidroxid cupric
4. Dintre următoarele substanţe, prezintă proprietăţi tensio-active:
a. propanoatul de sodiu b. acidul glutamic
c. stearatul de sodiu d. acidul oleic
5. Din reacţia acidului etanoic cu oxidul de calciu se formează:
a. metanoat de calciu b. etanoat de calciu
c. hidroxid de calciu d. carbonat de calciu 10 puncte
Subiectul C.
Compusul (A) este medicament şi are formula de structură:

H2C CH2 CH2 COOH


OH

1. Menţionaţi o caracteristică structurală a compusului (A). 1 punct


2. Precizaţi natura atomilor de carbon de care sunt legate grupele funcţionale din compusul
(A). 2 puncte
3. Citiţi cu atenţie următoarea afirmaţie:”Compusul (A) reacţionează cu NaHCO3.” şi notaţi pe
foaia de examen, litera A, dacă afirmaţia este adevărată sau litera F, dacă afirmaţia este
falsă. 1 punct
4. Calculaţi procentul masic de carbon din molecula compusului (A). 2 puncte
5. Calculaţi masa de produs care se formează în reacţia stoechiometrică a 0,2 moli (A) cu
NaOH. 4 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Probă scrisă la Chimie organică 12


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Subiectul D
Compuşii cloruraţi obţinuţi din hidrocarburile alifatice au importante aplicaţii practice.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de monoclorurare a propanului. 2 puncte
2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a monoclorometanului, diclorometanului
triclorometanului şi tetraclorurii de carbon din metan. 4 puncte
3. Prin clorurarea fotochimică a metanului se obţine un amestec de reacţie care conţine
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 şi Cl2 netransformat în raport molar 3:2:1:2.
a.Calculaţi raportul molar CH4:Cl2 la începutul reacţiei. 3 puncte
b.Considerând că întregul HCl obţinut se dizolvă în apă, formând o soluţie de concentraţie
0,5 M, determinaţi volumul soluţiei de HCl 0,5 M obţinut din 18 moli de CH4.
3 puncte
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice a propinei cu H2O (HgSO4). 2 puncte
5. Indicaţi o utilizare a policlorurii de vinil. 1 punct

Subiectul E
Acţiunea de spălare a detergenţilor este superioară săpunurilor.
1. Explicaţi proprietatea de spălare a săpunurilor. 3 puncte
2. Acetatul de amil este un ester al acidului acetic, cu miros de banane, folosit în prepararea
esenţelor artificiale. Calculaţi masa molară a acetatului de amil, ştiind că are conţinutul
procentual de oxigen de 24,61%. 4 puncte
3. Glicerina dizolvă alcaloizi şi coloranţi. Scrieţi formula de structură a glicerinei.
2 puncte
4. Citiţi cu atenţie următoarea afirmaţie: ”În stare pură, la temperatură obişnuită, glicerina este
solidă.” şi notaţi pe foaia de examen, litera A, dacă afirmaţia este adevărată sau litera F, dacă
afirmaţia este falsă. 1 punct
5. Calculaţi masa de soluţie de acid azotic de concentraţie procentuală masică 63%, necesară
stoechiometric pentru a forma 0,02 moli de trinitrat de glicerină. 5 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.

Probă scrisă la Chimie organică 13


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Subiectul F
Se dau substanţele :
(A) H3C-CH(NH2)-COOH (B) HO-CH2-CH(NH2)-COOH
1. Precizaţi denumirile IUPAC pentru substanţele date. 2 puncte
2. Scrieţi două ecuaţii chimice de obţinere a două dipeptide la care să participe substanţele (A) şi
(B). 4 puncte
3. Calculaţi compoziţia procentuală elementală masică a substanţei (B). 4 puncte
4. Indicaţi două proprietăţi fizice şi o metodă de identificare pentru amidon. 3 puncte
5. Precizaţi rolul celulozei pentru plante. 2 puncte

Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I)


1. a. Scrieţi ecuaţia chimică a reacţiei de monoclorurare catalitică a benzenului. 2 puncte
b. Precizaţi tipul reacţiei. 1 punct
2. Scrieţi formula unei hidrocarburi aromatice, în care numărul atomilor de hidrogen să fie
mai mare decât cel al atomilor de carbon. 1 punct
3. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei de mononitrare a benzenului. 2 puncte
b.Calculaţi randamentul reacţiei, dacă prin nitrarea a 0,2 moli benzen se obţin 19,68 g
mononitrobenzen. 3 puncte
4. Calculaţi compoziţia procentuală masică în toluen şi benzen a unui amestec format din 2 moli
toluen şi 78 g benzen. 3 puncte
5. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de monoalchilare a benzenului cu propenă. 2 puncte
b. Denumiţi produsul rezultat. 1 punct

Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II)


1.Prin alchilarea metilaminei cu clorură de metil se obţine un amestec de dimetilamină,
trimetilamină şi clorură de metil nereacţionată, în raport molar 3:6:1.
Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc. 2 puncte
2.Calculaţi masa de clorură de metil care trebuie introdusă în proces, pentru a obţine 708 g
trimetilamină. 4 puncte
3.Calculaţi conversia utilă a clorurii de metil în trimetilamină şi conversia totală. 4 puncte
4.Arena mononucleară cu formula moleculară C9H12, se obţine prin monoalchilarea benzenului cu
o alchenă. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
2 puncte
5. a. Precizaţi caracterul acido-bazic al anilinei (fenilaminei). 1 punct
b. Demonstraţi acest caracter, prin scrierea ecuaţiei unei reacţii care îl pune în evidenţă.
2 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl- 35,5.

Probă scrisă la Chimie organică 14


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2010


Proba E – d)
Proba scrisă la CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A 10 puncte
1 – aromatice; 2 – omologi; 3 – mare; 4 – sodiu; 5 – dizaharidă; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – c; 5 – b; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. precizarea unei caracteristici structurale a compusului (A) 1p
2. precizarea naturii atomilor de carbon de care sunt legate grupele funcţionale din compusul (A)
2p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), M(A) = 104 g/ mol; % C = 46,15 2p
4. răspuns corect A 1p
5. raţionament corect (3p), calcule (1p); mcompus= 25,2 g 4p
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. scrierea ecuaţiei reacţiei de monoclorurare a propanului 2p
2. scrierea ecuaţiilor reacţiilor de clorurare a metanului (1px4) 4p
3. a. raţionament corect (2p), calcule (1p), n metan = 6a moli, n clor = 12a moli, n metan:n clor = 1:2
3p
b. raţionament corect (2p), calcule (1p), n acid clorhidric = 30 moli, V soluţie acid clorhidric = 60 L
3p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei propinei cu H O (Hg / H2SO4)
2
2+
2p
5. indicarea unei utilizări a policlorurii de vinil 1p
Subiectul E 15 puncte
1. explicarea proprietăţii de spălare a săpunurilor 3p
2. raţionament corect (3p), calcule (1p); M acetat de amil = 130 g/ mol 4p
3. scrierea formulei de structură a glicerinei 2p
4. răspuns corect F 1p
5. raţionament corect (4p), calcule (1p), n acid azotic = 0,06 moli, m soluţie acid azotic = 6 g
5p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. precizarea denumirilor IUPAC pentru substanţele date 2p
2. scrierea a două ecuaţii chimice, pentru obţinerea a două dipeptide, din substanţele (A) şi (B) (2px2)
4p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), M(B)=105g/ mol, %C=34,28; %H=6,67; %O=45,71; %N=13,33
4p
4. scrierea a două proprietăţi fizice şi a metodei de identificare pentru amidon (1px3) 3 p
5. precizarea rolului celulozei pentru plante 2p

Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 15 puncte


1. a. scrierea ecuaţiei reacţiei de monoclorurare catalitică a benzenului 2p
b. precizarea tipului reacţiei 1p
Barem de evaluare şi de notare la Chimie organică 15
(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2. scrierea unui exemplu de hidrocarbură aromatică, în care numărul atomilor de hidrogen să fie mai
mare decât cel al atomilor de carbon 1p
3. a. scrierea ecuaţiei reacţiei de mononitrare a benzenului 2p
b. raţionament corect (2p), calcule (1p), nt=0,2 moli; np=0,16 moli; η= 80 % 3p
4. raţionament corect (2p), calcule (1p),184 g toluen, 262 g amestec; 70,23 % toluen, 29,77% benzen
3p
5. a. scrierea ecuaţiei reacţiei de monoalchilare a benzenului cu propenă 2p
b. denumirea produsului rezultat 1p
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 15 puncte
1. scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice de alchilare a metilaminei 2p
2. raţionament corect (3p), calcule (1p), n = 32 moli clorură de metil, m =1616 g clorură de metil
4p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), 32 moli clorură de metil; nu=24; nt= 30; Cu= 75 %;
Ct= 93,75 % 4p
4. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice 2p
5. a. precizarea caracterului acido-bazic al anilinei (fenilaminei) (1p)
b. scrierea ecuaţiei unei reacţii care pune în evidenţă caracterul acido-bazic al anilinei
(fenilaminei) (2p) 3p

Barem de evaluare şi de notare la Chimie organică 16


(Nivel I/ Nivel II)
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 1
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A. 10 puncte
1 – neutroni; 2 – lichidă; 3 – diferit; 4 – electroni; 5 – accepte. (5x2p)

Subiectul B. 10 puncte
1 – b; 2 – c; 3 – c; 4 – b; 5 – d. (5x2p)

Subiectul C. 10 puncte
24
1. precizarea numărului de protoni, respectiv neutroni pentru atomul 12 Mg . (2x1p) 2p
2.a. notarea numărului de nucleoni pentru specia de atomi care are sarcina nucleară +15 şi A = 31
1p
b. repartizarea electronilor în învelişul de electroni pentru specia de atomi care are sarcina
nucleară şi A= 31 . 1p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), 7 protoni 2p
4. modelarea formării legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi
punctele pentru reprezentarea electronilor 2p
5. scrierea ecuaţiei unei reacţii chimice care justifică afirmaţia dată 2p

