Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de lucru

1. Clorul se poate obţine în laborator din dioxid de mangan şi acid clorhidric; ecuaţia reacţiei
chimice care are loc este: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.
Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice care are loc şi precizaţi
agentul oxidant şi agentul reducǎtor.

2. Explicaţi semnificaţia noţiunii: reducere.


3. Acidul sulfuric reacţioneazǎ cu carbonul. Din reacţie rezultǎ dioxid de carbon, dioxid de sulf
şi apǎ. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice şi notaţi coeficienţii stoechiometrici.

4. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin amestecarea a 200 g


soluţie acid sulfuric de concentraţie procentualǎ masicǎ 30% cu 400 g apǎ distilatǎ .

5. În laborator, clorul se obţine pe baza ecuaţiei reacţiei chimice:


KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2
Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice de mai sus și recizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor.

6. Reacţia dintre CuCl2 şi KI este o reacţie de echilibru:


CuCl2 +KI ⇆ CuI + KCl +I2
a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
b. Precizaţi agentul reducător şi agentul oxidant.

7. Acidul clorhidric se poate obţine prin acţiunea unui amestec de clor şi vapori de apǎ asupra
cǎrbunelui înroşit. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:
C+ H2O +Cl2 → HCl + CO.
a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
b. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor.

8. Oxigenul se poate obţine în laborator prin acţiunea acidului sulfuric asupra dioxidului de
mangan: MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + O2 + H2O .
1. a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice .
b. Indicaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor .
c. Calculaţi volumul (litri) de oxigen (c.n.) care se obţine stoechiometric din 8,7 grame MnO2.

9. Prin descompunerea termicǎ a cloratului de potasiu se obţine oxigen.Ecuaţia reacţiei chimice


care are loc este: KClO3 → KCl +O2.
a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
b. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor.

10. Acidul sulfuric reacţioneazǎ cu fosforul. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:
P4 + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O .
a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
b. Precizaţi agentul reducător şi agentul oxidant .

