Sunteți pe pagina 1din 29

DIRECȚIA GENERALĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Clasa a VIII-a

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
Subiectul I...............................................................................................................................20 puncte
A. .............................................................................................................................................15 puncte
Cel mai popular tip de înălbitor casnic este soluţia de hipoclorit de sodiu obţinută din reacţia clorului
gazos cu o soluţie de NaOH. În soluţie, hipocloritul de sodiu este disociat în ioni de sodiu Na+ şi anioni
hipoclorit.
Alţi înălbitori solizi sau lichizi conţin peroxid de hidrogen în loc de hipoclorit de sodiu, în care
substanţa activă în soluţie este anionul perhidroxil.
Ce au aceşti doi anioni în comun? Aceşti doi ioni au o singură sarcină negativă. Dacă fiecare
reacţionează cu un ion de H+ , se formează substanţe mult mai stabile decât ionii hipoclorit sau perhidroxil,
astfel că aceste procese chimice au loc.
Rezultatul procesului de albire derivă din faptul că este eliberat oxigen activ, care reacţionează cu
moleculele de substanţe care produc petele pe ţesătură. Consecinţa benefică este că decolorează un compus
iniţial colorat!
Se cere:
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor chimice descrise mai sus, exceptând pe acela care decurge la final cu
schimbarea coloraţiei.

2. Înălbitorii casnici cu soluţie de hipoclorit de sodiu sunt comercializaţi în bidoane de plastic, opace,
deoarece sunt afectaţi de razele luminoase, generându-se astfel un proces chimic nedorit. Scrieţi ecuaţia
reacţiei care are loc.

3. Explicaţi de ce înălbitorul cu hipoclorit de sodiu are tendinţa de a deteriora ţesăturile fine mai mult
decât cel bazat pe peroxid de hidrogen.

4. Explicaţi de ce petele de rugină de pe o ţesătură nu pot fi înlăturate cu înălbitor.


B. ...............................................................................................................................................5 puncte
Vitamina C este cunoscută şi sub denumirea de acid ascorbic, HC6H7O6 . O soluţie rezultată prin
dizolvarea unei tablete în apă reacţionează total cu 2,648 mL soluţie NaOH de concentraţie 4% şi densitatea
1,046 g/cm3. Presupunând că în tableta de vitamina C numai acidul este prezent, calculaţi numărul de moli de
vitamina C din tabletă.

Subiectul II.............................................................................................................................25 puncte


Se consideră următorul şir de transformări:

(1) a + b → T + c + d (5) f + H2SO4 → j + d + h


(6) f + H2SO4 + b → j + h
(2) T + b → e + d
1000C
(3) e + C → f + g (7) f + H2SO4 → j + T + h
(4) e + NH3 → f + h + i
(8) j → e +d + b

Se ştie că substanţa T este un compus binar al unui metal Me cu nemetalul Y situat în gupa VI A perioada a
3-a în Sistemul Periodic al elementelor, în care raportul masic Me : Y = 4:1.
Se cere:
a) Identificaţi metalul Me, nemetalul Y şi substanţa T

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
b) Identificaţi substanţele notate prin literele a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
c) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare transformărilor de mai sus.
d) Calculaţi puritatea substanţei "j", ştiind că 60 g substanţă "j" conţin 6,022· 1023 atomi de oxigen;
e) Calculaţi compoziţia în procente molare a unui amestec cu masa de 22,4g format din substanţa "e" şi
"f", dacă amestecul reacţionează cu o soluţie de HCl diluat şi formează 27 g sare.

Subiectul III........................................................................................................................... 25 puncte


Peste 46,28 g aliaj Cu-Au se toarnă un amestec format din 118 mL HNO3 63% cu densitatea 1,39 g/cm3 şi 10
mL soluţie HCl 36,5% cu densitatea 1,2 g/cm3. Se cere:
a) stabiliţi dacă reacţia este totală;
b) numărul de moli de gaz degajat;
c) compoziţia în procente de masă şi de moli a aliajului
d) raportul volumetric în care trebuie să se amestece o soluţie de HNO3 85% cu densitatea 1,47 g/cm3, cu o
soluţie de HNO3 11% cu densitatea 1,06 g/cm3, pentru a obţine soluţia de acid azotic 63% folosită la tratarea
aliajului

Subiectul IV........................................................................................................................... 30 puncte


A. Clorura unui metal divalent X conţine 36,04% metal X, iar unul din cristalohidraţii clorurii metalului
conţine 18,25% X.
1) Identificaţi metalul şi scrieţi formula cristalohidratului.
2) 50 g amestec al cristalohidraţilor clorurii metalului X cu 1, 4 şi 6 molecule de apă, prin încălzire până
la 40 0C se dizolvă în propria sa apă, formând o soluţie saturată (solubilitatea fiind 115g clorură în 100g
apă). Calculaţi :
a) Numărul de moli de substanţe componente din amestecul solid;
b) Concentraţia în procente de masă a soluţiei saturate.
3) Sticla Pyrex, cu rezistenţă termică bună, utilizată la fabricarea sticlăriei de laborator, conţine oxizii
elementelor K, X şi Si. Raportul masic al acestor elemente în sticla Pyrex este:
K : X : Si = 1,95 : 1 : 4,20. Se cere:
a. Determinaţi formula sticlei Pyrex;
b. Compoziţia procentuală în elemente a sticlei Pyrex.

B. La prăjirea a 2500 kg de pirită cu 40 % S se obţine un reziduu sub formă de pirită nearsă, care conţine
1% S din pirita pură. Considerând că impurităţile sunt stabile la încălzire şi că nu mai conţin S, se cere:

a) puritatea piritei;
b) masa de pirită arsă şi masa reziduului;
c) masa soluţiei de acid sulfuric 98% care se obţine din pirita arsă.

Se dau :
– mase atomice: H – 1; C–12; N – 14; O – 16; S–32; Cl– 35,5; Si – 28; Na–23; Mg – 24; Al –27;
K – 39; Ca–40; Fe – 56; Co – 59; C u – 64; Zn–65; Ag – 108; Au– 197; Ba – 137.
– volumul molar = 22,4 L/mol
– numărul lui Avogadro NA=6,022• 1023

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore. Succes!


Subiecte elaborate de Rodica Băruţă, profesor la Colegiul Naţional "Horea Cloşca şi Crişan" din
Alba Iulia

Pagina 2 din 2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
BAREM DE EVALUARE - Clasa a VIII-a
Subiectul I...............................................................................................................................20 puncte
A. .............................................................................................................................................15 puncte
A. 1. Cl2(g) + 2 NaOH (aq) → NaOCl (aq) + NaCl (aq) + H2O (l)

ClO- + H+ → HCl + O

HOO- + H+ → H2O + O...............................................................................................3 ecuaţii x 2p = 6p

2. ecuaţia reacţiei: 2NaClO(aq) → 2NaCl (aq) + O2 (g) ......................................................................... 2p

3. explicaţia ...............................................................................................................................................4p

HCl rezultat în reacţia hipocloritului atacă ţesătura comparativ cu apa rezultată în reacţia celuilalt
înălbitor

4. explicaţia ..............................................................................................................................................3p

Fe(III) din rugină se găseşte deja în forma oxidată maximă. Nu mai poate fi încă o dată oxidată.