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


Subiectul D. 15 puncte
1. a. scrierea ecuaţiilor proceselor de oxidare (1p), de reducere (1p) 2p
b. precizarea rolului apei oxigenate 1p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice 2p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 13% 3p
4. a. notarea ecuaţiei reacţiei chimice dintre acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu 2p
b. raţionament corect (1p), calcule(1p), m(NaOH ) = 8 g 2p
5. a. precizarea rolului plăcuţei de zinc în pila Daniell 1p
b. scrierea ecuaţiei procesului chimic care are loc la catodul pilei Daniell 2p

Subiectul E. 15 puncte
1. a. raţionament corect (1p), calcule (1p), pH = 3 2p
b. precizarea culorii oţetului la adăugarea de turnesol 1p
2. raţionament corect (3p), calcule (1p), V(O2) = 12,3 L 4p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), c = 0,2 M 4p
4. notarea ecuaţiei unei reacţii chimice care justifică afirmaţia dată 2p
5. notarea formulelor chimice ale acizilor conjugaţi ai bazelor: S2-; NH3. 2p

______________________________________________________________________________
Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 1
Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F. 15 puncte
1. scrierea ecuaţiei reacţiei de ardere a propanului 2p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 6654 kJ 3p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), m(H2O) = 530,62 kg 4p
4. raţionament corect (3p), calcule (1p), ∆fH0SO3(g) = -396 kJ/mol 4p
5. indicarea valorii entalpiei de descompunere a apei lichide (1p), justificarea răspunsului (1p)
2p

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. indicarea rolului cuprului în proces (1p), precizarea faptului că reacţia poate avea loc şi în
absenţa cuprului (1p), 2p
2. a. raţionament corect (1p), calcule(1p), N = 1,2044·1023 molecule de CO2 2p
b. raţionament corect (1p), calcule(1p), m(CO2) = 22 g 2p
3. raţionament corect (3p), calcule(1p), m(O2) = 9,6 kg 4p
4. indicarea naturii legăturilor chimice în clorura de amoniu (3x1p) 3p
5. notarea ecuaţiei unei reacţii chimice care decurge rapid 2p

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte


1. a. notarea expresiei matematice a legii vitezei de reacţie 1p
b. raţionament corect (2p), calcule (1p), n = 3 3p
2. determinarea unităţii de măsură a constantei de viteză: <k> = L2 mol-2 s-1 2p
3. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic la:
a. scăderea presiunii (1p)
b. creşterea temperaturii (1p) 2p
4. notarea expresiei matematice a produsului ionic al apei (1p), precizarea semnificaţiei mărimilor
(2x1p) 3p
5. a. notarea ecuaţiei reacţiei de ionizare, în soluţie apoasă, a acidului cianhidric 2p
b. notarea expresiei matematice a constantei de aciditate a acidului cianhidric 2p

______________________________________________________________________________
Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 1
Barem de evaluare şi de notare
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 3
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A. 10 puncte
1 – negativă; 2 – solidă; 3 – opus; 4 – electroni; 5 – total. (5x2p)

Subiectul B. 10 puncte
1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – d. (5x2p)

Subiectul C. 10 puncte
80
1. precizarea numărului de protoni, respectiv neutroni pentru atomul 35 Br (2x1p) 2p
2. a. repartizarea electronilor în învelişul de electroni pentru specia de atomi care are Z = 8 şi
A = 16 1p
b. notarea sarcinii nucleare pentru specia de atomi care are Z = 8 şi A= 16 1p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), 8 protoni 2p
4. modelarea formării legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi
punctele pentru reprezentarea electronilor 2p
5. scrierea ecuaţiei unei reacţii chimice care justifică afirmaţia dată 2p

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


Subiectul D. 15 puncte
1. a. scrierea ecuaţiei procesului de oxidare (1p)
scrierea ecuaţiei procesului de reducere (1p) 2p
b. precizarea rolului cuprului 1p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice 2p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 28,5% 3p
4. a. notarea ecuaţiei reacţiei chimice dintre cupru şi clor 2p
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), m(Cl2) = 21,3 g 2p
5. a. precizarea materialului din care este confecţionat anodul acumulatorului cu plumb 1 p
b. scrierea ecuaţiei reacţiei generatoare de curent electric pentru pila Daniell 2p

Subiectul E. 15 puncte
1. raţionament corect (1p), variaţia pH-ului (1p) 2p
2. a. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice 2p
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), n(Na) = 3 moli 2p
3. notarea variaţiei a doi factori care favorizează solubilitatea oxigenului în apă (2x1p) 2p
4. raţionament corect (3p), calcule (1p), pH = 13 4p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. a. notarea ecuaţiei procesului de ionizare, în soluţie apoasă, în prima treaptă, a acidului


carbonic 2p
2−
b. precizarea caracterului acido-bazic al speciei: CO3 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F. 15 puncte
1. notarea ecuaţiei reacţiei chimice 2p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), n(Fe) = 4 moli; Q = 1672 kJ 3p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), Q = 209 kJ; n(CH4) = 0,23 moli 4p
4. raţionament corect (3p), calcule (1p), ∆rH = -128,6 kJ 4p
5. ordinea creşterii stabilităţii substanţelor (1p), justificarea ordinii alese în funcţie de entalpia lor de
formare (1p) 2p

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. precizarea tipului reacţiei chimice din punct de vedere al vitezei de reacţie 1p
2. raţionament corect (3p), calcule (1p), N = 1,2044·1022 ioni K+ 4p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), n(AgCl) = 0,2 moli 4p
4.a. modelarea formării ionului hidroniu, utilizând simbolurile elementelor chimice si punctele
pentru repartizarea electronilor 2p
b. notarea tipului legăturilor chimice în ionul hidroniu (2x1p) 2p
5. raţionament corect (1p), calcule (1p), V(Cl2) = 448 L 2p

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte


1. raţionament corect (2p), calcule (1p), Kc =1,08 3p
2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic la:
a. scăderea presiunii (1p)
b. creşterea temperaturii (1p)
c. în sistem se introduce NO(g) (1p) 3p
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), v = 1,11·10-2 mol·L-1·min-1 4p
4. a. notarea configuraţiei electronice a atomului de fier 1p
b. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre fier şi clor 2p
5. notarea formulei chimice (1p) şi a denumirii (1p) pentru reactivul Tollens 2p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 4
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A. 10 puncte
1 – neutroni; 2 – creşterea; 3 – punere în comun; 4 – reducere; 5 – tare. (5x2p)

Subiectul B. 10 puncte
1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – a; 5 – b. (5x2p)

Subiectul C. 10 puncte
28
1. precizarea numărului de protoni, respectiv neutroni pentru atomul 14 Si (2x1p) 2p
2. a. notarea numărului de nucleoni pentru specia de atomi care are Z = 3 şi conţine 4 neutroni
1p
b. repartizarea electronilor în învelişul de electroni pentru specia de atomi care are Z = 3 şi conţine
4 neutroni 1p
3. raţionament corect (1p), calcule (1p), sarcina nucleară + 13 2p
4. modelarea formării legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi
punctele pentru reprezentarea electronilor 2p
5. scrierea ecuaţiei unei reacţii chimice care justifică afirmaţia dată 2p

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


Subiectul D. 15 puncte
1. a. scrierea ecuaţiilor proceselor de oxidare(1p), respectiv de reducere (1p) 2p
b. precizarea rolului iodurii de potasiu 1p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice 2p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 15% 3p
4. a. notarea ecuaţiei reacţiei chimice dintre fier şi clor 2p
b. rationament corect (1p), calcule (1p), m(FeCl3 ) = 162,5 g 2p
5. a. precizarea rolului dioxidului de plumb în construcţia acumulatorului cu plumb 1p
b. scrierea ecuaţiei reacţiei chimice care are loc la anodul acumulatorului cu plumb, în timpul
funcţionării 2p

Subiectul E. 15 puncte
1. raţionament corect (1p), calcule (1p), pH = 3 2p
2. a. notarea ecuaţiei reacţiei care are loc 2p
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), n(HCl) = 5 moli 2p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 0,04 M 3p
4. a. scrierea ecuaţiei unei reacţii chimice prin care justifică afirmaţia dată 2p
b. notarea cuplurilor acid-bază conjugată (2x1p) 2p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. a. indicarea caracterului acido-bazic al soluţiei cu pH = 1 1p


b. precizarea culorii soluţiei cu pH = 1 după adăugarea de turnesol 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F. 15 puncte
1. scrierea ecuaţiei reacţiei de ardere a etenei 2p
2. a. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 694,5 kJ 3p
b. precizarea efectului termic al reacţiei de ardere a etenei 1p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 58,52 kJ 3p
4. raţionament corect (3p), calcule (1p), ∆fH0CaO (s) = -634 kJ/mol 4p
5. compararea stabilităţii oxizilor daţi pe baza entalpiilor molare de formare standard (1p),
justificarea răspunsului (1p) 2p

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. a. indicarea rolului nichelului în proces 1p
b. precizarea faptului că nichelul nu influenţează căldura de reacţie 1p
23
2. raţionament corect (1p), calcule(1p), N = 1,2044·10 molecule de CO 2p
3. raţionament corect (3p), calcule(1p), m(CH4) introdus = 40 g 4p
4. a. modelarea formării ionului hidroniu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele
pentru repartizarea electronilor 2p
b. notarea tipului legăturilor chimice în ionul hidroniu 2p
5. a. precizarea tipului procesului de coclire a cuprului 1p
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), %Cu = 65,31 2p