11. O plăcuţă de fer introdusă într-o soluţie de sulfat de cupru îşi măreşte masa cu 0,32 g.
Din reacţie rezultǎ cupru şi sulfat de fer (II).
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
b. Calculaţi masa (grame) de cupru depusă pe plăcuţǎ.
Notaţi definiţia procesului de electrolizǎ.
Dicromatul de potasiu în prezenţa acidului sulfuric este folosit ca agent de oxidare a
numeroşi compuşi organici, precum şi pentru determinarea cantitativă a unor reducători, de
exemplu sulfatul feros.
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice:
FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
şi scrieţi ecuaţiile proceselor redox care au loc. 4 puncte
2. Explicaţi sensul noţiunilor :
a. oxidare; 2 puncte
b. coroziune.
Se obţine iod din clorurǎ de cupru (II) şi iodura de potasiu. Ecuaţia reacţiei chimice care are
loc este: CuCl2 + KI → CuI+ KCl + I2 .
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
2. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător .
Soluţia decolorantă obţinută din clor şi hidroxid de sodiu, a fost numită de către Bertholet,
apă de Javel.
1. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre Cl2 şi NaOH.
b. Precizaţi numărul de oxidare al oxigenului în NaOH.
Explicaţi sensul noţiunilor:
a. numǎr de oxidare; 2 puncte
b. element galvanic.
Într-o eprubetă care conţine soluţie de CuSO4 se introduce o plǎcuţǎ de zinc; după câteva minute
se examinează plǎcuţa de zinc şi se constată că pe aceasta s-a depus cupru metalic; din reacţie
rezultǎ şi sulfat de zinc.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care a avut loc. 2 puncte
2. Calculaţi masa (grame) de cupru care s-a depus pe plăcuţa de zinc, dacă masa plăcuţei
s-a modificat cu 0,02 g. 3 puncte
3. Notaţi reprezentarea convenţionalǎ a elementului galvanic, ce produce curent electric pe
baza ecuaţiei reacţiei chimice dintre zinc şi sulfatul de cupru . 2 puncte
4. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric din acumulatorul cu plumb.
2 puncte
b. Precizaţi cum variază concentraţia electrolitului în timpul descărcării acumulatorului cu
plumb. 1 punct
5. Calculaţi concentraţia molarǎ a unei soluţii de HCl care are concentraţia procentualǎ
masicǎ 25% şi densitatea ρ=1,1 g/ mL. 5 puncte
Acidul sulfuric reacţioneazǎ cu carbonul. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este :
H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O .
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
2. Precizaţi agentul reducător şi agentul oxidant.
Identificarea ionului Fe2+ din FeSO4 se face prin tratare cu permanganat de potasiu
în mediu acid. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este :
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi reducere care au loc. 2 puncte
2. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător. 2 puncte
3. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice .
O placă de fer se introduce într-o soluţie de CuSO4; are loc o depunere de cupru metalic pe
placa de fer. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.
1. Calculaţi masa (grame) de soluţie CuSO4 de concentraţie procentuală masică 20%
care se consumă stoechiometric în reacţie cu 2,8 g fer. 4 puncte
2. Descrieţi construcţia unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit).
3 puncte
3. Scrieţi ecuaţiile transformărilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb,
atunci când produce curent electric.
Notaţi numărul de oxidare al oxigenului în peroxidul de sodiu.
Explicaţi semnificaţia noţiunilor:
a. electrolizǎ; 2 puncte
b. element galvanic.
Clorura de sodiu este materia primă pentru prepararea clorului în industrie.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice a transformǎrii chimice globale care are loc la electroliza
soluţiei de clorurǎ de sodiu. 2 puncte
2. a. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice dintre dioxidul de mangan (MnO2) şi acidul clorhidric
ştiind cǎ produşii acestei transformǎri sunt: clorul, clorura de mangan(II), apa. 2 puncte
b. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor al acestei transformări chimice.
Zincul reacţioneazǎ cu hidroxidul de sodiu. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:
Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul oxidant si
agentul reducǎtor .
Clorul se prepară în laborator din KMnO4 şi HCl. Din reacţie rezultǎ Cl2, KCl , MnCl2, H2O.
Clorul preparat se barbotează într-o eprubetă care conţine apă; are loc reacţia chimicǎ dintre