B. 0,00277 mol acid ascorbic............................................................................................................... ..5 puncte

Subiectul II.............................................................................................................................25 puncte


a) Me= Cu; Y=S; T= Cu2S ............................………………..........................………..……......…3 x 1p =3p
b) a = CuFeS2; b = O2; c = FeS2 ; d= SO2; e = CuO; f = Cu; g = CO; h = H2O; i = N2; j = CuSO4
…………………………………………………………………………………………………………………................................................……...... 10 x 0,5p =5p
c)..............................................................................................................................................8 ecuaţii x 1p = 8 p
d) 40 g CuSO4 pur……………………………………....................…………………………………..…….2 p
puritatea 66,66%.........................................................................................................................................1p
e) amestec Cu şi CuO, doar CuO reacţionează, ecuaţia ......…………………………............…….………1p
conform ec r.: 16g CuO, 6,4 g Cu……....................…………………………………………..……….……...1p
0,2 moli CuO, 0,1 moli Cu……………………………………………………………......................…….…..2p
66,66% CuO, 33,33% Cu…………………………………………………………………….......................…2p

Subiectul III........................................................................................................................... 25 puncte


a) Au + 3HCl + HNO3 → AuCl3 + NO + 2H2O (ec. 1)

3Cu + 8 HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (ec. 2)……………….........................…..…2ec X 2p=4p

reacţia este totală (demonstraţie)............................................................................................................9p

b) 0,04 moli NO din reacţia (1)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
0,4 moli NO din reacţia (2)

nt NO= 0,4 + 0,04 =0,44 moli .......................................................................................................................2p


c)
nAu  0, 04 moli 
  0, 64moli
nCu  0, 6 moli 
6, 25% Au;93, 75%Cu............................................ ......................................................................................2p

mCu + mAu =38,4 + 7,88 =46,28 g


82,97% Cu, 17,03% Au .....................................................................................................................................2p
d) Vs (85%) : Vs (11%) = 1,7 : 1 ......................................................................................................................6p

Subiectul IV......................................................................................................................... 30 puncte


A. ...................................................................................................................................................15 puncte
1. Identificare metal X = Ca …………......…….......…..………………….………..…..........................…..2p
Cristalohidratul = CaCl2 · 6H2O ……….............………………………….....…..……......................... 2p
2. a. 0,24 moli CaCl2
1,29 moli H2O ……………………...………………….……..….........................…..…2 X 1p=2p
b. c%=53,48% .......………………………….……..…………....……….......................…............….2p
3. a. formula x K2O  y CaO  z SiO2

= x=y (1p)

= z = 6x (1p)

= z = 6y (1p)

x K2O  x CaO  6x SiO2 ; pt x=1 : K2O  CaO  6SiO2 ..................................................... 1p


b. M = 510 g/mol …………………………………………....….......................….................. .. 1p
15,29% K, 7,84% Ca, 32,94 % Si, 43,92 % O ………….……..................................… 4 X 0,5p = 2p

B. ...................................................................................................................................................15 puncte
a) m pirită pură = 1875 kg...................................................................................................................................2p
puritatea 75%..................................................................................................................................................1p
b) ecuaţia reacţiei ...........................................................................................................................................2p
masa pirită arsă = 1839,844 kg......................................................................................................................5p
masa reziduu = masa pirita nearsa + masa oxid feric + masa impuritat
masa reziduu = 35,156 + 1226.56+625=1886,71 kg...................................................................................2p
c) ecuaţiile reacţiilor................................................................................................................................2x1p=2p
masa solH2SO4= 3066,4 kg.............................................................................................................................1p
NOTĂ: Orice variantă corectă de rezolvare se punctează corespunzător.
Barem elaborat de Rodica Băruţă, profesor la Colegiul Naţional "Horea Cloşca şi Crişan" din
Alba Iulia

Pagina 2 din 2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Clasa a IX-a

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
Subiectul I...............................................................................................................................20 puncte
A. ...............................................................................................................................................8 puncte
a). Așează în ordinea creșterii razei următorii atomi și ioni: K, K+, Si, Si4+, Cl, Cl-, Ar.
b.Cromul are Z= 24. Câți electroni de tip d are cromul și următoarele două elemente din aceeași grupă a
sistemului periodic?
c). Așează în ordinea scăderii energiei de ionizare primare următorii atomi: Na, Ca, K, O, Cl, Si, Ar.
d). Determină masa de clor care se combină cu masa de magneziu care cedează 24,088 x 1023 electroni.
B. .............................................................................................................................................12 puncte
Peste 100 g NaOH cu c=25% se adaugă o masă de soluție de H2SO4 cu c=49% și rezultă: a). o soluție neutră;
b). o soluție care mai conține 10% NaOH; c). o soluție care mai conține 10% H2SO4. Care este masa de soluție
de H2SO4 utilizată în fiecare situație?

Subiectul II.............................................................................................................................25 puncte


Se dă următoarea schemă de de reacții:
a). Identifică substanțele a-o din schemă și scrie ecuațiile reacțiilor
chimice, știind că:

a+d  b + e + f - substanțele a, d și e conțin clorul în stări de oxidare diferite;


substanțele i și j conțin azotul în stări de oxidare diferite;
e+f  d+g
-
substanțele i și o conțin legături coordinative;
d+h  i
-
- substața l conține un element cu cofigurația [Ar] 3d104s1.
i+j  k+l
b). Explică formarea legăturilor pentru chimice pentru substanțele g, i și o
l+m  b+n
c). Aranjeză în ordinea creșterii punctelor de fierbere numai substanțele
n+h o cuprinse în schemă, care formează molecule stabile. Justifică răspunsul.

Subiectul III........................................................................................................................... 25 puncte


Dintr-o soluţie de CuSO4, saturată la 700C, se depun 203,125 grame cristale albastre prin răcire la
15 C. Ştiind că soluţia saturată la 150C conţine 1 parte substanţă anhidră la 5 părţi de apă, iar procentul de
0

oxigen din soluţie este cu 7,25% mai mare decât la 700C, determină masa soluţiei supusă răcirii şi
concentraţiile procentuale ale soluţiilor saturate la cele două temperaturi.

Subiectul IV......................................................................................................................... 30 puncte


Alaunul de crom și potasiu este un reactiv chimic utilizat la analize de laborator și are formula
chimică KCr(SO4)2·12H2O. Acesta se obție prin evaporarea soluției rezultate în urma reacției dioxidului de
sulf cu soluție de K2Cr2O7 acidulată cu H2SO4. Dioxidul de sulf necesar se obține prin reacția dintre Na2S2O3
și H2SO4.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
a) Scrie cele trei ecuații ale reacțiilor chimice care au loc pentru obținerea alaunului.

b) Ce volum de soluție de H2SO4 de concentrație 4 M este necesar pentru obținerea a 99,8 g cristale de alaun,
dacă 50% din SO2 se pierd în timpul barbotării în soluția de K2Cr2O7 acidulată cu H2SO4?

c) În ce cantitate de apă trebuie dizolvat alaunul obținut pentru a rezulta o soluție în care concentrația K2SO4
este de 10%?

d). Scrie formulele alaunilor de sodiu și aluminiu, respectiv a alaunilor de amoniu și aluminiu

Se dau :
– mase atomice: H – 1; C–12; N – 14; O – 16; Na–23; Mg – 24; Al –27; S–32; Cl– 35,5; K – 39; Ca–40; Fe – 56;
Co – 59; C u – 64; Zn–65; Ag – 108; Ba – 137, Cr – 52
- numere atomice O- 8, Al- 13, Si- 14, Cl-17, Ar – 18, Na -11, Ca -20, K- 19, Cu- 29
– volumul molar = 22,4 L/mol
– numărul lui Avogadro NA=6,022• 1023 mol-1

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.