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte


1. raţionament corect (2p), calcule (1p), [HI] = 5 mol/L 3p
2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, dacă:
a. scade presiunea 1p
b. în sistem se introduce H2(g) în exces 1p
c. creşte volumul vasului de reacţie 1p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), v(HI) = 10,4 mol·L-1·s-1 3p
4. a. notarea formulei chimice a acidului cel mai slab 1p
b. justificarea răspunsului 1p
5. scrierea ecuaţiilor reacţiilor de obţinere a reactivului Tollens, utilizând soluţiile indicate (2x2p)
4p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Varianta 1
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A.
Scrieţi pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele enunţuri:
1. Nucleul atomic conţine protoni şi …………… . (neutroni/ electroni)
2. În condiţii standard de temperatură şi de presiune, apa este …………. . (lichidă/ solidă)
3. Legătura covalentă polară se stabileşte între atomi ai elementelor cu caracter nemetalic
…………. . (identic/ diferit)
4. Funcţionarea acumulatorului cu plumb se bazează pe procese cu schimb de ……….. .
(electroni/ protoni)
5. Bazele sunt specii chimice capabile să …………. protoni. (accepte/ cedeze)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Elementul chimic situat în grupa II A (2), perioada 3 are configuraţia electronică:
a. 1s22s22p1 b. 1s22s22p63s2
c. 1s22s22p63s23p2 d. 1s22s22p63s23p3
2. Este substanţă solubilă în apă:
a. carbonatul de bariu b. clorura de argint
c. hidroxidul de sodiu d. carbonatul de calciu
3. În procesul de electroliză a soluţiei apoase de NaCl se obţine NaOH, H2 şi:
a. oxigen b. sodiu c. clor d. apă
4. Un mol de Cl2 :
a. are masa 35,5 g b. are masa 71 g
c. conţine NA atomi d. conţine 2·NA molecule
5. Numărul de oxidare al clorului în compusul NaClO este:
a. -1 b. -2 c. 0 d. +1
10 puncte
Subiectul C.
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 24 12 Mg . 2 puncte
2. Pentru specia de atomi care are sarcina nucleară +15 şi A = 31, notaţi:
a. numărul de nucleoni; 1 punct
b. repartizarea electronilor în învelişul de electroni. 1 punct
3. Determinaţi numărul protonilor din atomul (X) căruia îi lipsesc 3 electroni pentru a avea stratul
2 (L) complet ocupat cu electroni. 2 puncte
4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi
punctele pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte
5. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia:
"Clorul are caracter nemetalic mai puternic decât iodul ". 2 puncte

Numere atomice: N – 7.
Mase atomice: Cl – 35,5.
Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 1
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
Sulfatul de fier(II) reacţionează cu apa oxigentă, în mediu acid:
…FeSO4 + …H2O2 + …H2SO4 → …Fe2(SO4)3 + …H2O
Pentru reacţia dintre sulfatul de fier(II) şi apa oxigentă, în mediu acid:
1. a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere. 2 puncte
b. Precizaţi rolul apei oxigenate (agent oxidant, agent reducător). 1 punct
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
3. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin adăugarea a 20 g de apă
distilată peste 130 g soluţie de sulfat de fier(II) de concentraţie procentuală masică 15%.3 puncte
4. O cantitate de 0,1 moli de acid sulfuric reacţionează cu hidroxid de sodiu.
a. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu, cu
formare de sare neutră şi apă. 2 puncte
b. Calculaţi masa (în grame) de hidroxid de sodiu necesară stoechiometric în reacţia cu
0,1 moli de acid sulfuric. 2 puncte
5. a. Precizaţi rolul plăcuţei de zinc în pila Daniell. 1 punct
b. Scrieţi ecuaţia procesului chimic care are loc la catodul pilei Daniell. 2 puncte

Subiectul E.
Oţetul este o soluţie de acid acetic (CH3−COOH) utilizat în alimentaţie.
1.a. Determinaţi pH-ul oţetului în care concentraţia ionilor hidroniu (H3O+) este 10-3 M.
2 puncte
b. Precizaţi culoarea oţetului la adăugarea a 2-3 picături de turnesol. 1 punct
2. Folosirea peroxidului de sodiu, Na2O2, la împrospătarea spaţiului în submarine, se bazează pe
reacţia acestuia cu dioxidul de carbon, conform ecuaţiei chimice:
2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2
Calculaţi volumul (în litri) de O2, mǎsurat la temperatura de 300 K şi presiunea de 2 atm, care
rezultǎ din reacţia a 156 g de Na2O2 cu cantitatea stoechiometricǎ de dioxid de carbon. 4 puncte
3. Se introduc 10 mL soluţie de NaOH 1 M şi 1,6 g de NaOH solid într-un balon cotat cu volumul
de 250 mL. Se completează cu apǎ pânǎ la semn. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei
rezultate. 4 puncte
4. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia: „ Acizii tari deplasează acizii slabi din
sărurile lor.” 2 puncte
5. Notaţi formulele chimice ale acizilor conjugaţi ai bazelor: S2-; NH3. 2 puncte

Mase atomice: H – 1; O – 16; Na – 23; S – 32


Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L·atm/mol·K.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 1


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
Propanul (C3H8) este un combustibil gazos.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de ardere a propanului. 2 puncte
2. Calculaţi căldura (în kJ) degajată la arderea a 132 g de propan, cunoscând că la arderea a
1 mol de propan se degajă 2218 kJ. 3 puncte
3. Determinaţi masa (în kg) de apă care poate fi încălzită de la temperatura t1 = 10 0C la temperatura
t2 = 80 0C, cu ajutorul căldurii degajate la arderea a 70 de moli de propan (capă = 4,18 kJ/kg.K).
Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 4 puncte
4. Determinaţi entalpia molară de formare a SO3(g), pe baza următoarelor ecuaţii termochimice:
SO2(g) + ½ O2(g) → SO3(g) ∆rH1 = - 99 kJ
S(s) + O2(g) → SO2(g) ∆rH2 = - 297 kJ. 4 puncte

5. Cunoscând entalpia molară de formare a apei ∆fH0H2O(l) = - 285,5 kJ/mol, indicaţi valoarea
entalpiei de descompunere a apei lichide. Justificaţi răspunsul. 2 puncte

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


Monoxidul de carbon arde cu flacără albastră, conform ecuaţiei chimice:
2CO(g) + O2(g) Cu
→ 2CO2(g)
1. Indicaţi rolul cuprului în acest proces. Precizaţi dacă reacţia poate avea loc în absenţa cuprului.
2 puncte
2. Determinaţi: a. numărul de molecule conţinut în 8,8 g de CO2; 2 puncte
b. masa (în grame) de CO2 ce conţine 6,022·1023 atomi de oxigen. 2 puncte
3
3. Calculaţi masa (în kg) de O2 necesară obţinerii a 11,2 m de CO2, măsuraţi în condiţii normale
de temperatură şi de presiune, dacă se lucrează cu un exces de 20% O2 (în procente masice).
4 puncte
4. Indicaţi natura legǎturilor chimice în clorura de amoniu (NH4Cl). 3 puncte
5. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid. 2 puncte

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)


Pentru o reacţie chimică de forma A → Produşi, la o creştere a concentraţiei reactantului A de
două ori, viteza de reacţie creşte de 8 ori.
1.a. Notaţi expresia matematică a legii vitezei de reacţie. 1 punct
b. Calculaţi ordinul de reacţie. 3 puncte
2. Determinaţi unitatea de măsură a constantei de viteză, k, pentru aceastǎ reacţie. 2 puncte
3. Pentru o reacţie de tipul:
A(g) ⇄ B(g) + 2D(g) , ∆rH>0

notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii:


a. scade presiunea; 1 punct
b. creşte temperatura. 1 punct
4. Notaţi expresia matematică pentru produsul ionic al apei (Kw ) şi precizaţi semnificaţia mărimilor
care intervin. 3 puncte
5. a. Notaţi ecuaţia reacţiei de ionizare, în soluţie apoasă, a acidului cianhidric. 2 puncte
b. Notaţi expresia matematică a constantei de aciditate (Ka) a acidului cianhidric. 2 puncte

Mase atomice: H – 1; C – 12; O – 16.


Volumul molar: V = 22,4 L/mol.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol−1.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 1


3
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Varianta 3
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A.
Scrieţi pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele enunţuri:
1. Electronii sunt particule cu sarcină electrică …………… . (negativă/ pozitivă)
2. La -14°C, apa are stare de agregare …………. . (solidă/ gazoasă)
3. Legătura ionică se stabileşte între atomi ai elementelor cu caracter chimic …………… . ( identic/
opus)
4. Funcţionarea pilei Daniell se bazează pe procese cu schimb de ……….. . (electroni/ protoni)
5. Acizii tari sunt practic ……………. ionizaţi în soluţie apoasă. (total/ parţial)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Elementul chimic al cărui atom are configuraţia electronică 1s22s22p5 este situat în Tabelul
Periodic al elementelor în:
a. grupa V A (15), perioada 2 b. grupa II A (2), perioada 5
c. grupa VII A (17), perioada 5 d. grupa VII A (17), perioada 2
2. Substanţa, care se dizolvă în solventul nepolar CCl4, este:
a. apa b. hidroxidul de sodiu
c. iodul d. clorura de fier(III)
3. În procesul de electroliză a soluţiei apoase de NaCl:
a. la anod are loc oxidare b. la anod are loc reducere
c. se obţine sodiu d. se obţine oxid de sodiu
4. Un mol de N2:
a. are masa 7 g b. are masa 14 g
c. conţine 2·NA molecule d. conţine 2·NA atomi
5. Numărul de oxidare al clorului în compusul HClO este:
a. -2 b. -1 c. 0 d. +1
10 puncte
Subiectul C.
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 80 35 Br . 2 puncte
2. Pentru specia de atomi care are Z = 8 şi A = 16, notaţi:
a. repartizarea electronilor în învelişul de electroni; 1 punct
b. sarcina nucleară. 1 punct
3. Determinaţi numărul protonilor din atomul (X) căruia îi lipsesc 2 electroni pentru a avea
substratul 2p complet ocupat cu electroni. 2 puncte
4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolul chimic al elementului
şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte
5. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia: "Bromul are caracter nemetalic mai
slab decât clorul ". 2 puncte