clor şi apǎ.
1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice descrise în experiment .
Indicaţi modul în care variază concentraţia electrolitului în timpul descărcării
acumulatorului cu plumb. Justificaţi rǎspunsul.
În laborator, pentru determinarea cantitativă a ionului Fe2+, o probă se tratează cu
permanganat de potasiu şi acid sulfuric. În urma reacţiei, ionul MnO
4 (violet) se reduce la
ionul Mn2+(roz) şi ionul Fe2+ se oxidează la ionul Fe3+ .
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc la determinarea cantitativă a ionului Fe2+
(din FeSO4) cu permanganatul de potasiu în mediu de acid sulfuric cunoscând produşii de
reacţie: Fe2(SO4)3 , MnSO4 , K2SO4 şi H2O . Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei
chimice.
Într-o eprubetă care conţine soluţie de CuSO4 de concentraţie molarǎ 0,5 M se introduce o
plăcuţă de zinc; după un timp pe plăcuţa de zinc se depune un strat de cupru. Din reacţie
rezultǎ sulfat de zinc (II).
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care stă la baza acestui experiment. 2 puncte
2. Precizaţi substanţa cu caracter reducător în această reacţie; argumentaţi răspunsul.
2 puncte
3. Calculaţi masa (grame) de cupru care s-a depus pe plăcuţa de zinc, dacă masa plăcuţei
s-a modificat cu 0,4 g. 4 puncte
4. Experimentul descris mai sus, stă la baza construirii pilei galvanice Daniell.
a. Descrieţi construcţia pilei galvanice Daniell (anod, catod, electrolit). 3 puncte
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric, ce are loc în pila galvanică
Daniell. 2 puncte
5. Calculaţi masa (grame) de CuSO4 conţinutǎ în 500 mL soluţie de concentraţie 0,5M.
Zincul este utilizat şi pentru confecţionarea celulei galvanice Daniell.
1. Descrieţi construcţia pilei galvanice Daniell (anod, catod, electrolit). 3 puncte
2. Scrieţi ecuaţiile transformărilor chimice care au loc la electrozi în timpul funcţionării pilei
galvanice Daniell. 2 puncte
3. Din reacţia zincului cu sulfatul de cupru rezultǎ cupru şi sulfat de zinc. Se introduce o
plăcuţă de zinc într-o soluţie de CuSO4; la sfârşitul reacţiei masa plăcuţei de zinc s-a
modificat cu 1,92 g.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 2 puncte
b. Calculaţi masa (grame) de cupru care s-a depus pe plăcuţa de zinc. 4 puncte
4. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice globale a procesului, la electroliza soluţiei de clorurǎ de
sodiu. 2 puncte
5. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe uşor solubilǎ în apǎ.
Permanganatul de potasiu în mediu acid este utilizat pentru dozarea volumetrică a apei
oxigenate, conform ecuaţiei reacţiei chimice:
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere; precizaţi agentul oxidant şi agentul
reducător. 4 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice dintre permanganatul de
potasiu şi apa oxigenată, în mediu acid. 2 puncte
3. Notaţi definiţia concentraţiei procentuale de masǎ.
Acizii oxigenaţi în reacţia cu metalele manifestǎ caracter oxidant .
1. Precizaţi semnificaţia noţiunii: oxidare. 2 puncte
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre cupru şi acidul azotic (HNO3) cunoscând produşii de
reacţie: azotat de cupru (II), monoxid de azot (NO) şi apǎ. Notaţi coeficienţii stoechiometrici.
Peste o soluţie de KI se adaugǎ o soluţie de FeCl3 şi apoi câteva picǎturi de cloroform
(solvent nepolar); se agită eprubeta. Ecuaţia reacţiei care are loc este:
KI +FeCl3 →KCl + FeCl2 + I2 .
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
2. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător în experimentul descris. 2 puncte
3. Se supune electrolizei o soluţie apoasă de clorurǎ de sodiu. Scrieţi ecuaţiile
transformǎrilor chimice care au loc la electrozi şi ecuaţia reacţiei chimice globale a
procesului. 5 puncte
4. a. Calculaţi concentraţia procentualǎ masicǎ a soluţiei care se obţine prin dizolvarea a
20 g KCl în 280 g apǎ distilatǎ. 3 puncte
b. Calculaţi procentul masic de clor din clorura de potasiu. 2 puncte
5. Scrieţi formula unei substanţe chimice greu solubile în apǎ. 1
Se încălzeşte într-un creuzet cărbune peste care se adaugă acid sulfuric concentrat; se
produce o efervescenţă. Din reacţie rezultǎ dioxid de sulf, dioxid de carbon şi apǎ.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice şi notaţi procesele de oxidare şi de reducere care au loc.
4 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 2 puncte
3. Calculaţi concentraţia procentuală de masǎ a unei soluţii care se obţine prin dizolvarea a