Subiecte elaborate de Carmen-Gina Ciobîcă, profesor la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava

Pagina 2 din 2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
BAREM DE EVALUARE - Clasa a IX-a
Subiectul I..............................................................................................................................................20 puncte
A. ......................................................................................................................................8 puncte (2x4puncte)
a). Si4+< Cl < Si < K+ < Cl- < Ar < K
b). 5, 15, 24.
c). Ar > O > Cl > Si > Ca > Na > K
d) 142 g
B. ......................................................................................................................................12 puncte(3x4puncte)
a). 62,5 g sol H2SO4 49%
b). 30 g sol H2SO4 49%
c). 104,136 g sol H2SO4 49%
Subiectul II............................................................................................................................................25 puncte
a). Identificarea substanțelor și scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice din schemă....................15 p uncte
a- KClO3, b – KCl, c-O2, d-HCl, e-Cl2, f-H2O, g-HOCl, h-NH3, i-NH4Cl, j-Cu(NO3)2, k-NH4NO3,
l-CuCl2, m-KOH, n-Cu(OH)2, o-[Cu(NH3)4](OH)2
b). Formarea legăturilor ...................................................................................................... .........5 puncte
c) Aranjarea corectă a moleculelor stabile și justificarea răspunsului ....................... .................5 puncte
O2 < HCl < Cl2 < NH3 <H2O
Subiectul III.......................................................................................................................................... 25 puncte
C% la 150C =16,66% ................................................................................................................. 5 puncte

%O din soluţia la 150C = 80,73% .............................................................................................. 5 puncte

%O din soluţia la 700C = 73,48% .............................................................................................. 5 puncte

C% la 700C =31,518% ............................................................................................................... 5 puncte

ms= 645,36 grame ....................................................................................................................... 5 puncte

Subiectul IV......................................................................................................................................... 30 puncte


a). Scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice.................................................................................... 10 puncte
(1) Na2S2O3 +H2SO4 → SO2 +S + Na2SO4 + H2O

(2) K2Cr2O7+ H2SO4 +3SO2 →K2SO4 +Cr2(SO4)3+H2O

(3) K2SO4 +Cr2(SO4)3+ 12H2O → 2KCr(SO4)2·12H2O

b). 0,1 moli (în reacția 2) + 0,6 moli (în reacția 1), 175 mL H2SO4 sol 4M ............................ 10 puncte
c). 74,2 g H2O..............................................................................................................................8 puncte

d. NaAl(SO4)2·12H2O, NH4Al(SO4)2·12H2O............................................................................ 2 puncte


Barem elaborat de Subiecte elaborate de Carmen-Gina Ciobîcă, profesor la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Clasa a X-a

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
Subiectul I ........................................................................................................................... 20 puncte
A. ............................................................................................................................................ 8 puncte
Propena separată din gazele de cracare se supune următoarelor transformări:
+ H2
F
+ Cl2 / 500 C 0
+ NaNH2 / 80 C t C
0 0
+ NaNH2 + CH3I Pd / Pb2+
H2C CH CH3 A B C D E
- HCl - NaCl (Na) - NH3 - NaI
- NH3 + Na / NH3 (l)
G
Se cer:
a) identifică substanţele notate cu literele A, …., G;
b) ordonează substanţele F şi G în ordinea crescătoare a punctului de fierbere.

B. .......................................................................................................................................... 12 puncte
O hidrocarbură nesaturată A, în prezenţa acidului sulfuric, conduce în principal (aproximăm că
randamentul de transformare este 100%), la un amestec de două hidrocarburi B şi C. Amestecul
rezultat decolorează soluţia de Br2 în CCl4, dar pentru bromurarea unei mase de amestec este nevoie
de jumătate din cantitatea de brom faţă de cazul în care se bromurează aceeaşi masă de hidrocarbură
A. Dacă amestecul de hidrocarburi B şi C se hidrogenează în prezenţa unui catalizator de Ni rezultă
o singură hidrocarbură D. Hidrogenarea hidrocarburii A în prezenţă de Ni fin divizat conduce la o
hidrocarbură E, care conţine 17,24% H (procente de masă). Hidrocarbura E conţine un singur atom
de C terţiar.
a) determină structura compuşilor notaţi cu literele A, ….., E;
b) indică importanţa practică a hidrocarburii D.

Subiectul II ......................................................................................................................... 25 puncte


O hidrocarbură aromatică X conţine 89,49% C (procente de masă). Densitatea vaporilor
hidrocarburii, la 1700 C şi 1 atm, nu depăşeşte 9,5 g/L.
a) determină formula moleculară a hidrocarburii X;
b) scrie formulele structurale posibile pentru X, ştiind că, prin clorurare fotochimică, rezultă un
singur derivat monoclorurat;
c) identifică compusul X ştiind faptul că acesta nu se oxidează cu soluţie acidă de KMnO4;
d) compusul X poate fi nitrat cu amestec nitrant şi rezultă produsul majoritar Y, în proporţie de
82%. Identifică compusul Y şi explică de ce este produs majoritar.
e) Hidrocarbura Z, izomeră cu X, care prin clorurare fotochimică formează un singur derivat
monoclorurat, se supune oxidării cu oxigen din aer, în prezenţă de pentaoxid de vanadiu, la 4000 C.
Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc.
Subiectul III ....................................................................................................................... 25 puncte
A. Într-un experiment, o cantintate dintr-una dintre hidrocarburile gazoase în condiţii standard de
temperatură şi presiune se arde în cantitatea necesară de oxigen şi, la 1010 C şi 1 atm, volumul total
al produşilor de reacţie este egal cu volumul iniţial al reactanților, în aceleaşi condiţii.
Stabileşte structurile posibile ale hidrocarburii utilizate în acest experiment.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
B. a) O probă dintr-o hidrocarbură A a fost arsă complet și raportul „r” dintre masa produşilor de
reacție şi masa de hidrocarbură arsă este de 4,43.
Cărei clase de hidrocarburi poate aparţine compusul A?
b) Propune o cale de sinteză, pornind de la reactivi anorganici, pentru cea mai simplă hidrocarbură
(de exemplu, hidrocarbura B care conține cel mai mic număr de atomi de carbon şi nu conţine atomi
de carbon primari), pentru care raportul „r” de la punctul a) este egal cu 4,26.
c) Masa produsului de hidrogenare completă a unei hidrocarburi aciclice este de 1,042 ori mai mare
decât masa inițială a hidrocarburii. Scrie ecuația reacţiei de hidrogenare.

Subiectul IV ........................................................................................................................ 30 puncte


O hidrocarbură X, cu masa molară mai mică decât 160 g / mol, conţine 94,12% C (procente de
masă). Hidrocarbura X, având caracter slab acid, formează o sare Y care conţine 65,98% metal
monovalent (procente de masă).
a) determină formula moleculară a hidrocarburii X;
b) scrie formulele structurale ale hidrocarburilor corespunzătoare formulei moleculare determinate
care îndeplinesc condiţiile problemei;
c) identifică hidrocarbura X, ştiind că în structura sa există un singur atom de C primar;
d) denumeşte hidrocarbura X;
e) scrie ecuaţia reacţiei chimice prin care din hidrocarbura X se obţine sarea Y;
f) O hidrocarbură Z, izomeră cu hidrocarbura X, se supune următoarelor transformări:
+ H2 KMnO4 / H2SO4
Z T V + CO2 + H2O
Pd / Pb2+
Ştiind că 51 g de hidrocarbură Z consumă la hidrogenare, în prezenţă de paladiu otrăvit cu săruri de
plumb, 12,3 L de hidrogen, măsuraţi la 270 C şi 1 atm, iar cantitatea de compus T obţinută se
oxidează cu 1 L de soluţie de KMnO4 1M, în mediu de acid sulfuric, se cer:
Identifică substanţele notate cu literele Z, T, V;
g) propune o structură pentru o hidrocarbură izomeră cu T, ştiind că toţi atomii de carbon din
molecula acesteia sunt terţiari şi toate legăturile chimice sunt simple.

Se dau :
– mase atomice: H – 1; C–12; O – 16; Li – 7; Na – 23; K – 39, Rb – 85; Cs – 133; Cu – 64; Ag – 108;
Mg – 24; Ca – 40; Ba – 137; Cl – 35,5
– volumul molar = 22,4 L/mol
– constanta universală a gazelor: R  0,082 atm  L / (mol  K)

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.


