Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

CLASA a X-a C Numele şi prenumele: _______________________________


Data: __________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

SUBIECTUL I (20 PUNCTE)


A. În stânga sunt enumerate procese chimice ale unor arene, iar în dreapta condiţiile de desfăşurare
ale acestora. Utilizând săgeţile, asociaţi termenii din stânga cu cei din dreapta, ştiind că fiecărui
item din stânga îi corespunde un singur item din dreapta.
a. Sulfonarea naftalinei la acid α-benzensulfonic 1. Cl2, lumină
b. Oxidarea naftalinei 2. O2, 350 0C, V2O5
c. Clorurarea toluenului la catena laterală 3. O2, 500 0C, V2O5
d. Oxidarea benzenului 4. 800C
5. Cl2, AlCl3
B. În stânga sunt enumeraţi reactanţii şi condiţiile de reacţie a unor procese chimice, iar în dreapta
formula compusului organic obţinut. Asociaţi termenii din stânga cu cei din dreapta, ştiind că
fiecărui item din stânga îi corespunde un singur item din dreapta.
H2SO4
1. C6H6Cl6
a. C6H6 + HNO2 →
AlCl3
2. C6H5—CH2—CH3
b. C6H6 + Cl2 →
AlCl3
3. C6H5—CH2Cl
c. C6H6 + CH3 —CH2 —Cl →
lumină
4. C6H5—Cl
d. C6H5-CH3 + Cl2 →
5. C6H5 —NO2

C. În stânga sunt enumerate ecuaţiile unor reacţii de substituţie ale benzenului, iar în dreapta
condiţiile de reacţie. Asociaţi termenii din stânga cu cei din dreapta, ştiind că fiecărui item din
stânga îi corespunde un singur item din dreapta.

1. FeCl3

a.

2. H2SO4

b.

3. lumină

c.

4. oleum

d.
5. Pt, 2500C
D. În stânga sunt enumerate formulele moleculare ale unor hidrocarburi aromatice, iar în dreapta
compoziţia în carbon (% de masă) . Asociaţi termenii din stânga cu cei din dreapta, ştiind că
fiecărui item din stânga îi corespunde un singur item din dreapta.
a. C10H8 1. 90 % C
b. C8H10 2. 75%
c. C7H8 3. 93,75 % C
d. C9H12 4. 91,30 % C
5. 68%
LICEUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

E. În stânga sunt enumerate formule moleculare ale unor arene, iar în dreapta denumirea acestora.
Asociaţi termenii din stânga cu cei din dreapta, ştiind că fiecărui item din stânga îi corespunde un
singur item din dreapta.
a. C6H6 1. Naftalină
b. C7H8 2. Toluen
c. C10H8 3. Izopropilbenzen
d. C9H12 4. Benzen
5. Antracen

SUBIECTUL II: (20 PUNCTE): Stabiliţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate sau false, alegând, după
caz, varianta corespunzătoare: (A) dacă enunţul este adevărat sau (F) dacă enunţul este fals.
a. _____ Cei şase atomi de hidrogen din molecula benzenului nu sunt echivalenţi.
b. _____ Antracenul nu este o hidrocarbură aromatică mononucleară.
c. _____ Adiţia hidrogenului la naftalină are loc în într-o singură, în prezenţă de catalizatori precum: Ni, Pt, Pd.
d. _____ Benzenul şi arenele mononucleare condensate sunt cancerigene.
e. _____ Naftalina este o arenă mononucleară cu formula moleculară C10H8.
f. _____ Benzenul are o structură simetrică sub forma unui hexagon regulat şi plan, cu laturi egale şi unghiuri
de 120º.
g. _____ Arenele sunt la fel de reactive ca şi alchenele în reacţia de adiţie.
h. _____ Raportul dintre numărul de atomi de carbon terţiari, primari, şi cuaternari din molecula
metilbenzenului este 1 : 5 : 1.
i. _____ 1,2-dimetilbenzenul se mai denumeşte para-xilen.
j. _____ Naftalina sublimează uşor la temperatura camerei.SUBIECTUL ii

SUBIECTUL III (20 PUNCTE): Alegeţi cuvântul/sintagma corectă care completează spaţiul liber:
a) Benzenul reacţionează cu (propena/etena) în prezenţa AlCl3 anhidre şi formează etilbenzen.
b) Benzenul reacţionează cu clor, în prezenţa AlCl3 şi formează (cloroetan/clorobenzen)
c) Prin alchilarea benzenului cu clorură de metil, în prezența clorurii de aluminiu anhidre, se obține
(toluen/etilnbenzen).
d) La mononitrarea toluenului se formează (acid nitrobenzoic/ orto şi para nitrobenzen)
e) Arenele dau ușor reacții de (adiţie/substituţie), iar reacțiile de (adiţie/substituţie) decurg în condiții
energice.
f) Lungimile celor 6 legături carbon –carbon din benzen sunt (egale/diferite).
g) Benzenul are molecula (tridimensionale/plană), cei 6 atomi de C formând un hexagon
(distorsionat/regulat).
h) Radicalii monovalenți proveniţi de la naftalina se numesc (naftil/tolil).
i) Substituenţii de ordinul I (activează/dezactivează) nucleul aromatic şi orienteză următorul substituent în
poziţiile (meta/orto şi para).
j) La tratarea nitrobenzenului cu clor, în prezența FeCl3, se obține (acid meta-nitroclorbenzoic/meta-
nitroclorbenzen)

SUBIECTUL IV: (20 PUNCTE)


Scrieţi ecuaţiile reacţilor chimice indicate mai jos:
a) Toluen + acid azotic/acid sulfuric; g) Natfaşină + O2/2500C, V2O5
b) Naftalină + clorură de metil/AlCl3; h) Meta-xilen + [O];
c) Propilbenzen + acid sulfuric; i) Benzen + acid sulfuric;
d) Naftalină +acid sulfuric/1000C; j) Acid benzensulfonic + acid azotic/acid
e) Nitrobenzen+ etenă/ AlCl3; sulfuric;
f) Izopropilbenzen + clorură de acetil/ AlCl3;

SUBIECTUL V: (10 PUNCTE)


Zăcămintele de petrol brut au în compoziţie hidrocarburi: alcani, cicloalcani şi arene. Se cere:
a. Formula moleculară şi denumirea arenei mononucleare cu o singură catenă laterală (A), care conţine 8
atomi de C în moleculă, are masa molară µ = 106 g/mol;
b. Compoziţia procentuală masică pentru compusul (B) obţinut prin oxidarea arenei A ;
c. Ecuaţia reacţiei chimice de mononitrare arenei (A) şi denumirea produsul obţinut.