Numere atomice: Cl – 17; Mase atomice: N – 14.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 3


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
Cuprul reacţionează cu acidul sulfuric concentrat:
…Cu + …H2SO4 → …CuSO4 + …SO2 + …H2O
Pentru reacţia cuprului cu acidul sulfuric concentrat:
1. a. Scrieţi ecuaţiile procesului de oxidare, respectiv de reducere. 2 puncte
b. Precizaţi rolul cuprului (agent oxidant, agent reducător). 1 punct
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
3. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obtinute prin amestecarea a 230 g soluţie
de CuSO4 de concentraţie procentuală masică 20% cu 170 g soluţie de CuSO4 de concentraţie
procentuală masică 40%. 3 puncte
4. O cantitate de 0,3 moli de cupru reacţionează complet cu clorul.
a. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între cupru şi clor. 2 puncte
b. Calculaţi masa (în grame) de clor necesară stoechiometric în reacţia cu 0,3 moli de cupru.
2 puncte
5. a. Precizaţi materialul din care este confecţionat anodul acumulatorului cu plumb. 1 punct
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei generatoare de curent electric pentru pila Daniell. 2 puncte

Subiectul E.
1. Determinaţi limitele valorilor pH-ului solului într-o regiune pentru care concentraţia ionilor
hidroniu variază între: 10-5 mol/L < [H3O+] < 10-4 mol/L. 2 puncte
2. Sodiul reacţionează cu oxigenul, formând peroxid de sodiu.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc. 2 puncte
b. Calculaţi cantitatea (în moli) de sodiu care reacţionează stoechiometric cu oxigenul aflat într-un
recipient cu volumul de 9 L, la temperatura de 27 0C şi presiunea de 4,1 atm. 2 puncte
3. Scăderea solubilităţii oxigenului în apa lacurilor în zilele călduroase, face ca acesta să treacă din
apă în aer. Notaţi variaţia a doi factori care favorizează solubilitatea oxigenului în apă. 2 puncte
4. O soluţie cu volumul de 200 mL conţine 0,8 g de NaOH.Calculaţi pH-ul soluţiei. 4 puncte
5. a. Notaţi ecuaţia procesului de ionizare, în soluţie apoasă, în prima treaptă, a acidului carbonic
(H2CO3). 2 puncte
2−
b. Precizaţi caracterul acido-bazic al speciei chimice CO 3 . 1 punct

Mase atomice: H – 1; O – 16; Na – 23;Cl – 35,5; Cu – 64.


Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L.atm/mol.K.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 3


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
Fierul formeazǎ, prin ardere în oxigen, oxid de fier(III).
1. Notaţi ecuaţia reacţiei dintre fier şi oxigen. 2 puncte
2. Determinaţi cǎldura (în kJ) care se degajă la arderea a 224 g de pilitură de fier în oxigen. Se
cunosc următoarele ecuaţii termochimice:
Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s) + 836 kJ
2Al(s) + 3/2O2(g) → Al2O3(s) + 1672 kJ. 3 puncte
3. La arderea unui mol de metan se degajǎ 890 kJ. Calculaţi cantitatea (în moli) de metan, care prin
ardere, degajă căldura necesară pentru a încălzi 1000 g de apǎ de la temperatura t1 = 25 0C la
temperatura t2 = 75 0C (capă = 4,18 J/g.grad). Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.4 puncte
4. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(l), cunoscând variaţiile de
entalpie ale reacţiilor descrise de următoarele ecuaţii:
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g) ∆rH1 = – 283,5 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) ∆rH2 = – 285,8 kJ
CH3OH(l) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) ∆rH3 = – 726,5 kJ 4 puncte
5. Ordonaţi crescător, în funcţie de stabilitatea moleculelor, următoarele substanţe: HBr(l), HF(l),
justificând ordinea aleasă. Se cunosc entalpiile molare de formare în condiţii standard:
∆fH0HBr(l) = – 35,98 kJ/mol, ∆fH0HF(l) = – 268,61 kJ/mol. 2 puncte

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


Recunoaşterea anionului clorură din clorura de potasiu (KCl), este reprezentată prin ecuaţia chimică:
KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3.
1. Precizaţi tipul reacţiei din punct de vedere al vitezei de reacţie (rapidă/lentă). 1 punct
+
2. Calculaţi numărul ionilor K conţinut în 2 g de KCl de puritate 74,5%. 4 puncte
3. Calculaţi cantitatea (în moli) de precipitat care se obţine stoechiometric în reacţia clorurii de
potasiu cu 340 g soluţie de AgNO3 de concentraţie procentuală masică 10%. 4 puncte
4. a. Modelaţi formarea ionului hidroniu, din oxigen şi hidrogen, utilizând simbolurile elementelor
chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte
b. Notaţi tipul legăturilor chimice în ionul hidroniu. 2 puncte
5. Calculaţi volumul, măsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune, ocupat de 12,044 1024 molecule
.

de Cl2. 2 puncte

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)


Dioxidul de azot se descompune în monoxid de azot şi oxigen. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:
2NO2(g) + 56 kJ ⇄ 2NO(g) + O2(g).
1. Pentru procesul chimic de descompunere a dioxidului de azot în monoxid de azot şi oxigen, s-au
determinat concentraţiile molare ale componentelor la echilibru: [NO] = 0,06 mol/L, [O2] = 0,03 mol/L,
[NO2] = 0,01 mol/L. Calculaţi valoarea constantei de echilibru, Kc. 3 puncte
2. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic, dacă:
a. scade presiunea; b. creşte temperatura; c. în sistem se introduce NO(g). 3 puncte
3. Calculaţi viteza medie (în mol·L-1·min-1) de consumare a dioxidului de azot, pe baza datelor din
tabelul urmǎtor:
Timp (s) [NO2] (mol/L) [NO] (mol/L) [O2] (mol/L)
0 0,01000 0,000 0,000
50 0,00079 0,0021 0,0011
4 puncte
4. a. Notaţi configuraţia electronică a atomului de fier. 1 punct
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre fier şi clor. 2 puncte
5. Notaţi formula chimică şi denumirea IUPAC pentru reactivul Tollens. 2 puncte

Numere atomice: H – 1; O – 8; Fe – 26. Mase atomice: N – 14; O – 16; Cl – 35,5; K – 39; Fe – 56; Ag – 108.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol−1. Volumul molar: V = 22,4 L/mol.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 3


3
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Varianta 4
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale şi protecţia mediului
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A.
Scrieţi pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele enunţuri:
1. Izotopii sunt specii atomice care conţin număr diferit de …………… . (neutroni/ protoni)
2. În general, creşterea solubilităţii unei substanţe solide este favorizată de ………….. temperaturii.
(creşterea/ scăderea)
3. Legătura covalentă polară se realizează prin …………. de electroni. (punere în comun/ transfer)
4. La catodul pilei Daniell, se desfăşoară procese de………… . (oxidare/ reducere)
5. Hidroxidul de sodiu este o bază mai ……………. decât amoniacul. (slabă/ tare)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Numărul orbitalilor s ocupaţi din învelişul de electroni al atomului care are configuraţia
electronică 1s22s22p63s23p1 este :
a. 3 b. 2 c. 1 d. 0
2. Este soluţie gazoasă, în condiţii standard de temperatură şi de presiune:
a. oţetul b. aerul
c. spirtul medicinal d. alama
3. Anodul pilei Daniell este confecţionat din:
a. cupru b. plumb c. grafit d. zinc
4. Un mol de acid clorhidric:
a. are masa 36,5 g b. are masa 18 g
c. conţine 2·NA atomi de clor d. conţine 2·NA atomi de hidrogen
5. În specia chimică NH 4 + , numărul de oxidare al azotului este:
a. +4 b. -3 c. 0 d. +5
10 puncte
Subiectul C.
28
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 14 Si . 2 puncte
2. Pentru specia de atomi care are Z = 3 şi conţine 4 neutroni, notaţi:
a. numărul de nucleoni; 1 punct
b. repartizarea electronilor în învelişul de electroni. 1 punct
3. Determinaţi sarcina nucleară pentru atomul (X) căruia îi lipsesc 2 electroni pentru a avea
substratul 3p semiocupat cu electroni. 2 puncte
4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi
punctele pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte
5. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia: "Bromul are caracter nemetalic mai
puternic decât iodul ". 2 puncte

Numere atomice: N – 7.
Mase atomice: H – 1; Cl – 35,5.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 4


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
Clorura de fier(III) reacţionează cu iodura de potasiu:
…KI + …FeCl3 → …KCl + …FeCl2 + …I2
Pentru reacţia dintre clorura de fier(III) şi iodura de potasiu:
1. a. Scrieţi ecuaţiile procesului de oxidare, respectiv de reducere. 2 puncte
b. Precizaţi rolul iodurii de potasiu (agent oxidant, agent reducător). 1 punct
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
3. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin adăugarea a 30 g de iodură de
potasiu şi a 20 g de apă distilată peste 450 g de soluţie de iodură de potasiu de concentraţie
procentuală masică 10%. 3 puncte
4. O cantitate de 1,5 moli de clor reacţionează complet cu fierul.
a. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între clor şi fier. 2 puncte
b. Calculaţi masa (în grame) de FeCl3 obţinută în reacţia dintre 1,5 moli de clor şi cantitatea
stoechiometrică de fier. 2 puncte
5. a. Precizaţi rolul dioxidului de plumb în construcţia acumulatorului cu plumb. 1 punct
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc la anodul acumulatorului cu plumb, în timpul
funcţionării. 2 puncte

Subiectul E.
1. Determinaţi pH-ul unei probe biologice în care concentraţia ionilor hidroniu este 10-3 mol/L.
2 puncte
0
2. Clorul, aflat într-un recipient cu volumul de 10 litri, la temperatura de 127 C şi presiunea de
8,2 atm, reacţionează total cu hidrogenul.
a. Notaţi ecuaţia reacţiei care are loc. 2 puncte
b. Calculaţi cantitatea (în moli) de HCl care rezultă din această reacţie. 2 puncte
3. Se introduc 10 mL soluţie de NaOH de concentraţie 1 M într-un balon cotat cu volumul de 250
mL şi se completează cu apǎ distilată pânǎ la semn. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei
rezultate. 3 puncte
4. a. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia: “Acidul clorhidric este un acid mai
tare decât acidul cianhidric”. 2 puncte
b. Notaţi cuplurile acid-bază conjugată în următorul echilibru acido-bazic:
HS- + H3O+ ← → H2S + H2O 2 puncte
5. a. Indicaţi caracterul acido-bazic pentru soluţia al cărei pH = 1. 1 punct
b. Precizaţi culoarea soluţiei cu pH = 1, după adăugarea a 2-3 picături de turnesol. 1 punct

Mase atomice: H – 1; O – 16; Na – 23; Cl – 35,5; Fe – 56.


Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L.atm/mol.K.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 4


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
Etena este o hidrocarbură nesaturată cu formula moleculară C2H4.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a etenei. 2 puncte
2. a. Calculaţi căldura (în kJ) care se degajă la arderea a 14 g de etenă, cunoscând că la arderea
unui mol de etenă se degajă 1389 kJ. 3 puncte
b. Precizaţi efectul termic al reacţiei de ardere a etenei. 1 punct
3. Calculaţi căldura (în kJ) necesară pentru a încălzi 200 g de apă de la temperatura t1 = 20 0C la
temperatura t2 = 90 0C (capă = 4,18 J/g.K). Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.3 puncte
4. Determinaţi entalpia molară de formare standard a CaO(s), utilizând următoarele ecuaţii
termochimice: Ca(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(s) + H2(g) + 430 kJ
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) + 81,5 kJ
H2(g)+ ½ O2(g) → H2O(l) + 285,5 kJ 4 puncte
5. Comparaţi stabilitatea oxizilor de aluminiu şi de fier(III), pe baza entalpiilor molare de formare
standard: ∆fH0Al2O3(s) = - 1672 kJ/mol; ∆fH0Fe2O3(s) = - 836 kJ/mol. Justificaţi răspunsul. 2 puncte
Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
Procesul de reformare catalitică a metanului reprezintă o sursă de hidrogen şi decurge conform
CH4(g) + H2O(g) + Q  → CO(g) + 3H2(g)
Ni( s )
ecuaţiei chimice:
1. a. Indicaţi rolul nichelului în procesul de reformare cataliticǎ a metanului. 1 punct
b. Precizaţi influenţa prezenţei nichelului asupra căldurii de reacţie. 1 punct
2. Calculaţi numărul de molecule de CO conţinut în 5,6 g de monoxid de carbon. 2 puncte
3. Calculaţi masa (în grame) de CH4(g) introdus, necesar obţinerii a 134,4 L de H2, măsuraţi în
condiţii normale de presiune şi de temperatură, ştiind că reacţionează numai 80% (în procente
masice) din metanul introdus. 4 puncte
4. a. Modelaţi formarea ionului hidroniu din oxigen şi hidrogen, utilizând simbolurile elementelor
chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte
b. Notaţi tipul legăturilor chimice în ionul hidroniu. 2 puncte
5. a. În aer umed, sub acţiunea O2, CO2 şi H2O, cuprul se acoperă cu un strat verde de cocleală (carbonat
bazic de cupru), foarte toxic. Precizaţi dacă procesul de coclire a cuprului este rapid sau lent. 1 punct
b. Calculaţi procentul masic de cupru din hidroxidul de cupru(II). 2 puncte

Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)


Sinteza acidului iodhidric decurge conform ecuaţiei chimice: H2(g) + I2(g) ←→ 2HI(g) .

1. Calculaţi concentraţia molarǎ a acidului iodhidric, la echilibru, cunoscând constanta de echilibru


a reacţiei Kc = 50 şi concentraţiile molare ale hidrogenului, respectiv iodului, la echilibru:
[H2] = 1 mol/L şi [I2] = 0,5 mol/L. 3 puncte
2. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic de sintezǎ a acidului iodhidric, în urmǎtoarele
condiţii:
a. scade presiunea; 1 punct
b. în sistem se introduce H2(g) în exces; 1 punct
c. creşte volumul vasului de reacţie. 1 punct
3. Calculaţi viteza de formare a HI, ştiind că viteza de consum a iodului este 5,2 mol·L-1·s-1
.3 puncte
4. a. Notaţi formula chimică a acidului cel mai slab, cunoscând valorile constantelor de aciditate,
Ka, din tabel:
Formula chimică HCN HNO2
Ka 7,2·10-10 4,5·10-4
1 punct
b. Justificaţi răspunsul. 1 punct
5. Reactivul Tollens este folosit pentru identificarea substanţelor organice cu caracter reducător.
Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a reactivului Tollens, utilizând soluţii de AgNO3, NaOH, NH3.
4 puncte
Numere atomice: H – 1; O – 8. Mase atomice: H – 1; C – 12; O – 16; Cu – 64.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol−1; Volumul molar V = 22,4 L/mol.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/Nivel II) Varianta 4


3
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010

6
Proba E - d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)

CE 8
U
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională

0
AN
– profil militar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

G 1
Varianta 1

RE
1
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracŃiuni de punct.

U
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat
-
AD
pentru lucrare la 10.
R

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A 10 puncte
t
N.

1 – număr atomic; 2 – doi; 3 – solidă; 4 – polare; 5 – creşterea; (5x2p)


Subiectul B 10 puncte
Ol

1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – a; (5x2p)
C.

Subiectul C 10 puncte
1. precizarea numărului de neutroni 1p
2. a. notarea configuraŃiei electronice a elementului 1p

6
b. notarea numărului de orbitali monoelectronici ai elementului 1p
3. notarea grupei (1p); notarea perioadei (1p) 2p
4. notarea tipului legăturii chimice în molecula acidului clorhidric 1p

5. scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice care justifică afirmaŃia dată


2p
2p
08
modelarea formării legăturii chimice în molecula acidului clorhidric folosind simbolurile
elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor

NU
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
11
EA
1. scrierea ecuaŃiilor proceselor de oxidare (1p) şi de reducere (1p) 2p
2. notarea coeficienŃilor stoechiometrici ai ecuaŃiei reacŃiei chimice 2p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), msoluŃie = 630 g 4p
EC

4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre cupru şi clor 2p


raŃionament corect (1p), calcule (1p), mCu = 12,8 g 2p
5. descrierea construcŃiei unui element al acumulatorului cu plumb (anod -1p, catod -1p, electrolit -
GR

1p) 3p
Subiectul E 15 puncte
1. calculul pH-ului 1p
-

2. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre amoniac şi acid clorhidric 2p


DU

b. raŃionament corect (2p), calcule (1p); n(NH3) = 0,1moli; n(NH4Cl) = 0,1moli 3p


3. a. scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice care justifică afirmaŃia dată 2p
b. precizarea rolului acido-bazic al ionului HSO4- 2p
RA

e
em

4. raŃionament corect (2p), calcule (1p); raport molar solvat : solvent = 3 :140; 3p
5. scrierea formulei chimice a bazei conjugate a acidului clorhidric (1p); denumirea bazei conjugate
ar
t

a acidului clorhidric (1p) 2p


_b
_d
N.

E
Ol

a_
ob

Barem de evaluare şi de notare


Pr

Varianta 1
C.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)


Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte

6
1. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice de ardere a acetilenei 2p

CE 8
2. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 2593,92 kJ 4p

U
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), mapă= 1329,76 kg 4p

0
AN
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), ∆rH3 = -136,86 kJ 3p
5. precizarea valorii entalpiei de descompunere a apei lichide +285,5 kJ/ mol (1p); justificarea

G 1
răspunsului (1p) 2p

RE
1
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte

1. indicarea rolului V2O5 în reacŃia dată (1p); precizarea faptului că V2O5 nu modifică randamentul
reacŃiei (1p) 2p
U
-
2-
2. scrierea configuraŃiei electronice a ionului O (2p); precizarea blocului de elemente din care face
AD
parte oxigenul (1p) 3p
R
3. modelarea formării ionului amoniu din azot şi hidrogen (2p); indicarea tipului de legături chimice
din ionul amoniu (2x1p) 4p
t
N.

4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), mdioxid de sulf = 320 g 3p


5. raŃionament corect (2p), calcule (1p), Voxigen = 280 L 3p
Ol
C.

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte

1. raŃionament corect (1p), calcule (1p), KC = 50 L2/ mol2 2p

6
2. a. indicarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, la îndepărtarea hidrogenului din sistem
(1p);
b. indicarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, la creşterea presiunii (1p) 2p
3. scrierea ecuaŃiei reacŃiei de ionizare, (în soluŃie apoasă), a acidului cianhidric
08
notarea expresiei matematice a constantei de aciditate (Ka), pentru acidul cianhidric 1 p
2p

4. aranjarea formulelor chimice în ordinea crescătoare a tăriei acizilor (2p); justificarea ordinii alese
(2p) 4p

NU
5. scrierea ecuaŃiilor reacŃiilor chimice pentru formarea combinaŃiei complexe, utilizând soluŃiile
date 4p
11
EA
EC
GR
-
DU
RA

e
em
ar
t

_b
_d
N.