Subiecte selectate şi prelucrate de Vasile Sorohan, profesor la Colegiul „Costache Negruzzi”,
Iaşi

Pagina 2 din 2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
BAREM DE EVALUARE - Clasa a X-a

Subiectul I ................................................................................................................................ 20 puncte


A. ................................................................................................................................................ 8 puncte
a) 7 structuri X 1 p = 7 p
A: H2C CH CH2 Cl B: H2C C CH2 C: HC C CH3 D: H3C C C Na+
H H H CH3
E: H3C C C CH3 F: C C G: C C
H3C CH3 H3C H

b) G < F 1p
creste p.f.
B. ............................................................................................................................................... 12 puncte
a) E conţine 17,24% H
82, 76 17, 24
C:H  :  6,89 :17, 24  1: 2,5  2 : 5 (raport molar)
12 1
Formula moleculară: (C2H5 )n ; soluţie unică n = 2; E are formula moleculară C4H10 . E conţine un
atom de C terţiar  E este izobutanul (2 p)
E: H3C CH CH3 E se obţine prin hidrogenarea, în prezenţă de Ni, a hidrocarburii A. Rezultă
că A este izobutena.
CH3
A: H2C C CH3
CH3
(2 p)
Hidrocarburile B şi C, prin hidrogenare în prezenţă de Ni, conduc la hidrocarbura D. Rezultă că B şi C
sunt hidrocarburi izomere. Deoarece A trece doar în B şi C izomere care decolorează soluţia de
decolorează soluţia de Br2 în CCl4, rezultă că B şi C sunt tot alchene.
56 (g) 1 mol
C4H8 + Br2 C4H8Br2
xg a moli
M (g) 1 mol
CnH2n + Br2 CnH2nBr2
xg 0,5 moli
Rezultă că M  2  56  112 g/mol . M  12n  2n  112  n  8 Deci, B şi C au formula moleculară
C8H18 , ceea ce inseamnă că, în prezenţa acidului sulfuric, izobutena dimerizează. (2 p)
CH3
H3C C CH C CH3
CH3
H2SO4 CH3 CH3 H2
2 H2C C CH3 B sau C H3C C CH2 CH CH3
CH3 Ni
CH3 CH3 CH3
H3C C CH2 C CH2 D
CH3 CH3
C sau B

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
B şi C - 2 X 1 p = 2 p
D–2p
b) D – obţinerea benzinelor de caliate superioară.. (2 p)

Subiectul II .............................................................................................................................. 25 puncte


89, 49 100  89, 49
a) C : H  :  7, 457 :10,51  1:1, 4  5 : 7 (raport molar)
12 1
Formula brută: C5 H 7 ; Formula moleculară: (C5H7 )n ; (2 p)
pM
  9,5  M  230  67n  230  n  3, 42 ; (2 p)
RT
n  , numărul atomilor de hidrogen din molecula unei hidrocarburi este întotdeauna par
 n  2 , M = 134 g / mol (Pentru n = 4  M = 268 > 230, deci nu convine)
Deci hidrocarbura X are formula moleculară C10 H14 (4 p)
b) NE = 4, prin monoclorurare fotochimică rezultă un singur derivat. Condiţia este îndeplinită de doi
compuşi:
CH3
H3C C CH3
H3C CH3

H3C CH3
(1) (2)
2X4p=8p
c) Compusul (1) nu se oxidează cu soluţie acidă de KMnO4. X este terţbutilbenzenul.
CH3
d) H3C C NO2 Compusul Y este 4-nitro-terţbutilbenzenul.
Y este produs majoritar datorită împiedicării sterice.
CH3 (3 p)

e) Z este compusul (2): 1,2,4,5-tetrametilbenzen sau duren


O O
H3C CH3 HOOC COOH C C
0 0
V2O5 / 400 C t C O O
+ 6 O2
H3C CH3 - 4 H2O HOOC COOH -2 H2O C C
O O
(6 p)
Subiectul III ............................................................................................................................. 25 puncte
A ............................................................................................................................................... 10 puncte
Hidrocarbura este Cx H y .
4x  y
2Cx H y  O2  2xCO2  yH 2O
2
4x  y
Din datele problemei rezultă: 2   2x  y  y  4 . Deci hidrocarbura este Cx H 4 . (4 p)
2
Hidrocarbura este gazoasă în condiţii standard, deci poate fi: CH4 , C2 H4 , C3H4 , C4H4 (2p)

Pagina 2 din 5
C2H4 H2C CH2 C3H4 H2C C CH2 HC C CH3

CH2

C 4H 4 H2C C C CH2 H 2C CH C CH

8 structuri – 8 X 0,5 p = 4 p
B ................................................................................................................................................ 15 puncte
a) Cx H y este hidrocarbura A.
4x  y
2Cx H y  O2  2xCO2  yH 2O
2
mCO2  mH2O 2x  44  y 18
r 
m Cx H y 2  (12x  y)
r  4, 43  y  2x . Hidrocarbura A este Cx H 2x - alchenă sau cicloalcan (4 p)
x 2
b) r  4, 26  y  1,5x   . Hidrocarbura B are formula brută C2 H3 , iar formula moleculară
y 3
(C2 H3 )n . Numărul atomilor de hidrogen din molecula unei hidrocarburi este întotdeauna par. Cea mai
simplă hidrocarbură, pentru n = 2, este C4 H6 . (2 p)
B nu conţine atomi de carbon primari  B poate fi 1,3-butadienă.
25000 C
CaC2 + 2 H2O HC CH etc.
CaO + 3C
- CO - Ca(OH)2
(Se va puncta orice sinteză care respectă cerinţele problemei) Sinteza corectă – (5 p)
c)
Ca Hb + nH2  Ca H2a 2
b  2a  2  2n
MC H  14a  2  M
a 2a2
MCa H2a22n  14a  2  2n  M  2n
M
 1, 0416  M  50n  14a  2  50n
M  2n
Pentru n = 2  a = 7 (2 p)
C7H12 + 2H2  C7 H16
(2 p)

Subiectul IV.............................................................................................................................. 30 puncte


a)
94,12 5,88
C:H  :  7,84 : 5,88  1,33:1  4 : 3 (raport molar)
12 1
Formula brută: C4 H3 ; Fomula moleculară (C4H3 )n
(1 p)
Numărul atomilor de H din molecula unei hidrocarburi este întotdeauna par. M < 160 g / mol
51 n < 160  n < 3,13  n = 2
Formula moleculară a hidrocarburii X este C8H6
(2 p)
b) Hidrocarbura X are caracter slab acid. Rezultă că X este o alchină cu legătură triplă marginală (una
sau mai multe).
Sarea cu metalul monovalent este: C8H6n Mn

Pagina 3 din 5
n  AM 197,82
100  65,98  A M   1,94
8 12  (6  n)  n  A M n
Pentru n  3  AM  64  metalul M este Cu (3 p)
n = 3  hidrocarbura X conţine 3 legături triple marginale.
Hidrocarbura X poate fi:
CH3
HC C CH CH2 C CH HC C C C CH
C C
CH CH
(1) (2)
2X3p=6p
c) Hidrocarbura X este compusul (2) care conţine un atom de carbon primar. (2 p)
d) 3-etinil-3-metil-1,4-pentadiină (2 p)
e) H3C C(C CH)3 + 3 [Cu(NH3)2]Cl H3C C(C CCu)3 + 3 NH4Cl + 3 NH3
(3 p)
f) Z este izomeră cu X. Z este C8H6
pV
n  n H2  0,5 moli
RT

C8H6  nH2  C8H62n


mC8H6  51 g; n C8H6  0,5 moli; n H2  0,5moli  C8 H6 : H2  1:1 (raport molar) . Rezultă că Z conţine
o singură legătură triplă. (2 p)
Din reacţie rezultă 0,5 moli T ( C8H8 )
2KMnO4  3H2SO4  K2SO4  2MnSO4  3H2O  5[O]
n KMnO  1 mol  n[O]  2,5 moli
4
T : [O] = 0,5 : 2,5 = 1 : 5 (raport molar) (2 p)
+H2/Pd/Pb2+ + 5[O]
C8H6 C8H8 V + CO2 + H2O
KMnO4/H2SO4
Rezultă că V este C7 H6O2
V este acidul benzoic: C6 H5  COOH (2 p)
T este stirenul (vinilbenzenul): C6 H5  CH  CH2 (2 p)
Z este fenilacetilena (etinilbenzenul): C6 H5  C  CH (2 p)
g) cubanul

(1 p)

Notă: La toate subiectele se va puncta corespunzător orice altă variantă de rezolvare care
respectă condiţiile din enunţ.

Barem elaborat de Vasile Sorohan, profesor la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iaşi

Pagina 4 din 5
Pagina 5 din 5
Corectura subiect II, clasa 10

Densitatea vaporilor hidrocarburii, la 170 C şi 1,5 atm, nu depăşeşte 9,5 g/L.