0,45 moli NaOH şi 10,6 grame NaOH în 71,4 grame de apă.
Sulful reacţionează cu azotatul de potasiu KNO3 , la încălzire, formând sulfat de potasiu
(K2SO4) , dioxid de sulf (SO2) şi azot (N2) .
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi notaţi coeficienţii stoechiometrici. 4 puncte
2. Se dizolvǎ 16 g CuSO4 în 15 moli de apǎ. Calculaţi concentraţia procentualǎ de masǎ a
soluţiei obţinute. 3 puncte
3. Notaţi definiţia elementului galvanic.
Zincul este un metal cu multiple întrebuinţări.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între zinc, soluţia concentrată de hidroxid de
sodiu şi apǎ, cunoscând produşii de reacţie: Na2[Zn(OH)4] şi hidrogen. Notaţi coeficienţii
stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice. 4 puncte
2. O lamă de zinc cu masa de 5 grame se introduce într-o soluţie de sulfat de cupru. După
decolorarea completă a soluţiei, lama de zinc cântăreşte 4,98 g. Din aceastǎ reacţie rezultǎ
cupru şi sulfat de zinc.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 2 puncte
b. Calculaţi masa (grame) de cupru depus. 4 puncte
3. Notaţi reprezentarea convenţională a elementului galvanic care funcţionează pe baza
reacţiei dintre zinc şi o soluţie de sulfat de cupru. 2 puncte
4. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor. 2 puncte
5. Scrieţi formula chimicǎ a unei substanţe chimice uşor solubile în apǎ.
Notaţi definiţia:
a. procesului de electrolizǎ; 2 puncte
b. numărului de oxidare.
Notaţi formula unui compus chimic în care hidrogenul are numǎrul de oxidare (-1).
Se formează sulf în urma reacţiei dintre acid sulfhidric şi acid azotic, conform ecuaţiei
chimice:
H2S + HNO3 → S + NO + H2O
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi reducere care au loc, precizaţi agentul oxidant şi
agentul reducător. 4 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
Aluminiul reacţioneazǎ cu hidroxidul de sodiu şi apa. Din reacţie rezultǎ hidrogen şi
Na[Al(OH)4].
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi notaţi coeficienţii stoechiometrici.4 puncte
2. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor.
Notaţi numǎrul de oxidare al oxigenului în:
a. dicromatul de potasiu (K2Cr2O7); 1 punct
b. peroxidul de sodiu (Na2O2). 1 punct
5. Scrieţi formula unei substanţe chimice care are:
a. caracter oxidant; 1 punct
b. caracter reducǎtor. 1 punct
Sodiul reacţionează cu oxigenul şi formeazǎ peroxid de sodiu.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 2 puncte
b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici. 2 puncte
c. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor. 2 puncte
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice totale care are loc în timpul electrolizei soluţiei apoase de
clorurǎ de sodiu. 2 puncte
5. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare a unei substanţe cu molecule polare în apǎ.
Permanganatul de potasiu (KMnO4) reacţioneazǎ cu apa oxigenată (H2O2), în mediu de
acid sulfuric; din reacţie rezultǎ: sulfat de mangan (II), sulfat de potasiu, apǎ şi oxigen.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 2 puncte
b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei chimice. 2 puncte
5. Indicaţi o metodǎ de protecţie anticorosivǎ a unui metal.
O plăcuţă de zinc, cu masa de 10 g a fost introdusă în 400 mL soluţie CuSO4. După
decolorarea completă a soluţiei, plăcuţa spălată şi uscată are masa de 9,9 grame. Din
reacţie rezultǎ cupru şi sulfat de zinc.
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc; precizaţi agentul oxidant şi agentul
reducǎtor. 4 puncte
2. Calculaţi :
a. masa (grame) de cupru depus pe plăcuţă; 3 puncte
b. concentraţia molară a soluţiei iniţiale de CuSO4 .
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de oxidare a sulfatului de fer (II) cu dicromatul de
potasiu (K2Cr2O7) în mediu de acid sulfuric, cunoscând produşii de reacţie: sulfat de fer(III),
sulfat de potasiu, sulfat de crom(III), apă; notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei
chimice.
Un fir de cupru se introduce într-o soluţie de acid sulfuric; rezultǎ sulfat de cupru (II),
dioxid de sulf şi apǎ. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice şi notaţi coeficienţii stoechiometrici.
4 puncte
4. Calculaţi concentraţia procentuală masică a unei soluţii care se obţine prin dizolvarea a
2 moli HCl în 50 moli de apă. 3 puncte
5. Indicaţi o metodǎ de protecţie anticorosivǎ a unui metal.

S-ar putea să vă placă și