E
Ol

a_
ob

Barem de evaluare şi de notare


Pr

Varianta 1
C.

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)


Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010


Proba E - d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 8

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A 10 puncte
1 – +1; 2 – apropiaŃi; 3 – NaCl; 4 – molecule; 5 – cedează; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – d; 2 – d; 3 – b; 4 – a; 5 – d; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. precizarea numărului de neutroni 1p
2. a. notarea configuraŃiei electronice a elementului 1p
b. notarea numărului de orbitali monoelectronici ai elementului 1p
3. notarea grupei (1p); notarea perioadei (1p) 2p
4. modelarea formării legǎturii chimice în oxidul de magneziu folosind simbolurile chimice ale
elementelor şi punctele pentru reprezentarea electronilor 3p
5. aranjarea elementelor chimice în ordinea descreşterii caracterului metalic 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D 15 puncte
1. scrierea ecuaŃiilor proceselor de oxidare (1p) şi de reducere (1p) 2p
2. notarea coeficienŃilor stoechiometrici ai reacŃiei 2p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), n1(HCl) = 0,12 moli, n2(HCl) = 0,24 moli, n(HCl) = 0,36 moli,
c = 0,36 M 4p
4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre fier şi clor 2p
raŃionament corect (1p), calcule (1p), n(Fe) = 30 moli, n(Cl2) = 45 moli 2p
5. scrierea ecuaŃiilor transformărilor chimice care au loc la electrozi, în acumulatorul cu plumb (2p),
scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice generatoare de curent electric, atunci când acesta produce
curent electric (1p) 3p
Subiectul E 15 puncte
1. calculul pH- ului 1p
2. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre oxigen şi sodiu 2p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p); n(O2) = 0,5 moli; n(Na) = 1 mol 2p
-
3. a. notarea formulelor chimice ale acizilor conjugaŃi bazelor: NH3, CN . 2p
b. notarea formulei chimice a unei baze mai slabe decât hidroxidul de sodiu (1p), denumirea
bazei mai slabe decât hidroxidul de sodiu (1p) 2p
4. raŃionament corect (3p), calcule (1p); c = 16,66% 4p
5. explicaŃie corectă 2p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 8


Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte

1. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice de ardere a butanului 2p


2. raŃionament corect (2p), calcule (1p), Q = 13285 kJ 3p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 12540 kJ, V = 105,7 L 4p
4. raŃionament corect (3p), calcule (1p), ∆rH4 = - 128,6 kJ 4p
5. ordonarea hidrocarburilor în sensul creşterii stabilităŃii moleculei pe baza entalpiilor molare de
formare standard (1p), justificarea ordinii alese (1p) 2p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte

1. a. notarea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre zinc şi acid clorhidric 2p


b. precizarea tipului reacŃiei chimice (lentă sau rapidă) 1p
2. scrierea configuraŃiei electronice a atomului de clor (2p), precizarea blocului de elemente din
care face parte clorul (1p) 3p
3. notarea formulei chimice a unei sări care conŃine ioni amoniu (1p), denumirea sării (1p) 2 p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), V(H2) = 12 L 3p
5. a. raŃionament corect (1p), calcule (1p), V(H2) = 2240 L 2p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p), V(CO2) = 0,448 L 2p

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte

1. notarea expresiei matematice a ecuaŃiei vitezei de reacŃie 1p


2. raŃionament corect (3p), calcule (1p), determinarea ordinului de reacŃie n = 3, (nA = 2, nB = 1) 4 p
3. calcularea vitezei de formare a acidului clorhidric v = 2,6 mol/ L.s 2p
4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei de ionizare în soluŃie apoasă, în prima treaptă, a acidului carbonic 2 p
5. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei de ionizare a amoniacului în soluŃie apoasǎ 2p
b. scrierea ecuaŃiilor reacŃiilor chimice de obŃinere a unei combinaŃii complexe care se poate
obŃine utilizând soluŃie de NH3, CuSO4 şi NaOH 4p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 8


Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010


Proba E - d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 10

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Subiectul A 10 puncte
1 – neutru; 2 – perioadei; 3 – ionică; 4 – de hidrogen; 5 – nesaturatǎ; (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – b; 5 – d; (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. precizarea numărului de neutroni 1p
2. a. notarea configuraŃiei electronice a elementului 1p
b. notarea numărului de orbitali monoelectronici ai elementului 1p
3. notarea grupei (1p); notarea perioadei (1p) 2p
4. notarea tipului legăturii chimice în molecula metanului (1p), modelarea formării legăturii chimice
în molecula metanului folosind simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea
electronilor (2p) 3p
5. scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice care justificǎ afirmaŃia dată 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D 15 puncte
1. scrierea ecuaŃiilor proceselor de oxidare (1p) şi de reducere (1p) 2p
2. notarea coeficienŃilor stoechiometrici ai reacŃiei 2p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), c = 24% 4p
4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre clor şi hidrogen 2p
raŃionament corect (1p), calcule (1p), n(HCl) = 3 moli, n(CI2) = 1,5 moli 2p
5. descrierea construcŃiei unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit) (3x1p)
3p
Subiectul E 15 puncte
1. calculul pH-ului 1p
2. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre cupru şi clor 2p
b. raŃionament corect (2p), calcule (1p); n(Cl2)= 0,02 moli; V(Cl2) = 0,12 L 3p
3. a. notarea formulei chimice a acidului conjugat pentru speciile chimice: CN−; HSO −4 (2x1p)
2p
b. indicarea culorii turnesolului în soluŃiile care au ca substanŃe dizolvate: HClO; NH3 (2x1p)
2p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p); n(HCN) = 0,03 moli; c = 0,6 M 3p
5. explicaŃie corectă 2p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 10


Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F 15 puncte

1. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre aluminiu şi oxidul de fier(III) 2p


2. raŃionament corect (3p), calcule (1p), ∆rH = - 828 kJ, n(Fe) = 10 moli, Q = 8280 kJ 4p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 37,62 kJ, m(C2H6O) = 1,4 g 4p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), ∆rH = - 311 kJ 3p
5. ordonarea oxizilor în sensul crescător al stabilităŃii moleculei, pe baza entalpiilor molare de
formare standard (1p), justificarea ordinii alese (1p) 2p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte

1. precizarea tipului reacŃiei chimice (lentă sau rapidă) 1p


2. scrierea configuraŃiei electronice a carbonului (2p), precizarea blocului de elemente din care
face parte carbonul (1p) 3p
+
3. precizarea naturii legăturilor chimice din ionul H3O (2p), modelarea formării legăturilor chimice
utilizând simbolul elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor (2p) 4 p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), Cu: C: H: O = 64: 6: 1: 40 3p
5. a. raŃionament corect (1p), calcule (1p), n(CO2) = 50 moli, N(CO2) = 50.NA molecule 2 p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p), N(O2) = 0,1.NA molecule 2p

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte


1. raŃionament corect (3p), calcule (1p), nA = 1, nB = 2, notarea expresiei matematice a ecuaŃiei
vitezei de reacŃie v = k.[A].[B]2 4p
2. raŃionament corect (2p), calcule (1p), calcularea valorii constantei de viteză, k, pentru reacŃia
datǎ: k = 5 L2/ mol2.s 3p
3. stabilirea relaŃiei matematice dintre viteza de descompunere a ozonului şi cea de formare a
oxigenului 2p
4. notarea expresiei matematice a produsului ionic al apei (Kw ) 2p
5. scrierea ecuaŃiilor reacŃiilor chimice de obŃinere a reactivului Schweizer utilizând soluŃii de
CuSO4, NaOH şi NH3 4p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 10


Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică– profil real, Filiera tehnologică– profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, Filiera vocaŃională
– profil militar

2
C E N T R U L
NAłIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

Evaluarea la disciplina Chimie


în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011
Chimie anorganică şi generală

Introducere
Conform Art. 41 (1) lit. E. d) (i) din Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010,
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, elevii pot opta, în
cadrul probei E. d), în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una
dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică.
În consecinŃă, pot susŃine probă scrisă la disciplina chimie, elevii care au absolvit
liceul:
- la profilul real din filiera teoretică;
- la profilul tehnic sau la profilul resurse naturale şi protecŃia mediului din
cadrul filierei tehnologice;
- la profilul militar din filiera vocaŃională.
Elevii care susŃin bacalaureatul la chimie, ca probă scrisă pe durata de 3 ore, pot opta
pentru Programa 1 chimie organică sau pentru Programa 2 chimie anorganică şi
generală.

Structura probei scrise la disciplina Chimie - programa 2 chimie anorganică şi


generală
Testul pentru proba scrisă este format din trei subiecte, fiecare a câte 30 de
puncte. Subiectele conŃin itemi de completare, itemi tip alegere multiplă, itemi tip
întrebare structurată şi itemi tip rezolvare de probleme.

CompetenŃe de evaluat la disciplina Chimie - programa 2 chimie anorganică şi


generală
Proba scrisă la disciplina Chimie – programa 2 chimie anorganică şi generală,
susŃinută în cadrul examenului de bacalaureat, evaluează competenŃele dezvoltate pe
parcursul învăŃământului liceal, în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a
IX-a şi a XII-a, în vigoare pentru absolvenŃii promoŃiei 2011.
1
CompetenŃe de evaluat
- Filiere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba numai din
conŃinuturi TC (NIVEL I)
- Filiere, specializări (calificări profesionale) care susŃin proba din conŃinuturi
TC şi CD (NIVEL II)
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaŃa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.3. DiferenŃierea substanŃelor chimice după natura interacŃiunilor dintre atomi, ioni,
molecule.
1.4. Structurarea cunoştinŃelor anterioare, în scopul explicării proprietăŃilor unui sistem
chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, în scopul identificării
aplicaŃiilor acestora.
2. Investigarea comportării unor substanŃe chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaŃii pentru evidenŃierea unor caracteristici, proprietăŃi, relaŃii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaŃiile din surse de documentare, grafice,
scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaŃiilor în vederea obŃinerii unor explicaŃii de natură ştiinŃifică.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaŃii relevante, demonstrând
raŃionamente deductive şi inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaŃiile relevante, etapele
rezolvării.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaŃii din
cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor/ condiŃiilor analizate.
4. Comunicarea înŃelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaŃiilor, în conducerea investigaŃiilor şi în raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinŃifice în descrierea sau explicarea
fenomenelor şi proceselor.
4.2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinŃelor proceselor şi acŃiunii produselor chimice asupra
propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Compararea acŃiunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau
asupra mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor acŃiuni specifice asupra mediului înconjurător.