Presiunea este de 1,5 atm si nu 1 atm

Va rog sa modificati la subiectul III, B c). Masa produsilui de hidrogenare


completa este ..de .1,0416 ori mai mare decat...
Se foloseste 1,0416 in loc de 1,042
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

Clasa a XI-a
OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană
21 februarie 2015
Subiectul I ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 20 puncte
A. …………………………………………………………………………………………………………… 12 puncte
Se dau formulele de structură pentru compu
compuşii:

I. Linalool din ulei de II. Citral din ulei III. Efedrina din planta
lavandă de lămâie de cârcel

IV. Amfetamina (Benzedrina) V. Tetracaina

a. Precizaţii denumirea conform IUPAC pentru I, II, III şi IV;


b. Scrieţii formulele structurale ale stereoizomerilor corespunzători
corespunz compuşilor II şi III;
c. Substanţele IV şii V sunt insolubile în apapă, dar solubile în soluţie de HCl 5%. După reacţia cu anhidrida acetică,
numai în unul din cazuri se păstreazăstrează solubilitatea în soluţie de HCl 5%. Explicaţi
Explica atât asemănarea, cât şi
deosebirea dintre aceste substanţe.

B. …………………………………………………………………………………………………………… 8 puncte
1. Scrieţi formulele de structură pentru stereoizomerii
ster produşilor următoarelor reacţii
ţii:

CCl4
a. trans–3–hexenă + Br2
KMnO4/HO‾
b. cis–2–butenă + [O] + H2O
Ni
c. trans–2, 3–dimetil–3–hexenă
hexenă + H2
2+
d. 2–butină + H2 Pd/Pb
O
e. ciclopentenă + C6H5–C
O–O
O–H

2. Degradarea Hofmann a bazelor cuaternare


cuaternare de amoniu are loc la temperaturi mai mari de 100°C.
100 Modelaţi
ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere
ţinere a eten
etenei prin degradări Hofmann ale metil–etil
etil–butil–aminei.

Str. General Berthelot nr. 28-30,


28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

Subiectul II ………………………………………………………………………………………………… 25 puncte


A. …………………………………………………………………………………………………………… 15 1 puncte
1. „Parabenii” sunt compuşii organici deriva derivaţii de la acidul parahidroxibenzoic, utiliza
utilizaţi drept conservanţi,
dezinfectanţi şii arome, în industria farmaceutică, cosmetică şi alimentară.. Aceste substan
substanţe se pot obţine conform
următoarei scheme:
+ CO2 H2SO4
C6H5–OH + KOH A B acid salicilic
– H2O p = 6 atm, 125°C
12 –KHSO4
2 B 230°C C + C H –OH + CO
6 5 2

+ 2HA ROH(H2SO4)
C acid p–hidroxibenzoic parabeni
– 2KA –H2O

+ (CH3)2OSO3
E (aromă de anason)
– CH3OSO3H
Se cere:
a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor
iilor reprezentate în schemă;
schem
b. Denumiţi conform
nform IUPAC substanţa
substanţ (E) şi parabenii conservanţi, preparaţi cu CH3 – OH, respectiv C7H15 – OH.
c. Pentru cei doi acizi izomeri din schemă
schem atribuiți valorile potrivite
trivite ale punctelor de topire,
top 213°C și respectiv
-4 -5
159°C, precum șii constantele de aciditate Ka = 10,5·10 și Ka = 2,6·10 . Justificați ți alegerea.
d. În Australia
ia se interzice folosirea parabenilor
parabe în scopurile enumerate în text. Formulați
Formula o motivație pentru această
interdicție.
2. a. Scrieții formulele structurale ale urmurmătorilor anioni în ordinea creșterii bazicit
azicității: fenoxid; p–nitrofenoxid;
p–metoxifenoxid.
b. Acidul p–hidroxibenzoic,, este un acid diprotic
dipro pentru care se dau ecuațiile iile reacțiilor
reac în soluție apoasă de
NaHCO3.
HO–C6H4–COOH + HCO3‾ HO–C6H4–COO‾ + H2CO3
‾O–C6H4–COO‾ + HCO3‾ HO–C6H4–COO‾ + CO32 ‾
Ordonații cele patru specii acide în ordinea descrescătoare
descresc a acidității lor.

B. …………………………………………………………………………………………………………… 10 puncte
Un amestec de acid oxalic șii acid formic
formic, obținut din greșeală, se tratează cu 10 g soluție
solu de H2SO4 95% și se obține
un amestec gazos cu volumul de 0,672 L (c.n.) și cu densitatea de 1,464 g/L (c.n.).
Se cere:
a. Calculații raportul molar al celor doi acizi în amestec;
b. O probă H2C2O4·2H2O cu masa de 0,130 g este titrată cu 20 mL soluție de KMnO nO4, 0,02M. Calculați puritatea
acidului cristalizat (impuritățile
ile nu reacționează
reac cu KMnO4).
Subiectul III ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 25 puncte
A. …………………………………………………………………………………………………………… 10 1 puncte
1. Etanolaminele sunt substanțee folosite în cosmetică,
cosmetic industria textilă și de pielărie,
ărie, care se prepar
prepară din amoniac și
etilenoxid. Se introduc în soluție apoasă 24,6 m3 amoniac, la temperatura de 27°C și presiunea de 10 atm, împreună
ie apoas
cu o cantitate dublă de etilenoxid gazos. Se ob obține
ine un amestec al celor trei etanolamine, din care după
dup distilare se
separă 91,5 kg monoetanolamina, 630 kg dietanolamina și 298 kg trietanolamina.
Să se calculeze:
a. Compozițiaia în procente molare a amestecului final de aminoalcooli;
b. Randamentul de transformare a amoniacului și conversia în dietanolamină.
2. Scrieți ecuațiile reacțiilor
iilor posibile între monoetanolamină (colina) șii acid acetic, precizând tipul fiec
fiecărui produs
de reacție.
B. …………………………………………………………………………………………………………… 8 puncte
Într-un vas cu dop rodat se cântăresc
ăresc 0,02
0 g fenol brut. Se adaugă 10 mL acid acetic glacial
gla și 25mL soluție de
brom 0,05M. Se închide vasul și se lasă las la întuneric 20 minute, apoi se adaugă 10 mL soluție KI 1M. Iodul format
prin reacția
ia cu excesul de brom coloreaz
colorează soluția în brun şi se titrează cu soluție
ie de Na2S2O3 0,1M în prezență de
amidon, până la decolorare. Calculalculaţi puritatea probei de fenol, dacă s-au consumat 13 mL soluție Na2S2O3. În
condițiile
iile date tiosulfatul de sodiu se transformă
transform în Na2S4O6.

Str. General Berthelot nr. 28-30,


28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

C. …………………………………………………………………………………………………………… 7 puncte
Se consideră produsul carbonilic cu formula moleculară
molecular C3H6O, sub forma celor or doi izomeri ai săi:
s aldehida
propionică (A) și acetona (B).
Se cere:
a. Să se indice o schemă de reacții
ții și condițiile acestora, prin care, pornind de la un compus
co unic să se obțină
simultan ambele substanțe (A) și (B)).
b. Să se indice o schemă de reacții ș condițiile lor, prin care cele două substanțe (A
ții și A) și (B) să se poată transforma
una în alta.
Subiectul IV ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 30 puncte
A. …………………………………………………………………………………………………………… 15 1 puncte
Substanța (A) are formula moleculară C6H10O2, este neutră față de indicatorii acido - bazici, formează un compus
cristalizat cu 2,4 dinitrofenilhidrazina (DNFH), reacționează
reac cu reactiv Tollens și dă reacția iodoformului. Pornind
de la substanţa (A) se pot scrie ecuaţiile
ecuaţ reacțiilor chimice, conform schemei de mai jos:
jos
CH3MgBr (exces), H2O K2Cr2O7/H+ I2, NaOH
A B C D + CHI3
HCl
D E + NaCl

acetonă + butanal HO – F + F’

K2Cr2O7/H+
F E + H2O
Compusul (B) are formula moleculară
molecular C8H18O2, reacționează rapid cu reactiv Lucas, dar nu reacționează
reac cu
(DNFH). Compusul (E) coloreazăă în roșu ro soluția de metilorange și reacționează rapid cu reactiv Lucas.
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor
iilor din schemă
schem și cele ale substanței (A) cu DNFH și (A) cu reactiv Tollens.
b. Denumiții conform IUPAC substanțele
substanț notate cu (A), (B), (C) şi (E).
c. La dozarea unei soluții ii a substanț
substanței (B) se consumă 15mL soluție K2Cr2O7 0,2M. Calculați
C masa substanței (B)
din proba de analizat.
B. …………………………………………………………………………………………………………… 5 puncte
La echilibrul unei reacţii
ii chimice între etanol şi acid acetic compoziţia
ia amestecului este urm
următoarea: 1/3 moli
CH3COOH, 1/3 moli C2H5OH, 2/3 moli CH3COOC2H5 şi 2/3 moli H2O. Constanta de echilibru la temperatura
respectivă este 4. Să se calculeze conversia totală de transformare a acidului acetic, dacă
dac peste amestecul de
echilibru se mai adaugă 1 mol C2H5OH la volum constant.
C. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 10 puncte
Prin tratarea unui polialcool saturat cu anhidridă
anhidrid acidă în exces masa molecularăă crecreşte cu 126. Această creştere
reprezintă 136,95% comparativ cu polialcoolul.
Se cere:
a. Formula moleculară şii structurală a polialcoolului;
b. Scrierea ecuaţiilor reacţiilor
iilor chimice de obţinere
ob inere a polialcoolului pornind de la hidrocarbura a cărei
c densitate în
raport cu aerul este 1,45;
c. Volumul hidrocarburii, măsurat
surat la 1 atm şi 27°C, necesar obţinerii a 920 kgg polialcool, ştiind că randamentul
global al reacţiilor este 80%.
Se dau:
- Mase atomice: H - 1; C - 12; N - 14; O - 16; Na - 23; S - 32; Cl - 35,5; K - 39; Cr - 52; Mn - 55; Br - 80; I - 127;
- Volumul molar V = 22,4 L/mol;
- Masa moleculară a aerului µaer = 28,96
28,9 g/mol;
- Constanta universală a gazelor: R = 0,082 atm·dm3/mol·K.

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.


Subiecte propuse de Ignat Iuliana, profesor la Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”
” Brăila.

Str. General Berthelot nr. 28-30,


28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015
BAREM DE EVALUARE – CLASA A XI-A
Subiectul I ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 20 puncte
A. …………………………………………………………………………………………………………… 12 puncte
a. 4 denumiri conform IUPAC × 1p ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 4 p.
b. Compusul II prezintă doi diastereoizomeri: Z (cis), E (trans), 2 structuri × 1p ………………………………..
…………………………… 2 p.
Compusul III prezintă 2 atomi de carbon asimetrici:
2 perechi de enantiomeri (eritro ±, treo ±), 4 structuri × 0,5p ……………………………
……………………… 2 p.
c. Explicaţie ………………………….……………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………… 4 p.
Asemănarea – caracterul bazic demonstrat prin scrierea ecuaţiilor
ecua reacţiilor
lor chimice.
chimice
Deosebirea – Amfetamina (Benzedrina), după
dup acilare, pierde caracterul bazic şi este insolubilă în soluţia de
HCl 5%. Tetracaina, după acilare, având în structura sa grefată şi o grupare amino terţiară, care nu se acilează,
rămâne solubilă în soluţia de HCl 5%.

B. …………………………………………………………………………………………………………… 8 puncte
1. …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 5 p.
a. mezo–3, 4–dibromhexan (mezoformă);
(mezoform
b. cis–2, 3–butandiol (mezoformă);
c. (±)–2, 3–dimetilhexan
dimetilhexan (amestec racemic);
d. cis–2–butenă;
e. (±)trans–1, 2–ciclopentandiol
ciclopentandiol (amestec racemic).
racemic)
2. Modelarea ecuaţiilor reacţiilor
iilor chimice
chimice, degradări Hofmann (metilare urmată de încă
încălzire cu Ag(OH)) obţinându-
se ca produşi finali de reacţie: CH2=CH
= 2 şi (CH3)3N ………………………………………………………… 3 p.

Subiectul II ………………………………………………………………………………………………… 25 puncte


A. …………………………………………………………………………………………………………… 15 1 puncte
1. a. ……………………………………………………………………………………………………………….. 7 p.
+ CO2 COO-K+ H2SO4
COOH
+
C6H5–OH + KOH C6H5–O
O‾K
– H2O p = 6 atm, 125°C –KHSO
KHSO4
OH OH
OO-K+
CO
COO-K+ OH

230°C
2 OH + + CO2

O-K+
COO-K+ COOR

+ 2HA ROH(H2SO4)
acid p–hidroxibenzoic
hidroxibenzoic
– 2KA –H2O

O-K+ OH
COOH

+ (CH3)2OSO3
– CH3OSO3H

OCH3
Str. General Berthelot nr. 28-30,
28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

b. (E) acid p–metoxibenzoic ……………………………………………………………………………………… 1 p.


parahidroxibenzoat de metil ……………………………………………………………………………………. 0,5 p.
parahidroxibenzoat de n–heptil ………………………………………………………………………………… 0,5 p.
c.
COOH punct de topire = 159°C
Ka = 10,5·10-4 ……………………………………………………………….. 1 p.
OH

COOH
punct de topire = 213°C
Ka = 2,6·10-4 ……………………………………………………………………. 1 p.

OH
Justificare ……………………………………………………………………………….. 1 p.
d. Parabenii au potenţial
ial efect cancerigen datorită
datorit nucleului benzenic …………………………………………... 1 p.
2. a. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1 p.

O- O- O-

< <

NO2 O CH3
¯ ¯
b. HO–C6H4–COOH > H2CO3 > HCO3 > HO–C6H4–COO ……………………………………………………..
……………………………………… 1 p.
B. …………………………………………………………………………………………………………… 10 puncte
a. HCOOH → CO + H2O …………………………………………………………………………………... 1 p.
H2C2O4 → CO + CO2 + H2O …………………………………………………………………………….. 1 p.
νamest.gaze = 0,03 moli; mgaze = 0,9838 g;
g νHCOOH : νH2C2O4 = 4:3 ………………………………………... 2 p.
b. 5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 10 CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8 H2O……………………………………
…………………………………… 2 p.
νKMnO4 = 0,0004 moli; m H2C2O4·2H2O
H2C2O4 = 0,126 g; p = 96,923 % …………………………………………… 4 p.

Subiectul III ……………………………………………………………………………………………….. 25 puncte


A. …………………………………………………………………………………………………………… 10 puncte
1. a. 3 ecuaţii chimice × 1p ……………………………………………………………………………………….. 3 p.
Compoziţia ia în procente molare a amestecului final:
15,79% (monoetanolamina); 63,16% (dietanolamina); 21,05% (trietanolamina) ………………………. 2 p.
b. η = 95%; c= 60% ………………………………………………………………………………………………. 1 p.
2. 4 ecuaţii chimice × 1p …………………………………………………………………………………………. 4 p.
B. …………………………………………………………………………………………………………… 8 puncte
C6H5–OH + 3Br2 → C6H2Br3–OH OH + 3 HBr ……………………………………………………………………… 1 p.
Br2 + 2KI → 2KBr + I2 …………………………………………………………………………………………… 1 p.
I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI ………………………………………………………………………………... 1 p.
νNa2S2O3 = 13·10-4 moli ……………………………………………………………………………………………. 1 p.
νI2 = νBr2(exces) = 6,5·10-4 moli ……………………………………………………………………………………... 1 p.
νBr2 în reacţia cu fenolul = 6·10-4 moli …………………………………………………………………………………… 1 p.
p = 94% …………………………………………………………………………………………………………... 2 p.
Str. General Berthelot nr. 28-30,
28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

C. …………………………………………………………………………………………………………… 7 puncte
a. Modelarea ecuaţiilor reacţiilor
iilor chimice şi condițiile acestora. See poate porni de la 2–metil–2–pentenă
2 prin
ozonizare urmată de hidroliză: ……………………………………………………………………………………
…… ……………………………………………………………………… 3 p.
CH3 C CH CH2 CH
H3 ……… CH3 CH2 CHO + CH3 C CH3

CH3 O
(A) (B)

b. A → … → B …………………………………………………………………………………………….. 2 p.
B → … → A …………………………………………………………………………………………….. 2 p.
Subiectul IV ……………………………………………………………………………………………….. 30 puncte
A. …………………………………………………………………………………………………………… 15 puncte
a. 8 ecuaţii chimice × 1p ………………………………………………………………………………………… 8 p.