2
Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Chimie – programa 2 chimie
anorganică şi generală

Ponderea diferitelor comportamente cognitive în evaluarea competenŃelor elevilor prin


proba scrisă la examenul de bacalaureat 2011, disciplina Chimie - programa 2 chimie
anorganică şi generală, este ilustrată în tabelul de mai jos:

CompetenŃă
CunoştinŃe, abilităŃi/ deprinderi, atitudini
Tip de
comportament

Comportamente Analiză –
Cunoaştere ÎnŃelegere Aplicare Evaluare
cognitive Sinteză

Pondere 15% 15% 40% 15% 10%

Cunoaşterea fenomenelor, conceptelor, principiilor, legilor, proceselor, se


evaluează prin sarcini de lucru precum: numiŃi/ menŃionaŃi, notaŃi etc.
ÎnŃelegerea conceptelor, principiilor, legilor, se evaluează prin sarcini de lucru
precum: explicaŃi, indicaŃi, specificaŃi, identificaŃi etc.
Aplicarea conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităŃilor de operare şi abordare
specifice chimiei în contexte noi şi în rezolvarea de probleme, se evaluează prin sarcini de
lucru precum: demonstraŃi, exemplificaŃi, justificaŃi, rezolvaŃi etc.
Analiza - Sinteza conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităŃilor de operare şi
abordare specifice disciplinei chimie în contexte noi şi în rezolvarea de probleme, se
evaluează prin sarcini de lucru precum: calculaŃi, scrieŃi, aranjaŃi, comparaŃi etc.
Evaluarea conceptelor, principiilor, legilor şi a modalităŃilor de operare şi abordare
specifice chimiei în contexte noi şi în rezolvarea de probleme, este urmărită prin sarcini
de lucru precum: argumentaŃi, comparaŃi etc.
CompetenŃele de evaluat, înscrise în programa pentru examenul de bacalaureat
2011 sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere raportul dintre competenŃă
şi comportamentele cognitive corespunzătore, conform prezentării anterioare.
Prin baremul de evaluare şi de notare candidatul primeşte punctaj chiar şi
pentru rezolvări parŃiale ale cerinŃei/ cerinŃelor itemului. Se vor puncta însă
corespunzător oricare alte metode de rezolvare corectă.

Testul prezentat este un model pentru examenul propriu-zis, elaborat în vederea


asigurării transparenŃei şi informării persoanelor interesate.

3
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul naŃional de bacalaureat 2011


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului
Filiera vocaŃională – profil militar, specializarea matematică-informatică
MODEL

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A.
ScrieŃi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
următoarele afirmaŃii:
1. Numărul atomic al unui element chimic indică numărul …………… din nucleul atomilor. (protonilor/
neutronilor)
2. Al treilea strat electronic (M) conŃine maximum ............... electroni. (opt/ optsprezece)
3. Clorura de sodiu cristalizeazǎ într-o reŃea ............... . (cubică/ hexagonală)
4. Legǎtura covalentă se poate realiza între atomi ai elementelor chimice cu caracter chimic
…………… . (asemănător/ opus)
5. SoluŃia care conŃine dizolvată o cantitate de substanŃă egală cu solubilitatea ei maximă, la o
temperatură dată, este o soluŃie ............... . (nesaturată/ saturată) 10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaŃi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Apa prezintǎ punct de fierbere anormal de ridicat, deoarece:
a. conŃine oxigen b. are moleculele asociate prin legǎturi de hidrogen
c. are molecula polarǎ d. are masă molară mică
2. Culoarea soluŃiei obŃinute în urma reacŃiei dintre sodiu şi apă, după adăugarea fenolftaleinei, devine:
a. roşu-carmin b. albastru-violet c. soluŃia nu se colorează d. albastru-indigo
3. O probă de 100 mL soluŃie de NaOH de concentraŃie 0,5 moli/ L conŃine:
a. 0,5 moli NaOH b. 20 g NaOH
c. 100 g H2O d. 0,05 moli NaOH
4. În circuitul exterior al pilei Daniell:
a. ionii pozitivi se deplasează de la anod spre catod
b. ionii negativi se deplasează de la anod spre catod
c. electronii se deplasează de la anod spre catod
d. electronii se deplasează de la catod spre anod
5. Raportul masic dintre hidrogen şi nemetal are valoarea cea mai mare în:
a. HF b. NH3 c. CH4 d. H2S
10 puncte
Subiectul C.
81
1. PrecizaŃi numărul de neutroni pentru atomii 35 Br. 1 punct
2 . Pentru specia de atomi 199 F, notaŃi:
a. repartizarea electronilor în învelişul de electroni; 1 punct
b. numărul straturilor electronice complet ocupate cu electroni. 1 punct
3. DeterminaŃi numărul de protoni ai elementului situat în Tabelul periodic în grupa 13 (III A),
perioada a 2-a. 2 puncte
4. ModelaŃi formarea legǎturii chimice din clorura de sodiu utilizând simbolurile elementelor chimice
şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte
5. AranjaŃi elementele chimice Na, Mg, Al în ordinea creşterii caracterului metalic al acestor
elemente. 2 puncte
Numere atomice: Na- 11; Mg- 12; Al- 13.
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; F- 19; Na- 23; S- 32.
Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/ Nivel II)

4
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Subiectul D.
Permanganatul de potasiu (în mediu acid) este utilizat pentru dozarea volumetrică a apei oxigenate,
conform ecuaŃiei reacŃiei chimice:
...KMnO4 + ...H2O2 + ...H2SO4 → ...MnSO4 + ...K2SO4 + ...H2O +...O2
1. ScrieŃi ecuaŃiile proceselor de oxidare şi de reducere care au loc în această reacŃie. 2 puncte
2. NotaŃi coeficienŃii stoechiometrici ai ecuaŃiei reacŃiei chimice. 2 puncte
3. CalculaŃi concentraŃia molară a unei soluŃii, care se obŃine prin amestecarea a 500 mL soluŃie de
acid sulfuric de concentraŃie molară 2 M cu 300 mL soluŃie de acid sulfuric de concentraŃie molară
4 M şi cu 200 mL apă distilată. 4 puncte
4. 142 grame de clor reacŃionează cu hidrogenul. NotaŃi ecuaŃia reacŃiei chimice care are loc şi
calculaŃi masa (în grame) de acid clorhidric care se formează în urma reacŃiei. 4 puncte
5. ScrieŃi ecuaŃia reacŃiei chimice globale a procesului de electrolizǎ a soluŃiei de clorurǎ de sodiu.
3 puncte

Subiectul E.
1. CalculaŃi pH-ul unei probe în care concentraŃia ionilor de hidroniu este:
[H3O+] = 1·10-7 mol/ L. 2 puncte
2. a. SoluŃia concentrată de NH3 reacŃionează cu o soluŃie concentrată de HCl, rezultând un fum alb.
ScrieŃi ecuaŃia reacŃiei chimice care are loc. 2 puncte
b. CalculaŃi cantitatea (în moli) de HCl gazos, necesară stoechiometric pentru a neutraliza
amoniacul aflat într-un recipient cu volumul de 10 L, la temperatura 300 K şi presiunea 12,3 atm.
2 puncte
– +
3. a. NotaŃi perechea acid-bazǎ conjugată a următoarelor specii chimice: NO3 , NH4 . 2 puncte
b. ScrieŃi ecuaŃia unei reacŃiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare. 2 puncte
4. CalculaŃi raportul de masă în care trebuie amestecate două soluŃii: o soluŃie (I) de concentraŃie
procentuală masică 10%, cu o soluŃie (II) de concentraŃie procentuală masică 50% pentru a obŃine o
soluŃie (III) de concentraŃie procentuală masică 20%. 3 puncte
5. IndicaŃi modul în care se modifică (creşte/ scade) solubilitatea CO2(g) în apă, în următoarele cazuri:
a. creşte temperatura;
b. creşte presiunea. 2 puncte

Mase atomice: H- 1; Cl- 35,5.


Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/ Nivel II)

5
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
Metanul (CH4) este unul dintre cei mai utilizaŃi combustibili.
1. ScrieŃi ecuaŃia reacŃiei de ardere a metanului (CH4), ştiind cǎ din reacŃie rezultǎ dioxid de carbon şi
apǎ. 2 puncte
2. CalculaŃi cantitatea de căldură (în kJ) degajată la arderea a 2240 L metan (c.n.), cunoscând
0
entalpia de combustie: ∆ c H CH 4(g)
= -50,9 kJ/ mol. 4 puncte
3. CalculaŃi cantitatea de căldură (în J) care se degajă la rǎcirea a 200 grame apă de la temperatura
t1 = 98 0C la temperatura t2 = 28 0C (capă = 4,18 J/ g.K). (Se consideră că nu au loc pierderi de
căldură.) 4 puncte
4. CalculaŃi variaŃia de entalpie a reacŃiei: NO(g) + [O](g) → NO2(g), pe baza urmǎtoarelor reacŃii
termochimice:
a. NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g) ∆H1 = -199 kJ,
b. O3(g) → 1,5 O2(g) ∆H2 = -142 kJ,
c. O2(g) → 2[O](g) ∆H3 = 495 kJ. 3 puncte
5. OrdonaŃi în funcŃie de stabilitatea moleculelor urmǎtoarele substanŃe: SO2(g), NO(g), justificând
ordinea aleasă. Se cunosc urmǎtoarele constante termochimice: ∆ f H SO
0
(g)
= -297 kJ/ mol;
2

0
∆f H NO(g )
= 90,29 kJ/ mol. 2 puncte
Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
EcuaŃia reacŃiei chimice la oxidarea amoniacului, în prezenŃa platinei, este următoarea:
Pt
4NH3 + 5O2  → 4NO + 6H2O.
1. IndicaŃi rolul platinei în această reacŃie. PrecizaŃi dacă prezenŃa platina modifică randamentul
reacŃiei. 2 puncte
2. NotaŃi repartizarea electronilor, în învelişul de electroni, pentru elementul care are sarcina
nuclearǎ +7. 2 puncte
3. ModelaŃi formarea ionului amoniu din azot şi din hidrogen, utilizând simbolurile elementelor
chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor. NotaŃi tipul legǎturilor chimice în acest ion.
4 puncte
4. CalculaŃi masa (în grame) de amoniac ce conŃine 9 grame de hidrogen. 3 puncte
5. DeterminaŃi numărul moleculelor conŃinute în:
a. 3 kg NO; 2 puncte
b. 0,1 kmoli O2 . 2 puncte
Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
Pentru reacŃia: N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) se cunosc concentraŃiile componentelor la echilibru:
[NH3] = 1 mol/ L, [H2] = 2 mol/ L, [N2] = 1 mol/ L. CalculaŃi valoarea constantei de echilibru (Kc).
4 puncte
2. NotaŃi sensul de deplasare a echilibrului chimic: N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) în următoarele situaŃii, la
echilibru: a. scade presiunea; 1 punct
b. se îndepărtează H2(g) din sistem. 1 punct
3. Pentru reacŃia: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) s-au determinat urmǎtoarele date experimentale:
t (min) 0 1 2 3
[N2O5] mol/ L 1 0,705 0,497 0,349
CalculaŃi viteza medie de consum a N2O5 (în mol/ L • min) în intervalul cuprins între 0-3 minute.
3 puncte
4. AranjaŃi formulele chimice ale urmǎtorilor acizi: HF, HNO2, HCN în ordinea crescătoare a acidităŃii,
pe baza informaŃiilor din tabelul urmǎtor, justificând răspunsul: 4 puncte
Acidul HF HNO2 HCN
Ka 6,7•10-4 4,5•10-4 7,2•10-10
5. JustificaŃi, prin scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice, afirmaŃia: „Fierul are tendinŃa de oxidare mai
pronunŃatǎ decât cuprul ". 2 puncte
Numere atomice: H- 1; N- 7. Mase atomice: H- 1; N- 14; O- 16.
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol−1. Volumul molar: V = 22,4 L/ mol.

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/ Nivel II)

6
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul naŃional de bacalaureat 2011


Proba E. d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

MODEL

• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Subiectul A 10 puncte
1 – protonilor; 2 – optsprezece; 3 – cubică; 4 – asemănător; 5 – saturată; (5x2p)

Subiectul B 10 puncte
1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c; 5 – c; (5x2p)

Subiectul C 10 puncte
1. precizarea numărului de neutroni 1p
2. a. notarea repartizării electronilor (pe straturi sau pe straturi, substraturi, orbitali – în ambele
cazuri se va acorda un punct) 1p
b. notarea numărului straturilor electronice complet ocupate cu electroni 1p
3. repartizarea electronilor (1p); determinarea numărului de protoni (1p) 2p
4. modelarea formării legăturii chimice din clorura de sodiu utilizând simbolurile elementelor
chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor 3p
5. aranjarea elementelor în ordinea creşterii caracterului metalic. 2p

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)

Subiectul D 15 puncte
1. scrierea ecuaŃiilor proceselor de oxidare (1p) şi de reducere (1p) 2p
2. notarea coeficienŃilor stoechiometrici ai reacŃiei 2p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), cM = 2,2 moli/ L 4p
4. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre hidrogen şi clor 2p
raŃionament corect (1p), calcule (1p), mHCl = 146 g 2p
5. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice globale a procesului de electrolizǎ a soluŃiei de clorurǎ de
sodiu. 3p

Subiectul E 15 puncte
1. raŃionament corect (1p), calcule (1p), pH = 7 2p
2. a. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice dintre amoniac şi acid clorhidric 2p
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p); nNH 3 = 5 moli; nHCl = 5 moli 2p
– +
3. a. notarea perechii acid-bazǎ conjugată a următoarelor specii chimice: NO3 , NH4 2p
b. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare 2p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p); raport ms1 : ms2 = 3 :1 3p
5. indicarea modului în care se modifică (creşte/ scade) solubilitatea CO2(g) în apă, la: a. creşterea
temperaturii (1p), b. creşterea presiunii (1p). 2p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/ Nivel II)


Barem de evaluare şi de notare

7
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)

Subiectul F 15 puncte
1. scrierea ecuaŃiei reacŃiei chimice de ardere a metanului 2p
2. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 5090 kJ 4p
3. raŃionament corect (3p), calcule (1p), Q = 58520 J 4p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), ∆rH4 = - 304,5 kJ 3p
5. ordonarea în funcŃie de stabilitatea moleculelor substanŃelor: SO2(g), NO(g) (1p), justificarea
ordinii alese. (1p) 2p

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte


1. a. indicarea rolului platinei în reacŃia dată (1p); precizarea faptului că platina nu modifică
randamentul reacŃiei (1p) 2p
2. notarea numărului de electroni (1p), notarea repartizării electronilor pentru elementul cu sarcina
nucleară +7 (1p) (pe straturi sau pe straturi, substraturi, orbitali – în ambele cazuri se va acorda un
punct) 2p
3. modelarea formării ionului amoniu din azot şi hidrogen, utilizând simbolurile elementelor chimice
şi punctele pentru reprezentarea electronilor (2p), notarea tipului legǎturilor chimice în acest ion
(2p) 4p
4. raŃionament corect (2p), calcule (1p), mamoniac = 51 g 3p
5. a. raŃionament corect (1p), calcule (1p), N = 100.NA molecule NO 2p
.
b. raŃionament corect (1p), calcule (1p), N = 100 NA molecule O2 2p

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte


1. raŃionament corect (3p), calcule (1p), KC = 0,125 L2/ mol2 4p
2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, la: a. scăderea presiunii (1p),
b. îndepărtarea H2(g) din sistem (1p) 2p
.
3. raŃionament corect (2p), calcule (1p), v = 0,217 mol/ L min 3p
4. aranjarea formulelor chimice în ordinea crescătoare a acidităŃii (2x1p); justificarea ordinii alese
(2x1p) 4p
5. scrierea ecuaŃiei unei reacŃii chimice care justifică afirmaŃia. 2p

Probă scrisă la Chimie anorganică (Nivel I/ Nivel II)


Barem de evaluare şi de notare

8
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010

0
Proba E-d)
Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)

09
Filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică – profil tehnic - profil resurse naturale şi protecŃia mediului, filiera
vocaŃională – profil militar

C U
Varianta 1

ES
UL
11
T
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

TI
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

N.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

A L
Subiectul A.

ON
ScrieŃi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre

TI
următoarele afirmaŃii:
CA
-
VO
1. Elementul chimic reprezintǎ specia de atomi cu acelaşi ................. . (numǎr atomic/ numǎr de
masǎ)
AL

2. Un orbital de tip d conŃine maximum …………….. electroni. (doi/ zece)


ON
TI

3. În stare ……………… clorura de sodiu nu conduce curentul electric. (solidă/ de topitură)


t
NA

4. Între atomii de hidrogen şi atomul de oxigen care formează molecula de apă există legături
covalente ............ . (polare/ nepolare)
UL
Ol
GI

5. Creşterea solubilităŃii gazelor cu .................... presiunii, explică de ce sifonul se obŃine prin


LE

dizolvarea dioxidului de carbon în apă la o presiune de câteva atmosfere. (creşterea/ scăderea)


CO

10 puncte
Subiectul B.

0
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaŃi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. În mediu bazic, fenolftaleina se coloreazǎ în:
a. galben-verde
2. Rezultǎ FeCl3 din reacŃia:
a. FeCl2 şi NaOH
b. roşu-carmin

b. Fe şi NaCl
c. verde-albastru

c. Fe şi Cl2
09 d. albastru-violet

d. Fe şi HCl
3. Se preparǎ 2500 mL soluŃie prin dizolvarea în apă a 0,25 moli de HCl gazos (c.n.). ConcentraŃia

U
molarǎ a soluŃiei obŃinute este:

SC
a. 0,1 M b. 1 M c. 0,001 M d. 10-4 M
LE
11
4. Catodul unei pile Daniell este confecŃionat din:
a. grafit b. zinc c. plumb d. cupru
TU

5. Dintre următoarele sǎruri ale acidului clorhidric, cel mai mare conŃinut procentual masic de clor îl
TI

prezintǎ:
N.

a. LiCl b. NaCl c. KCl d. RbCl


10 puncte
Subiectul C.
L
NA

1. PrecizaŃi numărul de neutroni pentru atomii 178 O. 1 punct


O

2. Pentru specia de atomi 32


TI

16 S notaŃi:
-
CA

a. configuraŃia electronică; 1 punct


b. numărul orbitalilor monoelectronici. 1 punct
VO

3. NotaŃi poziŃia (grupa, perioada) în Tabelul periodic a atomului elementului chimic care are trei
e

orbitali monoelectronici în substratul 2p. 2 puncte


AL

ct

4. NotaŃi tipul legăturii chimice şi modelaŃi formarea legăturii chimice în molecula de acid c