CH3 CH3 CH3 O

CH3 C CH CHO CH3 C CH CH CH3 CH3 C CH C CH3 CH3 C CH C O-Na+

O CH2 OH CH2 OH OH CH2 O OH CH2

CH3 CH3 CH3 CH3


(A) (B) (C) (D)

CH3 O CH3

CH3 C CH C OH CH3 C CH C O H

OH CH2 OH CH2 H CH3 CH2 CH2 C CH2 C O

CH3 CH3 OH CH3


(E) (F) (F’)
b. 4 denumiri conform IUPAC × 1p ……………………………………………………………………………… 4 p.
(A): 2–etil–3–oxo–butanal;
pentandiol;
(B): 3–etil–2 metil–2, 4–pentandiol;
(C): 3–etil–4 metil–4–hidroxi–2–pentanon
pentanonă;
(E): acid 2–etil–3–metil–3–hidroxibutanoic.
hidroxibutanoic.

c.
CH3 CH3

3 CH3 C CH CH CH3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3 CH3 C CH C CH3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O


C

OH CH2 OH OH CH2 O
………………………………. 2 p.
CH3 CH3
νK2Cr2O7 = 0,003 moli; νB= 0,009 mol; mB = 1,314 g ……………………………………………………………... 1 p.

B. …………………………………………………………………………………………………………… 5 puncte
1
,
Ctotal = 3
∙ 100

Ctotal = 84,47% …………………………………………………………………………………………………… 5 p.

Str. General Berthelot nr. 28-30,


28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECȚIA
IREC GENERALĂ
ĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎNVĂȚĂMÂNT

C. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 10 puncte

CH2 OH

a. Formula moleculară: C3H8O3; Formula structurală:


structural CH OH …………………………………………….. 4 p.

CH2 OH

b. Modelarea ecuaţiilor reacţiilor


iilor chimice şi condițiile acestora de obţinere
inere a polialcoolului de la propenă
propen ……. 4 p.
c. VC3H6(1 atm., 27°C) = 307,69 m3 ……………………………………………………………………………………. 2 p.

NOTĂ: Orice altă variantă corectă de rezolvare se va lua în considerare.


Barem elaborat de Ignat Iuliana, profesor la Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila.
Br

Str. General Berthelot nr. 28-30,


28 Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
Clasa a XI-a modificare barem
-5
Subiectul II A. c. Ka = 2,6 * 10
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

Clasa a XII-a
OLIMPIADA DE CHIMIE– etapa judeţeană
21 februarie 2015
Subiectul I. 20 puncte
0
A. O probă de cupru cu masa 74,8 g având temperatura 143,2 Cse introduce într-un vas izolat, ce
conține 165 mL glicerol, cu densitatea 1,26 g/mL, la temperatura de 24,8 0C. După stabilirea
echilibrului termic temperatura devine 31,10C.
Determinați căldura specifică a glicerolului. (căldura specifică a cuprului: 0,385 J/g∙K)
B. O panglică de magneziu cu masa de 2,5 g şi puritatea 85%, arde în aer cu flacără strălucitoare.
70% din căldura degajată la arderea panglicii,susține termic descompunerea unei probe de
carbonat de magneziu.
Calculați masa totală de oxid de magneziu obținută în cele două procese.
(ΔfH0MgO(s)= -602 kJ/mol, ΔfH0CO2(g)= -393,2 kJ/mol, ΔfH0MgCO3(s)= -1113 kJ/mol)

Subiectul II. 25 puncte


A. 1500 mg aliaj Ag-Cu-Cr se dizolvă, iar soluția conținând ionii Ag+, Cu2+, Cr3+se
diluează la 500 mL.
(1) Cromul conținut în a zecea parte din această soluție, este oxidat, după îndepărtarea argintului
și cuprului:
HO- + Cr3+ + H2O2→ CrO42-+ H2O.
(2) Se adaugă apoi 25 mL soluție de Fe2+ 0,1 M:
H+ + Fe2+ + CrO42-→ Fe3+ + Cr3+ + H2O.
(3) Pentru oxidarea totală a excesului de ioniFe2+ sunt necesari 17,2 mL soluție 0,02 M de
permanganat de potasiu:
H++ Fe2+ + MnO4- →Fe3+ + Mn2+ + H2O.
Un volum de 200 mL din soluția iniţială, este supusă electrolizei cu un randament de 90%. Toate
metalele se depun cantitativ în 14,5 minute, sub un curent de 2A.
a.Stabiliţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuațiilor reacţiilor redox de la etapele (1), (2), (3).
b. Determinaţi compoziția procentuală masică a aliajului.
B. La hidroliza acetatului de metil cu hidroxid alcalin la 26 0C, se utilizează soluţii de ester și de
hidroxid, fiecare cu concentrația de 5∙10-3 mol/L. Ordinul total de reacție este 2, iar concentrația
esterului după 4 minute de la începerea reacției, are valoarea 3,6∙10-3 mol/L.
a. Calculaţi viteza de reacție la momentul inițial.
b. Calculaţi viteza de reacție după 30 de minute.
c. Determinaţi timpul de înjumătățire.

Subiectul III. 25 puncte


A. Monoxidul de azot poate fi oxidat la dioxid de azot atât de oxigenul molecular, cât și de ozon.
(1) 2NO +O2 → 2NO2
(2) NO + O3 → NO2+ O2
Cunoscând concentrația monoxidului de azot (pentru fiecare reacţie) de 0,30 mg/L,
(în condiții standard) constanta de viteză k1=7,1∙103 L2/mol2∙s, constanta A =
8∙108L/mol∙s,şi valoarea energiei de activare 2,3 kcal/mol:
a. Calculați valoarea constantei de viteză pentru reacția(2).
b. Determinaţi raportul molar ozon:oxigen,astfel încât cele două reacţii să se desfăşoare cu
viteze egale.
B.Un sistem trece din starea A în starea B pe două căi, notate I şi II şi revine din starea B în starea
A, pe calea III.
- la trecerea sistemului din starea A în starea B pe calea I,sistemul primeşte 0,1 kJ sub formă
de căldură şi efectuează un lucru mecanic de 40 J.
- la trecerea sistemului din starea A în starea B pe calea II, sistemul efectuează un lucru
mecanic de 10 J.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
- la trecerea sistemului din starea B în starea A, pe calea III, sistemul primeşte 30 J, sub formă
de lucru mecanic.
Ştiind că, pe calea II,sistemul trece din starea A în starea B, prin procesele1  3  2,
U3 – U1 = +10 J, procesul 1  3 este izobar şi procesul 3  2 este izocor:
a. Calculaţi căldura schimbată de sistem cu mediul exterior pe calea II și stabiliți dacă sistemul a
cedat sau a primit căldură.
b. Calculaţi căldura schimbată de sistem cu mediul exterior pe calea III și stabiliți dacă sistemul a
cedat sau a primit căldură.
c. Determinaţi căldurile transferate în procesele 13 şi 32.
C.Se consideră reacţia în fază gazoasă:
xX + yY  produşi
Reacţia are loc într-un vas închis cu volumul V. În aceste condiţii viteza iniţială de
reacţie este 2,410-4 mol/Ls.
a. Stabiliţi ordinul total de reacţie, ştiind că în condiţiile în care vasul este prevăzut cu un piston
mobil, iar în vas se introduce gaz inert până la volumul 2V, la aceeaşi presiune totală, viteza
iniţială are valoarea 6  10-5 mol/Ls.
b. Determinați viteza iniţială dacă reacţia are loc pornind de la aceleaşi cantităţi de reactanţi (X) şi
(Y) şi un gaz inert ca în cazul precedent, dar volumul rămâne la valoarea V, la o presiune totală în
sistem de două ori mai mare.

Subiectul IV. 30 puncte


O plăcuță de fier, cu masa m0, se introduce în 100 cm3 soluție de sulfat de cupru cu densitatea
1,2 g/cm3. La sfârșitul reacției, se înregistrează o variație a masei plăcuței de fier de 0,4 g.
a. Scrieți ecuația reacției chimice.
b. Explicați variația masei plăcuței de fier.
c. Calculați concentrația procentuală și molară a soluției inițiale de sulfat de cupru.
d. Reprezentați convențional celula electrochimică corespunzătoare procesului.
e. Calculați forța electromotoare maximă, ce poate fi obținută:
1) știind că variația de entalpie liberă este egală cu lucrul util al pilei;
2) utilizînd valorile potențialelor standard ale proceselor indicate;
f. Determinați masa de dioxid de plumb din bateriaunui autoturism (ce conține 6
elemente galvanice), dacă în timpul funcționării acesteia, anodul își modifică masa cu
1,3 g/element galvanic, la un grad de transformare a dioxidului de plumb de 80%, pentru a
produce aceeași sarcină electrică ca celula electrochimică prezentată la punctul d.

Mase atomice: H– 1;C–12; N– 14; O– 16; Mg– 24; S- 32; K- 39;Cr- 52; Mn- 55;
Fe– 56; Cu– 64; Ag- 108;Pb-207.

Volumul molar V = 22,4 L/mol; 1 F = 96500 C; R = 8,31J/molgrad.


Numărul lui Avogadro NA= 6,022•1023 mol-1.

εCu+2/Cu0 = 0,34 V; εFe+2/Fe0 = - 0,44 V;

G0f FeSO4 = -820,56 kJ/mol; G0f CuSO4 = - 670,7 kJ/mol.

e-0,928 = 0,3953; e-2,456 = 0,0857; e-3,88 = 0,0206; e-1,857 = 0,1561

NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.

Subiecte propuse și elaborate de Lavinia Mureșan


profesor la Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian,, Tîrgu Mureș

Pagina 2 din 2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţeană


21 februarie 2015

Clasa a XII-a
Barem de evaluare şi notare

Se punctează orice altă variantă corectă de rezolvare.

Subiectul I 20 puncte

A. 10 puncte

QCu= m∙c∙ ∆T; QCu = - 3228,25 J 3 puncte

QCu = - Qglicerol 2 puncte

mglicerol= 207,9 g 1 punct

cglicerol = 2,46 J/g∙K; 2 puncte

cglicerol = 227,77 J/mol∙K 2 puncte

B. 10 puncte

(1) Mg(s) + O2 →MgO(s) + 602 kJ; 1 punct

mMg pur= 2,125 g; 1 punct

mMgO(1) = 3,541 g; 1 punct

∆H(1)= -53,302 kJ; 1 punct

(2) MgCO3(s)→ MgO(s) + CO2(g) 1 punct

∆H= 37,311 kJ (necesar pentru descompunere) 1 punct

∆H(2)= 117,8k J/mol; 2 puncte

mMgO(2) = 12,669 g; 1 punct

mMgO = 16,21 g 1 punct

Subiectul al II-lea 25 puncte

A. 20 puncte

egalare ecuații redox 3 x 0,5 = 1,5 puncte

nKMnO4=34,4∙10- 1 punct

nFe+2exces =1,72∙10-3 1 punct

nFe+2din 25 mL sol 0,1 M = 2,5∙10-3 1 punct

nCrO4-2=2,6∙10-3 0,5 puncte

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
nCr3+din 50 mL soluție= 0,26∙10-3 moli 1 punct

mCr3+ = 135 mg 1 punct

mAg++ Cu2+ = 1,364 g 1 punct

nAg+ = 2x/5 moli 1 punct

n Cu2+ = 4y/5 moli; 1 punct

nCr3+ = 3,12∙10-3 moli ; 1 punct

Qtotal = 1566 C necesari pentru cele 3 metale; 1 punct

Q = 301,08 C necesari pentru Cr3+ 1 punct

x= 0,00415 moli Ag+; 2 puncte

y= 0,0143 moli Cu2+ 2 puncte

mCu2+= 915,2 mg 1 punct

mAg+ = 448,2 mg 1 punct

% Ag = 29,88; % Cu = 61,01; %Cr = 9,01 1 punct

B. 5 puncte

a)k2=1/2t(1/c -1/c0)→k2=0,162 L/mol∙s 1 punct

v0=k2∙c02=4,05 ∙10-6mol/L∙s 1 punct

b) 1/c=1/c0+2k2∙t; c=1,277∙10-3mol/L 1 punct

v=k2∙c2; v= 2,641∙10-7mol/L∙s 1 punct

c) t1/2=1/2∙k2∙c0=617,3 s 1 punct

Subiectul al III-lea 25 puncte

A. 5 puncte
a)
9,614

 3 298
k2  8 10 e 8 8,3110
1 punct

Ea = 9,614 kJ/mol 1 punct

k2 = 1,648∙107 L/mol 1 punct

b) [NO] = 10-5 mol/L 1 punct

O3   4,308 109


.
O2  1 punct

B. 14 puncte
a) Indiferent de calea urmată de la starea 1 la starea 2, U este aceeaşi.

Calea I: UI = QI + LI = +100 – 40 = + 60 J 2 puncte

Pagina 2 din 4
Calea II: UII = QII + LII = QII – 10 = +60 J de unde QII = 60 + 10 = 70 J 2 puncte

Sistemul acceptă căldură 1 punct

b) Calea III: UIII = QIII + LIII = QIII + 30 = - 60 J de unde QIII = - 60 – 30 = -90 J 2 puncte

Sistemul cedează căldură 1 puncte

c) UII = U13 + U32 = +10 J + U32 = + 60 J de unde U32 = +50 J 2 puncte

U32 = Q32 + L32 = Q32 = + 50 J proces izocor 2 puncte

QII = Q13 + Q32 = Q13 + 50 J = + 70 J de unde Q13 = + 20 J 2 puncte

C. 6 puncte

a. aceleaşi cantităţi de X şi Y se află într-un volum dublu, concentraţiile se reduc de 2 ori fiecare.

viteza scade de 2,4  10-4/6  10-5 = 4 ori. 2 puncte

reacţia este de ordinul total 2 2 puncte

b. viteza este egală cu cea inițială iniţială: 2,4  10-4 mol/Ls 2 puncte
Subiectul al IV-lea 30 puncte
a) scrierea ecuației reacției chimice 1 punct
b) masa plăcuței de Fe crește 1 punct
c) msCuSO4 =120g 1 punct
mCu = 3,2 g 2 puncte
0,05 moli CuSO4; mCuSO4 = 8 g 2 puncte
c% = 6,66 % CuSO4 2 puncte
cM = 0,5 M CuSO4 1 punct
d) (-) Fe/ Fe+2 (1M) // Cu+2 (1M) / Cu (+) 1 punct
e) E= εox + εred =0,44 +0,34 = 0,78 V 1 punct
∆G = - 149,86 kJ/mol 1 punct
E = 0,776 V 1 punct
E1 = εox + εred ; E1 = 0,78 V; E≅ E1 2 puncte
f) 0,0232 moli Fe dizolvat 1 punct
0,0232 moli Cu depus 1 punct
Q = 4477,6 C (dacă se calculează în moli);
Q = 4480,35 C (dacă se calculează în grame) 2 puncte
ecuația reacției din acumulator 2 puncte
mPb= 4,8 g 2 puncte
mPbO2=5,54 g 2 puncte
mPbO2 total = 6,925 g/1 element 2 puncte
mPbO2 total = 41,55 g/6 elemente 2 puncte
NOTĂ: Timp de lucru 3 ore.

Barem elaborat de Lavinia Mureșan, profesor la Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian,, din Tîrgu
Mureș

Pagina 3 din 4
Pagina 4 din 4